Výroční zpráva 2013-2014 - Základní škola Františkovy Lázně

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2013-2014 - Základní škola Františkovy Lázně
Výroční zpráva
2013 - 2014
Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1
29.8.2014
Mgr. Jiřina Fajfrová
Obsah výroční zprávy:
A. Základní údaje o škole
str. 3
B. Přehled oborů vzdělání
5
C. Přehled pracovníků školy
6
D. Údaje o přijímacím řízení, zápisu a přijetí do škol
8
E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
10
F.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
11
G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
13
H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
14
I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce
24
J. Základní údaje o hospodaření školy
25
K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
26
L. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
27
M. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery
29
2
A. Základní údaje o škole
název školy
Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1
adresa školy
Česká 39/1, 351 01 Františkovy Lázně
právní forma
příspěvková organizace s právní subjektivitou od roku 1993
IČO
47721006
DIČ
CZ 47721006
IZO
102052026
identifikátor školy
600066371
vedení školy
ředitelka: Mgr. Jiřina Fajfrová
statutární zástupce: Ing. Jaroslava Matějíčková
kontakty
Tel.:kancelář - 354 542 429
ředitelna – 354 543 582
Fax: 354 542 429
e-mail:[email protected]
www: zsfrlazne.cz
zřizovatel
Město Františkovy Lázně
školská rada
zřízena dne 1.9.2005
3
Úplná základní škola bez přípravné třídy.
Počty tříd:
1. stupeň
2. stupeň
1. třídy
2. třídy
3. třídy
4. třídy
5. třídy
6. třídy
7. třídy
8. třídy
9. třídy
3
3
3
3
2
2
2
2
2
22 tříd
celkem
Počty žáků:
k 31.12.2013
k 28.6.2014
1.stupeň
329
329
2. stupeň
203
206
celkem
532
535
Školní
družina
3 oddělení – 93 zapsaných žáků
3 oddělení – 93 zapsaných žáků
Školní jídelna
395 zapsaných žáků
620 zapsaných žáků a dětí z MŠ
(v průměru za období)
Kapacita
školy dle
zřizovací
listiny
Základní škola: kapacita
naplněnost
Školní družina: kapacita
naplněnost
Školní jídelna: kapacita
naplněnost
700 žáků
76%
naplněnost
76,43%
naplněnost
93%
100 žáků
93%
500 jídel
79,%
od 1.1.2014
kapacita 800 jídel
naplněnost 77,5%
4
B. Přehled oborů vzdělání:
Barevná škola- školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle
RVP ZV
od 1.9.2007 zápis ve školském rejstříku 79-01-C/001 Základní škola,
č.j. 4678/20007-21
4. verze
Volitelné předměty:
6. ročník: Základy německého jazyka
7. ročník: Základy německého jazyka
8.ročník: Základy německého jazyka
9.ročník: Základy německého jazyka
8. a 9. ročník – 2 letý cyklus:
Konverzace z německého jazyka
Konverzace z anglického jazyka
Mediální výchova
Kuchařské práce
Sportovní hry
Základy estetiky
Výuka cizích jazyků :
Anglický jazyk – 393 žáků
Německý jazyk – 205 žáků
Kroužky byly organizovány učiteli ve spolupráci s DDM Františkovy Lázně:
atletika
ekoateliér
gymnastika
pohybové hry
školní klub
anglický jazyk
badminton
5
C. Přehled pracovníků školy:
Stav k 28.6.2014
Základní údaje o pracovnících školy
fyzický počet
57
55,136
33( z toho 2 učitelky
na MD)
31,636
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
přepočtený počet
Počet vychovatelů ŠD
3
3
Počet THP pracovníků
3
2,400
Počet správních zaměstnanců ŠJ
10
10
Počet správních zaměstnanců ZŠ
8
8,100
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků:
Asistent učitele na naší škole zřízen nebyl.
