zHAV ME rozvod Exit316 sledovani dilu

Komentáře

Transkript

zHAV ME rozvod Exit316 sledovani dilu
ZVOD
RO
Bez ohledu na to, jak blízko mᚠke svým pøátelùm, existuje jedna
skupina lidí, která má na tvùj život ještì vìtší vliv –tvoje rodina. Jelikož
tví rodièe byli prvními lidskými bytostmi, které jsi opravdu „znal”, právì
oni vytváøejí základní obrázek o tom, jak by mìly fungovat vztahy.
Je jasné, že ani jeden z našich rodièù není dokonalý. Nìkdy dokonce
pøestane fungovat i vztah mezi mámou a tátou. To èastokrát smìøuje
k rozvodu. Pro dítì je to extrémnì traumatický zážitek, protože mu bere
základní bezpeèí domova a vzbuzuje dojem rozpolceného svìta – místa,
kde je tìžké nìkam opravdu patøit.
Možná jsi to sám zažil na vlastní kùži nebo tvùj blízký kamarád èi
kamarádka byli nuceni sledovat bolestný rozvod svých rodièù.
Pravdìpodobnì nemùžeš udìlat moc pro to, aby rodièe zmìnili názor,
ale jak bys mìl reagovat, když jsi chycený mezi nimi?
V
zHAV ME
Co si myslíš, že vede dva manžele k tomu,
aby usilovali o rozvod?
Zøídka se stává, že nìjaký pár vstupuje do manželství
s tím, že jednoho dne skonèí rozvodem.
Co zpùsobí zmìnu v jejich pøemýšlení?
Jak podle tebe ovlivòuje dìti, když se jejich rodièe rozvedou?
Exit 316 sledovani dilu rozvod
ROZJED TO
Soutìžní otázka: O kolik procent stoupla rozvodovost
v Èeské republice za posledních 15 let?
a) o 4 % b) o 14 % c) o 24 %
Co myslíš, proè rozvodovost v poslední dobì o tolik vzrostla?
Jak to podle tebe ovlivòuje èeskou spoleènost?
Petr mluvil o tom, jak se jeho rodièe rozvádìli a co prožíval
uprostøed takového konfliktu. Jak ho to ovlivnilo?
Co s tím dìlal?
Ve videoklipu vidíme, že napìtí ve vztazích s blízkými je èastou
zkušeností. Co by podle tebe pomohlo zvrátit rostoucí trend
rozvodovosti? Co by pøispìlo k tomu, aby víc manželství
vydrželo?
Myslíš, že dìti nìkdy prožívají vinu za rozvod svých rodièù nebo
zodpovìdnost za to nìjakým zpùsobem narovnat jejich vztah?
Jak je prožitekí takové zodpovìdnosti ovlivòuje?
V
NABER SMeR
Manželství a rodina
Jak by mìlo vypadat tvé manželství a tvoje rodina? Jaké jsou tvé sny
o manželství? Jaké jsou tvé sny o rodinì?
V dnešní spoleènosti si mnozí myslí, že rodina a manželství je pøežitek,
že lidé spolu mohou žít a mít dìti, aniž by se vzali (napø. Tom Cruise),
adoptovat dìti mimo manželství (napø. Angelina Jolie) nebo se rozvést,
kolikrát se jim zlíbí (napø. Britney Spears). Co si o tom myslíš? Souhlasíš
s tím nebo ne? Proè?
Pùvodní plán
Protože Bùh je ten, kdo vymyslel instituci manželství, je dobré zjistit,
proè to tak zaøídil a jak chtìl, aby manželství vypadalo. Nìkteøí farizeové
(náboženští vùdci) se v Evangeliu podle Matouše ptali Ježíše na jeho
názor na manželství a rozvod. Jeho odpovìï zapsaná v Matoušovi
19,1-14 poskytuje zajímavý vhled do této oblasti.
1. Ve verších 3 a 7 mluví farizeové o pohledu na rozvod soudobé
spoleènosti. Jak moc složité bylo tenkrát pro muže, aby se rozvedl se
ženou? Jaké mìli tehdy muži dùvody k tomu, aby poslali svou ženu
pryè? Co za formality to obnášelo?
2. Ježíš se ve své odpovìdi vrací zpátky k pùvodnímu plánu
manželství. Podívej se na verše 4 - 6 a zkus popsat, jak mìlo
manželství pùvodnì vypadat. Co znamená, že se stali „jedním
tìlem”? Jaké to má dùsledky, když se tohle „jedno tìlo”rozdìlí?
3. Ježíš také pøipomíná, že Bùh stvoøil lidi jako „muže” a „ženu”.
Co chybí v rodinì, kterou vede jenom „muž”? Co chybí v rodinì,
kterou vede pouze „žena”? Jak se podle tebe mají „muž” a „žena”
doplòovat, aby v manželství vytvoøili harmonický celek?
4. Ve verši 8 Ježíš upozoròuje, že rozvod existuje, protože lidé mají
tvrdá srdce. Co to znamená mít „tvrdé srdce”? Jakým zpùsobem
zpùsobuje „tvrdé srdce” rozpad manželství?
5. Ve verších 13 - 14 vidíme, že Ježíš má zvl᚝ blízko k dìtem
a touží jim dát pozornost a péèi. Co podle tebe dìti nejvíce
potøebují ve chvíli, kdy rozvod rozdìlí jejich rodinu?
Znát svou zodpovìdnost
Pokud jsou tví rodièe rozvedení, mùžeš se snadno vyèerpat tím, že se
budeš snažit pøevzít zodpovìdnost za vìci, které nemᚠpod kontrolou
– napøíklad za vyøešení jejich problémù nebo za napravení jejich vztahu.
Pravdìpodobnì to však mnoho nezmìní.
Na druhé stranì existují vìci, které dítì má pod svou kontrolou. Mùže
odpustit, mùže dál milovat a nedopustit, aby se pøiklonilo na jednu nebo
druhou stranu a nechalo se využívat jedním rodièem proti druhému.
Kdybys mluvil s nìkým, komu se rozvedli rodièe, jakou radu bys mu dal?
V
PrIDEJ PLYN
Rozumìl jsi všemu? Mᚠnìjaké další otázky?
Co si odnášíš z dnešního setkání?
Existuje nìco, co bys chtìl tento týden zmìnit ve svém životì
na základì toho, o èem jsme dnes mluvili?
Pøíští týden v Exitu 316 Kryštof a Tina provádí dùkladný prùzkum
chování velkých hadù. Zdá se, že pravidlo „silnìjší pøežije” funguje
ve zvíøecí øíši velmi dobøe. Jsou lidé stejní? Jak bychom mìli reagovat,
když nás nìkdo napadne?
Kdo byl Mojžíš?
Židé mìli na dvou prvních místech pomyslného žebøíèku autorit dvì
hlavní postavy. Jednou z nich byl Abraham, praotec židovského
národa. Byl prvním, komu Hospodin dal zvláštní slib svého požehnání.
Druhou osobou byl Mojžíš, který vyvedl židovský národ z egyptského
zajetí a dal jim Tóru – prvních pìt knih Starého zákona.
Pìt knih Mojžíšových dává konkrétní odpovìdi na množství etických
otázek, a proto tyto knihy fungovaly v podstatì jako ústava celého
národa a jako prùvodce pøi rozhodování a øešení problémù.
Nicménì nìkdy se lidé soustøedili spíše na „slovo zákona” než
na zámìr, který stál za ním. Jako kdyby dnes nìkdo dodržoval rychlost
40 km/h ve školní zónì, ale odmítl šlápnout na brzdu, kdyby mu pøed
autem pøebíhalo dítì. Takový zákon byl vytvoøen, aby chránil nìco
vzácného, a byla by tragédie, kdyby øidiè pøehlédl jeho širší zámìr.
Proto se Ježíš vracel zpìt ke stvoøení, když se ho ptali na „pravidla”
rozvodu, a mluvil o pùvodním smyslu manželství. Považoval je za nìco
vzácného, co je tøeba ochránit.
Je ironií, že pøíbìh stvoøení, který Ježíš cituje, zaznamenal právì
Mojžíš ve své první knize, knize Genesis. Židé znali tento pøíbìh moc
dobøe - nìjak ale pøehlédli jeho význam.
Stane se nám nìkdy, že se díváme jenom na „slovo zákona” a pøitom
nezachytíme dùležitost hlubšího principu, který se za ním skrývá?

