1.úvodní slovo ředitele podniku

Komentáře

Transkript

1.úvodní slovo ředitele podniku
LOM PRAHA s.p.
Tiskařská 8, Praha 10-Malešice
tel.: 296 505 251, fax: 272 702 749
e-mail: [email protected]
www.lompraha.cz
Výroèní zpráva 2007
LOM PRAHA s.p.
OBSAH
1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU
3
2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY
4
3. PROFIL PODNIKU
5
4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU
7
5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU
10
6. ZPRÁVA AUDITORA
20
2
1.
ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU
Vážené dámy, vážení pánové, kolegové,
dovolte mi, abych Vás informoval o významných událostech v roce 2007 spojených s naším podnikem LOM PRAHA s.p.
Považuji za velmi potìšující, že mohu zhodnotit uplynulý rok jako z mnoha hledisek významný
a z jistého pohledu pøelomový. Velmi mne tìší, že mám možnost se po svém nástupu do funkce
øeditele podílet na transformaci LOM PRAHA s.p. v letecký podnik moderního typu.
Charakteristickým rysem roku 2007 bylo z velké èásti symbolické spojení obou leteckých divizí
s projektem daru dvanácti vrtulníkù Armády ÈR afghánské armádì. Za spoluúèasti a financování
NATO (SHAPE) vznikl ve velmi krátké dobì harmonogram realizace a ještì pøed koncem roku 2007 byly pøedány tøi vrtulníky Mi-17 afghánské armádì. V soubìhu s projektem ANA probìhla èásteèná zmìna orientace teritoriálního zamìøení podniku na zahranièí, a to vlivem postupnì klesajícího objemu zakázek Armády ÈR. Jsem si jist, že tato novì vytyèená orientace
bude znamenat pro LOM PRAHA s.p. odbytovou perspektivu v budoucích letech.
Zároveò úspìšnì probíhá projekt modernizace vrtulníkù Mi-171Š poøízených Armádou ÈR v rámci deblokace ruského dluhu.
Dalším významným bodem minulého roku byla vysoká aktivita odštìpného závodu VTÚLaPVO pøi realizaci zakázek ve prospìch zakladatele LOM PRAHA s.p. – Ministerstva obrany ÈR. Jeho zásluhou se podaøilo èásteènì kompenzovat nepøíznivou
hospodáøskou situaci zpùsobenou nedostateèným naplnìním kapacit v roce 2006, která mìla na loòský rok svùj vliv.
Jako velmi pøíkladný a bezproblémový hodnotím chod Centra leteckého výcviku v Pardubicích, jež tvoøí podstatnou èást
portfolia LOM PRAHA s.p. a je klíèem leteckého výcviku pilotù pro Armádu ÈR.
Díky úsilí všech se tak podaøilo zvrátit nepøíliš pøíznivé hospodáøské výsledky LOM PRAHA s.p. z minulosti. Progresivním
faktem není pouze dosažení zisku na konci roku, ale i vstup do následujícího roku 2008 s dobrou zakázkovou naplnìností
a rozpracovaností. Loòský rok dal podniku pøíležitost posílit sebevìdomí a umožnil mu získat na tuzemském i zahranièním
leteckém trhu významnou pozici. Pevnì vìøím, že rok 2008 bude neménì pøíznivý, umožní nám navázat na pozitiva pøedcházejícího roku a dovolí vytvoøit z LOM PRAHA s.p. nejvýznamnìjší èeský letecký podnik.
Soudím, že výše zmínìná fakta jsou pozitivní nejen pro LOM PRAHA s.p., ale mohou být v širším smyslu vnímána jako pøíznaková pro obnovu silného èeského leteckého prùmyslu.
Detailnìjší popis aktivit jednotlivých organizaèních složek LOM PRAHA s.p. v roce 2007 je pøedmìtem této výroèní zprávy.
Vážené dámy a vážení pánové, dìkuji Vám za èas vìnovaný pøedkládané výroèní zprávì, která Vám poskytne celistvý pohled
na èinnost a perspektivy podniku LOM PRAHA s.p.
doc. Ing. Jindøich Ploch, CSc.
øeditel podniku
3
2.
ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY
Vyjádøení pøedsedy dozorèí rady k výroèní zprávì státního podniku za rok 2007
Vážení obchodní pøátelé,
rok 2007 byl obdobím, které pøineslo konsolidaci a perspektivní nasmìrování èeského leteckého
prùmyslu, jehož nedílnou souèástí je podnik LOM PRAHA s.p.
LOM PRAHA s.p., spolu s organizaèními složkami a divizemi existujícími samostatnì i pøed vytvoøením podniku, vždy pøedstavoval dùležitého partnera Ministerstva obrany ÈR a Armády ÈR.
LOM PRAHA s.p., vèetnì dceøiných spoleèností, poskytuje široké spektrum služeb a produktù
Armádì ÈR, a to jak vzdušným silám, tak pozemním složkám. Díky silné vrtulníkové flotile a plánovanému nasazování vrtulníkù Mi-171Š v misích NATO role LOM PRAHA s.p. jako certifikovaného opravce a systémového integrátora s bohatou zkušeností s vrtulníky øady Mil dále vzrùstá. Lze
øíci, že aktivity v LOM PRAHA s.p. spojené zejména s projektem daru dvanácti vrtulníkù z majetku AÈR afghánské armádì
zvýšily dobré jméno a prestiž podniku i v zahranièí. Vìøím, že LOM PRAHA s.p. bude schopen této pøíznivé situace využít
pro další obchodní aktivity.
Velmi podstatným projektem LOM PRAHA s.p. je také modernizace vrtulníkù Mi-171Š pro Armádu ÈR.
Èinnost podniku samozøejmì nelze zužovat pouze na opravy a modernizace vrtulníkové techniky. Klíèovou roli pro AÈR
pøedstavuje bezproblémovì fungující Centrum leteckého výcviku v Pardubicích, které pøipravuje nové piloty a umožòuje tak
AÈR být v uvedené oblasti samostatnou. Letecký výcvik navíc dovoluje podniku rozšíøit své portfolio a v pøípadì plánované
zmìny zákona o ozbrojených silách nabízet výcvik i pilotùm z jiných zemí, což by CLV v koneèném dùsledku pøineslo snížení nákladù na výcvik pilotù AÈR.
Nelze opomenout ani dùležitou èinnost odštìpného závodu VTÚLaPVO pro vzdušné a pozemní složky AÈR.
Vìøím, že LOM PRAHA s.p. má pøed sebou úspìšnou budoucnost a bude nadále poskytovat svoje služby Armádì ÈR.
genmjr. Ing. Ladislav Minaøík
pøedseda dozorèí rady
4
3.
PROFIL PODNIKU
Obchodní název: LOM PRAHA s.p.
Právní forma: státní podnik
Sídlo: Praha 10-Malešice, Tiskaøská 8
Identifikaèní èíslo (IÈ): 00000515
Daòové identifikaèní èíslo (DIÈ): CZ00000515
Zakladatel: Ministerstvo obrany ÈR
Zakládací listina (aktualizované znìní) byla vydána Ministerstvem obrany ÈR dne 4. prosince 2007, è. j.: 306-19/2007/DP-2697.
Do obchodního rejstøíku je podnik zapsán u Mìstského soudu v Praze, v oddílu ALX, vložka 283.
1. HISTORIE
Zaèátky sériové výroby leteckých motorù jsou na našem území spojeny s více než devadesátiletou historií LOM PRAHA s.p.
Dùležitými roky ve vývoji podniku byly:
1915, kdy byl v leteckém oddìlení známé firmy Breitfeld-Danìk vyroben první letecký pístový motor prodávaný pod znaèkou HIERO. Rostoucí firma se postupnì zaèlenila do Èeskomoravských strojíren;
1927, kdy se slouèily Èeskomoravské strojírny s Koncernem ÈKD v Praze v Libni;
1942, kdy se èást výroby a oprav leteckého oddìlení ÈKD Praga pøestìhovala do novì vybudovaných objektù v Malešicích, které se pozdìji staly základem dnešního podniku;
1954, kdy byl podnik pøeveden pod správu Ministerstva národní obrany;
1989, kdy bylo rozhodnuto o právní formì podniku – byl zøízen státní podnik Letecké opravny Malešice;
2003, kdy byly Letecké opravny Kbely, s.p. slouèeny s LOM PRAHA s.p. a rovnìž došlo k zaèlenìní pøíspìvkové organizace VTÚLaPVO do struktury LOM PRAHA s.p. (jako odštìpného závodu).
Pøedchùdci LOM PRAHA s.p. byli zamìøeni na opravy leteckých pístových motorù a pozdìji i na jejich výrobu, na opravy
motorù letadel zavedených do výzbroje èeskoslovenské a pozdìji èeské armády a motorù vrtulníkù øady Mi. Zabývali
se též montáží a opravami letadel – drakové èásti a agregátù, rovnìž mìli znalosti v oblasti výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oblasti letectví. Podnik rozšíøil v roce 2003 své aktivity o opravy, pøestavby a modernizace vybraných typù
letadel a vrtulníkù.
LOM PRAHA s.p. v souèasné dobì pøizpùsobuje svou skladbu portfolia aktuálním potøebám AÈR. Od roku 2004 provádí
ve prospìch ozbrojených sil základní a pokraèovací letecký výcvik prostøednictvím Centra leteckého výcviku. VTÚLaPVO o.z.
vyvíjí, nabízí a dodává pro AÈR systémy velení a øízení.
2. HLAVNÍ PØEDMÌT ÈINNOSTI
Pøedmìtem podnikání LOM PRAHA s.p. jsou zejména tyto aktivity:
Opravy letecké techniky, zajišování vývojových, výzkumných, výrobních, opravárenských a modernizaèních úkolù a služeb ve prospìch aktuálních potøeb AÈR s pøednostní dodávkou pro obranu a bezpeènost státu.
Pøíprava a realizace praktického i teoretického výcviku pro letecký i pozemní personál, vèetnì projektování, výstaveb
a rekonstrukcí vojenských úèelových zaøízení, zajištìní technické pomoci pøi osvojování výzbroje, provádìní zkušební, verifikaèní a certifikaèní èinnosti, vèetnì vydávání pøíslušných osvìdèení.
Využití moderních výsledkù výzkumných a vývojových prací a poskytování souvisejících služeb, školící a poradenské èinnosti, využití zkušebních kapacit pro mìøení a zpracování dat a dalších èinností, pro které má podnik kapacity a pøedepsaná oprávnìní.
5
3. Profil podniku
3. PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
Opravy vrtulníkù
Opravy pohonných jednotek pro vrtulníky
Opravy startovacích zaøízení
Opravy agregátù letadel
Opravy leteckých proudových motorù
Modernizace letadel
Revize letadel
Výroba, pøestavby a opravy pístových motorù
Opravy leteckých vrtulí
Dodávky prùmyslových technologických zaøízení a investièních celkù
Dodávky a instalace speciální techniky
Dodávky simulaèních a výcvikových technologií
Konstrukèní a technologická dokumentace
Programy informatizace a komunikaèní infrastruktury
Odborná školení
Obchodní èinnost
Povrchové ochrany a strojní práce
Vyvažování rotaèních dílù
Nedestruktivní zkoušení materiálù
Letecký výcvik
Údržba a servisní práce letecké techniky
4. ÈLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
LOM PRAHA s.p. a VTÚLaPVO o.z. jsou èleny níže uvedených organizací:
Asociace obranného prùmyslu
Asociace leteckých výrobcù
Èeská logistická asociace
Asociace výzkumných organizací
5. ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA LOM PRAHA S.P.
ØEDITEL PODNIKU
Kanceláø øeditele podniku
Úsek technicko-výrobní
Centrum
leteckého výcviku
6
Úsek øízení jakosti
Úsek výzkumu, vývoje
a zkušebnictví
Divize letadel
Obchodní úsek
Divize pohonných
jednotek
Divize pístových
motorù
Ekonomický úsek
Odštìpný závod
VTÚLaPVO
4.
LIDÉ V ÈELE PODNIKU
MANAGEMENT
doc. Ing. Jindøich Ploch, CSc.
Øeditel podniku
Absolvoval Vojenskou akademii v Brnì, letecký elektrotechnický obor, kde se v roce 1989 stal kandidátem technických vìd v oboru mìøicí technika. V roce 1992 se v tomto oboru habilitoval a získal titul
docent. V letech 1980–1985 pracoval jako dùstojník – technik na letecké základnì Brno-Tuøany, následnì pùsobil jako pedagog na VA v Brnì. V letech 1996–2001 byl øeditelem o.z. VTÚLaPVO. V roce 2001
ukonèil služební pomìr v Armádì ÈR v hodnosti plukovníka. Do roku 2003 byl vrchním øeditelem
Národního úøadu pro vyzbrojování MO ÈR. Od roku 2003 vedl Úøad pro civilní letectví ÈR.
Pùsobí v øadì odborných orgánù a institucí. S platností od 1. listopadu 2007 byl jmenován øeditelem
LOM PRAHA s.p.
Ing. Jiøí Velíšek
Technicko-výrobní øeditel
Absolvoval ÈVUT v Praze, obor pøístrojová, automatizaèní a regulaèní technika a postgraduální studium
obor letecké motory na Vojenské akademii v Brnì. Od roku 1981 do konce roku 2004 pùsobil v technickém úseku LOM PRAHA s.p., naposledy jako øeditel pro produkci a jakost. V letech 2005–2007 pùsobil ve spoleènosti Aircraft Industries a.s. na pozici technicko-výrobního øeditele. S platností od 1. 5. 2007
byl jmenován technicko-výrobním øeditelem LOM PRAHA s.p.
Bc. Petr Malý
Øeditel kanceláøe øeditele podniku
Absolvoval Metropolitní univerzitu v Praze (Bc.), kde nyní dokonèuje magisterské studium. Pracoval
na MO ÈR a AOP ÈR. Bìhem svého profesního života pùsobil na zahranièních úøadech v Libyi, Iráku
a na Filipínách. Do LOM PRAHA s.p. nastoupil koncem roku 2007, byl jmenován øeditelem kanceláøe
øeditele podniku.
Ing. Helena Vlèková
Øeditelka pro jakost
Absolvovala Vysoké uèení technické, fakultu strojní v Brnì. Do LOM PRAHA s.p. nastoupila v roce 2004.
