NEC VT440/540

Komentáře

Transkript

NEC VT440/540
LCD projektor
MultiSync
VT440 / VT540
Návod k obsluze
DÙLEŽITÉ INFORMACE
Bezpeènostní opatøení
Rušení
Pøed používáním vašeho projektoru NEC MultiSync
VT440/VT540 si tento manuál peèlivì prostudujte.
Manuál uschovejte pro pozdìjší možné použití.
Výrobní èíslo vašeho projektoru je uvedeno na štítku na
pravé stranì pøístroje. Èíslo si poznamenejte zde:
VAROVÁNÍ
Toto zaøízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitùm
pro digitální zaøízení tøídy A, dle èásti 15 pravidel FCC. Tyto
limity jsou vytvoøeny aby zajistily pøijatelnou ochranu proti
škodlivému rušení, pokud je zaøízení provozováno
v komerèním prostøedí. Toto zaøízení generuje, používá a
mùže vyzaøovat energii rádiové frekvence a pokud není
instalováno a provozováno v souladu s návodem k použití,
mùže zpùsobit rušení rádiových komunikací. Používání
tohoto zaøízení v obytných oblastech mùže zpùsobit škodlivé
poruchy a v tomto pøípadì bude uživatel muset tyto poruchy
na své vlastní náklady korigovat.Pokud toto zaøízení
zpùsobuje rušení pøíjmu rádiového èi televizního signálu, pak
by se uživatel mìl pokusit korigovat tyto poruchy pomocí
následujících opatøení:
POZOR
Pro vypnutí pøístroje odpojte pøístroj od
elektrické sítì. Protože tento projektor
je zaøízení pøipojované k elektrické síti,
mìla by se zásuvka nacházet blízko
pøístroje a mìla by být lehce dostupná.
POZOR
Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým
proudem, neodnímejte kryt pøístroje.
Nenacházejí se zde žádné èásti
opravitelné uživatelem. Obrate se na
autorizovaný servis NEC.
-
pøesmìrování antény pro pøíjem rádia èi TV
-
pøemístìní zaøízení s ohledem na pøijímaè
-
zapojení zaøízení do jiné zásuvky tak, aby zaøízení a
pøijímaè byly zapojeny každý do jiného okruhu
-
pøipevnìní kabelových konektorù pomocí upevòovacích
šroubù
Symbol varuje uživatele pøed pøítomností
neizolovaného nebezpeèného napìtí ve
vnitøní èásti výrobku, které mùže být
dostateènì vysoké, aby došlo k úderu
elektrickým proudem.
Symbol upozoròuje uživatele na dùležité
provozní èi servisní pokyny (pokyny o
údržbì) v podkladech, které pøístroj
doprovázejí.
VAROVÁNÍ
ABY NEDOŠLO KE VZNIKU POŽÁRU NEBO K ÚDERU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TOTO
ZAØÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI. NEPOUŽÍVEJTE
ZÁSTRÈKU TOHOTO PØÍSTROJE S TAKOVÝM
PRODLUŽOVACÍM KABELEM ÈI ZÁSUVKOU, DO KTERÉ
SE NEDÁ VIDLICE ZÁSTRÈKY PLNÌ ZASTRÈIT. PØÍSTROJ
NEOTEVÍREJTE, UVNITØ SE NACHÁZEJÍ SOUÈÁSTKY
POD VYSOKÝM NAPÌTÍM. VEŠKERÝ SERVIS
PØENECHEJTE AUTORIZOVANÉM SERVISU NEC.
• IBM je registrovanou ochrannou známkou firmy International
Businmess Machines Corp.
2
•
Macintosh a PowerBokk jsou registrovanými ochrannými
známkami firmy Apple Computer Inc.
•
Další názvy jak výrobkù tak firem v tomto manuálu mohou
být registrovanou ochrannou známkou jejich držitelù.
Dùležitá bezpeènostní upozornìní
Tyto pokyny slouží k optimálnímu provozování vašeho
projektoru a prevenci požáru èi úderu el. proudem. Pøeètìte
si je prosím velmi peèlivì a dodržujte je.
Instalace
1.
Pro optimální výkon pøístroj instalujte v zatemnìné
místnosti.
2.
Projektor postavte na pevný, rovný podklad na suchém
místì daleko od prachu a vlhkosti.
3.
Projektor neinstalujte na pøímém sluneèním svìtle,
v blízkosti vìtrání èi topení.
4.
Vystavování pøímému sluneènímu svìtlu, kouøi nebo
páøe mùže poškodit vnitøní komponenty pøístroje.
5.
Zacházejte s projektorem opatrnì. Pád nebo rána mùže
pøístroj poškodit.
6.
Na projektor nepokládejte tìžké pøedmìty.
7.
Pokud si pøejete instalaci projektoru pod strop:
a) nikdy neprovádìjte instalaci sami.
b) strop musí být dostateènì pevný aby unesl
projektor a instalace musí být v souladu
s místními pøedpisy.
c) projektor musí být instalován
kvalifikovaným servisním personálem NEC.
d) pro další informace kontaktujte svého prodejce.
Zdroj
1.
2.
3.
Projektor je konstruován pro práci se zdrojem 100120 V nebo 220-240 V 50/60 Hz. Pøekontrolujte
zda tyto parametry souhlasí s napìtím vaší sítì.
Chraòte síový kabel pøed poškozením. Poškozený
kabel mùže zpsùsobit požár nebo elektrický úder.
Nepoužíváte-li projektor delší dobu, síový kabel
odpojte.
Èištìní
1. Projektor odpojte od sítì.
2. Pøístroj otírejte pravidelnì vlhkou útìrkou. Pøi vìtším
zneèištìní použijte jemný saponát. Nepoužívejte
agresivní prostøedky jako je alkohol èi rozpouštìdla.
3. Pro èištìní objektivu používejte pouze prostøedky na
èištìní optiky aby nedošlo k jeho poškrábání.
POZOR
Pøístroj v žádném pøípadì neodpojujte od sítì v následujících pøípadech, jinak by mohlo dojít k poškození projektoru:
* Když se objeví ikona pøesýpacích hodin
* Když se objeví hlášení „Please wait a little.“ („Vyèkejte
prosím okamžik“). Tato zpráva se objeví jakmile projektor vypínáte.
* Ihned poté co pøipojíte kabel do zásuvky (indikátor
POWER ještì nesvítí nepøetržitì žlutì).
* Ihned poté co pøestane pracovat vìtrák (vìtrák pracuje
ještì 30 vteøin poté, co projektor vypnete tlaèítkem
POWER OFF).
* Když zároveò blikají indikátory POWER a STATUS.
Výmìna výbojky
• Výbojku vymìòte dle popisu na str. 32.
• Výbojku vymìòte jakmile se objeví hlášení „The lamp
has reached the end of its usable life. Please replace
the lamp“ („Výbojka dosáhla konce životnosti. Prosím
vymìòte výbojku“). Používání výbojky po dosažení
konce životnosti mùže vést k výbuchu výbojky a
poškození pøístroje. V takovém pøípadì kontaktujte
autorizovaný servis NEC nebo svého prodejce.
• Po vypnutí èekejte alespoò 30 vteøin. Poté odpojte
síový kabel a pøed vlastní výmìnou nechejte pøístroj
alespoò 60 minut vyhladnout.
Prevence vzniku požáru a el.
úderu
1. Ujistìte se, že je zajištìno pøíslušné odvìtrávání a že
vìtrací prùduchy pøístroje nejsou zakryté. Mezi stìnou
a projektorem nechejte prostor asi 10 cm.
2. Zabraòte, aby dovnitø projektoru zapadly cizí pøedmìty.
Pokud se tak stane, nepokoušejte se je sami vyjmout.
Do projektoru nevsunujte žádné kovové pøedmìty jako
napø. šroubováky nebo drátky. Spadne-li vám nìco do
pøístroje, projektor odpojte od sítì a kontaktujte
autorizovaný servis NEC.
3. Na projektor nestavte žádné tekutiny.
• Nikdy se nedívejte do objektivu, pokud je pøístroj
zapnutý. Mohlo by dojít k poškození zraku.
• Do svìtelného paprsku nevkládejte pøedmìty jako
lupy èi zrcadla. Mohlo by dojít k odražení svìtla a
poškození zraku èi ke vzniku požáru.
• Je-li projektor zapnutý, nezakrývejte objektiv.
Svìtlo na výstupu objektivu je velmi horké, hrozí
nebezpeèí spálení.
3
OBSAH
1. ÚVOD
Úvod k projektoru VT440/VT540 ........................
Zaèínáme ..............................................................
Co balení obsahuje ? .............................................
Seznámení s projektorem VT440/VT540 ..............
Pøední strana ....................................................
Zadní strana .....................................................
Vrchní strana ....................................................
Panel s konektory .............................................
Dálkový ovladaè ..............................................
2. INSTALACE
Nastavení projektoru ............................................
Volba umístìní .....................................................
Umístìní na stole .................................................
Stropní instalace ..................................................
Promítání pomocí zrcadla .....................................
Diagram pøipojení ................................................
Pøipojení PC ....................................................
Pøipojení Macintoshe ......................................
Pøipojení externího monitoru ...........................
Pøipojení pøehrávaèe DVD .............................
Pøipojení videorekordéru ................................
3. FUNKCE A OVLÁDÁNÍ
Základní pokyny ..................................................
Zvìtšení a pohyb obrazu ......................................
Použití nabídek (menu) .......................................
Struktura menu ....................................................
Prvky menu ........................................................
Popis menu a funkcí ...........................................
Volba zdroje (Source Select) ................................
RGB/Video/S-video ........................................
Obraz (Picture) ....................................................
Jas/Kontrast/Barva/Hue/Ostrost ......................
