Pravidla pro dodržování EK a zásad sociální odpovědnosti

Komentáře

Transkript

Pravidla pro dodržování EK a zásad sociální odpovědnosti
1 (20)
Pravidla pro dodržování Etického kodexu a
zásad společenské odpovědnosti
Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska,
nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční výsledky jsou vykazo vány přímo společnosti Skanska AB
i sama společnost Skanska AB) jsou tyto pokyny vodítkem při zavádění Etického kodexu skupiny Skanska AB.
Etický kodex nebrání žádné ze společností skupiny Skanska AB v tom, aby se věnovala místním a dalším
tématům, pokud při tom nebude obcházet definované zásady. Etický kodex, pravidla pro jeho dodržování
společně s politikami platnými pro celou skupinu Skanska, postupy, školeními a hodnoceními vytváře jí program
implementace Etického kodexu.
Všichni zaměstnanci skupiny Skanska jednají v souladu s Etickým kodexem, těmito pravidly pro jeho dodržování i
programem implementace Etického kodexu stanoveným společností Skanska a.s.
Etický kodex i ostatní s ním související politiky platné pro celou skupinu Skanska, včetně těchto Pravidel, najdete
na následující adrese: http://www.skanska.cz/cz/O-nas/Nas-Eticky-kodex/.
Účelem těchto Pravidel pro dodržování Etického kodexu a zásad společenské odpovědnosti je kromě jiného
zajistit plnění záva zků, které pro společnosti skupiny Skanska vyplývají z deseti zásad iniciativy Global Compact
vyhlášené OSN. Její text je možné nalézt na zde
http://www.unglob alcompact.org/docs/news_events/8.1/GC_b rochure_FINAL.pdf.
Záva zky stanovené v Etickém kodexu se odpovídajícím způsobem odrážejí i v pokynech vydávan ých
společnostmi skupiny Skanska, včetně těchto Pra videl, a jejích pracovních smlouvách.
Ve skupině Skanska je oblast Corporate social responsibility - společenská odpovědnost (ve vztahu ke
společnosti, zaměstnancům, občanům a rozvoji místní lokality) řešena v těchto pravidlech, které jsou řídícím
dokumentem pro systém managementu Společenské odpovědnosti (SM CSR) v souladu s požadavky
mezinárodní normy „Společenská odpovědnost SA8000“ Social Accountability.
Vrcholové vedení společnosti Skanska a.s. se tímto dokumentem zava zuje p lnit požadavky normy SA8000.
SM CSR zahrnuje všechny dokumenty požadované SA8000, které jsou řízeny a tvořeny analogicky s dalšími
certifikovanými systémy a řídí se Příručkou integrovaného systému managementu (dále jen Příručka IMS),
Spisovým řádem a dokumentem NZP - pravidla, který poskytuje ucelený popis procesů při realizaci
podnikatelských a ostatních aktivit ve skupině Skanska a závaznou formu pro řízení dokumentů a záznamů.
Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance skupiny Skanska, platí pro celou skupinu Skanska v ČR a SR a
každá společnost skupiny Skanska je povinna ji implementovat prostřednictvím svého vnitřního předpisu do své
společnosti.
1. Všeobecné zásady
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Hlavním úkolem všech společností skupiny Skanska (dále jen Skanska) je rozvíjet a udržovat ekonomicky zdravé
a prosperující podnikání. Skupina Skanska přijímá odpovědnost všude, kde může svou činnost účinně řídit.
Neseme odpovědnost vůči ob cím a prostředím, kde působ íme, vůči svým zaměstnancům, ob chodním partnerům
a ob ecné veřejnosti.
Pravidlo pro její dodržování:
Společnost Skanska a.s. se za vazuje zajistit dodržování pravidel Etického kodexu všemi společnostmi skupiny
Skanska. Vedení jednotlivých společností skupiny Skanska je odpovědno za řízení a za vád ění pravidel Etického
kodexu a jejich dodržování ze strany zaměstnanců. Samotné dodržování je pod obecným dohledem Etického
výboru společnosti Skanska AB.
2 (20)
Společnost Skanska a.s.:

vypracovala program implementace vycházející z Etického kodexu a jasně stanovila odpovědnosti, aby
v souladu s těmito pravidly podpořila dodržování Etického kodexu;

připravila plán komunikace tak, aby se příslušné informace z Etického kodexu dostaly ke všem
zaměstnancům skupiny Skanska i jejím klientům, dodavatelům, zhotovite lům, zprostředkovatelům,
partnerům v joint venture i dalším spolupracujícím partnerům, kteří se společnostmi skupiny Skanska
vstupují do obchodních vztahů;

ustavila interní Etický výbor, který je podřízen vedení společnosti Skanska a.s. Etický výbor tvoří
zaměstnanci společnosti Skanska a.s., jeho členy minimálně jsou podnikový právník, manažer pro lidské
zdroje a zkušený manažer z provo zu.
V pra vomoci Etického výboru je:
o poskytování poradenství v oblasti etických otázek a
o prošetřování domnělých porušení Etického kodexu a doporučování kroků, které by mělo vedení
přijmout;

zajišťuje školení zásad Etického kodexu a pravidel jejich dodržování, kterého se všichni noví zaměstnanci
musí zúčastnit nejpozději do tří měsíců od nástupu do kterékoliv společnosti skupiny Skanska. Všichni
zaměstnanci jsou školeni nejméně jednou za dva roky;

jednotlivé společnosti skupiny Skanska vedou přesné záznamy o dokončených školeních včetně jmen
všech zaměstnanců, kteří se jednotlivých školení zúčastnili.
Po každém školení zaměstnanci doloží, že:
o se školení zúčastnili;
o porozuměli Etickému kodexu;
o a souhlasí, že budou jako zaměstnanci společnosti skupiny Skanska při svých činnostech
jednat odpovídajícím způsobem.
Politika MS CSR je určena Etickým kodexem, cíle a programy/projekty MS CSR jsou určeny úkoly souvisejícími
s naplňováním Etického kodexu a těchto Pravidel. Politika (Etický kodex) je veřejně dostupná na
www.skanska.cz.
Vrcholové vedení Skanska a.s. jmenovalo představitele vedení MS CSR – Ing. Jana Dolečka. Další
odpovědnosti a pravomoci jsou specifikovány v Organizačním řádu Skanska a.s.
Skanska a.s. plánuje a realizuje investice do komunity, výsledky výkonnosti a sleduje přímé i nepřímé vlivy na
komunitu. Plánování se řídí pravidly uvedenými v Příručce IMS.
Skanska a.s. se aktivně podílí na rozvoji komunity mimo jiné formou rozvoje vzdělávacích, sportovních,
společenských a volnočasových akti vit, neustálým zlepšováním přístupu občanů / subjektů v komunitě
k informacím a ochraně kulturního dědictví v komunitě. Všechny tyto akti vity l ze doložit podklady uloženými
v personálním úseku a v odboru Komunikace, př. v Právním odboru.
Skanska a.s. vede evidenci všech poplatků a sankcí, které řeší jako nežádoucí události podle postupů popsaných
v Příručce IMS.
Jak vyplývá z dlouhodobého průzkumu spokojenosti zákazníků, je Skanska a.s. velmi dobře vnímána v oblasti
ochrany spotřebitelů. Pravidla pro hodnocení spokojenosti zákazníků a poskytování informací o produktech a
službách a výsledky jsou přístupné v oddělení Správa společnosti.
Skanska a.s. řídí finanční zdroje nezbytné pro svou současnou i budoucí potřebu, a to včetně zdrojů pro
udržování a zlepšování SM CSR.
Reporting rizik porušení Etického kodexu:
Každá společnost skupiny Skanska je povinna poskytnout svému výkonnému viceprezidentovi (Executive vice
president) ze Skanska AB a příslušné Group Staff Unit včasné a relevantní informace zahrnující popis dané
3 (20)
situace společně s předběžným oceněním rizik a předběžným akčním plánem, pokud by nas tala některá
z následujících situací:

událost, u které by její vystavení veřejnosti mohlo poškodit naši značku (obchodní etika, životní prostředí,
bezpečnost, zdraví),

situace, ve které jsme mohli značně porušit právní povinnosti,

smrtelný úraz nebo jiná záva žná nehoda vzta žená k činnostem příslušné společnosti skupiny Skanska,

značná nesrovnalost plynoucí z e xterního auditu našich certifikovaných systémů řízení,

situace s akumulovaným rizikem, ve kterém i nižší úroveň rizika trvá dlouhodobě (například dlouhodobé
znečišťování ži votního prostředí s nízkým rizikem, které ovšem může způsobit záva žnou ekologickou
nehodu).
1.1.
Bezúhonnost a etika
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Zavazujeme se podnikat dle vysokých standardů morálky a etiky.
Pravidlo pro její dodržování:
Zaměstnanci skupiny Skanska při plnění svých po vinností používají dobrý úsudek, jednají čestně a bezúhonně,
aby předešli i pouhému zdání nevhodného chování či podezření na něj.
K jednání se „zachováním vysokého stupně morálky a etiky“ patří i to, že děláme, co je správné a vžd y se
snažíme jeden k druhému i vůči klientům, dodavatelům, zhotovitelům, zprostředkovatelům, partnerům v joint
venture a dalším spolupracovníkům společnosti skupiny Skanska chovat slušně a s úctou. Zaměstnanci
společnosti skupiny Skanska mohou při ověřování některých postupů použít následující test:

Je to v souladu se zákonem?

