záříjové vydání

Komentáře

Transkript

záříjové vydání
ZÁŘÍ 2013
Dobročinná akademie
Vyzkoušejte handibox
Literární večery v Parapleti
Vodní sporty v Chorvatsku
Č A S O P I S
P R O
K L I E N T Y
A P Ř Á T E L E
C E N T R A
P A R A P L E
Inzerce
Actreen® Glys Set
Unikátní uzavřený systém
ch situacích
situac
pro cévkování v různých
ƒ Přizpůsobený každému
aždému
uživateli
(muži, ženy, děti)
®
Set
Actreen Glys
ƒ Ihned k použití (v autě,,
ku)
na cestách, v práci, na lůžku)
doporučuje
lu
ƒ Manipulace v ochranném obalu
David Drahonín
zlatý paralympi
ský
onik z Pekingu
patron projektu
ƒ Anti-refluxní chlopeň
a stříbrný z Lond
B. Braun pro ži
vot
ýna
B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM
V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | www.bbraun.cz
ƒ Transparentní a kalibrovaný sběrný sáček
B. BRAUN PRO ŽIVOT
ROHO
antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.
podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13
1
2
Rozloení tlaku
u osoby sedící
na molitanu (1)
a na antidekubitní
podloce ROHO (2)
Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845, e−mail: [email protected]
www.roho.cz
září 2013
XÚvodník
3
Foto: Martin Salajka
Začněte „handiboxovat“
Dobročinná akademie
opět ve vysílání
České televize
Již dvacátým rokem pokračuje Dobročinná
akademie,
kterou
uvádí
Zdeněk
Svěrák
a v přímém přenosu vysílají Česká televize
a Český rozhlas, Radiožurnál.
Letos se uskuteční 28. října od 21 hod., tradičně
v Žižkovském divadle Járy Cimrmana.
Prostředky získané díky Dobročinné akademii
V rámci všeobecného sportovního
kurzu, který v červnu pořádalo
Centrum Paraple, se vůbec poprvé
v České republice představil nový
sport – handibox (box pro vozíčkáře).
delné čtvrteční (od 17 do 18 hod.)
tréninky v Centru Paraple.
V případě zájmu nebo dotazů kontaktujte Vlaďku Malíkovou na telefonním čísle 732 311 265, či emailu
[email protected]
Úvodní ukázkovou hodinu pod Nebo prostě rovnou přijďte.
vedením reprezentační trenérky
Více se o handiboxu a České paraboxu žen Evy Líškové si nenechalo
boxerské asociaci dozvíte uvnitř
ujít 16 zájemců, účastníků kurzu.
časopisu.
Vzhledem k tomu, jak se ukázková
Těšíme se na vás!
hodina handiboxu vydařila, jsme se
rozhodli 26. září odstartovat pravi-aš-
budou plně využity na zajištění služeb klientům
Centra Paraple. Těšit se můžete, mimo jiné,
Z obsahu
na herce, režiséra, hudebníka a textaře Jana
Budaře, zlatého slavíka Tomáše Kluse a také
na pravidelného hosta a spoluautora Dobročinné
akademie, skladatele a muzikanta Jaroslava
Přehled programů na 4. čtvrtletí 2013 ........................................... 4
Poradna šlachových transferů...................................................... 4
Seminář k bezbariérovosti ........................................................... 5
Běh pro Paraple 2013 ............................................................... 5
Uhlíře.
Festival v Cholticích ................................................................... 7
Pořad i v tomto roce vzniká pod režijní taktovkou
Individuální plánování v CP .......................................................... 8
zkušeného Petra Buriana.
Pozvánka do Kavárny pod Parapletem........................................... 9
Přijměte naše pozvání ke sledování Dobročinné
akademie a oslavte státní svátek dobrým
skutkem.
Na kolech s CP....................................................................... 10
Kurz vodních sportů v Chorvatsku .............................................. 11
Revue
Na handbicích po Islandu ............................................................ I
PaedDr. Miroslav Luczka
Ředitel
Zážitky z maratonu...................................................................... I
Zlato pro ČR ............................................................................ II
září 2013
Aktuality CP - důležité informace / Z odborného světa
4
Plán kurzů v Centru Paraple
Termín
Název
Dní / nocí
Místo
Koordinátor, kontaktní osoba
27. 9. - 29. 9.
Výtvarné kreativní techniky - Podzim
3/2
Centrum Paraple
Zuzana Korbelová
30. 9. - 11. 10.
Zdravý životní styl
12 / 11
Centrum Paraple
Jiří Pokuta
24. 10. - 27. 10.
Máma, táta na vozíku III - kreativní dílna
4/3
Centrum Paraple
Martina Barcalová
11. 11. - 15. 11.
Adobe Photoshop
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
2. 12. - 6. 12.
HTML / Redakční systémy
5/4
Centrum Paraple
Martina Barcalová
9/8
Vršov - Železné hory
Martina Barcalová
Centrum Paraple ve spolupráci s Motoklubem vozíčkářů
21. 9. - 29. 9.
Čtyřkolky nejen pro začátečníky
Nová správní a dozorčí
Projekt Odbornost a kvalita
rada Centra Paraple, o.p.s. Centrum Paraple od září 2013
V průběhu září došlo ke změnám do prosince 2014 realizuje prov obsazení řídících orgánů společ- jekt s názvem „Odbornost a kvalita“. Projekt je zaměřený na zvýnosti, tj. správní a dozorčí rady.
šení odbornosti, profesionality
Členové nově jmenované
a adaptability zaměstnanců, čímž
správní rady:
přispěje k dalšímu zkvalitnění
komplexních služeb poskytova• prof. PaedDr. Pavel Kolář,
ných našim klientům.
Ph.D. (předseda správní rady)
• Ing. Marcel Soural
(místopředseda správní rady)
• Ing. Robert Bárta
• Jaromír Krpálek
• MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
• Mgr. David Lukeš
Projekt zvýší kvalifikaci fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sociálních
pracovníků, sportovních terapeutů
i psychologů. A to přesně na míru
jednotlivým zaměstnancům tak,
aby následovali nové trendy
ve svých oborech.
• prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
• MgA. Mgr. Doubravka
Svobodová
• JUDr. František Vyskočil, Ph.D.
Členové nově jmenované
dozorčí rady:
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Krom výše uvedených speci• Mgr. Jiří Pácal
fických profesních kurzů bude
(předseda dozorčí rady)
Centrum Paraple vzdělávat své
• Ing. Jan Sadil
zaměstnance také kurzy měkkých
• PhDr. Ludmila Vostřáková
dovedností – např. kurzem KomuNové správní a dozorčí radě pře- nikační dovednosti, Řešení konjeme, aby jejich činnost přispěla fliktů, Metody vyjednávání, Prek zajištění rozvoje a stability Centra vence syndromu vyhoření aj.
Paraple.
V rámci projektu se počítá
-aši s pravidelnou výměnou zkušeností na odborných konferencích či se sdílením dobré praxe
formou stáží na obdobných
pracovištích v České republice
i v zahraničí. Projekt byl podpořen
v rámci Operačního
programu
Praha
Adaptabilita a je
spolufinancován
z Evropského sociálního fondu.
Foto: Veronika Souralová
Veronika Janečková
projektová asistentka
Foto: archív CP
Od září opět cvičíme
Po prázdninové pauze jsme v pondělí 2. září znovu odstartovali cvičební lekce pro veřejnost. Opět
tak máte možnost zacvičit si pod
vedením zkušené fyzioterapeutky
a cvičitelky Mgr. Hany Vatěrové,
DiS.
Oproti loňskému roku došlo
k několika změnám. Lekce pohybové výchovy pro předškolní
děti a powerjógy jsme zrušili
a na základě zájmu naopak posílili lekce zdravotního cvičení. Jde
o cvičení zaměřené na protažení
a posílení svalů, odstranění bolesti
zad, úlevu při bolestech kloubů
a udržení celkové fyzické kondice. Zdravotní cvičení bude pravidelně probíhat v pondělí od 17
do 18 hod. a ve čtvrtek od 18
do 19 hod. Cena jedné lekce je
120,- Kč, s permanentkou 90,- Kč.
Šlachové transfery – další
poradna v Centru Paraple
Přinášíme vám aktuální termín
poradny zaměřené na šlachové
transfery, tj. metodu funkční rekonstrukční chirurgie horních, popř.
-aš-
dolních končetin. Poradna
proběhne 22. 10. 2013 od 10
do 14 hodin v Centru Paraple. Pořádáme ji ve spolupráci
s doc. MUDr. Igorem Čižmářem, Ph.D. a fyzioterapeutkou
a ergoterapeutkou Zdenou Faltýnkovou.
Do poradny se můžete objednat u Mgr. Zuzany Korbelové,
a to telefonicky - 274 001 325,
nebo emailem - [email protected]
paraple.cz.
