Začíná postní doba. Zapišme si do kalendáře

Komentáře

Transkript

Začíná postní doba. Zapišme si do kalendáře
ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., březen 2014
DRŽET PRAVÝ PŮST
Robert Herrick
přeložil Josef Hrdlička
Je to snad pravý půst
vzdát se slaniny,
zvěřiny?
Je snad půst věcí úst?
Je snad půst dát si slib
z masa nepojíst,
o to víc
na talíř si nabrat ryb?
Lačnět a v hadrech bloudit
na odiv lidu
bez klidu
klopit zrak, vzdechy loudit?
Ne, půst je víc, je sklizeň!
Svaž snopy své
a dej
jíst duši, má hlad, žízeň!
Začíná postní doba. Zapišme si do
kalendáře:
5. března
Popeleční středa, den přísného postu
30. března – 6. dubna
Svaté misie otců redemptoristů v naší
farnosti
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
V ten čas se hněvu vzdej,
záště, zlých řečí,
všech křečí,
změň život, směr mu dej!
Tříbením duchem rostem.
Zmoř hladem hřích,
ne břich,
pak prošels pravým postem!
ze sbírky V souhvězdí slávy
1
Duchovní slovo
Drazí přátelé,
v rámci oslav 230. výročí založení farnosti Panny Marie se budou u nás konat Sv. misie.
Poslední se konaly v roce 2004. Pastorační zkušenosti doporučují, aby se misie ve farnosti konaly
každých 10 let. Proto už loni jsem začal vyjednávat s Otci redemptoristy letošní misie.
Proč zrovna redemptoristé? Je to řeholní kongregace, založena v roce 1732 sv. Alfonsem
de’Liguori, jejich zvláštním posláním jsou duchovní obnovy, exercicie a misie. Našimi hosty budou
redemptoristé z jejich řeholní komunity v Tasovicích u Znojma (rodiště moravského světce a kněze
– redemptoristy sv. Klementa Dvořáka – Hofbauera).
Už dnes chci poprosit vás, kteří čtete tyto řádky: pozvěte na misie všechny, kteří nejvíce budou
potřebovat tuto milost duchovni obnovy.
Misie mají být pro nás všechny časem zamyšlení, reflexe a duchovni obnovy. Snažme se
nepromarnit tuto milost! Misie začnou v neděli 30. března.
Předmisijní promluvy – příprava na misie proběhne na nedělních mších sv. 9. a 23. března.
Podrobný program misií bude na plakátech a na letáčcích, které,prosím, vezměte s sebou a dejte je
všem, kteří se do kostela
z různých důvodů nedostanou.
Misie se budou konat v postní
době, která nás vede k vnitřní
duchovní obnově a vybízí nás
k větší
soustředěnosti,
sebeovládání, kajícnosti a
smírnému odčiňování hříchů.
Zvlášť vás chci pozvat k účasti
na pobožnostech Křížové cesty
a k častější účasti na mších
svatých ve všední dny.
Součástí misií bude den svaté zpovědi (pak už na Květnou neděli u nás nebude tradiční společná
velikonoční zpověď). Mohli bychom se lépe připravit k této zpovědi a smíření s Pánem, začít novou
etapu života? Pamatuji si, jak během vánoční zpovědi u P. Marie jsem uslyšel vyznáni těžkých
hříchů, které starší farník uchovával ve svém srdci 50 roků!!! Pán je vždy připravený odpustit a
prokázat milosrdenství! Nebojme se zpovědi, ale také se snažme co nejlíp připravit na toto setkání
s Milosrdným Pánem.
Na závěr chci ještě poděkovat všem skupinám a společenstvím, které přijaly moji pozvánku
k setkání na faře (setkání budou ještě pokračovat během března). Je to pro mne obohacující
zkušenost. Závěry z těchto setkání projednáme na farní radě a následně se pokusíme aktivně
realizovat v každodenním životě farnosti. Chci také poděkovat všem, kteří jste se zapojili do příprav
Pouti nemocných a Fašankového plesu.
Děkuji za vaše každodenní svědectví víry. Děkujeme za vaše dobré slovo, povzbuzení, radu, pomoc
a modlitby za nás – kněze.