Je to v souladu s programem implementace Etického kodexu dané společnosti skupiny Skanska?

Bude to mít pro mě i pro skupinu Skanska nebo skupinu Skanska AB poziti vní přínos?
Pokud si nejsou zaměstnanci jistí, měli by tyto otázky projednat se svým přímým nadřízeným. Pokud
zaměstnanec zůstává nadále na pochybách, měl by se se svou záležitostí obrátit na podnikového právníka své
společnosti skupiny Skanska, Etický výbor, personální úsek nebo na zástupce odpovědného za udržitelný rozvoj.
Další pokyny, jak ve společnostech skupiny Skanska zajistit dodržování vysokého stupně bezúhonnosti a etiky,
jsou uvedeny ve 3. kapitole těchto Pravidel.
Skanska a.s. naplňuje tato pravidla prostřednictvím Etického kodexu a dále postupy popsanými v procesu Právo /
Smlouva a Politice bezpečnosti informací a majetku skupiny Skanska v ČR a SR .
1.2.
Dodržování zákonů
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Řídíme se zákonnými normami a předpisy platnými v zemích, kde podnikáme.
Pravidlo pro její dodržování:
V zemích, obcích i v prostředí, ve kterém působíme, jednáme v souladu se zákonnými předpisy a to i
v případech, kdy tyto požada vky jdou nad rámec standardů uvedených v Etickém kodexu. A opačně standardy
formulované v Etickém kodexu dodržujeme i tam, kde tyto standardy (jako jsou požadavky na minimální věk pro
vstup do zaměstnání) jdou nad rámec v místě platných zákonných předpisů, ale nejsou s nimi v ro zporu. Vlastní
či místní zvyklosti nikdy nesmí mít přednost před zákonnými předpisy.
4 (20)
Všechny společnosti skupiny Skanska informují své zaměstnance o vnitrostátních i místních právních předpisech
týkajících se jejich práce, zaměstnanci společnosti skupiny Skanska se musí s těmito předpisy seznámit a jednat
v souladu s nimi. Budou-li zaměstnanci společnosti skupiny Skanska při plnění svých pracovních povinností tyto
zákony úmyslně porušovat, může takové jednání vést k postihům včetně, v odůvodněných případech, ukončení
pracovního poměru v souladu s platným právním řádem České republiky a Slovenské republiky.
Otázky týkající se souladu s vnitrostátními či místními právními předpisy by měly směřovat na podnikového
právníka dané společnosti skupiny Skanska nebo na Etický výbor.
Požadavky právních a jiných předpisů, stejně jako mezinárodních standardů pro CSR, jsou řízen y podle postupů
popsaných v Příručce IMS a dokumentu O postupu zaměstnanců ve vztahu ke státním orgánům a orgánům EU
při výkonu jejich pravomocí.
1.3.
Lidská práva
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Dodržujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů a uznáváme svou odpovědnost
za dodržování těchto práv, která se uplatňují v našem vztahu k zaměstnancům a komunitám, v nichž působ íme.
Tento závazek se týká také činností spojených s právy a nároky původních obyvatel.
Pravidlo pro její dodržování:
Všeobecná deklarace lidských práv přijatá Organizací spojených národů v roce 1948 je dokumentem obsahujícím
nejsměrodatnější výčet lidských práv.
Její text naleznete na adrese http://www.un.org/en/documents/udhr (česky)
Skupiny Skanska se zejména týkají následující články:
Její text naleznete na adrese Skupiny Skanska se zejména týkají následující články:

článek 1, 2 a 7 týkající se lidské důstojnosti, rovnosti mezi lidmi a zákazu diskriminace;

článek 4 týkající se nucené práce;

článek 18 týkající se svobody myšlení, svědomí a náboženství;

článek 19 o právu na svobodu přesvědčení a projevu;

článek 23 o právu na práci, na svobodnou volbu povolání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní
podmínky, na stejný plat za stejnou práci, na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala
pracovníkům i jejich rodinám živob ytí odpovídající lidské důstojnosti a na právo na zakládání odborových
organizací a přistupování k nim;

článek 24 o právu na rozumné vymezení pracovních hodin a pravidelnou placenou dovolenou; a

článek 25 týkající se práva na odpovídající životní úroveň a sociální zabezpečení.
Všeobecné normy týkající se práce jsou dále rozpracovány v řadě úmluv formulovaných Me zinárodní organizací
práce působící pod Organizací spojených národů („ILO“).
Tento text je k dispozici na webové adrese http://www.ilo.org/ilolex/english/subjectE.htm (česky)
Skupiny Skanska se zejména týkají ustanovení týkající se vztahů se zaměstnanci, která jsou rozvedena dále
ve 2. kapitole těchto Pravidel.
Ab y společnosti skupiny Skanska mohly zásady uvedené ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v úmluvách
Me zinárodní organizace práce dodržovat, musí se snažit vyh ýbat se dodavatelům, zhotovitelům,
zprostředkovatelům, partnerům v joint venture i spolupracujícím partnerům, kteří tyto zásady porušují.
5 (20)
1.4.
Vztahy s těmi, kterých se dotýkají naše činnosti
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Jsme otevření vůči všem, na něž má naše podnikání dopad. Odpovídáme na dotazy a požadavky třetích stran a
komunikujeme s dotčenými stranami včas a efektivně.
Pravidlo pro její dodržování:
Snažíme se informovat klienty, dodavatele, zhoto vitele, zprostředkovatele, partnery v joint venture i další
spolupracující partnery, veřejnost a ostatní, které mohou naše projekty ovli vňovat, a otevíráme dialog s nimi. Také
je zapojujeme do našich snah majících za cíl předcházení negativním dopadům našich projektů a jejich
zmírňování. Vžd y, kd yž očekáváme výra zně negativní zásah do prostředí, informujeme zúčastněné strany a
hledáme cestu k zajištění efektivní, otevřené a zdvořilé komunikace související s danou záležitostí.
Pravidla pro komunikaci s externími zainteresovanými stranami jsou popsána v Příručce IMS. Strategie
komunikace byla zpracována jako řídící dokument pro celosvětovou skupin u Skanska v listopadu 2010, jejím
cílem je poskytnout společnou platformu pro všechny komunikátory Skanska a jako prostředek pro zajištění
shodné komunikace s třetími stranami.
Naše hlavní cílové skupiny:


interní – zaměstnanci + management
externí – zákazníci, akcionáři, veřejnost,·dodavatelé a subdodavatelé,·národní, regionální a místní orgány
státní správy,·místní obyvatelé (regiony),·dobrovolnické organizace
Naše hlavní složky komunikace - strategická komunikační témata:





