BNV - GENERI, s.r.o.

Komentáře

Transkript

BNV - GENERI, s.r.o.
BNV
El. p¯Ìstroje pro pr˘myslovÈ pouûitÌ s vysok˝m stupnÏm ochrany krytem
L.X0, L.X1 - svorkovnicovÈ sk¯ÌnÏ hlinÌkovÈ a polyesterovÈ v krytÌ IP 65
PouûitÌ:
SvorkovnicovÈ sk¯ÌnÏ L.X0 a L.X1 jsou vzhledem ke svÈ robustnÌ konstrukci
a vysokÈmu stupni krytÌ urËeny zejmÈna k instalaci v n·roËn˝ch pr˘myslov˝ch
provozech bez nebezpeËÌ v˝buchu (BNV) nebo v ochrannÈm p·smu (OP).
SlouûÌ pro spojov·nÌ a vÏtvenÌ vodiˢ kabelovÈ sÌtÏ silnoproudÈho i slaboproudÈho rozvodu a obvod˘ MaR.
Konstrukce:
P¯Ìstroje ¯ady L.X0, L.X1 konstrukËnÏ vych·zejÌ z osvÏdËenÈ ¯ady
nev˝buön˝ch sv. sk¯ÌnÌ X.X0, X.X1. LiöÌ se pouze tÌm, ûe nev˝buönÈ Ex svornice
a v˝vodky jsou nahrazeny prvky v norm·lnÌm provedenÌ. Sv. sk¯ÌnÏ L.X0 jsou
vyrobeny ze speci·lnÌ Al - slitiny a opat¯eny pr·ökovou vypalovacÌ barvou. Sv.
sk¯ÌnÏ L.X1 jsou vyrobeny z polyesteru tvrzenÈho skeln˝mi vl·kny v barvÏ öedÈ.
Uvnit¯ sk¯ÌnÌ jsou na liötÏ TS35 resp. TS15 umÌstÏny bezöroubovÈ svornice se
snadn˝m p¯ipojenÌm vodiˢ shora. VÌka sk¯ÌnÌ jsou v provedenÌ s neztratn˝mi
nerezov˝mi örouby. RozmÌstÏnÌ v˝vodek, osazenÌ svornicemi a v˝bÏr optim·lnÌho rozmÏrovÈho typu sk¯ÌnÏ prov·dÌ v˝robce pomocÌ poËÌtaËovÈho programu
na z·kladÏ technickÈ specifikace.
L17X0 - sv. sk¯ÌÚ hlinÌkov· s mini svornicemi
2◊2,5 a 4◊2,5mm2, 800V, 24A
TechnickÈ ˙daje vöeobecnÈ:
N·zev
⁄daj
Norma, pozn.
StupeÚ krytÌ
Materi·l sk¯ÌnÏ L.X0
IP 65
Al - tlakov˝ odlitek
»SN EN 60 529
DIN 1725 (AlSi12)
Materi·l sk¯ÌnÏ L.X1
polyester tvrzen˝
skeln˝mi vl·kny
barva öed·, ekvivalentnÌ
RAL 7001
Povrchov· ˙prava L.X0
pr·ökov· vypal. barva
viz. dalöÌ listy se
specifikacÌ
standardnÏ öed· RAL7001
Hmotnost, rozmÏry a
el. parametry
L13X1 - sv. sk¯ÌÚ polyesterov· s mini svornicemi
4◊2,5mm2, 800V, 24A
Varianty sv. sk¯ÌnÌ L.X0 a L.X1 a technick· specifikace pro objedn·vku:
SvorkovnicovÈ sk¯ÌnÏ lze specifikovat nÏkolika zp˘soby:
1) NakreslÌm propojovacÌ schÈma s uvedenÌm typu vstupujÌcÌch kabel˘.
2) VyplnÌm jeden ze dvou formul·¯˘ pro tech. specifikaci, kterÈ jsou uvedeny na stranÏ 1/10 a 1/11.
V obou p¯Ìpadech mohu nechat optim·lnÌ v˝bÏr rozmÏrovÈho typu p¯ÌpadnÏ i materi·lu sk¯ÌnÏ na v˝robci.
3) Z d·le uveden˝ch p¯ehledn˝ch tabulek si s·m urËÌm rozmÏrov˝ typ sk¯ÌnÏ, svornice a v˝vodky.
nap¯.: pot¯ebuji: polyesterovou sk¯ÌÚ pro 6 kabel˘ CYKY 5C ◊ 1,5 vstupujÌcÌch zespodu, vöechny pÛly navz·jem propojeny, pevnÏ
instalovanÈ kabely
specifikuji: sv. sk¯ÌÚ do BNV v krytÌ IP65, typ L23X1, 12 ◊ sv. 2 ◊ 2,5 mm2, 6 ◊ propojka, ochrannÈ sv. pro 6 vodiˢ, 6 ◊ v˝vodka
P13,5 na p¯ÌrubÏ B
4) Vyberu si standardnÌ variantu
nap¯.: pot¯ebuji: sv. sk¯ÌÚ polyesterovou do BNV v krytÌ IP65 o rozmÏrech 122 x 120 x 90, se dvÏma v˝vodkami P16 zdola pro spojenÌ
dvou kabel˘ CYKY 5B ◊ 2,5
specifikuji: sv. sk¯ÌÚ typ L20X1 varianta Ë. 02
STANDARDNÕ VARIANTY - L20X1 - svorkovnicov· sk¯ÌÚ polyesterov·
RozmÏry: 122 ◊ 120 ◊ 90
StupeÚ krytÌ: IP 65
JmenovitÈ napÏtÌ: 500 V AC
ZapojenÌ
12
12/2
V˝vodky: polyamidovÈ pro pevnou instalaci: P13,5
P16
P21
Varianta
ËÌslo
Max.pr˘¯ez Jmenovit˝
vodiËe
proud
(mm2)
(A)
(∅6 - ∅12)
(∅10 - ∅14)
(∅13 - ∅18)
V˝vodky
shora (A)
zdola (B)
P¯Ìklad spojenÌ kabel˘
01
02
03
04
1,5
2,5
4,0
6,0
16
16
23
36
B: 2 ◊ P13,5
B: 2 ◊ P16
B: 2 ◊ P21
B: 2 ◊ P21
2 ◊ CYKY 3 ◊ 1,5 nebo 2 ◊ CYKY 5 ◊ 1,5
2 ◊ CYKY 3 ◊ 2,5 nebo 2 ◊ CYKY 5 ◊ 2,5
2 ◊ CYKY 5 ◊ 4
2 ◊ CYKY 3 ◊ 6 nebo 2 ◊ CYKY 5 ◊ 6
05
06
07
08
1,5
2,5
4,0
6,0
16
16
23
36
B: 3 ◊ P13,5
B: 2 ◊ P16, A: 1 ◊ P16
B: 2 ◊ P21, A: 1 ◊ P21
B: 2 ◊ P21, A: 1 ◊ P21
3 ◊ CYKY 3 ◊ 1,5 nebo 3 ◊ CYKY 5 ◊ 1,5
3 ◊ CYKY 3 ◊ 2,5 nebo 3 ◊ CYKY 5 ◊ 2,5
3 ◊ CYKY 5 ◊ 4
3 ◊ CYKY 3 ◊ 6 nebo 3 ◊ CYKY 5 ◊ 6
09
10
11
12
1,5
2,5
4,0
6,0
16
16
23
36
B: 3◊ P13,5, A: 1 ◊ P13,5
B: 3 ◊ CYKY 3 ◊ 1,5, A: 1 ◊ CYKY 5 ◊ 1,5
B: 3 ◊ P13,5, A: 1 ◊ P16
B: 3 ◊ CYKY 3 ◊ 2,5, A: 1 ◊ CYKY 5 ◊ 2,5
B: 3 ◊ P13,5, A: 1 ◊ P21
B: 3 ◊ CYKY 3 ◊ 4, A: 1 ◊ CYKY 5 ◊ 4
B: 2 ◊ P16, A: 1 ◊ P21+ 1 ◊ P16 B: 2 ◊ CYKY 3 ◊ 6, A: 1 ◊ CYKY 3 ◊ 6 + 1 ◊ CYKY 5 ◊ 6
GENERI, s.r.o., äumperk
ISO 9001
ISO 9001
Polyesterov· sk¯ÌÚ
Svornice MINI 800V~, 24A
4 ◊ 2,5mm2
tlouöùka 10mm
TYP:
2 ◊ 2,5mm2
tlouöùka 6mm
DÌry zaslepenÈ z·tkami (polyamidov˝mi)
P9
P13,5
P21
P29
V˝vodky (polyamidovÈ)
GENERI, s.r.o., äumperk