Hlasitost ..............................................................
Nastavení obrazu (Image Options) .......................
Trapézové zkreslení (Keystone) .......................
Barevná teplota (Color Temperature) ..............
Režim výbojky (Lamp Mode) ..........................
Korekce gammy (Gamma Correction) .............
Pomìr stran (Aspect Ratio) .............................
Potlaèení šumu (Noise reduction) ....................
Barevná matrice (Color Matrix) .......................
Nastavení bílé (White Balance) ........................
Automatický režim (Auto Adjust) ....................
Poloha/Synchronizace (Position/Clock) ............
Rozlišení (Resolution) ......................................
Tovární nastavení (Factory Default) .................
Menu ...............................................................
Režim menu (Menu Mode) ..............................
Základní/rozšíøený (Basic/Advanced) ...............
4
5
5
6
7
7
8
9
10
11
13
13
13
15
15
16
17
18
20
21
22
23
23
24
25
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
Jazyk (Language) ............................................ 30
Ukazovátko (Projector Pointer) ...................... 30
Zobrazení zdroje (Source Display) .................. 30
Hlasitost (Volume Bar) - pøímé tlaèítko ........... 30
Èas zobrazení menu (Menu Display Time) ...... 30
Nastavení (Setup) ............................................... 30
Orientace (Orientation) ................................... 30
Pozadí (Background) ...................................... 30
Volba signálu (Signal Select) ........................... 31
Automatický start (Auto Start) ........................ 31
Power Management ......................................... 31
Potvrzení vypnutí (Power Off Confirmation) .... 31
Uložení korekce trapézu (Keystone Save) ........ 31
Nulování poèítadla (Clear Lamp Hour Meter) ... 31
Pomoc (Help) ....................................................... 31
Obsah .............................................................. 31
Informace ........................................................ 31
4. ÚDRŽBA
Výmìna výbojky .................................................. 32
Instalace baterií v dálkovém ovladaèi ................... 33
Èištìní a výmìna filtrù ......................................... 33
5. ØEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ
Indikátor stavu (Status Light Messages) .............. 34
Obecné problémy & øešení ................................... 34
6. SPECIFIKACE
Optické/Elektrické/Mechanické ............................. 35
Servis v Èeské Republice ...................................... 35
1. ÚVOD
Úvod k projektoru VT440/VT540
Tato kapitola vás seznámí se základními parametry vašeho
nového projektoru MultiSync VT440 (rozlišení SVGA)/
VT540 (rozlišení XGA) a popíše základní funkce pøístroje.
Gratulujeme vám k zakoupení projektoru
NEC MultiSync VT440/VT540.
LCD projektor MultiSync VT440/VT540 vám umožní
promítat precizní obrázky z vašeho PC nebo Macintoshe
(jak normálního tak pøenosného), videorekordéru, DVD
pøehrávaèe, snímací kamery èi pøehrávaèe laserdiscù.
Pøístroj mùžete nainstalovat jak na stole, tak pod stropem*1,
nebo jako zadní projekci. A co víc - vᚠprojektor nese
znaèku NEC. A to znamená spolehlivost a kvalitu.
Pøístroj má celou øadu výhod:
• jednoduchá instalace a obsluha;
• umístìní vìtrákù na èelní stranì pøístroje, odvìtrávání
•
•
•
•
•
•
•
•
teplého vzduchu z pøístroje smìrem od posluchaèù;
vysoce výkoná 160W výbojka NSH (130W v režimu
Eco), jejíž životnost mùže být v režimu Eco prodloužena
až na dobu 3000 hodin provozu;
dálkový ovladaè velikosti platební karty;
ruèní zoom s rozsahem od 0,63 m do 7,6 m úhlopøíènì;
elektronická korekce trapézového zkreslení;
mùžete zvolit režim promítání video v závislosti na
zdroji signálu: „normální“ pro typický obraz,
„natural“ pro vìrnou reprodukci barev;
projektor mùžete použít jak pro pøední, tak pro
zadní projekci a mùžete jej zavìsit i pod strop*1;
extrémnì pøesná kompresní technologie AccuBlend™
firmy NEC generuje ostrý obraz i pro rozlišení SXGA
(1280 x 1024)*3. Pomocí ukazovátka mùžete zvolit
jakýkoliv bod snímku a zvìtšit zvolenou oblast;
podporuje vìtšinu signálù typu IBM VGA, SVGA,
XGA, SXGA*2 (pomocí technologie AccuBlend™)*3,
Macintosh, komponentních signálù (YCbCr/YPbPr) a
dalších RGB-signálù o horizontální frekvenci
v intervalu od 15 do 100 kHz a vertikální frekvenci v
intervalu od 50 do 117 Hz. To zahrnuje i standardní
videosignály NTSC, PAL, SECAM a NTSC 4.43;
POZNÁMKA: Kompozitní videostandardy jsou následující:
NTSC: americký standard pro USA a Kanadu
PAL: TV standard používaný v západní Evropì
PAL60: TV standard pro reprodukci NTSC na TV s PALem.
SECAM: TV standard používaný ve Francii a východní Evropì
NTSC 4.43: TV standard používaný v zemích støedního východu
• dálkový ovladaè mùžete použít jako bezdrátový ;
• díky konektoru PC Control port mùžete vᚠLCD
projektor ovládat pomocí poèítaèe;
• moderní design pøístroje je kompaktní, jednoduše
•
pøenosný a hodí se do každé kanceláøe, zasedací
místnosti èi auditoria;
pro vaší prezentaci mùžete využít osm rùzných typù
elektronických ukazovátek.
*1
Instalaci pod strop neprovádìjte sami. Instalaci
projektoru pod strop smí provádìt pouze kvalifikovaný personál. Více informací obdržíte u Vašeho autorizovaného prodejce projekèní techniky NEC.
*2
U typu VT440 je snímek s rozlišením XGA (1024 x
768) konvertován pomocí technologie AccuBlend™
na ostrý snímek o rozlišení 800 x 600.
*3
U typu VT540 je snímek s rozlišením SXGA (1280 x
1024) konvertován pomocí technologie AccuBlend™ na ostrý snímek o rozlišení 1024 x 768.
Zaèínáme
Nejjednodušší zpùsob jak zaèít je nelitovat èasu a hned
napoprvé dìlat vìci správnì. Proto si nyní prolistujte tento
manuál. To Vám pozdìji ušetøí èas. Na poèátku každé
kapitoly je struèný pøehled o jejím obsahu.
5
Co balení obsahuje ?
Pøekontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly. Budete-li nìco postrádat, kontaktujte svého prodejce.
Originální balení uschovejte pro event. pøepravu v budoucnosti.
Krytka objektivu
Projektor
Dálkový ovladaè
velikosti platební karty
Síový kabel
Signálový kabel
Návod k obsluze
6
Tkanice s upínacím nýtem
Pin adaptér pro Macintosh
Seznámení s projektorem NEC VT440/VT540
Pøední strana
Konektor
síového kabelu
Ovládací prvky
Senzor dálk.ovl.
Senzor dálk.ovl.
Zdíøka pro
bezpeènostní
systém Kensigton
MicroSaver
Vstup vzduch. filtru
Krytka objektivu
Vstup vzduch. filtru
Tlaèítko naklápìní
pøední nohy
Držadlo
Panel s konektory
Naklápìcí pøední noha
Kroužek zoomu
Objektiv
Ostøící kroužek
POZNÁMKA: Zabudovaná bezpeènostní zdíøka (
Výstup ventilátoru
)
Tato zdíøka podporuje bezpeènostní systém
MicroSaver®. MicroSaver® je registrovanou ochrannou
známkou firmy Kensington Microware Inc. Logo je
ochrannou známkou a je majetkem firmy Kensington
Microware Inc.
Pøenášení projektoru
Pro pøenášení používejte vždy zabudované držadlo.
POZNÁMKA: Pøenášíte-li projektor, manipulujete-li
s ním èi není v provozu, vždy zakryjte objektiv krytkou
(víèkem).
7
Zadní strana
Senzor dálk.ovl.
Senzor dálk.ovl.
Zabudovaný reproduktor
mono (1W)
Zadní noha
Kryt výbojky
Zdíøka pro dálkový ovladaè
velikosti platební karty
Šroub krytu výbojky
Zadní noha
Zdíøka pro kartový dálkový ovladaè
Dodávaný dálkový ovladaè má své místo pøímo v pøístroji.
Pro uložení dálkového ovladaèe:
1. Vložte ovladaè rovnì do zdíøky.
2. Stisknìte jej až zapadne.
Pøidìlání krytky objektivu k pøístroji
1. Tkanici protáhnìte otvorem v krytce a zauzlujte.
Krytka
2. Vytvoøte ještì jeden uzel.
Tkanice
3. Pomocí upínacího nýtu pøidìlejte tkanici k projektoru.
Pro vyjmutí dálkového ovladaèe:
1. Stisknìte spodní èást ovladaèe uvnitø zdíøky.
2. Uvolnìte a vyjmìte ovladaè.
POZNÁMKA: Netlaète a netahejte ovladaè v šikmé
poloze. Není-li ovladaè v pøímé poloze, nepùjde
vyjmout. V takovém pøípadì jej narovnejte a pro vyjmutí
stlaète znova.
8
Vrchní strana
1
Tlaèítko Source (zdroj)
Tlaèítko použijte pro volbu zdroje signálu - PC,
video nebo DVD.
2
Tlaèítko Auto Adjust (automat. nastavení)
Tlaèítko stisknìte pro nastavení H/V-polohy a fáze
pro optimální obraz. Nìkteré signály nemusí být
zobrazeny správnì. Nastavení mùže trvat nìkolik
vteøin.
3
Tlaèítko Menu
Zobrazí nabídku (menu) v obraze.
4
Tlaèítka Select (3456)/Volume(+)(-)
56: pro výbìr položky, kterou chcete
nastavovat.
34: pro zmìnu úrovnì zvolené položky.
Stisk tlaèítka 4vykoná výbìr. Není-li zobrazeno
menu, fungují tlaèítka56 jako ovládání hlasitosti.
