Flexibel, energieoptimiert und leistungsstark

Komentáře

Transkript

Flexibel, energieoptimiert und leistungsstark
Wir nutzen Energie sinnvoll
Modulare
Energiezentralen
Modulární energetické centrály
Flexibel, energieoptimiert
und leistungsstark
Flexibilní, energeticky optimalizované
a v ýkonné
Wir nutzen Energie sinnvoll
Überzeugende Argumente!
Das erste Modul einer großen Energiezentrale geht auf die Reise zu
einem langjährigen, weltweit produzierenden Kunststoffverarbeiter.
První modul velké energetické centrály se chystá na cestu k jednomu
dlouholetému zpracovateli plastických hmot, k firmě působící
v celosvětovém měřítku.
Immer mehr Unternehmen in der Welt entscheiden sich für den Einsatz einer modularen Energiezentrale aus dem Hause ONI. Neben der hohen
Effizienz und Zuverlässigkeit werden von unseren
Kunden die schnelle Verfügbarkeit der Energiemedien, die Flexibilität und die platzsparende Ausführung geschätzt. Der modulare Aufbau bietet
zudem den Vorteil einer individuellen Anpassung
an die spezifischen Anforderungen hinsichtlich
Leistung und Versorgungsspektrum. Für die verschiedenen Anwendungsgebiete stehen Modulbausteine - zur Versorgung mit Kühl- und Kaltwasser, Heizenergie aus Abwärme, Druckluft, Stoffen
zur Wasserbehandlung oder aufbereitetem Wasser für die Netz-Nachspeisung - zur Verfügung.
Der konstruktive Aufbau unserer Energiezentralen
besticht durch eine klare Gliederung, Funktionalität und gute Zugänglichkeit aller Komponenten.
Faktoren, die im Hinblick auf Wartungsarbeiten
oder den Fall einer Anlagenerweiterung sehr wichtig sind. Für die Planung der Energiezentralen
steht unserem Mitarbeiterstab in der Konstruktion
daher auch modernste Technik zur Verfügung. So
zum Beispiel extrem leistungsstarke Rechner mit
CAD-Programmen zur dreidimensionalen Darstellung der Anlagentechnik an DoppelbildschirmArbeitsplätzen.
2
Přesvědčivé argumenty
Stále větší počet firem na světě se rozhoduje pro
používání modulární energetické centrály společnosti ONI. Vedle vysoké účinnosti a spolehlivosti
oceňují naši zákazníci rychlou připravenost energetických médií, flexibilitu a prostorově úsporná
provedení. Modulární konstrukce poskytují kromě
jiného výhodu individuálního přizpůsobení specifickým požadavkům s ohledem na výkon a spektrum poskytovaných služeb. Pro různé oblasti
použití jsou k dispozici různé modulární komponenty - zásobování chladicí a studenou vodou,
topná energie z odpadního tepla, stlačený vzduch,
popř. látky určené k ošetřování nebo úpravě vody
pro sítové rozvody.
Konstrukční struktura našich energetických centrál
překvapuje jasným členěním, funkčností a dobrou
přístupností veškerých komponentů. A to jsou faktory, které jsou velice důležité pro případ provádění servisních prací nebo eventuálního rozšíření
systému. Pro projektování energetických centrál
může náš tým pracovníků v oddělení konstrukce využívat tu nejmodernější techniku. Například
vysokovýkonné počítače s programy CAD pro trojrozměrné zobrazování příslušné techniky na pracovištích s dvojitou obrazovkou.
Beispiel für eine dreidimensionale Darstellung einer ZweikreisKühlanlage in der Planungsphase, aufgebaut als modulare
Energiezentrale.
Příklad trojrozměrného zobrazení dvouokruhového chladicího
zařízení ve fázi projektování, konstruovaného jako modulární
energetická centrála.
Wir nutzen Energie sinnvoll
Aufstellen, anschließen,
fertig!
In der Bauphase einer neuen Produktionsstätte
oder in einem Projekt, in dem die Systemtechnik
saniert werden muss, spielt der Zeitfaktor eine
entscheidende Rolle. Die Fertigung soll so schnell
wie möglich oder mit möglichst kurzer Unterbrechung anlaufen, da Lieferverpflichtungen einzuhalten sind. Der Energieversorgung kommt dabei
verständlicherweise besondere Aufmerksamkeit
zu, denn ohne Energie bewegt sich nichts!
