Petr Rychlý a Pavel Šimák na Peruci

Komentáře

Transkript

Petr Rychlý a Pavel Šimák na Peruci
)
!
Slovo starosty…
Programové prohlášení Rady městyse Peruc na období 2014 – 2018
Co se povedlo a co nás trápí
Kulturní komise Rady městyse Peruc
Co projednala Rada a Zastupitelstvo městyse Peruc...
Peruc v rozhlase a televizi
Na masopustu v Radonicích…
Zvelebovací spolek Boleslava Jablonského Radonice n.Ohří
Akce Klubu žen ve Stradonicích v roce 2015
Masky šly Stradonicemi
Kde se vzaly Stradonice…
Telce Petra Hudského 2
Mateřská škola informuje
Základní škola Peruc informuje
Petr Rychlý a Pavel Šimák na Peruci
Za Dubem zahájili
NAUČNOU STEZKOU PERUCKO „v bačkorách“ - 18. díl
Holokaust měl oběti i na Peruci
Chraštínem
Otec Berard – pater Jaroslav Hasil
Kousek Taizé i v Peruci
Černobílá Terezka v galerii
Akce Peruckého Sokola v roce 2015
Oslava MDŽ v Peruci
Peručáci 20. století
Peruc přešla ze starého do nového roku
Svazek obcí Mikroregion Perucko
Ptáci pomáhají lidem v boji se škodlivým hmyzem
Závody do vrchu ve Stradonicích
Program kina na duben – červen 2015
Společenská kronika
Statistika za rok 2014
Inzerce a oznámení
Redakční rada , kontakty
2
3
4
6
8
10
13
14
16
18
21
22
24
28
30
30
31
32
37
38
40
42
43
44
45
46
49
52
54
57
58
60
61
62
63
!
Co napsat úvodem v jarním Zpravodaji?
100 dnů „hájení“ je za námi a pokud se ohlédnu
po čtyřech měsících na radnici mohu konstatovat, že se
mně rozšířily obzory o dění ve všech obcích Perucka. Určitě to bude ještě nějakou
dobu trvat, ale snad to zvládnu. Na radnici se nám již pár věcí podařilo, ale i pár
věcí samozřejmě zaskřípe.
Velkou část naší činnosti v současné době zabírá zpracování projektů, které
bychom měli rádi připravené pro vyhlášení dotačních programů. Jsou to vesměs
věci, které vyžadují předprojektovou přípravu a musí být součástí k přihlášce o
dotace.
A co připravujeme? Je to například zateplení zdravotního střediska,
zklidnění dopravy v obcích Telce, Peruc, Černochov a Pátek, rekonstrukce
obecních rozhlasů, oprava a čištění památníků, čištění peruckých rybníků,
elektronické zabezpečení školy a rekonstrukce veřejného osvětlení. To
samozřejmě není vše a čas ukáže, na co se nám podaří v rámci dotací dosáhnout.
Rád bych vyzvedl práci našich pracovníků z tzv. „provozovny“. Není to jen
můj názor, ale i občané je chválí za práci v rámci úklidu obcí.
V neposlední řadě se musím zmínit, že jsme se vypořádali s většinou
chronických neplatičů nájemného v obecních bytech a v této cestě budeme
pokračovat.
Věřím, že jaro nám všem na radnici dodá sílu a energii do další práce.
Radomír Bláha – starosta městyse Peruc
Jako blesk z čistého nebe nás překvapila zpráva, že nás náhle
a nečekaně opustil pan JUDr. Miroslav Zrůst.
Pan JUDr. Zrůst dlouhá léta spolupracoval s městysem Peruc
jako advokát. Ve své profesi byl uznávaným odborníkem a na jeho
pomoc spoléhal nejen městys Peruc, ale i občané Perucka. Je mi ctí,
že mohu jménem městyse Peruc s projevem hluboké úcty poděkovat
za vše, co pro Peruc vykonal.
Čest jeho památce
Radomír Bláha – starosta městyse Peruc
3
!
PREAMBULE
Rada městyse (RM) Peruc v návaznosti na své volební programy vyjadřuje tímto prohlášením
společnou vůli dosáhnout při výkonu veřejné správy všestranného rozvoje všech obcí městyse
Peruc s cílem zlepšit kvalitu života jejich občanů.
Obce Perucka budeme rozvíjet pro potřeby občanů. Hlavními prioritami bude dlouhodobé
vyrovnané hospodaření a průhlednost všech rozhodovacích procesů.
Rozvoj městyse Peruc nelze zabezpečit jinak než dlouhodobou koncepcí, která musí mít
podporu odborného zázemí, zvolených zastupitelů a občanů. Proto chceme navázat na již
položené základy a pečlivě zvažovat veškeré návrhy a náměty.