Od roku 2004 byla námìstkem pro produkci a jakost. S platností od 1. 8. 2007 byla jmenována øeditelem
pro jakost.
Ing. Michal Geist
Finanèní øeditel
Absolvoval Èeskou zemìdìlskou univerzitu v Praze, provoznì ekonomickou fakultu. Od roku 2000 pracoval v Leteckých opravnách Kbely jako finanèní manažer. Od øíjna 2003 byl v LOM PRAHA s.p. vedoucím controllingu, pozdìji øeditelem pro controlling a investice. S platností od 1. 8. 2007 byl jmenován
finanèním øeditelem.
7
4. Lidé v èele podniku
Mgr. Martin Barák
Obchodní øeditel
Absolvoval právnickou fakultu UK v Praze. Do LOM PRAHA s.p. nastoupil 1. 6. 2006 a s platností
od 1. 9. 2006 byl jmenován obchodním øeditelem LOM PRAHA s.p.
Ing. Miroslav Brož
Øeditel Centra leteckého výcviku
Absolvoval Vojenskou akademii v Brnì. Od roku 1974 do roku 2003 pùsobil v aktivní vojenské službì.
Jako aktivní letec prošel rùznými zaøazeními až po velitele letové skupiny v letech 1998–2003. S platností od 1. 1. 2004 byl jmenován øeditelem Centra leteckého výcviku.
Ing. Viliam Holub, CSc.
Øeditel o.z. VTÚLaPVO
Absolvoval Vojenskou akademii v Brnì, obor elektrotechnické inženýrství. Na Vojenské akademii úspìšnì ukonèil interní vìdeckou aspiranturu ve vìdním oboru „Operaèní a bojové použití druhù vojsk,
TTZ“. V roce 1985 nastoupil do VTÚLaPVO. S platností od 1. 8. 2006 byl jmenován øeditelem
o. z. VTÚLaPVO.
Ing. Petr Prokop
Øeditel Divize pístových motorù
Absolvoval ÈVUT v Praze, katedru letecké techniky, specializace letecké motory; v roce 2004 akademické studium na Sheffield Hallam University, School of Business and Finance. V letech 1990–1992 pracoval
v LOM PRAHA s.p. jako vedoucí konstrukce pístových motorù. V období 1992–2005 pùsobil mimo sféru
letectví ve funkci obchodního øeditele. Do LOM PRAHA s.p nastoupil opìt v roce 2005, s platností
od 1. 1. 2006 byl jmenován øeditelem Divize pístových motorù.
Ing. Miroslav Komárek
Øeditel Divize letadel
Vystudoval Vysokou vojenskou leteckou školu se specializací na draky, motory a jejich systémy. V roce
1990 absolvoval postgraduální studium na Vojenské akademii Brno v letecké specializaci elektro-inženýrské letecké zabezpeèení. Do podniku nastoupil dne 1. 5. 2006 na pracovní pozici zástupce øeditele
pro letadla. S platností od 1. 8. 2007 byl jmenován øeditelem Divize letadel.
Josef Vacek
Øeditel Divize pohonných jednotek
Absolvoval SVVŠ Øíèany. Do LOM PRAHA s.p. nastoupil v roce 1969, od roku 2006 byl zástupcem
øeditele Divize pro pohonné jednotky. S platností od 1. 8. 2007 byl jmenován øeditelem Divize pohonných jednotek.
8
4. Lidé v èele podniku
2. DOZORÈÍ RADA
genmjr. Ing. Ladislav Minaøík
Pøedseda dozorèí rady
Zástupce velitele spoleèných sil – velitel vzdušných sil
Ing. Michael Hrbata
Èlen dozorèí rady
Poslanec Parlamentu ÈR
Ing. TomᚠPerutka
Èlen dozorèí rady
Øeditel sekce ekonomické Ministerstva obrany ÈR
Mgr. Jiøí Stanìk
Èlen dozorèí rady
Øeditel sekce vyzbrojování Ministerstva obrany ÈR z povìøení
Øeditel odboru poøizování strategických zakázek, sekce vyzbrojování Ministerstva obrany ÈR
Ing. Václav Absolon
Èlen dozorèí rady
Vedoucí oddìlení øízení organizací sekce správy majetku Ministerstva obrany ÈR
Ing. Libor Kvìtina
Èlen dozorèí rady
Sekce podpory Ministerstva obrany ÈR
p. Miroslav Adamec
Èlen dozorèí rady
Letecký mechanik Divize letadel, LOM PRAHA s.p.
Ing. Miroslav Brož
Èlen dozorèí rady
Øeditel Centra leteckého výcviku, LOM PRAHA s.p.
Ing. Pavel Pánek
Èlen dozorèí rady
Vedoucí odboru technických útvarù, LOM PRAHA s.p.
9
5.
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ
ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU
I. EKONOMICKÝ VÝVOJ PODNIKU
Výsledky hospodaøení LOM PRAHA s.p.
V roce 2007 využil LOM PRAHA s.p. nových pøíležitostí. Poèátkem roku dokonèil deblokaci ruského dluhu a soubìžné pøeskupení kapacit mu umožnilo zamìøit se na nové projekty. Výsledkem byl meziroèní nárùst výkonù o 420 mil. Kè (o 42,5 %)
na 1 408 mil. Kè.
Výkony a výkonová spotøeba
Rozhodující byl rùst objemu tržeb za poskytované výrobky a služby o 362,3 mil. Kè (o 38,3 %) na 1 308 mil. Kè. Tato dynamika si vyžádala vyšší náklady spojené se zajištìním zakázek (materiál, kooperace, motivace). Rùst objemu produkce s sebou
nesl i vyšší nároènost na financování významných projektù, které jsme v roce 2007 zahajovali.
Struktura výsledku hospodaøení (tis. Kè)
Položka/rok
2005
2006
2007
Provozní VH
15 035
-37 590
8 116
218
-19 217
2 367
4 782
-13 394
-5 974
Finanèní VH
Daò z pøíjmù
VH pøed zdanìním
17 832
-54 747
9 352
VH po zdanìní
13 050
-41 353
15 326
Výsledek hospodaøení po zdanìní dosáhl výše 15,3 mil. Kè. To je nejvyšší hodnota od slouèení LOM PRAHA s. p. v roce 2003.
Struktura majetku
Aktiva LOM PRAHA s.p. meziroènì vzrostla o 230 mil. Kè (o 20 %) na 1 388 mil. Kè, a to pøedevším vlivem rùstu obìžných
aktiv. Jako dùsledek rozpracování významné zakázky pro zahranièního odbìratele vzrostl objem zásob. Struktura rùstu zásob
je v pøímé vazbì na podepsané kontrakty: nedokonèená výroba vzrostla o 84 mil. Kè (o 138 %) na 145 mil. Kè, materiálové
Struktura zásob k 31. 12. (v tis. Kè)
Položka/rok
2005
2006
2007
353 550
434 212
604 005
247 259
279 077
338 143
nedokonèená výroba
65 037
61 002
144 968
zálohy poskytnuté
18 041
60 894
103 284
Zásoby
z toho:
materiál
10
5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku
zásoby o 59 mil. Kè (o 21 %) na 338 mil. Kè a poskytnuté zálohy na zásoby o 42 mil. Kè (o 70 %) na 103 mil. Kè. Krátkodobý finanèní majetek meziroènì vzrostl o 85 mil. Kè (o 113 %) na 160 mil. Kè.
V oblasti pasiv se pøi relativní stálosti vlastního kapitálu výraznì vyvíjely položky cizích zdrojù. Rezervy vzrostly o 28 mil. Kè
(o 170 %) na 45 mil. Kè, a to vlivem ošetøení potenciálních obchodních rizik v roce 2008. Krátkodobé závazky vzrostly
o 217 mil. Kè (o 136 %) na 377 mil. Kè zejména vlivem pøijatých záloh spojených s rozpracovanými zakázkami. Bankovní
úvìry a výpomoci meziroènì klesly o 43,5 mil. Kè (o 52 %) na 40 mil. Kè.
Aktiva a vlastní kapitál k 31. 12. (v tis. Kè)
Položka/rok
2005
2006
2007
Aktiva celkem
1 285 198
1 157 644
1 387 827
Vlastní kapitál
893 571
857 632
868 944
2005
2006
2007
341 999
259 825
462 014
rezervy
75 398
16 574
44 685
závazky obchodní
49 306
70 125
26 827
zálohy krátkodobé
16 046
23 866
266 594
0
83 540
40 000
Struktura cizích zdrojù k 31. 12. (v tis. Kè)
Položka/rok
Cizí zdroje
z toho:
bank. úvìry
LOM PRAHA s.p. je jediným vlastníkem VR Group, a. s. a HEXAGON Systems, s. r. o. Nadále držel podíly ve spoleènostech LD Aviation Prague, s.r.o. (34 %) a Aircraft Industries, a. s. (pod 1 %).
VR Group, a. s.
IÈ: 25699091
Sídlo: Praha 9-Kbely, Toužimská 583
Základní kapitál: 1 000 000 Kè
Spoleènost je jedním z pøedních dodavatelù komplexních øešení v oblasti podpory výcviku a vzdìlávání modelováním a simulací, a to pøedevším v ozbrojených silách, bezpeènostních složkách a orgánech a složkách krizového øízení.
HEXAGON Systems, s. r. o.
IÈ: 26787504
Sídlo: Praha 9-Kbely, Toužimská 583
Základní kapitál: 200 000 Kè
Spoleènost se zabývá vývojem, výrobou, implementací a integrovanou logistickou podporou trenažérù a simulátorù a komplexních výcvikových systémù založených na bázi simulaèních a trenažérových technologií, 3D vizualizaci a prvcích virtuální reality.
LD Aviation Prague, s. r. o.
IÈ: 61504289
Sídlo: Praha 9-Kbely, Mladoboleslavská, Letištì Kbely
Základní kapitál: 211 120 000 Kè
Spoleènost se zabývá prodejem letadel a vrtulníkù a s tím souvisejícími poradenskými a servisními službami. Specializuje se
na prodej vrtulníkù spoleèností Eurocopter, Schweizer a použitých letadel.
Dalším spoleèníkem je Czech Aviation Sales, a. s.
Financování podniku
Stav penìžních prostøedkù se výraznì zvýšil, a to zejména vlivem èistého penìžního toku z provozní èinnosti (zmìna stavu
krátkodobých závazkù). Financování významnì ovlivnily pøijaté krátkodobé zálohy. Jejich mimoøádná výše 267 mil. Kè je rozhodující mìrou ovlivnìna zahranièními zakázkami.
I tak podnik v prùbìhu roku používal k zajištìní potøeb externí zdroje krátkodobého charakteru. Na konci roku pokraèovalo
externí financování v omezeném rozsahu 40 mil. Kè, ostatní pøípady externího financování bankovními domy byly korektnì
uzavøeny.
11
5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku
K financování podnik využil v prùbìhu roku, pøi dodržení platné legislativy, dotaci ze státního rozpoètu na vìdu a výzkum
ve výši 26 mil. Kè. Pøes meziroèní pokles objemu považujeme úkoly spojené s vìdou, vývojem a výzkumem za prestižní
záležitost.
2. OBCHODNÍ ÈINNOST A PARTNEØI
Podmínky na trhu
Dynamika v tradièních komoditách LOM PRAHA s.p. ve støední Evropì není uspokojivá. Lze zaznamenat nové významné obchody, pøevážnì generální opravy (GO) dynamických agregátù; jde ale spíše o pøíležitostné akce. Trh oprav letadel
v uvedeném prostoru se zužuje. To vede k posilování operací LOM PRAHA s.p. na jiných zahranièních trzích. Zde se setkáváme se silnými protihráèi. Ukazuje se, že jsme v otevøeném konkurenèním trhu schopni pøedložit zákazníkùm zajímavé
nabídky a uzavøít obchodní kontrakty. Pohybujeme se tak nejen v oblastech, kde je naše znaèka známá, ale i v netradièních
teritoriích.
Vstoupili jsme s novými aktivitami na trh jihovýchodní Asie a pokraèujeme ve zpracovávání dalších obchodních pøíležitostí.
Realizují se zakázky v Africe, možnosti se ukazují i v zemích amerického kontinentu a na Dálném Východì. Vedle toho
pracujeme na vhodném napojení na struktury nadnárodních leteckých firem. Splnìní tohoto cíle pøinese zákazníkùm další
zvýšení jakostních parametrù a vytvoøí pøedpoklad k dosažení nové úrovnì poskytovaných služeb.
Obchodní zkušenosti uplynulého roku potvrzují, že zákazníci preferují komplexní služby a žádají certifikované a technologicky
zvládnuté opravárenské produkty. Tyto podmínky chceme plnit v rámci mezinárodních opravárenských projektù, v kooperaci s prùmyslovými partnery v zemích zákazníkù. Rovnìž roste zájem o samostatné poskytování služeb.
Pøi nejistém a stále se zužujícím trhu oprav pro AÈR je pro další podnikatelský rozvoj podstatná orientace na široký trh, kde
naše bohaté portfolio pøedstavuje podnikatelskou výhodu.
Opravárenské zakázky a modernizace
Objem opravárenských zakázek meziroènì vzrostl u všech tøí divizí, které se opravami letecké techniky zabývají. V Divizi
letecké techniky vysoké vytížení kapacit vyvolalo potøebu organizaèních zmìn. Tento stav byl zpùsoben zejména plnìním
zahranièních kontraktù.
Podnik dále upevnil postavení spolehlivého poskytovatele oprav a modernizací ruské letecké techniky, jehož kvalita a technická zdatnost je zcela pøijatelná i pro standardy NATO. LOM PRAHA s.p.
úspìšnì navázal na rok 2006, kdy byl vybrán
za dodavatele GO a modernizace vrtulníkù
pro NATO/SHAPE s urèením pro Afghánskou
národní armádu (ANA) a v roce 2007 pøedal
v rámci tohoto projektu první tøi kusy opravených vrtulníku Mi-17.
Navázané vztahy, jako napø. s organizacemi
NATO a USA v Afghánistánu, dávají pøedpoklad
pokraèování dalšími projekty a uzavøení dalších
pøímých kontraktù na dodávky materiálu a služeb.
Otevøení trhu v Africe – Nigerii pokraèovalo zakázkami na GO vrtulníkù Mi-24, dále GO motorù a dodávkami dílù a materiálu, opìt s perspektivou dodávek i v dalším období.
AÈR zmìnila na rok 2007 strukturu svých požadavkù, a tak opravy letecké techniky pro AÈR poklesly o cca 35%.
Koncem roku 2007 pak podnik uzavøel významný kontrakt na projekt modernizace vrtulníkù Mi-171Š pro AÈR. Ten spolu
s projektem ANA tvoøí klíèovou oblast produkce pro rok 2008.
12
5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku
Další obchodní aktivity
V této oblasti mìly aktivity zejména akvizièní charakter s pøevažujícím charakterem kooperaèních a komplexnìjších projektù