Podobné dokumenty

zHAV ME Exit316 sledovan diluODSUZOVANI

zHAV ME Exit316 sledovan diluODSUZOVANI po námìstí v jejich neobvyklých hábitech? Co se mùžeme dozvìdìt o souzení z reakcí okolních lidí? Tereza mluvila o tom, jaké to pro ni je být Romka a zažívat, jak si o ní všichni dìlají závìry podl...

Více

Vozy Kia s cenovým zvýhodněním až 135.000 Kč

Vozy Kia s cenovým zvýhodněním až 135.000 Kč Uvedené vozy jsou vozy skladové, tedy nové bez přihlášení na SPZ. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považ...

Více

ZDE. - Autobond Group as

ZDE. - Autobond Group as kožený volant + hlavice řadící páky

Více

Vozy Kia s cenovým zvýhodněním až 135.000 Kč

Vozy Kia s cenovým zvýhodněním až 135.000 Kč Uvedené vozy jsou vozy skladové, tedy nové bez přihlášení na SPZ. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považ...

Více

PROTI PROUDU

PROTI PROUDU PrIDEJ PLYN Rozumìl jsi všemu? Mᚠnìjaké další otázky? Co si odneseš z dnešního setkání? Je nìco, co bys chtìl tento týden zmìnit ve svém životì na základì toho, o èem jsme dnes mluvili? Pøíští tý...

Více

PREDSUDKY

PREDSUDKY Èasto se stane, že když jsme zaøazeni do nìjaké škatulky, máme tendenci v sebeobranì zaškatulkovat toho druhého. Proè to dìláme? Jaká reakce na ty, kdo nás škatulkují, by podle tebe byla nejlepší?

Více

Dp/Dr v obraze FDG PET

Dp/Dr v obraze FDG PET popisuje tìmito slovy: „Sebe vnímám jako kus loutky… jako stroj, který jde, tupì kouká a dìlá vše mechanicky…, jako bych vše vidìla ve snu…, jakoby to nebylo reálné, hmatatelné…, nìkdy vidím jako b...

Více