Je-li zobrazeno ukazovátko, pohybují tlaèítka
3456
ukazovátkem.
5
Tlaèítko Enter
Provede vᚠvýbìr.
6
Tlaèítko Cancel (zrušení)
Slouží pro opuštìní menu. Jste-li v režimu
nastavování, stlaèením se vrátíte na pøedchozí
hodnoty.
7
Indikátor Status (stav)
Svítí-li nepøetržitì èervenì (oranžovì v režimu Eco),
znamená to varování, že výbojka pøekroèila životnost 2000 (v režimu Eco 3000) hod. Doporuèuje se
vymìnit výbojku co nejdøíve (viz. str. 32).
Navíc se v obraze objeví trvalé hlášení “The lamp
has reached the end of its usable life. Please
replace the lamp.” (“Výbojka dosáhla konce své
životnosti. Prosíme vymìòte výbojku”) do té doby,
než provedete výmìnu výbojky.
Bliká-li tento indikátor rychle, znamená to, že není
správnì pøipevnìn buï kryt výbojky (lampy) nebo
kryt filtru èi je projektor pøehøátý. Další podrobnosti najdete na str. 34.
8
Indikátor Power
Svítí-li indikátor zelenì, je LCD projektor zapnutý;svítí-li oranžovì, je v režimu standby (pøipravenost).
9
Tlaèítko Power (ON / STAND BY)
Zapíná/vypíná projektor je-li v režimu standby.
POZNÁMKA: Pro vypnutí projektoru tlaèítko stisknìte
a držte jej stlaèené po dobu min. 2 vteøin.
9
Panel s konektory
Zdíøka pro Kensigton
MicroSaver Security System
1
Konektor vstupu RGB (mini D-sub 15 pin)
Pøipojte vᚠPC nebo jiné RGB. Pro pøipojení
použijte dodávaný signálový kabel.
5
Vstup Video
Zde mùžete pøipojit video, pøehrávaè DVD èi
laserdiskù nebo snímací kameru a promítat video.
2
Konektor výstupu k RGB monitoru (mini Dsub 15 pin)
Tento konektor mùžete použít pro pøipojení
externího poèítaèového monitoru.
6
Vstup S-video (mini DIN 4 pin)
Zde mùžete pøipojit vstup S-video z externího
zdroje, napø. videorekordéru.
3
Konektor vstupu/výstupu audio (mini-jack)
Zde mùžete pøipojit zvukový výstup z vašeho
poèítaèe. Nebo pøipojit externí reproduktory pro
poslech zvuku ze vstupu Video nebo S-video.
7
4
Konektor vstupu/výstupu audio (RCA)
Zde mùžete pøipojit zvukový výstup z videorekordéru, DVD apod. Nebo pøipojit externí reproduktory
pro poslech zvuku ze vstupu pro zdroj RGB.
PC Control Port pro ovládání poèítaèem
(mini DIN 8 pin)
Pøes tento port mùžete pomocí vašeho poèítaèe
ovládat projektor prostøednictvím sériového komunikaèního protokolu. Pøehled pøíkazù najdete na
str. 39 originálního manuálu.
Pøed používáním konektoru sejmìte krytku.
8
Zabudovaný bezpeènostní zámek ( )
Tato zdíøka podporuje bezpeènostní systém
MicroSaver® Security System. MicroSaver® je
registrovanou ochrannou známkou firmy
POZNÁMKA: Jak konektor 3 tak 4 lze použít pro vstup
i výstup, ale nelze je použít pro vstup oba zároveò.
Mohlo by dojít k poškození zaøízení.
10
Kensington Microware Inc. Logo
je ochrannou
známkou, jejímž majitelem je firma Kensington
Microware.
Dálkový ovladaè
1
Tlaèítko Source (zdroj)
Tlaèítko použijte pro volbu zdroje signálu.
2
Tlaèítko Auto Adjust (automat. nastavení)
Tlaèítko stisknìte pro nastavení H/V-polohy a fáze
pro optimální obraz. Nìkteré signály nemusí být
zobrazeny správnì. Nastavení mùže trvat nìkolik
vteøin.
3
Tlaèítko Menu
Zobrazí nabídku (menu) v obraze.
4
Tlaèítka Select (3456)/Volume(+)(-)
56: pro výbìr položky, kterou chcete
nastavovat.
34: pro zmìnu úrovnì zvolené položky.
Stisk tlaèítka 4vykoná výbìr. Není-li zobrazeno
menu, fungují tlaèítka56 jako ovládání hlasitosti.
Je-li zobrazeno ukazovátko, pohybují tlaèítka
3456
ukazovátkem.
5
Tlaèítko Enter
Provede vᚠvýbìr.
6
Tlaèítko Cancel (zrušení)
Slouží pro opuštìní menu. Jste-li v režimu
nastavování, stlaèením se vrátíte na pøedchozí
hodnoty.
7
Tlaèítko Magnify (zvìtšení)
Pro zvìtšení obrazu až na 400% použijte tlaèítka (+)
a (-). Je-li zobrazeno ukazovátko, obraz se zvìtšuje
od místa umístìní ukazovátka. Není-li zobrazeno
ukazovátko, obraz se zvìtšuje od støedu.
Je-li obraz zvìtšen, ukazovátko se zmìní v lupu.
8
Tlaèítko Pointer (ukazovátko)
Zobrazte jedno z osmi ukazovátek; opìtovné stlaèení ukazovátko skryje. Ukazovátkem pohybujete
pomocí tlaèítka Select.
12 Infraèervený vysílaè
Namiøte dálkový ovladaè na èidlo projektoru.
9
Tlaèítko Picture Mute (vypnutí obrazu)
Krátkodobé vypnutí obrazu a zvuku. Opìtovným
stiskem obraz i zvuk znovu zapnete.
• S ovladaèem zacházejte opatrnì.
• Dostane-li se do styku s vodou, co nejrychleji jej vysušte.
• Zabraòte styku s pøílišným teplem a vlhkostí.
• Baterie nevkládejte opaènì.
10 Tlaèítko Help (pomoc)
Informuje o procesech obsluhy a nastavení nebo
informuje o nastavení stávajícího menu.
Zobrazuje i informaci o použití funkce Help.
11 Tlaèítko Power (zap/vyp)
Zapíná èi vypíná projektor.
POZNÁMKA: Pro vypnutí projektoru stisknìte tlaèítko
POWER a držte jej stlaèené po dobu min. 2 vteøin.
POZNÁMKA: Pøed prvním použitím kartového
dálko-vého ovladaèe odstraòte prùhledný krycí
pásek. Více informací o instalaci najdete na str. 33.
Pokyny k dálkovému ovladaèi
POZNÁMKA: Pøed prvním použitím kartového dálkového ovladaèe odstraòte krycí pásek.
* Baterii držte mimo dosah dìtí, nebezpeèí spolknutí.
POZOR:
Používejte výhradnì baterie doporuèené výrobcem
nebo jejich ekvivalent. Pøi nesprávnì provedené
výmìnì hrozí nebezpeèí výbuchu. Vybité baterie
odevzdávejte do sbìru.
11
Operaèní dosah
12
2. INSTALACE
Tato èást návodu popisuje zpùsob nastavení vašeho projektoru a pøipojení zdrojù signálu video a audio.
Nastavení projektoru
Nastavení a ovládání projektoru je jednoduché. Než
zaènete:
1. Stanovte velikost obrazu.
2. Pøipravte si plátno nebo jinou nelesklou projekèní
plochu, na kterou budete promítat.
4. Vycentrujte obraz horizontálnì.
5. Pro vycentrování obrazu vertikálnì, zvednìte pøední
èást pøístroje a stisknìte tlaèítko aretace pøední
nohy.
Pohled ze strany
projekèní plocha
Pøenášení projektoru. Projektor uchopte vždy za
držadlo. Pøesvìdète se, že síový a ostatní kabely jsou
odpojeny. Nepoužíváte-li projektor, zakryjte objektiv
víèkem.
(pøední èást pøístroje mùžete nastavit nahoru a dolù
v rozsahu cca. 10°).
Držadlo
Nastavení pøední nohy
1) Stisknìte a držte aretaèní tlaèítko pøední nohy
2) Zdvihnìte pøední èást projektoru do požadované
výšky a tlaèítko puste.
Volba umístìní
Èím dále je projektor od projekèní plochy, tím vìtší mùže být obraz. Minimální úhlopøíèka obrazu èiní cca. 0,64
m pøi vzdálenosti cca. 1,2 m od projekèní plochy. Nejvìtší úhlopøíèka obrazu èiní cca. 7,6 m pøi vzdálenosti
cca. 12 m od projekèní plochy.
Otoète nohou pro pøesné nastavení vertikální polohy
obrazu. I každá ze zadních nohou mùže být nastavena
a to v rozsahu 4 mm.
Umístìní na stole
1. Projektor umístìte na rovný podklad v optimální
vzdálenosti od projekèní plochy, tak abyste dosáhli
požadované velikosti obrazu. Zabraòte dopadu pøímého umìlého osvìtlení èi sluneèního svìtla na projekèní plochu.
2. Pøipojte síový kabel, sejmìte víèko objektivu a zapnìte projektor. Není-li signál, projektor zobrazí pozadí.
3. Ujistìte se, zda projektor je rovnobìžný s projekèní
plochou.
Pohled shora
projekèní plocha
6. Objeví-li se trapézové zkreslení, použijte korekci
Keystone v menu a upravte zkreslení.
7. Zvìtšete nebo zmenšete velikost promítaného obrazu
zoomovacím kroužkem na objektivu.
13
Graf vzdáleností
A : Vzdálenost mezi
objektivem a støedem
projekèní plochy
C : Horizontální vzdálenost
mezi projekèní plochou a
objektivem
D : Vertikální vzdálenost mezi
základnou projektoru a
spodní hranou obrazu
E : Vertikální vzdálenost mezi
základnou projektoru a
støedem projekèní plochy
Projekèní plocha (inch)
Pøepoèty (mm)
H“=Horizontální šíøka projekèní plochy
A=C/cos a
C (wide)=36.8712 x (úhlopøíèka projekèní plochy/ 0.92205) – 43.5689
C (tele)=C(wide) x 1,2
D =1.45 x M – 62.9
E=62.9 + 5.5M
M = 1.25H / 22.86
POZNÁMKA: Vzdálenosti se mohou lišit o +/- 5%
Rozmìr proj. plochy (inch)
Projekèní vzdálenost (inch)
Projekèní vzdálenost (m)
wide
= široký
14
Proj. plocha (inch)
Rozmìr proj. plochy (inch)
Proj. vzdálenost
tele
Stropní instalace
Pøepoèty (mm)
H“=Horizontální šíøka projekèní plochy
A=C/cos a
C (wide)=36.8712 x (úhlopøíèka projekèní plochy/ 0.92205) –
43.5689
C (tele)=C(wide) x 1,2
D =1.45 x M – 62.9
F= 1,4516 x M - 94
M = 1.25H“ / 22,86
A : Vzdálenost mezi objektivem a støedem projekèní plochy
B : Vertikální vzdálenost mezi vrchem stropního závìsu a støedem projekèní plochy.
C : Horizontální vzdálenost mezi projekèní plochou a objektivem
F : Vertikální vzdálenost mezi spodní èástí projektoru a vrchní èástí projekèní plochy
VAROVÁNÍ
• Instalaci projektoru pod strop smí provádìt pouze
kvalifikovaná osoba. Kontaktujte svého prodejce
projekèní techniky NEC.