s tuzemskými i zahranièními organizacemi. Trh pro produkty LOM PRAHA s.p., pøi výrobním zvládnutí požadavkù vèetnì
potøebných certifikací a zabezpeèení dodávek dílù pro GO, má vysoký potenciál ve vojenské i civilní sféøe a jeho reálné
využití je již podmiòováno kapacitními možnostmi LOM PRAHA s.p. v daném èasovém období.
Obchodnì významnou zakázkou bylo dokonèení realizace první fáze dodávek technologie a služeb pro zavedení GO motorù AI-25TL u vietnamského zákazníka. Na základì uzavøeného dodatku kontraktu bude projekt pokraèovat i nadále v letech
2008–2009.
Znalosti systémù velení a øízení byly realizovány v zakázkách pro vybrané jednotky AÈR. Vzrostl objem tzv. ostatních služeb
pro AÈR, v roce 2007 to byly napø. projekty palubního odpovídaèe a speciálního vybavení pro vrtulníky Mi-35 a Mi-171Š.
Na základì osvìdèených principù pokraèovalo v roce 2007 rovnìž plnìní projektù v rámci mandátních smluv uzavøených
s Ministerstvem obrany ÈR.
Letištní technická služba
Úkolem letištní technické služby (LTS) je zajišování záruèního a pozáruèního servisu. Nejvìtší objem prací byl tradiènì proveden v tuzemsku pro AÈR. Nìkteré servisní výjezdy smìøovaly do zahranièí v rámci kompletního pokrytí potøeb zákazníkù
napø. v Nigérii, v Etiopii a v Rumunsku.
Poèet servisních zásahù – z toho:
89
Placených
Neplacených
74
15
z toho:
AÈR: 51
Ost.: 23
z toho:
AÈR: 13
Ost.: 2
Èinnosti LTS výraznì ovlivòuje pozitivní vztah uživatelù k produktùm LOM PRAHA s.p. Spokojenost koncových uživatelù
a udržování osobních kontaktù nám pomáhá lépe poznat pøání a názory zákazníkù a reagovat na nì. Služby LTS nebyly v roce
2007 pøedmìtem reklamací.
Nejvýznamnìjší obchodní partneøi
LOM PRAHA s.p. klade v obchodní politice dùraz na udržování a rozvíjení vztahù se svými dlouhodobými a tradièními zákazníky v rámci zemí evropského spoleèenství, zemí Afriky, Asie a Ameriky. Souèasnì cílenì nabízí své technické, technologické
a jakostní prostøedí a znalosti i novým zákazníkùm.
V tìchto aktivitách mají významnou pozici probíhající certifikaèní procesy na jednotlivé druhy typových oprav. Doplòováním
a rozšiøováním certifikací našich produktù zákazníkùm mùžeme oprávnìnì garantovat nejvyšší spolehlivost a kvalitu.
V roce 2007 patøili k hlavním tuzemským obchodním partnerùm Armáda Èeské republiky, Moravan Aviation s. r. o. a Aero
Vodochody, a. s.; v zahranièí NATO a další zákazníci z Nigerské republiky, Alžírské demokratické a lidové republiky, Slovenské republiky, Polské lidové republiky, Ruské federace a Rumunska.
3. PRODUKTY
LOM PRAHA s.p. v roce 2007 tìžil z dobré pøípravy v závìru roku 2006 a naplnìním uzavøených kontraktù vytvoøil podmínky ke stabilizaci. Tu pak dále využíval k posílení schopnosti prosazovat se na zahranièních trzích.
Potvrzuje se, že souèasné produktové portfolio je konkurenceschopné za pøedpokladu jeho trvalého ošetøování a selektování v návaznosti na mìnící se zákaznická pøání. Management podniku tento proces chápe jako jeden z nejaktuálnìjších
úkolù.
I to je jeden z dùvodù, proè poèet vnitøních jednotek, zajišujících produkci LOM PRAHA s.p. v roce 2007, vzrostl ze ètyø
na pìt. Místnì a vìcnì odlišné èásti Divize letecké techniky byly pøevedeny do dvou samostatných divizí: Divize letadel
(DLD) a Divize pohonných jednotek (DPJ). Další divize plnily plánované cíle v nezmìnìném èlenìní: Centrum leteckého
13
5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku
výcviku (CLV), Divize pístových motorù (DPM) a odštìpný závod Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany
(VTÚLaPVO). Jednotlivé divize jsou pøedstaveny v krátkých portrétech.
Centrum leteckého výcviku
Centrum leteckého výcviku (CLV) bylo zøízeno 1. 1. 2004. Je dislokováno na letišti v Pardubicích. Divize mìla k 31. 12. 2007
celkem 158 zamìstnancù.
Výluèným zákazníkem byla AÈR. CLV zabezpeèuje letecký výcvik pilotních žákù Univerzity obrany Brno a mladých pilotù
Vzdušných sil AÈR. Divize provádí základní a pokraèovací letecký výcvik na letišti Pardubice.
Nálet hodin pro AÈR
Pùvodní plán (h)
Splnìno (h, min.)
Procenta % (pùv. plán)
L-39
1 260
1 417,35
112,5
Z-142
1 067
1 120,35
105
Mi-2
682
694,45
102
L-410
260
240
92
Mi-17
289
289
100
3 558
3 761,55
106
Celkem
Letecký výcvik byl pravidelnì kontrolován inspektory Velitelství
Spoleèných sil AÈR a inspektory Odboru vojenského letectví
MO. Pøi uvedených kontrolách ze strany AÈR nebyly zjištìny
nedostatky ve výcviku a nedošlo k narušení metodiky výcviku.
Bezpeènost leteckého výcviku má trvalou prioritu a v prùbìhu
roku nedošlo k pøedpokladu letecké nehody z viny lidského
èinitele. Leteckého výcviku se zúèastnilo celkem 86 pilotù AÈR
a pilotních žákù Univerzity obrany Brno.
V roce 2007 bylo u CLV zaznamenáno 16 pøedpokladù letecké
nehody (PLN). Posádky AÈR a CLV všechny PLN øešily správnì. Kladem leteckého výcviku v oblasti bezpeènosti letu je, že ani
jeden PLN nebyl z viny lidského èinitele ze strany CLV. Preventivní práce v rámci bezpeènosti letù je na požadované úrovni.
Pøi provozu letecké techniky bylo dosaženo tìchto hodnot sledovaných parametrù spolehlivosti:
Parametr
Cílová hodnota
Dosažená hodnota
Provozuschopnost letecké techniky (%)
60,00
73,71
Nálet na jednu závadu celkem T0C (hod.)
15:00
20:34
Nálet na jednu závadu za letu T0L (hod.)
53:00
64:42
Letecký výcvik v roce 2007 byl provádìn na požadované profesionální úrovni. Tato skuteènost byla vždy kladnì hodnocena
v rámci pravidelných kontrol èinnosti CLV za strany kontrolních orgánù AÈR.
Divize letadel
Divize letadel (DLD) vznikla v roce 2007 rozdìlením Divize letecké techniky. Je dislokována v Praze-Kbelích. Pracovištì jsou
rozložena jak v základním závodì, tak v halách na letišti Praha-Kbely, kde pùsobí ve spolupráci s 24. základnou dopravního
letectva AÈR. Divize mìla k 31. 12. 2007 celkem 235 zamìstnancù.
Pro Divizi letadel byla hlavním zákazníkem AÈR. Významnými zákazníky jsou NATO/SHAPE (projekt ANA), Malvis Niger,
Srí Lanka Air Force. Projektem ANA, na kterém se spolupodílí Divize pohonných jednotek, mìly obì divize zajištìny základní zakázkové krytí i na rok 2008.
14
5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku
K posílení schopnosti øídit významné projekty byl zøízen
v rámci DLD samostatný úsek výzkumu, vývoje a zkušebnictví, který zahrnuje konstrukci, technologie a vývojovou dílnu.
Základní výrobní programy:
èásteèné a generální opravy vèetnì údržby letadel a vrtulníkù (L-39C, L-410, Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-24 a Mi-171)
opravy agregátù všech uvedených typù letecké techniky
zástavby avioniky a systémù pasivní ochrany na Mi-17,
L-39, AN-26 a W3-A Sokol
modernizace vèetnì rekonstrukce interiérù na všech
typech vrtulníkù Mi
prodlužování meziopravních technických resursù vrtulníkù Mi-24/35
lakování letounù a vrtulníkù
Divize pohonných jednotek
Divize pohonných jednotek (DPJ) vznikla v roce 2007 rozdìlením Divize
letecké techniky. Je dislokována v Praze-Malešicích. Divize mìla k 31. 12.
2007 celkem 243 zamìstnancù.
Hlavním zákazníkem v roce 2007 byla AÈR. Významným zákazníkem byl
NATO/SHAPE, v roce 2007 divize zaèala provádìt generální opravy
AI-25TL pro civilní uživatele v USA.
Pro DPJ je souèasnou prioritou pokraèování procesu získání certifikace
od OAO Klimov na opravy motorù TV3-117 a reduktorù VR-14/VR-24.
Certifikace umožní rozšíøit nabídku do civilního sektoru, kde je jmenovaná
technika rovnìž využívána.
V oblasti investic se v DPJ podaøilo vybudovat a zahájit provoz kapilární
linky, která zvýší kvalitu provádìných defektoskopických kontrol.
Základní výrobní programy:
generální a èásteèné opravy AI-25TL, TV3-117, VR-14, VR-24,
AI-9
opravy leteckých motorových agregátù
galvanické práce – povrchové ochrany
vyvažování pro externí zákazníky
zavádìní generálních oprav v zahranièí
Divize pístových motorù
Divize pístových motorù (DPM) vznikla v roce 2006 vyèlenìním z Divize letecké techniky. Je dislokována v Praze-Malešicích.
Divize mìla k 31. 12. 2007 celkem 36 zamìstnancù.
DPM udržuje a buduje aktivní zákaznickou základnu, do níž patøí Aeroklub Èeské republiky, aerokluby na Slovensku, v Polsku, Maïarsku, Nìmecku a Rumunsku. Významným klientem zùstává letecká škola alžírských vzdušných sil a øada individuálních majitelù letadel se zástavbou motorù LOM PRAHA s.p.
Divize se orientuje na zachovávání letuschopného stavu flotily leteckých motorù M 132 – M 337 všech verzí a M 462RF dle
platných pravidel daných agenturou EASA, a to nejen pro motory registrované a provozované v ÈR, nýbrž ve všech ostatních
zemích svìta tak, jak to ukládají povinnosti držitele typových certifikátù.
15
5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku
V oblasti technické byla pozornost vìnována ovìøení
podmínek a rozpracování pravidel pro provoz
motorù M na automobilní benzín s obsahem do 5%
bioethanolu. V oblasti logistiky byly uzavøeny kontrakty
s novými dodavateli náhradních dílù a skupin, kteøí
poskytují dodávky za výhodnìjších podmínek, než tomu
bylo u zdrojù stávajících.
V oblasti prodejù je patrná slábnoucí poptávka po generálních opravách, náhradních dílech i novo-výrobních
motorech, zpùsobená jednak rùstem cen pohonných
a provozních hmot, ale i zmìnou výdajových priorit
koneèných uživatelù na úkor nákladù na aktivity volného èasu, což je patrné pøedevším v západních zemích.
V Rusku se stále oèekávaná konjunktura malého letectví posouvá v èase a trh není dostateènì vyspìlý k masivní absorpci letecké techniky v kategorii General Aviation. Oblast jihovýchodní Asie je pro produkty DPM stále uzavøená.
Proto je aktuální prodejní strategie zamìøena na tržní výklenek historických letadel a jejich replik, kam je možno instalovat
motory LOM PRAHA s.p. jako náhradu pùvodních a èasto již obtížnì provozovatelných motorù.
V prùbìhu tvorby strategie rozvoje v roce 2007 nebyla DPM zaøazena do strategického produktového portfolia podniku; bylo
rozhodnuto o vyèlenìní programu DPM mimo podnik.
Vojenský technický ústav letectva a protivzdušné obrany, o. z.
Odštìpný závod VTÚLaPVO byl, jako souèasné podnikové centrum výzkumu a vývoje, založen v roce 1922. Je dislokován
v areálu Praha-Kbely. K 31. 12. 2007 mìl celkem 163 zamìstnancù.
Obchodní aktivity byly realizovány zejména pro rùzné složky MO ÈR, vojenské útvary AÈR, vojenská zaøízení a další zákazníky.
VTÚLaPVO o.z. se vedle tradièního zamìøení na vojenské letectví a PVO
profiluje stále více na výzkum, vývoj a dodávky komunikaèních a informaèních systémù, oblast operaènì-taktických systémù velení a øízení
vzdušných a pozemních sil, bezpilotní prùzkumné prostøedky (UAV),
prostøedky pro letecké návodèí, zapisovaèe letových dat a poskytování služeb v oblasti letecké logistiky, tribodiagnostiky, pozemních leteckých zaøízení, øízení letového provozu apod. Øeší i speciální úpravy
techniky pro úèast v zahranièních misích, napø. pancéøovaná vozidla
TATRA 815 SOT, telemetrické prùzkumné systémy do tropických oblastí (vrtulníky SR 20), zástavbu lafet pro kulomet na vojenská vozidla, úpravy techniky pro Vojenskou policii a další práce dle požadavkù zákazníkù.
Ve VTÚLaPVO o.z. pracuje od r. 2000 Distribuèní informaèní støedisko (DIS) ÈR – NATO/RTO (Research and Technology Organization).
Novì vedoucí DIS je i národním koordinátorem RTO. Zamìstnanci
odštìpného závodu VTÚLaPVO pùsobí v NAFAG (NATO Air Force
Armaments Group) a odborných panelech NATO RTO. Nìkteré akce
RTO byly úspìšnì poøádány s podporou DIS a jiných subjektù v ÈR.
Zkoušení záchranných prostøedkù a padákové techniky bylo podloženo
v èervenci úspìšnou reakreditací zkušební laboratoøe (L 1220) od Èeského institutu pro akreditaci, o.p.s. Oprávnìní od ÚCL má také zkušebna