Für den Industriebetrieb wäre es daher ideal,
wenn er die benötigten Energien und Medien, von
der Kühl- und Kaltwasser- bis zur Druckluftversorgung, einfach und schnell wie aus einer Steckdose
abgreifen könnte. Unsere modularen Energiezentralen erfüllen dieses Anforderungsprofil in idealer
Weise. Die Einheiten werden im Stammwerk auf
die jeweiligen Kundenanforderungen hin geplant,
betriebsfertig installiert und einem Testbetrieb unterzogen. Danach werden die einzelnen Modulbausteine voneinander getrennt, verpackt und gehen auf die Reise zu den jeweiligen Einsatzorten
rund um die Welt. Am Bestimmungsort angekommen werden die einzelnen Modulbausteine untereinander verbunden.
Danach heißt es dann nur noch:
Aufstellen, anschließen, fertig!
Doppelmodul-Energiezentrale für mehrere Kühlkreisläufe bei einem
Kunststoffverarbeiter in Luxemburg.
Dvoumodulová energetická centrála pro více chladicích okruhů u
jednoho zpracovatele plastických hmot v Lucembursku.
Instalovat, připojit a
hotovo!
Beispiel für eine modulare Energiezentrale bei einem Kunststoffverarbeiter aus dem Bereich Profilextrusion.
Příklad modulární energetické centrály u zpracovatele plastických
hmot v oboru profilové extruze.
Při stavbě nové výrobní provozovny nebo u projektu, kde je třeba sanovat systémovou techniku,
hraje faktor času rozhodující roli. Výroba se musí
rozběhnout co nejrychleji nebo s co nejkratším
přerušením, poněvadž je třeba dodržet závazky
týkající se dodání. Zásobování energiemi je přitom
pochopitelně přikládán zvláštní význam, protože
bez energie se nehne vůbec nic!
Pro průmyslové podniky by bylo proto ideální, kdyby mohl mít přístup k potřebným energiím a médiím
- od chladicí a studené vody až po přívod stlačeného vzduchu - tak rychle a jednoduše jako k energii
ze zásuvky. Naše modulární energetické centrály
tento profil požadavků splňují ideálním způsobem.
Jednotky jsou již v domovském závodě projektovány s ohledem na příslušné požadavky zákazníků,
předinstalovány k okamžitému použití a instalaci a
podrobovány zkušebnímu provozu. Následně jsou
jednotlivé modulární komponenty vzájemně odděleny, zabaleny a vyslány na příslušná místa určení na celém světě. Po dodání na místo určení se
jednotlivé modulární komponenty vzájemně složí
a propojí.
A potom již jen:
Instalovat, připojit a hotovo!
3
Wir nutzen Energie sinnvoll
Mehr Platz für die
Produktionstechnik!
Blick in eine modulare Energiezentrale mit einer innenliegenden, hoch
effizienten, wassergekühlten und ölfreien Turbo-Unit Kältemaschine.
Pohled do modulární energetické centrály s vnitřně uloženým, vysoce
účinným, vodou chlazeným a bezolejovým chladicím zařízením
s turbojednotkou.
Für die Anlagentechnik einer energieeffizienten
Kühlwasserversorgung mit Kälteerzeugern und
Pumpen-/Tankeinheiten für zwei Kühlkreise mit
unterschiedlichen Temperaturebenen sowie dazu-gehöriger Schaltschrankeinheit ist einiges an
Platz notwendig. Entsprechend größer fällt der
Platzbedarf aus, wenn zusätzlich eine Druckluftsowie Heizwärmeversorgung über kostenlose
Abwärme aus Kühlkreisen, eine Winterentlastung
von Kältemaschinen und eine Wasseraufbereitung erforderlich ist. Bei Inhaus-Anlagen müssen
im Unternehmen daher geeignete Räumlichkeiten
zur Verfügung stehen, die ausreichend bemessen
sind. Diese Flächen sind jedoch knapp und kostbar. Man möchte stattdessen lieber jeden freien
Quadratmeter mit einer Produktionsmaschine oder
der notwendigen Peripherie belegen. Der Widerspruch, dass die Energie- und Medientechnik zwar
unbedingt benötigt wird, jedoch im besten Fall
keinen Platz einnehmen soll, lässt sich durch
den Einsatz unserer modularen Energiezentralen
in idealer Form auflösen. Die gesamte Technik,
die üblicherweise in einem Raum des Gebäudes
untergebracht wird, findet in einem transportablen Technikraum Platz, der im Außenbereich des
Unternehmens aufgestellt wird. Die Komponenten
wie Freikühler, Kühltürme oder Kältemaschinen
werden im Umfeld aufgestellt.