bezpečnost
zelená (Green)
lidé
etika (transparentnost podnikání)
řízení ri zik
1.5.
Dodavatelé, zhotovitelé, zprostředkovatelé, partneři
v joint venture a další partneři
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Snažíme se v rámci sféry svého vlivu zajišťovat, ab y naši dodavatelé, zhotovitelé, zástupci, partneři ve společném
podniku i ostatní partneři dodržovali při realizaci našich projektů zásady stanovené v našem Etickém kodexu.
Pravidlo pro její dodržování:
Jednotlivé společnosti skupiny Skanska svým dodavatelům, zhotovitelům, zprostředkovatelům, partnerům v joint
venture i dalším spolupracujícím partnerům předají řádně přeložený výtisk Etického kodexu, vyžádají si jejich
příslib, že se budou při své obchodní spolupráci s danou společností skupiny Skanska těmito zásadami řídit,
případně že se budou řídit principy, které odpovídají jejich základním zásadám, a zajistí účinná nápravná
opatření, jako je například smluvně stanovená možnost odstoupení od smlouvy v případě zásadní neschopnosti
obchodních partnerů tyto zásady dodržovat. Způsob, jakým budou zásady dodržovány, i možnost odstoupení od
smlouvy budou obsaženy ve standardním znění smlouvy připravené podnikovým právníkem příslušné společnosti
skupiny Skanska.
Všechny společnosti skupiny Skanska přistoupí, pokud takový krok u znají za vhodný, při hodnocení svých
dodavatelů, subdodavatelů, zprostředkovatelů a partnerů v joint venture a ostatních partnerů k procesu due
diligence, aby před uzavřením smlouvy zjistily, zda jejich jednání obecně odpovídá zásadám definovaným
v Etickém kodexu. Další informace týkající se ochrany před korupcí ve vztazích se zprostředkovateli jsou uvedeny
v článku 3.2.
6 (20)
Postupy pro přípravu a uza vírání smluvních vztahů s dodavateli jsou popsány v procesu Získání zakázky Smlouva / Smluvní jednání a procesu Právo - Smlouvy; postupy pro nakupování prací u subdodavatelů
s externími zainteresovanými stranami jsou popsána v Příručce IMS a procesu Nákup.
Skanska a.s. provádí hodnocení dodavatelů podle dokumentu Základní pravidla nákupu subdodávek v ČR a SR
pomocí softwaru ConBid.
Skanska a.s. ověřuje dodržování Etického kodexu i u dodavatelů, zhotovitelů, zprostředkovatelů, partnerů v joint
venture a dalších partnerů prostřednictvím zá va zků, které jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách, viz dokument
Smlouvy - vzory, oběh, evidence a ukládání.
2. Zaměstnanecké vztahy
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Pro skupinu Skanska má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je
vzájemná úcta a důstojnost. Pracovní podmínky nab ízené zaměstnancům musí alespoň odpovídat minimálním
požadavkům národních zákonných norem a předpisů a příslušných úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO).
Pravidlo pro její dodržování:
Základní hodnotou, kterou skupina Skanska vyznává, je stejný přístup vůči všem zaměstnancům. Snažíme se
pracovat jako jeden tým a podporujeme otevřenou, přímou a zdvořilou komunikaci mezi všemi zaměstnanci. Ve
skupině Skanska by se měli všichni cítit dobře, pokud si přejí vyjádřit svůj názor.
Podrobná pravidla poskytuje Pracovní řád Skanska a.s. a Kolektivní smlouva.
2.1.
Zdravé a bezpečné pracovní prostředí
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Poskytujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o jeho trvalé zlepšování.
Pravidlo pro její dodržování:
Cílem skupiny Skanska je podporovat postupy, které při všech projektech zajišťují bezpečnost osob a pomáhají
předcházet nehodám. Skupina Skanska se snaží své výsledky v oblasti bezpečnosti a prevence výskytu nehod
trvale zlepšovat. Jednou ze zásad, které skupina Skanska v oblasti zdraví a bezpečnosti uplatňuje, je zřetelné
vedení.
Všechny společnosti skupiny Skanska jsou odpovědné za dosahování tohoto cíle prostřednictvím přísných a
důsledně prosazovaných be zpečnostních postupů, mezi které patří i školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci zaměstnanců na pracovištích (kterých se účastní i zaměstnanci našich zhotovitelů) přizpůsobená konkrétní
situaci a pracovnímu prostředí. Ve všech společnostech skupiny Skanska budou za vedeny řídicí systémy
umožňující trvalé zlepšování i odpovídající následnou kontrolu.
Všechny společnosti v rámci skupiny Skanska budou jednat v souladu se zavedeným systémem řízení
bezpečnosti a ochrany zdra ví při práci certifikovaným podle OHSAS 18001, který se vztahuje na všechny
činnosti, nad kterými má společnost Skanska a.s. manažerskou kontrolu, nebo je jejich většinovým vlastníkem.
Nové firmy tento požadavek splní do dvou let od akvizice.
Bezpečnost práce, celosvětová Safety Policy skupiny Skanska AB a bezpečnostní standardy jsou k dispozici na
následující adrese: http://group.skanska.com/en/Sustainability/Social-responsibility/Safety/.
Vedle Safety Policy Skanska AB platí pro skupinu Skanska v České republice a Slovenské republice Politika
bezpečnosti a ochrany zdra ví při práci skupiny Skanska pro ČR a SR, která je k dispozici zde:
7 (20)
http://www.skanska.cz/O-nas/Udrzitelny-rozvoj/Skanska--Udritelny-rozvoj/Politiky-spolenosti/ a bezpečnostní
standardy zde: http://www.skanska.cz/cz/O-nas/Bezpenost-a-ochrana-zdravi-pi-praci-BOZP/.
Zajišťování výše uvedených pravidel je popsáno v dokumentech procesu BOZP a PO.
2.2.
Rovné příležitosti a zákaz diskriminace
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Poskytujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, b arvu pleti, pohlaví, národnost, náb oženství, etnickou
příslušnost nebo jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme diskriminaci či ob těžování.
Pravidlo pro její dodržování:
Záva zek skupiny Skanska týkající se zajištění rovných příležitostí pro zaměstnávání se týká přijímání do
zaměstnání, školení, kariérního postupu i všech ostatních podmínek uplatňovaných v pracovně právních vztazích.
Žádná společnost skupiny Skanska netoleruje jakoukoliv formu diskriminace nebo obtěžování směřovanou vůči
jejím zaměstnancům, nebo jimi páchanou.
Zajišťování výše uvedených pravidel je popsáno v Kolektivní smlouvě.
2.3.
Stížnosti zaměstnanců
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Zaměstnancům a jiným osobám spojeným se skupinou Skanska poskytujeme prostředky, ab y mohli vznášet
oprávněné obavy a stížnosti způsobem, který zajistí řádné přezkoumání a vhodnou nápravu, b ez jakýchkoli
postihů.
Pravidlo pro její dodržování:
Zaměstnance každé společnosti skupiny Skanska podporujeme v tom, aby vedení spole čnosti informovali
o všech podezřeních na porušování Etického kodexu. Pokud existuje podezření na (i) zá va žné a trvalé
porušování zákona nebo (ii) jiné záva žné porušování Etického kodexu, které může mít na skupinu Skanska
zásadní negativní dopad, musí zaměstnanci o těchto skutečnostech informovat vedení společnosti. Informovat
mohou přímého nadřízeného nebo podnikového právníka příslušné společnosti skupiny Skanska, Etický výbor
nebo personální úsek nebo vyu žít jiný postup používaný v rámci příslušné společnosti skupiny Skanska, pokud
existuje. Jiné osoby než zaměstnanci, spojené se skupinou Skanska mohou svá podezření, týkající se
porušování Etického kodexu směrovat na manažera z provo zu příslušné jednotky dané společnosti skupiny
Skanska. Je-li tato oznamující osoba přesvědčena, že za daných okolností nebude vhodná či možná ani jedna
z výše uvedených možností a jedná-li se o vážné porušení Etického kodexu, může informace postoupit
prostřednictvím Hotline Etického kodexu skupiny Skanska, jejíž použití je popsáno v 5. kapitole těchto Pravidel a
na http://www.skanska.cz/cz/O-nas/Nas-Eticky-kodex/Jak-nahlasit-poruseni-pravidel-Etickeho-kodexu-Skanska/
Ohlásí-li oznamující osoby vedení společnosti podezření na porušování Etického kodexu, nebude mít tato
skutečnost žádné negativní důsledky ani pro jejich zaměstnání, ani nebudou vystaveni jakýmkoliv postihům, ale
zaměstnanci mohou být pracovně právně postihnuti, pokud (i) závažné porušení v souladu s výše uvedeným
neohlásí, nebo (ii) pokud informace, které předají, budou ve chvíli, kd y je o znamují, nepravdivé, a oni si této
skutečnosti budou vědomi.
Další pravidla pro komunikaci jsou popsána v Příručce IMS.
8 (20)
2.4.
Právo sdružovat se v odborech
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Uznáváme práva zaměstnanců vytvářet odb ory nebo do nich vstupovat v souladu s platnými národními zákony a
zásadami.
Pravidlo pro její dodržování:
Skupina Skanska se bude snažit udržovat dobré vztahy s pracovními organizacemi, odbory i se zástupci
zaměstnanců a bude dodržovat všechny příslušné zákony upravující její vztah se zaměstnanci. Tato zásada však
nevyžaduje, aby zaměstnanci společnosti skupiny Skanska byli členy těchto organizací s výjimkou případů, kdy je
tento požadavek stanoven příslušnými zákony nebo dohodami.
Informace o odborové organizaci Skanska a.s., doklady o právu sdružovat se v odborech a další záležitosti jsou
popsány v Kolektivní smlouvě.
2.5.
Školení a vzdělávání zaměstnanců
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Dáváme zaměstnancům možnosti školení a vzdělávání, které podporují jejich současné a b udoucí plány
pracovního rozvoje.
Pravidlo pro její dodržování:
Všechny společnosti skupiny Skanska musí svým zaměstnancům poskytovat možnost školení a vzdělávání, které
podpoří jejich současnou i budoucí kariéru ve skupině Skanska. Nejméně jednou za rok budou zaměstnanci
společnosti skupiny Skanska hovořit o svých ro zvojových plánech se svým přímým nadřízeným.
Pracovníci Skanska a.s. jsou školeni o systémech managementu řízení v souladu s postupy procesu Řízení
lidských zdrojů – Vzdělávání a další dokumentaci z oblasti výcho vy a vzdělávání.
2.6.
Dětská práce
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Nezaměstnáváme žádnou osob u, jejíž věková hranice b y b yla nižší než 15 let nebo jiná, místním zákonem
stanovená vyšší minimální věková hranice pro zaměstnávání.
Pravidlo pro její dodržování:
Skupina Skanska nezaměstnává nikoho, komu ještě nebylo 15 let, ani nikoho, kdo nedosáhl minimálního věku
pro vstup do zaměstnání, pokud je tento dle místní zákonné úpravy vyšší.
Skupina Skanska také od svých dodavatelů, zhoto vitelů, zprostředkovatelů, partnerů v joint venture a dalších
spolupracujících partnerů vyžaduje písemně formulovaný smluvní záva zek odmítající zaměstnávání mladších
osob. Tento záva zek je obsažen ve standardním znění smlouvy připraveném podnikovým právníkem příslušné
společnosti skupiny Skanska.
Vyloučení zaměstnávání mladších osob je zaručeno postupem při náboru a výběru nových zaměstnanců.
2.7.
Nucená nebo otrocká práce
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Na svých pracovištích nevyužíváme nucenou nebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce.
Nedovolujeme žádné praktiky, které b y omezovaly svobodný pohyb zaměstnanců.
9 (20)
Pravidlo pro její dodržování:
Přestože se otrocká práce vyskytuje zřídka a je snadné ji rozpoznat a vyhnout se jí, je možné práci vynucovat
různými způsoby, jako jsou: dlužní otroctví, kd y je jednotlivec nucen pracovat, aby svému zaměstnavateli splácel
údajný dluh; zaměstnání podmíněné tím, že zaměstnanec složí určitou částku, která ovšem při jeho odchodu ze
zaměstnání propadne; zadržo vání osobních dokladů zaměstnanců zaměstnavatelem a nezákonné zadržo vání
částí mzdy zaměstnavatelem.
Skupina Skanska důsledně odmítá všechny praktiky, které brání svobodnému pohybu zaměstnanců a bude od
svých dodavatelů, zhoto vitelů, zprostředkovatelů, partnerů v joint venture i dalších spolupracujících partnerů
vyžadovat, aby se ve smlouvě písemně přihlásili ke stejnému záva zku. Tyto zá vazky budou obsaženy ve
standardním znění smlouvy připraveném podnikovým právníkem příslušné společnosti skupiny Skanska.
Výše uvedené zásady Etického kodexu nevylučují, aby se jednotlivé společnosti skupiny Skanska účastnily
programů na zaměstnávání vě zňů, pokud je jejich účast dobrovolná a je součástí oficiálně vedeného programu
pro resocializaci osob ve výkonu trestu. Příslušné společnosti skupiny Skanska by se ale měly vyhnout
zaměstnávání vě zňů v zemích, kde takový krok zahrnuje nedobrovolné vykořisťování vě zňů, nebo představuje
způsob porušování základních lidských práv, jako jsou svoboda projevu, sdružování a pohybu.
Běžná týdenní pracovní doba, přesčasová práce a právo na odpočinek odpovídají zákonným předpisům a
mezinárodním úmluvám. Skupina Skanska respektuje platné právní a dalšími záva zné předpisy a úmluvy, které
upravují odměňování zaměstnanců za práci.
Další odkazy týkající se základních lidských práv jsou uvedeny v článku 1.3 výše.
Zajišťování výše uvedených pravidel je popsáno v Kolektivní smlouvě, Pracovním řádu Skanska a.s. a
v jednotlivých příka zech VŘD Pracovní doba, kde je stanovena konkrétní pracovní doba pro zaměstnance
jednotlivých divi zí a závodů.
3. Chování na trhu
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Korupce, úplatkářství a nekalá hospodářská soutěž rozvracejí trh a představují překážku hospodářského,
sociálního a demokratického vývoje. Skanska žádnou z těchto aktivit netoleruje.
Pravidlo pro její dodržování:
Etika v podnikání se vztahuje na všechny aspekty podnikání skupiny Skanska. Etický kodex a tato pravidla se
zaměřují na následující zásadní etické otázky: prá vo hospodářské soutěže; dávání a přijímání úplatků, příspěvky
politickým stranám a „usnadňující platby,“ řádné účetní postupy uplatňované na finanční i obchodní transakce a
ochrana dat klientů. V souladu s Etickým kodexem a těmito pravidly pro jeho dodržování vypracují všechny
společnosti skupiny Skanska v nutném rozsahu instrukce, které budou upravovat etické chování při podnikání
v dalších ohledech.
3.1.
Soutěžní právo
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Neb udeme postupovat v rozporu s platnými zákony o hospodářské soutěži.
Pravidlo pro její dodržování:
Jednání týkající se hospodářské soutěže je podrobně upraveno v následujících dokumentech:

pokyny týkající se dodržování soutěžního práva ve společnostech skupiny Skanska působících v zemích
Evropské unie a Norsku);
10 (20)

pokyny pro dodržo vání soutěžního práva ve společnostech skupiny Skanska působících ve Spojených
státech;
Před vytvořením joint venture nebo při zahájení obchodní spolupráce se stranami mimo skupinu Skanska si musí
příslušné společnosti skupiny Skanska vyžádat stanovisko podnikového právníka, aby se předešlo případnému
rozporu s platnými zákony o hospodářské soutěži. Všechny společnosti skupiny Skanska přijmou instrukce, které
budou vyžadovat, ab y vznik joint venture nebo jiné obchodní spolupráce s partnery mimo skupinu Skanska
podléhal předchozímu schválení ze strany vrcholového vedení této společnosti a vedení skupiny Skanska.
Pro skupinu Skanska jsou stanoveny následující zásady:

Stavební sdružení lze uza vírat pouze v mimořádných a odůvodněných případech, vžd y o nich rozhoduje
statutární ředitel po posouzení etiky sdružení právním útvarem.

Nestavební sdružení jsou zakázána. Výjimky povoluje statutární ředitel po provedené due diligence
partnera.

Nepřijatelnými důvody pro sdružení jsou:

o
dobré vztah y partnera ve sdružení s klientem,
o
snížení počtu účastníků v tendru.
Obecně přijatelným důvodem je dosažení kvalifikace pro vstup do tendru.
Pravomoc schvalovat vstup do sdružení, joint venture a asociací je dále řešena Řádem rozhodovacích a
podpisových pravomocí Skanska a.s.
3.2.
Korupce a úplatkářství
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
a.
Nebudeme přímo ani nepřímo nabízet nebo poskytovat jakékoli platby či jiné odměny jakýmkoli
osobám nebo subjektům, abychom přiměli takovou osobu nebo subjekt jednat v rozporu s
předepsanými povinnostmi, s cílem získat, udržet si nebo kontrolovat obchodní příležitost nebo
si zajistit jakoukoli jinou nepatřičnou výhodu při vykonávání podnikatelských aktivit skupiny
Skanska.
b.
Nebudeme přímo ani nepřímo vyžadovat nebo přijímat žádné nepatřič né platby nebo jiné
odměny, které by byly poskytovány s účelem přimět nás jednat v rozporu se stanovenými
povinnostmi.
Pravidlo pro její dodržování:
Všeobecný pokyn. Skupina Skanska se zavá zala, že bude dohlížet na to, ab y jej podnikání nebylo ovlivňováno
korupčním jednáním. Další odpovědnosti související se zaváděním této zásady jsou uvedeny v čl. 1.5.
Některé z částí tohoto pokynu související s předcházením korupci a úplatkářství mají za cíl zajistit splnění
zá vazků skupiny Skanska AB vypl ývajících z 10. zásady iniciativy Global Compact OSN, její text je publikován na
http://www.unglob alcompact.org/Issues/transparency_anticorruption/, a iniciativy Světového obchodního fóra
Partnering Against Corruption Initiative (PACI), informace o ní jsou zveřejněny na
http://www.weforum.org/en/initiatives/paci/index.htm , tato iniciativa vychází z obchodních zásad pro potírání
úplatkářství (Business Principles for Countering Bribery) formulovaných organizací Transparency International.
S těmito pravidly rovněž ú zce souvisí metodiky Osobní náklady managementu (Grandfather Principles) a
dokument Opatření proti legalizaci výnos ů z trestné činnosti a financování terorismu.
Zprostředkovatel. Zprostředkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, jejíž služby si zajistila společnost v rámci
skupiny Skanska a dala jí oprávnění zastupovat společnost skupiny Skanska při prosazování obchodních zájmů,
může jí být obchodní agent, konzultant v oblasti rozvoje podnikání, lobbista, poradce nebo jiná fyzická či
právnická osoba zastávající obdobnou funkci. Všechny společnosti skupiny Skanska musí věnovat velkou péči
vyhodnocování pověsti a bezúhonnosti případných zprostředkovatelů, dále musí přijmout instrukce, které budou
vyžadovat předchozí souhlas vrcholového vedení dané společnosti dříve, než dojde k uza vření smlouvy se
11 (20)
zprostředkovatelem. Protikorupční zásady skupiny Skanska zakazují všechny protizákonné platby nebo dary
poskytované přes zprostředkovatele, jejichž cílem má být získání, podržení nebo nasměrování zakázky ke
společnostem skupiny Skanska. Jakákoliv provize či honorář vyplácený zprostředkovateli musí být:

v přiměřené výši a odpovídající ro zsahu a charakteru služeb zprostředkovatelem skutečně poskytnutých;

uhrazen v souladu s obvykl ými platebními postupy jednotlivé společnosti skupiny Skanska a řádně
za znamenán v účetnictví firmy a