My vás také doprovázíme naší modlitbou – vaši piaristé: Lukáš a Jacek.
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
2
Apoštolát modlitby
Co je apoštolát modlitby?
Je to zcela jednoduché. Na apoštolátu modlitby se může podílet každý
člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se
přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky.
Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob, jak ovlivňovat
prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi.
Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné.
Do modlitby vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc
pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve
spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho
cení.
Denně se modlím obětní modlitbu apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé,
a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou
Kristus přináší Otci a tím vše nabývá na hodnotě.
Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná
náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc
nepočítá.
V celé své jednoduchosti spojuje apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni ve společném
zápase se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a
důležitost jejich dávání.
Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že
je jich na celém světě asi 50 až 70 milionů.
Denní modlitba apoštolátu modlitby
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté
neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce,
utrpení i radosti. Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o
tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve to všechno přináším
jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce.
Úmysly apoštolátu modlitby na březen 2014
Všeobecný: Aby ve všech kulturách byla respektována práva žen a jejich důstojnost.
Evangelizační: Za mladé lidi, aby mnozí z nich přijali Pánovo pozvání a obětovali svůj
vlastní život hlásání evangelia.
Národní: Za matky v požehnaném stavu, aby se jejich děti mohly narodit a vyrůstat v
láskyplných rodinách.
Křížové cesty
Křížové cesty ve Strážnici
středa 17 hod. u sv. Rocha;
pátek po „dětské“ mši sv. u P. Marie
neděle 14 hod. u P. Marie
Rozpis:
7.3. (pátek) nebude (První pátek + Biblická hodina)
9.3. (neděle) – akolyté
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
3
12.3. (středa )
14.3. (pátek) – ministranti
16.3. (neděle) – OREL
19.3. (středa)
21.3. (pátek.) – spolčo mládeže
23.3. (neděle) – matice
26.3. (středa)
28.3. (pátek) – dětská schola
30.3. (neděle) – dle programu sv. misií
2.4. (středa) – dle programu sv. misií
4.4. (pátek) – dle programu sv. misií
6.4. (neděle) – dle programu sv. misií
9.4. (středa)
11.4. (pátek) – biřmovanci
13.4. (Květná neděle)
Křížové cesty v Petrově
budou ve čtvrtek po „dětské“ mši sv. a v neděli ve 14 hod. (v sakristii u paní Krůtilové a u Otce
Jacka se můžete přihlásit na vedení pobožnosti; v týdnu sv. misií Křížové cesty také v Petrově
budou dle programu misií).
Bible a my
Výsledky 21. ročníku soutěže Bible a my
Ve středu 12. února 2014 proběhlo na olomouckém
arcibiskupství ústřední kolo 21. ročníku soutěže pro děti
a mládež nazvané Bible a my, které pořádala ZŠ M.
Kudeříkové ve Strážnici.
Z celé České republiky se do soutěže zapojilo 5542 žáků a
studentů z 206 základních nebo středních škol, což je nejvíc
v dosavadní historii soutěže. Do celostátního kola postoupilo 188 nejlepších soutěžících ze
