TOM\data (E)\Corel\Vsetínsk

Komentáře

Transkript

TOM\data (E)\Corel\Vsetínsk
VÝROÈNÍ
ZPRÁVA
2 0 1 1
Slovo úvodem
Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. vznikla rozhodnutím Zastupitelstva mìsta Vsetína v èervenci
2009. Potøeba vzniku spoleènosti vyšla mimo jiné i z výsledkù šetøení, které probíhalo v roce 2008
v rámci tvorby Koncepce sportu v mìstì Vsetín. Šetøení, které vedli erudovaní
pracovníci FTVS Praha, ukázalo nutnost sjednotit správu mìstských sportovních
zaøízení. Hlavním úkolem spoleènosti je zabezpeèení provozu, správy a údržby
vybraných sportovních zaøízení v majetku mìsta Vsetína.
Ve sportovním areálu Na Lapaèi, Vsetín - Rokytnice, spoleènost provozuje zimní
stadion, sportovní víceúèelovou halu, SKATE park, zpevnìnou osvìtlenou plochu,
dìtské asfaltové høištì. Spoleènost v areálu Na Lapaèi vybudovala v roce 2010 dvì
nová høištì, Bike trial park a Pétanque høištì. V centru mìsta spoleènost provozuje
fotbalový areál Tyršova.
Za poslední dva roky se tváø sportovišť ve správì spoleènosti velmi zmìnila. Byly odstranìny základní
bezpeèností a technické problémy. Díky Zastupitelstvu mìsta Vsetín a nìkterých odborù MìÚ dostal
zimní stadion novou strojovnu chlazení s neèpavkovou technologií, staré nevyhovující mantinely byly
vymìnìny za moderní, byla provedena kompletní rekonstrukce osvìtlení, které bylo doplnìno
i svìtelnými efekty a bylo poøízeno nové ozvuèení. Úpravou prošly šatny hostù a èásteènì
i sprchy, veøejná WC na chodbách 1. NP. V budovì zimního stadionu byl kompletnì rekonstruován
interiér a zázemí Snack baru.
Stará a nová strojovna
Rekonstrukce Snack baru
Výmìna mantinelù 2010
Nové osvìtlení 2011
3
Odstraòování technického pøemostìní nad ledovou plochou 2011
Ve sportovní hale došlo k rekonstrukci tribuny, ostìní haly, bylo vymìnìno vybavení šaten, byly poøízeny
nové sportovní pomùcky a potøeby.
Tribuna 2009/2011
Ve fotbalovém areálu Tyršova došlo k rekonstrukci èásti budovy zázemí, kde vznikly tøi nové šatny vèetnì
nového vybavení, dvì klubovny, byla vybudována místnost pro správce areálu a prádelna s novou
praèkou a sušièkou. V areálu byla postavena nová tribuna, byla poøízena nová èasomíra a nové
ozvuèení.
Stará prádelna 2009, kanceláø správce 2010
Rekonstrukce šaten 2010
4
Rekonstrukce tribuny 2011
Stará a nová èasomíra
Uplynulý rok 2011 byl pro spoleènost rokem znaèných organizaèních a personálních zmìn.
Na základì personálního auditu, který provedla spoleènost PROSPER PLUS, s.r.o., se v mìøených
ukazatelích spoleènost projevila jako velmi dobrá firma. Ve všech sledovaných oblastech byla nad úrovní
regionálního prùmìru a zaøadila se mezi nejúspìšnìjší spoleènosti, které byly auditorem analyzovány.
5
Obsah
Slovo úvodem
Základní informace o spoleènosti
• Organizaèní struktura spoleènosti
• Personální struktura
• Zamìøení a hlavní èinnost spoleènosti
- Provoz sportovních zaøízení
- Poskytování sportovních a tìlovýchovných služeb
- Poøádání sportovních akcí pro školy a veøejnost
• Hlavní cíle spoleènosti v roce 2011
• ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2011 – AKTIVA v tis. Kè.
• ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2011 – PASIVA v tis. Kè.
• VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové èlenìní, v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2011
• Pøíloha è. 3 k úèetní závìrce roku spoleènosti Vsetínská sportovní, s.r.o.
- Obecné údaje
- Informace o použitých úèetních metodách
- Úètování nákupu, prodej
- Doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
• Zpráva o provìrce úèetní závìrky
• Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
(dále jen “propojené osoby” za úèetní rok 2011)
• Zpráva o ovìøení zprávy o vztazích propojených osob
• Zpráva dozorèí rady
6
Základní informace o spoleènosti
Název a sídlo spoleènosti:
Vsetínská sportovní, s.r.o.
Na Lapaèi 394
755 01 Vsetín
IÈ: 28593987
DIÈ: CZ28593987
zapsaná v Obchodním rejstøíku vedeném u Krajského soudu v Ostravì,
oddíl C, vložka è. 33684
Statutární orgán:
Iveta Táborská, jednatelka
Mgr. Pavla Stachová, jednatelka
Dozorèí rada:
Mgr. Jan Vychopeò, pøedseda
MUDr. Marta Orolinová, èlenka
Lubomír Støelec, èlen
Mgr. Dalibor Sedláèek, èlen
MUDr. Pavel Volèík, èlen
Základní kapitál:
5 000 000 Kè
7
Organizaèní struktura spoleènosti
Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. má jediného spoleèníka, kterým je mìsto Vsetín. Mìsto Vsetín
založilo spoleènost podle zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Nejvyšším orgánem spoleènosti je Valná hromada, jejíž pùsobnost vykonává v plném rozsahu jediný
spoleèník spoleènosti prostøednictvím Rady mìsta a starostky mìsta. Rozhodnutí spoleèníka pøi výkonu
pùsobnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být spoleèníkem podepsáno. Jednání Valné
hromady se obvykle konají dvakrát roènì a jejich souèástí jsou zprávy o hospodaøení a èinnosti
spoleènosti.
Statutárním orgánem spoleènosti jsou dvì jednatelky, které jsou jmenovány Valnou hromadou na dobu
neurèitou. Jednatelky øídí èinnost spoleènosti a jednají jejím jménem samostatnì, pouze však tehdy,
pokud finanèní hodnota budoucího pøedmìtu plnìní bez DPH nepøesáhne èástku 500 tis. Kè. Jednatelky
zabezpeèují øádné vedení úèetnictví spoleènosti a pøedkládají Valné hromadì roèní úèetní závìrku.
Na èinnost jednatelek dohlíží dozorèí rada, která má pìt èlenù zvolených Valnou hromadou. Dozorèí rada
se setkává v pravidelných intervalech nejménì ètyøikrát roènì. Nahlíží do obchodních a úèetních knih,
pøezkoumává úèetní závìrky øádné, mimoøádné a zatímní a podává o èinnosti jednatelek zprávy Valné
hromadì.
Jednatelky øídí spoleènost, která je rozdìlena
na provozní a správní úsek. Ve správì pracuje øeditelka
spoleènost a úèetní spoleènosti, která zároveò
vykonává práci mzdové úèetní a personalistky. Správní
úsek blízce spolupracuje s daòovou a úèetní poradkyní
a právní kanceláøí.
Provozní úsek je rozdìlen na tøi provozní støediska jednotlivá sportovištì a zabezpeèuje organizaci
provozu, údržby a úklidu jednotlivých sportovišť.
Rada mìsta
Vsetína