RADA MĚSTYSE SE BUDE ŘÍDIT TĚMITO PRINCIPY A ZÁSADAMI:
- kvalitní a otevřený výkon veřejné správy a vyrovnané a průhledné hospodaření,
- efektivní vynakládání prostředků městyse,
- důraz na plánované financování rozvojových aktivit,
- podpora místních podnikatelů a propagace městyse,
- důraz na ochranu zdraví, života a majetku občanů,
- další zlepšení dopravní situace v obcích Perucka,
- udržení zdravého životního prostředí a jeho trvalá ochrana,
- kvalitní služby pro rodiny s dětmi a seniory,
- informovanost občanů a podpora občanského sektoru,
- podpora kulturním a sportovním aktivitám.
PROGRAMOVÉ CÍLE RM:
VEŘEJNÁ SPRÁVA
- úřad městyse a jeho zaměstnanci budou při své činnosti dodržovat zásady efektivity,
kvality, profesionality, nestrannosti a otevřenosti,
- u strategických a rozvojových záměrů bude RM preferovat vedení široké diskuze s občany,
- budeme transparentně udělovat a sledovat veřejné zakázky,
- zlepšíme informovanost občanů zkvalitněním stávajících informačních systémů
a zavedením nových.
ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
- RM klade důraz na kvalitu a dostupnost ambulantní zdravotní péče na Peruci,
- RM podpoří další rozvoj startovacích bytů a bytů pro seniory.
PODPORA VZDĚLANOSTI
- RM v souladu s dlouhodobou strategií podpoří materiálně technický rozvoj mateřské a
základní školy,
- spoluprací se školkou a školou zapojíme děti a studenty do života obcí a tím zvýšíme jejich
motivaci a posílíme jejich pozitivní vztah k obcím Perucka.
ÚZEMNÍ ROZVOJ A VZHLED OBCÍ MĚSTYSE PERUC
- aktualizace rozvojového plánu bude výstupem pro plánování významných investičních
rozvojových záměrů městyse,
- při rozvoji obcí Perucka budeme využívat odborníky na uzemní plánování, architekturu a
experty v oblasti rekonstrukcí a stavebnictví,
- RM bude podporovat spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem.
4
!
INFRASTRUKTURA A BYDLENÍ
- RM umožní další individuální bytovou výstavbu připravením nových stavebních pozemků,
- bude se zabývat dopravní situací v obcích Perucka s důrazem na zvýšení bezpečnosti
provozu,
- vynaloží maximální úsilí při jednání se správci státních a krajských komunikací o jejich
urychlené rekonstrukci,
- připraví plán oprav, rekonstrukcí a budování nových komunikací, chodníků a inženýrských
sítí,
- při realizaci investic maximálně využije financování z jiných než obecních prostředků.
KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
- RM bude podporovat sportovní a volnočasové aktivity ve vzájemné spolupráci se
zainteresovanými subjekty,
- ve spolupráci s kulturní komisí bude vytvořen efektivní plán podpory kultury a kulturních
akcí,
- RM hodlá finančně a materiálně i nadále podporovat různá zájmová sdružení, organizace
a spolky,
- bude hledat ve spolupráci s kulturní komisí nové možnosti pro oživení kulturněspolečenského života.
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ
- RM zpracuje roční plán údržby zeleně s cílem zefektivnění vynakládaných finančních
prostředků,
- bude pokračovat v budování a revitalizaci dětských hřišť,
- zlepší plánování a průběžnou kontrolu údržby,
- bude podporovat třídění komunálního odpadu.
REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE, PARTNERSTVÍ, PODPORA
CESTOVNÍHO RUCHU A PROPAGACE OBCÍ PERUCKA
- RM bude aktivně podporovat regionální spolupráci s cílem dosáhnout lepší turistické
atraktivity celého regionu,
- podpoří prezentaci a propracovanou propagační kampaň,
- zvýší atraktivitu turistických cílů a zlepší informovanost a orientaci pro návštěvníky,
- bude nadále podporovat konání Krajských dožínek a účast v Mikroregionu Perucka.
ZÁVĚR
RM městyse Peruc bude usilovat o rozvoj obcí městyse Peruc ve všech výše zmíněných bodech.
RM současně konstatuje, že využije všech legislativních a finančních nástrojů k tomu, aby se v
obcích Perucka dobře a spokojeně žilo.
Toto programové prohlášení schválila Rada městyse na svém jednání 2. března 2015 a chce ho
realizovat v období do řádných voleb do obecního zastupitelstva v roce 2018.
Ing. Radomír Bláha, starosta
Bc. Jan Vnouček, místostarosta
Dagmar Fousková, členka rady
Josef Jelínek, člen rady
Mgr. Pavla Markvartová, členka rady
5
!