školních a okresních kol konaných v 19 různých okresech.
V nejmladší 1. kategorii určené pro žáky 4. a 5. tříd základních škol zvítězil Timoteus Pospíšil
ze ZŠ Sion v Hradci Králové. Ve 2. kategorii (žáci 6. a 7. tříd) skončila na 1. místě Alžběta
Grombířová ze ZŠ J. Uprky v Hroznové Lhotě. V 3. kategorii určené pro 8. a 9. třídy
nejlepšího výsledku dosáhl Karel Bačík ze ZŠ Školní ve Strážnici a v nejstarší a nejvyšší
(čtvrté) kategorii se mezi zúčastněnými studenty středních škol nejvíce radovala Alžběta
Lekešová z Gymnázia v Uherském Brodě. Z žáků strážnických škol se nejlépe umístila (kromě
Karla Bačíka) Jordana Blažková z Purkyňova gymnázia ve Strážnici, která skončila ve 4.
kategorii celkově druhá.
Dvacátý první ročník soutěže proběhl ve spolupráci s olomouckým arcibiskupstvím, kde se
konal úvod a závěr soutěže, a Cyrilometodějskou teologickou fakultou Palackého univerzity,
na jejíž půdě psali soutěžící testy. Součástí programu pro soutěžící byla také prohlídka
arcibiskupského paláce. Soutěž Bible a my podpořili mimo jiné Česká biblická společnost a
Řád piaristů.
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném
průběhu této soutěže, a za veškerou pomoc a podporu.
Petr Tomeček, organizátor
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
4
Rozhovor s Kájou Bačíkem
o vyhrané soutěži, ministrování a malém velkém dárku
Káju Vám představíme jen krátce: je to správný kluk z naší farnosti, žák 9. třídy na základní škole.
Nadšený ministrant a nyní čerstvý výherce prvního místa v celostátním kole soutěže Bible a my.
Tentokrát začneme rozhovor trošku netradičně – gratulací: Kájo, blahopřejeme ti k dosažení tak
úžasného úspěchu. Můžeš nám něco říct o tom, jak ses do soutěže dostal?
V listopadu 2013 se mi podařilo vyhrát okresní kolo soutěže Bible a my,
tudíž jsem postoupil do celostátního kola. To se konalo v únoru
v Olomouci. Při soutěži jsme byli rozdělení do kategorií podle
věku. Já jsem měl ve své kategori ( 8. a 9. třída) asi 50 soupeřů.
a
Věděli jste dopředu téma, kterého se budou otázky týkat?
Ano, naše téma nám zůstalo z okresního kola. Bylo to: Jakub, Jan a Petr
v evangeliích a Skutcích apoštolských. Tedy téma o trojici apoštolů, kteří byli s Ježíšem zváni
k významným důvěrným událostem. Ať šlo o vzkříšení dcery Jairovy, o událost Proměnění na hoře
Tábor nebo povolání do Ježíšovy blízkosti v Getsemanské zahradě, kde se pak z úzkosti potil krví.
Šlo o důležitá svědectví Kristova božství i lidství.
Jak ses připravoval?
Od p. katechety Nekardy,který mě vyučuje náboženství, jsem dostal zapůjčené mapy a pár knížek,
které s tématem souvisely. Přípravu jsem si rozdělil na týdny – jeden týden jsem probral Jana, pak
Petra... a pak jsem to dával dohromady. Když jsem potom na soutěži psal test, zjistil jsem, že jsem
spoustu poznatků vůbec nepoužil. Naopak ale se objevily otázky, které mě překvapily.
Jaké tam tedy byly otázky?
Tak třeba: – V jakých městech udělal Pán Ježíš ten či onen zázrak - to jsem se právě učil z těch
map. Nebo otázka, jaký zázrak učinil Pán Ježíš, když sestoupil z Hory Proměnění – právě toto mě
zaskočilo, nakonec jsem to ale tipl dobře. Nebo dotaz na jméno posledního proroka Starého zákona
– to svádí honem hledat někoho ze Starého zákona, ale on to je Jan Křtitel, který se objevuje až
v Novém zákoně.
Jaké jsi měl pocity, když jsi šel soutěžit? Měl jsi trému?
To ano, měl. Ale všechno jsem to odevzdal Pánu Bohu a důvěřoval jsem mu. A dopadlo to dobře.