M12 ◊ 1,5 M16 ◊ 1,5 M20 ◊ 1,5 M25 ◊ 1,5 M32 ◊ 1,5
3,5 - ∅6,5
∅
RozmÏrov˝
typ
75 ◊ 80 ◊ 55
Hmotnost
[kg]
0,22
Maxim·lnÌ poËet svornic
8
110 ◊ 75 ◊ 55
0,28
13
160 ◊ 75 ◊ 55
0,54
21
12/3
4 ◊ M4; 9; 178 ◊ 45
0,45
26
A/B
4
3
2
1
-
C/D
2
1
1
-
-
A/B
6
4
3
1
-
C/D
2
1
1
-
-
A/B
11
7
4
2
-
C/D
2
1
1
-
-
A/B
13
8
5
3
-
C/D
2
1
1
-
-
16
BNV
190 ◊ 75 ◊ 55
Max. poËet v˝vodek resp. z·tek na p¯ÌrubÏ A / B resp. C / D
13
4 ◊ M4; 9; 148 ◊ 45
L15X1
18 - ∅25
∅
8
4 ◊ M4; 9; 98 ◊ 45
L14X1
12 - ∅18
∅
5
4 ◊ M4; 9; 68,5 ◊ 45
L13X1
7 - ∅12
∅
- v krytÌ IP 65, 800V~, 24A
L12X1
ä ◊ V ◊ H [mm]
n ◊ d; s; I1 ◊ I2 [mm]
5 - ∅8
∅
SVORKOVNICOV… SKÿÕNÃ POLYESTEROV… (äED…)
PÿÕRUBA
L.X1 -
P7
12
12
L25X1
L23X1
L26X1
L27X1
L37X1
L39X1
L45X1
122◊120◊90
160◊160◊90
220◊120◊90
260◊160◊90
360◊160◊90
255◊250◊120
400◊250◊120
400◊405◊120
n ◊ d; s [mm]
4 ◊ M6; 20
4 ◊ M6; 20
4 ◊ M6; 20
4 ◊ M6; 20
4 ◊ M6; 20
4 ◊ M6; 20
4 ◊ M6; 20
4 ◊ M6; 20
I1 ◊ I2 [mm]
106 ◊ 82
140 ◊ 110
204 ◊ 82
240 ◊ 110
340 ◊ 110
235 ◊ 200
380 ◊ 200
380 ◊ 356
Hmotnost [kg]
0,80
1,20
1,20
1,80
2,40
2,80
3,60
4,20
TYP:
◊ 68
◊ 58
◊ 68
◊ 58
◊ 68
◊ 58
◊ 58
◊ 46
◊ 58
◊ 46
◊ 58
◊ 46
◊ 45
◊ 36
◊ 36
◊ 27
◊ 30
◊ 21
20
10
L.X1 -
Propojka
2,5mm2
GENERI, s.r.o., äumperk
4mm
2
6mm
2
10mm2
16mm
2
35mm
2
Svornice 800V~
2 ◊ ..... mm2
3 ◊ ..... mm2
4 ◊ ..... mm2
V˝vodky
(polyamidovÈ)
Max. poËet svornic ve sk¯Ìni osazenÈ v˝vodkami pouze na p¯ÌrubÏ A / B resp. na vöech p¯Ìrub·ch A/B/C/D
A/
A/
A/
A/
A/
A/
A/
A/
A/
/D
/D
/D
/D
/D
/D
/D
/D
/D
/D
12
6
12
6
11
5
11
5
8
4
-
◊ 23
◊ 12
◊ 23
◊ 12
23
12
2 ◊ 19
2◊7
2 ◊ 19
2◊7
19
7
15
6
12
4
10
4
-
2
2
2
2
M12 ◊ 1,5
3,5 - ∅6,5
M16 ◊ 1,5
4 - ∅8
∅
7 - ∅12
∅
M25 ◊ 1,5
12 - ∅18
∅
M32 ◊ 1,5
17 - ∅25
∅
M40 ◊ 1,5
22 - ∅32
∅
M50 ◊ 1,5
32 - ∅38
∅
M63 ◊ 1,5
37 - ∅44
∅
2
2
2
2
2
2
2
2
◊ 42
◊ 31
◊ 42
◊ 31
42
31
◊ 36
◊ 24
◊ 36
◊ 24
36
24
28
8
12
13
18
9
-
2
2
2
2
2
2
2
2
◊ 55
◊ 50
◊ 55
◊ 50
61
50
◊ 52
◊ 40
◊ 52
◊ 40
52
40
40
31
32
23
27
17
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
◊ 41
◊ 30
◊ 41
◊ 30
41
30
◊ 35
◊ 23
◊ 35
◊ 23
35
23
◊ 27
◊ 18
21
12
18
9
10
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
◊ 68
◊ 58
◊ 68
◊ 58
68
58
◊ 58
◊ 46
◊ 58
◊ 46
58
46
◊ 45
◊ 36
36
27
30
21
15
10
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
2
2
2
2
11
4
6
4
4
3
2
1
2
1
1
-
18
8
14
8
8
5
4
2
2
2
2
1
1
-
24
4
14
4
12
3
4
1
3
1
2
-
33
8
27
8
16
5
7
2
4
2
3
1
3
-
48
8
38
8
20
5
11
2
6
2
5
1
4
-
44
36
34
21
21
14
10
8
7
5
4
3
3
2
3
2
68
36
42
21
32
14
16
8
9
5
5
3
4
2
4
2
68
60
42
39
32
29
16
14
9
9
5
5
4
4
4
4
- v krytÌ IP 65, 800V~
M20 ◊ 1,5
A/B
C/D
A/B
C/D
A/B
C/D
A/B
C/D
A/B
C/D
A/B
C/D
A/B
C/D
A/B
C/D
35
24
35
24
30
18
30
18
23
14
18
9
-
Max. poËet v˝vodek resp. z·tek na p¯ÌrubÏ A / B resp. C / D
V˝vodka (rozsah) resp. z·tka
∅
DÌry zaslepenÈ
z·tkami
(polyamidov˝mi)
A/
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
SVORKOVNICOV… SKÿÕNÃ POLYESTEROV… (äED…)
L20X1
ä ◊ V ◊ H [mm]
ObsazenÌ p¯Ìrub
2 ◊ 2,5mm2
In: 24A, tl. 5,3mm
3 ◊ 2,5mm2
In: 24A, tl. 5,3mm
4 ◊ 2,5mm2
In: 20A, tl. 5,3mm
2 ◊ 4mm2
In: 32A, tl. 6,2mm
3 ◊ 4mm2
In: 32A, tl. 6,2mm
4 ◊ 4mm2
In: 26A, tl. 6,2mm
2 ◊ 6mm2
In: 41A, tl. 8mm
2 ◊ 10mm2
In: 57A, tl. 10mm
2 ◊ 16mm2
In: 76A, tl. 12mm
2 ◊ 35mm2
In: 125A, tl. 17,3mm
BNV
12/4
RozmÏr. typ
ISO 9001
ISO 9001
Al - sk¯ÌÚ
DÌry zaslepenÈ z·tkami (polyamidov˝mi)
Svornice MINI 800V~, 23A
2 ◊ 2,5mm2
4 ◊ 2,5mm2
tlouöùka 6mm
tlouöùka 10mm
P9
GENERI, s.r.o., äumperk
L16X0
75 ◊ 80 ◊ 57
Hmotnost
[kg]
0,28
4
2 ◊ M4; 10,5; 63 ◊ 45
125 ◊ 80 ◊ 57
0,44
15
175 ◊ 80 ◊ 57
0,53
23
100 ◊ 100 ◊ 80
0,60
10
12/5
4 ◊ M4; 9; 146 ◊ 66
0,80
20
Max. poËet v˝vodek resp. z·tek na p¯ÌrubÏ A / B resp. C / D
A/B
4
3
2
1
-
C/D
3
2
1
-
-
A/B
10
7
3
2
-
C/D
3
2
1
-
-
A/B
14
12
5
3
-
C/D
3
2
1
-
-
A/B
8
6
4
1
1
C/D
4
4
2
1
1
12
A/B
18
10
8
3
2
C/D
4
4
2
1
1
BNV
160 ◊ 100 ◊ 80
P29
18 - ∅25
∅
6
4 ◊ M4; 9; 86 ◊ 66
L47X0
P21
13 - ∅18
∅
14
2 ◊ M4; 10,5; 163 ◊ 52
L46X0
6 - ∅12
9
2 ◊ M4; 10,5; 113 ◊ 52
L18X0
P13,5
∅
- v krytÌ IP 65, 800V~, 24A
L17X0
P9
4 - ∅8
∅
Maxim·lnÌ poËet svornic
7
P29
SVORKOVNICOV… SKÿÕNÃ HLINÕKOV… (äED…)
P7
3 - ∅6,5
ä ◊ V ◊ H [mm]
n ◊ d; s; I1 ◊ I2 [mm]
P21
V˝vodky (polyamidovÈ)
∅
RozmÏrov˝
typ
P13,5
L.X0 -
PÿÕRUBA
TYP:
P7
12
12
L21X0
L23X0
L25X0
L26X0
L27X0
L28X0
122◊120◊80
220◊120◊90