Dozorèí rada
Jednatelka,
výkonná
øeditelka
Jednatelka
Vedoucí
provozu
Úèetní,
mzdová úèetní,
administrativa
Elektro-údržba,
DOPÈ, DOPP
Technický
pracovník
ZS, SH, FS
Úklid
ZS, SH, FS
8
Personální struktura
Spoleènost v roce 2011 zmìnila svou strukturu. Byla zrušena pozice organizaèního pracovníka
a na vlastní žádost odešel pracovník z pozice technický pracovník sportovní haly. Tato pozice nebyla
znovu obsazena, práce je vykonávána ostatními technickými pracovníky.
V èele spoleènosti stojí øeditelka, která øídí a organizuje èinnosti celé spoleènosti a spolu s druhou
jednatelkou spoleènosti je zodpovìdná za hospodaøení a úèetnictví spoleènosti.
Úèetní, mzdová úèetní a personalistka spoleènosti vede personální a mzdovou agendu vèetnì zajištìní
komunikace s patøiènými úøady, vede pokladnu a pøipravuje vybrané administrativní podklady.
Vedoucí provozu organizuje práci zamìstnancù v jednotlivých provozních støediscích, zabezpeèuje
zásobování, údržbu, kontroluje dodržování bezpeènosti provozu a dohlíží na dodržování zásad ochrany
zdraví návštìvníkù a zamìstnancù.
Technickým pracovníkùm zimního stadionu a fotbalového areálu je svìøeno zajištìní prùbìžné denní
údržby sportovní plochy vèetnì technického zázemí. Dále zabezpeèují základní úklid sportovištì a jeho
okolí, provádí drobnou údržbu budovy sportovištì. Jsou podøízeni vedoucímu provozu.
Bìžný denní úklid šaten a zázemí sportovišť a drobnou administrativní èinnost vykonávají uklízeèky,
a uklízeèky-vrátné, prùbìžné opravy na elektrickém zaøízení v jednotlivých støediscích zajišťují
pracovníci elektro-údržby.
Ke dni 1. 1. 2011 bylo ve spoleènosti zamìstnáno celkem 16 osob na stálý pracovní pomìr a 1 osoba
na DOPÈ.
Ke dni 31. 12. 2011 bylo ve spoleènosti zamìstnáno celkem 14 osob na stálý pracovní pomìr a 1 osoba
na DOPÈ.
V roce 2011 bylo uzavøeno 21 DOPP, z toho 13 x byly uzavøeny pro zajištìní Školy bruslení (instruktoøi
a zdravotníci), 2 x pro zabezpeèení úklidu v areálu Tyršova, 1x pro zabezpeèení úklidu tribun zimního
stadionu pøed zahájením sezóny, 3x pro zabezpeèení pomocných prací na elektro-údržbì, 2x audit
vnitøních pøedpisù a analýza obchodního a provozního procesu.
9
Zamìøení a hlavní èinnost spoleènosti
Spoleènost má svou èinnost vymezenou dvìma hlavními pøedmìty podnikání. Jde pøedevším
o provozování sportovních, tìlovýchovných a rekondièních zaøízení a poskytování tìlovýchovných
a sportovních služeb.
PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAØÍZENÍ
V objektu zimního stadionu spoleènost zabezpeèuje provoz pro dlouhodobé nájemce z øady sportovních
subjektù (hokejové kluby), dlouhodobé nájemce z komerèní oblasti (provozovatele Snack baru
a obèerstvení vèetnì bufetù a VIP) a krátkodobé pronájmy školám, firmám a zájemcùm o bruslení z øad
veøejnosti.
Zimní stadion je v provozu dennì od 6:00 do 22:00 hodin a z celkového poètu 3 840 hodin provozní doby
bylo zájemci využito celkem 2 350 hodin (bez úpravy ledové plochy). V roce 2011 se zvýšilo využití plochy
pøedevším dlouhodobými nájemci VHK, o.s. a VHK, s.r.o. o 140 hodin, mírnì kleslo využití plochy HKženy o 4 hodiny.
V roce 2011 se spoleènosti podaøilo zvýšit podíl veøejnosti na využití zimního stadionu. Podaøilo se také
zvýšit využití ledové plochy dìtmi z MŠ a ZŠ.
Graf è.1: Struktura využití zimního stadionu 2010, 2011
Využití ZS 2010
Využití ZS 2011
VHK, o.s. 37%
VHK, s.r.o.6%
HK ženy 3%
školy 0%
firmy 8%
veøejnost 1%
úprava ledu 21%
nevyužitá plocha 24%
VHK, o.s. 40%
VHK, s.r.o.7%
HK ženy 3%
školy 1%
firmy 8%
veøejnost 3%
úprava ledu 23%
nevyužitá plocha 15%
Sportovní hala je v provozu dennì od 8:00 – 22:00 hodin 11 mìsícù v roce. Je využívána pøedevším
oddíly TJ Zbrojovka v prùmìrném poètu 94 hodin mìsíènì, TJ MEZ - florbal v prùmìrném poètu 33 hodin
mìsíènì, sportovními kluby v prùmìru 25 hodin mìsíènì, základními a støedními školami v prùmìru 26
hodin mìsíènì. Podaøilo se zvýšit využití palubovky pøedevším v dopoledních hodinách, kdy sportovištì
navštìvují školní sportovní kluby (školní liga miniházené, florbal, Integra) a od øíjna 2011 zde probíhá
výuka tìlesné výchovy pro žáky z Masarykova gymnázia.
Celkovì lze konstatovat, že se ve druhém pololetí roku 2011 využití sportovní haly výraznì zlepšilo.
Na hospodaøení tohoto støediska má nepøíznivý dopad zavedení tzv. dotovaných cen, kdy je sportovištì
poskytováno vìtšinì subjektù pod hladinou potøebných nákladù. Náklad na provoz hodiny ve sportovní
hale se v roce 2011 pohyboval na èástce 592 Kè, zatímco prùmìrná èástka zaplacená za hodinu provozu
byla 451 Kè (obì èástky jsou bez DPH). Nejvýraznìji se nerovnost nákladù a pøíjmù projevuje u hodin
TJ Zbrojovka, která využila sportovištì nejvíce a za výraznì nižší cenu (364 Kè).
10
Graf è.2: Struktura využití sportovní haly 2010, 2011
Využití SH 2010
Využití SH 2011
TJ Zbrojovka 22%
TJ MEZ 7%
sport. kluby 4%
školy 4%
firmy 2%
neobsazeno 61%
TJ Zbrojovka 22%
TJ MEZ 8%
sport. kluby 6%
školy 7%
firmy 2%
neobsazeno 55%
Fotbalový areál Tyršova spoleènost spravuje od kvìtna 2010. Zabezpeèuje provoz pro hlavního nájemce
FC Vsetín, který travnatou plochu areálu využívá pouze omezenì vzhledem ke stavu travnaté plochy
a vivem poèasí. Hlavní uživatel využil sportovní plochu v poètu 393 hodin, ostatní krátkodobé nájmy
se realizovaly v poètu 31 hodin. V roce 2011 byla travnatá plocha díky Poháru Vsetínské sportovní
využita i školami.
Graf è.3: Struktura využití fotbalového areálu 2010, 2011
Využití FS 2010
Využití FS 2011
FC Vsetín 94%
ostatní 6%
FC Vsetín 91%
ostatní 7%
školy 2%
11
POSKYTOVÁNÍ SPORTOVNÍCH A TÌLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB
Již od poèátku svého pùsobení spoleènost organizovala pro mateøské
školy cyklus cvièení pro dìti od tøí do pìti let s názvem Hravé sportování.
Jeho cílem bylo hravou a veselou formou pøivést dìti k pravidelnému
sportovnímu vyžití. Jednotlivé lekce byly zamìøeny na rozvoj základních
pohybových dovedností, pøedevším na trénink koordinace a rovnováhy.
Bìhem roku 2010 se tìchto pohybových lekcí zúèastnilo bezmála 900
dìtí.