1. stupeň: 12 kvalifikovaných učitelů
2 nekvalifikovaní učitelé
2
12
6
2. stupeň : 15 kvalifikovaných učitelů
2 nekvalifikovaní učitelé
2
15
Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (bez MD):
do 35 let
35 – 45 let
45 – 55 let
55 a více
průměrný věk
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy
0
3
1
15
3
6
0
3
46.33
44.63
7
D. Údaje o přijímacím řízení, zápisu a následném přijetí do
škol
Zápis k povinné školní docházce:
Počet prvních tříd
počet dětí přijatých
do 1. tříd
3
Z toho počet dětí
starších 6ti let
(nástup po odkladu)
60
počet odkladů pro
školní rok 2013/2014
7
10
Výsledky přijímacího řízení:
Žáci z 5. ročníku
Osmileté gymnázium
7
Žáci z 8. ročníku
Integrovaná střední škola Cheb – odborné učiliště
1
Žáci z 9. tříd
Čtyřleté gymnázium Cheb
Gymnázium – Svobodná chebská škola
SPŠ pedagogická Karlovy Vary
SOU Planá -odborné učiliště
Integrovaná střední škola Cheb – odborné učiliště
Soukromá obchodní akademie Karlovy Vary
Hotelová škola Mariánské Lázně – odborné učiliště
Střední zdravotnická škola Cheb
Obchodní akademie Karlovy Vary
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
ISŚTE Sokolov
SPŠ keramická Karlovy Vary – odborné učiliště
Soukromá SOŠ Karlovy Vary – odborné učiliště
Obchodní akademie cestovního ruchu Sušice
SPŠ stavební Plzeň
SPŠ dopravní Plzeň
SPŠ elektro Plzeň
SOŠ Plzeň - knihovnictví
Umělecká škola Zámeček u Plzně
G AMAZON Praha
3
1
2
1
7
4
2
5
3
2
1
1
1
1
2
1
3
1
2
1
8
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní
docházku a odešli ze školy po absolvování 9.
ročníku
Úspěšnost přijetí na střední školy a odborná
učiliště
44 žáků
31 žáků
SŠ
13 žáků OU
100%
SŠ
OU
9
E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce
2013-2014
Stav k 28.6.2014
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
1. - 5.
6.
7.
8.
9.
6. - 9.
1. - 9.
Počet žáků
76
70
60
69
54
329
52
53
57
44
206
535
Prospělo s vyznamenáním
74
66
53
55
38
286
21
19
25
8
73
359
Prospělo
0
4
7
13
16
40
31
33
32
36
132
172
Neprospělo
2
0
0
1
0
3
0
1
0
0
1
4
Nehodnoceno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. stupeň z chování
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
2
3. stupeň z chování
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
5 165
5 934
4 691
4 601
4 274
24 665
3 605
6 580
6 117
6 354
67,96
84,77
78,18
66,68
79,15
74,97
69,33
124,15 107,31 144,41 108,88
0
0
0
0
10
10
0
0
0
56
56
66
0
0
0
0
0,185
0,185
0
0
0
1,272
1,272
0,123
Počet omluvených hodin za
celý školní rok
Omluvené hodiny na
jednoho žáka za školní rok
Počet neomluvených hodin
za školní rok
Neomluvené hodiny na
jednoho žáka za školní rok
22430 47 095
88,03
10
F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Na škole působí školní metodik prevence paní učitelka Jana Krejčová a externí preventista
paní Blanka Horníková.
Pro potřeby prevence škola vybudovala ve spolupráci se zřizovatelem preventivní místnost
nazvanou Krabice, dále ve velké míře využiváme aulu školy.
Aktivity školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů:
aktivity
Zodpovědná osoba
Frekvence
Cílová skupina
anotace
DPP v
oblasti
prevence
Externí
preventista
školy
Mgr.Jana Krejčová
semináře
pedagogičtí
pracovníci
šikana
vztahy apod.
Blanka Horníková
1x týdně
žáci
zákonní zástupci
preventivní
program
Sluníčko
Mgr.Jana Krejčová
celoročně
žáci
pedagogičtí
pracovníci
přednášky
workshopy
Společnost ACET
1x ročně
Zdeněk Pospíšil
Školní parlament
celoročně
Ing.