160◊160◊90
260◊160◊90
360◊160◊90
560◊160◊90
4 ◊ M4; 9
4 ◊ M6; 16
4 ◊ M6; 16
4 ◊ M6; 21
4 ◊ M6; 21
4 ◊ M6; 21
4 ◊ M6; 21
4 ◊ M6; 25
4 ◊ M6; 25
4 ◊ M6; 20
I1 ◊ I2 [mm]
146 ◊ 66
106 ◊ 82
204 ◊ 82
140 ◊ 110
240 ◊ 110
340 ◊ 110
540 ◊ 110
180 ◊ 180
260 ◊ 180
380 ◊ 180
Hmotnost [kg]
0,80
0,94
1,43
1,41
1,96
2,25
4,31
2,73
3,84
4,87
Max. poËet svornic ve sk¯Ìni osazenÈ v˝vodkami pouze na p¯ÌrubÏ A / B resp. na vöech p¯Ìrub·ch A/B/C/D
6mm
2
10mm2
16mm
2
35mm
2
4 ◊ ..... mm2
V˝vodky
(polyamidovÈ)
A/
A/
A/
A/
A/
A/
A/
A/
/D
/D
/D
/D
/D
/D
/D
/D
/D
35
25
35
25
30
18
30
18
23
14
18
9
-
M12 ◊ 1,5
3,5 - ∅6,5
M16 ◊ 1,5
5 - ∅8
∅
M20 ◊ 1,5
7 - ∅12
∅
M25 ◊ 1,5
12 - ∅18
∅
M32 ◊ 1,5
17 - ∅25
∅
M40 ◊ 1,5
22 - ∅32
∅
M50 ◊ 1,5
32 - ∅38
∅
M63 ◊ 1,5
37 - ∅44
∅
A/B
C/D
A/B
C/D
A/B
C/D
A/B
C/D
A/B
C/D
A/B
C/D
A/B
C/D
A/B
C/D
18
4
10
4
8
2
3
1
2
1
-
11
4
6
4
4
3
2
1
2
1
1
1
-
24
4
14
4
12
3
4
1
3
1
-
2
2
2
2
◊ 24
◊ 13
◊ 24
◊ 13
24
13
2 ◊ 20
2◊8
2 ◊ 20
2◊8
20
8
16
6
12
4
10
4
-
2
2
2
2
2
2
2
2
◊ 43
◊ 32
◊ 43
◊ 32
43
32
◊ 36
◊ 24
◊ 36
◊ 24
36
24
28
19
22
13
19
9
-
2
2
2
2
2
2
2
2
◊ 55
◊ 50
◊ 55
◊ 50
60
50
◊ 52
◊ 40
◊ 52
◊ 40
52
40
40
31
32
23
26
17
-
2
2
2
2
2
2
2
2
◊ 99
◊ 88
◊ 99
◊ 88
99
88
◊ 84
◊ 72
◊ 84
◊ 72
84
72
65
56
52
43
43
34
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
◊ 31
◊ 20
◊ 31
◊ 20
31
20
◊ 26
◊ 14
◊ 26
◊ 14
26
14
◊ 20
◊ 11
16
7
13
4
4
-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
◊ 46
◊ 35
◊ 46
◊ 35
46
35
◊ 39
◊ 27
◊ 39
◊ 27
39
27
◊ 30
◊ 21
24
15
20
11
8
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
◊ 68
◊ 58
◊ 68
◊ 58
68
58
◊ 58
◊ 46
◊ 58
◊ 46
58
46
◊ 45
◊ 36
36
27
30
21
21
10
Max. poËet v˝vodek resp. z·tek na p¯ÌrubÏ A / B resp. C / D
18
8
14
8
8
5
4
2
2
2
2
1
1
-
33
8
27
8
16
5
7
2
4
2
3
1
3
-
48
8
38
8
20
5
11
2
6
2
5
1
4
-
72
8
58
8
32
5
14
2
10
2
8
1
6
-
32
24
22
18
15
9
8
6
3
3
3
2
2
2
2
2
48
24
30
18
21
9
12
6
6
3
4
2
3
2
3
2
72
24
45
18
36
9
16
6
8
3
5
2
5
2
5
2
- v krytÌ IP 65, 800V~
12
6
12
6
11
5
11
5
8
4
-
V˝vodka (rozsah) resp. z·tka
∅
DÌry zaslepenÈ
z·tkami
(polyamidov˝mi)
A/
/D
23
13
23
13
20
8
20
8
-
SVORKOVNICOV… SKÿÕNÃ HLINÕKOV… (äED…)
GENERI, s.r.o., äumperk
4mm
2
3 ◊ ..... mm2
A/
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
A/B
B/C
L.X0 -
2,5mm2
Svornice 800V~
2 ◊ ..... mm2
L33X0
TYP:
Propojka
L31X0
n ◊ d; s [mm]
ObsazenÌ p¯Ìrub
2 ◊ 2,5mm2
In: 24A, tl. 5,3mm
3 ◊ 2,5mm2
In: 24A, tl. 5,3mm
4 ◊ 2,5mm2
In: 20A, tl. 5,3mm
2 ◊ 4mm2
In: 32A, tl. 6,2mm
3 ◊ 4mm2
In: 32A, tl. 6,2mm
4 ◊ 4mm2
In: 26A, tl. 6,2mm
2 ◊ 6mm2
In: 41A, tl. 8mm
2 ◊ 10mm2
In: 57A, tl. 10mm
2 ◊ 16mm2
In: 76A, tl. 12mm
2 ◊ 35mm2
In: 125A, tl. 17,3mm
L29X0
200◊230◊110 280◊230◊110 400◊230◊110
BNV
12/6
L47X0
ä ◊ V ◊ H [mm] 160◊100◊80
RozmÏr. typ
ISO 9001
El. p¯Ìstroje pro pr˘myslovÈ pouûitÌ s vysok˝m stupnÏm ochrany krytem
BNV
PouûitÌ:
Ovl·dacÌ a indikaËnÌ sk¯ÌnÏ L.SA0 a L.SA1 jsou vzhledem ke svÈ robustnÌ
konstrukci a vysokÈmu stupni krytÌ urËeny zejmÈna k instalaci v n·roËn˝ch
pr˘myslov˝ch provozech bez nebezpeËÌ v˝buchu (BNV) nebo v ochrannÈm
p·smu (OP).
SlouûÌ k ruËnÌmu spÌn·nÌ nebo p¯epÌn·nÌ svÏteln˝ch , ovl·dacÌch st¯Ìdav˝ch i
stejnosmÏrn˝ch obvod˘ a signalizaci provoznÌch stav˘ a mϯenÌ el. veliËin
Ovl·daËe mouhou b˝t pouûity i pro p¯ÌmÈ spÌn·nÌ nap¯. v˝bojkov˝ch svÌtidel.
Je vöak nutno vzÌt v ˙vahu charakteristiku kontaktnÌho prvku.
TechnickÈ ˙daje vöeobecnÈ:
L47SA0 var. 102
hlinÌk
100 ◊ 160 ◊ 80 mm
L14SA1 var. 107
polyester
75 ◊ 160 ◊ 55 mm
N·zev
⁄daj
Norma, pozn.
StupeÚ krytÌ
Materi·l sk¯ÌnÏ L.SA0
IP 65
Al - tlakov˝ odlitek
»SN EN 60 529
DIN 1725 (AlSi12)
Materi·l sk¯ÌnÏ L.SA1
polyester tvrzen˝
skeln˝mi vl·kny
barva öed·, ekvivalentnÌ
RAL 7001
Povrchov· ˙prava L.X0
pr·ökov· vypal. barva
viz. dalöÌ listy se
specifikacÌ
standardnÏ öed· RAL7001
Hmotnost, rozmÏry a
el. parametry
TechnickÈ ˙daje kontaktnÌho prvku:
L12SA1 var. 016/2/4
polyester
75 ◊ 80 ◊ 55 mm
L12SA1 var. 011/1
polyester
75 ◊ 80 ◊ 55 mm
L12SA1 var. 032
polyester
75 ◊ 80 ◊ 55 mm
L12SA1 var. 006
polyester
75 ◊ 80 ◊ 55 mm
ZaruËenÈ pracovnÌ hodnoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ AC-15: A300 nebo Ue = 240 V a le = 3 A
DC-13: Q300 nebo Ue = 250 V a le = 0,27 A podle IEC 947-5-1 dolnÏk A