V kvìtnu 2011 spoleènost, na doporuèení mìstského auditora, zrušila
pozici organizaèního pracovníka, který Hravé sportování zajišťoval, a také
jednotlivé lekce vedl. Spoleènost sice navázala spolupráci s instruktory Alcedo, kteøí ve druhém pololetí
cvièební cyklus zaštítili, ale podaøilo se zorganizovat jen 6 pohybových lekcí. Celkovì se pohybového
cyklu v roce 2011 zúèastnilo 517 dìtí.
V roce 2011 Vsetínská sportovní, s.r.o. zorganizovala dva kurzy Školy
bruslení. V deseti po sobì jdoucích lekcích se dìti ve vìku od 4 do 15 let
uèily pod dohledem trenérù základy bruslení. Do prvního kurzu se
pøihlásilo celkem 47 dìtí, do druhého kurzu již 62 dìtí. Z hlediska vìku byly
nejpoèetnìjší skupinou dìti s rokem narození 2005 – 2006, z hlediska
pohlaví naprosto výraznì pøevažovaly dívky.
POØÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH AKCÍ PRO ŠKOLY A VEØEJNOST
Jednou z nejvìtších pravidelných a tradièních akcí, které se každoroènì konají v zimním stadionu,
je Pohár zimního stadionu. Letošní turnaj se zaèal hrát v listopadu 2011. Do turnaje se pøihlásilo šest
amatérských družstev. Do konce roku 2011 bylo odehráno 11 zápasù a pøedpokládané ukonèení
turnaje je plánováno na druhou polovinu bøezna 2012. Vítìz turnaje bude ocenìn Pohárem zimního
stadionu.
V rámci bruslení pro veøejnost bylo v únoru
pøipraveno i Valentýnské bruslení. Celkem 84
bruslaøù soutìžilo o tøi hlavní ceny ve tøech
soutìžích. Akce probìhla ve spolupráci s Rádiem
Valašsko a všichni pøíchozí dostali Valentýnské
perníkové srdce.
16. bøezna 2011 pracovníci Vsetínské sportovní
s.r.o. pøipravili maškarní Pohádkový den pro dìti
z pìti vsetínských mateøských školek. Vyzdobený
sál uvítal dìti hudebními vstupy, vystoupením
kouzelníka a moderátorským ètením pohádky
o Krteèkovi. Dìti si na dané téma vyzkoušely
pøedstavivost nakreslením obrázku. Nejlepší
„umìlci“ byli odmìnìni cenou. Poøadatelé ocenili
také nejlepší masky maškarního dne.
12
Zimní stadion pravidelnì poskytuje zájemcùm možnost veøejného bruslení. V roce 2011 bylo
uspoøádáno 55 hodin veøejného bruslení. Ve druhé polovinì roku, v rámci rozpisu využití ledové plochy,
se podaøilo zaøadit další dvì pravidelné hodiny veøejného bruslení týdnì. Celkovì navštívilo v roce
2011 zimní stadion 4 225 zájemcù o bruslení. I pøes skuteènost, že od srpna je vstupné na veøejné
bruslení dražší (30 Kè), s koncem roku se posledního veøejného bruslení 30. 12. 2011 zúèastnily
rekordní 304 osoby.
V mìsících bøezen - èerven spoleènost uspoøádala pro dìti ze základních
škol ve Vsetínì Pohár Vsetínské sportovní. Základním cílem bylo
zpøístupnit mìstská sportovištì školám za zvýhodnìných podmínek
a uspoøádat pro dìti turnaj, ve kterém by si zástupci škol mohli zmìøit síly
v pohybových schopnostech a dovednostech. Aktivnì se do turnaje
zapojilo témìø tøi sta devadesát žákù z pìti vsetínských základních škol.
Prvního kola, které probìhlo na zimním stadionu, se úèastnilo 100 dìtí.
Druhého kola ve sportovní hale se úèastnilo 180 dìti. Tøetí kolo probìhlo
ve fotbalovém areálu Tyršova a úèastnilo se ho 74 dìti. Finálové kolo
probìhlo jako soutìž v Pétanque a úèastnilo se ho 25 nejlepších žákù - vítìzù jednotlivých kol. Pohár
Vsetínské sportovní si odnesla ZŠ Ohrada.
V kvìtnu otevøel zimní stadion své brány
tradiènímu autosalonu. Probìhl již XVII. roèník
výstavy, jejíž souèástí byl i bohatý doprovodný
program.
V èervnu 2011 probìhla ve sportovní hale i mimoøádná charitativní akce. Ve spolupráci
s pracovníky Mìstské policie a Power Gym byl
uspoøádán Sportovní maraton sportovní
veøejná akce. Výtìžek akce a získané sponzorské
dary byly urèeny na nákup invalidního vozíku.
V èervenci probìhla ve Skate parku Na Lapaèi další mimoøádnì úspìšná
akce, 1. roèník Houseboard BMX and MTB Jamu. Do akce se zapojilo
více než 40 jezdcù z celého regionu. V záøí následoval Cabrones Skate
Jam, do se kterého zapojilo 39 jezdcù.
Areál Na Lapaèi je využíván i pro jiné èinnosti. V roce 2011 zde hostovalo
pìt cirkusù a kolotoèe.
13
Hlavní cíle spoleènosti v roce 2011
Hlavním cílem roku 2011 bylo najít další možné úspory v provozních nákladech. Velkou úsporu nákladù
pøinesla dohoda vedení spoleènosti se spoleèností ÈEZ o snížení nákupní ceny za elektrickou energii
pro zimní stadion. Souèasnì s tím se projevila i úspora odbìru elektrické energie díky rekonstrukci
chlazení ledové plochy a rekonstrukci osvìtlení.
Graf è.5: Srovnání ceny EN 2010, 2011
Graf è.4: Srovnání spotøeby EN 2010, 2011
Cena el. energie
Spotøeba MWh
1000
950
NT
2011
2010
900
spotøeba MWh
850
800
2010
VT
0
2011
1000
2000
3000
4000
Další pozornost pøi hledání úspor byla zamìøena pøedevším na snížení provozních nákladù. Na materiálu
a drobné údržbì se podaøilo spoleènosti snížit náklady o 34 %. Byly razantnì sníženy náklady za ostatní
služby o více než 50%. Naopak vzrostly náklady na revize zaøízení zimního stadionu a strojovny, nájmy
za sportovištì, opravy a údržby nemovitostí. Celkovì bylo na nákladech oproti pøedchozímu období
ušetøeno 826 tis. Kè.
Graf è.6: Struktura nákladù 2010, 2011
2010
spotøeba materiálu 2%
materiál do 5000 3%
materiál do 40 tis. 1%
materiál ostatní 0%
EN energie 24%
teplo 10%
plyn 0%
vodné a stoèné 3%
ostatní prov. nákl. 0%
PHM 1%
zboží 0%
údržba budov 2%
revize 0%
cestovné 0%
repre 0%
nájmy 10%
TS 1%
ostatní služby 6%
ZSN + poj.+ ostatní 1%
mzdy 36%
odpisy 1%
14
2011
spotøeba materiálu 2%
materiál do 5000 2%
materiál do 40 tis. 1%
materiál ostatní 0%
EN energie 21%
teplo 10%
plyn 1%
vodné a stoèné 4%
ostatní prov. nákl. 0%
PHM 1%
zboží 0%
údržba budov 2%
revize 1%
cestovné 0%
repre 0%
nájmy 13%
TS 1%
ostatní služby 3%
ZSN + poj.+ ostatní 1%
mzdy 35%
odpisy 2%
Graf è.7: Provozní náklady 2010, 2011
Provozní náklady 2010, 2011
2010
odpisy
mzdy
ZSN + poj.+ ostatní
ostatní služby
TS
nájmy
repre
cestovné
revize
údržba budov
zboží
PHM
ostatní prov. nákl.
vodné a stoèné
plyn
teplo
EN energie
materiál ostatní
materiál do 40 tis.
materiál do 5000
spotøeba materiálu
2011
V roce 2011 byly sníženy celkové mzdové náklady spoleènosti. Byl snížen poèet pracovníkù na hlavní