Zuzana Korbelová
ergoterapeut senior
Nové DVD „Když nemáš
nic, i trochu je hodně“
Foto: Zuzana Korbelová
Již několikrát jste v našem
časopise zaznamenali příspěvky na téma šlachové trans-
září 2013
Z odborného světa / O nás
fery nebo informace o poradně rapeuti nemají návštěvy spojené
k této metodě.
se zajišťováním bezbariérového
V roce 2009 byl šlachovým prostředí svých klientů v pojišťovtransferům věnován díl popu- nou hrazených úkonech, zcela
lárního pořadu Diagnóza. Jeho chybí metodika hodnocení potřebzáznam můžete najít v archivu nosti, rozsahu a typu nezbytných
České televize na tomto odkazu úprav domácího nebo pracovního
http://www.ceskatelevize.cz/ prostředí. Ergoterapeuti proto
porady/1095946610-diagnoza/ návštěvy většinou realizují jen výjiner vovy-system/191-obnoveni- mečně, pokud jim to dovolí chod
a vedení pracoviště. Zároveň hod-pohybu-horni-koncetiny/.
nocení provádějí spíše intuitivně,
Nyní vám přinášíme informaci
nikoliv na základě obecně přijaté
o novém edukačním filmu, který
objektivní metodiky.
vznikl za podpory Ministerstva
zdravotnictví České republiky, ILA, s.r.o. spolu s Českou asoergoterapeutů,
dvěma
Odboru
zdravotních
služeb. ciací
Na jeho vzniku se podílela Zdenka zahraničními partnery a za podFaltýnková, specialistka na spinální pory Centra Paraple vyvíjí v rámci
problematiku z CZEPy, společně projektu „Vývoj metodiky pro
s doc. MUDr. Igorem Čižmářem, evaluaci a modifikaci domáPh.D., primářem Traumatologic- cího prostředí osob se zdravotkého oddělení z Fakultní nemoc- ním postižením za účelem zvýjejich
zaměstnatelnosti“
nice v Olomouci a pracovníky Cen- šení
tra Paraple. Obsahem DVD jsou (CZ.1.04/5.1.01/77.00330, finaninformace o možnostech chirurgic- cování z Operačního programu
kého přenosu šlach zaměřeného Lidské zdroje a zaměstnanost)
na obnovu funkcí tetraplegické metodiku pro zhodnocení a úpravu
ruky a formách rehabilitace hor- domácího prostředí osob s tělesným postižením. Cílem projektu je
ních končetin klienta s míšní lézí.
usnadnit a zefektivnit práci ergoDVD obdržíte v Centru Paraple
terapeutů a přispět tak ke zvýšení
nebo vám jej rádi zašleme poštou.
sociální a pracovní integrace osob
Zuzana Korbelová s tělesným postižením.
ergoterapeut senior
Problematika modifikace
domácího prostředí
Další dílek do skládanky podpory
osob se zdravotním postižením
Právě
problematika
pracovní
integrace těchto osob je jednou
z nejzávažnějších otázek sociální
péče. Je známo, že seberealizace
v zaměstnání má výrazné terapeutické účinky. Kromě udržení ekonomické soběstačnosti pozitivně
ovlivňuje sebeuspokojení a zlepšuje kvalitu života jako takového.
Jenže právě tito lidé se potýkají
s většími bariérami na trhu práce.
Aktivní politika podpory zaměstnanosti v České republice jistě
přispívá ke zlepšení situace, ale
například pro osoby s tělesným
postižením jsou veškeré snahy
nevyužitelné,
pokud
nedošlo
k adekvátní adaptaci a modifikaci
prostředí, ve kterém žijí.
Bezbariérové prostředí je jednou
z nutných podmínek úspěšné
sociální a pracovní integrace osob
s tělesným postižením. Naprostá
většina těchto lidí je obklopena
nejrůznějšími bariérami fyzického
charakteru. Tyto bariéry jsou
často jedinou překážkou, která je
v rámci možností dělí od návratu
do normálního života. Nutnost
odstranění bariér si dobře uvědomují například ve Švédsku, kde se Náplní projektu je převzetí metotéto oblasti obecně věnuje hodně diky běžně používané v zahraničí
pozornosti.
a její přizpůsobení českému proV České republice je tato proble- středí. Projekt je koncipován tak,
matika zatím poněkud opomíjena. aby zásadním způsobem přispěl
A to i přesto, že naprostá většina k efektivnímu a dlouhodobému
osob se zdravotním postižením řešení otázky zaměstnanosti osob
bydlí ve standardním obydlí, které s tělesným postižením v České
je bezbariérové spíše výjimečně. republice. Výsledkem bude metoTato situace má zajisté vícero dika, na jejímž základě bude možné
důvodů. Jedním z nich je skuteč- stanovit typ a rozsah nezbytných
nost, že u nás neexistuje syste- adaptací a modifikací domácího
matický přístup k odstraňování prostředí, ve kterém se občan
bariér. Kromě faktu, že ergote- s tělesným postižením nachází.
Míra rozpracování jednotlivých
řešení a jejich efektivnost se
samozřejmě liší. Švédsko je
obecně považováno za stát, který
má excelentní systém sociální
podpory a problematika sociální
a pracovní integrace OZP je tam
systematicky řešena a podložena
kvalitním vědeckým výzkumem.
Jedním z našich partnerů je
Lund University ve Švédsku. Jde
o vysoce kvalifikované pracoviště
s dlouhou vědecko-vzdělávací historií. Podle hodnocení QS World
University Ranking dlouhodobě
patří mezi 100 nejlepších univerzit na světě. Spolupracujeme
s dr. Agnetou Fänge (Department
of Health Sciences), která se
ve svém výzkumu zabývá vztahy
mezi domácím prostředím a mírou
společenské integrace osob
s poruchami hybnosti.
Detailně jsme se s tímto pracovištěm seznámili na stáži, která
proběhla v rámci první realizační
fáze projektu, tedy v červnu 2013.
Kromě teoretických východisek
jsme měli unikátní příležitost navázat důležité kontakty a poznat i klinickou praxi ve Švédsku. Osobně
jsme se setkali i s autory mezinárodně uznávané a velmi propracované metodiky „Housing Enabler“
– Susannou Iwarson a Bjornem
Slaughem. Právě jejich metodika
je hlavní inspirací tohoto projektu.
Musí být ovšem přizpůsobena
našim potřebám a českému prostředí. Rovněž bude doplněna
nástrojem s názvem „Usability in My Home“, který vyvinula
dr. Agneta Fänge a který bere
v úvahu preference a potřeby klienta.
Druhým partnerem projektu je portugalské Centro de Reabilitaçao
Profissional de Gaia (CRPG). Jde
o neziskovou organizaci zaměřenou na poskytování komplexního
servisu pro OZP s cílem zvýšení
jejich sociální integrace. V současné době disponuje 90-ti čle-
Foto: Martin Salajka
5
ným týmem, který každoročně
poskytne služby 2 400 klientům.
S jejich prací se rovněž seznámíme na vlastní oči a budeme vás
dále informovat jak v článcích, tak
na budoucích seminářích.
Pro bližší informace o projektu či
případné možnosti spolupráce
navštivte stránky projektu www.ila.
cz/projekt/demo nebo nás kontaktujte na [email protected]
Kateřina Macháčová
ILA, s.r.o.
Ani změna termínu
běžce neodradila
I přes nestandardní podzimní
termín a ne zcela příznivé
počasí přišla ve středu 11. září
řada závodníků i přihlížejících
do Letenských sadů podpořit
Centrum Paraple. 14. ročník
Běhu pro Paraple vynesl ve prospěch Centra Paraple přes 150
tisíc korun.
Odpoledne zahájil za zvuku
dudáckého orchestru The
Rebel Pipers zakladatel Centra
Paraple Zdeněk Svěrák slavnostním ceremoniálem, který
vyvrcholil převzetím darovacích
šeků od zúčastněných firem.
Letošních závodníků se sešlo
na tři sta a zařadili se mezi ně
dvojice, rodiny, děti i zástupci
firem a médií. Startovací pistole se ujal Zdeněk Svěrák,
Miroslav Táborský, Michal
Nesvadba, Jaroslav Uhlíř a Petr
Brukner. Kromě samotného
závodu se mohli příchozí seznámit s činností Centra Paraple
a vyzkoušet si jízdu zručnosti
na vozíku či handbiku. Děti si
užily hravé představení Michala
Nesvadby a nezahálela ani připravená šlapací autíčka. Odpoledním programem provázela
sehraná moderátorská dvojice
6
Zveme vás
září 2013
září 2013
O
X nás
skou a charitativní akcí na pláži ochotníků, kteří s obrovským úspěchem sehráli divadelní hru z pera
Vranovské přehrady.
V sobotu 17. srpna počasí přálo Járy Cimrmana „Dlouhý, Široký
a návštěvníci zcela zaplněného a Krátkozraký“.
DĚKUJEME
ZA PODPORU
kempu na pláži Vranovské přehrady sledovali vystoupení hudebních skupin, které vrcholilo legendární skupinou Turbo, podívali se
na záběry ze dna přehrady, odkud
bylo vyzvednuto uložené víno,
shlédli záznam pozdravu, který jim
poslal Zdeněk Svěrák a byli svědky
předání výtěžku dražby vína – šeku
s částkou 528 231,-Kč. Na podporu činnosti Centra Paraple ho
předala ředitelka VS Lechovice
Ing. Lucie Kalašová. K ní se svým
darem připojil, stejně jako v minulých letech, zástupce společnosti
Camp pláž Vranov. Letos Centru
Paraple věnoval 70 410,-Kč, tj.
výnos ze vstupného, které ten den
bylo vybráno od návštěvníků pláže.
HLAVNÍ PARTNEŘI
PARTNER AKCE
PARTNEŘI PROPAGACE
PARTNEŘI KAMPANĚ
MEDIÁLNÍ PODPORA
DĚKUJEME ZA PODPORU
=DY\WLÆWĐQtGĐNXMHPH
Michal Nesvadba
$NFHVHNRQiSRG]iÆWLWRXSULPiWRUDKODYQtKRPĐVWD3UDK\
Připojujeme se s přáním mnoha
dalších úspěšných let a děkujeme
rodině Kalašových a společnosti
Vinné sklepy Lechovice za přátelství a podporu, která trvá již třináctý
rok a které si opravdu moc vážíme.
Alena Kábrtová
Deštník pro Paraple
Městys Choltice podpořil Centrum
Paraple benefiční akcí Choltický
deštník.
Foto: Martin Salajka
Kateřina Nekolná a Vladimír Kroc
a milým vrcholem celého dne byl
koncert Jaroslava Uhlíře, který
svými, zejména pohádkovými hity,
rozehřál a rozezpíval malé i velké
přihlížející.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na zajištění akce a kteří nás přišli
podpořit.