Jaroslava
Matějíčková
SZŠ Cheb
1x ročně
vztahy ve školním kolektivu
jednání se žáky a rodiči
preventivní
aktivity
pro
zákonné zástupve, žáky i
pedagogy
bezpečné chování ve škole I
mimo školu,zdravý přístup k
životu, sexuální výchova
mezipředmětové vztahy
Drogy, sex, AIDS
Školní
projekty
garant projektu učitel
žákovské
desatero
projekt I já Ing. Jaroslava
sem patřím Matějíčková
Pilotní
program
Socioklima
Mgr. Jana
Krejčová
8.a 9. ročníky
žáci
žáci
měsíčně
žáci
červenprosinec
2014
žáci
zákonní zástupci
učitelé
1x
žáci
součást vnitřního řádu školy,
viz Pravidla pro hodnocení
žáků
Zdravý úsměv
První pomoc
Braň se
Život s HIV
Týden duševního zdraví
Evropský dne jazyků
Mezinárodní den tolerance
Vlajka pro Tibet
I děti nají svá práva
Velikonoce – tradice
prevence kriminality,
rizikového chování
spolupráce rodičů a pedagogů
respektování, komunikace
hodnoty, postoje
začlenění do kolektivu
vztahy
11
Jiřina Fajfrová
1x
členové
preventivního týmu
z řad učitelů
školní preventistka
externí
preventistka
výchovná
poradkyně
dle
potřeby
Branny den
Preventivní
tým
žáci
učitelé
nepedagogičtí
pracovníci
žáci
bezpečnost
prevence
řešení krizových situací
modelové situace
problémoví žáci, neomluvené
hodiny
12
G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Typ a název vzdělávacího programu
počet
účastníků
Učím se rád v 1.třídě
5
Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti
2
Didaktické studium cizího jazyka – anglický jazyk
1
Specifické poruchy učení a jejich projevy
1
Zákon o ped. pracovnících a pracovně právní problematika ve školství
2
Správní řád, tvorba a vedení spisu,archivace
2
Instruktor odznaku všestrannosti olympijských vítězů
1
Skippingový kurz
1
První pomoc u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech
3
Kurz základní logopedické péče pro pedagogy
1
Ředitelův nápovědník aneb školská legislativa v praxi
1
Rozvoj badatelských činností žáků
3
Prevence – šikanování ve škole
1
Prevence – Dny KVP
1
ADD/ADHD v praxi
1
Matematika – metoda Hejného
7
Žák s PAS a jeho pobyt ve škole
14
Hygienické minimum pro školní jídelny
7
Manažerské řízení ve stravování
1
Inventarizace majetků a závazků
2
Aktuální problémy v účetnictví příspěvkové organizace
1
Doplňování kvalifikace
2
13
H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
září
2.9.
2.9,
3.9.
5.9.-10.9.
25.9.
Zahájení školního roku, slavnostní přivítání prvňáčků
Třídní schůzka pro rodiče žáků 1.tříd
Fotografování 1. Tříd
výjezdové stmelovací pobyty pro nové kolektivy 6. tříd
Projekt – Evropský den jazyků
ŠD – téma měsíce: Putování časem – Jak znikla Země a první život na ní
říjen
3.10.
10.10.
14.-18.10.
21.10.
22.10.
25.10.
25.10.
25.10.
Žákovský parlament
Projekt - Týden duševního zdraví
Projekt – Bratr strom, pro 7.r.
Projekt – I děti mají svá práva a povinnosti pro 1.-3.ročník
ISŠ Cheb – informace pro vycházející žáky
Projekt – Den vzniku samostatného státu – 4.,5.r.
SPŠ Loket - informace pro vycházející žáky
Halloween
14
ŠD – téma měsíce: putování časem – Cesta za Dinosaury
listopad
1.11.
7.11.
7.11.
7.11.
4.-15.11.