JmenovitÈ izolaËnÌ napÏtÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ui = 500 V stupeÚ zneËiötÏnÌ 3 podle IEC 947-1. Ui = 600 V podle UL 508 a
CSA C 22-2n∞ 14
Elektrick· pevnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U imp = 6 kV podle IEC 947-1
»innost kontakt˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z·visle vypÌnajÌcÌ (Z nebo V)
Logika ovl·d·nÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bezpeËnostnÌ p¯Ìstroj (h¯ibovÈ tlaËÌtko TOT¡LSTOP): kontakt s pozitivnÌ
logikou rozpÌn·nÌ podle IEC 947-5-1 kapitola 3
Ovl·dacÌ sÌla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tlouöùka zapuötÏn· s p¯esahem - s 1 kontaktem Z : 1 daN - s kontaktem V: 0,8 daN
p¯ÌdavnÈ kontakty - Z: + 0,5 daN - V: +0,3 daN
ZnaËenÌ svorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podle CENELEC EN 50 013
JiötÏnÌ proti elektrickÈmu zkratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . patronovÈ pojistky 10 A gl podle IEC 269-1, VDE 0660-200
Spolehlivost spÌn·nÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ëinitel poruchovosti: < porucha na 100 miliÛn˘ operaËnÌch cykl˘
(vstup programovatelnÈho automatu, 24 Vss)
12
P¯ipojitelnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . öroubovÈ a upÌnacÌ kabelovÈ koncovky, kapacita: min. 1 ◊ 0,5 mm2,
jednotky dod·v·ny p¯ipravenÈ k z·kl·d·nÌ vodiËe (svorky vyöroubovanÈ)
max. 2 ◊ 2,5 mm2 s kabelovou koncovkou.
ISO 9001
GENERI, s.r.o., äumperk
12/7
BNV
El. p¯Ìstroje pro pr˘myslovÈ pouûitÌ s vysok˝m stupnÏm ochrany krytem
L.SA0, L.SA1 - ovl·dacÌ a indikaËnÌ sk¯ÌnÏ hlinÌkovÈ a polyesterovÈ v krytÌ IP 65
Konstrukce:
P¯Ìstroje ¯ady L.SA0, L.SA1 konstrukËnÏ vych·zejÌ z osvÏdËenÈ ¯ady nev˝buön˝ch ovl·dacÌch sk¯ÌnÌ X.SA0, X.SA1. LiöÌ se pouze tÌm, ûe
nev˝buönÈ Ex souË·sti a v˝vodky jsou nahrazeny prvky v norm·lnÌm provedenÌ. PolyesterovÈ sk¯ÌnÏ L.SA1 jsou v öedÈ barvÏ. »Ìslice p¯ed
oznaËenÌm SA ud·vajÌ rozmÏrov˝ typ sk¯ÌnÏ, ËÌslo za oznaËenÌm SA ud·v· materi·l sk¯ÌnÏ (0 - Al slitina, 1 - polyester). Ovl·dacÌ a indikaËnÌ
sk¯ÌnÏ jsou osazeny prvky jako jsou tlaËÌtka, p¯epÌnaËe, ampÈrmetry a svornice, kterÈ se upevÚujÌ buÔ p¯Ìmo do vÌka sk¯ÌnÌ nebo na z·kladnÌ
desku. SpÌnacÌ jednotky jsou vybaveny dvÏma öroubov˝mi svorkami. Na kaûdou z nich lze p¯ipojit max. 2 vodiËe o pr˘¯ezu 0,5 aû 2,5 mm2.
SpÌnacÌ jednotky jsou pouze ¯azenÌ 1/0 nebo 0/1. Ovl·dacÌ hlavici lze osadit max. Ëty¯mi spÌnacÌmi jednotkami. Z d˘vodu vysokÈ ûivotnosti
jsou standardnÏ pouûÌv·ny indikaËnÌ svÌtidla se öesticÌ LED.
Samostatn·
spÌnacÌ
(rozpÌnacÌ)
jednotka
ZapuötÏn·
ZapuötÏn·
stiskacÌ hlavice
stiskacÌ hlavice
zdvojen· se
se samon·vratem
samon·vratem
H¯ibov· stiskacÌ
hlavice
ÑpootoËenÌm
odblokovatì
OtoËn· hlavice
OtoËn· hlavice
uzamykateln·
El. znaËka prvku
SpÌnacÌ
jednotky
s plastov˝mi
ovl·dacÌmi
hlavicemi
SpÌnacÌ
jednotky
s kovov˝mi
ovl·dacÌmi
hlavicemi
Vlastnosti
Viz.
charakteristika
kontaktnÌho
prvku
Svornice ve sk¯Ìni
ï Barva: Ëern·,
zelen·, rud·,
ûlut·, modr·
ï Barva:
zelen·/rud·
ï Barva: Ëern·,
rud·
ï Barva: Ëern·
ï 2 polohy,
3 polohy
ï Barva: Ëern·
ï 2 polohy,
3 polohy
ï uzamyk·nÌ dle
poûadavku
ï Barva krytky:
zelen·, rud·,
ûlut·, t r a n sp a r e n t n Ì,
modr·
ï Barva krytky:
zelen·, rud·,
ûlut·, t r a n sp a r e n t n Ì,
modr·
Vlastnosti
El. znaËka prvku
ï 2 ◊ 4 mm2
ï 630V, 24A
ï 4 ◊ 4 mm2
ï 630V, 32A
KontrolnÌ svÌtidla
se öesticÌ LED
Vlastnosti
12
Pozn.: Uveden pouze v˝Ëet nejpouûÌvanÏjöÌch ovl·dacÌch hlavic, jin· provedenÌ konzultujte s technicko-obchodnÌm oddÏlenÌm äumperk.
12/8
GENERI, s.r.o., äumperk
ISO 9001
ISO 9001
Typ: L12SA1
TlaËÌtko pod sklem h¯ibovÈ
Kontakty
(Pozn.: svorky max.
2◊2,5mm2)
Varianta Hmotnost
ËÌslo
002
0,92 kg
003
1,10 kg
Kontakty
DvojtlaËÌtko se samon·vratem
zelen· / rud· resp. b Ì l · / Ëern·
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
1,10 kg
005
1,10 kg
016/2/4
resp.
016/3/1
PootoËenÌm odblokovat
Typ: L13SA1
PootoËenÌm odblokovat
Typ: L12SA1
GENERI, s.r.o., äumperk
006
007
resp.
bÌl·
Ëern·
Varianta ËÌslo / kÛd barvy SB1 / kÛd barvy SB2
Kontakty
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
Varianta Ë. 017 /. /.
Varianta Ë. 018 /. /.
+
+
0,35 kg
0,35 kg
Varianta Ë. 019 /. /.
Varianta Ë. 020 /. /.
+
+
Moûno dodat i s jin˝m
typem h¯ibovÈ hlavice
a s jin˝m popisem neû