pracovní pomìr a došlo k úspoøe i v oblasti dohod o pracovní èinnosti a dohod o provedení práce.
Graf è.8: Mzdové náklady 2010, 2011
Mzdové náklady
2010
2011
hrubé
mzdy
DOPP
DR
OSSZ
15
ZP
celkem
Hospodaøení spoleènosti ovlivnil pokles výnosù, pøedevším od hokejových klubù. Celkovì oproti
pøedcházejícímu roku poklesly výnosy o témìø 563 tis. Kè.
Graf è.9: Výnosy 2010, 2011
Výnosy 2010, 2011
2010
dotace
reklama
FC Vsetín
firmy - tráva
ostatní
akce
prodej cukrovinek
komerèní hodiny
MGV
palubovka ostatní
TJ Mez
TJ Zbrojovka
Bistro Eso
Pánský klub
Delikomat
ostatní
TJ Zetex
akce
Snack bar
ledová plocha
Bufety
HK ženy
VHK, o.s.
VHK, s.r.o
2011
Zároveò byly hledány cesty k dalším možnostem zvýšení výnosù spoleènosti. Dozorèí radì a Valné
hromadì bylo pøedloženo nìkolik návrhù, jak výnosy spoleènosti zvýšit. Pøedložené možnosti narážejí
na širší souvislosti spojené pøedevším s problematikou dotaèních smluv pro sportovní subjekty, darovací
smlouvou na sportovištì a nìkteré vyhlášky mìsta. Návrhy na zvýšení výnosù nebyly akceptovány.
Graf è.10: Prùbìžné hospodaøení 2010, 2011
Prùbìžné hospodaøení
celkem náklady
výnosy celkem
dotace
2010
16
2011
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12. 2011 - AKTIVA v tis. Kè
Aktiva
.
A
B
B.I
B.I.1
B.I.2
B.I.3
B.I.4
B.I.5
B.I.6
B.I.7
B.I.8
B.II.
B.II.1
B.II.2
B.II.3
B.II.4
B.II.5
B.II.6
B.II.7
B.II.8
B.II.9
B.III.
B.III.1
B.III.2
B.III.3
B.III.4
B.III.5
B.III.6
B.III.7
C
C.I.
C.I.1
C.I.2
C.I.3
C.I.4
C.I.5
C.I.6
C.II.
C.II.1
C.II.2
C.II.3
C.II.4
C.II.5
C.II.6
C.II.7
C.II.8
C.III.
Bìžné úèetní období
Aktiva celkem
Pohledávky za upsaný kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zøizovací výdaje
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Goodwill
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokonèený dlouhodobý majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí
Pìstitelské celky trvalých porostù
Základní stádo a tažná zvíøata
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokonèený dlouhodobý majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceòovací rozdíly k nabytému majetku
Dlouhodobý finanèní majetek
Podíly v ovládaných a øízených osobách
Podíly v úèetních jednotkách pod podst. vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Pùjèky a úvìry ovlád. a øídící osoba, podst. vliv
Jiný dlouhodobý finanèní majetek
Poøizovaný dlouhodobý majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek
Obìžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokonèená výroba a polotovary
Výrobky
Zvíøata
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásobu
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahù
Pohledávky ovládající a øídící osoba
Pohledávky podstatný vliv
Pohledávky za spoleèníky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Dohadné úèty aktivní
Jiné pohledávky
Odložená daòová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
17
.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Brutto 1 Korekce 2
6 123
453
0
0
1 153
453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
453
1 153
0
0
0
0
443
945
0
0
0
0
10
208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 945
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
689
Netto 3
5 670
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
502
0
0
198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 945
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
689
Minulé
úèetní
období
Netto 4
5 501
0
976
0
0
0
0
0
0
0
0
0
976
0
0
769
0
0
205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815
C.III.1
C.III.2
C.III.3
C.III.4
C.III.5
C.III.6
C.III.7
C.III.8
C.III.9
C.IV.
C.IV.1
C.IV.2
C.IV.3
C.IV.4
D.I.
D.I.1
D.I.2
D.I.3
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Pohledávky z obchodních vztahù
Pohledávky ovládající a øídící osoba
Pohledávky podstatný vliv
Pohledávky za spoleèníky
Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní
Stát daòové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné úèty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanèní majetek
Peníze
Úèty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Poøizovaný krátkodobý finanèní majetek
Èasové rozlišení
Náklady pøíštích období
Komplexní náklady pøíštích období
Pøíjmy pøíštích období
18
366
0
0
0
0
138
185
0
0
4 253
78
4 175
0
0
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
366
0
0
0
0
138
185
0
0
4 253
78
4 175
0
0
25
25
0
0
490
0
0
0
0
123
202
0
0
3 687
132
3 555
0
0
23
23
0
0
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12. 2011 - PASIVA v tis. Kè
Oznaèení
A
A.I.
A.I.1
A.I.2
A.I.3
A.II.
A.II.1
A.II.2
A.II.3
A.II.4
A.II.5
A.III.
A.III.1
A.III.2
A.IV.
A.IV.1
A.IV.2
A.V.
B
B.I.
B.I.1
B.I.2
B.I.3
B.I.4
B.II.
B.II.1
B.II.2
B.II.3
B.II.4
B.II.5
B.II.6
B.II.7
B.II.8
B.II.9
B.II.10
B.III.
B.III.1
B.III.2
B.III.3
B.III.4
B.III.5
B.III.6
B.III.7
B.III.8
B.III.9
Pasiva
Èíslo
øádku
Bìžné
úèetní
období
Minulé
úèetní
období
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
Zmìny základního kapitálu
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù
Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách
Rozdíly z pøemìn spoleènosti
Rezervní fondy, nedìlitelný fond a fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/nedìlitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaøení minulých let
Nerozdìlený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních pøedpisù
Rezerva na dùchody a podobné závazky
Rezerva na daò z pøíjmù
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahù
Závazky ovládající a øídící osoba
Závazky podstatný vliv
Závazky ke spoleèníkùm
Dlouhodobé pøijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé smìnky k úhradì
Dohadné úèty pasivní
Jiné závazky
Odložená daòový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vtahù
Závazky ovládaná a øídící osoba
Závazky podstatný vliv
Závazky ke spoleèníkùm
Závazky k zamìstnancùm
Závazky ze sociálního zabezpeèení a zdrav. poj.
Stát daòové závazky
Krátkodobé pøijaté zálohy
Vydané dluhopisy
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
