VYSOKOV›KONN… Z¡SOBN`KY TUV s velkou kapacitou

Komentáře

Transkript

VYSOKOV›KONN… Z¡SOBN`KY TUV s velkou kapacitou
Z¡SOBNÕKY TUV
VYSOKOV›KONN…
Z¡SOBNÕKY TUV
s velkou kapacitou
TlakovÈ z·sobnÌky TUV,
s nep¯Ìm˝m oh¯evem
B 800 - 1000
Maxim·lnÏ p¯Ìpustn˝ tlak
Max. p¯Ìpustn· v˝stupnÌ teplota vody
SZ⁄ BRNO
prim·rnÌ okruh :
sekund·rnÌ okruh :
prim·rnÌ okruh :
sekund·rnÌ okruh :
12 bar
10 bar
110∞C
95 ∞C
Popis
ï Z·sobnÌky teplÈ uûitkovÈ vody (TUV) ¯ady B 800 a 1000 dovolujÌ p¯Ìpravu
TUV v domcÌch pro nÏkolik rodin i v pr˘myslov˝ch podnicÌch. Z·sobnÌky
je moûno p¯ipojit ke vöem model˘m kotl˘ od v˝konu 70 kW.
ï Z·sobnÌky TUV B 800 a 1000 jsou vyrobeny ze silnÈho ocelovÈho
plechu, provoznÌ tlak 10 bar, zkouöen˝ autorizovanou zkuöebnou.
ï Na stranÏ pitnÈ vody jsou z·sobnÌky chr·nÏny smaltem s
vysok˝m obsahem k¯emÌku. VestavÏn· ochrann· anoda s aktivnÌm
nap·jenÌm zajiöùuje dalöÌ ochranu proti korozi: tato anoda nevyûaduje
˙drûbu nebo kontrolu, a jejÌ ûivotnost je tak¯ka neomezen·.
ï Zakrytov·nÌ z·sobnÌk˘ B 800 a 1000 sest·v· z izolaËnÌch sko¯epin,
vyroben˝ch z tvrzenÈ polyuretanovÈ pÏny bez obsahu halogenderiv·t˘
uhlovodÌk˘, ËÌmû se dosahuje minim·lnÌch ztr·t tepla.
ï Toto zakrytov·nÌ bÈûovoöedÈ barvy je moûno namontovat teprve po
instalaci a p¯ipojenÌ z·sobnÌku na kotlov˝ okruh, p¯ÌpadnÏ okruh TUV,
a poskytuje vzhledovÏ pohlednou sestavu se vöemi kotli De Dietrich
st¯ednÌho nebo vysokÈho v˝konu.
ï BohatÏ dimenzovan· boËnÌ reviznÌ p¯Ìruba usnadÚuje kontrolu a
ËiötÏnÌ vnit¯nÌ Ë·sti z·sobnÌku.
B 800-1000
P¯ehled model˘
Model
Objem
litry
P¯Ìkon kW
p¯i pr˘toku 6 m3/hod.
B 800
B 1000
760
950
200,3
225,6
»Ìslo obalovÈ jednotky
n·doba
zakrytov·nÌ
AJ 28
AJ 30
Objed.ËÌslo
AJ 29
AJ 31
8975-9840
8975-9841
Obsah
ï Technick· data z·sobnÌk˘ TUV
- V˝kony
- HlavnÌ rozmÏry
- ZobrazenÌ z·sobnÌku TUV v ¯ezu
- Tlakov· ztr·ta na stranÏ vody
- Diagramy trvalÈho v˝konu
1
2
2
3
4
4
ï VolitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
5
ï D˘leûitÈ ˙daje pro instalace
6
- Elektrick· p¯Ìpojka
6
- P¯Ìklady instalace
6
ï Rozsah dod·vky
8
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »R A SR:
Stiebel Eltron spol. s r. o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5, tel.: (02) 5111 6111, fax: (02) 3551 2122