poskytnut na základě písemné dohody se zprostředkovatelem, ve které budou nezákonné platby a dary
výslovně zakázán y a ve které bude obsaženo i ustanovení o okamžitém ukončení dohody a nevyplacení
budoucích úhrad v případě nesprávného chování.
Pokud se zprostředkovatel při zastupování společnosti v rámci skupiny Skanska dopustí nesprávného jednání,
mohou být na danou společnost skupiny Skanska uvaleny velmi vysoké pokuty. Sankce mohou být uvaleny i na
zaměstnance dané společnosti skupiny Skanska, pokud tito zprostředkovateli dovolí nesprávné chování, nebo
pokud budou i nadále vyu žívat služeb zprostředkovatele, o kterém vědí, že se bude chovat nesprávným
způsobem, nebo pokud vědomě ignorovali zřetelné důkazy o tom, že k nesprávnému jednání pravděpodobně
dochází.
Usnadňující platby. Skupina Skanska takzvané „usnadňující platby,“ jejichž cílem je zajistit včasné plnění
povinností na straně státních zaměstnanců, nedovoluje. Zákonné poplatky hrazené státním úřadům nepředstavují
„usnadňující platby.“
Příspěvky politickým stranám. Skupina Skanska nedovoluje nabízení nebo dávání příspěvků politickým stranám
společností v rámci skupiny Skanska, joint venture nebo jiným sdružením, jejímž obchodním partnerem nebo
akcionářem je společnost v rámci skupiny Skanska. Tento zákaz neplatí na příspěvky politickým stranám, pokud
je hradí sami zaměstnanci vlastním jménem a ze svých vlastních prostředků v souladu s platnými zákony.
Pohostinnost a firemní dary. Pohostinnost poskytovaná kteroukoliv společností skupiny Skanska v omezené míře
je obecně přijímaným prvkem budování dobrých obchodních vztahů a Etický kodex zaměstnancům společnosti
skupiny Skanska nezakazuje, aby pohostinnost a dary dávali, nebo přijímali, ovšem za předpokladu, že:

jsou v souladu se zákony a zvyky platnými v daném místě;

nijak příjemce vůči dárci nezavazují, ani nebudí takové zdání;

slouží legitimnímu obchodnímu účelu a

nejsou zakázány instrukcemi, které přijal zaměstnavatel příjemce.
Všechny společnosti skupiny Skanska mají přijmout písemně vypracované instrukce, které předepisují finanční
limity i postupy pro ohlašování a sledování poskytovaného pohostinství a darů. Všechny společnosti skupiny
Skanska budou, kde je to vhodné, své dodavatele, zhotovitele, zprostředkovatele, partnery v joint venture i další
spolupracující partnery o těchto limitech informovat.
Firemní pohostinnost a dárky ve skupině Skanska
1.
Poskytovaná i přijímaná firemní pohostinnost a dárky musí být za všech okolností (i) skromné, (ii)
transparentní, (iii) sloužit obchodnímu účelu a (iv) přiměřené (na příklad jakákoli firemní pohostinnost
či dárky v průběhu poptávkového nebo nabídkového řízení či v souvislosti s ním jsou nevhodné).
2.
Finanční limit pro firemní pohostinnost, poskytovanou i přijímanou, se stanovuje jednotný pro všechny
zaměstnance ve výši 2.500,-- Kč na osobu a událost (včetně daní); na Slovensku v odpovídajícím
ekvivalentu. Jsou-li však pravidla firemní pohostinnost druhé strany přísnější, použijí se vždy pravidla
firemní pohostinnosti druhé strany. Pokud je firemní pohostinnost poskytována současně více
zaměstnanci společnosti skupiny Skanska (např. večeře více zaměstnanců společnosti Skanska
s hosty), platí vždy útratu zaměstnanec nejvýše postavený. Ve všech případech je však nutno dbát
maximální úspornosti a přiměřenosti.
3.
Finanční limit pro dárky – poskytované i přijímané – činí 500,-- Kč (včetně daní). Jsou-li však pravidla
pro poskytování a přijímaní dárků druhé strany přísnější, použijí se vžd y pravidla druhé strany pro
dárky.
12 (20)
4.
Všichni vedoucí zaměstnanci mají povinnost přiměřeně informovat dodavatele, zhotovitele,
zprostředkovatele, partnery ve sdružení a další spolupracující partnery o limitu firemní pohostinnosti a
dárků.
5.
Další zásady firemní pohostinnosti a dárků:

„firemní pohostinnost“ znamená pozvat obchodního partnera či třetí osobu nebo být pozván
obchodním partnerem či třetí osobou na oběd, večeři, společenskou událost (kino, operu, golf,
jiné sportovní události atd.) nebo na podobné události;

obdarování (poskytování i přijímání) musí přímo souviset s obchodními aktivitami skupiny
Skanska;

v případě přijímání firemní pohostinnosti skupina Skanska platí vžd y za své zaměstnance veškeré
cestovní náklady i náklady ubyto vání (zaměstnanec skupiny Skanska se nesmí zúčastnit žádné
události spadající do firemní pohostinnosti, při které skupina Skanska za něj neplatí dopravu a
ubytování);

není přípustné nabízet ani přijímat firemní pohostinnost či dárky, které jsou v ro zporu s právními
předpisy nebo které porušují hodnoty skupiny Skanska popsané v Etickém kodexu nebo těchto
pravedlech (například erotika, potlačování lidské důstojnosti, projevy rasismu nebo odporující
dobrým mravům);

v žádném případě není přípustné přijímat nebo dávat jakékoli finanční dary (hotovost, šeky,
poukázky);

výjimky z limitu může na svoji zodpovědnost povolit každý člen představenstva společnosti ve své
působnosti;

výkonný ředitel divize určí osoby oprávněné schvalovat vynakládání těchto prostředků a dále určí
okruh osob, které mohou čerpat tyto prostředky;

zaměstnanec skupiny Skanska je povinen informovat svého přímého nadřízeného o všech
pozvánkách jak od obchodních partnerů, které chce přijmout, tak pro obchodní partnery, které
chce nabídnout;

zaměstnanec je vžd y po vinen informovat svého nadřízeného o úmyslu dát anebo nabídnout
nějakou hodnotu svému obchodnímu partnerovi,

četnost poskytnuté i přijaté jak firemní pohostinnosti, tak dárků pro jednu osobu či od jedné osoby
musí být omezena na několik málo případů a musí být přiměřená, tak aby nevznikaly pochybnosti
o tom, že to není vhodné;

pokud má zaměstnanec pochybnosti o tom, zda může či nemůže přijmout j emu nabízené
hodnoty, vžd y se musí poradit se svým nadřízeným; pokud má stále pochybnosti, může se obrátit
na Etický výbor prostřednictvím adresy [email protected] nebo se obrátit na kteréhokoli
člena Etického výboru, vi z http://group.skanska.com/en/Sustainability/Socialresponsibility/Business -Ethics/