5 670
4 420
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-449
0
-449
-131
1 144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 144
581
0
0
0
224
119
21
0
0
5 501
4 551
5 000
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-55
0
-55
-394
946
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
946
430
0
0
0
249
139
24
0
0
19
B.III.10
B.III.11
B.IV.
B.IV.1
B.IV.2
B.IV.3
C.I.
C.I.1
C.I.2
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Dohadné úèty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvìry a výpomoci
Bankovní úvìry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvìry
Krátkodobé finanèní výpomoci
Èasové rozlišení
Výdaje pøístích období
Výnosy pøíštích období
Sestaveno dne 3. 2. 2012
20
199
0
0
0
0
0
106
5
101
100
4
0
0
0
0
4
3
1
Výkaz ziskù a ztrát v plném rozsahu ke dni 31.12. 2011
Oznaèení
I.
A
+
II.
II.1
II.2
II.3
B
B.1
B.2
+
C
C.1
C.2
C.3
C.4
D
E
III.
III.1
III.2
F
F.1
F.2
G
IV.
H
V.
I.
*
VI.
J
VII.
VII.1
VII.2
VII.3
VIII.
K
IX.
L
M
X.
N
XI.
O
XII.
P
*
Text
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb
Zmìna stavu zásob vlastní èinnosti
Aktivace
Výkonová spotøeba
Spotøeba materiálu a energie
Služby
Pøidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti
Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní
Sociální náklady
Danì a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Zùstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Zmìna stavu rezerv a opravných položek
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Pøevod provozních výnosù
Pøevod provozních nákladù
Provozní výsledek hospodaøení
Tržby z prodeje cenných papírù a podílù
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku
Výnosy z podílù v ovládaných a øízených osobách
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírù
Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku
Výnosy z krátkodobého finanèního majetku
Náklady z finanèního majetku
Výnosy z pøecenìní cenných papírù a derivátù
Náklady z pøecenìní cenných papírù a derivátù
Zmìna stavu rezerv a opravných položek ve fin.ob.
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanèní výnosy
Ostatní finanèní náklady
Pøevod finanèních výnosù
Pøevod finanèních nákladù
Finanèní výsledek hospodaøení
21
Èíslo
øádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Skuteènost v úèetním období
Bìžném 1
Minulém 2
21
27
16
19
5
8
8 267
7 707
8 267
7 707
0
0
0
0
9 093
8 565
6 311
5 683
2 782
2 882
-821
-850
5 373
4 988
3 872
3 595
89
90
1 278
1 187
134
116
0
1
177
275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 020
6 004
37
23
0
0
0
0
-388
-133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6
6
0
0
0
0
-6
2
Q
Q.1
Q.2
**
XIII.
R
S
S.1
S.2
*
T
***
****
Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost
- splatná
- odložená
Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost
Mimoøádné výnosy
Mimoøádné náklady
Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti
- splatná
- odložená
Mimoøádný výsledek hospodaøení
Pøevod podílu na výsledku hospodaøení spoleèníkùm
Výsledek hospodaøení za úèetní období
Výsledek hospodaøení pøed zdanìním
Sestaveno dne 3. 2. 2012
22
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
0
0
0
-131
0
0
0
0
0
0
0
-131
-131
00
0
0
-394
0
0
0
0
0
0
0
-394
-394
Pøíloha è.3 k úèetní závìrce roku spoleènosti Vsetínská sportovní, s.r.o.
Obecné údaje
Název jednotky:
Vsetínská sportovní, s.r.o.
Zapsané:
Krajským soudem v Ostravì, oddíl C, vložka 33684
Sídlo:
Na Lapaèi 394, 755 01 Vsetín
Právní forma:
spoleènost s ruèením omezeným, IÈO: 28593987
Pøedmìt èinnosti:
- výroba, obchod a služby neuvedené v pøílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- hostinská èinnost
- poskytování tìlovýchovných a sportovních služeb v oblasti regeneraèní a rekondièní cvièení
- masérské, rekondièní a regeneraèní služby
Datum vzniku spoleènosti:
20. èervence 2009
Statutární orgán:
jednatel: Iveta Táborská, Pod Beèevnou 186, 755 01 Vsetín
den vzniku funkce: 20.7. 2009
jednatel: Mgr. Pavla Stachová, Matouše Václavka 1203, 755 01 Vsetín
den vzniku funkce: 20.7. 2009
Jednání:
každý jednatel jedná jménem spoleènosti samostatnì.
23
Dozorèí rada:
èlen dozorèí rady: Lubomír Støelec, Hluboké 640, 755 01 Vsetín
den vzniku funkce: 26.1. 2010
èlen dozorèí rady: Mgr. Jan Vychopeò, Plotky 1833, 755 01 Vsetín
den vzniku funkce: 20.7. 2009
èlen dozorèí rady: MUDr. Pavel Volèík, Smetanova 1533, 755 01 Vsetín
den vzniku funkce: 20.7. 2009
èlen dozorèí rady: Mgr. Dalibor Sedláèek, Dolní Jasénka 1154, 755 01 Vsetín
den vzniku funkce: 20.7. 2009
èlen dozorèí rady: MUDr. Marta Orolinová, Na Dolansku 350, 755 01 Vsetín
den vzniku funkce: 20.7. 2009
Spoleèníci:
Mìsto Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IÈO: 00304450
Vklad: 5 000 000 Kè
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:
5 000 000 Kè
Úèetní jednotka nemá podíl na základním kapitálu u jiných spoleèností.
Úèetní jednotka má prùmìrný poèet zamìstnancù:
s osobními náklady celkem:
z toho øídících 1 osoba s osobními náklady:
èlenové dozorèí rady s osobními náklady:
z toho DOPP a DOPÈ (celkem 21 dohod)
15
4 871 520 Kè
672 919 Kè
98 100 Kè
141 680 Kè
Úèetní jednotka neposkytla žádné pùjèky ani úvìry èlenùm statutárních orgánù, dozorèí rady,
spoleèníkovi a øídícím osobám.
24
Informace o použitých úèetních metodách
1. Úèetní metody a obecné úèetní zásady
Úèetnictví spoleènosti je vedeno a úèetní závìrka byla sestavena v souladu se zákonem 563/1991
Sb. o úèetnictví a vyhláškou è. 500/2002 Sb. pro podnikatele úètující v podvojném
úèetnictví. Úèetnictví respektuje obecné úèetní zásady. Údaje v úèetní závìrce jsou uvádìny
v èeských korunách.
2. Ocenìní majetku
a) majetek: dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek
- poøízený nákupem - ocenìní poøizovací cenou
- poøízený vlastní èinností, vlastními náklady - reprodukèní poøizovací cenou - nebyla uplatnìna
b) nakoupené zásoby - ocenìní poøizovací cenou, úètuje se podle zpùsobu „B“
spotøebovaný materiál se bìhem úèetního období (1rok) úètuje na úèet 501, AE pøi použití