* Nepokoušejte se projektor instalovat sami.
• Projektor používejte pouze na pevném, rovném
podkladu. V pøípadì pádu projektoru na zem mùže
dojít k jeho poškození èi znièení.
• Nepoužívejte LCD projektor v prostøedí, kde jsou
velké rozdíly teplot. Projektor provozujte v teplotním
rozmezí od 0°C do 35°C.
• Nevystavujte projektor vlhkosti, prachu nebo kouøi.
• Zajistìte dostateènou cirkulaci vzduchu kolem
projektoru. Nezakrývejte ventilaèní otvory na stranì a
pøední èásti pøístroje, aby nedošlo k pøehøátí
projektoru.
Je-li vᚠprojektor nainstalován pod stropem a obraz je
otoèený, použijte tlaèítka “Menu” a “Select” na pøístroji
nebo tlaèítka (5) (6) na dálkovém ovladaèi pro otoèení
do správné polohy (viz. str. 31).
Promítání pomocí zrcadla
Zrcadlo vám umožní získat vìtší obraz, zejména v
pøípadì zabudování projektoru do boxu pro zadní
projekci. Konzultujte svého prodejce projekèní techniky
NEC.
Promítáte-li pøes zrcadlo a potøebujete inverzní obraz,
použijte tlaèítka “Menu” a “Select” na pøístroji nebo
tlaèítka (5) (6) na dálkovém ovladaèi pro nastavení
správné orientace (viz. str. 30).
15
Diagram pøipojení
Macintosh nebo kompatibilní
(desktop nebo notebook)
Reproduktory
Pin adaptér pro Macintosh (dodaný)
IBM VGA nebo kompatibilní
(desktop nebo notebook)
Signálový kabel
Do konektoru 15-pin D-Sub
na LCD projektoru.
Pøi delší kabeláži
doporuèujeme použít
signálový zesilovaè.
pøehrávaè DVD
(s komponentním výstupem)
Volitelný komponentní kabel
VCR, pøehrávaè DVD nebo
LaserDisc
Ke vstupùm video, S-video
a audio na LCD projektoru.
Snímací kamera
POZNÁMKA: Používáte-li notebook, propojte projektor s notebookem pøed tím, než
notebook zapnete.
POZNÁMKA:
* Vypne-li obrazovka když používáte dálkový ovladaè mùže to být dùsledek spoøièe
obrazovky nebo power managementu poèítaèe.
* Pokud omylem stisknete tlaèítko POWER dálkového ovladaèe, vyèkejte 30 vteøin a
poté teprve stisknìte tlaèítko ON.
POZNÁMKA: Používáte-li kabely S-video nebo audio, nemìly by kabely být delší než 3 m.
16
Pøipojení poèítaèe PC
IBM VGA nebo kompatibilní
(notebook)
Signálový kabel (v objemu dodávky)
Do konektoru 15-pin D-Sub na LCD projektoru.
Pøi delší kabeláži doporuèujeme použít signálový
zesilovaè.
IBM VGA nebo kompatibilní
(desktop)
Kabel audio
(není v objemu dodávky)
Pøipojení vašeho poèítaèe vám umožní promítat poèítaèová data. Pøipojení projektoru MultiSync VT440 (SVGA /
VT540 (XGA) k PC je jednoduché:
1.
2.
3.
4.
Vypnìte projektor i poèítaè.
Pro pøipojení vašeho PC použijte dodávaný signálový kabel.
Zapnìte projektor a poèítaè.
Pokud se po urèité dobì neèinnosti projektor vypne, mùže to být zpùsobeno spoøièem obrazovky, který
máte naistalovaný na vašem poèítaèi pøipojeném k projektoru.
17
Pøipojení Macintoshe
Macintosh (notebook)
Signálový kabel
(v objemu dodávky)
Kabel audio
(není v objemu dodávky)
Macintosh (desktop)
POZNÁMKA: Nové typy
Macintoshù jako napø. G3
budou mít 15-pinový HDkonektor. Mac-adaptér
nebudete potøebovat.
Pro starší typy
Macintoshù použijte pro
pøipojení videoportu
dodávaný pin adaptér.
Pin adaptér pro Macintosh
(v objemu dodávky)
Pøipojení Macintoshe je jednoduché:
1. Vypnìte projektor i Macintosh.
2. Pro pøipojení vašeho Macintoshe použijte
dodávaný signálový kabel.
3. Zapnìte projektor a Macintosh.
18
Používáte-li s projektorem poèítaè Macintosh, nastavte
DIP switche dodávaného pin adaptéru podle rozlišení.
Po nastavení restartujte Macintosh.
Pro nastavení DIP switchù viz. následující strany.
• Používáte-li Macintosh, doporuèuje se, aby aby
podporoval režimy SVGA (800x600: VT440)/XGA
(1024x768: VT540).
• Používáte-li Macintosh PowerBook, výstup nemusí
být nastaven na 800x600. Viz. uživatelský manuál
k poèítaèi.
POZNÁMKA: Pro PowerBook, který nemá konektor
mini D-sub potøebujete kabel video adaptéru vyrábìný
firmou Apple Computer.
Nastavení pro režim monitor
POZNÁMKA: Pro nastavení jiných režimu, než
podporuje vᚠMacintosh a projektor mùže použití DIP
switchù vést ke zhoršení obrazu. V takovém pøípadì
nastavte pevný režim pro 13” monitor a restartujte
Macintosh. Poté uložte zobrazitelný režim a restartujte
ještì jednou.
Pøekontrolujte, zda je projektor a Macintosh propojen
pin adaptérem a dodávaným signálovým kabelem.
Restartujte Macintosh.
Pøíklady nastavení DIP switchù
17” režim multi-scan
Režim VGA/SVGA
19” pevný režim
POZNÁMKA: Více informací o parametrech video
výstupu vašeho poèítaèeèi další informace o
indentifikacích èi konfiguraci, které by mohl projektor
èi monitor vyžadovat najdete v manuálu k vašemu
poèítaèi.
19
Pøipojení externího monitoru
K LCD-projektoru mùžete pøipojit externí monitor a na nìm tak souèasnì sledovat promítaný obraz:
1. Vypnìte projektor, monitor, poèítaè, snímací kameru i zdroj videosignálu.
2. Monitor pøipojte k výstupu RGB ( RGB Monitor Output) pomocí 15ti-pinového kabelu (Mini D-Sub 15 pin)
3. Zapnìte projektor, monitor a poèítaè.
20
Pøipojení pøehrávaèe DVD
pøehrávaè DVD
Opèní kabel 15pin-na-RCAx3
(komponentní V)
Audio souprava
Kabel audio
(není v objemu dodávky)
bílý
èervený
Projektor mùžete pøipojit k pøehrávaèi DVD s komponentními výstupy nebo výstupem video následovnì:
1. Vypnìte jak projektor tak DVD pøehrávaè.
2. Má-li vᚠpøehrávaè DVD komponentní videovýstup (Y, Cb, Cr), použijte pro pøipojení pøehrávaèe DVD ke
konektoru RGB INPUT projektoru volitelný kabel 15-pin-na-RCA x 3.
Pro pøehrávaè DVD bez komponentního videovýstupu (Y, Cb, Cr) použijte pro pøipojení kompozitního výstupu
VIDEO ke konektoru video bìžné videokabely (netvoøí objem dodávky)
3. Zapnìte jak projektor tak DVD.
POZNÁMKA: Podrobnìjší informace najdete v návodu k DVD pøehrávaèi.
21
Pøipojení videorekordéru nebo pøehrávaèe laserových diskù
Videorekordér
Kabel S-Video
(není v objemu dodávky)
Audio souprava
Snímací kamera
Kabel audio
(není v
objemu
dodávky)
Kabel video
(není v objemu dodávky)
Pro pøipojení použijte standandarní videokabelហ(není v objemu dodávky):
1. Vypnìte jak projektor tak videorekordér, pøehrávaè laserových diskù èi snímací kameru.
2. Pøipojte kabel na výstupní konektor videorekordéru èi pøehrávaèe laserdiskù, druhý konec kabelu pøipojte ke
konektoru Video in (vstup video) projektoru. Pro zvuk použijte stejným zpùsobem pøíslušné audiokabely (netvoøí
objem dodávky). Dbejte na správné pøipojení levého a pravého kanálu.
3. Zapnìte jak projektor tak videorekordér èi pøehrávaè laserových diskù.
POZNÁMKA: Podrobnìjší informace najdete v návodu k videorekordéru.
22
3. FUNKCE A OVLÁDÁNÍ
Tato kapitola popisuje jak vybrat zdroj signálu PC nebo
video a jak nastavit parametry obrazu a zvuku.
Základní pokyny
Než zapnete projektor ujistìte se, že poèítaè èi zdroj
videosignálu jsou zapnuté a že na objektivu není krytka.
1. Zapnìte LCD-projektor.
Pøipojte síový kabel do zásuvky. Projektor se zapne
do režimu standby a indikátor power se rozsvítí
oranžovì.
Teprve poté co stisknete “POWER” na dálkovém
ovladaèi nebo na projektoru, se zapne výbojka a
indikátor power se rozsvítí zelenì.
POZNÁMKA: Chcete-li projektor zapnout pouze
hlavním síovým pøipojením do sítì, použijte menu a
zapnìte funkci “Auto start” (viz. str. 31).
Zvìtšení a pohyb obrazu
Obraz mùžete elektronicky zvìtšit až na 400%:
1. Na dálkovém ovladaèi stisknìte tlaèítko POINTER
pro zobrazení ukazovátka.
2. Posuòte ukazovátko na místo, které chcete zvìtšit.
POZNÁMKA: Bez ohledu na nastavení režimu výbojky, vždy po zapnutí je výbojka na 3 min. v režimu
High-Bright (plný výkon). Pokud jste zvolili režim
Eco, indikátor STATUS bliká zelenì a výbojka se
pøepne do režimu Eco za 3 min.
2. Zvolte zdroj signálu Computer (poèítaè) n. Video
Na dálkovém ovladaèi stisknìte tlaèítko Source a
zvolte “Video” (VCR, snímací kamera nebo pøehrávaè
laserdiskù), “S-video” nebo “RGB” (poèítaè nebo
DVD s komponentním výstupem). Nebo stisknìte
tlaèítko “Menu” a pro volbu použijte nabídku
“Video”, “S-video” nebo “RGB”.
3. Nastavte zvìtšení až 400%.
3. Nastavte velikost obrazu a zaostøete
Použijte zoomovací a ostøící kroužek.
Pro elektronický zoom použijte tlaèítko “Magnify” (+)
nebo (-). Tím lze obraz zvìtšit až na 400%.
4. Vypnutí projektoru
Nejprve stisknìte tlaèítko “POWER” na projektoru
nebo dálkovém ovladaèi nejménì na 2 vteøiny.
Indikátor power se rozsvítí oranžovì. Jakmile se
projektor vypne, vìtráky bìží ještì asi 30 vteøin.
Bìhem této doby pøístroj neodpojujte od sítì. Po
vypnutí vìtrákù projektor odpojte od sítì.
DÙLEŽITÉ:
•
•
•
•
V pøípadì, že projektor delší dobu nepoužíváte,
odpojte jej od sítì.
Pro krátké vypnutí obrazu (ne více než na 5 min.)