0,30 kg
CENTRAL STOP
008
0,31 kg
009
0,31 kg
010
0,31 kg
011/.
0,27 kg
012/.
0,27 kg
RozteËe upevÚovacÌch
otvor˘
KÛd barvy
stiskacÌ hlavice
1 - Ëern·
013/.
SB2
rud·
0,30 kg
Typ: L12SA1
JednotlaËÌtko se samon·vratem
SB1
zelen·
0,37 kg
DvojtlaËÌtko se samon·vratem
s libovolnou barvou stiskacÌch hlavic
TlaËÌtko h¯ibovÈ
Pozn·mka
Zdvojen· stiskacÌ
hlavice
Moûno dodat i s jin˝m
typem h¯ibovÈ hlavice
004
Varianta
ËÌslo
Hmotnost
0,28 kg
2 - zelen·
3 - bÌl·
0,28 kg
015/.
0,28 kg
4 - rud·
12/9
BNV
014/.
L.SA1 - OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ POLYESTEROV… (äED…), Ith = 10A - v krytÌ IP 65
0,92 kg
Typ: L12SA1
TYP:
001
Pozn·mky
12
12
Typ: L12SA1
Dvojpolohov˝ p¯epÌnaË
N·zev
Pozn.: rozteËe upevÚovacÌch otvor˘ viz. typ L72SA1
SpÌnacÌ tabulka
Poloha
(svorky max.
2◊2,5mm2)
Varianta
ËÌslo
Hmotnost
027
0,33 kg
1-pÛlov˝ vypÌnaË
0,27 kg
Ñ ÿAZENÕ 1 ì
2 - zelen·
028
110V 50Hz
022/.
0,33 kg
2-pÛlov˝ vypÌnaË
0,28 kg
Ñ ÿAZENÕ 2 ì
3 - transpar.
029
48V 50Hz
023/.
4 - rud·
0,32 kg
St¯Ìdav˝ p¯epÌnaË
Ñ ÿAZENÕ 6 ì
0,28 kg
GENERI, s.r.o., äumperk
Typ: L12SA1
030
Trojpolohov˝ p¯epÌnaË
5 - ûlut·
24V 50Hz
024/.
0,32 kg
0,28 kg
3-polohov˝ p¯epÌnaË
6 - modr·
(draûöÌ)
12V 50Hz
025/.
031
0,32 kg
3-polohov˝
p¯epÌnaË ve funkci
dvojtlaËÌtka pro ovl·danÌ stykaˢ
0,28 kg
Pozn. samon·vrat z polohy START do polohy STOP,
moûn· i varianta s uzamyk·nÌm v pol. STOP a 0.
Pozn·mka:
VlastnÌ zdroj svÏtla tvo¯Ì öestice LED se svÌtivostÌ 1200mcd
Vynik· zejmÈna dlouhou ûivotnostÌ - min. 100 000 h
a nÌzk˝m odbÏrem - 20mA.
Na p¯·nÌ lze dodat indikaËnÌ svÌtidla blikajÌcÌ nebo dvoustavov·.
Barevn· provedenÌ: zelen·, transparentnÌ, rud·, ûlut·, modr· (draûöÌ);
u dvoustavov˝ch svÌtidel moûn· barevn· kombinace LED (nap¯. 3ks LED zelenÈ a 3ks rudÈ).
Nap·jecÌ napÏtÌ: kromÏ standardnÌch variant, kterÈ jsou na st¯ÌdavÏ napÏtÌ,
lze dodat i pro stejnosmÏrnÈ nap·jenÌ.
SvÌtidla jsou konstruov·na bez pouûitÌ transform·toru.
ISO 9001
P¯ipojovacÌ svorky max. 1,5mm2
032
Typ: L12SA1
Dvojpolohov˝ p¯epÌnaË uzamykateln˝
0,30 kg
1-pÛlov˝ vypÌnaË uzamykateln˝
(vyt·hnutÌ klÌËe Ë. 455 v poloze 0)
Pozn.: otoËnÈ hlavice se takÈ vyr·bÌ s moûnostÌ uzamyk·nÌ v jin˝ch
poloh·ch. Lze rovnÏû dodat varianty s uzamyk·nÌm na visacÌ
z·mek v libovoln˝ch poloh·ch. KromÏ uzamykateln˝ch hlavic
otoËn˝ch se vyr·bÌ i uzamykatelnÈ hlavice h¯ibovÈ ∅40 (v barvÏ
rudÈ i ËernÈ)
L.SA1 - OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ POLYESTEROV… (äED…), Ith = 10A - v krytÌ IP 65
230V 50Hz
021/.
Kontakty
TYP:
IndikaËnÌ svÌtidlo
Nap·jecÌ napÏtÌ
Varianta Ë. KÛd barvy
Hmotnost
/kÛd barvy hlavice
BNV
12/10
Typ: L72SA1
ISO 9001
Typ: L74SA1
DvojtlaËÌtko s indikaËnÌm svÌtidlem
Kontakty
(Pozn.: svorky spÌn. jednotek max.
2◊2,5mm2)
Barva
tlaËÌtek
Varianta
ËÌslo
Hmotnost
Typ: L14SA1
Kontakty
TrojtlaËÌtko
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
Hmotnost
zelen·
SB1
105
101
+
+
zelen·
SB2
zelen·
SB2
+
+
0,47 kg
0,46 kg
SB1
SB3
bÌl·
HL1
bÌl·
zelen·
230V 50Hz
zelen·
SB1
106
102
+
GENERI, s.r.o., äumperk
zelen·
SB2
zelen·
SB2
+
0,47 kg
0,46 kg
SB1
SB3
rud·
HL1
rud·
zelen·
24V 50Hz
Ëern·
SB1
107
103
+
zelen·
SB2
Ëern·
SB2
+
0,47 kg
0,46 kg
SB1
SB3
bÌl·
Pozn·mka:
VlastnÌ zdroj svÏtla tvo¯Ì öestice LED se svÌtivostÌ 1200mcd
Vynik· zejmÈna dlouhou ûivotnostÌ - min. 100 000 h
a nÌzk˝m odbÏrem - 20mA.
Na p¯·nÌ lze dodat indikaËnÌ svÌtidla blikajÌcÌ nebo
dvoustavov·.
Barevn· provedenÌ: zelen·, transparentnÌ, rud·, ûlut·,
modr· (draûöÌ); u dvoustavov˝ch svÌtidel moûn· barevn·
kombinace LED (nap¯. 3 ks LED zelenÈ a 3 ks rudÈ).
Nap·jecÌ napÏtÌ: kromÏ standardnÌch variant, kterÈ jsou
na st¯ÌdavÏ napÏtÌ, lze dodat i pro stejnosmÏrnÈ nap·jenÌ.
SvÌtidla jsou konstruov·na bez pouûitÌ transform·toru.
Pozn·mka:
HL1
SB2
zelen·
24V 50Hz
104
zelen·
12/11
P¯ipojovacÌ svorky max. 1,5mm
Dle Vaöich poûadavk˘ zhotovÌme i provedenÌ s jin˝mi
barvami ovl·dacÌch a indikaËnÌch prvk˘, s jin˝m zapojenÌm i jin˝mi popisn˝mi ötÌtky, v˝vodka moûn· shora.
Ëern·
SB1
108
+
Ëern·
SB2
+
0,47 kg
0,46 kg
SB1
2
rud·
SB3
rud·
Ëern·
L.SA1 - OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ POLYESTEROV… (äED…), Ith = 10A - v krytÌ IP 65 BNV
230V 50Hz
Varianta
ËÌslo
TYP:
zelen·
HL1
Barva
tlaËÌtek
12
12
Pozn.: svorky max. 4mm2