Městys kompletně zrenovoval dva volné byty, včetně sociálního zařízení, v
bývalém pečovatelském domě v Peruci čp. 120. V současné době ještě probíhají
drobné dokončovací práce, a pak budou obě bytové jednotky přiděleny novým
nájemcům podle stávajícího pořadníku uchazečů o obecní byty.
Foto: Roman Kučera
Městys zrekonstruoval sociální zařízení v kabinách Fotbalového klubu Peruc z
důvodu nutné kolaudace objektu. Děkujeme za sponzorský dar panu Martinu
Říhovi – Keramika Peruc, který obci věnoval ozdobné obklady s logem FK Peruc
1928 v hodnotě 4.800 Kč.
Foto: Roman Kučera
Cesty a stezky od nepaměti sbližovaly a spojovaly obce i lidi. Proto městys
obnovil původní historickou cestu Débeř - Peruc nad koupaliště v délce 1,5 km.
A pokračuje v prořezávce starých a zarostlých cest Débeř – Hřivčice u koupaliště
a Débeř – silnice nad Slavětínem. Polní komunikace tak mohou opět sloužit k
procházkám a cykloturistice.
Foto: Jan Vnouček
6
!
Městys odstranil opuštěný autovrak, který
léta hyzdil a poškozoval životní prostředí v
Pátku. Jeho odtah a likvidace proběhly
v souladu se zákonem.
Foto: Jan Vnouček
Městys zastavil růst dluhu v bytovém hospodářství, který koncem roku 2014
přesahoval 300 tisíc korun. Až na jedinou výjimku jsme se s neplatiči v Peruci,
Černochově, Radonicích a Stradonicích domluvili na úhradě dlužného nájemného
nebo na opuštění bytu. Tím se uvolnily obecní byty pro nové nájemce, kteří nájem
platit chtějí. Se všemi nájemníky jsme uzavřeli nové nájemné smlouvy podle
nového občanského zákoníku s vratnou kaucí ve výši tří měsíčních nájmů a s
ustanovením o možném vystěhování v případě neplacení nájmu. Dlužné částky
budou vymáhány soudně.
Jan Vnouček
Psí hovínka
Všichni milujeme psi, pejsky a
hafany. Již méně se nám ale líbí, když
venku na podrážku
našlápneme psí
hovínko a přineseme si ho domů. Proto
apelujeme na všechny pejskaře: Uklízejte
si po svých čtyřnozích kamarádech! Stačí si
s sebou při venčení vzít igelitové pytlíky ze
supermarketu a pak je plné vhodit do
odpadkového koše nebo popelnice. Zlepší se tím životní prostředí v našich obcích
a věřím, že i mezilidské vztahy.
Jan Vnouček
Krádeže zdravých a vzrostlých stromů
Taky jste u nějaké polní nebo lesní cesty narazili na závoru a naštvalo vás to?
Poděkujte za to zlodějům dřeva, kteří v lese či remízku bezohledně kácí živé
stromy. Proto jsme museli na Peruci u bažantnice, v Radonicích a na Débeř umístit
nové závory, aby nám tu nějaké stromy vůbec zbyly. Na krádeže byla upozorněna
i Policie ČR, která slíbila provádět zde častější kontroly.
Jan Vnouček
7
!
Od prosince 2014 pracuje nová Kulturní komise našeho městysu. Vedením
byl pověřen Miroslav Blažek, který si vybral ke spolupráci následující členy z
obcí Perucka: Jan Vnouček, Lucie Drobná, Helena Halamová, Ludmila
Chytalová, Věra H. Kopicová, Drahuše Ždímalová, Hana Volfová, Simona
Kottová, Eva Jelínková, Hana Dvořáková, Marie Pražáková, Gabriela Lapcová.
Komise se sešla již 4x a s chutí se pustila do práce. Snad poprvé se podařilo
dát dohromady seznam pořadatelů a kalendář kulturních a sportovních akcí, který
je uveřejněn na stránkách Peruce. Je ale problémem od některých pořadatelů údaje
o jejich akcích sehnat. Dalším úkol, který si komise dala, je využití prostoru
podkroví Muzea vesnice na Peruci, kde je již třetí rok stejná výstava kočárků
Letos zde bude připomenuto 80. výročí 1. peruckých trhů a krajinské výstavy v
roce 1935 s ukázkou současných řemeslníků a živnostníků. Všichni byli osloveni
a nyní již záleží pouze na nich, zda využijí možnost své prezentace. Motto oslavy
je „Řemesla byla, jsou (a budou?)“. Stejně jako v předešlých letech i letos pořádá
Kulturní komise zájezdy do divadel. Dopravu hradí městys Peruc, vstupenky
účastníci zájezdů. Uskutečnil se již zájezd do divadla v Mostě na představení
Golem (V+W+J), začátkem dubna se jede do pražského Semaforu na Kytici
(Erben - Suchý - ). Připravují se další zájezdy do divadla opery v Ústí nad Labem
(opereta Krásná Helena), na muzikál do Prahy (Fantom opery) a další představení
v mosteckém divadle (Postřižiny). Komise chce navázat i na loňský společný
výlet (Loučeň), tentokráte do Liberce a Zákup. Vloni ČČK uspořádal jarní
vycházku, ale letos již nechce. Proto Jarní putování na Peruci připravuje Kulturní
komise na neděli 19. dubna. Společně s CČSH Peruc je připravována na 12.