e-mail: [email protected], www.stiebel-eltron.cz
Technick· data z·sobnÌk˘ TUV
V˝kony
Trval˝ v˝kon
Typ
V˝stupnÌ
teplota
Objem Tepeln˝ Topn·
vody
v˝mÏnÌk plocha Pr˘tok tepelnÈho
objem
v˝mÏnÌku
litry
m3/hod.
litry
∞C
m2
B 800
B 1000
760
950
36,1
5,7
42,1
6,7
Teplota
TUV
P¯Ìkon
(1)
∞C
kW
90
80
70
60
45
45
45
45
200,3
157,7
120,4
80,8
90
80
70
60
60
60
168,6
128,7
84,1
90
80
70
60
45
45
45
45
225,6
177,6
135,6
91,0
90
80
70
60
60
60
189,9
145,0
94,8
HodinovÈ
mnoûstvÌ vody
te 10∞
te 10∞
ta 45∞C
ta 60∞C
litry/hod.
litry/hod.
4 930
3 885
2 965
1 990
OdbÏrov˝
v˝kon
za 10 min.
z·sobnÌk na
60 ∞C
litry/10 min.
Doba
oh¯evu
z 10 na
60 ∞C
min.
1 390
1 300
1 225
1 145
Odpor
na stranÏ
vody
mbar
ProvoznÌ
ztr·ty
(2)
kWh/24 h
V˝konov˝
index NL
podle
DIN 4708
340
4,6
35
348
4,8
45
25
6
2 910
2 220
1 450
5 560
4 375
3 340
2 240
1 685
1 590
1 500
1 410
25
6
3 275
2 500
1 635
(1) VstupnÌ teplota studenÈ vody (te) 10 ∞C - v˝stupnÌ teplota TUV (ta) 45 ∞C
(2) Teplota TUV v z·sobnÌku 65 ∞C - teplota mÌstnosti 20 ∞C
HlavnÌ rozmÏry
RozmÏry (mm a palce)
p¯ipojovacÌ mÌsto
pro odvzduöÚovaË
Rp 3/4" utÏsnÏno
∅C
ochrann· anoda s
aktivnÌm nap·jenÌm
(Correx Æ)
∅M
K
jÌmka
vnit¯nÌ ∅ 9
∅180
∅270
vstup studenÈ
vody ∅C
G
H
E
v˝stup tepelnÈho
v˝mÏnÌku ∅C
F
1345
D
A
L
p¯Ìpojka cirkulace
TUV Rp 3/4"
vstup tepelnÈho
v˝mÏnÌku ∅C
J
v˝stup TUV
p¯ipojovacÌ mÌsto
pro teplomÏr
Rp 1/2" utÏsnÏno
I
B
Rp = vnit¯nÌ z·vit
R = vnÏjöÌ z·vit
RozmÏry v mm
B 800
B 1000
2
A
2180
2170
∅B
920
1040
∅C
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
D
1835
1770
E
1245
1255
F
500
510
G
350
360
H
455
465
I
1300
1310
J
1430
1440
K
1870
1830
L
2100
2060
∅M
750
850
Technick· data z·sobnÌk˘ TUV
ZobrazenÌ z·sobnÌku TUV v ¯ezu
hornÌ upevÚovacÌ kruh sko¯epin
opl·ötÏnÌ (tmavÏöed· barva)
opl·ötÏnÌ z izolaËnÌch sko¯epin z
tvrzenÈ polyuretanovÈ pÏny bez
obsahu halogenderiv·t˘
uhlovodÌk˘
- B 800: 2 polosko¯epiny
- B 1000: 4 dÌln· sko¯epina okolo
z·sobnÌku + 2 dÌly pro vÌko
p¯ipojovacÌ mÌsto pro
odvzduöÚovaË (nenÌ souË·stÌ
dod·vky)
oko pro p¯en·öenÌ
v˝stup TUV
p¯ipojovacÌ mÌsto pro teplomÏr
(dod·v· se na p¯·nÌ)
n·doba ze smaltovanÈ oceli s
vysok˝m obsahem k¯emÌku
cirkulace TUV
vstup tepelnÈho v˝mÏnÌku
vestavÏn˝ dvojit˝ v˝mÏnÌk