4
Více místa pro výrobní
techniku!
Pro techniku energeticky účinného zásobování
chladicí vodou s chladicími zařízeními a jednotkami čerpadel s tanky pro dva chladicí okruhy s různými teplotními úrovněmi včetně příslušné rozvodné a řídící skříně je třeba mít k dispozici dostatek
prostoru. Nároky na místo se odpovídajícím způsobem zvýší, jestliže bude zapotřebí instalovat zdroj
a rozvod tlakového vzduchu, stejně jako zpětné
využití energie pro vytápění z bezplatného odpadního tepla z jednotlivých chladících okruhů a třeba
zimní odlehčení kompresorových chladících jednotek spolu s úpravnou vody. V případě vnitřních
zařízení musí mít podnik z tohoto důvodu k dispozici vhodné prostory, které jsou odpovídajícím způsobem dimenzovány. Tyto plochy jsou však těsné
a na výstavbu a přípravu nákladné. Firma by místo toho raději obsadila každý volný čtvereční metr
nějakým výrobním strojem nebo vhodným periferním zařízením. Rozpor, že energetická technika a
technika pracující s médii je sice bezpodmínečně
potřeba, nemá však v ideálním případě zabírat
žádné místo, lze optimálně vyřešit použitím našich
energetických centrál. Kompletní technika, která je
za běžných podmínek umístěna někde v budově,
může být uložena v mobilním technickém prostoru
instalovaném mimo budovu podniku. Komponenty
jako volný chladič, chladicí věže nebo kompresorové chladící jednotky se umístí v okolí.
Blick in eine energieoptimierte Containerkühlanlage mit wassergekühlter Kältemaschine.
Pohled na energeticky optimalizovanou chladírnu kontejnerů využívající vodou chlazený chladicí stroj.
Wir nutzen Energie sinnvoll
Modular, mobil, flexibel!
Heute hier, morgen in . . .
Wer freut sich nicht über die kontinuierlich positive
Entwicklung eines Unternehmens. Zusätzliche
Maschinen erfordern jedoch zusätzliche Stellfläche. In vielen Fällen resultiert daraus die Notwendigkeit eines Standortwechsels, mit dem erhebliche Kosten verbunden sind. In einem anderen Fall werden für eine Übergangszeit im Ausland
Räume für eine Produktion angemietet, bevor
in einen eigenen Produktionsstandort investiert
wird. In solchen oder ähnlich gelagerten Fällen ist
Flexibilität ein Faktor, der dem Anlagenbetreiber
sehr viel Geld spart! Normalerweise ist der Anlagenbetreiber bei einem Ortswechsel gezwungen,
erneut sehr viel Geld in die Erstellung von Energieversorgungsanlagen zu investieren. Darüber
hinaus braucht es für die Erstellung der Anlagen
Zeit. Durch den Einsatz modularer ONI-Energiezentralen reduziert sich auch in diesen Fällen das
Kosten-/Zeitproblem auf ein Minimum. Mit den
Produktionsmaschinen zieht auch die komplette
Energieerzeugung um! Die Anlagenbausteine werden vom vorhandenen Netz abgetrennt, wenn
notwendig in Teileinheiten zerlegt, und auf Tiefladern an den neuen Bestimmungsort gebracht.
Dort angekommen, werden die Einheiten wieder
zusammengestellt, in Betrieb genommen und die
Fertigung läuft in kürzester Zeit wieder an.
Teil einer Doppelmodul-Energiezentrale für mehrere Kühlkreisläufe
wird verladen und geht auf die Reise zu einem neuen Produktionsstandort.
Jedna část dvoumodulové energetické centrály pro více chladicích
okruhů se právě nakládá a následně bude přepravena do nové
výrobní lokality.
Modulární, mobilní,
flexibilní!
Dnes zde, zítra . . .
Modulare Energiezentrale in einer Profilrahmenkonstruktion, die in
Teilstücken in Container eingeschoben und transportiert wird.
Modulární energetická centrála ve výrobně profilovaných rámů, která
se v rozložené podobě zasune do kontejneru a poté přepraví.