května připomínka 600 let upálení Mistra Jana Husa. Je navázána spolupráce s
aktivními pořadateli různých akcí (galerie, různá sdružení, Za Dubem, Kluby žen,
Sokol, Plutofest) a bude zajišťována propagace jejich akcí. V námětech jednání
jsou i další akce na Peruci a ve všech dalších šesti obcích (divadelní představení,
seminář sebeobrany, .. ) a bude záležet pouze na zájmu našich spoluobčanů a
pořadatelů. Městys Peruc jistě každou iniciativu rád přivítá a podpoří.
Seznam kulturních akcí Městys Peruc
Datum
Pořadatel
3.4.2015 Kult. Komise Peruc
4.4.2015 Telecký Anděl
Akce
Divadlo Praha, Semafor – Kytice
Velikonoční zajíček
8
!
4.4.2015
5.4.2015
5.4.2015
11.4.2015
13.4.2015
19.4.2015
19.4.2015
24.4.2015
25.4.2015
25.4.2015
30.4.2015
30.4.2015
30.4.2015
30.4.2015
2.5.2015
2.5.2015
7.5.2015
8.5.2015
8.5.2015
9.5.2015
10.5.2015
12.5.2015
16.5.2015
23.5.2015
29.5.2015
30.5.2015
30.5.2015
31.5.2015
6.6.2015
6.6.2015
12.6.2015
13.6.2015
13.6.2015
13.6.2015
27.6.2015
20.6.2015
20.6.2015
21.6.2015
27.6.2015
27.6.2015
28.6.2015
ZSBJabl. Radonice
ZSBJabl. Radonice
KŽ.Sok.Radonice
GuK Peruc
Knihovna Peruc
Městys + KK Peruc
Domino Peruc
Koštické amatérské divadlo
ČČK Peruc
KŽ.Sok.Radonice
Klub žen Stradonice
KS VK Černochov
Hasiči Telce
Sokol a FK Peruc
Galerie u Plazíka
Rybáři Stradonice
ZŠ Peruc
Motorkáři Peruc
Městys Peruc
Knihovna Peruc
KS VK Černochov
CČSH+Městys Peruc
Moto Fichtl Stradonice
Městys + KK Peruc
Noc kostelů
Plutofest Peruc
Klub žen Stradonice
Domino Peruc
Telecký Anděl
Domino Peruc
Motorkáři Stochov
Motorkáři Stochov
ČČK Peruc
KŽ.Sok.Radonice
GuK Peruc
Městys+složky Radon.
spolky Pátek
Domino Peruc
Městys Peruc-Novák
KS VK Černochov
Městys + Matějček
.4.2015
.5.2015
.5.2015
.5.-6.2015
.6.2015
.6.2015
soboty
ČČK Hřivčice
ČČK Hřivčice
Domino Peruc
Plutofest Peruc
ČČK Hřivčice
Sokol Peruc
kino Peruc
Velikonoční koncert v kostele a jar. Minijarmark
Sl.otevření 1.části nauč.stezky Radonice a okolí
Taneční zábava
Vernisáž ZUŠ Postoloprty 15 hod.
Trénování paměti 17 hod.
Jarní vycházka 14 hod
Koncert Flauti Domini a LP x-tet, kostel PaP Peruc 17 hod.
Švagřičky aneb Příbuzné si nevybíráme od 18:00 hodin
II. ročník hůlkování
Slet čarodejnic
Čarodejnice 17 h.
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti
Vernisáž – 70.výr.osvobození Perucko – do 28.6.2015
Závody ???
Školní akademie
Jízda na Říp
Kladení věnců (doprovod Rodáků) 14 hod
Férová snídaně 8 – 10 hod. ( Člověk v tísni )
Den matek - divadlo Stáří... UTV Louny
600.let M.J.Hus – přednáška + film 13 a 17 h.
Závody do vrchu ????
Společný výlet Liberec
kostel PaP Peru
3. Staročeské máje
Dětský den 16 h
koncert Dnů víry, kostel PaP Peruc 17 hod. až 6.6.2015 Praha
Dětský den
Večer chval, kostel PaP Peruc 18 hod.
Motosraz v kempu Peruc
Motosraz v kempu Peruc
II. ročník kolování
Dětský den
Vernisáž Vašková Vrbno – 16 hod.
Zahradní slavnost – setkání bývalých žáků školy Radonice
Dětský den
Závěrečný koncert, kino Peruc 17 hod.
