Potíže v klimakteriu Potíže v klimakteriu

Komentáře

Transkript

Potíže v klimakteriu Potíže v klimakteriu
Potíže v klimakteriu
Klimakterické potíže, pĄechod a zdravotní problémy s ním spojené už nejsou strašákem
evropských žen. Návaly horka, pocení, nespavost atd. mnoho žen léÜí hormonální substituÜní
terapií (krátce HRT).
Pokud mezi tyto ženy patʼníte nebo patʼnit chcete, pak také vėzte, že nejnovėjší lékaʼnské výzkumy naznaĀují, že pʼni
dlouhodobém užívání HRT (více než
5 let) se mimo jiné zvyšuje riziko rakoviny prsu. Pʼnidáte-li obĀasné nechtėné
„špinėní“, máte o dśvod více uvažovat
o alternativė. Touto alternativou mohou
být látky zvané fytoestrogeny, které
jsou velmi blízké estrogenśm lidským.
Z nich nejúĀinnėjší jsou izoÁavony,
možná jste o nich již slyšeli. Na trhu
jsou ve formė doplļkś stravy k dostání
2 druhy izoÁavonś: sójové a izoÁavony
z Āerveného jetele. Sója, pro nás netradiĀní surovina, je sice levnėjší (nėkdy
i geneticky upravovaná), ale protože má
v sobė pouze 2 izoÁavony, má i slabší
a pomalejší úĀinky. V Evropė mnohem
známėjší je Āervený jetel, který obsahuje 4 izoÁavony, které jsou pro nás
(evropskou populaci) navíc mnohem
„stravitelnėjší“, ale hlavnė úĀinnėjší
než sója. Nejznámėjším evropským
pʼnípravkem obsahujícím izoÁavony
z Āerveného jetele je pʼnípravek menoÁavon. StaĀí užívat 1 zelenou tobolku
menoÁavonu dennė a za 2-3 týdny je po
potížích. Pʼni potížích rozsáhlejšího cha-
rakteru je nėkdy nutné užívat v prvním
týdnu 2 tobolky dennė.
Ano, je možné, že tėmto ʼnádkám nevėʼníte, že jste již pʼned Āasem vyzkoušely
pʼnírodní preparáty a že skoro vśbec
nefungovaly. Pʼned Āasem totiž byly na
trhu jen pʼnírodní pʼnípravky tzv. první generace, založené pʼnedevším na
„vĀelích“ produktech. Tyto pʼnípravky
jsou však již pʼnekonány a na pomoc
vám nastupuje tʼnetí generace pʼnípravkś
v Āele s izoÁavony, jejichž úĀinnost je již
respektována i Āástí lékaʼnské veʼnejnosti.
Nejsou sice tak úĀinné jako „klasické“
hormony, ale zase u nich není riziko rakoviny Āi trombózy, a to stojí za to, ne?
V laboratoʼni (Biotechnologické fakulty
Vídeļské univerzity) prof. Jungbauera
byly v minulých letech systematicky
zkoumány preparáty sloužící k „léĀbė
klimakterického syndromu“. Testované
pʼnípravky vykazovaly významné rozdíly v úĀinku, pʼniĀemž nejlépe se umístily
pʼnípravky obsahující extrakt z Āerveného jetele.
K tėmto testśm jsme pʼnidali cenový prśzkum v Āeských lékárnách a mśžeme
ʼníci, že pʼnípravky s vyšší cenou vykazují zpravidla i vyšší úĀinnost. Pʼnípravek
menoÁavon mėl hodnotu úĀinnosti na
modelu ß-ER na úrovni 192,7 nmol/g,
zatímco nejmenovaný sójový pʼnípravek
pouze 43,7 nmol/g, tedy asi 4x nižší. Cena
60 tobolkového balení pʼnípravku menoÁavon je v lékárnách na úrovni 700 KĀ,
45 tobolek sójového pʼnípravku stojí asi
360 KĀ. Pʼni pʼnepoĀtu na jednu tabletu je to
12 KĀ u menoÁavonu a 8 KĀ u sójového
pʼnípravku. Vezmeme-li však v úvahu nižší úĀinnost sójového pʼnípravku, je pomėr
12:32, tedy více než dvojnásobný rozdíl
v cenė za denní dávku v neprospėch pʼnípravku ze sóji. Tento výpoĀet potvrzuje
výše uvedená tvrzení, že Āervený jetel je
úĀinnėjší než sója. Pʼnidáme-li naznaĀovaný pozitivní vliv extraktu z Āerveného
jetele na prevenci rakoviny prsu, osteoporózy a kardiovaskulární choroby, vychází
nám Āervený jetel velmi výhodnė.
(Pʼnípravky z ploštiĀníku, které jsou na
Āeském trhu hojnė zastoupené, hodnoceny nebyly, protože ve výše uvedeném
mėʼnení nevykazovaly žádnou aÀnitu
k estrogenním receptorśm a fungují tak
pravdėpodobnė jinými mechanismy.)
V lékárnách najdete pʼnípravek menoÁavon
v balení po 30 a 60 tobolkách, pʼniĀemž
menoÁavon lze užívat i dlouhodobė.
BIOMEDICAL PAPERS
Volume 149, Number 1
Published semiannually
MK ČR E 12793
Published and printed by Palacký University, Olomouc
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, IČO 61989592
Olomouc 2005
ISSN 1213-8118