letadel (jejich výkonù a vlastností). Dalšími významnými pracovišti jsou laboratoø tribologické diagnostiky a zkušebna software, které umožòují vytváøet polygon a prostøedí pro ochranu utajovaných informací
podle charakteru jednotlivých øešených projektù do úrovnì TAJNÉ. Jako první pracovištì v ÈR zvládl odštìpný závod VTÚLaPVO
zpracování technické dokumentace svých produktù (napø. kompletu UAV) podle mezinárodního standardu ASD S1000D.
16
5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku
V rámci VTÚLaPVO o.z. jsou provádìna nezávislá šetøení leteckých nehod a pøedpokladù leteckých nehod a zabezpeèovány
expertizy. Tyto práce jsou provádìny pro MO ÈR, Velitelství spoleèných sil i pro civilní sektor.
Zamìstnanci odštìpného závodu dlouhodobì pøi øešení výzkumných, vývojových, výrobních a zkušebních úkolù tradiènì spolupracují s mnoha významnými akademickými pracovišti, prùmyslovou sférou i s pøíslušníky ozbrojených sil z ÈR, ale i z èlenských
státù NATO a dalších vyspìlých zemí celého svìta pøi plném respektování platné legislativy, smluv a zájmù zúèastnìných stran.
4. LIDSKÉ ZDROJE
Vývoj poètu a skladby zamìstnancù
Fyzický poèet zamìstnancù LOM PRAHA s.p. k 31. 12. 2007 dosáhl
950 osob. Meziroèní zvýšení poètu zamìstnancù o 21 bylo spojeno
pøedevším se zvýšenými nároky na kapacity odštìpného závodu
a èásteènì též Divize letadel. Extenzivní zpùsob zajištìní produkce
byl spíše doplòkovým opatøením souvisejícím s optimalizací struktury zamìstnancù.
V roce 2007 bylo pøijato 112 zamìstnancù, 91 zamìstnancù ukonèilo pracovní pomìr. K plnìní krátkodobých a mimoøádných úkolù
bylo uzavøeno 132 dohod o práci konané mimo pracovní pomìr.
Péèe o zamìstnance
LOM PRAHA s.p. klade trvale dùraz na prohlubování a zvyšování kvalifikace svých zamìstnancù. Základní a povinnou oblastí
jsou zákonná periodická školení realizovaná pro jednotlivé zamìstnance, kteøí v rámci svého pracovního zaøazení vykonávají
èinnosti legislativnì ošetøené periodickým pøezkoušením nebo pøeškolením.
V roce 2007 byla na vzdìlávání zamìstnancù vynaložena èástka 1,2 mil. Kè. Rozvojové a vzdìlávací aktivity byly zamìøeny
pøedevším na získání osvìdèení k údržbì techniky a kurzy z oblasti tzv. regulovaných èinností. Znaèný podíl pøedstavuje také
jazyková pøíprava zamìstnancù zajišovaná v souvislosti s rozvojem zahranièních aktivit podniku. Byla zahájena pøíprava rozsáhlého vzdìlávacího projektu zamìøeného na všechny zamìstnance podniku, kteøí pøi své pracovní èinnosti využívají softwarové produkty MS Office. Projekt je plánován na období let 2008 až 2010.
V roce 2007 byla na podnìt odborové organizace vyhlášena veøejná zakázka na zajištìní stravovacích služeb. Od 1. záøí 2007
poskytuje zamìstnancùm v Malešicích stravovací služby spoleènost GASTRO FANTA s.r.o. Zmìna dodavatele pøinesla
zøetelné zvýšení kvality poskytovaných služeb a pøispìla ke zvýšení spokojenosti zamìstnancù.
Benefity
LOM PRAHA s.p. v rámci vytváøení pozitivních zamìstnaneckých vztahù poskytuje zamìstnancùm výhody pokrývající široké
spektrum jejich potøeb.
K nejvýznamnìjším benefitùm patøí:
pøíspìvek na stravování
pøíspìvek na rekreaci zamìstnance a jeho dìtí
sociální pùjèky a výpomoci
odmìny pøi životních a pracovních výroèích
skupinové úrazové pojištìní pro zvl᚝ rizikové profese
pøíspìvek na penzijní pøipojištìní a životní pojištìní
Vztahy státního podniku s odbory
V LOM PRAHA s.p. pùsobí tøi základní organizace ÈMOSA, ve kterých je odborovì organizováno 256 zamìstnancù,
tj. 26,95% jejich celkového poètu. Dobrou úrovní úpravy pracovnìprávních vztahù, odmìòování a benefitù podnik vytváøí
pøedpoklady pro udržení sociálního smíru. Výsledkem shody mezi podnikem a odbory je Kolektivní smlouva na rok 2008,
podepsaná 14. listopadu 2007.
17
5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku
Spolupráce se školami
Podnik dlouhodobì spolupracuje s nìkolika støedními školami a uèilišti. Prostøednictvím personálního útvaru byly uzavøeny
smlouvy napøíklad se SOŠ a SOU Odolena Voda, se SŠ elektrotechniky a strojírenství v Praze 10, se SPŠ v Praze 10, s VOŠ
a SPŠ elektrotechnickou v Praze 1 a VOŠ a SPŠ dopravní v Praze 1. Podnik umožnil ve školním roce 2006/2007 absolvování odborné praxe 59 studentùm a žákùm.
5. STRATEGICKÉ ZÁMÌRY
Pro dosažení zvolených strategických cílù v následujícím období provede podnik nezbytná opatøení v oblasti manažerského i ekonomického øízení podniku. Pro budoucnost podniku je nezbytná jeho transformace, a to cestou redislokace do jedné lokality
s cílem optimalizovat strukturu a velikost výrobních kapacit, nákladù a lidských zdrojù. Tímto opatøením je odhadováno snížení
režijních nákladù LOM PRAHA s.p. v plánovaném období 8 let cca o 200 mil. Kè. V cílovém stavu je uvažováno s umístìním
kapacit LOM PRAHA s.p. v jedné lokalitì na ploše 85 023 m2 ze souèasných 388 237 m2. Harmonogram redislokace a detailní
analýza dopadù tohoto rozhodnutí je pøedmìtem strategie podniku na roky 2008–2015. S tím je spojeno zavedení projektového øízení a optimalizace portfolia na základì ekonomických ukazatelù. Produkty a služby, které budou identifikovány jako ekonomicky nevýhodné, budou v pøípadì jejich nezbytnosti zajišovány formou outsourcingu. V oblasti obchodu a naplòování výrobních kapacit budou vyhledávány nové pøíležitosti a podnik se více zamìøí na poskytování produktù s vyšší pøidanou hodnotou.
Dokonèením již zapoèatého procesu certifikace oprav letecké techniky jejich výrobci a konstrukèními kanceláøemi získá podnik
jedineèné postavení mezi státy EU/NATO a nezanedbatelnou konkurenèní výhodu na svìtovém trhu.
Poslání podniku
Základní poslání podniku vychází ze zakládací listiny podniku a jeho statutu. Hlavním cílem podniku je nabídnout skladbu
produktù a služeb k uspokojení strategických zájmù zakladatele. Jedná se zejména o zabezpeèení životního cyklu letecké
techniky AÈR, zajištìní komplexního výcviku leteckého a pozemního personálu, rozvoj systémù velení, øízení a komunikace
a rozvoj výzkumu a vývoje.
Strategické cíle
být strategickým podnikem MO ÈR
dosáhnout ekonomické prosperity
stát se moderním, respektovaným a certifikovaným leteckým podnikem
Zákaznické cíle
udržet vysokou kvalitu a spolehlivost poskytovaných produktù a služeb
nabízet komplexní služby na svìtové úrovni
poskytovat profesionální podporu a servis k produktùm a službám
Cíle k uspokojování potøeb zakladatele
zvyšování hodnoty podniku a prosperity spoleènosti
uspokojování potøeb zakladatele v požadovaném èase a kvalitì
jednoznaènì a srozumitelnì prezentovat podnikatelské aktivity a zámìry
6. ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ
LOM Praha s.p. trvale vìnuje ochranì životního prostøedí náležitou péèi a upøednostòuje cestu minimalizace rizik a prevence zneèišování. V roce 2007 pokraèoval trend snižování emisí do všech složek životního prostøedí, èímž podnik dosáhl
vyøazení z A i B skupiny zákona 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Kontrolními orgány státní správy bylo v r. 2007
provedeno 5 kontrol a místních šetøení v jednotlivých složkách životního prostøedí a nebyly shledány žádné závady. S podnikem nebylo v r. 2007 vedeno žádné správní øízení, které by se týkalo ochrany životního prostøedí.
18
5. Zpráva o podnikatelské èinnosti a stavu majetku
Ochrana vod
Na základì rozhodnutí správních orgánù byl i v roce 2007 provádìn pravidelný monitoring a sanace podzemních vod
v areálech Stará Boleslav a Kbely. Náklady na sanace v roce 2007 èinily celkem 1,3 mil. Kè. Pro areály ve Kbelích byly
vypracovány a orgány státní správy schváleny plány protihavarijních opatøení pøi úniku závadných látek do vod a pùdy. Kvalita
vypouštìných odpadních vod byla pravidelnì sledována a bìhem roku nedošlo k pøekroèení povolených limitù zbytkového zneèištìní.
Odpadové hospodáøství
V roce 2007 podnik vyprodukoval celkem 160 tun odpadù, z toho 72 tun z kategorie nebezpeèných. Produkce nebezpeèných odpadù klesla proti pøedchozímu roku o 27%, a to pøedevším vlivem dùslednìjší separace a tøídìní odpadù. K odstraòování odpadù využíval podnik oprávnìné externí organizace. Náklady na likvidaci odpadù vèetnì dopravy èinily 1,6 mil. Kè.
Emise do ovzduší
V celém podniku bylo v roce 2007 provozováno 16 støedních a 9 malých zdrojù zneèišování ovzduší. Poplatky za zneèišování ovzduší za rok 2007 dosáhly 28 tis. Kè a náklady pøíslušných mìøení emisí èinily 65 tis. Kè.
19
6.
ZPRÁVA AUDITORA
Zpráva nezávislého auditora pro zakladatele státního podniku
Ovìøili jsme pøiloženou úèetní závìrku státního podniku
LOM PRAHA s.p.
se sídlem v Praze 10-Malešice, Tiskaøská 8, IÈ 00000515,
tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 a pøílohu této úèetní závìrky,
vèetnì popisu použitých významných úèetních metod. Údaje o spoleènosti jsou uvedeny v pøíloze této úèetní závìrky.
Odpovìdnost statutárního orgánu úèetní jednotky za úèetní závìrku
Za sestavení a vìrné zobrazení úèetní závìrky v souladu s èeskými úèetními pøedpisy odpovídá statutární orgán státního podniku LOM PRAHA s.p. Souèástí této odpovìdnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitøní kontroly nad sestavováním a vìrným
zobrazením úèetní závìrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatòovat vhodné úèetní metody a provádìt dané situaci pøimìøené úèetní odhady.
Odpovìdnost auditora
Naší úlohou je vydat na základì provedeného auditu výrok k této úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem
o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky. V souladu s tìmito pøedpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupù, jejichž cílem je získat dùkazní informace o èástkách a skuteènostech uvedených v úèetní závìrce. Výbìr auditorských postupù závisí na úsudku auditora, vèetnì posouzení rizik, že úèetní závìrka obsahuje významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou. Pøi posuzování tìchto rizik auditor pøihlédne k vnitøním
kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a vìrné zobrazení úèetní závìrky. Cílem posouzení vnitøních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádøit se k úèinnosti vnitøních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úèetních metod, pøimìøenosti úèetních odhadù provedených vedením i posouzení celkové prezentace úèetní závìrky.
Domníváme se, že získané dùkazní informace tvoøí dostateèný a vhodný základ pro vyjádøení našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanèní situace státního podniku LOM PRAHA s.p.
k 31. 12. 2007 a nákladù, výnosù a výsledku hospodaøení za rok 2007 v souladu s èeskými úèetními pøedpisy.
Tuto zprávu auditora vypracoval jménem spoleènosti HZConsult s.r.o. (Osvìdèení KA ÈR è. 312) Ing. Miloš Havránek
(Osvìdèení KA ÈR è. 1211), jednatel spoleènosti HZConsult, s. r. o.
V Praze dne 17. dubna 2008
Ing. Miloš Havránek – auditor
osvìdèení o zápisu do seznamu auditorù
KAÈR è. 1163
20
6. Zpráva auditora
Rozvaha – Aktiva (k 31. 12. 2007)
Aktiva
Èíslo øádku
Minulé úèetní období
Bìžné úèetní období
Brutto
Korekce
Netto
Netto
001
2 142 948
755 121
1 387 827
1 157 644
Dlouhodobý majetek (ø. 04 + 13 + 23)
003
1 256 481
741 843
514 638
523 493
Dlouhodobý nehmotný majetek (ø. 05 až 12)
004
55 999
48 917
7 082
10 193
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
17 499
17 074
425
1 563
Software
007
34 534
28 779
5 755
7 107
Ocenitelná práva
008
3 835
2 933
902
1 523
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
131
131
Dlouhodobý hmotný majetek (ø. 14 až 22)
013
1 189 872
692 926
496 946
502 690
Pozemky
014
120 876
120 876
120 847
AKTIVA CELKEM (ø. 02 + 03 + 31 + 63) = ø. 67
Stavby
015
589 130
290 289