Určitě mi pomohlo, že jako ministrant téměř každodenně slýchám evangelium.
Jak probíhala samotná soutěž?
Zahájena byla v arcibiskupském paláci – slavnostní úvod, duchovní slovo a také nějaké organizační
věci. Uvítal nás tam generální vikář, protože Otec arcibiskup Jan byl zrovna v Římě u Sv. Otce.
Pak jsme se přemístili na teologickou fakultu, kde byl pro nás připraven písemný test. Důležité
v něm byly samozřejmě správné odpovědi, ale také čas – kdo jej zvládl dřív, byl zvýhodněný. Když
se potom testy opravovaly, byla pro nás připravena prohlídka arcibiskupského paláce. Po ní
následovalo finále.
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
5
Kolik soutěžících do něj postoupilo?
Bylo nás šest. Každý dostal papír A4. Porota nám přečetla otázku, my jsme na papír napsali své
řešení a zvedli jsme jej, aby si to porota mohla přečíst a započítat správné odpovědi. Při tomto
zápolení byla jedna z otázek: jak se jmenovala žena, kterou uzdravil sv. Petr v městě Jope? Měli
jsme napsat jméno i příjmení. Správná odpověď byla Tobita Dorkas. A já si na to Dorkas nemohl
vzpomenout. Pamatoval jsem si jen, že jsem četl v Bibli v poznámkách, že překlad jejího jména do
češtiny znamená „gazela“. Tedy jsem to napsal. Zkoušející mi to však neuznali, spíš se tomu
zasmáli, co to tam píšu. Ale já jsem se nedal, otevřel jsem Písmo a našel jsem to. Přijali ode mě to
vysvětlení a odpověď označili jako správnou.
Tak ses tedy probojoval až na první místo.
Při slavnostním vyhodnocení nám předali ceny. Dostal
jsem diplom a pěkný svazek Bible. Tak to byla taková
třešnička na dortu. Ovšem ten „dort“ – to bylo něco
jiného.
Jak to myslíš?
Jak už jsem říkal, měli jsme během opravování testů
prohlídku arcibiskupského paláce. Když skončila, šel jsem samostatně k východu do obchůdku, kde
jsem si chtěl koupit takovou malou knížku – překlad básní V souhvězdí slávy od pana biskupa
Josefa Hrdličky. Ale oni ho tam neměli. Vykročil jsem ven – a kdo to nejde okolo? Otec biskup
Hrdlička! A tak jsem využil příležitosti, protože jsem mu chtěl poděkovat – recitoval jsem totiž před
časem v jiné soutěži překlad jeho básně a umístil jsem se. Tedy jsem mu o tom řekl. A dodal jsem:
„Otče biskupe, právě jsem si šel koupit V souhvězdí slávy, ale oni ho tu nemají.“
Otec biskup mi povídá: „Máš čas?“
„Ano“, řekl jsem honem i když jsem ho neměl.
„Tedy pojď se mnou, já ještě jeden výtisk mám, tak ti ho věnuju.“
Šli jsme tedy k němu domů – bydlí poblíž. Po cestě jsme se bavili, byl to krásný rozhovor. Otec
biskup doma našel tu knížečku (pozn. redakce: báseň na úvodní straně našeho časopisu je převzata
z ní) a ještě hledal honem propisku, aby mi do knížky vepsal osobní věnování. Tak z toho jsem byl
opravdu šťastný.
Tomu věřím. To tedy ale byla zvláštní souhra okolností...
To jsou takové ty „náhody“ s velkým N. Když jsem se z domku Otce biskupa vracel na
vyhodnocení soutěže, říkal jsem si: I když nevyhraju, odměnu už mám.
A opravdu krásnou – a také zaslouženou. Nejen za tvé vědomosti , ale i za tvé nasazení co se týká
ministrování. Prozradíš nám, kdy ses vlastně stal ministrantem?
Na jaře roku 2003 začal ministrovat můj kamarád Dominik Berčík. Mě bylo pět let. Sedával jsem
při mši svaté v první lavici a odtud jsem na Dominika mával. Pak jsem se rozhodl, že to také
zkusím. Vždycky se mně v kostele líbilo. A tak jsem se vydal se svou tetou Majkou do sakristie,
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
6