⁄daje pro objedn·vku
Hmotnost
[kg]
(zatrhnÏte, p¯ÌpadnÏ doplÚte vlastnÌ schÈma zapojenÌ s oznaËenÌm kontakt˘
p¯epÌnaËe SA1 a jeho spÌnacÌ tabulku)
TYP:
Schema Ë. 965381
a) Adresy
propojovacÌch
vodiˢ si doplnÌ
v˝robce s·m
b) p¯epÌnaË SA1
je moûno po dohodÏ
s v˝robcem dodat
aû se Ëty¯mi
nez·visl˝mi kontakty
Schema Ë. 965420
GENERI, s.r.o., äumperk
c) tlaËÌtka SB1, SB2
mohou b˝t s kontakty
1/0, 0/1, 1/1,
1/0+1/0, 0/1+0/1
ProjekËnÌ oznaËenÌ
1,80
o
1 o 2
1
1
SA1
SA1
zde
POLOHA
zatrhnÏte
zde
zatrhnÏte
KONTAKT 1
KONTAKT
o
2
SA1
zde
zatrhnÏte
POLOHA
o
1
KONTAKT
3-4
3-4
Schema Ë. 965447
1
2
3-4
965381
965420
Ovl·dacÌ
prvky
POLOHA
1-2
3* - 4*
SchÈma zapojenÌ
2
965447
vlastnÌ
Barva
Popis
zelen·
Ëern·
bÌl·
rud·
ûlut·
SB1
SB2
SA1
A-metr PA1
In / 1A
ProvedenÌ:
In / 5A
p¯ÌmomϯÌcÌ
ISO 9001
Rozsah
0-1/2A
0-1,5/3A
0-2,5/5A
0-4/8A
0-5/10A
0-6/12A
stupnice
0-10/20A
0-15/30A
0-25/50A
0-40/80A
0-60/120A
0-100/200A
V˝vodka typ:
poËet ks:
P13,5(∅6-∅12)
P16(∅10-∅14)
P21(∅13-∅18)
P29(∅18-∅25)
L23SA1 - OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ POLYESTEROV… (äED…), Ith = 10A - v krytÌ IP 65
Pozn.:
PoËet kus˘
BNV
12/12
P¯Ìklady typov˝ch schÈmat zapojenÌ
DvojtlaËÌtko s indikaËnÌm svÌtidlem a p¯epÌnaËem
ISO 9001
Typ: L46SA0
TlaËÌtko pod sklem h¯ibovÈ
Kontakty
(Pozn.: svorky max.
2◊2,5mm2)
Varianta Hmotnost
ËÌslo
Pozn·mky
002
0,78 kg Moûno dodat i s jin˝m
003
0,80 kg
DvojtlaËÌtko se samon·vratem
zelen· / rud·
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
Varianta
ËÌslo
Hmotnost
PootoËenÌm odblokovat
Pozn·mka
Zdvojen· stiskacÌ
hlavice
zelen·
L.SA0 -
0,78 kg
Kontakty
TYP:
001
Typ: L16SA0
016
typem h¯ibovÈ hlavice
rud·
0,35 kg
004
0,78 kg
005
0,80 kg
Typ: L17SA0
Varianta ËÌslo / kÛd barvy SB1 / kÛd barvy SB2
Kontakty
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
DvojtlaËÌtko se samon·vratem
s libovolnou barvou stiskacÌch hlavic
PootoËenÌm odblokovat
GENERI, s.r.o., äumperk
Typ: L16SA0
006
TlaËÌtko h¯ibovÈ
007
Typ: L16SA0
+
+
0,45 kg
0,45 kg
Varianta Ë. 019 /. /.
Varianta Ë. 020 /. /.
+
+
0,45 kg
0,45 kg
Moûno dodat i s jin˝m
typem h¯ibovÈ hlavice
a s jin˝m popisem neû
0,38 kg
CENTRAL STOP
008
0,40 kg
009
0,40 kg
010
0,40 kg
011/.
0,35 kg
012/.
0,35 kg
JednotlaËÌtko se samon·vratem
RozteËe upevÚovacÌch
otvor˘
KÛd barvy
stiskacÌ hlavice
1 - Ëern·
013/.
0,37 kg
2 - zelen·
3 - bÌl·
014/.
0,37 kg
015/.
0,37 kg
4 - rud·
12/13
BNV
Varianta Ë. 018 /. /.
- v krytÌ IP 65
Varianta Ë. 017 /. /.
0,38 kg
OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ HLINÕKOV… (äED…), Ith = 10A
RozteËe upevÚovacÌch
otvor˘
12
12
Varianta Ë. KÛd barvy
Hmotnost
/kÛd barvy hlavice
Typ: L16SA0
Dvojpolohov˝ p¯epÌnaË
N·zev
Kontakty
Poloha
(svorky max.
2◊2,5mm2)
027
0,35 kg
Ñ ÿAZENÕ 1 ì
230V 50Hz
021/.
028
0,62 kg
110V 50Hz
022/.
2 - zelen·
2-pÛlov˝ vypÌnaË
0,36 kg
Ñ ÿAZENÕ 2 ì
0,62 kg
3 - transpar.
029
4 - rud·
24V 50Hz
023/.
0,61 kg
St¯Ìdav˝ p¯epÌnaË
Ñ ÿAZENÕ 6 ì
5 - ûlut·
GENERI, s.r.o., äumperk
24V 50Hz
024/.
6 - modr·
(draûöÌ)
0,36 kg
Typ: L16SA0
0,61 kg
030
Trojpolohov˝ p¯epÌnaË
0,36 kg
3-polohov˝ p¯epÌnaË
025/.
0,61 kg
12V 50Hz
031
3-polohov˝
p¯epÌnaË ve funkci
dvojtlaËÌtka pro ovl·danÌ stykaˢ
0,36 kg
Pozn. samon·vrat z polohy START do polohy STOP,
moûn· i varianta s uzamyk·nÌm v pol. STOP a 0.
Typ: L16SA0
Pozn·mka:
ISO 9001
P¯ipojovacÌ svorky max. 1,5mm2
032
0,38 kg
1-pÛlov˝ vypÌnaË uzamykateln˝
(vyt·hnutÌ klÌËe Ë. 455 v poloze 0)
Pozn.: otoËnÈ hlavice se takÈ vyr·bÌ s moûnostÌ uzamyk·nÌ v jin˝ch
poloh·ch. Lze rovnÏû dodat varianty s uzamyk·nÌm na visacÌ
z·mek v libovoln˝ch poloh·ch. KromÏ uzamykateln˝ch hlavic
otoËn˝ch se vyr·bÌ i uzamykatelnÈ hlavice h¯ibovÈ ∅40 (v barvÏ
rudÈ i ËernÈ)
- v krytÌ IP 65
VlastnÌ zdroj svÏtla tvo¯Ì öestice LED se svÌtivostÌ 1200mcd
Vynik· zejmÈna dlouhou ûivotnostÌ - min. 100 000 h
a nÌzk˝m odbÏrem - 20mA.
Na p¯·nÌ lze dodat indikaËnÌ svÌtidla blikajÌcÌ nebo dvoustavov·.
Barevn· provedenÌ: zelen·, transparentnÌ, rud·, ûlut·, modr· (draûöÌ);
u dvoustavov˝ch svÌtidel moûn· barevn· kombinace LED (nap¯. 3ks LED zelenÈ a 3ks rudÈ).
Nap·jecÌ napÏtÌ: kromÏ standardnÌch variant, kterÈ jsou na st¯ÌdavÏ napÏtÌ,
lze dodat i pro stejnosmÏrnÈ nap·jenÌ.
SvÌtidla jsou konstruov·na bez pouûitÌ transform·toru.