nevypínejte projektor, ale použijte tlaèítko “Picture
Mute” (vypnutí obrazu).
Pokud není signál, projektor zobrazí èerné nebo
modré pozadí.
Nezapínejte projektor ihned po jeho vypnutí.
Nechejte jej alespoò 30 vteøin vychladnout.
23
Použití nabídek (menu)
1. Stisknìte tlaèítko “Menu” na dálkovém ovladaèi
nebo na pøístroji. Zobrazí se hlavní menu (Main
Menu).
2. Stisknìte tlaèítka 5 6 na dálkovém ovladaèi a
zvýraznìte menu pro parametr, který chcete nastavit.
3. Stisknìte tlaèítko 4 nebo “Enter” na pøístroji nebo
dálkovém ovladaèi a zvolte submenu nebo položku.
4. S pomocí tlaèítek “Select” 3 nebo 4 na dálkovém
ovladaèi èi pøístroji nastavte požadovanou úroveò
nebo zvolený parametr zapnìte/vypnìte. Ukazatel
v obraze ukáže kolik jste ubrali/pøidali.
5. Zmìna se uloží dokud parametr znovu nenastavíte.
ENTER: Uloží hodnoty nebo nastavení.
CANCEL: Návrat na pøedchozí obrazovku bez
uložení hodnot èi nastavení.
6. Pro nastavení dalších parametrù opakujte kroky 2-5.
Pro ukonèení práce s menu stisknìte “Cancel” na
dálkovém ovladaèi èi projektoru.
24
Struktura menu
Základní /
rozšíøené menu
Submenu
Položky
POZNÁMKA:
Nastavitelné zdroje
R = RGB
C = Komponentní
All = všechny zdroje
V = Video/S-Video
H = HDTV
25
Prvky menu
Title bar (titulní øádek)
Tab
Highlight
(zvýraznìní)
OK Button
(tlaèítko OK)
Cancel Button
(zrušení)
Solid triangle
(trojúhelník)
Check box (kontrolní rámeèek
Radio button
Slide bar (posuvný ukazatel)
Okna menu nebo dialogové rámeèky mají typicky následující prvky:
Titulní øádek (Title bar): Indikuje titul menu.
Zvýraznìní (Highlight): Indikuje zvolené menu nebo položku..
Pevný trojúhelník (Solid triangle): Indikuje možnost dalších voleb. Zvýraznìný trojúhelník indikuje, že položka
je aktivní.
Tab: Indikuje skupinu vlastností v dialogovém rámeèku. Výbìrem stránku dostanete do popøedí.
Tlaèítko Radio (Radio button): Kulaté tlaèítko použijte pro volbu výbìru v dialogovém rámeèku.
Kontrolní rámeèek (Check box): Do ètvereèku umístìte znaèku a tím volbu zaktivujete.
Posuvný ukazatel (Slide bar): Indikuje hodnotu nebo smìr nastavení.
Tlaèítko OK (OK button): Stisknìte pro potvrzení vašeho nastavení. Vrátíte se do pøedchozího menu.
Tlaèítko zrušení (Cancel button): Stisknìte pro zrušení vašeho nastavení. Vrátíte se do pøedchozího menu.
26
Popis menu a funkcí
Volume (hlasitost)
Nastavuje úroveò hlasitosti.
Source Select
(volba zdroje)
Umožní vám zvolit zdroj signálu jako napø. videorekordér, DVD pøehrávaè, poèítaè nebo snímací kameru v závislosti na tom, co je pøipojené. Stisknìte tlaèítko “Select” na pøístroji nebo tlaèítka 56 na dálkovém ovladaèi a zvýraznìte menu pro parametr, který chcete nastavit.
POZNÁMKA: Ukazatel hlasitosti mùžete vyvolat bez
nutnosti otevøít menu. Viz. “Ukazatel hlasitosti” (pøímé
tlaèítko) na str. 30.
Image Options (nastavení obrazu)
základní režim
rozšíøený režim
RGB
Zvolí poèítaè pøipojený ke vstupu RGB.
POZNÁMKA: Pro pøipojení komponentního signálu
potøebujete volitelný komponentní kabel (Component V
cable).
Video
Zvolí zdroj, který je pøipojen ke vstupu video - videorekordér, DVD, snímací kamera apod.
S-Video
Zvolí zdroj, který je pøipojen ke vstupu S-video - videorekordér, DVD, snímací kamera apod.
POZNÁMKA: Pøi rychlém pøehrávání vpøed nebo vzad
ze zdroje Video nebo S-Video mùže dojít ke krátkému
“zmrazení” (zastavení) snímku.
Picture
(obraz)
Umožòuje nastavení dalších parametrù obrazu jako je
ko-rekce trapézového zkreslení (Keystone Correction),
ba-revná teplota (Color Temperature) a režim výbojky
(Lamp Mode). Zvolíte-li rozšíøený režim (Advanced
Mode), mù-žete navíc manuálnì nastavit: korekci
Gammy (Gamma Correction), Pomìr stran (Aspect
ratio), potlaèení šumu (Noise Reduction), barevnou
matrici (Color Matrix), úroveò bílé (White Balance),
automatickou úroveò (Au-to Adjust), Position/Clock,
rozlišení (Resolution ) a to-vární nastavení (Factory
Default).
Keystone (korekce
trapézového zresl.)
Tato funkce umožòuje korigovat trapézové zkreslení,
aby jak vrchní, tak spodní strana obrazu byly stejné.
Použijte tlaèítka 3 nebo 4.
Umožní vám pøístup k ovládání parametrù obrazu a zvuku. Použijte tlaèítko “Select” na projektoru nebo na dálkovém ovladaèi a zvýraznìte menu pro položku, kterou
chcete nastavit.
Brightness (jas)
Ovládání úrovnì jasu.
Contrast (kontrast)
Ovládání intenzity kontrastu.
Color (barva)
Ovládání úrovnì barevné saturace (neplatí pro RGB).
Hue
Ovládání barevné úrovnì od +/- zelená k +/- modrá.
Èervená je referenèní. Nastavení je možné pouze pro
vstupy Video a Komponent /nikoliv RGB).
Sharpness (ostrost)
Ovládání detailù obrazu (neplatí pro RGB a Komponent).
POZNÁMKA: Maximální úhel korekce, je-li projektor
umístìn horizontálnì, èiní 15° nahoru a dolù. Ke
zkreslení ovšem dojde i pøekoèíte-li +12° v rozlišení
SXGA u typu VT440.
Color Temperature
(barevná teplota)
Tato funkce umožòuje nastavit barevnou teplotu.
Smìrem doprava dostáváte obraz více do modra;
smìrem doleva èervenìjší.
27
Lamp Mode (režim výbojky)
Aspect ratio - pomìr stran
Tato funkce vám umožní zvolit dva režimy jasu výbojky:
režim High-Bright (vysoký jas) a Eco (ekonomický).
Použitím režimu Eco mùžete prodloužit životnost
výbojky až na 3000 hod.
režim High-Bright: je nastaven standardnì
režim Eco:
zvolte jej pro prodloužení
životnosti výbojky
Funkce, která vám umožní zvolit ten nejvhodnìjší pomìr
stran vzhledem ke zdroji použitého signálu.
POZNÁMKA: Zvolíte-li režim Eco, výbojka svítí 3 min.
po zapnutí pøístroje v režimu High-Bright. Po 3 min. se
výbojka pøepne do režimu Eco.
Gamma Correction (rozšíøený režim - Advanced
Mode)
Je-li ze zdroje signálu (napø. DVD) zvolen pomìr
4 : 3 , zobrazí se následující volby:
Normal
Zoom
Wide zoom
A - Standard
pomìr 4:3
B - nataženy
všechny 4
strany
C - natažena
levá a pravá
Advanced Options - rozšíøené volby (Advanced
Mode - rozšíøený režim)
Umožòuje nastavení polohy a stability obrazu.
D - nataženy
levá a pravá
Je-li ze zdroje signálu (napø. DVD) zvoleno Anamorphic nebo pomìr 16 : 9, zobrazí se následující volby:
Normal
Pomocí tlaèítek 3 nebo 4zvolte “Normal” v osvìtlené
místnosti a “Natural 1+2” v zatemnìné místnosti.
“Natural 1” pro lepší tìlový odstín; “Natural 2” pro
vìrnou reprodukci støedních odstínù.
Každý režim je doporuèen pro:
Normal:
bìžný obraz
Natural 1: vìrné zobrazení pøírodních tónù
Natural 2: tmavé èásti obrazu
Cinema
A - obraz 16:9
zobrazený
v pomìru 4:3
Zoom
B - nataženy
všechny 4
strany
Wide zoom
Cinema
C - natažena
levá a pravá
D - nataženy
levá a pravá
pro zobrazení
správného
pomìru
POZNÁMKA: Funkci Aspect Ratio nelze použít pro
“RGB”.
Noise Reduction - potlaèení šumu
Mùžete zvolit tøi úrovnì potlaèení šumu.
POZNÁMKA: Èím nižší je úroveò potlaèení šumu, tím
je díky šíøce videopásma lepší kvalita obrazu.
Color Matrix (barevná matrice)
Zvolíte-li Advanced Options v režimu Advanced Mode,
je k dispozici nastavení následujících funkcí: pomìr stran
(Aspect ratio), potlaèení šumu (Noise Reduction), barevná matrice (Color Matrix), úroveò bílé (White Balance),
automatická úroveò (Auto Adjust), poloha/synchronizace (Position/Clock), rozlišení (Resolution ) a tovární
nastavení (Factory Default).
Nejprve zvolte pøíslušnou matrici vhodnou pro váš
komponentní signál HDTV nebo SDTV. Poté zvolte
pøíslušnou matrici z B-Y/R-Y, Cb/Cr nebo Pb/Pr.
POZNÁMKA: Funkce Color Matrix lze použít pouze
pro komponentní videosignál.
28
White Balance
(nastavení bílé):
Umožní vám nastavit úroveò bílé barvy. Jas každé barvy
(RGB) se používá pro nastavení èerné úrovnì plochy;
kontrast každé barvy (RGB) se používá pro nastavení
bílé úrovnì plochy.
Nejprve použijte tlaèítka nahoru nebo dolù pro výbìr R,
G nebo B, jas èi kontrast. Dále použijte tlaèítka 3 nebo
4pro nastavení úrovnì.
Auto Adjust
(automatický režim):
Je-li funkce “Auto Adjust” zapnutá na “On”, projektor
automaticky urèí nejlepší rozlišení pro daný vstupní
RGB-signál a promítne obraz s použitím .
Geometrie a stabilita obrazu se nastaví automaticky;
“Horizontal Position”, “Vertical Position”, “Clock” a
“Phase”.
On (zap): Automaticky nastaví parametry obrazu
“Horizontal Position”, “Vertical Position”
(horizontální a vertikální poloha), “Clock” a
“Phase” (frekvence a fáze).
Off (vyp): Uživatel mùže nastavit funkce “Horizontal
Position”, “Vertical Position”, “Clock” a
“Phase” ruènì.
Phase:
Slouží pro nastavení fáze nebo pro zmírnìní
šumu ve videu, bodové rušení èi pøekøižování.
(To je viditelné, když èást se vašeho obrazu
zaène mihotat). Pro nastavení použijte tlaèítka