Kdo by neměl radost z neustálého rozvoje své firmy. Další stroje však vyžadují další plochy. V četných případech je tato skutečnost příčinou přeložení výrobní provozovny, s čímž jsou spojeny
nezanedbatelné náklady. V jiných případech se
na přechodnou dobu pronajímají výrobní prostory
v zahraničí a až poté se investuje do vlastní provozovny. V takových nebo podobných případech
je flexibilita faktorem, který může provozovatelům
ušetřit nemalé finanční prostředky! Za běžných
podmínek je provozovatel zařízení v případě změny
lokality provozovny nucen znovu investovat finanční prostředky do realizace energetických zásobovacích systémů. Kromě toho vyžaduje instalace
zařízení odpovídající čas. Díky použití modulárních energetických centrál ONI lze i v těchto případech redukovat náklady a čas na minimum. Spolu
s výrobními stroji se zároveň přestěhuje kompletní
zásobování energiemi! Jednotlivé komponenty se
odpojí od stávající sítě, v případě nutnosti rozloží
na dílčí jednotky a kamiony přepraví na nové místo
určení. Po příjezdu se jednotlivé jednotky znovu
sestaví, uvedou do provozu a výroba se pak může
v co nejkratší době opět rozběhnout.
5
Wir nutzen Energie sinnvoll
Mit modernster Technik die
Energiekosten im Griff
Zentralmodul einer Energiezentrale mit aufgesetzten, glykolfreien
Freikühlern für ein Zweikreis-Kühlsystem mit Winterentlastung.
Centrální modul energetické centrály s nasazenými bezglykolovými
volnými chladiči pro dvouokruhový chladicí systém se zimním
odlehčením.
Die sichere Versorgung mit Energie und den verschiedenen Medien hat in Produktionsbetrieben
höchste Priorität! Die kontinuierlich steigenden
Energiekosten gewinnen jedoch zunehmend an
Bedeutung. Nur wer auch seine Energiekosten
möglichst niedrig hält, schafft jetzt und in der Zukunft gute Wettbewerbsbedingungen für sein Unternehmen. Ein Grund mehr, sich für eine modulare Energiezentrale von ONI zu entscheiden, die
mit modernster, energiesparender Technik ausgerüstet wird. Die technischen Lösungen zur Reduzierung von Energiekosten sind dabei vielfältig. So
lassen sich beispielsweise durch den Einsatz einer
so genannten Winterentlastung die Stromkosten
für den Betrieb von Kältemaschinen um bis zu
85 % reduzieren. Bei dieser Technik nutzt man in
den Übergangs- und Wintermonaten einfach die
Außenluft als kostenlose Kühlenergie. Durch den
Einsatz einer ONI-Wärmerückgewinnung lassen
sich die Heizkosten für Heizöl oder Gas um bis
zu 95 % senken. In diesem Fall wird kostenlos
zur Verfügung stehende Abwärme aus Kühlkreisläufen zu Heizwärme, die viel Geld spart. Darüber
hinaus lassen sich die Stromkosten durch den
Einsatz besonders energieeffizienter Kältemaschinen, Pumpen, Hydrauliksysteme und einer von
uns entwickelten Software zur Systemoptimierung
reduzieren.
6
S nejmodernější technikou
energetické náklady pod
kontrolou
Spolehlivý přívod energií a nejrůznějších médií má
ve výrobních závodech tu nejvyšší prioritu! Stále
rostoucí náklady na energie však získávají pořád
více na významu. Pouze ten, kdo bude schopen
udržet své náklady na energie na co nejnižší úrovni, ten si nyní a rovněž do budoucna vytvoří dobré
konkurenční podmínky pro svou firmu. O důvod
víc, proč se rozhodnout pro modulární energetickou centrálu společnosti ONI, vybavenou tou
nejmodernější a maximálně úspornou technikou.
Technická řešení související se snižováním energetických nákladů jsou přitom velice různorodá.
Například použitím tzv. zimního odlehčení lze snížit
náklady na elektrickou energii pro provoz kompresorových chladících jednotek až o 85 %. U této
techniky se během přechodného období a zimních měsíců jednoduše využívá vnější vzduch jako
bezplatná chladicí energie. Díky použití systému
rekuperace tepla společnosti ONI lze snížit topné
náklady na topný olej nebo plyn až o 95 %. V tomto
případě se odpadní teplo pocházející z chladicích
okruhů zdarma přeměňuje na teplo pro vytápění,
díky čemuž lze ušetřit nezanedbatelné finanční
prostředky. Náklady na elektrickou energii lze dále
snižovat použitím mimořádně energeticky účinných chladicích zařízení, čerpadel, hydraulických
systémů a námi vyvinutého software určeného
k optimalizaci systému.