abychom požádali o přijetí mezi ministranty. A ona mi na chodbě před sakristií říkala: „Jestli tě
nevezmú, hlavně nezačni plakat!“
Přišli jsme do sakristie a teta se zeptala Jary Kyša: „Mohl by Kája ministrovat?“
„Kolik je mu roků?“ ptal se Jara.
Teta řekla, že pět. A Jara povídá: „Otec Robert říkal, že
ministranty můžeme brát až od šesti let. Tak dojdi, až ti
bude šest.“
A já jsem začal plakat .
Jara se na mě díval a pak řekl: „Víš co, běž se obléct.“
Tak to bylo moje první ministrování. Bylo to na dětské mši svaté ve čtvrtek. Vzpomínám si, že po
mši sv. byla ještě vystavená Nejsvětější svátost.
A jak to pokračovalo?
Pak už začalo pravidelné ministrování. Starší kluci mě do všeho zasvěcovali, v těžších věcech
pomohla paní Kyšová. Já jsem se do toho hrnul, ministroval jsem velmi rád. Ve středu ráno bývala
mše svatá, na kterou chodilo jen velmi málo ministrantů, většinou jsem ministroval sám. Z ní mě
pak vedla teta do školky.
Máš nějaké zvláštní vzpomínky?
Tak zážitků je strašně moc – třeba když zemřel P. Tomeček, šlo se průvodem z kostela pěšky na
hřbitov. Já jsem nesl kropenku, Dominik nesl knížku Pohřební obřady. Před námi šli Otec
arcibiskup s Otcem biskupem Josefem, za námi šli kluci Tomšejovi – nesli mitru a berlu. Otcové
biskupové se s námi dali do hovoru - to byl krásný zážitek.
Pro mnohé z nás je neodmyslitelnou součástí sakristie již zesnulý strýc kostelník František Polster.
Máš na něj nějaké vzpomínky?
Tak bohužel v jeho kostelnické službě jsem jej už nezažil. Mám vzpomínky
jen jak sedával v křesle v sakristii. Přesto to byl vždycky vzor. Dlouho jsem
nevěděl, co mě na něm tak přitahuje, fascinuje. A pak jsem na to přišel – je to
ta odevzdanost do rukou Božích. On se nikdy nezalekl – i když si ostatní
mysleli, jaký je to chudák. Ale on mnohokrát říkal, že takový krásný život si
snad ani nezasloužil. Vzpomínám si, že paní Kyšová říkala, jak strýc
kostelník často opakoval větu z Písma: „Duše spravedlivých jsou v Boží ruce.“
Takže on se nikdy nebál, protože věděl, že „z Otcovy ruky je nikdo
nevytrhne.“
A co kněží, se kterými ses setkal – který z nich tě zvlášť ovlivnil?
Tak těch byla řada – ale rád bych zmínil mladého kněze ze Spytihněvi, kam jsme jezdili za
prababičkou. Velmi se mě dotklo (v dobrém slova smyslu), jak je tento kněz pokorný a s jakou
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
7
obrovskou opatrností a důstojností slaví mši svatou. Vše je u něj hluboce prožité. Ovlivnil mě tak,
že jsem si podle něj zvolil jméno svého biřmovacího patrona.
Ovšem pomalu zjišťuji, že nejde ani tak o to, kdo mši svatou slouží, jako spíše o to, že k nám v ní
přichází Pán Ježíš.
Milý Kájo, přejeme ti, ať právě On tě vede životem a posílá ti do cesty dobré lidi. Děkujeme za
rozhovor i za tvou ochotnou a příkladnou ministrantskou službu.
-hc-
Příspěvky farníků
Poděkování
V kostele často slýcháváme, že si máme být navzájem oporou a modlit se jeden za druhého.
Naplnění této výzvy jsem zažil, když jsem v únoru pobýval v nemocnici.
Díky vymoženosti dnešní doby – mobilu – ke mně přicházela povzbudivá ujištění o modlitbě za mě.
Věřte, že mě to nejen potěšilo tím lidským rozměrem (zkrátka, že si na mě někdo vzpomněl), ale
bylo to pro mě i duchovním zážitkem. Zakusil jsem, jak krásné je být součástí církve a jakou
jistotu dává vzájemná modlitba. Děkuji.
Miroslav Šťastný
Informace
Sbírka plastových víček
Přinášíme vám informace o sběru plastových víček, do