Při zva žování ka ždé firemní pohostinnosti a každého dárku se musí zohledňovat všechny
okolnosti a hodnota není jediným faktorem, který by se měl hodnotit;
6.
Reporting: Každý zaměstnanec je povinen do tří pracovních dnů nahlásit příslušnému sekretariátu
ředitele závodu/divi ze/společnosti, že poskytl firemní pohostinnos t nebo dar v hodnotě nad výše
uvedené limity, jeho finanční hodnotu, obdarovanou osobu a důvod poskytnutí (včetně důvodu, proč
překročil limit). Každý zaměstnanec, který obdržel firemní pohostinnost či dar v hodnotě nad výše
uvedené limity, nahlásí přísluš nému sekretariátu co, od koho a v jaké finanční výši přijal plnění a
důvodu přijetí (včetně důvodu, proč přes překročení limitu neodmítl). Uvedené sekretariáty vedou
jednoduchou písemnou či elektronickou evidenci.
7.
Monitoring: Sekretariáty, které vedou evidenci firemní pohostinnosti a dárků jsou povinny buď na
vyzvání členem Etického výboru anebo čtvrtletně zasílat výše uvedené evidence. Etický výbor
posuzuje úplnost evidence a přiměřenost poskytovaných a přijímaných výhod a jejich zdůvodnění.
V případě pochybností navrhuje opatření k nápravě.
8.
Ab y b ylo zamezeno nakupování nevhodných dárků a tím plýtvání finančními prostředky, budou
dárkové předměty, vstupenky na kulturní a sportovní akce a případně další předměty hmotné povahy
zajišťovány podle samostatně vydaného dokumentu Zásady nákupu a hospodaření s reklamními
předměty.
9.
Tato pravidla jsou závazná a platí pro všechny organizační složky skupiny Skanska v ČR a SR
a všechny zaměstnance skupiny Skanska v ČR a SR.
13 (20)
Příspěvky na charitativní projekty a sponzoring. Všechny společnosti skupiny Skanska přijmou instrukce, které
budou vyžadovat, ab y příspěvky na charitativní projekty a sponzoring předem schválilo vrcholové vedení dané
společnosti. Příspěvky na charitativní projekty a sponzoring nesmí být používány k tomu, aby se obcházel zákaz
poskytování úplatků. Instrukce o zapojování skupiny Skanska do komunitních aktivit je k dispozici na
http://group.skanska.com/en/Sustainability/Social-responsibility/Community-Invol vement/.
Střet zájmů
Zaměstnanci skupiny Skanska se musejí vyh ýbat střetu zájmů mezi jejich osobními finančními zájmy a jejich
zapojením do činností skupiny Skanska. Všichni zaměstnanci skupiny Skanska, kteří mají pravomoc ovlivňovat
její rozhodnutí s ohledem na uzavírání transakcí s jakýmkoliv subjektem, a jsou na nich finančně zainteresováni
(s výjimkou investic do portfolia akcií veřejně obchodovaných společností), musí o této skutečnosti informovat
svého přímého nadřízeného a nesmí se takové transakce zúčastnit.
Počítače a vybavení společnosti skupiny Skanska nejsou používán y pro nezákonné či neetické jednání.
Společnosti skupiny Skanska přijaly zásady, které tento záka z v ne zbytném rozsahu upřesní; pro skupinu
Skanska v ČR a SR se tak stalo v dokumentu Užívání výpočetní techniky a Uži vatelské účty k informačním
systémům.
Zaměstnanci skupiny Skanska se vyhýbají situacím, které mohou představovat konflikt zájmů, nebo se tak mohou
jevit. Patří sem situace, kdy vztah zaměstnance s jinou osobou může narušovat schopnost zaměstnance přijímat
dobrá obchodní rozhodnutí v nejlepším zájmu skupiny Skanska. Zaměstnanci jsou povinni své přímé nadřízené
informovat o jakémkoliv svém přímém nebo nepřímém spojení se subjektem, který je konkurentem skupiny
Skanska, nebo který s ní spolupracuje.
Zaměstnanci skupiny Skanska se mohou zapojovat do činnosti komunit, ve kterých žijí a pracují, a přispívat jim.
Pokud zaměstnanec zastává pozici zástupce nebo ředitele charitativní nebo jiné neziskové organizace, není tato
skutečnost sama o sobě považo vána za střet zájmů.
Smlouvy se zaměstnanci a rodinnými příslušníky
Ke střetu zájmů dochází při uza vírání smluv1 mezi Skanska a zaměstnancem nebo jeho rodinnými příslušníky,
včetně smluv na prodej nemovitostí, dodávku prací či materiálů anebo prodeje či darování vyřazen ých věcí či
přebytků 2.. V tomto případě se střetává zájem zaměstnance na uzavření pro něj či pro jeho rodinné příslušníky
výhodné smlouvy se zájmem na uzavření smlouvy výhodné pro Skanska.
Zaměstnanec, který chce uza vřít smlouvu se Skanska nebo který ví, že smlouvu se Skanska hodlají uzavřít jeho
rodinní příslušníci, je povinen vžd y o tom předem informovat svého nadřízeného 3. Tuto povinnost nemá, pouze
pokud si je jistý, že smlouva je uzavírána za obvykl ých podmínek, za kterých obdobné smlouvy Skanska uzavírá i
se třetími osobami4, nebo že uza vírání smluv se zaměstnanci či rodinnými příslušníky v daném případě
předpokládá vnitřní předpis.
Nadřízený je povinen zajistit, že smlouva se zaměstnancem či jeho rodinným příslušníkem, o které se dozvěděl,
bude uzavřena písemně a nebude pro Skanska uzavřena za podmínek evidentně horších než jaké jsou tržní.
Pokud nadřízený nemá dohled nad jednáním v této věci za Skanska, je povinen o uzavření smlouvy alespoň
informovat ještě svého nadřízeného.
1
Vyjma smluv souvisejících s pracovním poměrem zaměstnance u Skanska: pracovní smlouva, smlouva o používání
služebního vozidla atd.
2
Při prodeji či darování vyřazených věcí nebo přebytků zaměstnancům je zároveň třeba dbát na to, aby se nejednalo o věci
ohrožující život či zdraví kupujíc ích či obdarovaných anebo aby nebyly jinak nebezpečné, příp. jejich prodej či darování
v rozporu s právními předpisy.
3
Zaměstnanec může své aktivity nesouvisející s plněním pracovních úkolů provádět zcela volně, tzn. nic mu nebrání, aby
smlouvu se Skanska poté, co o tom informoval nadřízeného, uzavřel bez ohledu na přání či rozhodnutí svého nadřízeného. To
samé tím spíš platí pro aktivity rodinných příslušníků zaměstnance.
4
Např. prodej bytů prostřednictvím realitní kanceláře Skanska, pronájem mechanizace od Skanska podle ceníku.
14 (20)
Zaměstnanec, který hodlá uzavřít smlouvu se Skanska nebo jehož rodinný příslušník takovou smlouvu hodlá
uzavřít, nesmí ve stejné věci jednat zároveň i za Skanska nebo nesmí být oprávněn jinak ovlivňovat ro zhodování
za Skanska a musí se dané pravomoci v tako vém případě vzdát k rukám nadřízeného, který zabe zpečí, aby byl
příslušný zaměstnanec pro tento případ vyloučený z ro zhodování. Do doby tako vého rozhodnutí nesmí příslušný
zaměstnanec v této věci za Skanska smlouvu uzavřít.
Předchozí neinformování o záměru uzavřít smlouvu mezi Skanska a zaměstnancem či jeho rodinnými příslušníky,
pokud je takové informování vyžado váno, je porušením pracovní kázně. Porušením pracovní ká zně je i uzavření
smlouvy se Skanska, pokud zaměstnanec jedná zároveň i za Skanska a nadřízený ještě nerozhodl o tom, kdo
bude za Skanska v této věci jednat. Podle míry intenzity porušení se může jednat i o porušení pracovní kázně
zvlášť hrubým způsobem, zejména pokud tím vznikla Skanska škoda.
Zneužívání pracovní funkce
Střetem zájmů je též situace, kdy zaměstnanec Skanska vykonává pracovní funkci, ve které může přímo či
nepřímo rozhodovat o vztahu s obchodním partnerem 5 Skanska a
rodinný příslušník zaměstnance pracuje ve významné pozici pro tohoto obchodního partnera Skanska nebo tento
rodinný příslušník má nějaký osobní zájem na vztahu mezi Skanska a daným obchodním partnerem 6; nebo
sám zaměstnanec má finanční zájem na uzavření smlouvy s daným obchodním partnerem (např. provizi) anebo
má jiný finanční zájem v obchodním partnerovi (vyjma čistě portfoliové investice do cenných papírů veřejně
obchodovatelné společnosti) anebo má vliv nad takovým obchodním partnerem a tento vliv nevypl ývá z
pracovních povinností zaměstnance ani není povolen vnitřním předpisem Skanska7; nebo
zaměstnanec nebo jeho rodinný příslušník si sjedná, že tento obchodní partner Skanska bude pro ně dodávat
práce či materiály8;
I v těchto případech se střetává zájem zaměstnance na jednání v zájmu Skanska s e zájmem na získání výhod
pro sebe nebo svého rodinného příslušníka.
Zaměstnanec je v tako vé situaci vžd y, jakmile se takovou okolnost dozví, povinen na to co nejdříve upozornit
svého nadřízeného a vyžádat si jeho rozhodnutí k dalšímu postupu zaměstnance při plnění svých pracovních
úkolů9. Nadřízený v těchto případech vyhodnotí, jestli zaměstnance v takovém případě nevyloučit z možnosti
rozhodování o daném smluvním vztahu 10.
Nevyžádání si předchozího rozhodnutí o dalším postupu ohledně vztahu s obchodním pa rtnerem, u kterého
pracuje rodinný příslušník nebo v němž má zaměstnanec nebo jeho rodinný příslušník nějaký zájem nebo který
pro ně dodává práce či materiály, je porušením pracovní kázně. Podle míry intenzity porušení se může jednat i o
porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, zejména pokud Skanska měla možnost získat lepší podmínky
5
O uzavření obchodního vztahu, o jeho změně či ukončení, standardně se bude jednat o vztahy s dodavateli. To pokrývá i
situaci, kdy se obchodní partner teprve účastní výběrového řízení a se Skanska ještě žádná smlouva uzavřena nebyla.
6
Jedná se např. o případy, kdy rodinný příslušník zaměstnance jedná se Skanska za obchodního partnera nebo vztah se
Skanska má vliv na odměnu vyplacenou obchodním partnerem rodinnému př íslušníku zaměstnance Skanska, rodinný
příslušník je společníkem v dané společnosti s ručením omezeným či významným akcionářem v případě akciové společnosti,
zprostředkovává daný obchod se Skanska a dostává za to proviz i či jinou odměnu;
7
Jedná se např. o případy, kdy zaměstnanec je společníkem v obchodním partnerovi, který je společností s ručením
omezeným, nebo významným akcionářem a nejedná se o portfoliovou investici do veřejně obchodovaných cenných papírů,
nebo zaměstnanec má uzavřenu s daným obchodním partnerem zprostředkovatelskou smlouvu a za uzavření smlouvy se
Skanska dostane proviz i či jinou odměnu nebo zaměstnanec nepřímo ovládá daného obchodního partnera prostřednictvím jiné
společnosti.
8
Obvykle se bude jednat o obchodní partnery – dodavatele na stavby Skanska, kteří vedle toho budou dodávat zaměstnancům,
kteří mohou ovlivňovat vztah obchodního partnera se Skanska, nebo jejich rodinným příslušníkům.
9
Zaměstnanec může své aktivity nesouvisející s plněním pracovních úkolů provádět zcela volně, tzn. nic mu nebrání, aby si
např. sjednal s obchodním partnerem Skanska dodávky prací či materiálů bez ohledu na přání či rozhodnutí nadřízeného. To
samé tím spíš platí pro aktivity rodinných příslušníků zaměstnance.
10
Nadřízený však nemůže zaměstnanci zakázat soukromé aktivity nebo aktivity rodinných příslušníků zaměstnance. Z důvodů
prokazatelnosti, že nedošlo k žádnému zvýhodnění zaměstnance či jeho rodinného příslušníka je vhodné, aby vztahy mezi nimi
a obchodním partnerem byly upraveny písemně a případné platby byly doložitelné.
15 (20)
obchodního vztahu buď s daným obchodním partnerem, nebo využít výhodnějšího obchodního vztahu s třetí
osobou.
Obdobným střetem zájmů je situace, kdy zaměstnanec Skanska vykonává pracovní funkci, ve které je odpovědný
za vztah s obchodním partnerem Skanska11 a
zaměstnanec zařídí, že Skanska uzavře ne výhodnou smlouvu 12se zaměstnancem obchodního partnera Skanska,
přičemž skutečným účelem smlouvy je o vlivnit ro zhodování zaměstnance daného obchodního partnera obvykle
ve prospěch zájmů Skanska, ale může to být i v osobní prospěch zaměstnance Skanska či jeho rodinného
příslušníka;
vedení účetních operací na straně Skanska ze vztahů se zaměstnancem obchodního partnera Skanska společ ně
s účetními operacemi obchodního partnera jako takového.
Tato činnost je zakázaná a jejím vykonáním zaměstnanec porušuje pracovní kázeň. Podle míry intenzity porušení
se může jednat i o porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, zejména když tento s třet povede k
chybnému vedení účetnictví Skanska nebo pokud bude takové jednání vyka zovat znaky trestného činu.
Zakázané je rovněž zneužívání pracovní pozice vedoucího k úkolování podřízených pracovníků soukromými
úkoly vedoucího, což je porušením pracovní kázně vedoucího. Podle míry intenzity porušení se může jednat i o
porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, pokud k tomu docházelo dlouhodobě nebo podřízení pak
neplnili své pracovní úkoly.
Zneužívání pracovních informací
Zaměstnanec je povinen v zásadě o všem, co se v práci dozvěděl, zachová vat mlčenlivost, a to jak před
rodinnými příslušníky, ale i před osobami, k nimž žádný takový vztah nemá. Zejména se to týká obchodní či
výrobních informací (o které zakázky nemá Skanska zájem, jakou cenu Skanska nabízí, nebo koho naopak
Skanska poptává, jaké dostala nabídky atp.). Jedná se o střet zájmů na ochraně pracovních informací buď s
libovolným osobním zájmem zaměstnance nebo dokonce se zájmem zaměstnance na získání pro Skanska
obchodní příležitosti, která by však byla získána protiprávně.