tepla ze smaltovanÈ
ocelovÈ trubky
ochrann· anoda s aktivnÌm
nap·jenÌm
jÌmka
- pro Ëidlo TUV regul·toru
- pro Ëidlo termostatu nabÌjecÌho
Ëerpadla TUV (volitelnÈ
p¯ÌsluöenstvÌ)
transform·tor (dod·v· se
s anodou Correx Æ)
v˝stup tepelnÈho v˝mÏnÌku
vstup studenÈ vody
boËnÌ p¯Ìruba pro prohlÌdky
a ËiötÏnÌ
spodnÌ upevÚovacÌ kruh
sko¯epin opl·ötÏnÌ
(tmavÏ öed· barva)
vyrovn·vacÌ noûky
Z·sobnÌk: B 1000
3
Technick· data z·sobnÌk˘ TUV
Tlakov· ztr·ta na stranÏ vody v tepelnÈm v˝mÏnÌku v z·vislosti na prim·rnÌm pr˘toku
tlakov· ztr·ta
mbar
400
350
B 1000
300
250
B 800
200
150
100
50
pr˘tok
0
0
1
2
3
4
5
3
6
7 m /h
Diagramy trvalÈho v˝konu
ZobrazenÈ v˝konovÈ k¯ivky uv·dÏjÌ trvalÈ v˝kony v kW v z·vislosti na prim·rnÌm pr˘toku nebo na ∆t, p¯ÌpadnÏ na vstupnÌ teplotÏ tepelnÈho v˝mÏnÌku
a poûadovanÈ teplotÏ TUV (45 ∞C nebo 60 ∞C).
/h
3
m
3
6
B 800
trval˝ v˝kon
kW
225
45
200
5
/h
m
3
45
pl
o
ve ta T
45
∞C UV
60
3m
125
3
2m
1m
45
75
90
80
ÏnÌku
o v˝m
pelnÈh
50
70
y do te
60
ta vod ∞C
lo
p
te
Ì
n
e
v
p
tu
v˝s
25
10
20
30
3
5
3
4
70 K
m
˝m
eln
tep
k
to
em
pr˘ ÏnÌk d.
m
˝
3
h
/ o
v
v m
/h
3
3m
45
lo
ve ta T
∞ U
45 C V
60
/h
m
60
200
/h
3
2m
te
p
150
60
3
m
225
175
50
/h
trval˝ v˝kon
kW
250
prim·rnÌ ∆t
40
6
0
45
B 1000
/h
60
100
0
/h
te
150
3
60
4
175
/h
m
˝m
eln
p
e
k t em
˘to ÏnÌk d.
r
p m ho
v˝ m3 /
v
/h
60
125
1m
45
100
75
90
ÏnÌku
0
8
o v˝m
pelnÈh
te
o
d
0
7
y
ta vod ∞C
nÌ teplo
ve
prim·rnÌ ∆t
v˝stup
50
25
4
0
60
0
10
20
3 /h
30
40
50
60
70
80 K
3 /h
VolitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ
Termostat pro nabÌjecÌ Ëerpadlo TUV
Obalov· jednotka BL 6, objed. ËÌslo 8963-7703
Pro regulaci teploty TUV, pokud nenÌ tato regulace prov·dÏna
regul·torem vestavÏn˝m v kotli (jako nap¯. ekvitermnÌ regul·tor ¯ady
SR, Diematic, p¯ÌpadnÏ modul MB1) nebo jin˝m nad¯azen˝m
regul·torem.
Tento termostat se instaluje na p¯ednÌ stranÏ z·sobnÌku TUV, a jeho
Ëidlo je nutno zavÈst do tam p¯ipravenÈ jÌmky.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 180 x 105 x 130 mm - hmotnost: 0,5 kg
Elektrick· topn· vloûka
Obalov· jednotka AJ 33, objed. ËÌslo 8975-7747
Z·sobnÌky TUV je moûno vybavit topnou vloûkou s p¯Ìkonem 6 kW,
kterou tvo¯Ì topn˝ Ël·nek z materi·lu "Incoloy", regulaËnÌ termostat s