kterého jsme se zapojili. Účelem je pomoc pro malou
Dominičku, pocházející z Rakvic nedaleko Břeclavi.
Dominička se narodila 29. 3. 2003 ve Fakultní
nemocnici v Brně. Holčička měřila 35 cm a vážila 950
gramů. Po několika dnech po porodu dostala infekci,
která zasáhla mozek a zablokovala cévky, které nejdou
operovat.
Jaká víčka sbíráme?
Všechna
plastová
šroubovací
víčka.
Např. od minerálních
a kojeneckých vod, oleje, mléka…
Každé víčko může
Dominičce zlepšit její zdravotní stav. Za ni Vám moc děkujeme!
Kam můžete víčka přinést? Do sakristie v kostele Panny Marie
ve Strážnici nebo kostela sv. Václav v Petrově.
Zde na uvedeném odkazu najdete další informace
http://www.dmo.estranky.cz/clanky/sbirka-vrsku.html
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
8
Pozvánka do kina – film Poslední vrchol
Ve Veselí nad Moravou se podařilo zajistit promítání dokumentárního filmu Poslední vrchol
španělského režiséra Juana Manuela Cotelo (viz článek v Kat. týdeníku č.03 z letošního roku) o
oblíbeném španělském duchovním Pablu Dominguezovi Prietovi, a to
ve čtvrtek 27. března v 19.00 hod. ve Veselí n. Mor. v kině Morava.
Další termíny a místa promítání filmu najdete na www.poslednivrchol.cz.
Den s blahoslavenou Chiarou Luce Badano
V polovině března se v prostorách Biskupského gymnázia v Brně uskuteční Den s blahoslavenou
Chiarou Luce Badano. Tato italská dívka zemřela v roce 1990 jako velmi mladá (19 let) na rakovinu
a již v roce 2010 byla blahořečená papežem Benediktem XVI. a její život byl dán za příklad
mladým lidem dnešní doby. Rodiče Chiary Luce Badano měli osobní svědectví o své dceři na
Celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou v roce 2012.
Bližší představení této mladé blahoslavené a stylu jejího života inicioval olomoucký arcibiskup Jan
Graubner a připravují ho mladí z Hnutí fokoláre. Na účastníky čeká pestrý program, který se bude
skládat z osobních svědectví, filmových ukázek, workshopů nebo diskuzních skupinek, jež blíže
představí způsob života, kterým Chiara Luce dosáhla spojení s Bohem. Setkání se uskuteční
v sobotu 15. března 2014 a zváni jsou všichni mladí od 14 let. Více informací naleznete na plakátku
nebo na webových stránkách chiaraluce.naplno.net.
Knihovna křesťanské literatury
Spolkový dům – Masarykova 370, vám nabízí pro postní zamyšlení dvě knížky :
Papež František : Evangelii gaudium tj. Radost evangelia,
je to apoštolská exhortace (povzbuzení) o hlásání evangelia v současném světě. Dokument naléhavě
vybízí k misijnímu úsilí, jež se zakládá na osobním setkání s Kristem a na „chuti“ být církví. Naše
snažení dostává mariánské rysy: „Neboť pokaždé, když pohlédneme na Marii, opět věříme
v převratnou sílu něhy a lásky. Na ní vidíme, že pokora a něha nejsou ctnostmi slabých, nýbrž
silných, kteří nepotřebují zacházet s druhými špatně, aby pocítili svoji důležitost.“ Můžeme doufat
v novou tvář církve i společnosti?
Jaroslav Ptáček : Křížová cesta se sv. Anežkou Českou
V úvodu napsal Dominik Duka OP, arcibiskup pražský : „Kéž v modlitbě a rozjímání o utrpení
našeho Pána Ježíše Krista naleznete v událostech Anežčina života příklad a povzbuzení
k následování Pána v osobním i veřejném životě.“
Těšíme se na Vaši návštěvu: pondělí a středa 9,30 - 11,00, úterý 16,00 - 17,00
Úklid kostela Panny Marie - březen 2014
Sobota 1.3. - skupina č. 10 - Tomečková K.
Sobota 8.3. - skupina č. 11 - Kurucová L.
Sobota 15.3. - skupina č. 1 - Adamcová M.
Sobota 22.3. - skupina č. 2 - Blatová A.