metody FIFO
c) ceniny - nominální hodnotou
d) penìžní prostøedky - nominální hodnotou
e) majetkové úèasti - cenou poøízení
f) pohledávky - poøizovací cenou
g) závazky - nominální hodnotou
3. Odpisování DN a DH majetku
DNM - ocenìní vyšší než 60 000 Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok
- v našem pøípadì nebylo úètováno
DHM - ocenìní vyšší než 40 000 Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok
- doba odpisování dle zaøazení do odpisových skupin - rovnomìrnì 2. odp. tøída
podle zákona è. 586/1992 Sb. o daních z pøíjmù
- úètováno 551 100
DHDM - ocenìní od 5000 do 40 000 Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok
- odepisuje se pøímo do spotøeby
- úètováno 501 800
DHDM - drobný, ocenìní od 200 do 4 999 Kè, doba použitelnosti delší než 1 rok
- odepisuje se pøímo do spotøeby
- úètováno 501 800
4. Úèetní a daòové odpisy
Pro výpoèet úèetních odpisù byla použita stejná pravidla jako pro výpoèet odpisù daòových.
25
Úètování nákupu, prodej
3. Opravné položky
Opravné položky nebyly tvoøeny. Úèetní jednotka eviduje v úèetnictví pohledávky,
jejichž dobytnost by byla ohrožena.
- jedná se o pohledávku ve výši 7 500 Kè, která je po splatnosti 362 dnù
4. Odpis pohledávek
V prùbìhu úèetního období nebyl provádìn odpis pohledávek.
5. Pøepoèet cizích mìn
V cizích mìnách se neobchodovalo.
Doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
a) hmotný a nehmotný majetek
defibrilátor, zaøízení kuchynì, technické zhodnocení pronajaté nemovitosti
b) pohledávky - úèet 311
èlenìní - tuzemské
- z hlediska èasového krátkodobé (s dobou splatnosti do 1 roku)
výše pohledávek k 31. 12. 2011
- ve splatnosti
- po splatnosti
...................
...................
...................
366 278 Kè
253 994 Kè
112 284 Kè
Poskytnuté zálohy - úèet 314
- vodné a stoèné ZS + SH + FS
- plyn FS
- vratné obaly
...................
...................
...................
172 801 Kè
12 547 Kè
238 Kè
Ostatní pohledávky - úèet 315
výše pohledávek k 31. 12. 2011:
...................
0 Kè
c) závazky - úèet 321
èlenìní závazky k dodavatelùm
výše závazkù k 31. 12. 2011:
- ve splatnosti
...................
...................
576 321 Kè
576 321 Kè
Pøijaté zálohy - úèet 324
...................
0 Kè
Ostatní závazky - úèet 325
výše závazkù k 31. 12. 2011:
Pojišťovna Kooperativa 4/4 2011
...................
4 707 Kè
26
Závazky vùèi státním orgánùm
výše závazkù k 31. 12. 2011:
Finanèní úøad
OSSZ + ZP
...................
...................
20 963 Kè splatnost v lednu 2012
118 931 Kè splatnost v lednu 2012
d) tržby v Kè
TRŽBY ZA SLUŽBY
VHK, s.r.o
VHK, o.s.
HK ženy Vsetín
Radim Ostrèil
Snack Bar
Delikomat
TJ Zbrojovka
TJ MEZ
Masarykovo gymnázium
Herna bar ESO
Delikomat
Ostatní
FC Vsetín
Firmy
Bruslení veøejnosti
Sportovní akce
Reklama
Energie Pánský klub
Energie Herna bar ESO
Sportovní akce
Reklama
Veøejnost
Reklama
Ostatní
Z prodeje cukrovinek
zimní stadion
dlouhodobý nájem
Sportovní hala
Fotbalový areál Tyršova
Zimní stadion
krátkodobý nájem
Sportovní hala
Fotbalový areál Tyršova
tržby
ostatní
e) vlastní kapitál
411 základní kapitál
413 ostatní kapitálové fondy
419 zmìny základního kapitálu
429 neuhrazené ztráty minulých let
k 31.12. 2010
5 000 000
0
0
-54 623,09
27
k 31.12. 2011
5 000 000
0
0
-449 012,44
7 733 886 Kè
703 314
3 563 462
166 646
271 065
434 190
55 000
378 111
175 983
68 782
134 400
6 875
168 244
340 420
501 420
97 465
136 903
11 813
107 742
111 030
51 546
5 712
14 128
18 138
184 255
27 255
Do doby sestavení úèetní závìrky se nestala žádná mimoøádná událost, která by mìla být
v pøíloze zmínìna.
Hospodáøský výsledek za rok 2010 ve výši -394 389,35 Kè byl na základì rozhodnutí Valné
hromady RM-VS/6/3 ze dne 24. 3. 2011 pøeveden na úèet neuhrazených ztrát.
Spoleènost vykázala za rok 2011 ztrátu ve výši -131 tisíc Kè, která bude pøevedena na úèet
neuhrazených ztrát.
Ve Vsetínì dne 3. 2. 2012
Za úèetní jednotku
Iveta Táborská, jednatelka
28
Mgr. Pavla Stachová, jednatelka
Zpráva o provìrce úèetní závìrky
29
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen “propojené osoby” za úèetní rok 2011)
Jednatelky spoleènosti Vsetínská sportovní, s.r.o., IÈO 28593987, se sídlem Na Lapaèi 394, Vsetín, PSÈ
755 01 jako statutární orgán ovládající osoby zpracovaly podle § 66a odstavce 9 zákona è. 513/1991 Sb.,
Obchodní zákoník, v platném znìní, tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za úèetní období
roku 2011:
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA
OVLÁDANÁ OSOBA
Mìsto Vsetín
Svárov 1080
Vsetín
PSÈ 755 01
IÈO: 00304450
DIÈ: CZ00304450
Vsetínská sportovní, s.r.o.
Na Lapaèi 394
Vsetín
PSÈ 755 01
IÈO: 28593987
DIÈ: CZ28593987
Podíl na hlasovacích právech ovládané osoby 100%.
Smlouvy a dodatky ke smlouvám uzavøené mezi propojenými osobami:
1. Nájemní smlouva ze dne 31. 7. 2009 - plnìním smlouvy je pøenechání do nájmu budovy Zimního
stadionu Na Lapaèi, Vsetín a Sportovní haly Na Lapaèi, Vsetín za úèelem provozu jako sportovních
zaøízení.
2. Podnájemní smlouva dne 1. 8. 2009 - plnìním smlouvy je pøenechání do podnájmu nemovitých vìcí èásti budovy è. p. 297 v obci Vsetín, k. ú. Rokytnice u Vsetína, strojovny zimního stadionu.
3. Podnájemní smlouva ze dne 1. 8. 2009 - plnìním smlouvy je pøenechání do podnájmu movitých vìcí technologického celku chladícího zaøízení pro úèely zimního stadionu, které se nachází v èásti budovy è.
p. 297 v obci Vsetín, k. ú. Rokytnice u Vsetína.
4. Dodatek è. 1 ke smlouvì o nájmu sportovní haly ze dne 1. 8. 2009 - plnìním této smlouvy je zmìna
subjektù na stranì pronajímatele pro úèely doèasného užívání sportovní haly na Lapaèi, kdy na místo
mìsta Vsetín (ovládající osoby) vstoupila do právního vztahu jako pronajímatel Vsetínská sportovní
(ovládaná osoba).
5. Dohoda o skonèení smlouvy o podnájmu nebytových prostor ze dne 1. 8. 2009 - plnìním této smlouvy
je ukonèení podnájemního vztahu na soubor technologického zaøízení - soubor movitých vìcí:
kompresorovna a chladící zaøízení pro úèely zimního stadionu Na Lapaèi ke dni 10. 9. 2010.