-kj-
Vinné sklepy Lechovice
letos slaví 20. narozeniny
Vinné sklepy Lechovice jsou největším výrobcem vína z vlastních
vinic ve Znojemské oblasti. V roce
7
2000, kdy město Vranov nad Dyjí
slavilo 900 let od svého založení,
se majitelé společnosti VS Lechovice rozhodli uložit do Vranovské
přehrady 900 lahví svého sektu.
Zrál tu v hloubce 40 metrů ve stabilních podmínkách 5°C a tlaku 5
atmosfér celý rok. Mezitím, v průběhu roku, probíhala dražba uloženého sektu. Její výtěžek se společnost rozhodla věnovat na činnost
Centra Paraple. Ze zajímavého
nápadu se stala tradice. Letos,
v roce 20. výročí založení společnosti, se uskutečnil již 13. ročník
slavnosti vína – Galavečer sektu,
spojený s výlovem lechovického
sektu a velkou kulturní, společen-
V sobotu 7. září Choltický zámek
ožil. Na zámeckém nádvoří se
na podiu střídaly hudební a taneční
skupiny různého zaměření, pro
děti byly připraveny zábavné soutěže, nechyběla ani staročeská
řemesla. Mnozí z návštěvníků využili možnost prohlídky Choltického
zámku. V přilehlém parku pak
byla příležitost vyzkoušet si jízdu
na koni či lukostřelbu.
Vrcholem krásného odpoledne
a večera bylo vystoupení místních
Foto: archív CP
Centru Paraple přibylo na konto
celých 34 000,-Kč. Tato částka
je složena z výtěžku ze vstupného,
prodeje dárkových předmětů Centra Paraple a dražby trika Centra
Paraple s podpisem jeho patrona,
pana Zdeňka Svěráka.
Městysu Choltice, všem organizátorům, dobrovolníkům a návštěvníkům velice děkujeme!
-aš-
Ve Varech vyšlapali
charitě půl milionu!
Co svedlo dohromady na jedno
podium skupinu Lucie, Nadaci
ČEZ, české filmové hvězdy
a desítky návštěvníků karlovarského filmového festivalu?
Ti všichni se pořádně opřeli
do pedálů Oranžového kola
Nadace ČEZ a pro občanské sdružení DebRA a Centrum Paraple vyšlapali celkem
503 134,-Kč. Šlapat pomáhali
Zdeněk Svěrák a Jitka Čvančarová z obdarovaných organizací,
ale i karlovarský primátor a hejtman karlovarského kraje.
Oranžové kolo Nadace ČEZ je
tradiční festivalovou doprovodnou akcí a o charitativní minutové šlapání na speciálně upravených rotopedech je zájem
mezi návštěvníky i českými filmovými hvězdami. „Letos se našich
šest rotopedů téměř nezastavilo
a lidé si pochvalovali především
to, že hned viděli, kolik právě
jejich úsilí přineslo neziskovým
organizacím peněz,“ vysvětlila
Michaela Žemličková, ředitelka
Nadace ČEZ.
září 2013
O nás
8
Pro Centrum Paraple na Oranžovém kole návštěvníci filmového festivalu vyšlapali částku 253 082,Kč. Díky těmto penězům můžeme
zajistit asistenční a ošetřovatelskou
péči pro naše klienty na rehabilitačních pobytech.
Individuální plánování
v Centru Paraple
redakce
Poděkování panu Karlu
Plachetkovi
Centrum Paraple děkuje za dobrý
nápad a velkorysý dar panu
Ing. Karlu Plachetkovi, který se
rozhodl při oslavě narozenin požádat pozvané přátele a hosty, aby
místo dárků k významnému jubileu
přispěli do kasičky Centra Paraple.
Vybranou částku ve výši 20 000,Kč pak daroval na činnost našeho
Centra.
Přejeme
panu
Plachetkovi
hodně zdraví a radosti do dalších
let a děkujeme jeho přátelům
za finanční dary.
Jan Kejzlar
specialista FR
Vimperk běžel pro Paraple
Hravý závod dospělých, dětí a rodin
s dětmi na sto metrů volným stylem,
to byl Běh pro Paraple ve Vimperku.
Akce se konala ve sportovním
areálu Vodník a i přes nepříznivé
Foto: Zbyněk Kobylka
Touto akcí jsme chtěli připomenout
osud těch, kteří nejsou na výsluní Literární podvečery
života a naším skromným, leč v Centru Paraple
upřímným příspěvkem pomoci
dětem, které onemocněly cystic- Pokud patříte mezi příznivce literatury, využijte možnost pravidelkou fibrózou a také vozíčkářům.
Pořadatelé akce se nespoko- ných literárních setkání, která pro
jili pouze s vybíráním příspěvku. vás Centrum Paraple připravuje
Účastníci museli po zaplacení star- v rámci volnočasových aktivit.
tovného zdolat libovolným způso- Literární podvečery jsou určené
bem vytyčenou stometrovou trať. nejen klientům na pobytu, ale také
Přihlížející diváci se bavili mnoha všem těm, kteří mají zájem strávit
komickými situacemi, např. když společné chvíle nad knihou, a to
se na trať vydal páníček i se svým i v podobě autorského čtení.
pejskem (oba se startovním čís- V rámci literárních podvečerů se
lem), ale i situacemi dojemnými,
věnujeme poezii i próze, ale třeba
kdy běžela celá rodina i s novoi diskuzím z oblasti literární tvorby.
rozenětem v kočárku, či děda se
svou čtyřměsíční vnučkou v náručí. Setkání se konají jeden až dvakrát
Nejstarším závodníkem, který trať v měsíci, vždy v pátek. V případě
statečně absolvoval, byl náš téměř autorského čtení nebo literárního
setkání s hostem (hudebním vstudevadesátiletý spoluobčan.
Pro Centrum Paraple vynesla tato pem apod.) probíhá tento program
ve čtvrtek.
benefiční akce 8 000,- Kč.
Všem zúčastněným se na Milířích
líbilo. Upřímně děkujeme těm,
kteří přišli naši akci podpořit, i těm,
Foto: archív CP
kteří ji obětavě připravili a zasloužili
se o její úspěšný průběh. Náš dík
počasí vynesla 3 677,- Kč. Děku- patří i Nadaci Preciosa, Pojišťovně
jeme místnímu rodinnému a mateř- Kooperativa a Ministerstvu zeměskému centru Bodlina, že se ujalo dělství za věnování drobných věcorganizace akce.
ných dárků.
Těšíme se opět za rok!
Za rok nashledanou.
-aš-
Eva Rydval
Běhá celé Rádlo
Motto: „Jedním z nejkrásnějších
zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci
jinému, pomáháme i sami sobě.“
Ralph Waldo Emerson
Za příjemného slunečního svitu
a se spoustou dobré nálady se
v Rádle-Milířích uskutečnila charitativní akce s názvem Běhá celé
Rádlo.
Foto: Zbyněk Kobylka
Termíny jednotlivých podvečerů
sledujte na webových stránkách
Centra Paraple v sekci Aktuality.
Podrobnější
informace
vám
poskytne
Martina
Barcalová
na emailové adrese [email protected]
paraple.cz nebo na telefonu
274 771 478.
Martina Barcalová
koordinátorka PC kurzů
a volnočasových aktivit
V červenci byl v Centru Paraple
představen inovovaný systém
individuálního plánování služeb
pro klienty. Systém vychází
z britského modelu Person
Centred
Planning=Plánování
zaměřené na člověka, a je
v souladu se Standardy kvality
sociálních služeb. Cílem plánování je identifikovat potřeby
a žádoucí změny v životě klienta
a naplánovat postupné kroky
k jejich naplnění. Základní tezí
je předpoklad, že klient sám
nejlépe ví, co chce, co ho
zajímá, baví a co potřebuje.
Služba nerespektující potřeby
a individualitu klienta neumožňuje jeho rozvoj, posilování
samostatnosti, zodpovědnosti,
potažmo životní spokojenosti.
Klíčoví pracovníci prošli třídenním výcvikem, aby si sami
na sobě vyzkoušeli plánování
zaměřené na člověka a naučili
se používat konkrétní techniky,
díky nimž mohou klientovi lépe
porozumět a přizpůsobit službu
jeho potřebám. Pro terapeuty
i klienty je role klíčového pracovníka zajímavou zkušeností.
Každý klient má svého klíčového pracovníka, který je jeho
zástupcem a hlavní kontaktní
osobou v průběhu služby.
V době nepřítomnosti klíčového pracovníka je klientovi
k dispozici předem stanovený
stínový klíčový pracovník. Klíčovým pracovníkem klienta
mohou být všichni pracovníci,
kteří se s ním setkávají v přímé
péči v průběhu rehabilitačního
programu. Tedy fyzioterapeuti,
ergoterapeuti, sociální pracovníci, zdravotní sestry, ošetřovatelky, sanitáři a sportovní
terapeuti. Klient s klíčovým
pracovníkem společně vytváří
dohodu o cílech klienta a jednotlivých krocích, které k naplnění cílů povedou.
Klient se se svým klíčovým pracovníkem seznámí první den
pobytu. Podle svých časových
možností se v průběhu prvních
dní sejdou ke společnému
rozhovoru. Naplánují průběh
rehabilitační služby, určí priority a společně se zamyslí
nad dalším postupem. Mohou
také prodiskutovat dlouhodobé
září 2013
O
X nás / Ohlasy na kurzy
cíle klienta. Na základě vzájemné
dohody, která je zapsána v individuálním plánu, zastupuje pracovník
klienta, představuje jeho priority,
očekávání a cíle a hájí jeho zájmy
na společných poradách celého
týmu. Pracovník zároveň kontroluje
naplňování individuálního plánu,
přizpůsobuje průběh služby podle
aktuální situace a dohody s klientem a přináší od něj do týmu zpětnou vazbu.
kuchyni domácí moučníky, obložené bagety, zeleninové saláty
a jiné lahůdky.