Sobota 29.3. - skupina č. 3 - Sochorová E.
Úklid je každou sobotu od 8 hodin
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
9
Rodinné centrum o.s. Strážnice Vás zve
POZOR NA ZMĚNY TERMÍNŮ!!!!!!
Mateřský klub SEDMIHLÁSEK ÚTERÝ,ČTVRTEK 9-12 hod
/Páteční SEDMIHLÁSEK bude po dobu měsíce března určen prográmku pro
MŠ/
TVOŘIVÝ ČTVRTEK PRVNÍ V MĚSÍCI – ZADÁNO PRO DÁMY
-výroba šperků,háčkování 6.3.2014 od 16 hod
POHYBOVÝ ČTVRTEK POSLEDNÍ V MĚSÍCI – CVIČENÍ S PRVKY
JOGY,ZPÍVÁNÍ,DÍLNIČKY
-pro děti s rodiči,cvičení dětí a následně maminek 27.3. od 16 hod
ODPOLEDNÍ KLUBOVNA
STŘEDA 16-18 hod
-herna pro děti, prostor pro všechny k povídání,poradenství s možností nasměrování a kontaktu na
odborné poradce
PŘÍPRAVA K PORODU –NUTNO SE PŘIHLÁSIT!
MODLITBY OTCŮ –PONDĚLÍ 20,00 hod
MODLITBY MAMEK –PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI OD 20 hod
DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM aneb KERAMIKA PRO MISIE -sobota 15.3.
9,30-12,30 hod
-tvoření z keramiky pro děti i dospělé pro radost sobě i chudým dětem ve světě /k použití na misijní
jarmark/
AKCE PROBÍHAJÍ V KLUBOVNĚ RODINNÉHO CENTRA NAD TĚLOCVIČNOU ZŠ MK
STRÁŽNICE
PŘIPRAVUJEME:
ZDRAVÉ VAŘENÍ tentokrát na téma NAKLIČOVÁNÍ SEMÍNEK A LUŠTĚNINY- středa
2.4. v 17 hod
beseda s A.Příkazskou na dané téma s možností zakoupení bio produktů
TÁBOROVÉ KLUČIČÍ DOBRODRUŽSTVÍ – HOBIT /od 7 do 14 let/
TERMÍN: 1.-6.7. LuhačovickéPodlesí
TÁBOROVÝ MEJDAN PRO HOLKY –HOBIT- /od 7 do 14 let/
TERMÍN: 8.-13.7.Luhačovické Podlesí
Kontakt:[email protected], mob.603 240 533
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
1
0
OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY
VZPOMÍNÁME:
Otevření profesionální
charity před 10 lety!
Pouť nemocných
V úterý 11. 2. 2014 na Světový den nemocných
strážnická charita slavila 10 let výročí založení
profesionální charity. V roce 2004 vznikly
chráněné dílny Středisko Ave a pečovatelská
služba a 11.2.2004 bylo slavnostní otevření těchto
projektů. Z několika málo fotek můžeme
zavzpomínat na pana arcibiskupa J. Graubnera,
který nám nová pracoviště vysvětil, otce Jiřího a i
na několik desítek pracovníků, kteří zde nějakou
dobu pracovali a většinou již odešli do starobního
důchodu. Další projekty pak byly otevřeny cca o
rok později.
V tento den jsme tedy děkovali společně v kostele
Panny Marie během Pouti nemocných a prosili o
další ochranu a pomoc.
Den otevřených dveří
Ve středu 12. 2. 2014 v prostorách naší charity
proběhl Den otevřených dveří.
Ráno poměrně dost pršelo a tak jsme čekali malou
návštěvnost. To jsme se ale přepočítali! První
návštěvníci k nám totiž dorazili již v 8 hodin, t.j.
hodinu před oficiálním začátkem. Někteří lidé nás
teprve nyní objevili, a tak byli velmi překvapeni, co
všechno se u nás děje. Každý návštěvník dostal
nějaký malý výrobek na památku a mohl také
posedět u šálku kávy či čaje s výbornými buchtami,
které vyrobili klienti Kotvy. Lidé si také mohli
změřit tlak nebo odnést seznam kompenzačních
pomůcek, které má pečovatelská služba k zapůjčení,
pokud zrovna nejsou v oběhu . Ano, je to tak, takové
polohovací postele se u nás neohřejí, často je na ně
seznam čekatelů a to jich máme v současnosti již 18
kusů!
Moc nás potěšila návštěva našich podporovatelů a
také pana děkana Václava Vrby z Veselí nad
Moravou. Přišel opravdu jako starostlivý a
láskyplný otec.
V naší kronice nám toho dne přibyly od našich
návštěvníků také pěkné zápisy a poděkování za