6. Nájemní smlouva è. 03/10/sml 77 ze dne 1. 12. 2010 – plnìním této smlouvy je pøenechání k
doèasnému užívání chladící zaøízení, které je umístìno v budovì è.p. 297, na pozemku p.è. st. 498,
zastavìná plocha a nádvoøí o výmìøe 972 m2, pro úèely provozování chladícího zaøízení - strojovny jako
nezbytného technického zázemí zimního stadionu.
30
7. Dodatek è. 1 k nájemní smlouvì ze dne 31. 7. 2009 - plnìním této smlouvce pøenechávají k užívání
další pozemky (p.è. 141, p.è. 143/3, p.è.522/2, p.è.536/7, p.è. 536/9, p.è. 538/8, p.è. 541/2, p.è. 541/7, p.è.
541/2, p.è. 1965/3) a èásti pozemkù (p.è. 541/14, p.è. 535/2, p.è. 1964).
8. Smlouvy o výpùjèce ze dne 1. 5. 2010 – plnìním této smlouvy se dává do užívání movitá vìc mulèovací traktor VIKING MT 6112 ZL s pøíslušenstvím.
9. Nájemní smlouva è. 03/10/sml. 45 ze dne 1. 5. 2010 - plnìním této smlouvy se dávají do užívání
nemovitosti a pozemky ve fotbalovém areálu Tylova 1033 vèetnì zavlažovacího zaøízení vbudovaného
do høištì.
10. Nájemní smlouva è. 03/10/sml. 45 ze dne 1. 4. 2010 - plnìním této smlouvy se dávají do užívání
skateboardové høištì s asfaltovým povrchem, pøekážkami a betonovým svodidlem.
11. Nájemní smlouva ze dne 22. 11. 2011 - plnìním této smlouvy se pøenechává k doèasnému užívání
zvuèící zaøízení na fotbalovém stadionu Tyršova.
12. Nájemní smlouvy ze dne 22. 11. 2011 - plnìním této smlouvy se pøenechává k doèasnému využití
fotbalová èasomíra umístìna ve fotbalovém areálu Tyršova.
Z tìchto smluv bylo poskytnuto ovládanou osobou plnìní formou uhrazení nájemného èi podnájemného
ve prospìch osoby ovládající.
2. Mezi ovládanou osobou a jinými osobami ovládanými ovládající osobou byly v tomto období
uzavøeny smlouvy:
- Smlouva o dílo s TS Vsetín, p.o. o zajištìní pravidelné údržby zelenì a odvozu rostlinného odpadu
z areálu Na Lapaèi
- Smlouva o dílo s TS Vsetín, p.o. o odvozu poseèené trávy z fotbalového areálu Tyršova
3. V tomto období nebyly uèinìny žádné jiné právní úkony v zájmu ovládající osoby, ani v zájmu jiných
osob ovládaných ovládající osobou.
4. V tomto období nebyla pøijata žádná opatøení na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo zájmu
jiných osob ovládaných ovládající osobou.
Z výše uvedených smluv, jiných úkonu a opatøení nevznikla ovládané spoleènosti újma.
Ve Vsetínì dne 3. 2. 2012
Za ovládanou osobu:
Iveta Táborská, jednatelka
31
Mgr. Pavla Stachová, jednatelka
Zpráva o ovìøení zprávy o vztazích propojených osob
32
Zpráva dozorèí rady
Dne 25. 6. 2009 byla založena spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. Dne 20. 7. 2009 vznikla tato
spoleènost zapsáním do Obchodního rejstøíku. Statutárním orgánem spoleènosti jsou její dva jednatelé.
Prvními jednatelkami spoleènosti byly jmenovány Iveta Táborská a Mgr. Pavla Stachová.
Dùležitým úkolem jednatelek v uplynulém období bylo najít možné úspory v nákladech na provoz
sportovních zaøízení. Na materiálu a drobné údržbì se podaøilo spoleènosti snížit náklady o 34 %. Byly
razantnì sníženy náklady za ostatní služby o 50%. Naopak vzrostly náklady na revizích zimního
stadionu, nájmech za sportovištì, opravách a údržbì nemovitostí. Celkovì bylo na nákladech oproti
minulému období ušetøeno témìø 830 tis. Kè
Již od poèátku roku se jednatelky potýkaly se snížením pøedpokládaných výnosù. Jen v objektu zimního
stadionu byly výnosy z poskytovaných služeb subjektùm VHK, o. s. a VHK, s.r.o. o 965 tis. Kè nižší, než
pøedpokládal pøedložený finanèní plán na rok 2011. Celkové výnosy ve sledovaném období poklesly
oproti pøedpokladu o 563 tis. Kè.
Dozorèí rada je pøesvìdèena, že jednatelky provedly veškeré možné kroky vedoucí k pøímým úsporám
v nákladech spoleènosti. Další možné provozní úspory jsou již pøímo závislé na investièních akcích
vlastníka nemovitostí. Bylo by vhodné vyøešit pøedevším systém topení v objektech zimního stadionu
a sportovní haly s využitím odpadního tepla strojovny chlazení, rekonstrukci šaten zázemí zimního
stadionu vèetnì jejich odvìtrávání, oddìlení otopných systémù jednotlivých budov, zateplení pláštì
budovy sportovní haly a její støechy, dále také zateplení pláštì budovy v areálu Tyršova a opravu støechy.
Dozorèí rada provádìla prùbìžnì kontrolu èinnosti jednatelek, svùj dohled zamìøila pøedevším
na uskuteèòování podnikatelské èinnosti. V této souvislosti je tøeba konstatovat, že jednatelky mají pouze
omezený prostor pro tuto èinnosti.
DR se bìhem roku 2011 se sešla na ètyøech øádných zasedáních. Na každém zasedání byla dozorèí rada
seznámena s aktuálním stavem hospodaøení a kontrolovala údaje obsažené v úèetnictví. V roce 2011
pøezkoumala mimoøádnou závìrku za období 01 - 04/2011, kdy spoleènost vykázala prùbìžnou ztrátu 577 tis. Kè a mezitímní závìrku za období 01 - 08/2011, kdy spoleènost vykázala prùbìžnou ztrátu - 662
tis. Kè. Roèní úèetní závìrku pøezkoumávala dozorèí rada na svém jednání v únoru 2012. Jednatelkám
se podaøilo velmi výraznì snížit oèekávanou ztrátu na èástku -131 tisíc Kè.
Ztráta je ovlivnìna zejména propadem tržeb u nejvìtších odbìratelù, kterými jsou pøedevším VHK, o.s. a
VHK, s.r.o. U nìkterých subjektù (napø. TJ Zbrojovka) se hodinová sazba za pronájmy sportovišť
pohybuje pod hodnotou nákladù skuteènì vynaložených na provozování sportovišť. Z uvedeného plyne,
že na nepøíznivý výsledek hospodaøení má vliv zejména výnosová stránka.
33
Pøedpokládanou výši ztráty ke konci úèetního období navrhuje dozorèí rada hradit ze základního kapitálu.
Podle zákona je všem spoleènostem s ruèením omezeným uložena povinnost vytváøet „zákonný“
rezervní fond ze zisku bìžného úèetního období po zdanìní. Ziskem ve smyslu ObchZ je úèetní zisk
daného úèetního období po zdanìní bez pøipoètení nerozdìleného zisku minulých let a bez odeètení
neuhrazené ztráty minulých let. V roce 2009 a 2010 spoleènost nevykázala žádný úèetní zisk, proto nemá
vytvoøený rezervní fond k úhradì ztráty.
Dozorèí rada pøezkoumala roèní úèetní závìrku a navrhuje Valné hromadì, aby ji schválila.
Ve Vsetínì dne 27. 2. 2012
Mgr. Jan Vychopeò, pøedseda dozorèí rady
34
www.vsetinskasportovni.cz