298 841
306 237
Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí
016
407 270
356 747
50 523
53 455
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
60 097
45 890
14 207
7 925
Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
020
11 253
11 253
8 243
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
1 246
1 246
5 983
Dlouhodobý finanèní majetek (ø. 24 až 30)
023
10 610
10 610
10 610
Podíly v ovládaných a øízených osobách
024
3 613
3 613
3 613
Podíly v úèetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
6 797
6 797
6 797
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
200
200
200
Obìžná aktiva (ø. 32 + 39 + 48 + 58)
031
833 096
13 278
819 818
554 527
Zásoby (ø. 33 až 38)
032
611 132
7 127
604 005
434 212
7 127
Materiál
033
345 270
338 143
279 077
Nedokonèená výroba a polotovary
034
144 968
144 968
61 002
Výrobky
035
7 428
7 428
24 064
Zboží
037
10 182
10 182
9 175
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
103 284
103 284
60 894
Dlouhodobé pohledávky (ø. 40 až 47)
039
14 421
14 421
8 446
Odložená daòová pohledávka
047
14 421
14 421
8 446
Krátkodobé pohledávky (ø. 49 až 57)
048
48 005
6 151
41 854
36 826
Pohledávky z obchodních vztahù
049
26 986
6 151
20 835
20 422
Pohledávky – ovládající a øídicí osoba
050
Stát – daòové pohledávky
054
9 610
5 939
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
716
716
1 110
Jiné pohledávky
057
10 693
10 693
9 175
Krátkodobý finanèní majetek (ø. 59 až 62)
058
159 538
159 538
75 043
Peníze
059
1 221
1 221
1 548
Úèty v bankách
060
158 317
158 317
73 495
Èasové rozlišení (ø. 64 až 66)
063
53 371
53 371
79 624
Náklady pøíštích období
064
5 145
5 145
5 058
Pøíjmy pøíštích období
066
48 226
48 226
74 566
Kontrolní souèet (ø. 01 až 66)
999
8 518 421
5 497 937
4 550 952
180
9 610
3 020 484
21
6. Zpráva auditora
Rozvaha – Pasiva (k 31. 12. 2007)
Pasiva
Èíslo øádku
Bìžné úèetní období
Minulé úèetní období
PASIVA CELKEM (ø. 68 + 85 + 118) = ø. 001
067
1 387 827
1 157 644
Vlastní kapitál (ø. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)
068
868 944
857 632
Základní kapitál (ø. 70 až 72)
069
576 100
576 100
Základní kapitál
070
576 100
576 100
Kapitálové fondy (ø. 74 až 77)
073
184 926
184 897
Ostatní kapitálové fondy
075
184 926
184 897
Rezervní fondy, nedìlitelný fond a ostatní fondy ze zisku
(ø. 79 + 80)
078
64 093
62 518
Zákonný rezervní fond/Nedìlitelný fond
079
39 774
39 774
Statutární a ostatní fondy
080
24 319
22 744
Výsledek hospodaøení minulých let (ø. 82 + 83)
081
28 499
75 470
Nerozdìlený zisk minulých let
082
28 499
75 470
Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období (+/-)
[ø. 001 – (+ 69 + 73 + 78 + 81 + 85 + 118)]
084
15 326
-41 353
Cizí zdroje (ø. 86 + 91 + 102 + 114)
085
462 014
259 825
Rezervy (ø. 87 až 90)
086
44 685
16 574
Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù
087
3 168
12 883
Ostatní rezervy
090
41 517
3 691
Krátkodobé závazky (ø. 103 až 113)
102
377 329
159 711
Závazky z obchodních vztahù
103
26 827
70 125
Závazky k zamìstnancùm
107
178
147
Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní
108
11 519
10 737
Stát – daòové závazky a dotace
109
25 855
4 056
Krátkodobé pøijaté zálohy
110
266 594
23 866
Dohadné úèty pasivní
112
26 403
32 136
Jiné závazky
113
19 953
18 644
Bankovní úvìry a výpomoci (ø. 115 až 117)
114
40 000
83 540
Krátkodobé bankovní úvìry
116
40 000
83 540
Èasové rozlišení (ø. 119 + 120)
118
56 869
40 187
Výdaje pøíštích období
119
49 460
12 063
Výnosy pøíštích období
120
7 409
28 124
Kontrolní souèet (ø. 67 až 120)
999
5 479 113
4 631 742
22
6. Zpráva auditora
Výkaz zisku a ztráty – druhové èlenìní (k 31. 12. 2007)
Text
Èíslo øádku
Skuteènost v úèetním období
bìžném
minulém
01
103 306
627 596
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
72 956
624 319
Obchodní marže (ø. 01 - 02)
03
30 350
3 277
Výkony (ø. 05 + 06 + 07)
04
1 407 502
987 487
Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb
05
1 308 491
946 150
Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti
06
67 329
3 759
Aktivace
07
31 682
37 578
Výkonová spotøeba (ø. 09 + 10)
08
942 261
703 954
Spotøeba materiálu a energie
09
622 191
464 798
Tržby za prodej zboží
Služby
10
320 070
239 156
Pøidaná hodnota (ø. 03 + 04 - 08)
11
495 591
286 810
Osobní náklady (ø. 13 až 16)
12
412 156
389 745
280 914
Mzdové náklady
13
297 503
Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní
15
103 204
97 818
Sociální náklady
16
11 449
11 013
Danì a poplatky
17
2 908
4 078
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
48 777
41 362
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ø. 20 + 21)
19
6 879
45 948
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
3 097
23 535
Tržby z prodeje materiálu
21
3 782
22 413
Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ø. 23 + 24) 22
2 030
12 968
Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
22
1 536
Prodaný materiál
24
2 008
11 432
Zmìna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladù pøíštích období
25
27 955
-59 630
Ostatní provozní výnosy
26
28 072
42 569
Ostatní provozní náklady
27
28 600
24 394
Provozní výsledek hospodaøení
[ø. 11 - 12 - 17 - 18 +19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (- 29)]
30
8 116
-37 590
Výnosové úroky
42
2 309
629
Nákladové úroky
43
9 738
4 676
Ostatní finanèní výnosy
44
56 321
12 735
Ostatní finanèní náklady
45
46 525
27 905
Finanèní výsledek hospodaøení [ø. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39
- 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + ( - 46 ) - ( - 47 )]
48
2 367
-19 217
Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost (ø. 50 + 51)
49
-5 974
-13 394
– odložená
51
-5 974
-13 394
Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost (ø. 30 + 48 - 49)
52
16 457
-43 413
Mimoøádné výnosy
53
724
4 280
Mimoøádné náklady
54
1 855
2 220
Mimoøádný výsledek hospodaøení (ø. 53 - 54 - 55)
58
-1 131
2 060
Výsledek hospodaøení za úèetní období (+/-) (ø. 52 + 58 - 59)
60
15 326
-41 353
Výsledek hospodaøení pøed zdanìním (+/-) (ø. 30 + 48 + 53 - 54)
61
9 352
-54 747
Kontrolní souèet (ø. 01 až 61)
99
6 536 182
5 706 376
23
6. Zpráva auditora
Pøíloha k úèetní závìrce roku 2007
1. Obecné údaje
1. Popis úèetní jednotky
Obchodní firma: LOM PRAHA s.p.
Sídlo: Praha 10-Malešice, Tiskaøská 8, PSÈ: 100 38
Právní forma: státní podnik
Identifikaèní èíslo (IÈ): 00000515
Zakladatel: Ministerstvo obrany ÈR
Rozhodující pøedmìt èinnosti: Provádìní oprav speciální letecké techniky
Datum vzniku spoleènosti: 30. èervna 1989
Osoby podílející se na základním kapitálu úèetní jednotky více než 20 %:
Jméno fyzické osoby,
Bydlištì, sídlo
Sledované úèetní období
název právnické osoby
Ministerstvo obrany ÈR
Praha 6, Tychonova 1
tj. %
Podíl
tj. %
úplný
100
úplný
100
Zmìny a dodatky provedené v úèetním období v obchodním rejstøíku:
øeditel:
Ing. Lubomír Nìmejc, r. è.: 550720/1810
Praha 5, Živcových 445, PSÈ: 150 00
Den vzniku funkce: 2. bøezna 2006
Den zániku funkce: 31. prosince 2006
Zapsáno: 3. dubna 2006
Vymazáno: 28. kvìtna 2007
øeditel:
Ing. Michal Smrž, r. è.: 640210/1376
Praha 10, Novorossijská 890/10, PSÈ: 100 00
Den vzniku funkce: 1. ledna 2007
Den zániku funkce: 30. ledna 2007
Zapsáno: 28. kvìtna 2007
Vymazáno: 10. èervence 2007
1. zástupce øeditele:
Ing. Libor Šastný, CSc., r. è.: 461001/479
Praha 9-Støížkov, Dìèínská 464/3, PSÈ: 190 00
Den vzniku funkce: 3. bøezna 2006
Den zániku funkce: 30. ledna 2007
Zapsáno: 3. dubna 2006
Vymazáno: 28. kvìtna 2007
2. zástupce øeditele:
Ing. Milan Hrdina, r. è.: 620307/0148
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, V olšinkách 1735, PSÈ: 250 01
Den vzniku funkce: 7. bøezna 2006
Den zániku funkce: 30. ledna 2007
Zapsáno: 3. dubna 2006
Vymazáno: 28. kvìtna 2007
24
Minulé úèetní období
Podíl
6. Zpráva auditora
øeditel:
Ing. Milan Hrdina, r. è.: 620307/0148
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, V olšinkách 1735, PSÈ: 250 01
Den vzniku funkce: 5. dubna 2007
Den zániku funkce: 31. øíjna 2007
Zapsáno: 10. èervence 2007
Vymazáno: 19. prosince 2007
1. zástupce øeditele:
Ing. Milan Hrdina, r. è.: 620307/0148
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, V Olšinkách 1735, PSÈ: 250 01
Den vzniku funkce: 30. ledna 2007
Den zániku funkce: 5. dubna 2007
Zapsáno: 28. kvìtna 2007
Vymazáno: 10. èervence 2007
øeditel:
doc. Ing. Jindøich Ploch, CSc., r. è.: 560112/0591
Praha 5, Volutová 2522, PSÈ: 155 00
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2007
Zapsáno: 19. prosince 2007
1. zástupce øeditele:
Ing. Jiøí Velíšek, r. è.: 561129/0113
Praha 1-Nové Mìsto, Ve Smeèkách 603/13, PSÈ: 110 00
Den vzniku funkce: 1. èervna 2007
Zapsáno: 18. èervence 2007
2. zástupce øeditele:
Ing. Libor Šastný, CSc., r. è.: 461001/479
Praha 9-Støížkov, Dìèínská 464/3, PSÈ: 190 00
Den vzniku funkce: 30. ledna 2007
Den zániku funkce: 1. kvìtna 2007
Zapsáno: 28. kvìtna 2006
Vymazáno: 10. èervence 2007
2. zástupce øeditele:
Ing. Viliam Holub, CSc., r. è.: 551208/6294
Hovorèovice, Mezi Zahradami 486, PSÈ: 250 64
Den vzniku funkce: 1. èervna 2007
Zapsáno: 18. èervence 2007
zástupce øeditele:
Ing. Viliam Holub, CSc., r. è.: 551208/6294
Hovorèovice, Mezi Zahradami 486, PSÈ: 250 64
Den vzniku funkce: 1. kvìtna 2007
Zapsáno: 10. èervence 2007
Vymazáno: 18. èervence 2007
Organizaèní struktura úèetní jednotky a její zásadní zmìny v uplynulém úèetním období:
Od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 došlo v souladu s poøebami státního podniku ke zmìnám organizaèní struktury.
K nejvýznamnìjší zmìnì došlo rozdìlením Divize letecké techniky (DLT) na dvì samostatné divize:
Divizi pohonných jednotek (DJP) – øeditelem byl jmenován p. Josef Vacek a Divizi letadel (DLD), do jejíhož èela byl jmenován øeditelem Ing. Miroslav Komárek.
Provozovny:
Toužimská 583, Praha 9-Kbely; Stará Boleslav – Hlavenec; Pardubice – letištì
25
6. Zpráva auditora
Odštìpný závod:
VTÚLaPVO, Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely
Do obchodního rejstøíku je podnik (vèetnì odštìpného závodu VTÚLaPVO) zapsán u Mìstského soudu v Praze, v oddílu
ALX, vložka 283.
Èlenové statutárních a dozorèích orgánù k rozvahovému dni:
Statutární orgány:
Øeditel podniku od 1. 1. 2007 do 30. 1. 2007: Ing. Michal Smrž
Øeditel podniku od 5. 4. 2007 do 31. 10. 2007: Ing. Milan Hrdina
Øeditel podniku od 1. 11. 2007: doc. Ing. Jindøich Ploch, CSc.
Složení dozorèí rady v roce 2007:
genmjr. Ing. Ladislav Minaøík
Pøedseda dozorèí rady od 27. 11. 2007
Èlen dozorèí rady od 12. 3. 2004 do 26. 11. 2007
Zástupce velitele spoleèných sil – velitel vzdušných sil, Velitelství spoleèných sil AÈR
Pavel Mašek
Pøedseda dozorèí rady od 2. 5. 2006 do 9. 11. 2007
Námìstek ministra pro personalistiku, MO ÈR
Ing. Pavel Pánek
Zástupce pøedsedy dozorèí rady od 12. 3. 2004 dosud
Vedoucí odboru technických útvarù, LOM PRAHA s.p.
Vedoucí odboru technických útvarù pro pohonné jednotky
(znovu zvolen do DR)
Ing. TomᚠPerutka
Èlen dozorèí rady od 2. 2. 2005 dosud
Øeditel sekce ekonomické, MO ÈR
Mgr. Jiøí Stanìk
Èlen dozorèí rady od 2. 2. 2005 dosud
Øeditel odboru poøizování strategických zakázek, sekce vyzbrojování, MO ÈR
Ing. Jiøí Grebeníèek
Èlen dozorèí rady od 1. 8. 2006 do 23. 7. 2007
Vedoucí oddìlení øízení organizací, sekce správy majetku, MO ÈR
pplk. Ing. Libor Kvìtina
Èlen dozorèí rady od 23. 7. 2007 dosud
Zástupce øeditele odboru – vedoucí oddìlení sekce podpory MO ÈR
Ing. Bohumil Hájek
Èlen dozorèí rady od 1. 8. 2006 do 26. 11. 2007
Správní rada sekce správy majetku, MO ÈR
Miroslav Adamec
Èlen dozorèí rady od 12. 3. 2004 dosud
Letecký mechanik – oprava elektrohydraulických agregátù, LOM PRAHA s.p.
(znovu zvolen do DR)