Klienti, jejich rodinní příslušníci
či návštěvy si mohou také objednat (minimálně 24 hodin předem
u vedoucí kavárny) teplý oběd.
Každý všední den je v nabídce
polévka a dvě hlavní jídla.
Informace o provozní době
Kavárny pod Parapletem a aktuálním jídelním lístku naleznete
Když se blíží konec pobytu či na www.paraple.cz.
ambulantní služby, sejde se klíčový pracovník s klientem a společně vyhodnotí naplňování individuálního plánu a jednotlivých
cílů. Klient může od jednotlivých
terapeutů získat doporučení, jak
dále postupovat v domácím prostředí, na co si dávat pozor či jaké
dovednosti je třeba rozvíjet. Při
hodnotící schůzce může klíčový
pracovník naplánovat s klientem
cíle na další pobyt a specifikovat
úkoly „na doma“. Klient má příleFoto: archív CP
žitost ovlivňovat kvalitu služby tím,
že se s pracovníkem podělí o svoje
Alena Sochůrková
podněty a připomínky.
Výsledkem individuálního plánování není pouze konkrétní cíl či
sestavení plánu. Individuální plánování umožňuje hledat s klientem
takový způsob života, jaký by chtěl
žít, zjistit, co je pro to třeba učinit
a kam směřovat úsilí pracovníků
ve službě, klienta, jeho rodiny či
přátel.
vedoucí úseku stravování
Kurz správy sítí
Zúčastnila jsem se počítačového kurzu zaměřeného na MS
Windows Server 2008 R2. Jako
počítačový odborník jsem byla
zvědavá, zda mi kurz správa sítě
na systému MS Windows může být
Pro bližší informace k individuálněčím prospěšný. A i když správa
nímu plánování se můžete obrásíti není můj hlavní obor, nějaké
tit na sociální pracovníky Centra
znalosti určitě mám.
Paraple.
Kurz byl pěkně připravený a bylo
Andrea Preclíková
jasné, že náš lektor Jan Černohorsociální pracovnice
ský tomu rozumí. Ve zkratce, ale
přehledně, jsme probrali základní
Zveme vás do Kavárny pod nastavení a funkce celého systému. A vše jsme si také mohli
Parapletem
hned prakticky zkusit.
Zveme vás do naší zrekonstruo- Škoda jen, že počítače nám
vané Kavárny pod Parapletem. svou rychlostí a výkonností moc
V loňském roce jsme v tomto pro- nestačily. Jinak bychom si toho
storu provedli řadu úprav, např. mohli vyzkoušet více. Ale jak
výměnu podlahy, pořídili jsme určitě každý ví, až praxe člověka
novou, přístupnější vitrínu, instalo- naučí. Takže teď už jen stačí sedvali nový barový pult aj. Věříme, že nout ke "svému" serveru a pokrase vám u nás bude líbit.
čovat ve vzdělávání se.
Přijďte se občerstvit a posedět
Jana Hoffmanová
nejenom při pobytu v Centru
Paraple, ale i třeba když pojedete
„náhodou kolem“. Nabízíme teplé
i studené nealkoholické nápoje,
vybrané alkoholické nápoje (pivo,
víno), cukrovinky a drobné občerstvení ze stálého jídelního lístku.
Každý všední den vyrábíme v naší
9
Foto: Martina Barcalová
Foto: Lukáš Salák
Sportování s Parapletem
Že je Paraple „rájem pro vozíčkáře“, to jsem poznala už
na rehabilitačním pobytu, ale
to jsem ještě nevěděla, co
všechno se dá zažít na sportovním kurzu.
Byl to nepřetržitý proud sportovních aktivit, které na sebe
navazovaly v neskutečném
tempu. Už v pondělí odpoledne
jsme si v neoprenu a s dýchacím přístrojem na zádech
vyzkoušeli potápění v bazénu
v Holešovicích. V osm hodin
večer pak začínal trénink florbalu v Ruzyni. Do Paraplete
jsme se vrátili kolem půl jedenácté. Podobně to pokračovalo
až do soboty. Každý den jsme
si vyzkoušeli tři až čtyři sporty,
např. kvadrurugby, handibox,
lukostřelbu, plavání...
stříleli ostrými náboji z pušek
i z pistolí. Některé sporty nám
chtěl překazit déšť, ale Lence
Honzátkové se podařilo okamžitě
najít náhradní prostory, takže třeba
tenis a badminton jsme si zahráli
v hale na Třebešíně. V improvizovaných podmínkách jsme si
zkusili, jak se ovládá Segway
a čtyřkolky. Až z Pardubic za námi
přijeli basketbalisté, aby nám ukázali, jak se hraje o medaile. A pak
si zahráli i s námi. Pokud zbyla
nějaká chvilka volna, tak se hrál
v tělocvičně Paraplete volejbal.
Neuvěřitelným zážitkem byl sobotní
orientační závod u kostelíčka sv.
Matěje.
Ani jako „choďák“ jsem si nikdy
nevyzkoušela tolik sportů. Sporty
však byly jen částí úspěchu sportovního kurzu, protože základem
byla opravdu skvělá parta kluků
od 19 do 82 let. Skutečně, všichni
byli kluci, protože se nechali unést
hrou, soutěží, adrenalinem a sportovali a závodili jako o život. Dokumentují to akční fotky, které skvěle
a obětavě nafotil Lukáš Salák.
Nechyběl ani táborák, kytara, písničky. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet
přenocovat ve stanu.
Jezdili jsme na sportoviště
po celé Praze i po středních
Čechách. Ve čtvrtek jsme
si v Račicích na veslařském
kanálu vyzkoušeli, jak se jezdí
na kajaku. A večer už jsme
mířili na Konopiště. Na úžasné
večeři ve Staré Myslivně jsme Nenápadnou, ale všudypřítomsi poslechli pravý orchestrion. nou pomoc zajišťovaly mladé
V pátek jsme v Čelákovicích a krásné asistentky, které nebyly
Foto: Lukáš Salák
10
jen ozdobou kurzu, ale také s námi
sportovaly. Neskutečná energie a pohoda se skrývá v drobné
Lence Honzátkové, která celý kurz
řídila. Lenka dokázala překonat
všechny rozmary počasí. Zvládla
skvěle každou nečekanou situaci,
takže jsme o nic nepřišli. Vnímala
přítomnost každého účastníka
a seznámila nás se špičkou českých sportovců, aktivních vozíčkářů, kteří pěstují sport na vrcholové úrovni.
V přítomnosti takových lidí se
snadno zapomene na nějaký handicap. Najednou je tu normální
život, jenom v trochu upravených
podmínkách. Naše tělo je schopné
neskutečné regenerace a samo
nám ukazuje, že pohyb je mu
vlastní a že mu ho můžeme dopřát.
Moje velká zkušenost byla, že
místo prášku na bolest je lepší tělo
rozhýbat.
Ještě jsem opravdu sportovat
nezačala, ale přestala jsem se
bát být sama doma, jezdit ven,
venčit pejska, cestovat. A tak
dělám všechny aktivity jako
dřív - kam nedosáhnu, tam mi
pomůže vařečka, lyžařská hůlka
nebo koště. Sporťák změnil i můj
pohled na svět. Pro stálé aktivity
mi nezbývá čas na televizi, a tak
mi svět připadá krásný a plný dobrých lidí.
září 2013
Ohlasy na kurzy
Ubytování jsme měli zajištěno
v krásném, nově otevřeném, bezbariérovém Penzionu Na kopečku.
V průběhu kurzu jsme se rozdělili
na 3 skupiny, dle zájmů a výkonnosti. Skupinky s nadšením a velikým nasazením denně najezdily 20
možnost využít zázemí Penzionu
Na kopečku, který nabízí velmi
příjemné ubytování s 12 bezbariérovými místy a výbornou kuchyní
v krásném prostředí Nymburska.
Je ideální pro různá soustředění, konference či výlety rodin
s dětmi. Velmi dobrou zprávou je,
že se plánuje 2. etapa výstavby,
při které bude dobudováno velké
bezbariérové sportoviště. Pro více
informací se podívejte na webové
stránky penzionu http://www.penzion-na-kopecku.cz/.
Dne 21. července jsme opět
vyrazili do Paraplete, kde se
konal výtvarný kurz, který jsme
si nemohli nechat ujít, jelikož
jeho součástí byla i návštěva
výstavy Tutanchamon.
Sylvie Slavíková
sportovní terapeutka
Finanční gramotnost
Foto: Tereza Věchetová
až 60 km, což je obrovský výkon.
Výlety byly obohaceny i návštěvami kulturních památek, třeba
zámku Loučeň, výrobce bubínků
a v neposlední řadě také středověké krčmy v Dětenicích. Pro
naše výlety jsme vybírali mírně zvlněné terény. Každý handbiker si
dokonce mohl vyzkoušet, jaké je
to cestovat s Českými drahami.
Vzhledem k dostatečné ubytovací kapacitě byli na kurzu vítáni
Můj hlavní sport však na mne i rodinní příslušníci a přátelé, kteří
teprve čeká. V zimě pojedu s Para- dotvářeli jeho úžasnou atmosféru.
Pracovali jsme i se zážitkovou
pletem na lyže!
pedagogikou, např. v podobě nočMarkéta Dvořáková ního přejezdu na handbiku, společných her a zážitků na cestách.
V termínu od 15. do 19. července pořádalo Centrum Paraple
vzdělávací kurz na téma Finanční
gramotnost. Kurz absolvovalo 5
účastníků. Byl zaměřen na problematiku peněz a cen a na základní
pojmy z oblasti financí. Účastníci
se seznámili s různými typy příjmů
a výdajů, naučili se určovat priority
při omezeném rozpočtu, dozvěděli
se, jak jej nejlépe a odpovědně
spravovat, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků
s ohledem na měnící se životní
situaci. Prostor byl dán také posuzování rizik u různých typů produktů, zejména úvěrů a kapitalizace úroků. Kurz lektorovala paní
Miroslava Toupalová.