naši činnost.
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
Společné „pozastavení“
A tak jsme se celkem v dobré náladě probudili i do
třetího dne 13. 2. 2014, kdy jsme všichni
zaměstnanci, krátce po obědě, přivítali pozvané
bývalé pracovníky, dobrovolníky i charitní radu a
společně pozvedli skleničku (i když jen plastovou) a
připili na dobré Dílo, které je za námi a snad i před
námi.
Úvodem nás pan ředitel dovedl k zamyšlení nad
uplynulým časem a spolu s vedoucími služeb jsme
zavzpomínali a uvědomili si, že vývoj je vidět a
značný!
Vždyť jen Pečovatelská služba od svého začátku,
kdy měla snad jen 2 klienty v době převzetí od
rušící se Okresní pečovatelské služby, eviduje
v současnosti přes 70 uživatelů. Z 2 pečovatelek je
nyní stav navýšen na 8 pracovnic, které jsou
k dispozici pro uživatele hlavně ze Strážnice, ale i
z Radějova, Petrova, Sudoměřic a Rohatce.
Chráněné dílny začínaly v roce 2004 s pouze
8 zaměstnanci a v současné době mají již 38
pracovníků. Velká část z nich jsou Strážničané a
zbytek je z okolních obcí. Další zaměstnance máme
v našich prodejnách v Praze a Olomouci, kde je
zaměstnáno 7 prodavaček.
Takřka všem
pracovníkům chráněných dílen je přiznána
invalidita I. nebo II. stupně.
Za uplynulé roky se výrazně snížily dotace od státu,
ale my jsme se naučili vyrábět to, co se daří prodat.
To je naše záchrana. I když pracovníci s invalidním
důchodem jsou často v pracovní neschopnosti, stále
dochází k nějakému lékaři a vůbec mají na papíře
různá pracovní omezení, takže jejich výkon je o
dost nižší, než u zdravého člověka, přesto se daří
pracovat v časové mzdě bez zbytečných stresů.
Celkem je ve strážnické charitě nyní zaměstnáno 54
pracovníků.
S Boží pomocí vykračujeme do dalších let a věříme,
že naše činnost bude nadále prospěšná.
1
1
Nejen pro děti
V tajence se skrývá název posledních tří
dnů na pomezí postní a velikonoční doby.
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota
se zkráceně nazývají
Velikonoční ______________________.
Úkol pro malé děti: vymalovat obrázek.
Splněný úkol vhoď do krabičky v kostele. Losování
výherce bude na první březnové dětské mši sv.
Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si
vyhrazuje právo příspěvky zkrátit.
Vychází 1.3.2014, náklad 650 kusů
Tisk: Tiskárna Sukupovi.
Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky v kostele.
nebo zaslat na e-mail : [email protected]
webové stránky farnosti: www.straznice.farnost.cz
Děkujeme všem přispěvatelům
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
1
2

Podobné dokumenty

stáhnout - Tre-fa

stáhnout - Tre-fa Co nás v nejbližší době čeká?

Více

Život farností Znojma č. 3/2014

Život farností Znojma č. 3/2014 vhodně a včas poučeni - a to převážně již v rodině - o důstojnosti, úloze a uskutečňování manželské lásky, aby nabyli úcty k čistotě a mohli v příhodném věku přejít od počestného zasnoubení k sňatku.

Více

zaří 2015 - Farnost Strážnice

zaří 2015 - Farnost Strážnice milosrdenství chceme ve spolupráci s CK Miklas Prostějov (s panem Jindřichem Miklasem jsme už putovali do Říma, někteří farníci jej znají z poutní besedy ve Spolku, nebo také z ostatních poutních n...

Více

ÚVOD DO STARÉHO ZÁKONA

ÚVOD DO STARÉHO ZÁKONA předává. Sám Bůh je přítomen při zrodu posvátných knih. Jeho Duch v nich působí. 2.3 Církev a inspirace Bible Jak církev vysvětlovala tajemství Písma svatého během své historie; jak chápala Boží in...

Více