nastavovacÌm knoflÌkem a bezpeËnostnÌ termostat. Tyto topnÈ vloûky
jsou umÌstÏny na p¯ÌrubÏ, kterou je moûno namontovat mÌsto
st·vajÌcÌ boËnÌ p¯Ìruby.
Elektrick· topn· vloûka se musÌ p¯ipojit elektricky nez·visle na
ovl·dacÌm panelu z·sobnÌku: p¯Ìpojka: 400 volt˘ st¯ÌdavÈho napÏtÌ.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 650 x 250 x 200 mm - hmotnost: 10 kg
TeplomÏr
Obalov· jednotka AJ 32, objed. ËÌslo 8975-7746
Z·sobnÌky B 800 a 1000 je moûno na p¯·nÌ vybavit teplomÏrem.
Tento teplomÏr se dod·v· s jÌmkou, kterou je t¯eba zaöroubovat do
urËenÈho otvoru na z·sobnÌku.
RozmÏry obalovÈ jednotky: 185 x 105 x 130 mm - hmotnost: 0,5 kg
5
D˘leûitÈ ˙daje pro instalaci
ElektrickÈ p¯ipojenÌ
Regulaci z·sobnÌku TUV s p¯ednostnÌ p¯Ìpravou TUV je nutno zajistit
pomocÌ ekvitermnÌho regul·toru ¯ady SR, modulu MB, regul·toru
DIEMATIC nebo jin˝m nad¯azen˝m regul·torem.
V jinÈm p¯ÌpadÏ se musÌ pouûÌt termostatov· souprava.
Elektrickou topnou vloûku, kterou je moûno dodat jako volitelnÈ
p¯ÌsluöenstvÌ, musÌ p¯ipojit samostatnÏ mont·ûnÌ firma.
P¯Ìklady instalace
Tyto p¯Ìklady majÌ b˝t pom˘ckou pro projektanta otopn˝ch soustav k
sestavenÌ p¯edbÏûnÈho n·vrhu pot¯ebn˝ch n·klad˘. D·le uv·dÏn·
schÈmata si neËinÌ n·rok na ˙plnost. Jsou samoz¯ejmÏ moûn· i jin·
zapojenÌ. P¯i navrhov·nÌ je t¯eba dodrûovat platn· technick· pravidla,
p¯ÌsluönÈ p¯edpisy a normy.
Pokud obsahuje topn˝ okruh 3- nebo 4-cestn˝ smÏöovacÌ ventil, musÌ
se bezpodmÌneËnÏ tepeln˝ v˝mÏnÌk p¯ipojit mezi kotel a smÏöovacÌ
ventil.
Pro dosaûenÌ maxim·lnÏ moûnÈho vyuûitÌ by se mÏl z·sobnÌk TUV umÌstit
v bezprost¯ednÌ blÌzkosti kotle. SpojovacÌ potrubÌ je nutno izolovat.
Z·sobnÌk je moûno instalovat vlevo nebo vpravo od kotle.
Instalace z·sobnÌku typu B s kotlem De Dietrich ¯ady DTG 220
P¯i instalaci je nutno dodrûet kromÏ jinÈho normu »SN 06 0830.
D˘leûitÈ upozornÏnÌ: Kaûd˝ uzav¯en˝ oh¯ÌvaË TUV je nutno vybavit
nejmÈnÏ jednÌm povolen˝m (opat¯en˝m zkuöebnÌ znaËkou zkuöebny)
membr·nov˝m pojistn˝m ventilem. Jmenovit· svÏtlost pojistn˝ch ventil˘
se urËuje podle normy »SN 06 0830.
Jmenovit˝ objem
litry
Velikost ventilu
(platÌ velikost
minim·lnÌ vstupnÌ
p¯Ìpojky)
Topn˝ v˝kon
kW
max.
L 200 m 1000
R nebo Rp 3/4