Dvojpolohov˝ p¯epÌnaË uzamykateln˝
OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ HLINÕKOV… (äED…), Ith = 10A
RozteËe upevÚovacÌch otvor˘
L.SA0 -
1-pÛlov˝ vypÌnaË
Varianta
ËÌslo
Hmotnost
TYP:
Nap·jecÌ napÏtÌ
BNV
12/14
Typ: L46SA0
IndikaËnÌ svÌtidlo
ISO 9001
DvojtlaËÌtko s indikaËnÌm svÌtidlem
Kontakty
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
Barva
tlaËÌtek
Varianta
ËÌslo
TrojtlaËÌtko
(Pozn.: svorky max. 2◊2,5mm2)
Hmotnost
Varianta
ËÌslo
Hmotnost
zelen·
SB1
105
1,06 kg
OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ HLINÕKOV… (äED…), Ith = 10A
101
L47SA0 -
230V 50Hz
Barva
tlaËÌtek
TYP:
zelen·
HL1
Kontakty
+
+
zelen·
SB2
zelen·
SB2
+
+
0,98 kg
SB1
SB3
bÌl·
bÌl·
zelen·
HL1
230V 50Hz
zelen·
SB1
106
102
+
+
GENERI, s.r.o., äumperk
zelen·
SB2
zelen·
SB2
+
+
1,06 kg
0,98 kg
SB1
SB3
rud·
rud·
zelen·
HL1
24V 50Hz
Ëern·
SB1
107
103
+
+
zelen·
SB2
Ëern·
SB2
+
+
1,06 kg
0,98 kg
SB1
SB3
bÌl·
rud·
Pozn·mka:
Pozn·mka:
zelen·
HL1
24V 50Hz
104
Ëern·
SB1
108
+
+
zelen·
SB2
Ëern·
SB2
+
+
1,06 kg
0,98 kg
12/15
SB1
P¯ipojovacÌ svorky max. 1,5mm2
Dle Vaöich poûadavk˘ zhotovÌme i provedenÌ s jin˝mi
barvami ovl·dacÌch a indikaËnÌch prvk˘, jin˝m zapojenÌm
i jin˝mi popisn˝mi ötÌtky.
SB3
rud·
Ëern·
- v krytÌ IP 65 BNV
VlastnÌ zdroj svÏtla tvo¯Ì öestice LED se svÌtivostÌ 1200mcd
Vynik· zejmÈna dlouhou ûivotnostÌ - min. 100 000 h
a nÌzk˝m odbÏrem - 20mA.
Na p¯·nÌ lze dodat indikaËnÌ svÌtidla blikajÌcÌ nebo
dvoustavov·.
Barevn· provedenÌ: zelen·, transparentnÌ, rud·, ûlut·,
modr· (draûöÌ); u dvoustavov˝ch svÌtidel moûn· barevn·
kombinace LED (nap¯. 3 ks LED zelenÈ a 3 ks rudÈ).
Nap·jecÌ napÏtÌ: kromÏ standardnÌch variant, kterÈ jsou
na st¯ÌdavÏ napÏtÌ, lze dodat i pro stejnosmÏrnÈ nap·jenÌ.
SvÌtidla jsou konstruov·na bez pouûitÌ transform·toru.
12
12
Pozn.: svorky max. 4mm2
⁄daje pro objedn·vku
Hmotnost
[kg]
(zatrhnÏte, p¯ÌpadnÏ doplÚte vlastnÌ schÈma zapojenÌ s oznaËenÌm kontakt˘
p¯epÌnaËe SA1 a jeho spÌnacÌ tabulku)
Pozn.:
a) Adresy
propojovacÌch
vodiˢ si doplnÌ
v˝robce s·m
b) p¯epÌnaË SA1
je moûno po dohodÏ
s v˝robcem dodat
aû se Ëty¯mi
nez·visl˝mi kontakty
Schema Ë. 965392
GENERI, s.r.o., äumperk
c) tlaËÌtka SB1, SB2
mohou b˝t s kontakty
1/0, 0/1, 1/1,
1/0+1/0, 0/1+0/1
ProjekËnÌ oznaËenÌ
2,20
o
1 o 2
1
SA1
SA1
PoËet kus˘
1
zde
POLOHA
zatrhnÏte
zde
zatrhnÏte
KONTAKT 1
KONTAKT
o
2
SA1
zde
zatrhnÏte
POLOHA
o
1
2
3-4
965392
Prvek
oznaËenÌ
1
1-2
3* - 4*
SchÈma zapojenÌ
POLOHA
KONTAKT
3-4
3-4
2
vlastnÌ
Barva
Popis
zelen·
Ëern·
bÌl·
rud·
ûlut·
SB1
SB2
SA1
A-metr PA1
In / 1A
ProvedenÌ:
In / 5A
p¯ÌmomϯÌcÌ
ISO 9001
Rozsah
0-1/2A
0-1,5/3A
0-2,5/5A
0-4/8A
0-5/10A
0-6/12A
stupnice
0-10/20A
0-15/30A
0-25/50A
0-40/80A
0-60/120A
0-100/200A
V˝vodka typ:
poËet ks:
P13,5(∅6-∅12)
P16(∅10-∅14)
P21(∅13-∅18)
P29(∅18-∅25)
BNV TYP: L23SA0 - OVL¡DACÕ A INDIKA»NÕ SKÿÕNÃ HLINÕKOV… (äED…), Ith = 10A - v krytÌ IP 65
12/16
P¯Ìklady typov˝ch schÈmat zapojenÌ
DvojtlaËÌtko s indikaËnÌm svÌtidlem a p¯epÌnaËem
ISO 9001
Poloha p·ky
SpÌnacÌ tabulka, n·zev
Poloha
Kontakty
Varianta
ËÌslo
(svorky max. 2◊2,5mm2)
Hmotnost
Poloha p·ky
SpÌnacÌ tabulka, n·zev
Poloha
Kontakty
Varianta
ËÌslo
(svorky max. 2◊2,5mm2)
Hmotnost
1,0 kg
1,0 kg
222A20
202A20
RozteËe upevÚovacÌch otvor˘
1,0 kg
1,0 kg
GENERI, s.r.o., äumperk
203A20
1,0 kg
Charakteristika spÌnacÌho prvku
IzolaËnÌ napÏtÌ
Ui = 690V
IEC 947 - 1
Jmenovit˝ tepeln˝ proud
Ith = 20A
Ith = 16A
v otev¯enÈm prostoru
v uzav¯enÈ sk¯Ìni
230V / 4A; 400V / 3A
500V / 2A
230V / 2,2kW / 8,3A
400V / 4kW / 8A
500V / 4kW / 6,5A
690V / 4kW / 4,7A
230V / 1,3kW
ProudovÈ a v˝konovÈ
zatÌûenÌ pro kategorie
spÌn·nÌ
400V / 2,2kW
230V / 4kW / 14,6A
400V / 5,5kW / 10,8A
500V / 5,5kW / 8,9A
690V / 5,5kW / 6,4A
230V / 8kW
400V / 14kW
500V - 660V / 17kW
Mechanick· ûivotnost
El. ûivotnost
12/17
Pojistka
~ AC 15 IEC 947 - 5-1
1,0 kg
~ AC - 3
3 - f·z.
~ AC - 3
1 - f·z.
~ AC - 3
2 - pÛl.
~ AC - 23
3 - f·z.
211A20
IEC 947 - 3
1,0 kg
1 ◊ 106 sepnutÌ
0,2 ◊ 106 sepnutÌ
AC - 3, AC - 23
0,6 ◊ 106 sepnutÌ
AC - 15, AC - 21
150
AC - 3, AC - 23 a AC - 21
500
AC - 15
20A g6
1,0 kg
~ AC - 21
3 - f·z.
212A2
1,0 kg
BNV
PoËet sepnutÌ / h
204A20
223A20
L20SA1 - V›KONOV… SPÕNA»E V POLYESTEROV›CH SKÿÕNÕCH (äED…), Ith = 16A - v krytÌ IP 65
201A20
TYP:
221A20
12