Martina Barcalová
koordinátorka PC kurzů
a volnočasových aktivit
Po stopách strýčka Pepina
aneb cyklistický kurz
v Nových Zámcích
Závěrem lze říci – více takových
krásných kurzů, při kterých se
vytváří až rodinná atmosféra plná
radosti, souznění a důvěry. A to
Srpnový cyklistický kurz v okolí ani nemluvíme o úžasných sporNymburska byl určen pro klienty, tovních výkonech, které naši klienti
kteří měli zájem vyzkoušet si cyklis- na handbicích předvedli.
V rámci kurzu jsme měli poprvé
tiku na handbiku.
Foto: Eliška Šulcová
Tvořivý víkend
v Parapleti
Foto: Martina Barcalová
Foto: Zuzana Korbelová
Dojeli jsme na místo srazu
a po příjezdu ostatních účastníků jsme společně vstoupili
do velkého stanu, ve kterém se
konala výstava. Myslím si, že
nemusím líčit vše do detailů, ale
výstava byla prostě okouzlující.
Po skončení prohlídky jsme jeli
do Centra Paraple. Ubytovali
jsme se a chystali se do velké
tělocvičny, kde nás netrpělivě
očekávala lektorka kurzu Květa
Vondráčková a koordinátorka
Zuzka Korbelová. Téma kurzu
bylo Egypt v dobách faraonů.
Byli jsme seznámeni s různými
technikami a postupně jsme
začali přemýšlet nad svými
výrobky.
Druhý den jsme začali tvořit hned po snídani. Někdo si
vybral techniku sádrorytu, jiný
zase techniku modelace hlíny.
Lektorka nás vedla kurzem zkušenou rukou pedagoga. U každého se zastavila a pomohla,
když jsme si nevěděli rady.
Pracovali jsme celou sobotu,
někteří vytrvalci až do pozdního
večera. V neděli bylo pokračování kurzu. Dolaďovali jsme své
výtvory a nakonec jsme si udělali malou výstavu.
Po společném focení už jsme
se chystali na odjezd domů.
Sešla se nás dobrá parta
a myslím si, že každý si odvážel domů dobrý pocit a veselou
náladu.
září 2013
Ohlasy na kurzy / Kultura
Touto cestou bychom rádi poděko- se Honza Krauskopf vydal se svojí
vali za skvělý víkend všem, kteří se posádkou, a to s Háňou Doležalovou, fyzioterapeutkou Míšou
na tomto kurzu podíleli.
a asistenkou Eliškou, na divoké
Honza a Míša
moře, kde to pořádně foukalo.
Trošičku holkám zapomněl říct, že
se chystá otáčet a už to bylo. Ale
Kurz aplikovaného
jachtingu a vodních sportů celá posádka to úžasně zvládla
a za krátkou chvilku se už plav chorvatské Viganji
vila dál. V průběhu kurzu došlo
i na mořské kajaky. A jeden ze
Dobro došli.
dnů jsme měli možnost vypůjčit
Na začátku září se uskutečnil si motorový člun, díky kterému
druhý kurz aplikovaného jachtingu jsme si vyzkoušeli vodní lyžování.
a vodních sportů v Chorvatsku. Když už jsme měli člun k dispoProč jsme se vydali na 1 200 km zici, tak jsme neodolali a vydali se
dlouhou cestu na poloostrov Pelje- na plavbu po okolních malebných
šac? Protože se tam spojují moře, ostrůvcích v blízkosti Orebiče.
sluníčko a vítr, což nám umožSamozřejmě jsme nezapomněli ani
nilo vyzkoušet nové pohybové
na kulturní program, který byl takaktivity. Kurz měl za cíl osvojení
též velmi pestrý. Čekaly nás kvízy
teoretických a zejména praktica hádanky a také vlastní výroba
kých základů jízdy na katamarátriček, které nám budou kurz přinech a trimaránech. Doplňkově
pomínat. Lodním taxi jsme jeli
byla zařazena jízda na vodních
navštívit krásné středověké město
lyžích, mořských kajacích, kiting,
Korčula. Došlo i na grilování čerplavání, aquaglide, šnorchlování
stvě ulovených ryb. V neposlední
a také jízda na handbiku. Jak už
řadě bylo možné podnikat výlety
asi tušíte, program byl velmi nabitý.
na handbiku.
Měli jsme veliké štěstí na počasí.
Celý týden nám svítilo sluníčko Děkujeme všem klientům, asistena foukal takový vítr, který vyhovoval tům a vedoucím za krásně prožitý
týden. A kdo tam všechno byl?
jak začínajícím, tak pokročilým.
No přece Jirka Miňovský, Honza
Jak to všechno probíhalo? Každý
Krauskopf, Martin Markalous,
den jsme začali rozcvičkou,
Eliška Šulcová, Danča Selnekovipo které jsme si řekli program dne.
čová, Jarek Tomášek, Háňa DolePoté nás čekala příprava materiálu
žalová, Michal Vondráček, Jaroslav
- neoprenů, šnorchlů, plavidel atd.
Jádlovský, Ríša Hédl a za asistenty
Celý den, s výjimkou oběda a poleMíša, Barča, Eliška, Jirka, Štěpán,
dní pauzy, jsme zkoušeli různé
Jirka a Sylva.
vodní sporty. Jízdu na trimaránu
si velmi brzy osvojili všichni. Už Opět jsme si ověřili, že pobyt
po první jízdě mohl každý vesele u moře zvládneme a že jízda
plachtit sám. I jízda na katamaránu na trimaránech a katamaránech
se stala velmi oblíbenou a téměř je možná pro všechny, kteří se
každý si ji osvojil. Katamarán se rozhodnou ji s přáteli či rodinou
nám jednou dokonce podařilo pře- zkusit.
vrátit, což se nestává tak často, jak
jsme se dozvěděli. To bylo tak, že
Fota: Jiří Pokuta
Správa PC sítí/MS
Windows Server 2008 R2
Další v řadě počítačových kurzů,
které Centrum Paraple pro
zájemce připravilo na prázdninový
čas, byl kurz zaměřený na základní
správu a údržbu OS Microsoft
Windows Server 2008 R2.
Kurz se uskutečnil od 12. do 16.
srpna. Absolvovalo jej 7 účastníků, kteří se postupně seznámili s možnostmi nasazení OS
Windows Server, s novinkami
ve verzi 2008 R2, se základní
administrací OS Windows Server,
s instalací rolí a služeb serveru
včetně AD DS, dále se základní
správou AD DS, s rolí souborové
Sylvie Slavíková
služby a se správou diskového
sportovní terapeutka
pole RAID. Prostor byl dán také
základnímu monitoringu a údržbě
OS a HW. Lektorování se ujal Jan
Černohorský.
Martina Barcalová
koordinátorka PC kurzů
a volnočasových aktivit
Divadlo Na Fidlovačce
- Až naprší a uschne
Foto: Zuzana Korbelová
11
Komedie
slavného
britského
herce a dramatika Hay Fever, kterou uvádí Divadlo Na Fidlovačce
pod názvem Až naprší a uschne
v režii Jany Kališové, šumí vtipnými
dialogy jako šampaňské. Před-
vádí bláznivý víkend v letním sídle
slavné divadelní herečky na anglickém venkově roku 1920, kam si
každý z členů její výstřední rodiny
pozve svého hosta. V uměleckém
prostředí neplatí obvyklé konvence, hosté jsou zmateni a podléhají nástrahám milostných hrátek. Nudící se herečka rozehraje
velkolepý part rodinného rozkolu
a nového začátku, což její hosty
vyděsí tak, že se tiše vytratí. Energií nabitou herečku, která odmítá
poklidně zestárnout a rozhodne se
vrátit na jeviště, hraje Eliška Balzerová.
Dále hrají: Ladislav Županič, Marie
Doležalová, Matěj Nechvátal, Iva
Pazderková, Lukáš Rous a další.
Premiéra: 31. října 2013.
Více informací na www.fidlovacka.cz
12
Desatero moudrého
vozíčkáře
Novou brožuru se základními
tématy, nejen pro klienty krátce
po poškození míchy, připravila
Zdeňka Faltýnková. Jednotlivé
kapitoly znějí - Proč je důležité
porozumět důsledkům a komplikacím poškození míchy?, Proč
je důležité často měnit polohu?,
kové. Ta v úvodu sděluje: „Porozumění tomu, co se stalo, je
pro zúčastněné složité, avšak
pro zvládání nové životní situace
zásadní. Tato publikace by měla
být v tomto ohledu Vaším pomocníkem.“ V obsahu najdete témata
- Jakou má mícha funkci, Co se
stane při poškození míchy a jaká
je prognóza, Jaké jsou zdravotní
důsledky poškození míchy, Jaké
mohou vzniknout komplikace, Jak
probíhá léčba a rehabilitace – spinální program v ČR. Součástí jsou
také osobní příběhy konkrétních
mužů a žen s tetraplegií. Publikaci
si můžete vyzvednout v kanceláři
CZEPA či na akcích asociace.
Zájemcům ji zašleme na dobírku
za cenu poštovného.
Nové DVD na téma cvičení
ve vodě
Nové DVD o možnostech cvičení
ve vodě s názvem „Aquaterapie…
stokrát jinak“ připravila Zdeňka
Faltýnková. Program na DVD byl
natočen ve spolupráci s agenturou Ekosprint, za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Nové
DVD si můžete vyzvednout v kanceláři CZEPA či na akcích asociace. Zájemcům program zašleme
na dobírku za cenu poštovného.
