PDF - EU tax law WEB

Komentáře

Transkript

PDF - EU tax law WEB
Downloaded via the EU tax law app / web
C_2013325CS.01001302.xml
9.11.2013
CS
Ú?ední v?stník Evropské unie
C 325/13
Žádost o rozhodnutí o p?edb?žné otázce podaná Curtea de Apel Bucure?ti (Rumunsko) dne 2.
srpna 2013 — SC BCR Leasing IFN SA v. Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? — Direc?ia
General? de Administrare a Marilor Contribuabili, Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? —
Direc?ia General? de Solu?ionare a Contesta?iilor
(V?c C-438/13)
2013/C 325/22
Jednací jazyk: rumunština
P?edkládající soud
Curtea de Apel Bucure?ti
Ú?astníci p?vodního ?ízení
Navrhovatelka: SC BCR Leasin IFN SA
Odp?rci: Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? — Direc?ia General? de Administrare a
Marilor Contribuabili, Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? — Direc?ia General? de
Solu?ionare a Contesta?iilor
P?edb?žná otázka
Lze p?ípad majetku, který je p?edm?tem smlouvy o finan?ním leasingu a který se leasingové
spole?nosti po odstoupení uživatele od smlouvy nepoda?ilo od uživatele získat zp?t, p?estože
leasingová spole?nost zahájila a pokra?ovala v zákonem stanovených postupech za ú?elem
vrácení majetku a po odstoupení od smlouvy již neobdržela žádnou ?ástku v souvislosti s
užíváním majetku, považovat za dodání zboží za úplatu ve smyslu ?lánku 16 sm?rnice
2006/[112]/ES (1), nebo p?ípadn? za dodání zboží za úplatu ve smyslu ?lánku 18 sm?rnice
2006/[112]/ES?
(1) Sm?rnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o spole?ném systému dan? z p?idané
hodnoty (Ú?. v?st. L 347, s. 1).

Podobné dokumenty

Downloaded via the EU tax law app / web ROZSUDEK SOUDNÍHO

Downloaded via the EU tax law app / web ROZSUDEK SOUDNÍHO Downloaded via the EU tax law app / web ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 22. ?íjna 2015(*) „P?edb?žná otázka – Služba poštovních p?evod? – Sm?rnice 97/67/ES – Oblast p?sobnosti – Vnitrostát...

Více

Downloaded via the EU tax law app / web C_2015190CS.01000201

Downloaded via the EU tax law app / web C_2015190CS.01000201 Downloaded via the EU tax law app / web C_2015190CS.01000201.xml

Více

POTVRZENÍ

POTVRZENÍ EVROPSKÉ SPOLEENSTVÍ

Více

Prague Office Market ViewPoint

Prague Office Market ViewPoint čtyřmi roky možná zvažovaly relokaci na základě příznivých tržních podmínek, se dnes ve snaze udržet ziskovost rozhodnou spíše pro renegociaci. Tomu napomáhají i nabídky majitelů nejlepších kancelá...

Více

N á lez - Finanční arbitr a Kancelář finančního arbitra

N á lez - Finanční arbitr a Kancelář finančního arbitra 16 438,95 Kč) byla provedena dne 11.8.2005 na obchodním místě JOYERIA QUEEN ve Španělsku ve 20:26 hodin. V průběhu řízení byla kromě instituce vyzvána k předložení originálu účtenky i zpracovatelsk...

Více

AZZU Oslava 7

AZZU Oslava 7 AKTIVNÍ ZÓNY BALINKY PO VÝSTAVBĚ PPO VO

Více