Běh Oldřicha a Boženy
Dětský den na dětském hřišti
Pouťový koncert Rodáku U Matějčků 14 hod.
Akce u kterých nejsou přesně dané termíny
Čarodějnice
Zájezd do divadla
Muzikál, kino Peruc
Finalistka Hlas Československa
Dětský den, Taneční zábava
Dětský den
Zima 17:30 hod., léto 18:30 hod., dětské 15:30 hod.
Mirek Plazík Blažek
9
!
Výběr ze schůze dne 12. ledna 2015
Rada městyse Peruc na svém prvním jednání po
Novém roce schválila poskytnutí finančních
příspěvků ve výši 15.000 Kč pro spolky Telecký
anděl, Klub žen Radonice nad Ohří, Klub žen
Stradonice a FK Černochov. Pionýrská skupina Pátek
obdržela 3.000 Kč a MUDr. Aleně Protivové byl odsouhlasen příspěvek na
dopravu ve výši 15.039 Kč.
Z rozpočtu obce bude pro naše občany uhrazeno i dopravné ve výši 15.000 Kč na
pět divadelních představení v Mostě, Praze a Ústí nad Labem.
Radní schválili podání odvolání proti usnesení Okresního soudu v Lounech o
uhrazení nákladů na soudní řízení ve výši 56.364 Kč ve věci žaloby pana Evžena
Mühlfeita na obec.
Městys přidělil obecní byt v Peruci paní Andree Najmanové z Hřivčic a ve
Stradonicích panu Radku Rulfovi ze Stradonic.
Rada souhlasila se zpevněním a rozšířením částí některých cest u Hřivčic v
majetku obce za účelem ulehčení průjezdu zemědělské techniky. Žadatel pan
Daniel Kott zpevnění provedl na vlastní náklady.
Výběr ze schůze dne 26. ledna 2015
Rada městyse rozdělovala finanční příspěvky na rok 2015 i na svém druhém
letošním jednání. Částku 20.000 Kč přisoudila Zvelebovacímu spolku Boleslava
Jablonského Radonice na dokončení místní naučné stezky, uskutečnění projektu
„Obecná škola“ a uspořádání tradičních velikonočních a adventních koncertů. Po
15.000 Kč na činnost obdrželi TJ Sokol Peruc, TJ Sokol Pátek a Místní skupina
Českého červeného kříže Hřivčice. Částku 5.000 Kč mají schválenou Místní
skupina Českého červeného kříže Peruc a Rybářský klub Telce.
Radní pamatovali s příspěvkem 3.000 Kč i na Motorkáře Peruc a s částkou 2.000
Kč na Myslivecké sdružení Telce, kterým pomohla s pořádáním dětského
karnevalu.
Rada schválila podání žádosti o dotaci na obnovu pomníku padlých 1. světové
války v obci Peruc z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje 2015“ a výměnu čtyř oken v hostinci ve Stradonicích čp. 18,
který je v majetku městyse.
Výběr ze schůze dne 16. února 2015
A finanční příspěvky do třetice. Radní přidělili částku 41.400 Kč Místní skupině
Českého červeného kříže Hřivčice na pořádání 6. tábora pro děti z městyse Peruc,
který proběhne v peruckém kempu od 12. do 18. 7. 2015. Podporu ve výši 40.000
Kč získalo sdružení Plutofest Peruc na organizaci hudebního festivalu Plutofest
10
!
2015 v Peruci. Zkrátka nepřišli ani sokolové Telce s příspěvkem 30.000 Kč a
sokolové Radonice s částkou 10.000 Kč na provoz a činnost oddílu. Na pořízení
sportovního náčiní pro mladé a dospělé hasiče získal 10.000 Kč Spolek
dobrovolných hasičů Radonice nad Ohří. SDH Pátek obdržel 5.000 Kč na činnost
a 6.500 Kč na organizaci svých akcí. 20. ročník Běhu Oldřicha a Boženy byl
podpořen částkou 8.000 Kč. Sumy 5.000 Kč pomohou Klubu žen v Pátku s
kulturními akcemi a Církvi československé husitské Peruc s údržbou židovského
hřbitova u Hřivčic. Český svaz včelařů Peruc byl podpořen částkou 1.000 Kč.
Rada přijala nová pravidla pro pronájem a pacht pozemků ve vlastnictví Městyse
Peruc, kde stanovila transparentní ceník. Za zemědělské pozemky určila roční
nájemné či pachtovné ve výši 3 % z úřední ceny půdy podle katastrálního území.
Ostatní pozemky se budou ročně pronajímat či propachtovávat za cenu 3 Kč za
m2 s možností 30 % slevy podle charakteru pozemku.
Radní odsouhlasili bezúplatnou výpůjčku peruckého fotbalového hřiště Plutofestu
Peruc od pátku 17. 7. do neděle 20. 7. 2015 na pořádání hudebního festivalu
Plutofest.