Proč je důležité důsledně pečovat o funkci močového měchýře
a střev?, Proč je důležité vědět
o nebezpečí autonomní dysreflexie?, Proč je důležité se zdravě
stravovat?, Proč je důležitá pravidelná pohybová aktivita?, Proč je
důležité si dobře vybrat a nastavit
vozík?, Proč je důležité mít bezbariérový domov i pracoviště?,
Proč je důležité se co nejdříve
zajímat o sexuální život, partnerství
a rodičovství po poškození míchy?
a Proč je důležité co nejdříve získat informace o možnostech sociální podpory?
září 2013
CZEPA
Nové DVD na téma
šlachových transferů
Možnosti a formy rehabilitace
pohybu horních končetin včetně
chirurgického
přenosu
šlach
zaměřeného na obnovu funkcí
tetraplegické ruky je téma nového
DVD programu s názvem „Když
nemáš nic, i trochu je hodně“,
který připravila Zdeňka Faltýnková. Program na DVD byl natočen ve spolupráci s agenturou
Ekosprint, za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Nové DVD
si můžete vyzvednout v kanceláři
Elektronickou verzi jednotlivých CZEPA či na akcích asociace.
program
zašleme
kapitol uvádíme na komunitní síti Zájemcům
www.Vozejkov.cz. Tištěnou bro- na dobírku za cenu poštovného
žuru si zájemci mohou vyzvednout
v kanceláři CZEPA, na akcích Regionální setkání –
asociace, nebo Vám ji můžeme
za cenu poštovného poslat dobír- Pardubický kraj
kou.
Kolem šedesáti účastníků mělo
regionální setkání 31. května 2013
v Autokempu Buňkov na ParduVše okolo tetraplegie
bicku. Kdo přijel, dozvěděl se,
Vše okolo tetraplegie je název mimo jiné, více o činnosti asociace
nové publikace Zdeňky Faltýn- CZEPA, zacvičil si s overballem,
konzultoval správný sed, sledoval
umění asistenčních psů, vyzkoušel si vozíky, vozítka, skútry, ale
i oblečení pro vozíčkáře. Předvedeny byly vychytávky z oblasti
úprav mechanických i elektrických
vozíků a automobilů. Autokemp
Buňkov s bezbariérovým ubytováním můžeme doporučit.
Regionální setkání –
Královéhradecký kraj
V pátek 2. srpna 2013 připravila
CZEPA v Nové Pace ve spolupráci
s občanským sdružením Život bez
bariér setkání vozíčkářů nejen královéhradeckého regionu. Sešlo
se na 40 účastníků, kteří měli
opět možnost vzájemné výměny
informací, možnost konzultovat
správný sed i problematiku spasticity, načerpat inspiraci pro domácí
rehabilitaci, vyzkoušet si různé
vozíky, vozítka, handbike, ale
i cévky, probrat možnosti ručních
řízení a úprav automobilů, dozvědět se víc o umění asistenčních
psů. Život bez bariér poskytl perfektní zázemí. Děkujeme za spolupráci.
CZEPA spolupořádala
Generali Survival
Hanka Doležalová, Ruda Brojír
a Heřman Volf vyhráli první ročník
Mistrovství ČR vozíčkářů v přírodním víceboji dvojic v rámci závodu
Generali Survival. Dále se náročného závodu během víkendu 14.
– 16. června 2013 zúčastnili Josef
Hladký, Jitka Burianová, Petr Svatoš, Lukáš Hlava, Jan Herman
a Jiří Čeloud. Všem zúčastněným
sportovcům blahopřejeme.
si můžete vyzkoušet v kabince
pro vozíčkáře. Vítáme všechny
fanoušky a příznivce. Kupte si
nevšední dárek, který podpoří
asociaci CZEPA. Hvězdný bazar
má otevřeno od pondělí do pátku
od 9:30 do 19:30 hod.
Cena Olgy Havlové pro
Alenu Jančíkovou
Alena Jančíková, ředitelka České
asociace
paraplegiků,
obdržela 13. května 2013 Cenu Olgy
Havlové. Touto cenou je socha
od Olbrama Zoubka s názvem
„Povzbuzení“. Alena Jančíková
ji získala za to, že se po celou
dobu od svého úrazu v roce 1995
aktivně věnuje pomoci druhým.
Ať už na Městském úřadě v Bruntále, v Centru Paraple či jako
ředitelka České asociace paraplegiků - CZEPA. Je stále připravena
nabídnout informace, zkušenosti,
motivaci a podporu všem lidem
s poraněním míchy.
Připravujeme
konferenci u Liberce
Další z řady charitativních odborných
konferencí
chystáme
na pátek 4. října 2013 ve Vratislavicích u Liberce. Její téma je
„Pomůcky pro pohyb spinálních
pacientů“ a finanční výtěžek podpoří nákup mechanických vozíků
pro spinální jednotku Liberec.
Jste srdečně zváni, bližší informace o programu najdete na www.
czepa.cz.
Hvězdný bazar - slavnostní
otevření
Od 3. června 2013 můžete navštívit krám Hvězdný bazar v Jungmannově ulici v Praze. Prodavači
a prodavačky Robin Beránek,
Matěj Čechák, Kristýna Křenová
a Jana Pitelková obslouží v bezbariérovém krámku zákazníky, které
zajímá rozličný originální sortiment
od slavných osobností. Oděvy
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10, www.czepa.cz, tel. 775 980 952
září 2013
Kultura / Inzerce
Aukce
pro Paraple
Chcete nádherný plakát
s podpisem Roberta
Fulghuma? Kupte si
jej v charitativní aukci
Městských divadel
pražských! Výtěžek bude
věnován Centru Paraple.
Emoce, síla, vášeň. To vše vyzařuje z ohnivých obrazů malířky
Willow Bader, manželky známého
spisovatele Roberta Fulghuma.
Dražené plakáty jsou reprodukce
ilustrací dvou oblíbených Fulghumových knih o argentinském
tangu, které byly předlohou pro
inscenaci Drž mě pevně, miluj
mě zlehka v Městských divadlech
pražských.
zúčastnili. Při té příležitosti také
Willow Bader plakáty podepsala. Prodám
Jeden z plakátů podepsal i její
Prodám handbike Schmicking
manžel Robert Fulghum.
S3 Overdrive vhodný pro závodní
Městská divadla pražská a Ceni rekreační využití. Šířka sedáku
trum Paraple vám teď nabízí jedinečnou příležitost reprodukce 36 cm, kliky 175 cm, dvě polohy
maleb získat. Aukce plakátů pro- čepu zádové opěrky pro vyšší
běhne v období od 1. do 10. postavy, zádová opěrka je nastaříjna na portálu Aukro.cz, plakáty vitelná. Přehazovačka Sram X0,
k nahlédnutí najdete také na www. kazeta (9) 11-34, přesmykač ShiMestskaDivadlaPrazska.cz/Aukce. mano XT, převodníky 50-34-28.
13
brzdy Shimano 105, přední kolo
Mavic Xyrium Elite 26". K handbiku je i druhá, užší osa na triatlon/časovku
s
hrazdičkou.
Cena 69 000,- na al ráfcích nebo
85 000,- včetně karbonové sady
60 mm Gravity Zero a galusek Tufo
S3 Lite.
Bližší
informace
na
tel.:
731 061 997 nebo e-mailu: marek.
[email protected]
Divadlo Bez zábradlí - program listopad 2013
01.11.
pátek
Láska
02.11.
sobota
2x Woody Allen
03.11.
neděle
Kdes to byl(a) v noci?
04.11.
pondělí
Anthony Nielsen: Lháři - HOST Agentura Familie
05.11.
úterý
Každý rok ve stejnou dobu
06.11.
středa
Jakub a jeho pán – pocta Denisi Diderotovi
(zadáno)
08.11.
pátek
Neil Simon: Velký holky nepláčou
- HOST Agentura Familie
9.11.
sobota
Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu
10.11.
neděle
Jakub a jeho pán – pocta Denisi Diderotovi
11.11.
pondělí
Edward Taylor: Vztahy na úrovni
- HOST Divadelní společnost Háta
12.11.
úterý
Terasa
13.11.
středa
2x Woody Allen
14.11.
čtvrtek
Tři muži na špatné adrese
16.11.
sobota
Na kouzelném paloučku (14:00) – HOST,
PRO DĚTI Loutkoherecká skupina Loudadlo
Čtvrtletník Svět s Parapletem vydalo:
Centrum Paraple, o.p.s.
Ovčárská 471, Praha 10
tel.: 274 771 478
e-mail: [email protected]
www.paraple.cz
Registrace MK ČR E 17771.
Redakce si vyhrazuje právo texty krátit
16.11.
sobota
Irena Dousková: Hrdý Budžes - HOST Divadlo
A. Dvořáka Příbram v hlavní roli Bára Hrzánová
a upravovat. Uveřejňované texty nemusejí
vyjadřovat názory a postoje redakce
a vydavatele.
17.11.
neděle
Franco D‘ Alessandro: Římské noci
– HOST Agentura Harlekýn
Uzávěrka tohoto čísla byla 10. 9. 2013.
Další číslo vyjde v prosinci,
uzávěrka 20. 11. 2013.
20.11.
středa
Milostné dopisy
21.11.
čtvrtek
Indická banka (zadáno)
Byla to právě Willow, která přivedla svého muže k argentinskému
tangu. Díky lásce k tomuto vášnivému tanci vznikly nejen oblíbené Fulghumovy romány, ale
také krásné obrazy a ilustrace, jež
Willow maluje speciální technikou
enkaustiky. Enkaustika pochází
z antiky, využívá horký včelí vosk,
do kterého se přidává barevný
pigment. Vosk se pak aplikuje
na povrch. „Tahle malba je jako
tango – je to vřelé, plnokrevné
a smyslné, velmi staré médium,“
vysvětluje Willow.