15.11.
25.11.
26.11.
do 27.11.
28.11.
Divadlo Brno: Hrajeme si s pohádkou – pro 1.stupeň
Žákovský parlament
Zdravá výživa – přednáška pro rodiče, učitele a žáky vyšších ročníků
Burza škol – 9.třídy- Lokomotiva Cheb
testování SCIO – Stonožka 9
Projekt - Mezinárodní den tolerance
žákovský parlament
kino Svět – Madagaskar – dokument pro 7.třídy
vánoční ozdoby pro město
třídní schůzky
Projekt Stereotypy v mediálních sděleních – pro 8.ročník
ŠD –téma měsíce: Dávné civilizace - Egypt
prosinec
2.12.
3.-14.12.
vánoční turnaj 3. tříd
ŠD- vyrábíme dárky pro důchodce
15
3.12.
4.12.
4.12.
5.12.
5.12.
9.12.
10.12.
hudební představení beat a folk
projekt Pomoc Africe – pro 1.a 2.ročník
zpívání u vánočního stromku na Národní třídě
žákovský parlament
Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně
DBN koncert – 1.stupeň
Projekt - Vánoční nadílka pro Sony, prodejní výstava; výtěžek na studium
indické dívky (spolupráce s o.s. PRO ZŠ FL)
12.12.
den otevřených dveří ve školní jídelně
12.12
schůzka s rodiči vycházejících žáků a zástupci SŠ regionu.
17.12.a 19.12.testování COMDI – volba povolání
20.12.
vánoční besídka pro seniory - aula
18.- 20.12.
kino Svět – filmové představení pro přihlášené třídy
Projekt Světová pohádka pro děti a mládež – pro 4.a 5.ročníky
vánoční besídky ve třídách
ŠD –téma měsíce: Putování časem -objevitelské plavby
přáníčka pro radost -výroba přáníček pro seniory
nadílka pro pejsky z útulku v Horní Hraničné
leden
8.1.
okresní kolo florbalového turnaje
9.1.
Žákovský parlament
21.1. a 23.1.. Testování COMDI - vyhodnocení, schůzky s rodiči a žáky IX.A
16
28. a 30.1.
30.1.
Testování COMDI - vyhodnocení, schůzky s rodiči a žáky IX.B
vydávání vysvědčení
Projekt Média kolem nás – pro 4.ročníky
ŠD – téma měsíce: Putování časem – Zlatá horečka na Aljašce
únor
4.2.
předzápisová schůzka rodičů budoucích prvňáčků
6.2.
OVOV
7.2.-8.2.
zápis do 1.tříd
12.2.
Projekt - Valentýnská párty, akce žákovského parlamentu
19.2.
prezentace učebnic Vili a Lili
20.2.
žákovský parlament
20.2.
Recyklohraní – program pro 1.-6.třídy
20.2.
školní kolo recitační soutěže
ŠD – téma měsíce: Putování časem - Návštěva u pračlověka
březen
2.3.-7.3.
3.3.
4.3.
5.3.
lyžařský výcvik
historická představení:1.st. – Jak dědeček ke kalhotám přišel,
2.st. – Velký císař
prevence – zuby – ve spolupráci se SZŠ Cheb
začátek plaveckého výcviku 3. a 4.tříd
6.3.
10.3.
Žákovský parlament
Projekt - Vlajka pro Tibet; celoškolní projekt
17.3.-21.3.
20.3.
Projekt - Patrick´s Day, skupiny AJ v 7.třídách
Projekt - Světový den vody; celoškolní project
doprovodné akce - exkurze do vodárny, fyzikální a chemické vlastnosti vody
(měření Slatinky a jezírka)
ŠD – téma měsíce: Putování časem – Středověké hrady
17
duben
31.3.-4.4.
10.4.
11.-12.4.
14.4.