Ing. Martin Dien
Èlen dozorèí rady od 12. 3. 2004 do 12. 3. 2007
Vedoucí odbornosti avionických zbraòových a speciálních systémù letadel, LOM PRAHA s.p.
26
6. Zpráva auditora
Ing. Miroslav Brož
Èlen dozorèí rady od 12. 3. 2007 dosud
Øeditel Centra leteckého výcviku, LOM PRAHA s.p.
Ing. Václav Absolon
Èlen dozorèí rady od 27. 11. 2007 dosud
Vedoucí oddìlení øízení organizací MO ÈR
Ing. Michael Hrbata
Èlen dozorèí rady od 12. 11. 2007 dosud
Poslanec PSP ÈR
2. Majetková èi smluvní spoluúèast úèetní jednotky v jiných spoleènostech
Majetková spoluúèast vyšší než 20 %:
HEXAGON Systems, s. r. o., IÈ: 26787504 – 100 %
VR Group, a. s., IÈ: 25699091 – 100 %
LD Aviation Prague, s. r. o., IÈ: 61504297 – 34 %
3. Zamìstnanci spoleènosti, osobní náklady – v tis. Kè
Jméno fyzické osoby,
Z toho øídicích pracovníkù
Zamìstnanci celkem
název právnické osoby
Sledované úè. ob.
Prùmìrný poèet zamìstnancù
Mzdové náklady v tis. Kè
Pøedchozí úè. ob.
Sledované úè. ob.
Pøedchozí úè. ob.
924,22
932,24
13,63
26,75
297 503
280 914
12 914
23 253
83
302
83
302
z toho:
Odmìny èlenùm statutárních orgánù spoleènosti
Odmìny èlenùm dozorèích orgánù spoleènosti
Náklady na sociální zabezpeèení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem
49
68
0
0
103 204
97 818
4 477
8 070
11 449
11 013
500
733
412 156
389 745
17 891
32 056
4. Poskytnutá penìžitá èi jiná plnìní – v tis. Kè
Výše penìžního a naturálního plnìní stávajícím èlenùm orgánù
Druh plnìní
Statutárních
Bìžné období
Pùjèky a úvìry
Øídicích
Minulé období
0
0
Bìžné období
Dozorèích
Minulé období
0
0
Bìžné období
Minulé období
0
0
Poskytnuté záruky
0
0
0
0
0
0
Dùchodové pøipojištìní
0
0
146 204
195 418
0
0
Bezplatné užívání os. auta
0
0
0
0
0
0
Jiné
0
0
Celkem
0
0
0
0
0
146 204
195 418
0
0
Výše penìžního a naturálního plnìní bývalým èlenùm orgánù
Druh plnìní
Statutárních
Bìžné období
Øídicích
Minulé období
Bìžné období
Dozorèích
Minulé období
Bìžné období
Minulé období
Pùjèky a úvìry
0
0
0
0
0
0
Poskytnuté záruky
0
0
0
0
0
0
19 300
0
30 730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dùchodové pøipojištìní
Bezplatné užívání os. auta
Jiné
Celkem
0
0
0
0
0
0
19 300
0
30 730
0
0
0
27
6. Zpráva auditora
2. Používané úèetní metody, obecné úèetní zásady a zpùsoby oceòování
Pøedkládaná úèetní závìrka spoleènosti byla zpracována na základì zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a na základì opatøení Ministerstva financí ÈR, kterými se stanoví postupy úètování a obsah úèetní závìrky pro podnikatele.
1. Zpùsob ocenìní majetku
Zásoby
– Úètování zásob
Provádìno zpùsobem A evidence zásob
Výdej zásob ze skladu je úètován: metodou FIFO
– Ocenìní zásob
oceòování zásob vytvoøených ve vlastní režii je provádìno:
Ve skuteèných výrobních nákladech zahrnujících:
pøímé náklady
výrobní režii
zásobovací režii
oceòování nakupovaných zásob je provádìno:
Ve skuteèných poøizovacích cenách zahrnujících:
cenu poøízení
vedlejší poøizovací náklady:
dopravné
clo
provize
pojistné
jiné
Ocenìní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvoøeného vlastní èinností
DHM byl oceòován vlastními náklady ve složení:
pøímé náklady
výrobní režie
zásobovací režie
DNM byl oceòován vlastními náklady ve složení:
pøímé náklady
výrobní režie
zásobovací režie
Ocenìní cenných papírù a podílù
Cenami poøízení
2. Zpùsob stanovení reprodukèní poøizovací ceny
Druh majetku ocenìný ve sledovaném úèetním období reprodukèní poøizovací cenou
Žádný majetek nebyl ocenìn touto cenou
Zpùsob stanovení reprodukèní poøizovací ceny
Nebyla použita reprodukèní poøizovací cena
3. Zmìny oceòování, odpisování a postupù úètování
Ve sledovaném úèetním období došlo v úèetní jednotce k následujícím zmìnám:
(postupy odpisování, uspoøádání položek úèetní závìrky, zpùsobù oceòování, postupù úètování apod.)
Zmìna
Dùvod zmìny
Penìžní vyjádøení zmìny na
Majetek
Závazky
Hosp. výsl.
Daòové odpisy
Nedošlo
0
0
0
Úèetní odpisy
Nedošlo
0
0
0
4. Opravné položky k majetku
a) Opravné položky byly tvoøeny k následujícím druhùm majetku:
28
6. Zpráva auditora
Druh opravné položky k
Zásobám
Zpùsob stanovení
Zdroj informací o urèení výše OP
Standardní cena materiálu navrženého k fyzické likvidaci z dùvodu fyzického
a morálního opotøebení a pøedpokládaná ztráta mezi standardní a prodejní
cenou zásob DPM
Øádná roèní inventura
% v závislosti na marnì uplynuté dobì po splatnosti
Saldokonto
Pohledávkám
b) Stav opravných položek v tis. Kè:
Opravné položky k:
Zùstatek k 1. 1.
Bìžné obd.
Tvorba
Minulé obd.
Zúètování
Bìžné obd. Minulé obd.
Bìžné obd.
Zùstatek k 31.12.
Minulé obd.
Bìžné obd.
Minulé obd.
Dlouhodobému majetku
0
0
0
0
0
0
0
0
Zásobám
0
0
7 128
0
0
0
7 128
0
Finanènímu majetku
0
0
0
0
0
0
0
0
Pohledávkám – zákonné
4 237
7 160
0
0
3 619
2 923
618
4 237
Pohledávkám – ostatní
9 196
7 079
0
3 228
3 662
1 111
5 534
9 196
5. Odpisování
Odpisový plán úèetních odpisù dlouhodobého hmotného majetku úèetní jednotka sestavila v interním pøedpisu tak, že
za základ vzala metody používané pøi vyèíslování daòových odpisù. U novì zaøazovaného hmotného dlouhodobého majetku
mìsíèní úèetní odpisy odpovídají 1/12 sazby podle zatøídìní majetku dle urèené životnosti. U majetku poøízeného a zaøazeného k 1. 1. se úèetní a daòové odpisy nerovnají, nebo zahájení úèetního odepisování je od následujícího mìsíce po zaøazení majetku. Odpisový plán úèetních odpisù dlouhodobého nehmotného majetku vychází z ustanovení §32a zákona
è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù. Daòové a úèetní odpisy se rovnají.
Daòové odpisy – použita metoda:
Lineární
Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku
DDHM s poøizovací cenou do Kè 40 000,– mìsíènì 18 mìsícù, úètuje se na úèet 022 s analytikou 800 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
SDDHM s poøizovací cenou do Kè 40 000,– mìsíènì 18 mìsícù, úètuje se na úèet 029 s analytikou 380 – Spec. pøípravky
s poøizovací cenou do 40 tis. Kè
DDNM typu software s poøizovací cenou do Kè 20 000,– mìsíènì 18 mìsícù, úètuje se na úèet 013 s analytikou 300 – DNM
ostatní software do 20 tis. Kè
DDNM typu software s poøizovací cenou nad Kè 20 000,– a do Kè 40 000,– mìsíènì 18 mìsícù, úètuje se na úèet 013
s analytikou 200 – DNM software odepisovaný od 20 tis. do 60 tis. Kè
DDNM typu software s poøizovací cenou nad Kè 40 000,– a do Kè 60 000,– mìsíèní odpis dle doby používání, úètuje se
na úèet 013 s analytikou 200 – DNM software odepisovaný od 20 tis. do 60 tis. Kè
DDNM typu licence a ocenit. práva s poøizovací cenou do Kè 60 000,– mìsíènì 18 mìsícù, úètuje se na úèet 014 s analytikou 100 – Ocenitelná práva
DDNM typu výzkum a vývoj s poøizovací cenou do Kè 60 000 ,– mìsíènì 18 mìsícù, úètuje se na úèet 012 s analytikou 100
– Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
DDNM typu ostatní s poøizovací cenou do Kè 60 000,– mìsíènì 18 mìsícù, úètuje se na úèet 019 s analytikou 100 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6. Pøepoèet cizích mìn na èeskou mìnu
Pøi pøepoètu cizích mìn na èeskou mìnu používá spoleènost: Aktuální denní kurz vyhlášený ÈNB
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazkù oceòovaných reálnou hodnotou
Ve sledovaném období spoleènost nepoužila ocenìní reálnou hodnotou.
29
6. Zpráva auditora
3. Doplòující údaje k Rozvaze a k Výkazu ziskù a ztrát
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanèní situace spoleènosti
Domìrky danì z pøíjmù za minulá úèetní období
Žádný domìrek
Dùvod domìrku
Celkem
Výše domìrku
0
0
0
0
Dlouhodobé bankovní úvìry
Žádný dlouhodobý úvìr
Rok splatnosti
Úvìry celkem
2005
0
2006
0
2007
0
Celkem
0
Rozpis odloženého daòového závazku nebo pohledávky
Odložená daòová pohledávka ve výši 14 420 721,90 Kè je vypoètena z rozdílu zùstatkových cen dlouhodobého majetku, opravných položek k pohledávkám a materiálovým zásobám, rezervy na daòové úèinné náklady v následujících období a zùstatku
neuplatnìné daòové ztráty.
Rozpis pøijatých dotací na investièní a provozní úèely
Viz bod è. 8
2. Významné události po datu úèetní závìrky
Dne
Obsah zmìny
Vliv zmìny na údaje uvedené
Vliv zmìny na údaje uvedené
v Rozvaze k 31. 12. 2007
ve Výkazu ziskù a ztrát k 31. 12. 2007
Penìžní vyjádøení zmìn
31. 1. 2008
Privatizace RZ
Žádný
Žádný
0
31. 3. 2008
Privatizace RZ
Žádný
Žádný
0
Rozhodnutím ministrynì obrany ze dne 24. ledna 2008, è. j. 1322-16/2006/DP-2697 bylo uloženo øediteli LOM PRAHA s.p.
zabezpeèit ke dni 1. února 2008 pøevod èásti státního podniku v rámci privatizaèního projektu èíslo 63245 ev. è. 2002 –
Rekreaèní zaøízení Dobøejice – na Ministerstvo financí Èeské republiky. Dne 29. února byl proces pøedání a pøevzetí
privatizovaného majetku ukonèen Zápisem vèetnì pøíloh, potvrzeným nabyvatelem, zástupcem státního podniku
a zástupcem MF ÈR. Privatizovaná èást majetku státního podniku Rekreaèní zaøízení Dobøejice nebyla k 31. lednu 2008
souèástí vymezeného urèeného majetku státního podniku. Na základì toho k 31. lednu 2008 nedošlo ke zmìnì kmenového jmìní LOM PRAHA s.p.
Rozhodnutím ministrynì obrany ze dne 21. bøezna 2008, è. j. 306-26/2007/DP-2697 bylo uloženo øediteli LOM PRAHA s.p.
zabezpeèit ke dni 1. dubna 2008 pøevod èásti státního podniku v rámci privatizaèního projektu èíslo 63245 ev. è. 2001 – Rekreaèní zaøízení Janov nad Nisou – na Ministerstvo financí Èeské republiky. Proces pøedání a pøevzetí privatizovaného majetku
bude ukonèen Zápisem vèetnì pøíloh, potvrzeným nabyvatelem, zástupcem státního podniku a zástupcem MF ÈR v termínu
do 30. dubna 2008. Privatizovaná èást majetku státního podniku Rekreaèní zaøízení Janov nad Nisou nebyla k 31. bøeznu 2008
souèástí vymezeného urèeného majetku státního podniku. Na základì toho k 31. bøeznu 2008 nedošlo ke zmìnì kmenového jmìní LOM PRAHA s.p.
30
6. Zpráva auditora
3. Doplòující informace o hmotném a nehmotném majetku
Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku – v tis. Kè
Skupina majetku
Poøizovací cena
Bìžné období
Oprávky
Minulé období
Zùstatková cena
Minulé období
Bìžné období
Bìžné období
Minulé období
Pozemky
120 876
120 847
0
0
120 876
120 847
Budovy a haly
511 554
506 123
248 702
237 579
262 852
268 544
Stavby
77 576
76 672
41 587
38 999
35 989
37 693
Samostatné movité vìci
a soubory m. vìcí
407 270
409 552
356 747
356 098
50 523
53 454
Jiný DHM – spec. pøípr.
60 096
48 754
45 890
40 828
14 206
7 926
8 243
11 253
0
0
8 243
11 253
Nedokonèený DHM
Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku – v tis. Kè
Skupina majetku
Poøizovací cena
Bìžné období
Software
Zùstatková cena
Minulé období
Bìžné období
Bìžné období
Minulé období
34 534
31 903
28 779
24 796
5 755
7 107
3 835
3 835
2 933
2 312
902
1 523
17 499
17 499
17 074
15 936
425
1 563
131
131
131
131
0
0
0
0
0
0
0
0
Ocenitelná práva
Výsledky vìdecké èin.
Oprávky
Minulé období
Jiný DNM
Nedokonèený DNM
Dlouhodobý hmotný majetek poøízený formou finanèního pronájmu – v Kè
Úèet
Název úètu
Rok PS
Rok MD
Rok D
Období MD
Období D
KS
765 443
LS 1400162 FORD TRANSIT
-21 255,00
21 255,00
0
0
0
0
765 446
LS 3300353 ŠROUBOVÝ KOMPRESOR ATMOS
-37 275,00
12 780,00
0
1 065,00
0
-24 495,00
765 541
VZV DIESEL R 70-40
-27 072,00
27 112,00
40,00
0
0
0
765 542
AUTOJEØÁB AD10/MAN
-334 050,00
334 050,00
0
0
0
0
765 543
FORD RANGER
-103 530,00
103 530,00
0
0
0
0
765 544
LS 1502349406 OCTAVIA
-169 874,10
169 874,10
0
0
0
0
765 545
LEASING MAN LE 18.220 1. CISTERNA
-2 116 554,00 2 116 554,00
0
192 414,00
0
0
765 546
LEASING MAN LE 18.220 2. CISTERNA
-2 311 308,00 2 311 308,00
0
192 609,00
0
0
765 547
LEASING LS 3500218 KOMPRESOR + SUŠÁRNA
-460 400,85
128 484,00
0
10 707,00
0
-331 916,85
765 548
LEASING LS 3500252 VZV LINDE
-405 684,00
270 456,00
0
22 538,00
0
-135 228,00
765 549