150
3a
7
9
57
4
3
20 mm
(54)
32
27
7
9
56
1
27
27
24
26
60
2
25
17
9
16
50
18
28
9 27a
17
29 9
59
studen· voda
8962N092
1.
2.
3.
3a.
4.
7.
9.
16.
17.
18.
6
potrubÌ v˝stupnÌ vody do topenÌ
potrubÌ vratnÈ vody z topenÌ
pojistn˝ ventil (pevnÏ nastaven˝ na 3 bar)
membr·nov˝ pojistn˝ ventil (»SN 06 0830)
namontovat nad hornÌ hranou z·sobnÌku
manometr
automatick˝ odvzduöÚovaË
uzavÌracÌ ventil
tlakov· expanznÌ n·doba
vypouötÏcÌ kohout
plnicÌ za¯ÌzenÌ soustavy
24.
25.
26.
27.
27a.
28.
29.
vstup tepelnÈho v˝mÏnÌku
v˝stup tepelnÈho v˝mÏnÌku
nabÌjecÌ Ëerpadlo z·sobnÌku TUV
zpÏtn· klapka
zpÏtn˝ ventil
vstup studenÈ vody
redukËnÌ ventil odpovÌdajÌcÌ normÏ »SN
06 0830 (pokud je tlak v potrubÌ vyööÌ neû
0,8 x otevÌracÌ p¯etlak pojistnÈho ventilu
32. cirkulaËnÌ Ëerpadlo TUV (se spÌnacÌmi
hodinami)
50. oddÏlovaË systÈmu
54. ˙stÌ odpadnÌho potrubÌ volnÈ a
pozorovatelnÈ 20 - 40 mm nad odtokovou
jÌmkou
56. vstup cirkulace TUV
57. v˝stup TUV
59. zkuöebnÌ ventil
60. p¯ipojovacÌ hrdlo manometru
D˘leûitÈ ˙daje pro instalaci
Instalace dvou z·sobnÌk˘ typu B s kotlem De Dietrich
¯ady DTG 220
a) P¯Ìpojky na stranÏ vody:
ñ sekund·rnÌ okruh (TUV) paralelnÏ,
ñ prim·rnÌ okruh (tepeln˝ v˝mÏnÌk) paralelnÏ.
Tento zp˘sob p¯ipojenÌ se doporuËuje tehdy, jestliûe je d·v·na p¯ednost
trvalÈmu v˝konu z·sobnÌku. KromÏ toho p¯ipojenÌ dovoluje, pokud je
dostaËujÌcÌ, provoz s jedin˝m z·sobnÌkem.
Pozn·mka, t˝kajÌcÌ se elektrickÈho p¯ipojenÌ:
»idlo z·sobnÌku TUV je v z·sobnÌku, kter˝ je moûno pouûÌvat samotn˝.
Pozn·mka: D·le se doporuËuje pamatovat na v˝stupu obou z·sobnÌk˘
TUV se za¯ÌzenÌm pro regulov·nÌ teploty TUV. Nevhodn· p¯Ìpojka na
stranÏ vody m˘ûe b˝t p¯ÌËinou p¯eh¯·tÌ z·sobnÌku, kter˝ nenÌ vybaven
teplotnÌm Ëidlem.
9
32
7
9
9
57
58
57
9
56
3
4
27
7
7
24
3a
9
7
24
9
37 9
25
3a
(54)
(54)
20 m m
20 m m
28
9 60
37 9
25
1
27a
28
2
59
17
9
27
9
9 60
26
9
27a
59
17
B 800 - 1000
prim·rnÌ : //
sekund·rnÌ : //
16
29
9
‰
b) P¯Ìpojky na stranÏ vody:
ñ sekund·rnÌ okruh (TUV) sÈriovÏ,
ñ prim·rnÌ okruh (tepeln˝ v˝mÏnÌk) paralelnÏ.
Tento zp˘sob p¯ipojenÌ se doporuËuje tehdy, jestliûe je zapot¯ebÌ zachovat
odbÏrov˝ v˝kon z·sobnÌku a zamezit v˝kyv˘m teploty na v˝stupech
z·sobnÌk˘ nevyrovnan˝mi sekund·rnÌmi okruhy.