Schválili pronájem pozemku p.č. 325/2 o výměře 1789 m2 v k.ú. Stradonice u
Pátku manželům Müllerovým ze Stradonic a z důvodu dvou zájemců vyhlásili
výběrové řízení na pronájem pozemku p.č. 315/2 o výměře 809 m2 v k.ú.
Stradonice u Pátku. Po odstoupení druhého z uchazečů pronájem získali manželé
Müllerovi.
Pronajaty byly nebytové prostory (sál, tělocvična a schodiště) v budově čp. 62
(bývalá škola) v Černochově panu Romanu Kučerovi z Černochova, který již v
objektu provozuje obchod a hostinec.
Rada zhodnotila obecní majetek, když nechala za cenu 25.200 Kč namontovat
komínový průduch pro odvod spalin z krbových kamen v bytovém domě čp. 18
ve Stradonicích, kde bylo nevhodně řešeno vytápění.
Zamítnutí se dočkal došlý návrh na vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2015
na budově obecního úřadu.
Výběr ze schůze dne 2. března 2015
Peněz pro místní spolky není nikdy dost, a tak pokračovalo rozdělování
finančních příspěvků. Kulturní sdružení Václava Krejného v Černochově
obdrželo na činnost 15.000 Kč. Chovatelé Hřivčice získali 8.000 Kč na
uspořádání XXX. ročníku své výstavy v Hřivčicích. FK Peruc má 6.000 Kč na
organizaci dvou fotbalových turnajů. SDH Stradonice se může opřít o částku
5.000 Kč. Spolek na obnovu židovských památek na Perucku za 1.000 Kč
natiskne propagační letáčky o židovském hřbitově v Hřivčicích. A podpory ve
výši 1.000 Kč se dočkalo i Centrum pro zdravotně postižené Louny.
Radní souhlasili s poskytnutím půjčky ve výši 50.000 Kč z Fondu na podporu
oprav, modernizaci a rozšíření bytového fondu panu Karlu Maškovi z Telec na
rekonstrukci ústředního topení v jeho rodinném domě.
11
!
Městys uzavřel s Městskou knihovnou Louny smlouvu o poskytování odborných
knihovnických služeb pro Místní lidovou knihovnu Peruc. Za roční poplatek
10.990 Kč lounská knihovna zajistí našim knihovnám obměnu knižního fondu,
nabídne jim různé kulturní akce a další služby.
Rada schválila umístění 3 ks tzv. kamenů zmizelých do chodníku před domem čp.
6 v Peruci. To provede na své náklady Spolek na obnovu židovských památek na
Perucku.
Schváleno je také nefinanční partnerství s tímto spolkem na jeho projekty
Památník obětí holocaustu na židovském hřbitově v Hřivčicích a Multikulturní
vzdělávací centrum v Peruci.
Mateřská škola v Peruci bude v období letních prázdnin uzavřena od 13. 7. do 21.
8. 2015. Muzeum českého venkova se otevře v sobotu 18. dubna 2015.
Radní spustili vypracování studie na „Zklidnění dopravy“ v obcích Peruc,
Hřivčice, Černochov a Pátek za cenu 17.000 Kč a vypracování projektové
dokumentace, která poslouží jako příloha k případné žádosti o dotaci na zateplení
zdravotního střediska v Peruci. Cena 100.000 Kč.
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války provede firma Kamenictví
Lišťany vyčištění a obnovu pomníků padlých v 1. a 2. světové válce v Telcích,
Černochově a Pátku. Celková cena byla schválena až po uzávěrce tohoto
zpravodaje.
Zhotoveny byly 4 ks dřevěných stojanů k uchycení desek naučné stezky
v Radonicích za cenu 17.000 Kč.
Rada schválila své programové prohlášení na toto volební období.
Výběr z jednání dne 18. 12. 2014
Zastupitelstvo městyse schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2015. Příjmy i výdaje
jsou plánované ve shodné výši 32 929 000 Kč.
Zastupitelé odsouhlasili opravu sociálního zařízení v kabinách FK Peruc do
maximální ceny 120.000 Kč, vybudování nové větve veřejného osvětlení (4 ks)
pod tratí v Telcích za 64.000 Kč (bez DPH) a vyhotovení projektové dokumentace
na rekonstrukci Hořejšího a Dolejšího rybníku v Peruci, které jsou v havarijním
stavu.
Zastupitelstvo projednalo požadavek státních orgánů na změnu názvů ulic
Sokolská a Hřbitovní v Peruci a Telcích. Shodné názvy ulic v místních částech
obce porušují zákon o obcích a další předpisy. Zastupitelé se přesto usnesli, že
přejmenování ulic by znamenalo pro místní obyvatele finanční a administrativní
zátěž s vystavením nových osobních a jiných dokladů a změnu těchto tradičních
názvů zamítli.