3 a 4.
“Phase” laïte vždy po ukonèen nastavení
“Clock”. Je-li zapnutý Auto Adjust, nastavení
se provede automaticky.
Resolution - rozlišení (je-li vypnutý Auto Adjust - off):
Umožní vám aktivovat nebo vypnout technologii inteligentního pøepoètu Advanced AccuBlend.
Auto:
Zapíná Advanced AccuBlend. Projektor automaticky zmenší nebo zvìtší daný obraz aby
zaplnil celou obrazovku.
Native: Vypíná Advanced AccuBlend. Projektor
zobrazí daný obraz v skuteèném rozlišení.
POZNÁMKA: Když promítáte obraz s vyšším rozlišením
než je fyzické rozlišení projektoru, pak i když jste v režimu Native, obraz se promítne na celou obrazovku s použitím Advanced AccuBlend.
Factory Default - tovární nastavení (pokroèilý režim)
Position/Clock (je-li vypnutý Auto Adjust)
Umožní manuální nastavení horizontální a vertikální
polohy obrazu, frekvence a fáze.
Horizontal/Vertical position (poloha):
Manuální nastavení horizontální a vertikální
polohy obrazu s použitím tlaèítek3 nebo 4.
Je-li zapnutý Auto Adjust, nastavení se
provede automaticky.
Clock:
Je-li “Auto Adjust off” (vyp) slouží pro jemné
ladìní poèítaèového obrazu nebo pro odstranìní event. vertikálních pruhù v obraze. Tato
funkce nastavuje frekvence eliminující horizontální pruhy v obraze. Držte stisknutá tlaèítka 3 a 4dokud pruhy nezmizí. Toto nastavení by mohlo být nutné pøipojujete-li váš
poèítaè k projektoru poprvé. Je-li zapnutý
Auto Adjust, nastavení se provede automaticky.
Vrací všechna provedená nastavení na tovární hodnoty
nastavené výrobcem, s vyjímkou poètu odsvícených hodin
výbojky (Lamp Usage Hours). Vynulování (“Clear Lamp
Hour Meter”) poèítadla výbojky najdete na str. 31.
All Data:
Vrací všechna nastavení všech signálù
na tovární hodnoty.
Current Signal: Vrací všechna nastavení stávajícího
signálu na tovární hodnoty.
Hodnoty, které se resetují: Picture, Color Temperature,
Gamma Correction, Aspect Ratio, Noise Reduction, Color
Matrix, White Balance, Position/Clock a Resolution.
29
Menu
Source Display (zobrazení zdroje):
Informaci o vstupním zdroji VIDEO a RGB mùžete
zapnout nebo vypnout.
Je-li funkce zapnutá, pak se stávající vstup zobrazí
pokaždé, když pøepnete zdroje nebo zapnete projektor.
Volume Bar - hlasitost (pøímé tlaèítko):
Pøi nastavení hlasitosti VOL +/- (nahoru a dolù) mùžete
zapnout nebo vypnout ukazatel hlasitosti v obraze.
On ............ Hlasitost zvyšujete nebo snižujete s ukazatelem v obraze.
Off ........... Hlasitost zvyšujete nebo snižujete bez
ukazatele v obraze.
Umožòuje nastavení priorit pro on-screen menu (menu
v obraze).
Menu Mode (režim menu):
Tato funkce vám umožní zvolit mezi dvìma režimy menu:
jeden obsahuje základní funkce, druhý i rozšíøené funkce.
Basic Mode ............ Základní režim - je bìžný.
Advanced Mode ..... Rozšíøený režim - režim pro pokroèilé uživatele, ve kterém mùžete manuálnì mìnit následující hodnoty:
korekce Gammy (Gamma Correction), pomìr stran (Aspect ratio), potlaèení šumu (Noise Reduction), barevná matrice (Color Matrix), úroveò
bílé (White Balance), automatická
úroveò (Auto Adjust), poloha/synchronizace (Position/Clock), rozlišení (Resolution ), tovární nastavení
(Factory Default), èas zobrazení
menu (Menu Display Time), výbìr
signálu (Signal Select), automatický
start (Auto Start), Power Management, Power Off Confirmation a
Keystone Save a Clear Lamp Hour
Meter.
Menu Display Time (èas zobrazení menu):
Tato funkce vám umožní nastavit, jak dlouho bude
zobrazeno menu. Mùžete zvolit mezi “Manual”, “Auto 3
sec”, “Auto 10 sec” a “Auto 30 sec”. Nastavení “Auto
30 sec” je tovární.
Manual .......... Menu mùžete vypnout manuálnì.
Auto 3 sec ..... Menu automaticky zmizí po 3 vteøinách,
pokud mezitím nestisknete žádná tlaèítka.
Auto 10 sec ... Menu automaticky zmizí po 10 vteøinách, pokud mezitím nestisknete žádná
tlaèítka.
Auto 30 sec ... Menu automaticky zmizí po 30 vteøinách, pokud mezitím nestisknete žádná
tlaèítka.
Setup
Umožní vám nastavit pracovní alternativy.
Stisknìte “OK” pro uložení zmìn všech funkcí strany 1
(Page 1), strany 2 (Page 2) a strany 3 (Page 3).
Language (jazyk):
Mùžete zvolit jeden ze sedmi jazykù, ve kterém se budou
objevovat instrukce v obraze: angliètina, nìmèina, francouzština, italština, španìlština, švédština a japonština.
Projector Pointer (ukazovátko):
Zvolte mezi osmi rùznými ikonami ukazovátka pro tlaèítko “Pointer” na dálkovém ovladaèi.
Poté, co umístíte ikonu ukazovátka na zvolené místo,
stisknìte tlaèítko Magnify na dálkovém ovladaèi a zvìtšte
zvolenou oblast. Více podrobností na str. 23.
POZNÁMKA: Mohou nastat situace, kdy funkce ukazovátka není pøístupná. (napø. neprokládaný signál na 15
kHZ jako je videohra.)
30
[Page1]
Orientation (orientace):
Provede nastavení orientace obrazu podle typu projekce.
Možnosti jsou: front floor (pøední normální), rear ceiling
(zadní stropní), rear floor (zadní normální) a front ceiling
(pøední stropní).
Background (pozadí):
Mùžete navolit pozadí pro pøípady, kdy není signál.
Možnosti jsou èerné/modré pozadí nebo logo.
[Page 2] (rozšíøený režim)
Power Off Confirmation (potvrzení vypnutí):
Urèuje, zda se pøi vypínání objeví dialog pro vypínání
nebo ne.
Keystone Save (uložení korekce trapézu):
Umožní vám uložit nastavení korekce trapézového
zkreslení. Uložení zmìny ovlivní všechny zdroje. Zmìny
se ukládájí pøi vypnutí projektoru.
Clear Lamp Hour Meter (vynulování poèítadla výbojky):
Vrací poèítadlo provozních hodin na nulu. Se stiskem
tohoto tlaèítka se objeví otázka “Are you sure ?” (jste si
jisti ?). Pro vynulování potvrïte stlaèením “OK”.
Signal Select (volba signálu):
<RGB>
Umožòuje vám zvolit “RGB” pro zdroj RGB jako je poèítaè, nebo “Component” pro zdroj videa jako je DVD.
Normálnì zvolte “Auto” a projektor sám urèí komponentní signál. Nicménì mohou existovat komponentní
signály, které není projektor schopen urèit. V tom pøípadì, zvolte “Component”.
<Video &S-Video System Select>
Funkce umožòuje manuální výbìr kompozitních videostandardù. Normálnì zvolte “Auto”.
Zvolíte-li videostandard pro Video a S-Video zvl᚝,
jako první zvolte tlaèítko a poté standard z pøekryvného
menu.
Musíte tak uèinit jak pro Video, tak pro S-Video.
[Page 3] (rozšíøený režim)
Auto Start (automatický start):
Automaticky zapne projektor jakmile je siový kabel
zastrèen do aktivní sítì. To eliminuje nutnost použít vždy
pøi zapnutí tlaèítko “Power” na projektoru èi dálkovém
ovladaèi.
POZNÁMKA: Projektor se vypne a pøejde do režimu
standby po 2100 hodinách (až 3150 hodinách v režimu
Eco) provozu. Stane-li se to, stisknìte na dálkovém
ovladaèi na deset vteøin tlaèítko “Help” pro vynulování
poèítadla výbojky. Uèiòte tak pouze po provedené výmìnì
výbojky.
Help (pomoc)
Contents (obsah)
Poskytuje online pomoc jak používat menu. Podtržený
výraz znamená, že mùžete pøejít k položce pøímo.
Zvolením podtrženého výrazu a stlaèením ENTER
pøejdete k odpovídající položce.
Information
Zobrazí stav signálu a výbojky. Tento dialogový rámeèek
má ètyøi strany. Obsahuje následující informace:
[Page 1]
Source Name
Input Terminal
Horizontal Frequency
Vertical Frequency
Sync Polarity
[Page 2]
Signal Type
Video Type
Sync Type
Interlace
Resolution
[Page 3]
Aspect Ratio
Gamma Correction
Noise Reduction
Color Matrix
Matrix Type
[Page 4]
Lamp Hour Meter
Projector Usage
Power Management:
Je-li tato volba aktivní a pøístroj nezaznamená po dobu
pìti a více minut žádný RGB signál na vstupu, pak se
projektor automaticky vypne.
POZNÁMKA: Tato funkce nefunguje se zdroji Video a
S-Video.
31
4. ÚDRŽBA
Tato kapitola popisuje jednoduché úkony, které je nutno
provést pøi výmìnì výbojky, èištìní a výmìnì filtru èi pøi
výmìnì baterií v dálkovém ovladaèi.
Výmìna výbojky
Poté, co vaše výbojka odsvítila 2000 hodin (až 3000
hod. v režimu Eco) èi více, na projektoru se rozsvítí
kontrolka “Status” a objeví se hlášení. I kdyby výbojka
ještì fungovala, dùraznì doporuèujeme ji vymìnit,
pokud dosáhla 2000 hodin (3000 hod. v režimu Eco)
provozu.
POZOR
• NEDOTÝKEJTE SE VÝBOJKY krátce po jejím
vypnutí. Je extrémnì horká. Pøed další manipulací ji
nechejte nejménì jednu hodinu vychladnout.
• NEODSTRAÒUJTE ŽÁDNÉ ŠROUBY kromì
toho, který drží kryt výbojky a dvou šroubù držících
výbojku. Mohlo by dojít k úderu el. proudem.
• Projektor se po 2100 hodinách (3150 hodinách v
režimu Eco) provozu výbojky vypne a pøepne do
režimu standby. Jakmile k tomu dojde, musíte výbojku
vymìnit. Budete-li výbojku používat i pøes prošlou
životnost 2000 hodin (3150 hod. v režimu Eco) , nedá