15.4.
projekt v rámci česko-německé spolupráce- Hohenberg- pro 9.třídy
OVOV – okresní kolo
republikové kolo ve sportovní gymnastice
třídní schůzky
projekt Velikonoce
přijímací řízení 9. tříd
Čas proměn – beseda pro dívky v 6.třídách
Žákovský parlament
pěvecká soutěž Kosák roku
projekt Den Země – pro 2.-3.třídy + ŠD
Projekt Anglický jazyk v reklamě – pro 8.ročník
ŠD – téma měsíce: putování časem – Starověké Řecko
22.-23.4.
23.4.
24.4.
24.4.
22.4.-24.4.
květen
2.5.
5.-6.5.
7.-11.5.
7.5.
9.5.
anglické divadlo
fotografování tříd
výukový pobyt žáků z 8. a 9. tříd v Anglii
planetarium Cheb – 4.třídy
branný den školy – akce ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
Cheb
18
12.5.
14.5.
15.5.
21.5.
21.5.
22.5.
22.5.
23.5.
30.5.
pohár rozhlasu – Luby
Mc Donald’ s Cup
žákovský parlament
hodina moderní chemie – studenti VŠCHT – pro 8.a 9.ročník
ŠD zábavná chemie – student VŠCHT
modul A – testování SCIO – 8.třídy
biofarma Valeč – akce pro 4. třídy
štafetový pohár 1.-5.tříd
Den dětí
Projekt Mezinárodní den svobody tisku, příprava školního časopisu
Projekt Novinářská etika – pro 8.a 9.třídy
Projekt Zemské těleso – pro 9.ročník
Projekt Zdravé lidské tělo – pro 8.ročník
ŠD – téma měsíce: putování časem – II.světová válka
červen
5.6.
5.6.
5.6.
6.6.
7.6.
10.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
24.6.
25.6.
26.6.
Žákovský parlament
Projekt - Podnikatelský veletrh; 9.r.
pasování na čtenáře – městská knihovna
Besedy - Sex, AIDS, vztahy - p. Pospíšil, společnost ACET; 8.,9.r.
Horní hrad – akce pro vybrané žáky
Atletický trojboj - okresní kolo
beseda s Jiřím Žáčkem
OVOV – krajské kolo
Den prevence – pro 9. třídy
projekt I já sem patřím - jarní pochod pro rodiče, děti a učitele
Akademie
Sportovní den 1. stupně
sportovní den – maratonská štafeta 1. a 2. stupně
19
26.6.
27.6.
Ingo Casino – slavnostní rozloučení se žáky 9.tříd
vysvědčení
ŠD – projekt: putování časem: Dobývání kosmu
Celoroční akce:
pravidelná Prevence s Blankou
záložka pro kamaráda
praxe studentů středních škol ve škole i školní družině
charitativní akce
podpora studia indické dívky
Fond Sidus
Světluška
Život dětem
Zdravotní klaun
Psí útulek v Chebu
Významné úspěchy žáků školy v soutěžích ve školním roce 2013/2014
20
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE – okresní kolo
místo
jméno, kategorie
soutěž
1.
Jan Šmrha,III.A
2.
Jiří Hrdlička, III.A
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
(OVOV)
OVOV
1.
Jan Baar, III.A
OVOV
1.
Matěj Hoffman, V.B
OVOV
2.
Vít Študlar, IV.A
OVOV
1.
Sebastian Steiner, VII.A
OVOV
1.
Jan Křemen, VIII.A
OVOV
2.
Ondřej Pavelka, VIII.A
OVOV
1.
Adam Študlar, VIII.A
OVOV
1.
Zuzana Študlarová, II.A
OVOV
2.
Natálie Lojdová, II.C
OVOV
3.
Vendula Matušková, IV.A
OVOV
1.
Iva Eichlerová, VI.B
OVOV
2.
Michaela Kaimová, VI.B
OVOV
1.
Hana Kročáková, VII.A
OVOV
4.
Kateřina Speierlová,VIII.B
OVOV
4.
Viktorie Šmídová, VIII.B
OVOV
1.
Družstvo ZŠ FL - postup
OVOV
1.