Podobné dokumenty

Sběrný dvůr Chotoviny

Sběrný dvůr Chotoviny byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostøedí ÈR v rámci Operaèního programu Životní prostøedí. Celkové uznatelné náklady èinily 6 017 686 Kè, z toho ...

Více

ZDE - Raná péče

ZDE - Raná péče za rozhodnutí o výši poskytnuté dotace. Jak se k této situaci postaví letos? Kdo může za to, že dotace v Praze a Středočeském kraji je pro naši organizaci o 1 899 000 Kč nižší? Jak je možné, že Par...

Více

Milionové podvody okolo tepla zastupitelům nestály ani za

Milionové podvody okolo tepla zastupitelům nestály ani za k získání neoprávnìného prospìchu pro sebe nebo jinou fyzickou èi právnickou osobu.“ Zákon však už není úèinný a nový tuto definici neobsahuje. Mlžení v samotných zákonech a složitost právních kliè...

Více

22nd EXCELENT MYSTIC SK8 CUP Stvanice, Praha, Czech

22nd EXCELENT MYSTIC SK8 CUP Stvanice, Praha, Czech Stvanice, Praha, Czech Republic July 1-3, 2016 BOWL Final Overall Results Place Name

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 èástku ve výši 2.500,- Kè a tzv. motivaèní bonus v závislosti na školních výsledcích, chování a mimoškolních aktivitách. Maximální výše motivaèního bonusu je 1.500,- Kè za školní rok. Projektu se k...

Více

Výroční zpráva - Nadační fond Klausových

Výroční zpráva - Nadační fond Klausových a jeho maximální výše je 1.500,- Kè za školní rok. Cílem projektu je poskytnout této skupinì dìtí finanèní podporu pøi jejich vstupu do života po opuštìní dìtského domova a pøispìt k jejich zdárném...

Více