Zaměstnanec rozhodně nesmí takové informace poskytovat potenciálním konkurentům, a to bez ohledu na to,
jestli u nich pracuje nějaký jeho rodinný příslušník anebo jestli žádný takový vztah k danému konkurentovi či jeho
pracovníkům nemá.
Takové poskytnutí informací nelze ospravedlnit tím, že za ně byl y získány obdobné informace druhé strany nebo
nějaká jiná výhoda.
V případě pochybností, co může a nemůže sdělit, je zaměstnanec povinen předem požádat svého nadřízeného o
rozhodnutí, jak postupovat.
Porušení zákazu mlčenlivosti o obchodních či výrobních informacích je porušením pracovní kázně. Podle míry
intenzity porušení se může jednat i o porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, zejména pokud takové
vyu žívání pracovních informací může porušit rovnou soutěž mezi konkurenty nebo narušit zadávací proces nebo
dokonce vykazuje znaky trestného činu.
Kontrola nad dodržováním informační povinnosti
Příslušný HR manažer je povinen vždy při nástupu nového zaměstnance a poté náhod ně či na vyžádání
vedoucích zaměstnanců zajistit informace o jiné výdělečné činnosti, a to zejména:
nahlédnutím v ČR do Administrativního registru ekonomických subjektů (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz)
a v SR do ži vnostenského registra SR: (http://www.zrsr.sk/), a v ka ždém případě vyhledáním jména a příjmení
daného zaměstnance v tam umístěném vyhledávači ekonomických subjektů, čímž se ověří existence
ži vnostenských a dalších podnikatelských oprávnění daného zaměstnance; a
11
Tyto situace pokrývají vztahy s odběrateli Skanska
12
prodej pod tržní cenou, dary atp.
16 (20)
nahlédnutím do elektronické verze českého obchodního rejstříku (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$osoba) nebo
slovenského obchodního rejstříku (http://orsr.sk/search_osoba.asp) a to v každém případě vyhledáním daného
zaměstnance, čímž se ověří účast zaměstnance na podnikání v právnických osobách.
HR manažer může vyu žít i jiných jemu dostupných zdrojů informací o výdělečné činnosti zaměstnance.
Pokud HR manažer zjistí, že zaměstnanec vykonává jinou činnost, a ze sobě dostupných zdrojů nezjistí, zdali má
zaměstnanec danou činnost povolenou, je povinen o tom informovat přímého nadřízeného daného zaměstnance
a příp. nadřízeného poučit o důsledcích výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance se stejným předmětem
podnikání jako má Skanska bez souhlasu nadřízeného.
3.3.
Řádné zaúčtování všech transakcí
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Věrně evidujeme všechny finanční transakce a vedeme o nich účetnictví v souladu s místně přijatými
účetními zásadami a ve všech výkazech skupiny se řídíme Mezinárodními standardy účetního výkaznictví
(IFRS) a příslušnými metodikami a pravidly skupiny Skanska.
Pravidlo pro její dodržování:
Všechny společnosti skupiny Skanska zavedou postupy, které zajistí, aby účtování všech obchodních a
finančních transakcí odpovídalo výše uvedené zásadě formulované v Etickém kodexu. Vedení všech obchodních
a finančních záznamů, jako jsou výka zy o čase a výdajích, faktury, zápisy v deníku a vyka zo vání projektů, bude
úplné, přesné a včasné. Za zajišťování přesných a úplných obchodních a finančních výkazů jsou odpovědní
všichni zaměstnanci, kteří do těchto výkazů přispívají.
3.4.
Ochrana dat
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Naše IT postupy obsahují kontrolní a bezpečnostní prvky, které zajistí dostatečnou úroveň ochrany údajů
našich zákazníků.
Pravidlo pro její dodržování:
Elektronická data. Zavádění odpovídající úrovně ochrany dat, které společnostem skupiny Skanska svěřují její
klienti, není vyžadováno jen zákonem, je to i nezbytný předpoklad pro úspěšné pokračování podnikatelských
činností skupiny Skanska a zachování její pověsti. Všechny společnosti skupiny Skanska přijmou instrukce a
postupy, které zajistí nutnou úroveň ochrany těchto dat.
Zaměstnanci skupiny Skanska musí dodržovat důvěrnost dohod i jinak dodržovat důvěrný charakter informací o
podnikání skupiny Skanska a jejích klientů a pomlčet o nich.
Ochrana soukromí. Přestože se zásady uvedené v Etickém kodexu výslovně týkají pouze klientů, jednotlivé
společnosti skupiny Skanska také uplatňují kontrolní opatření, která zajišťují odpovídající úroveň ochrany dat
jejich zaměstnanců, dodavatelů, zhoto vitelů, zprostředkovatelů, partnerů v point venture i dalších spolupracujících
partnerů. S osobními daty a neveřejnými informacemi musí být nakládáno v souladu s platnými zákony a se
smluvními záva zky. Informace budou použity pouze pro legitimní obchodní účely a je třeba věnovat péči tomu,
aby se předešlo nedovolenému poskytování citlivých informací.
Společnost Skanska a.s. vydala Politiku bezpečnosti informací a majetku skupiny Skanska v ČR a SR, je
přístupná zde
http://www.skanska.cz/O-nas/Udrzitelny-rozvoj/Skanska--Udritelny-rozvoj/Politiky-spolenosti/
kde deklaruje svým záka zníkům, obchodním partnerům, akcionářům, zaměstnancům a široké veřejnosti
schopnost skupiny efektivně ochránit informace a majetek vlastní i svěřený.
17 (20)
4. Životní prostředí
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Skupina Skanska pevně věří, ž e projektový development a staveb ní činnost mohou významně přispět k vytvoření
trvale udržitelnějšího světa a v souladu s tímto přesvědčením uplatňuje na všech úrovních proaktivní řízení s
ohledem na ochranu životního prostředí.
Pravidlo pro její dodržování:
Cílem skupiny Skanska je dosažení nulového výskytu ekologických nehod, skupina Skanska se zavá zala
k aktivnímu environmentálnímu řízení na všech úrovních od místních činností až po činnosti globální. Za
za vádění tohoto přístupu jsou odpovědné všechny s polečnosti skupiny Skanska a to prostřednictvím plánování a
odpovědného chování, které má pozitivní dopad na životní prostředí, ve kterém pracují.
Environmentální politika skupiny Skanska AB je k dispozici
http://group.skanska.com/en/Sustainability/Environmental-responsibility/.
Environmentální politika skupiny Skanska v ČR a SR je k dispozici zde http://www.skanska.cz/O-nas/Udrzitelnyrozvoj/Skanska--Udritelny-rozvoj/Politiky-spolenosti/.
Dále se jedná o plnění činností v procesu Ochrana životního prostředí, ve kterém jsou stanoveny principy,
postupy a odpovědnosti v jednotlivých oblastech životního prostředí (voda, ovzduší, příroda, odpadové
hospodářství, nakládání s chemickými látkami a směsmi) na pracovištích skupiny Skanska .
4.1.
Organizace a systémy
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Zavádíme takové organizační struktury, systémy řízení, postupy a plány školení, které minimálně zaručují
splnění všech relevantních zákonů, předpisů a norem.
Pravidlo pro její dodržování:
Základní postupy pro řízení rizik, jako jsou STAP a ORA, zahrnují požadavek na určování a snižování rizik
nepřijatelných pro ži votní prostředí.
Tam, kde to vyžaduje zákon nebo předpisy, musí být provedeno posouzení vli vu na ži votní prostředí („EIA“), kter é
schvalují příslušné orgány. Pokud se společnosti skupiny Skanska zapojují do stavebních činností, iniciuje řízení
EIA zpravidla klient, který jej pak předkládá ke schválení příslušným orgánům. Schválená EIA je formálním
požadavkem, který musí být splněn před tím, než mohou začít práce. Daná společnost skupiny Skanska
zapojená do výstavby musí připravit příslušné odpovědi na otázky identifikované prostřednictvím EIA. Pokud je
klientem společnost skupiny Skanska (sama nebo ve spojení s druhými) je povinna zajistit dokončení EIA a
předložit ji ke schválení příslušným úřadům.
V případech, kdy strany o vlivňo vané činností společnosti skupiny Skanska samy záva žná rizika pro ži votní
prostředí nebo příležitosti neurčily, měla by je daná společnost skupiny Skanska o tomto tématu informovat.
Všechny společnosti skupiny Skanska budou upřednostňovat preventivní opatření a budou se snažit, aby
negativní dopad na životní prostředí snížily tím, že vyu žijí nejlepší dostupnou technologii a zvá ží, co je technicky
možné, ekonomicky reálné a odpovědné vůči životnímu prostředí.
18 (20)
4.2.
ISO 14001
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Náš systém environmentálního řízení (EMS) má certifikaci dle ISO 14001. Jelikož za naše výsledky v
oblasti ochrany životního prostředí odpovídá liniový management, tato oblast spadá do základních
postupů a plánů našich klíčových podnikatelských činností.
Pravidlo pro její dodržování:
Všechny společnosti v rámci skupiny Skanska budou jednat v souladu se zavedeným systémem pro řízení
ochrany ži votního prostředí certifikovaným podle ISO 14001, který se vztahuje na všechny činnosti, nad kterými
má společnost Skanska a.s. manažerskou kontrolu, nebo je jejich většinovým vlastníkem. Nové firmy tento
požadavek splní do dvou let od akvizice.
4.3.
Zhotovitelé a partneři
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
V duchu neustálého zlepšování zapojujeme do procesu environmentálního řízení své pracovníky i
zhotovitele, partnery a jiné dotčené strany.
Pravidlo pro její dodržování:
Všechny společnosti skupiny Skanska zapojují všechny s vé pracovníky včetně zhoto vitelů, dodavatelů, partnerů
v joint venture a dalších spolupracujících partnerů do odpovědného řízení ochrany živo tního prostředí s důrazem
na dobrou komunikaci a jejich zapojování i na efektivní zavádění technických řešení.
Jednotlivé společnosti skupiny Skanska jsou podporovány v budování vztahů i s ostatními zúčastněnými stranami
jako jsou komunitní skupiny a nevládní organizace, které se zajímají o ochranu životního prostředí.
Tato pravidla jsou ve skupině Skanska v ČR a SR naplňována mimo jiné také uplatňováním dokumentovaných
postupů z oblasti ochrany ži votního prostředí.
4.4.
Přístup založený na životním cyklu
Zásada stanovená v Etickém kodexu:
Naším cílem je neustále zlepšovat hodnocení našich projektů, produktů a služeb z hlediska ochrany
životního prostředí pomocí aktivního hledání způsobů, jak snížit negativní vlivy na životní prostředí v
průběhu celého životního cyklu těchto projektů, pr oduktů a služeb.
Pravidlo pro její dodržování:
Všechny společnosti skupiny Skanska prostřednictvím řádného projektování a plánování zajišťují co nejnižší
spotřebu materiálů během výstavb y. Proto musí společně se svými klienty, partnery v joint venture i dalšími
spolupracujícími partnery myslet dopředu, vzít do ú vahy hospodářskou situaci i d alší okolnosti a zajistit, aby bylo
pečlivě zváženo použití materiálů, které dnes, a to i z pohledu zákona, mohou být sice považován y za ekologicky
přijatelné, ale jejich vhodnost je přezkoumávána uznávanými odborníky. Tam, kde je to možné, by mělo být
redukováno používání materiálů, které zanechávají výra znou stopu na životním prostředí nebo jsou vázán y na
vysokou spotřebu uhlíku nebo materiálů, systémů, prvků, součástek, technologií atd. velice náročných na energii,
zejména energii elektrickou.
5. Hotline Etického kodexu skupiny Skanska
V souladu s článkem 3.2.2. skupina Skanska nabízí několik způsobů pro oznámení porušování Etického kodexu a
tyto způsoby jsou primárně určeny pro tento účel. Nicméně pokud takový způsob, dle okolností, není
19 (20)
uskutečnitelný nebo vhodný, je možné vá žné porušení Etického kodexu oznámit přímo, prostřednictvím Hotline
Etického kodexu, která je dostupná každý den. Oznamující osoba tak může využít be zplatné telefonní číslo nebo
e-mailovou adresu. Stačí zadat přístupová kód a zvolit jazyk.
Oznamující osoba si zapíše jedinečné číslo, které během komunikace obdrží a zanechá zprávu. Toto číslo může
být vyu žito k obdržení odezvy, popř. upřesňujících dotazu ze strany Etického výboru. Oznámení je pak doručeno
prostřednictvím externího poskytovatele služby Hotline Etického kodexu přímo Etickému výboru a oznamující
osoba může zůstat v anonymitě.
Hotline Etického kodexu skupiny Skanska je k dispozici na stránkách: http://www.skanska.cz/cz/O-nas/NasEticky-kodex/Jak-nahlasit-poruseni-pravidel-Etickeho-kodexu-Skanska/
kde je i popsán způsob jejího použití, tj. příslušné telefonní linky v ČR a SR, vč. přístupových kódů a e-mailová
adresa.
Je třeba si ale vždy uvědomit, že vědomé křivé obvinění je minimálně považováno za porušení Etického
kodexu.
6. Přezkoumání a měření
Pravidlo dodržování:
Přezkoumání
Všechny společnosti skupiny Skanska své programy implementace Etického kodexu přezkoumávají nejméně
jednou za dva roky a výsledky pak vyu žívají pro zlepšení tohoto svého programu.
Měření
Měření pokroku při zavádění Etického kodexu se provádí jednou za šest měsíců, výsledky měření pak vedení
dané společnosti skupiny Skanska předá Etickému výboru skupiny Skanska, který je dále předá Etickému výboru
společnosti Skanska AB.