Podobné dokumenty

Pr˘vodce mœØenÃm hladiny

Pr˘vodce mœØenÃm hladiny P¯Ìstroje pro mϯenÌ hladiny Siemens vyuûÌvajÌ rozs·hl˝ch praktick˝ch zkuöenostÌ. V r·mci technologie Siemens Milltronics byla vyvinuta technologie zpracov·nÌ sign·lu pro p¯Ìstroje urËenÈ k mϯenÌ ...

Více

Doprimo III

Doprimo III hodnoty poslednÌch dvan·cti mÏsÌc˘ a takÈ hodnoty ke dni odeËtu za loÚsk˝ Æ a p¯edloÚsk˝ rok. Doprimo III se dod·v· takÈ v provedenÌ s r·diov˝m rozhranÌm 868 MHz systÈmu symphonicÆ 3, urËenÈm pro d...

Více

VYSOKOV›KONN… Z¡SOBN`KY TUV s velkou kapacitou

VYSOKOV›KONN… Z¡SOBN`KY TUV s velkou kapacitou regul·torem vestavÏn˝m v kotli (jako nap¯. ekvitermnÌ regul·tor ¯ady SR, Diematic, p¯ÌpadnÏ modul MB1) nebo jin˝m nad¯azen˝m regul·torem. Tento termostat se instaluje na p¯ednÌ stranÏ z·sobnÌku TUV...

Více

V ›RO»N` ZPR¡VA

V ›RO»N` ZPR¡VA jiû dosaûeno maxima. ⁄kolem p¯ÌötÌch let musÌ

Více

léto / zima 2012-13

léto / zima 2012-13 2. Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let; 3. Hlasování při volbě prezidenta na území Austrálie proběhne v prostorách Zastupitelského úřadu ČR v Canbeře a v prostorách...

Více