22.11.
pátek
Tři muži na špatné adrese
Vydání připravily:
23.11.
sobota
Sunny boys (17:00)
[email protected]
24.11.
neděle
Každý rok ve stejnou dobu (17:00)
24.11.
neděle
Další roky ve stejnou dobu (19:00)
25.11.
pondělí
Blbec k večeři
[email protected]
27.11.
středa
Kdes to byl(a) v noci?
Centrum Paraple:
28.11.
čtvrtek
Maurice Hennequin: Prolhaná Katty
- HOST Divadelní společnost Háta
Martina Barcalová, Kateřina Jungbauerová (kj),
PhDr. Alena Kábrtová, Ing. Jan Kejzlar,
Mgr. Zuzana Korbelová, Mgr. Jiří Pokuta,
Mgr. Sylvie Slavíková, Alena Sochůrková.
29.11.
pátek
Franco D‘ Alessandro: Římské noci
– HOST Agentura Harlekýn
Česká asociace paraplegiků:
30.11.
sobota
O medvědu Ondřejovi (11:00) – HOST,
PRO DĚTI Divadelní společnost Julie Jurištové
Willow Bader a Robert Fulghum
se letos na jaře premiéry Drž mě
pevně, miluj mě zlehka osobně
30.11.
sobota
Irena Dousková: Hrdý Budžes - HOST Divadlo
A. Dvořáka Příbram v hlavní roli Bára Hrzánová
Ing. Kateřina Antošová, Jiří Čeloud,
PhDr. Markéta Dvořáková, Ph.D.,
Ing. Jana Hoffmanová, Mgr. Bohuslav Hůlka,
Martin Linhart, Mgr. Kateřina Macháčová,
Ph.D., Vlaďka Malíková, Jan Pešek, Eva Rydval
Náklad 850 ks
Vytiskla tiskárna:
Artprint, Tomsova 6, Praha 10
Mgr. Andrea Preclíková (ap)
[email protected]
Alexandra Šilhánová (aš)
[email protected]
Zuzana Joachimsthalová
Za příspěvky děkujeme:
www.bezzabradli.cz
Alena Jančíková, Hana Sixtová.
Další příspěvky:
Administrace: Alexandra Šilhánová
Grafická úprava: Vít Franta
Foto na titulní straně: Martin Salajka
září 2013
Inzerce
14
ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT…
ADL 36
ADL 52
ADL 30
ADL 51
ergonomický příbor s fixací
hrnek s pítkem a uchy
stolní otvírák sklenic
multifunkční kuchyňské prkénko
ADL 23
RP/113
618
R3 Quadru Max
přesouvací prkno
univerzální pracovní podnos
pláštěnka s reflexními prvky
návlek pro kvadruplegiky
Progeo Basic Light Plus
Progeo Joker Energy
RR Play
Viper Plus
odlehčený variabilní vozík
aktivní vozík s pevným rámem
nejvariabilnější sportovní vozík
outdoorový elektrický vozík
Dento Lift S
Casa Classic Light
Combiflex Air
1006 Standard
elektrický zvedák do vany
elektrické polohovací lůžko
paměťová antidekubitní matrace
elektrický pojízdný zvedák
www.dmapraha.cz
PODROBNÉ INFO RMACE O VŠECH P RO D U K TE C H N AL E ZN E TE N A N AŠ I C H WE BOV ÝC H S TR Á NK ÁC H
DMA Praha s. r. o., Kunice 207, 251 63 Strančice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: [email protected]
I
Foto: 3handbikes.com
Na handbicích kolem
Islandu, aneb cesta tam
a zase zpátky a navíc
okolo, to ani hobiti neumí
překážku za druhou. Vlastními
silami, přispěním přátel, kteří vás
ponesou půl kilometru na zádech
nebo i těch, kteří vás podpoří
a budou věřit, že vaše cesta je
uskutečnitelná.
Nekonečné západy slunce,
nepřátelský protivítr, technické
problémy i dechberoucí vstřícnost neznámých lidí. Náročná
cesta
českých
handbikerů
dospěla do zdárného konce.
Je nám velkým potěšením poděkovat všem, bez kterých by naši
cestu nebylo možné podniknout.
Především České asociaci paralegiků, Městu Dačice, společnostem SWIN Systems, Teleflex, DMA
Praha, Sunrise Medical, Heiru,
Magicam, Zdraví v gelu, HM Metal,
HUDYsport, Biofarm, Lize vozíčkářů, Autoškole Antoňů Pavel,
Hospodě Pod Betonem, Lékárně
Na Červeném vrchu, Pavlu Karpíškovi, Mojmíru Vackovi, Jiřímu
Semanovi, manželům Správkovým,
Jiřímu Janíčkovi, Martině Jiříčkové a všem dalším, kteří přispěli
na naši cestu finančně, dobrou
radou nebo důvěrou v náš projekt.
Při plánování takové cesty nikdy
nezvládnete pomyslet na vše,
někdy ani nechcete. Myslíte
na krásné cesty a okouzlující
výhledy. Nezatěžujete se myšlením
na úseky, kterými lze projet jen
obtížně, na propíchnuté duše nebo
na rozbité součástky. A už vůbec
ne na fyzicky náročné každodenní
přesuny a nepříjemné počasí.
7. července 2013 započala cesta
tří studentů. S jasným cílem - objet
Island na handbicích, kolech uzpůsobených tak, že na nich mohou
jezdit i vozíčkáři. Nikdo před nimi
ještě takovou cestu nenaplánoval.
Jirka, Matěj a Jenda se ale nenechali odradit a do fyzicky náročné
cesty dali vše, co měli.
Počasí bylo chladnější, než očekávali. Průměrných deset stupňů
„vylepšoval“ chladný vítr. Někdy
bylo nutné jet na handbicích i 14
hodin denně. Nejobtížnější ale
bylo čelit všem technickým problémům, které se při cestě udály.
Porouchání různých částí jejich
strojů, invalidního vozíku nebo
bariérám na cestách. S tím vším
si museli neobvyklí cestovatelé
poradit. Naštěstí se přesvědčili,
že pomocná ruka může přijít nejen
od blízkých či vám podobných.
K vyřešení problémů tak přispěli
pro kluky zcela neznámí lidé z různých koutů Islandu i Evropy.
Po 44 dnech cesta tří přátel
z Dačic skončila úspěchem. Vypořádali se s každou překážkou
a dokázali tak nejen handicapovaným lidem, že pokud opravdu
něco chcete, stačí zdolávat jednu
září 2013
Paraple revue
s charitativním účelem, ale bylo
jasné, že se to zvrhne. Zapojí se
pár alfa samců nabitých testosteronem a ostatním nezbude, než se
přidat, aby jim to nezkazili. Visím
na netu a co 2 hodiny zjišťuji, kam
se můj tým propracoval. Závodí 6
týmů, v každém jeden handbiker.
Jede se štafetovým způsobem
z Aše do Prahy, přes Velké Kapušany na ukrajinsko-slovenských
hranicích. Družstvo má 8 členů.
Jeden šlape a další se vezou
v doprovodném vozidle. Představa,
že s nimi pojedu v relativně malém
autě s handbikem a vozíkem mne
natolik odradila, že jsem se rozhodla svých „povinných“ 100 km
ujet najednou v poslední etapě.
Proto teď musím na síti sledovat
záznamy GPS, kdy na mne vyjde
řada. Mělo to být v neděli, ale
je pátek odpoledne a já pomalu
balím. Tým se blíží k Olomouci.
Je vražedné vedro a proto jsem
ráda, že na mne vyjde noční etapa.
Nikdy jsem na handbiku nejela
v noci a nikdy jsem neujela najednou 100 km. Netuším, co mne
čeká. Možná je lepší nevědět.
Unicreditleasing vytvořil opravdu
silný tým. Na úvodní schůzce
na to nevypadali. Snad mi prominou, ale moc šancí dojet jsem jim
nedávala. Teď se ukazuje, že ujeli
přes 1 800 km průměrnou rychDíky a těšíme se na další společné
lostí okolo 28 km/hod., což je
překonávání každodenních i cestov kopcovité česko-slovenské kravatelských překážek.
jině a panujících vedrech naprosto
Více na www.3handbikes.com.
senzační. Dle mých propočtů se
Jan Havel, Matěj Mikšíček, sejdeme u Pardubic okolo půlnoci.
Jiří Čeloud Přijela jsem včas. Těsně po mně
dorazila
podpůrná
skupina
a začala mi handbike oblepovat
111 hodin aneb
svítícími proužky a světýlky. PozOpel Handy Maraton
ději z nich vypadlo, že se báli,
Po úspěšné realizaci čtyř velkých že nebudu chtít jet v noci. Bikeři
cest vozíčkáře Heřmana Volfa dorazili podle plánu, předali mi
po Evropě na handbiku zorgani- tracker a já, i s obětavým manzovalo sdružení CESTA ZA SNEM želem, který mne jako obvykle
další projekt, jehož cílem je inte- doprovázel na kole, vyrazila. Bylo
grace osob se zdravotním posti- to naprosto skvělé! Podpůrný tým
žením mezi zdravé v rámci spor- v autě mi celou cestu svítil a motitovních aktivit.
Mám dovolenou, sedím doma
a čekám. Nenudím se, silou
vůle se pokouším zahnat zánět
močových cest. Cpu se antibiotiky a banány. Dívám se na svůj
zlomený nárt, pozůstatek špatně
projeté zatáčky v Hustopečích.
Vypadá už dobře. Fóbii ze zatáček
se mi během uplynulých dnů podařilo překonat. Co mi také zbývalo,
když je přede mnou další závod.
Původně sice avizovaný jako cesta
voval mne držet rychlost. Bylo
mi jich líto, místo spánku strávili
4 hodiny za handbikerkou, která
se do kopce táhla sotva desetikilometrovou rychlostí. Naštěstí
polabská rovina převažovala, a tak
jsem udržela průměr na plánovaných 25km/hod. Rychleji to
opravdu nešlo, posledních 15 km
bylo mírně, ale pořád do kopce.