Jan Vnouček, místostarosta
12
!
V posledních týdnech se v Českém rozhlase a České televizi objevily
reportáže z naší Peruce. Jestli jste je neslyšeli, nebo neviděli, můžete se podívat
do archivů ČT a ČR.
V pořadu Českého rozhlasu Česko - země neznámá byla zařazeno povídání
redaktorky Stanislavy Brádlové o historii "Peruce Oldřichův dub a Boženina
studánka v Peruci připomínají slavnou pověst". Podle pověsti zahlédl kníže
Oldřich při jakémsi lovu u potoka půvabnou venkovskou dívku, která ho natolik
uchvátila, že ji posléze vyzvedl na knížecí stolec jako svoji manželku. Byla to
Božena, dcera Křesinova, a stát se to mělo v obci, která dnes nese jméno Peruc –
na památku toho, že právě tam Oldřich poprvé spatřil Boženu: „ana prádlo perúc“
- tak začíná zmíněná reportáž.
V sobotu 21. února byla v České televizi objednaná reportáž "Návrat
ukradených obrazů" o Pamětní síni E. Filly a možnosti jejího otevření. Obrazy
světoznámého malíře Emila Filly by se mohly čtyři roky po jejich krádeži vrátit
do galerie v Peruci na Lounsku. Bohužel díky zakázce vyzněla reportáž dost
negativně. Smutné jsou záběry na chátrající severní křídlo zámku, který je
majetkem vlastníků z Anglie (ach, kdo schválil tak nedokonalou smlouvu o
prodeji). Stejně šílené byly i záběry na ničené téměř 300 let staré sochy partou asi
místních vandalů.
Česká televize připravila na Peruci
zajímavý a chytrý pořad. 8. ledna 2015
přijela do usedlosti Za Dubem redakce
křesťanského vysílání České televize, aby
zde natočila další díl pořadu Sváteční slovo
"SVĚT STROMŮ". Dramaturgyně Lada
Arnoutová Ledererová, která na Peruci
vyrůstala, přivezla spisovatele, publicistu a
výtvarníka Václava Vokolka, který do naší
historické obce jezdí již od 70. let. Pořad Svět
stromů byl natáčen ve zmíněné usedlosti, u starobylého, ale lidmi poničeného
Oldřichova dubu a v závěru u starého buku v parku.
Prvou březnovou neděli byla v Událostech reportáž "Stejnojmenné ulice ve
stejném městě" o postoji místního zastupitelstva k nařízení ministerstva.
Zpravodajství ČT reagovalo na rozhodnutí zastupitelstva městyse Peruc
nepřejmenovat ulice v našich obcích dle požadavku ministerstva vnitra. Svévůle
zákonodárců a úředníků jen zbytečně šikanuje občany. Nepřejmenování nevadí
ani složkám záchranného systému, na které se ministerstvo odvolává.
Pokud nenajdete pořady v archivech ČT a ČR, můžete je najít na Peruckých
stránkách ( www.iperuc.cz )
Mirek Plazík Blažek
13
!
V sobotu 21.února 2015 u nás v Radonicích, již od
rána svítilo sluníčko a každému přidalo dobrou náladu na
masopustní odpoledne, lepší počasí jsme si nemohli přát.
Pestrobarevné kostýmy se scházely na určeném místě u
sokolovny a bylo opravdu opět na co koukat. Po zahájení
projevu a symbolickém povolení masopustního reje s
předáním klíče, odstartoval masopustní starosta se
svatebčany a jásajícím průvodem a i letos s hojným počtem masek, doprovázející
místními
občany
a
přihlížejícími. U některých
obydlí,
byli
obzvlášť
pohostinní lidé a nabízeli
připravené občerstvení. Čekaly
na nás opět i tradiční kobližky,
řízečky a sem tam i nějaká
kořalička… po kterých se jen
zaprášilo. V sokolovně mohl
každý ochutnat z nabídky
napečených sladkých pokrmů
od klubu žen a zabíjačkové
dobroty
zapíjet
pivkem.
Svařáček se nabízel každému
přítomnému a nikdo neodolal.
Při tanci který si užily hlavně
děti a s veselou náladou se
hodovalo do pozdních večerních hodin.
Přejeme si, hodně takových vydařených akcí, aby nás
podporovalo
stále více
nadšenců a fanoušků, kteří si
14
!
to s námi užijí, budou na nás s veselou vzpomínat…a těšit se na další akce, jako
se těšíme i my.
MOC DĚKUJEME VŠEM ZA POMOC A PŘÍPRAVU KRÁSNÉHO DNE!!!
za „ Klub žen“
Pražáková Marie
15
!