LEASING LS 4600004 DELL POWEREDGE 1855 2 KS
-219 825,00
105 516,00
0
8 793,00
0
-114 309,00
765 550
LEASING LS 261259 FABIA COMBI 1,4 ELEG.
-406 106,20
152 292,00
0
12 691,00
0
-253 814,20
765 551
LEASING KARUS. TRYSK. ZAØÍZENÍ
0
26 483,50
1 271 208,00
26 483,50
1 271 208,00
-1 244 724,50
0
765 552
LEASING ŠKODA OCTAVIA 2.0 TDI
765 999
SPOJOVACÍ ÚÈET
765
LEASINGY AUTOMOBILÙ PODROZVAHA
108 147,36
847 211,48
21 733,68
0
-739 064,12
6 612 934,15 2 118 459,48
5 887 841,96
1 271 208,00
489 034,18
2 843 551,67
0 8 006 301,44
8 006 301,44
1 760 242,18
1 760 242,18
0
Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze – v tis. Kè
Bìžné období
Název majetku
Minulé období
Poøizovací cena
Název majetku
Poøizovací cena
Drobný dlouhodobý majetek
222 277
Drobný dlouhodobý majetek
212 267
Celkem
222 277
Celkem
212 567
31
6. Zpráva auditora
Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Bìžné období:
Èeská spoøitelna, a. s., Budìjovická 1912, 140 00 Praha 4:
Výše zajišovaného úvìru dohodnutého v úvìrové smlouvì Èeské spoøitelny, a. s. èiní 400 000 000 Kè.
Zajištìní úvìru je následující:
– hmotný majetek
LOM PRAHA s.p. má zástavu na nemovitosti è. ZN/1645/07/LCD ze dne 13. 7. 2007. Jedná se o nemovitosti v katastru Hlavenec v celkové poøizovací cenì 48 854 497 Kè a zùstatkové cenì ve výši 22 590 743 Kè ke dni 31. 12. 2007.
– zásoby
Na základì vzniku zástavního práva ze dne 20. 7. 2007 jsou zastavené zásoby materiálu na opravu letadel a vrtulníkù a jiné
zásoby zúètované v bilanci zástavce v místì, kde se vìc nachází v nebytových prostorách na adrese: Toužimská 583, Praha
9-Kbely a Tiskaøská 8, Praha 10-Malešice, z toho materiál na skladì ve výši 291 955 067,59 Kè, výrobky na skladì ve výši 15
019 300,93 Kè a Zboží na skladì ve výši 5 544 751,32 Kè. Celkem 312 519 119,84 Kè ke dni 31. 12. 2007.
– pohledávky
Na základì úvìrové smlouvy ze dne 29. 6. 2007 jsou zastavené pohledávky LOM PRAHA s.p. ve výši 2 314 924,25 Kè
ke dni 31. 12. 2007.
– ostatní
Zastavené budoucí pohledávky LOM PRAHA s.p. pro jištìní úvìrù u Èeské spoøitelny, a. s. ve výši 59 231 067 Kè bez DPH
ke dni 31. 12. 2007
COMMERZBANK, Jugoslávská 1, 120 21 Praha 2:
Výše zajišovaného úvìru dohodnutého v úvìrových smlouvách Commerzbank ve výši 230 000 000 Kè.
Zajištìní úvìru je následující:
– ostatní
Kontokorentní úvìr ve výši 80 000 000 Kè a úvìr s pevnou úrokovou sazbou ve výši 50 000 000 Kè tj. celkem 130 000 000 Kè,
jsou zajištìny budoucí pohledávkou za projekt s názvem ANA ve výši 18,484.033,00 USD.
Blankosmìnky
LOM PRAHA s.p. je výstavcem Blankosmìnky è. S/1645/07/LCD u Èeské spoøitelny, a. s., Olbrachtova è. 1929/62, 140 00
Praha 4, která zajišuje poskytnuté úvìry.
LOM PRAHA s.p. je výstavcem Blankosmìnky – v Praze, 31. kvìtna 2007 na øad COMMERZBANK, poboèka Praha,
se sídlem 120 21 Praha 2, Jugoslávská 1, která zajišuje poskytnuté úvìry.
Ruèitelské prohlášení a slib odškodnìní
Na základì smlouvy o kontokorentním úvìru uzavøené dne 19. 6. 2007 reg. è. PR/01/KTK/01/26787504 Bankou jako vìøitelem a HEXAGON Systems, s. r. o., IÈ: 26787504 jako dlužníkem. Banka za podmínek stanovených ve Smlouvì o úvìru
poskytne úvìr až do výše 4 500 tis. Kè. LOM PRAHA s.p. je ruèitelem tohoto úvìru.
Minulé období:
Majetek nebyl zatížen zástavním právem
Pøehled majetku s výraznì rozdílným tržním a úèetním ohodnocením
Není
32
6. Zpráva auditora
Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úèasti
Bìžné období
Název spoleènosti
Sídlo
Podíl v tis. Kè
Podíl v %
Poèet akcií/
nominální hodnota Kè
HEXAGON Systems, s. r. o.
Toužimská 583, Praha 9
200
100
VR Group, a. s.
Toužimská 583, Praha 9
1 000
100
100 ks/10 000,–
Aircraft Industries, a. s.
Na Strži 28/241, Praha 4
200
0,09
10 ks/20 000,–
LD Aviation Prague, s. r. o.
Mladoboleslavská – letištì Kbely, Praha 9
211
34
Celkem
1 611
4. Vlastní kapitál
Použití ziskù, resp. úhrady ztrát
Ztráta z roku 2006 byla k 31. 12. 2007 vypoøádána následovnì:
Rozdìlení zisku – ztráty z pøedcházejícího úèetního období (r. 2006)
Kè
Hospodáøský výsledek za úèetní období po zdanìní – ztráta
-41 353 057,73
a) pøídìl do rezervního fondu (10 % z hospodáøského výsledku)
0,00
b) pøídìl do fondu kulturních a sociálních potøeb ve výši 2 % mzdových prostøedkù
5 618 274,00
c) pøevod zisku z nerozdìleného zisku minulých let
-46 971 331,73
Návrh na rozdìlení zisku bìžného období:
Rozdìlení zisku bìžného úèetního období (r. 2007)
Kè
Hospodáøský výsledek – zisk – celkem
15 325 934,45
a) pøídìl do rezervního fondu (10 % z hospodáøského výsledku)
1 532 594,00
b) pøídìl do fondu kulturních a sociálních potøeb ve výši 2 % mzdových prostøedkù
5 950 052,00
c) pøídìl do nerozdìleného zisku minulých let
7 843 288,45
Kmenové jmìní
Zapsané do obchodního rejstøíku: 576 100 000 Kè
Nezapsané do obchodního rejstøíku: není
5. Pohledávky a závazky
Pohledávky po lhùtì splatnosti – v tis. Kè
Poèet dnù
Sledované období
Z obchodního vztahu
Pøedchozí období
Ostatní
Z obchodního vztahu
Ostatní
Do 30
1 795
0
2 151
0
30–60
0
0
0
0
60–90
1 068
0
1 148
0
644
0
1 750
0
13 428
0
17 153
0
90–180
180 a více
Závazky po lhùtì splatnosti – v tis. Kè
Poèet dnù
Sledované období
Z obchodního vztahu
Minulé období
Ostatní
Z obchodního vztahu
Ostatní
Do 30
977
0
296
0
30–60
0
0
0
0
60–90
4
0
22
0
90–180
-2
0
-16
0
-69
0
6
0
180 a více
33
6. Zpráva auditora
Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikùm ve skupinì – v tis. Kè
Pohledávky k podnikùm ve skupinì
Bìžné období
Minulé období
Dlužník
Èástka
Splatnost
Dlužník
Èástka
Splatnost
0
0
0
VR GROUP
180
30. 6. 2005
Závazky k podnikùm ve skupinì
Bìžné období
Minulé období
Vìøitel
Èástka
Splatnost
Vìritel
Èástka
Splatnost
0
0
0
0
0
0
Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnìní zástavního a zajišovacího práva
Bìžné období
Minulé období
Pohledávky kryté zástavním právem
0
0
Závazky kryté zástavním právem
0
0
Další sledované závazky (penìžní i nepenìžní)
0
0
Závazky nesledované v úèetnictví a neuvedené v rozvaze
Rizika:
U krajského obchodního soudu v Ostravì probíhá soudní spor na náhradu škody z kupních smluv è. 210-3283 a è. 210-3284
uzavøených s firmou Bohemia T.T.W. Správce konkursní podstaty uplatòuje náhradu škody, zástupce Leteckých opraven
Kbely, s.p. podal dne 30. 11. 2000 obchodnímu soudu v Ostravì návrh na prohlášení obou smluv za neplatné. Vzhledem
k probíhajícím soudním sporùm je velmi obtížné vyèíslit pøesnìji hodnotu rizika. Do doby rozhodnutí soudu je toto riziko
zachyceno v podrozvahové evidenci.
Ostatní:
V podrozvahové evidenci je uveden cizí majetek – materiál MOÈR – pøevzatý za úèelem provedení konzervace. Akce
probìhne v 1. Q. 2008.
Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v úèetnictví tvoøena rezerva
Popis nejisté skuteènosti
Ovlivòující faktory
Nejsou
Odhad finanèního dopadu
0
0
6. Rezervy – v tis. Kè
Minulé období
Druh rezervy
Zùstatek k 1. 1.
Zákonné rezervy
Tvorba
Bìžné období
Èerpání
Zùstatek k 31. 12.
Tvorba
Èerpání
Zùstatek k 31. 12.
75 398
0
62 515
12 883
0
9 715
3 168
Rezerva na daò z pøíjmù
0
0
0
0
0
0
0
Ostatní rezervy
0
3 691
0
3 691
38 096
270
41 517
Odložený daòový závazek
0
0
0
0
0
0
0
75 398
3 691
62 515
16 574
38 096
9 985
44 685
Celkem
34
6. Zpráva auditora
7. Výnosy z bìžné èinnosti – v tis. Kè
Sledované období
Celkem
Tuzemsko
Minulé období
Zahranièí
Celkem
Tuzemsko
Zahranièí
Tržby za prodej zboží
103 306
103 303
3
627 596
620 374
7 222
Tržby z prodeje vl. výr.
659 434
490 264
169 170
395 422
350 514
44 908
Tržby z prodeje služeb
57 932
649 057
545 679
103 378
550 728
492 796
Èerpání rezerv
0
0
0
0
0
0
Ostatní výnosy
193 316
193 192
1 124
147 498
0
147 498
1 605 113
1 332 438
273 675
1 721 244
1 463 684
257 500
Celkem
8. Výdaje vynaložené v prùbìhu úèetního období na výzkum a vývoj – v tis. Kè
Bìžné období rok 2007
Druh výzkumné èinnosti
Vázané zakázky, ostatní aktivity závodu
Komunikaèní a infrastrukturní systémy
Vìda a výzkum
Infrastrukt. komunik. a informaèní systémy
SW, HW, OTS velení a øízení
Tribologie
Verifikace, expertízy, servis, zkoušky, školení
Logické zabezpeèení techniky letectva
Systémy UAV
Konstrukèní a projekèní laboratoø
Standardizace, pøedpisy, služby DIS
Vnitropodnik, nezaøazené
Celkem TRŽBY
Materiál
Služby
Celkem NÁKUP
Minulé období rok 2006
Výdaje (v tis.)
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
14 261
194
2
3 797
21
115
25 520
2 930
6 487
113 527
52 292
45 306
327 598
219 970
12 333
4 884
257
7
12 540
1 349
625
17 445
474
3 626
58 519
29 550
1 236
0
0
0
9 237
21
1 404
2 148
82
57
589 476
307 140
71 198
378 338
Druh výzkumné èinnosti
Ostatní aktivity podniku
Komunikaèní a infrastrukturní systémy
Vìda a výzkum
Služby v oblasti software, kom. a hard.
Expertní a zkušební servis
Tribologie
Služby a servis v oblasti vybav. let. techniky
UAV systémy
Standardizace a služby DIS
Nezaøazeno
Celkem TRŽBY
Materiál
Služby
Celkem NÁKUP
Výdaje (v tis.)
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
tržba
materiál
služba
265 050
222 982
14 803
38 160
11 726
8 039
303 210
234 708
22 842
257 550
35
6. Zpráva auditora
CASH FLOW (v celých tisících Kè)
Oznaè.
Položka
P
Stav penìžních prostøedkù na zaèátku úèetního období
A
B
Øád.
Ke dni 31. 12. 2007
01
75 043
Hospodáøský výsledek za úèetní období
02
15 326
Odpisy dlouhodobého majetku
03
48 777
Vylouèení zisku (-), ztráty (+) z prodeje dlouhodobého majetku
04
-3 075
Zmìna stavu rezerv
05
28 111
Zmìna stavu èasového rozlišení a dohadných úètù
06
37 202
Zmìna stavu zásob
07
-169 793
Zmìna stavu pohledávek krátkodobých i dlouhodobých
08
-11 003
Zmìna stavu krátkodobých závazkù
09
223 351
Zvýšení krátkodobých úvìrù a finan. výpomocí
10
0
Snížení krátkodobých úvìrù a finan. výpomocí
11
-43 540
Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku a cenných pap.
12
0
Èistý penìžní tok z bìžné a mimoø. èinnosti (ø. 02 až 12)
13
125 356
Nabytí hmotného a nehmotného dlouh. majetku
14
-39 944
Nabytí dlouhod. finanèního majetku
15
0
Výnosy z prodeje hmotného a nehm. dlouh. majetku
16
3 097
Výnosy z prodeje dlouhodobého finanèního maj.
17
0
-36 847
Èistý penìžní tok z investièní èinnosti (ø. 14 až 17)
18
Zmìna stavu dlouhodobých závazkù
19
0
Zvýšení dlouhodobých úvìrù
20
0
Snížení dlouhodobých úvìrù
21
0
Zmìna stavu vlastního kapitálu z vybraných operací
22
-4 014
C
Èistý penìžní tok z finanèní èinnosti (ø. 19 až 22)
23
-4 014
D
Èistý penìžní tok (A + B + C)
24
84 495
C. IV. 1 + 2, b. o.
Stav penìžních prostøedkù na konci úèetního období (P + D)
25
159 538
Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
Kmenové jmìní
Položky vlastního kapitálu Hospodáøský
Zapsané
výsledek
Zmìny vlastního kapitálu
Stav na poèátku úèetního
období
-41 353 057,73
576 100 000,00
Zmìny
kmen.
jmìní
0,00
Fondy, zisky a ztráty minulých let a výsledek hospodaøení
Výsledek
Rezervní
Ostatní fondy
Kapitálový
hospodaøení
fond
ze zisku
fond
minulých let
39 773 496,23
22 744 245,57
184 897 292,90
75 469 910,02
Zmìna stavu
vlastního
kapitálu
857 631 886,99
Zmìny:
Vyúètování záloh na pøídìl
do ostatních fondù
-78 511,48
Zmìna ost. kap. fondù
úètováním o pozemcích
-78 511,48
28 854,00
28 854,00
Pøídìl do rezervního fondu
0,00
Pøídìl fondùm
5 618 274,00
Užití fondù
-5 618 274,00
-3 964 491,08
-3 964 491,08
Pøevod do nerozdìleného
zisku minulých let
0,00
Další použití nerozdìleného
zisku minulých let
Úhrada ztrát minulých let
0,00
41 353 057,73
Hospodáøský výsledek
bìžného roku
15 325 934,45
Stav na konci úèetního období
15 325 934,45
36
0,00
-41 353 057,73
0,00
28 498 578,29
868 943 672,88
15 325 934,45
576 100 000,00
0,00
39 773 496,23
24 319 517,01
184 926 146,90
LOM PRAHA s.p.
Tiskařská 8, Praha 10-Malešice
tel.: 296 505 251, fax: 272 702 749
e-mail: [email protected]
www.lompraha.cz