Procento zaměstnanců dané společnosti skupiny Skanska, kteří absolvovali během dvou let před
koncem každého z vyka zo vaných období školení ohledně Etického kodexu a kteří k danému datu
zůstávají v pracovním poměru.

Procento zaměstnanců dané společnosti skupiny Skanska, kteří nastoupili do zaměstnání v období tří
měsíců před koncem vykazo vaného období, absolvovali školení a zůstávají k danému datu v pracovním
poměru.

Nejaktuálnější výsledky každoročního průzkumu mezi zaměstnanci, kteří odpovídají na následující
otázky:
a.
Rozumím, jaké chování se ode mě očekává, aby mé jednání bylo v souladu s Etickým kodexem.
b.
Kroky přijímané vedením příslušné společnosti skupiny Skanska, pro kterou pracuji, trvale
demonstrují, že vedení podporuje způsoby práce, které jsou v souladu s Etickým kodexem.
Společnost Skanska a.s. měří spokojenost zákazníků, zaměstnanců a významných zainteresovaných stran a
provádí hodnocení souladu a sebehodnocení Skanska a.s. v celé řadě ukazatelů výkonnosti, které úzce souvisí
se zavedenými systémy managementu řízení.
Interní audity SM CSR probíhají v souladu s pravidly popsanými v Příručky IMS, jsou plánovány a statutární
ředitel společnosti Skanska a.s. vyhlašuje na daný rok Program interních auditů systémů řízení formou příkazu
SŘ.
Ve skupině Skanska je funkční i úsek Interního auditu společnosti Skanska a.s., který je nedílnou součástí „Group
Staff Unit Internal Audit and Compliance of Skanska AB“ (GSIAC). Kromě činností uvedených ve statutu GSIAC,
klade tým zvláštní důraz na posouzení řídících a kontrolních procesů, na systém řízení ri zik a řízení a správu
společnosti, což je popsáno v dokumentu Statut interního auditu ve Skanska a.s.
20 (20)
Zavedený SM CSR je každoročně přezkoumáván, prvky týkající se pracovních podmínek zaměstnanců v souladu
s SA8000 jednou za půl roku. Přezkoumání je prováděno v souladu s pravidly popsanými v Příručce IMS.
Oblast zlepšování, nápravných a preventivních opatření se řídí pravidly u vedenými v Příručce IMS.
V Pra ze dne 1.12. 2014
Ing. Jan Doleček
Představitel managementu
Společenské odpovědnosti

Podobné dokumenty