Podobné dokumenty

Century Group

Century Group otevírají horizont a¬veĢejný prostor. Nárožní poloha objektu pĢi ulici Nádražní a¬dvojice obytných vďží, které jsou dobĢe viditelné z¬mnoha rĪzných úhlĪ, budou významným orientaĀním bodem centra mď...

Více

Spací pytle - INTERSPORT Chomutov

Spací pytle - INTERSPORT Chomutov Tvar tohoto spacího pytle je pʼnizpśsoben obrysśm lidského tėla a má optimální pomėr mezi tepelným výkonem a hmotností. Informace o peʼní: Peʼní – jedineĀný pʼnírodní produkt od hus nebo kachen – nelze...

Více

Ceník - Cesty ke zdraví

Ceník - Cesty ke zdraví Zelný trh 1249, 686 01 Uherské Hradiště tel.: 775 750 615, 572 540 221

Více

Bolesti zad - Anja bylinarka

Bolesti zad - Anja bylinarka Páteʼn pʼnedstavuje základní osu našeho tėla. Umožļuje vzpʼnímený postoj, který je charakteristický pouze pro Ālovėka. Je dvakrát esovitė zakʼnivená, nahoʼne spojená s lebkou hlavovými klouby, dole ústí...

Více

www .dolmar.com

www .dolmar.com Zdravé lesy, stavby ze dʼneva, péĀe o krajinu, práce kolem domu a v zahradė, polena pro praskající oheļ. To vše a mnohé ostatní má jedno spoleĀné: Spolehlivá a výkonná motorová pila, která vám ulehĀ...

Více

Drags Imun ()

Drags Imun () Akutní potíže – 9 kapek 3x dennė. Chronické potíže – 3 kapky 3x dennė. NepʼnekraĀujte doporuĀené denní dávkování. Po tʼnech týdnech užívání následuje 1 týden pauza. Pro podporu detoxikace tėla je nut...

Více

Onemocnění prostaty

Onemocnění prostaty Benigní hypertrofie prostaty (BHP) je zvėtšení prostaty, které bėžnė postihuje muže kolem 60 let vėku. Jedná se o nejĀastėjší benigní nádor u mužś ve vyšším vėku. Prvotní problémy, které onemocnėní ...

Více

Téma vydání: gynekologie

Téma vydání: gynekologie ujištění díky indikátoru

Více

zde - PHARMANEWS

zde - PHARMANEWS vám slíbili, a jak se můžete přesvědčit, už to taky plníme. Od 1. ledna jsme spustili nové internetové stránky v obou republikách, které by měly být obsažnější, přehlednější a taky líbivější, pokud...

Více