Podobné dokumenty

Odkaz na čánek - se svolením redakce

Odkaz na čánek - se svolením redakce C1, C2, C3). Pro MC použijte objímku. Výstupy MC mohou u tohoto typu být zatíženy proudem 25 mA, všechny dohromady 75 mA, viz dokumentace k MC. Dodržujte radìji pravidla pro práci s CMOS (osobnì js...

Více

Výroční zpráva 2014 - Nemocnice Na Bulovce

Výroční zpráva 2014 - Nemocnice Na Bulovce pøednosty, primáøi a vrchními sestrami. I proto jedno z prvních systémových opatøení, které jsem v minulosti pøijala, bylo zvýšení odpovìdnosti jednotlivých klinik a dalších pracovišť nejen za úrov...

Více

K100D CZ manuál - Stránka o digitálních zrcadlovkách PENTAX

K100D CZ manuál - Stránka o digitálních zrcadlovkách PENTAX omezení, i když se jedná o snímky pro vaši osobní potøebu, týká se to exponování snímkù: bìhem demonstrací, prùmyslových zaøízení nebo snímkù, které budou vystavovány. Snímky, které byly poøízeny z...

Více

Výroční zpráva 2006 LOM PRAHA sp

Výroční zpráva 2006 LOM PRAHA sp 2003 — Letecké opravny Kbely, s.p. byly sloučeny s LOM PRAHA s.p. a rovněž došlo k začlenění příspěvkové organizace VTÚLaPVO do struktury LOM PRAHA s.p. (jako odštěpného závodu). Předchůdci LOM PRA...

Více

TOM\data (E)\Corel\Vsetínsk

TOM\data (E)\Corel\Vsetínsk • Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen “propojené osoby” za úèetní rok 2011) • ...

Více

Modelářská elektronika

Modelářská elektronika pøijímaè systému DUPLEX se všemi funkcemi, které tento systém nabízí. Výstupem pøijímaèe RSat2 nejsou klasické servo-impulsy, ale PPM signál a lze jej tak snadno použít jako záložní spojení k výše ...

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Miloslav Martinec - sdìlovací a speciální zaøízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 500 Kè Doc. Ing. arch. Zdenka Nová...

Více

ceník produkt ceník produktů kwon

ceník produkt ceník produktů kwon TKD uniform Grand Victory embr. 160 TKD uniform Grand Victory embr. 170 TKD uniform Grand Victory embr. 180 TKD uniform Grand Victory embr. 190 TKD uniform Grand Victory embr. 200 TKD uniform Grand...

Více

TURBÍNOVÉ Proudové Motory

TURBÍNOVÉ Proudové Motory V současné době se pro označení tahu motorů místo původních kg nebo kp používá jednotka Newton, nejčastěji jako tisícinásobek s označením kilonewton (1kN = 101,9716 kp). Pro dobrý poměr váhy a výko...

Více