se vylouèit možnost exploze výbojky, pøièemž se støepy
mohou dostat do pøístroje a poškodit jej nebo zpùsobit
zranìní. Dojde-li k tomu, kontaktujte autorizovaného
prodejce nebo servis projekèní techniky NEC a
nechejte výbojku vymìnit a projektor pøekontrolovat.
3. Instalujte novou jednotku s výbojkou (lamp housing)
dokud nezskoèí do zarážky.
POZOR: Používejte pouze originální náhradní
výbojku NEC (typ VT40LP). Získáte ji u autorizovaných prodejcù projekèní techniky NEC.
Zajistìte ji obìma šrouby. Ujistìte se, že šrouby jsou
utažené.
4. Vrae krytku výbojky a zajistìte ji šroubem. Šroub
utáhnìte.
Pro výmìnu výbojky:
1. Uvolnìte šroub, který jistí krytku výbojky a krytku
sejmìte. Šroub nelze sejmout.
5. Po instalaci nové výbojky zvolte [Advanced Menu] 2. Uvolnìte oba šrouby jistící výbojku. Oba šrouby nelze
sejmout. Vyjmìte výbojku za držadlo..
POZNÁMKA: V žádném pøípadì neobcházejte ochranný
spínaè, kt. je zde jako prevence proti úderu el. proudem.
32
[Setup]- [Page 3]- [Clear Lamp Hour Meter] a vynulujte
poèítadlo stavu výbojky.
POZNÁMKA: Pokud výbojka pøekroèí 2100 hodin
(3150 v režimu Eco) provozu, projektor nelze zapnout a
nebude zobrazeno menu. Stane-li se to, stisknìte na 10
vteøin tlaèítko Help dálkového ovladaèe, zatímco
projektor je v režimu standby. Je-li poèítadlo výbojky
vynulováno, indikátor STATUS zhasne.
Instalace baterií do dálkového
ovladaèe
[Bezdrátový kartový dálkový ovladaè - Wireless Card
Remote Control]
1. Jemnì stisknìte kryt baterií a sejmìte jej.
Èištìní a výmìna filtrù
Vzduchový filtr zabraòuje vniknutí prachu a neèistot dovnitø projektoru. Èistìte jej po každých 100 hodinách
provozu (v prašnìjším prostøedí èastìji). Je-li filtr zneèištìný nebo ucpaný, mùže dojít k pøehøátí èi poškození
projektoru.
POZOR
• Pøed výmìnou filtru vypnìte hlavní vypínaè a
odpojte projektor od sítì.
• Vysavaèem èistìte pouze kryt filtru.
• Neprovozujte projektor bez krytu filtru.
• Bez správnì nainstalovaného krytu filtru nebude
vᚠLCD projektor fungovat.
2. Vyjmìte starou baterie a vložte novou (CR2025). Pøi
vkládání dbejte na správnou polaritu (+/–).
Èištìní vzduchového filtru:
Vysajte filtr pøes kryt filtru.
3. Vrate kryt baterií na jeho místo.
Výmìna vzduchového filtru:
1. Pomocí plochého šroubováku opatrnì sejmìte kryt
filtru.
2. Nainstalujtre nový filtr.
POZNÁMKA: Nesnímejte filtr z krytky. Krytku filtru
nevymývejte mýdlem ani vodou. Mýdlo i voda by znièily
membrány filtru. Pøed výmìnou filtru odstraòte prach
z projektoru. Dbejte, abyste nevymìòovali filtr
v prašném prostøedí.
33
5. ØEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ
Tato kapitola vám poradí pøi øešení problémových situací, které mohou nastat pøi zapínání èi bìhem provozu vašeho
projektoru.
Hlášení indikátoru zapnutí / stavu (Power / Status Light Messages)
Stav
Indikátor Pow er
Indikátor Status
Poz námka
Standby (pøi pravenost)
Svítí oranžovì
-
-
Vìtrá po vypnutí
Bli ká zelenì
-
Bli ká zelenì cca 30 vteøi n
Výbojka v reži mu Hi gh-Bri ght
Svítí zelenì
-
-
Výbojka v reži mu Eco
Svítí zelenì
Svítí zelenì
-
Bli ká zelenì
V reži mu Hi gh-Bri ght bez i ndi kace.
V reži mu Eco bli ká zelenì.
Objeví se hlášení "Please wai t a li ttle"
("È ekejte prosím okamži k").
Bli ká zelenì
Bli ká oranžovì
Projektor to zkouší 3x za sebou v i ntervalech po 15 vte
øi nách, ale max. 45 vteøi n.
3 mi n poté co výbojka startovala
v reži mu Eco
Svítí zelenì
Bli ká zelenì
Po tuto dobu je pøístroj vždy v reži mu Hi gh-Bri ght. Reži m lze
nastavi t v menu.
Výbojka dosáhla konce ži votnosti (2000
hod. a více)
Svítí zelenì
Svítí èervenì (reži m Hi gh-Bri ght) /
svítí oranžovì (reži m Eco)
Mezi 2000 a 2100 hod. se objevuje varovné hlášení o
nutnosti vymìni t výbojku.
Výbojka dosáhla konce ži votnosti (2100
hod. a více)
Svítí oranžovì
Svítí èervenì
Projektor se pøepne do standby a nelze jej zapnout.
Vada výbojky nebo krytu fi ltru (3 místa)
Svítí oranžovì
Bli ká èervenì (i nterval 1 vteøi na)
Projektor se pøepne do standby a nelze jej zapnout.
Vada vìtrání
Svítí oranžovì
Bli ká èervenì (i nterval 8 vteøi n)
Projektor se pøepne do standby a nelze jej zapnout.
Vada výbojky
Svítí oranžovì
Bli ká èervenì (i nterval 12 vteøi n)
Projektor se pøepne do standby a nelze jej zapnout.
Nesprávná teplota
Svítí oranžovì
Bli ká èervenì (i nterval 4 vteøi ny)
Projektor se pøepne do standby a nelze jej zapnout.
Mi nutu poté, co výbojka nastartovala
D alší pokus o nastartování výbojky
Problé m
Nezapíná se
§ Pøekontrolujte, zda je pøipojen síový kabel a zda je zapnutý vypínaè na èelní stranì p
øístroje.
§ Ujistìte se, že kryt filtru je øádnì nainstalován (viz. str. 33).
§ Pøekontrolujte, zda projektor není pøehøátý èi zda výbojka nepøesáhla 2100 provozních
hodin. Pokud je kolem projektoru nedostateèné
vìtrání nebo místnost, kde prezentujete je èásteènì velmi teplá, pøemístìte pøístroj na chladnìjší stanovištì. Pøekontrolujte filtr a event. jej
vyèistìte.
Není obraz
§ Pomocí menu zvolte zdroj signálu (video, S- video, RGB) (Viz. str. 27).
§ Ujistìte se, že jsou øádnì propojeny všechny kabely.
§ Pomocí menu nastavte jas a kontrast.
§ Sundejte kryt objektivu.
§ Resetujte nastavení na tovární hodnoty pomocí funkce RESET v menu Settings.
Obraz není rovnobìžný s projekèní plochou
34
Pøe kontrolujte
§ Postavte projektor jinak vùèi projekèní ploše èi zmìòte úhel projekce.
§ Pomocí funkce keystone zkorigujte trapézové zkreslení.
Obraz je rozmazaný
§ Zaostøete (viz. str. 7 a 13).
§ Postavte projektor jinak vùèi projekèní ploše èi zmìòte úhel projekce.
§ Ujistìte se, zda vzdálenost mezi projektorem a projekèní plochou je v mezích rozsahu
objektivu.
Obraz je posunutý vertikálnì , horizontálnì èi
obìma smìry
§ Pomocí menu nastavte zdroj signálu, který chcete zobrazit.
§ Ujistìte se, že uživatelská pamì podporuje daný vstupní signál.
Nefunguje dálkový ovladaè
§ Nainstalujte nové baterie (viz. str. 33).
§ Ujistìte se, že mezi vámi a projektorem není žádná pøekážka.
§ Nestùjte dále než 7 m od projektoru.
Indikátor Status svítí nebo bliká
§ Viz. Hlášení indikátoru stavu (str. 34)
V režimu RGB se prolínají barvy
§ Je- li funkce "Auto Picture" vypnutá (Off), zapnìte ji (On). Je- li funkce "Auto Picture"
zapnutá (On), vypnìte ji (Off) a dolaïte obraz pomocí
funkce Picture Adjustment a Fine Picture Adjustment.
6. SPECIFIKACE
Tato kapitola podává technické informace o projektoru NEC MultiSync VT440/VT540.
Modely VT440/VT540
Optické parametry
LCD Panel
Objektiv
Zdroj svìtla
Velikost obrazu
Projekèní vzdálenost
0.9"p-Si TFT aktivní matrice, 800x600 bodù (VT440)/ 1024x768 bodù (VT540)
Manuální zoom, manuální ostøení
F 2.0-2.3 f =35.8 – 43.0 mm
Výbojka NSH 160 W (130 W v režimu Eco)
0,64 - 7,62 m úhlopøíènì
1.0 – 12.2 m
S P E C I F I C AT I O N S
Elektrické parametry
Vstupy
Šíøka pásma
Barevná reprodukce
Horizontální rozlišení
Zdroj
Vstupní proud
Pøíkon
Mechanické parametry
Rozmìry
Hmotnost netto
Pracovní prostøedí
Pøedpisy:
Video (NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43)
Horizontální frekvence: 15 – 100 kHz (RGB: 24 kHz nebo více)
Vertikální frekvence : 50 – 117 Hz
RGB: 80 MHz
Full color, 16.7 milionù barev souèasnì.
550 TV øádkù : NTSC / PAL / NTSC4.43 / YCbCr
350 TV øádkù : SECAM
RGB VT440: 800 bodù horizontálnì, 600 bodù vertikálnì
VT540: 1024 bodù horizontálnì, 768 bodù vertikálnì
100 – 120 / 220 – 240 VAC, 50 / 60 Hz
2.7 A (100 - 120 VAC) / 1.3 A (200 - 240 VAC)
240 W (205 W v režimu Eco)
243 mm (Š) x 103 mm (V) x 284 mm (H) (bez objektivu)
3,9 kg
Provozní teploty:
0° až 35°C, 20 – 80% vlhkost
Teplota skladování: -10° až 50°C, 30 – 85% vlhkost
odsouhlasený UL (UL 1950, CSA 950)
odpovídá požadavkùm DOC Canada Blass B
odpovídá požadavkùm FCC Class B
odpovídá požadavkùm AS/NZS3548 Class B
odpovídá požadavkùm smìrnice EMC (EN55022, EN55082-1, EN61000-3-2,
EN61000-3-3)
odpovídá požadavkùm smìrnice o nízkém napìtí (EN60950, TUV GS)
Servis v Èeské republice
V pøípadì technického problému, závady èi pro technickou konzultaci kontaktujte svého prodejce nebo
servisní støedisko projekèní techniky NEC na adrese:
IMAGE CZ s.r.o.
Tø. T. Bati 299, CZ-764 22 Zlín, tel. (067) 7103995, fax. (067) 7103915
Osadní 26, CZ-170 00 Praha 7, tel. (02) 877116, fax. (02) 66710066
e-mail: [email protected]
www. imagecz.cz
Další vývoj, technické zmìny, omyly a dodací možnosti jsou vyhrazeny. Udávané údaje slouží pouze k popisu
výrobku, nelze je pojmout jako ujištìní o vlastnostech v právním slova smyslu.
Èeská verze manuálu: © IMAGE CZ s.r.o. Pøeklad: ing. Jan Habìtín, 2000
35