8962N091
9
Pozn·mka, t˝kajÌcÌ se elektrickÈho p¯ipojenÌ:
»idlo TUV je v z·sobnÌku A.
D·le se doporuËuje pamatovat na v˝stupu z·sobnÌku TUV B se
za¯ÌzenÌm pro regulov·nÌ teploty TUV k zamezenÌ p¯ÌpadnÈho p¯eh¯·tÌ:
sÈriovÈ p¯ipojenÌ sekund·rnÌho okruhu m˘ûe p¯ÌpadnÏ vÈst k oh¯evu
z·sobnÌku A, aËkoliv z·sobnÌk B je jeötÏ dostateËnÏ nabit.
32
7
9
7
B
A
57
58
24
3
4
8962N091
28
57
7
56
24
3a
9
7
9
25
28
60
37 9
25
1
27
9
28
27a
37 9
(54)
3a
(54)
20 m m
20 m m
9
59
2
9
27
9
17
9 60
9
26
27a
59
17
16
B 800 - 1000
prim·rnÌ : //
sekund·rnÌ :
29
9
‰
28
1.
2.
3.
3a.
4.
7.
9.
16.
17.
18.
potrubÌ v˝stupnÌ vody do topenÌ
potrubÌ vratnÈ vody z topenÌ
pojistn˝ ventil (pevnÏ nastaven˝ na 3 bar)
membr·nov˝ pojistn˝ ventil (»SN 06 0830)
namontovat nad hornÌ hranou z·sobnÌku
manometr
automatick˝ odvzduöÚovaË
uzavÌracÌ ventil
tlakov· expanznÌ n·doba
vypouötÏcÌ kohout
plnicÌ za¯ÌzenÌ soustavy
24.
25.
26.
27.
27a.
28.
29.
vstup tepelnÈho v˝mÏnÌku
v˝stup tepelnÈho v˝mÏnÌku
nabÌjecÌ Ëerpadlo z·sobnÌku TUV
zpÏtn· klapka
zpÏtn˝ ventil
vstup studenÈ vody
redukËnÌ ventil odpovÌdajÌcÌ normÏ
»SN 06 0830 (pokud je tlak v potrubÌ vyööÌ
neû 0,8 x otevÌracÌ p¯etlak pojistnÈho ventilu
32. cirkulaËnÌ Ëerpadlo TUV (se spÌnacÌmi
hodinami)
8962N090
8
37. ventil pro vyrovn·v·nÌ tlaku
50. oddÏlovaË systÈmu
54. ˙stÌ odpadnÌho potrubÌ volnÈ a
pozorovatelnÈ 20 - 40 mm nad odtokovou
jÌmkou
56. vstup cirkulace TUV
57. v˝stup TUV
58. utÏsnÏn· p¯Ìpojka
59. zkuöebnÌ ventil
60. p¯ipojovacÌ hrdlo manometru
7
Rozsah dod·vky
Z·sobnÌky typu B 800 - 1000 se dod·vajÌ ve 2 obalov˝ch jednotk·ch.
1 obalov· jednotka n·doba na paletÏ + 1 obalov· jednotka zakrytov·nÌ v jednom kartÛnu + smrötiteln· fÛlie.
Z·sobnÌk
Obalov· jednotka
z·sobnÌk
Obalov· jednotka
zakrytov·nÌ
+ izolace
B 800
B 1000
ËÌs.
AJ 28
AJ 30
mm
800 x 800 x 2260
900 x 900 x 2190
kg
280
370
ËÌs.
AJ 29
AJ 31
mm
910 x 910 x 2150
770 x 770 x 2130
kg
30
44
SouË·sti p¯ÌsluöenstvÌ
Viz popis, rozmÏry a hmotnosti, uvedenÈ vp¯edu v tomto projekËnÌm podkladu.
Stiebel
GENER¡LNÕ ZASTOUPENÕ PRO »R A SR:
Eltron spol. s r. o., K H·j˘m 946, 155 00 Praha 5 - Stod˘lky, »esk· republika
Telefon: (02) 5111 6111, Fax: (02) 3551 2122
E-mail: [email protected], http://www.stiebel-eltron.cz