Mladší žáci 1.-3.třídy
Mc Donald’s Cup okrskové kolo
2.
Starší žáci 4.-5.třídy
Mc Donald’s Cup okrskové kolo
4.
Mladší žáci 1.-3.třídy
Mc Donald’s Cup okresní kolo
21
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE – krajské kolo
OVOV
1.
Viktorie Šmídová, VIII.B
2.
Hana Kročáková, VII.A
2.
Nella Stehlíková, VII.A
3.
Valerie Fischerová, VII.B
1.
Michaela Kaimová, VI.B
2.
Vanesa Cizlerová,, VI.B
1.
Adam Študlar, VIII.A
1.
Jan Křemen, VIII.A
1.
Sebastian Steiner, VII.A
2.
Vít Študlar, IV.A
OVOV
3.
Matěj Hoffman, V.B
OVOV
1.
Jan Baar, III.A
OVOV
OVOV
1.
Družstvo ZŠ FL – postup
do republikového kola- září
2014
4.
Družstvo – ml. dívky
Sportovní gymnastika
1.
Družstvo – st. dívky
Sportovní gymnastika
3.
Žákyně 1.stupně
Školský pohár ve florbale
OVOV
OVOV
OVOV – absolutní vítěz
OVOV
OVOV
SPORTOVNÍ SOUTĚŽE – republikové kolo
3.
Družstvo – mladší žákyně
Sportovní gymnastika
2.
Družstvo – starší žákyně
Sportovní gymnastika
Maratónská štafeta
Překonání českého rekordu v kategorii: 1. stupeň– 3 hodiny 9 minut 6 sekund- zápis do
Knihy rekordů
Překonání školního rekordu v kategorii: 2. stupeň- 2 hodiny 49 minut 10 sekund
22
OLYMPIÁDY A VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE – okresní kolo
místo
jméno, kategorie
6.
Ladislav Švehla,Tomáš
Trpák
Ngyuen Kieu Anh
2.
Lucie Kraftová
3.
Naďa Le Phan Hang Nga
6.
Jan Judytka, Martin Kolafa,
Jiří Šťavka
6.
soutěž
Okresní kolo matematické olympiády,
kategorie Z5
Okresní kolo matematické olympiády,
kategorie Z9
Okresní kolo v recitační soutěži
Výtvarná soutěž Vánoce s Josefem Ladou
Okresní kolo Fyzikální olympiády, kategorie
G
Mimořádné úspěchy:
Získání certifikátu – jazyková znalost anglického jazyka - úroveň B1
Adam Průcha, Jan Kropáček,Do Thanh Tung, Do Phuong Thao, Phan Ha Trang, Phan Ha
Vi, Le Phan Hang Nga, Nguyen Kieu Anh
Čestné ocenění v soutěži vyhlášené Linkou bezpečí – výtvarná soutěž – Naďa Le Phan
Hang Nga
3.místo – výtvarná soutěž Muzea Cheb - Naďa Le Phan Hang Nga
23
I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2013 – 2014 nebyla provedena inspekční činnost Českou školní
inspekcí.
24
J. Základní údaje o hospodaření školy
Rozbory hospodaření jsou pravidelně zasílány zřizovateli, protokoly jsou uloženy v ředitelně
školy.
Po celkové rekonstrukci školy jsme se zaměřili především na nákup nových učebnic a
učebních pomůcek.
Škola pronajímá celoročně sportovní halu v odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích.
Pronájmy jsou zapojeny do provozu školy.