Podobné dokumenty

MultiSync MT850 / MT1050

MultiSync MT850 / MT1050 Symbol varuje uživatele pøed pøítomností neizolovaného nebezpeèného napìtí ve vnitøní èásti výrobku, které mùže být dostateènì vysoké, aby došlo k úderu elektrickým proudem. Symbol upozoròuje uživa...

Více

MultiSync MT840/1040/1045

MultiSync MT840/1040/1045 pøijímaè byly zapojeny každý do jiného okruhu

Více

NEC VT460/560/660

NEC VT460/560/660 vašeho nového projektoru VT460K/VT560/VT660K a popíše základní funkce přístroje. Gratulujeme vám k zakoupení projektoru NEC VT460K/VT560/VT660K Projektor NEC VT460K/VT560/VT660Kvám umožní promítat ...

Více

"` f -I

v okolí Znojma, Blanska a Pelhøimova.

Více

IPR512 - HTV

IPR512 - HTV • MAXIMUS • WINSAMM

Více

M402W/M362W/M322W - NEC Display Solutions

M402W/M362W/M322W - NEC Display Solutions - na papíry, deky nebo koberce. • Pokud chcete projektor instalovat na strop: - Projektor neinstalujte sami. - Projektor musí být instalován kvalifikovaným odborným personálem, aby bylo zajištěn...

Více

PA622U/PA522U/PA672W - NEC Display Solutions

PA622U/PA522U/PA672W - NEC Display Solutions - v prostředí prašném, zakouřeném nebo plném páry. - na papíry, tkaniny, deky nebo koberce. • Pokud chcete projektor instalovat na strop: - Nepokoušejte se projektor instalovat sami. - Projekt...

Více

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W - Pokud došlo k poškození nebo roztřepení napájecího kabelu či zástrčky. - Pokud došlo k vylití tekutiny do projektoru nebo pokud byl projektor vystaven dešti či vodě. - Pokud projektor nefunguj...

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská příručka Instalační

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská příručka Instalační Pøipojení mobilního telefonu pomocí datového kabelu a dr¾áku telefonu Pøi pøipojování datovým kabelem je kompatibilní mobilní telefon pøipraven pro provoz se Sadou do vozu po umístìní do dr¾áku tel...

Více