Na Černém Mostě jsem si ještě
dvakrát obkroužila Hornbach,
neboť mi do stovky chybělo
1,5 km. Svůj doprovod jsem
totálně zničila. Manžel na horském kole mi záviděl galusky, kluci
v autě si prý připadali jak na pouti.
Blikalo, svítilo a odráželo se to
před nimi mohutně.
Tak děkuji, Héřo, za bezvadnou
akci a těším se na další ročník.
Kateřina Antošová
Dovolená na Lipně
Za podpory Ministerstva pro
místní rozvoj se podařilo uskutečnit projekt “Lipno bez bariér”,
jehož hlavním cílem je umožnit
handicapovaným osobám trávit plnohodnotně volný čas. Pro
milovníky aktivně strávených
volných chvil či dovolených se
v okolí Lipenské přehrady nabízí
široké spektrum vyžití.
Přívlastek „bez bariér“ je přitom
oprávněně namístě. Samostatně
či s doprovodem se návštěvníkům
nabízí mnoho možností, jak strávit
den. Pravděpodobně největším
lákadlem je asi čtyřicetimetrová
dominanta celého Lipna, známá
jako Stezka korunami stromů. Ať
už autobusem, pěšky nebo lanovkou (kterou obsluha ochotně
zastaví a pomůže vám nastoupit
i naložit vozík na sedačku přímo
vedle vás) má i handicapovaný
návštěvník možnost spatřit opravdu
dechberoucí výhled na velkou
část Lipenské přehrady i šumavských hor. Vyhlídková věž je (až
na poslední nejvyšší patro) bez-
Foto: Cesta za snem
září 2013
Paraple revue
Archiv: Martin Linhart
bariérová a postupným, asi 600 m
dlouhým pozvolným stoupáním
se dostanete bez problémů k cíli.
Díky zábradlí z drátěných pletiv
má i člověk sedící na vozíku možnost plně si tuto krásu vychutnat.
Cesta nahoru je navíc zpestřena
několika dřevěnými adrenalinovými
prolézačkami. V letním období
je možno celou trasu absolvovat
také v noci, kdy je celá rozhledna
speciálně osvětlena. Pro milovníky cykloturistiky nabízí místní
půjčovna, mimo možnosti zapůjčení kol a koloběžek, také zapůjčení tandemových kol a handbiků.
V době, kdy jsem trávil dovolenou na Lipně já (9/2012), byla
nabídka značně omezená, a to
na jediný handbike značky Kozoroh. S menšími počátečními obtížemi jsem si na tento stroj zvyknul
i já (kvadruplegik) a nakonec jsme
s přítelkyní během dvou odpolední
úspěšně objeli část Lipenské přehrady od Frymburka až po Přední
Výtoň. Cesta vede celou dobu
okolo přehradního břehu a není
nikterak náročná, zvládne ji tedy
i úplný cykloamatér bez kondičky
jako já. Cestou je možno zastavit se a prohlédnout si hráz či
celý rekreační areál z protějšího
břehu. V širším okolí Lipna je cyklostezek pochopitelně o mnoho
kilometrů více, ovšem je třeba se
připravit na jejich vyšší náročnost.
Vodní hladinu je možné poznat jak
z paluby dvou výletních lodí, které
nádrž křižují po celé její délce
v pravidelných intervalech, tak
i díky menšímu elektrickému člunu,
který si mají návštěvníci možnost
vypůjčit. Během hodinové vyjížďky
elektrickým člunem s opravdu
snadným způsobem řízení si zvládnete jak prohlídnout nemalou část
okolí, tak i odpočinout. Člun je
svou sklopnou rampou přizpůsoben pro nájezd jednoho mechanického vozíku, cestující tedy nemá
s naloděním sebemenší problém.
Pro elektrické vozíky tato možnost
z důvodu velikosti člunu bohužel
není. Pro milovníky vody je areál
připraven i na případ nepříznivého
II
počasí, kdy nabízí možnost využití Trail orienteering je jednou ze čtyř
krytého bazénu se zvedákem pro disciplín sdružených v IOF (Mezinárodní orientační federace). Další
snadnější přístup do vody.
Bezbariérové ubytování na Lipně disciplíny jsou orientační běh, ori(Hotel Lanovka) také není žád- entační závody na horských kolech
ným problémem. Přístupnost WC, a na lyžích. Tato disciplína umožkoupelny či sprchového koutu ňuje i tělesně handicapovaným
se sedačkou je výborná, pohyb závodníkům závodit za stejných
na vozíku po hotelu, restauraci, podmínek se závodníky bez handiobchodu s potravinami i ostatních capu.
prostorách vyžaduje minimální
námahu, stejně jako po venkovním
okolí. Hotelů a apartmánů vyhovujících nárokům handicapovaných
je v celé oblasti opravdu mnoho
a vyberou si i nejnáročnější.
Nezbývá tedy než doporučit tuto
možnost všem, kteří hledají ideální způsob, jak prožít krásné
chvíle více či méně aktivním způsobem a zároveň doufat, že míst
jako je Lipno bude v budoucnu
jen přibývat.
Martin Linhart
Zlatá medaile
pro Janu Kosťovou
Srdečně blahopřejeme Janě Kosťové, která se 11. 7. 2013 stala
na závodech WTOC 2013 ve finském Vuokatti mistryní světa v trail
orienteeringu kategorie Paralympic.
vážné diskuze o zařazení handiboxu na seznam paralympijských
sportů. Dokonce byla na Mezinárodní paralympijský výbor zaslána
petice za zařazení boxu na vozíku
mezi
paralympijské
sporty.
K petici se může připojit kdokoliv na http://www.change.org/
petitions/rolling-with-the-punches-international-paralympic-commiKe svému úspěchu Jana Kos- ttee-add-wheelchair-boxing-to-theťová říká: "Letošní závod byl velmi -paralympic-games.
dobře připravený, sedl mi styl sta- Česká paraboxerská asociace
vitele, bylo možné se opřít o pre- vznikla za podpory francouzských
cizní mapu. Navíc pořadatelé kolegů díky třem ženám, které
odvedli velký kus práce i s ohle- se boxu a dalším sportům samy
dem na potřeby vozíčkářů. Asi- dlouhá léta profesionálně věnují
stenti byli opravdu úžasní. Díky a jsou v nich úspěšné. Jeho zaklatomu jsem mohla dát závodu maxi- datelkami jsou Terezie Krejbychová, prezidentka CPA, boxerka
mum."
a fitness trenérka, která má dlouJana Kosťová závodí za Sportovní
holetou zkušenost s tréninkem
klub vozíčkářů Praha a od roku
vozíčkářů a podílela se i na pří2011 vede jeho orientační oddíl.
pravě paralympijského sportovce.
Závodit začala až po narození
svých dvou dětí v roce 2009. Pavel Eva Líšková, viceprezidentka CPA,
Dudík je zkušený závodník SK je reprezentační trenérkou ženProstějov, orientačnímu běhu se ského boxu a dlouholetou úspěšvěnuje několik desítek let. Od roku nou bojovnicí. Nejnověji je držitel2007 se, vzhledem ke svému han- kou pásu a titulu Mistryně světa
dicapu, vážněji zaměřuje na trail WKF v thajském boxu.
orienteering. Po několika umístě- Vlaďka Malíková je mistryně ČR
ních v první desítce na MS i ME se v boxu a svěřenkyně Evy Líškové.
letos jedná o jeho dosud nejlepší V CPA zastává funkci tajemnice.
výsledek.
Dalšími významnými oporami jsou
Sportovní klub vozíčkářů Praha je
občanské sdružení, které sdružuje sportující vozíčkáře z celé
ČR. Kromě orientačního oddílu
se zde provozuje stolní tenis, florbal, lyžování, potápění a outdoorové sporty.
fyzioterapeutka Stanislava Malíková, která má dlouholeté zkušenosti s rehabilitací vozíčkářů
a Magdaléna Friedová, která má
na starosti fundraising asociace.
Ve spolupráci s Centrem Paraple
se uskutečnilo již několik ukázkoBohouš Hůlka vých hodin handiboxu. Účast byla
SKV Praha značná a zájem obrovský. Rozhodly jsme se tedy, že pro zájemce
budeme od září letošního roku
paraboxerská
pořádat pravidelné tréninky.
Foto: www.SKVPraha.org
Česká
asociace aneb handibox
konečně i v Česku
V červnu letošního roku se podařilo založit Českou paraboxerskou
asociaci/Czech Paraboxing Association (CPA), která se specializuje
na sportovní odvětví box na vozíku.
Navázali jsme tak na dlouholetou
tradici okolních evropských zemí
a USA. Handibox je u nás zcela
nový druh sportu, který přizpůFoto: Lukáš Salák
sobuje pravidla klasického boxu
V
kategorii
Open
skončil lidem na vozíku.
na 6. místě Tomáš Leštínský, 11. Z evropských zemí drží v tomto Aktuality a další informace najdete
byl Petr Dudík.
odvětví primát Francie. V minulosti na www.czechparaboxing.cz nebo
Přestože v minulosti už Česká již bylo uspořádáno nejedno mis- na FB stránkách Czech Parabrepublika na MS získala bronz trovství v této zajímavé disciplíně oxing Association.
Pavel Dudík obsadil druhé
místo. 9. mistrovství světa v trail
orienteeringu bylo pro Janu Kosťovou teprve třetím mistrovstvím
světa. První závodní den si vytvořila dostatečný odstup nad druhým Pavlem Dudíkem a oba dva
naši závodníci udrželi své pozice
i druhý den.
v týmové soutěži, letos se jedná a i díky celosvětovému rozšiřování členské základny se vedou
o dvě první individuální medaile.
Vlaďka Malíková
Česká paraboxerská asociace

Podobné dokumenty