Podobné dokumenty

crs korrosionsschutz ac

crs korrosionsschutz ac VANDEX CRS KORROSIONSSCHUTZ AC, sloûku B (kapalina) dob¯e prot¯epat a vöechnu p¯idat ke sloûce A (pr·öek). DvÏ minuty d˘kladnÏ mÌchat. BÏhem zpracov·nÌ obËas promÌchat. ZtuhlÈ smÏsi nikdy dodateËnÏ...

Více

BNV - GENERI, s.r.o.

BNV - GENERI, s.r.o. P¯Ìstroje ¯ady L.SA0, L.SA1 konstrukËnÏ vych·zejÌ z osvÏdËenÈ ¯ady nev˝buön˝ch ovl·dacÌch sk¯ÌnÌ X.SA0, X.SA1. LiöÌ se pouze tÌm, ûe nev˝buönÈ Ex souË·sti a v˝vodky jsou nahrazeny prvky v norm·lnÌm...

Více

TUV - Ekosal

TUV - Ekosal hydraulick˝m oddÏlovaËem, kter˝ umoûÚuje efektivnÌ napouötÏnÌ topnÈ soustavy z okruhu studenÈ vody p¯Ìmo na kotli p¯i dodrûenÌ platn˝ch hygienick˝ch p¯edpis˘. - Z·kladnÌ dod·vka v provedenÌ pro zem...

Více

Nefit ModuLine - modulaÀnà regulace

Nefit ModuLine - modulaÀnà regulace jak˝m v˝konem ho¯Ì, jak· je nat·pÏcÌ teplota a zda je kotel ve funkci pro p¯Ìpravu TUV nebo pro topenÌ. V p¯ÌpadÏ poruchy je na displeji zobrazov·n kÛd poruchy, kter˝ m˘ûete nahl·sit servisnÌmu mec...

Více

Komfort - Fiat People

Komfort - Fiat People AutoAlarm MetaSystem + GPS Pager MetaSystem AutoAlarm MetaSystem + ParkovacÌ snÌmaË

Více

P LUX - návod k instalaci, obsluze a údržbě

P LUX - návod k instalaci, obsluze a údržbě Ä kotel po sepnutí kotlového nebo prostorového termostatu topí na jmenovitý výkon – oznaèení P lux Ä kotel podle polohy hlavního vypínaèe na ovládacím panelu (I-jmenovitý výkon, II-snížený výkon) p...

Více

Projektov·nà s kotli De Dietrich

Projektov·nà s kotli De Dietrich - V p¯ÌpadÏ podlahovÈho vyt·pÏnÌ musÌ b˝t povinnÏ pouûit t¯Ìcestn˝ smÏöovacÌ ventil. Tento musÌ b˝t pouûit i u otopn˝ch soustav s velkou tepelnou setrvaËnostÌ, tj. s velk˝m vodnÌm obsahem, kdy Ëaso...

Více

1.24 FF, 2.24 FF

1.24 FF, 2.24 FF Z·vÏsnÈ kotle ¯ady CITYÖFF jsou optim·lnÏ p¯izp˘sobeny pouûitÌ pro vyt·pÏnÌ resp. vyt·pÏnÌ s p¯Ìpravou TUV. Mont·ûnÌ r·m, kter˝ je souË·stÌ z·kladnÌho vybavenÌ, umoûÚuje snadnÈ p¯ipojenÌ kotle jak ...

Více

Katalogový list

Katalogový list poûadovanou teplotou a navÌc pod hodnotou p·sma proporcionality, z˘st·v· v˝stupnÌ kontakt v sepnutÈ poloze po 100% pracovnÌho cyklu regul·toru. V p¯ÌpadÏ, ûe je dosaûeno nastavenÈ teploty, v˝stupnÌ...

Více