Blick in eine große, modulare Energiezentrale mit Pumpen-/Tankeinheit und Wärmeaustauschereinheit zur Systemtrennung.
Pohled do velké modulární energetické centrály s kompaktní
jednotkou čerpadel s tanky a jednotkou výměníku tepla pro oddělení
systému.
Wir nutzen Energie sinnvoll
Unser Produkt- und
Leistungsspektrum
Naše paleta produktů a
výkonů
Kühl-/Kälteanlagen
Chladicí zařízení
Wärmerückgewinnung
Rekuperace tepla
Klima-/Lüftungstechnik
Klimatizace / ventilační
systémy
Reinraumtechnik
Technika pro čisté prostory
Mietkälteanlagen
Pronájem chladicích zařízení
Kompaktkältemaschinen
Kompaktní chladicí zařízení
Trockenkühler
Suché chladiče
Kühltürme
Chladicí věže
Temperiersysteme
Temperační systémy
Energieoptimierung
Optimalizace energie
Maschinenoptimierung
Optimalizace strojů
Wasseraufbereitung
Úprava vody
Druckluftversorgung
Dodávka stlačeného vzduchu
Projektplanung
Projektové plánování
Wartung/Service
Údržba / servis
24-Stunden-Service
Servis 24 hodin denně
Finanzierungsmodelle
Modely financování
7
Z Lindlaru do celého
světa
Modernste, energiesparende Technik zu einem
günstigen Preis sind die wesentlichen Vorzüge
der von uns konzipierten und gebauten Anlagen.
Dadurch schaffen wir die Voraussetzung, dass Sie
Ihre Kosten für Strom, Gas, Heizöl oder Wasser
und damit für Ihre Produktion in Grenzen halten
und Ihre Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird.
Die gesamte Systemtechnik für Inhaus- oder
Containeranlagen entwickeln und bauen wir in
Deutschland! Aus diesem Grund erfüllen unsere
Anlagen höchste Anforderungen an Qualität und
Leistungsfähigkeit, von der kleinen Kältemaschine
bis zur komplexen Energieanlagentechnik. Für Sie
als ONI-Kunde bedeutet das, Sie bekommen mit
einer ONI-Anlage höchste Qualität und Sicherheit
bei einem niedrigst möglichen Energieverbrauch
zu einem sehr günstigen Preis. Sprechen Sie uns
an, wir sind für Sie da und beraten Sie gerne!
Nejmodernější a energeticky úsporná technika za
příznivou cenu, to jsou hlavní výhody námi vyvíjených a vyráběných systémů. Vytváříme tím předpoklady pro to, abyste byli schopni udržet Vaše náklady na elektrickou energii, plyn, topný olej nebo
vodu a tedy na Vaši výrobu v přijatelných mezích,
čímž bude posílena Vaše konkurenceschopnost.
Veškerou systémovou techniku pro vnitřní nebo
kontejnerové systémy vyvíjíme a vyrábíme v Německu! Proto naše zařízení vyhovují těm nejpřísnějším požadavkům kladeným na kvalitu a výkon,
od nejmenšího chladicího zařízení až po komplexní energetické systémy. Pro Vás jako zákazníka
ONI to znamená, že spolu se zařízením ONI získáte též nejvyšší kvalitu a bezpečnost při minimální
spotřebě energie a za velmi příznivou cenu. Obraťte se na nás a my Vám rádi poradíme!
EZ D/CZ / 11.2014 II / 1.000 / GR / GDM
Von Lindlar in die ganze
Welt
ONI-Wärmetrafo GmbH
Niederhabbach 17 · D-51789 Lindlar-Frielingsdorf
Telefon: +49 (0) 2266 4748-0 · Telefax: +49 (0) 2266 3927
Internet: www.oni.de · E-Mail: [email protected]
Wir nutzen Energie sinnvoll

Podobné dokumenty

Kompletní program

Kompletní program Da die Betriebskosten von Kühl- und Kälteanlagen über deren Lebensdauer ein Vielfaches der Investitionskosten ausmachen, hat für uns das Thema Energieoptimierung höchste Priorität. So wird beispiel...

Více