V srpnu 2013 dokončena rekonstrukce školní jídelny, následná rekonstrukce zapláštění
budovy jídelny a vybudování parkovacích ploch bude dokončeno do konce měsíce srpna
2014
Opravy ve škole:
Malířské práce na chodbách a třídách
Reklamace v rámci záruky: opravy nátěrů a prasklin v omítkách
oprava dilatace
oprava podlah v hale
oprava dlažeb v přízemí školy
oprava podlahy v dílně školníka
oprava kamerového systému
Nákup lavic židlí do tříd
25
K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – název projektu :
“Cesta ke vzdělání”
zahájení projektu: 21.3.2011
ukončení projektu: 20.9.2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Jazykový pobyt v Hohenbergu – Německo – 3. pokračování
Téma projektu: Stopy 2. světové války v pohraničí
zahájení projektu: 31.3.2014
ukončení projektu: 4.4.2013
26
L. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
1. Název projektu
I já sem patřím
Téma projektu
Program prevence rizikového chování
realizace
1.6.2014 – 31.12.2014
Cílová skupina
Rodiče, žáci, učitelé
zdroje
MŠMT
2. Název projektu
Téma projektu
Finále okresního kola Karlovarského kraje v atletickém trojboji
žáků 1.-5.tříd základních škol smíšených družstev dívek a
chlapců
realizace
Disciplíny: běh na 50 m
hod míčkem
skok daleký
10.6.2014
Cílová skupina
Žáci 1.-5. tříd
zdroje
z rozpočtu Karlovarského kraje
3. Název projektu
Téma projektu
Finále krajského kola Karlovarského kraje v atletickém
trojboji žáků 1.-5.tříd základních škol smíšených družstev
dívek a chlapců
realizace
Disciplíny: běh na 50 m
hod míčkem
skok daleký
17.6.2014
Cílová skupina
Žáci 1.-5. tříd
zdroje
z rozpočtu Karlovarského kraje
4. Název projektu
Finále okresního kola Cheb ve florbalu žáků 1.-5.tříd
základních škol
27
Téma projektu
Florbalové soutěže chlapců a dívek
realizace
14.1.2014 – 15.1.2014
Cílová skupina
Žáci 1.-5. tříd
zdroje
z rozpočtu Karlovarského kraje
5. Název projektu
Fyzika – náš kamarád
Téma projektu
Nákup pomůcek pro výuku fyziky – atraktivnější forma výuky
realizace
1.4.2014-31.12.2014
Cílová skupina
Žáci 6. – 9.tříd
zdroje
Nadace ČEZ
6. Název projektu
Téma projektu
Matematika hravě a nově
realizace
Moderní a inovativní pomůcky podle nových trendů profesora
Milana Hejného + interaktivita při vyučování
15.8.2014 – 30.5.2015
Cílová skupina
Žáci 1.tříd
zdroje
Nadace ČEZ
28
M. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Základní škola Františkovy Lázně ve školním roce 2012 – 2013 spolupracovala s těmito
organizacemi:
Odborová organizace na Základní škole Františkovy Lázně, Česká 39/1
Mateřská školka Pramínky
Mateřská školka, Školní 182, Františkovy Lázně
Základní umělecká škola Františkovy Lázně
Městské muzeum ve Františkových Lázních
Knihovna Františkovy Lázně
Divadlo Boženy Němcové
Dům dětí a mládeže a školní družina Františkovy Lázně
Základní škola Aš, Kamenná 152
Základní a mateřská škola Milhostov
Okresní rada Školních sportovních klubů Cheb
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb
Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje
ACET Karlovy Vary
Policie České republiky
Fotbal bez hranic
SCIO.cz
Proškoly.cz
Centrum pedagogické praxe PF UJEP
DYS-centrum Praha o.s.
Realschule Marktredwitz
Občanské sdružení Zdravotní klaun
Fond Sidus
29
Občanské sdružení Život dětem
Úřad práce Cheb
Gymnázium Cheb
SPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary
Seniorský dům Vonšov
Klub důchodců Františkovy Lázně
Západočeské divadlo
Chebský deník
Nakladatelství Albatros
Nakladatelství Fragment
Globe
Tereza Praha
Rope Skipping Centrum
Hasičský záchranný sbor Cheb
30
Příloha č.1 školní časopis
Výroční zprávu za školní rok 2013 – 2014 zpracovala ředitelka školy Mgr. Jiřina Fajfrová
Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 1.9.2014
Školská rada schválila výroční zprávu dne: 30.10.2014
31

Podobné dokumenty