Zvelebovací spolek Boleslava Jablonského Radonice n.Ohří
Bývá dobrým zvykem na počátku nového roku bilancovat, co jsme udělali. Při
založení neziskové společnosti „ Zvelebovací spolek B. Jablonského „ v roce 2011 se
objevila myšlenka několika projektů.
1. Realizovat oplechování opěrných pilířů u kostela (splněno v roce 2012).
2. Připravit Projekt č. 1 na vybudování vyhlídky u křížku na Kněžském vrchu
(realizováno v roce 2013).
3. Oprava věžních hodin s výměnou ciferníků (oprava dokončena – květen 2013).
4. Připravit Projekt č. 2 – naučná stezka „ Radonice a okolí „.
Chceme informovat občany našeho okolí o přípravě a realizaci 1.etapy Projektu č.2.
Díky technické správě městyse Peruc byla uskutečněna revitalizace nevábného prostoru
při silnici na nádraží ČD Radonice n.Ohří. Vzniklo zde vyhlídkové místo s krásným
pohledem na České středohoří. Dřevěný stůl s lavicemi je určen každému návštěvníkovi
k relaxaci, odpočinku a pohledu na krásu našich hor a vrchů.
Na několika schůzích se vedla diskuse o Projektu č.2 – naučná stezka. Byla hledána
nejpřijatelnější verze
a) stezka s okolím
b) stezka jen obcí
V původní verzi místem, kde se bude odehrávat základ naučné stezky měla být
ochranná hráz proti povodním, která začíná u statku na Kystře, táhne se k Orasicům,
kolem Radonic do Volenic. Předpokládalo se možnost vstoupit do naučné stezky na
Kystře, nebo v Radonicích na vyhlídce. Protože protipovodňový systém hrází - strží je
již několik desítek let neudržovaný, bude jeho obnova časově zdlouhavá a náročná. Při
tom všem je třeba vzít v úvahu různé ochranářské verze jak pro floru, tak i faunu.
Aby byla splněna slova „naučná“, musíme vedle dějin a historie také u pojmů
používat výklad, vysvětlení.
Naše naučná stezka bude mít 10 stanovišť. V příloze obrázek naznačuje jejich
umístění i pojmenování. Tu první pětici chceme slavnostně dát k užívání v dubnu 2015
(nejlépe o velikonocích).
Na dřevěných stojanech se stříškou budou desky o velikosti 70 x 100 cm s texty,
obrázky, fotografiemi. Chceme Vás všechny pozvat na první část vycházky po naší obci.
Dovolíme si tak trochu dopředu Vás nalákat k několika stanovištím s vysvětlením.
Začneme od počátku:
16
!
Stanoviště č. 1 – „Vyhlídka na Kněžském vrchu „
Otevřením naučné lavice si můžete zkontrolovat znalosti vrcholků Českého
středohoří, či chybějící doplnit. Také se dozvíte, kde se zde vzal kamenný kříž cca 4 m
vysoký. Uvedené stanoviště od r. 1918 naplňovalo i funkci vzpomínkového místa
k upálení Mistra Jana Husa. V roce 2013 jsme vedle kříže vysadili 2 památné stromy
symbolicky pojmenované Sokolka a Radoníček. Za několik let Vás budou vítat branou
vytvořenou ze spojených větví.
Sejdeme dolů do obce, abychom si připomněli 100letou historii Sokola a jeho
stánku „Sokolovna“ – stanoviště č. 2. Bude na Vás dýchat nadšení zakladatelů Sokola,
zadluženost každého člena, rozvoj kina, amatérského divadla, ale i hledání nového
využití kulturního stánku.
Posunutím o 300 m do středu obce se zastavíme u naučné desky č.4 „ Obecná
škola“.
Chceme připomenout několik jmen z kantorských rodin i smysl, dnes již neexistujícího
nápisu na škole „Rozkvět školy- blaho obce „. V letošním roce je tomu právě 50 let od
uzavření školy. Chceme pozvat všechny žijící žáky, jejich rodiny na zahradní slavnost
v červnu 2015 k prvnímu a také poslednímu setkání žáků. Je připraven i obsáhlý
Almanach o historii školy s fotografiemi.
Několik desítek metrů nás dělí od stanoviště č.5 – „Dějiny obce“. Vybrat to
nejpodstatnější z dějin obce, jejíž výskyt je datován od r. 1143. V roce 2013 jsme si
připomněli již 870 let vývoje, rozkvětu, pádu – od samostatnosti obce k pojmu osada.
Na 4 mapkách ( r. 1143, 1785, 1841 a 1936 )
Vysvětlujeme historický vývoj osídlenosti. Je zajímá i tabulka počtu domů a obyvatel.
Šesté stanoviště je věnováno krátkému působení kněze a obrozeneckého básníka
Boleslava Jablonského (v Radonicích působil v letech 1843-1847). Jeho vliv na
vzdělanost obyvatel byl nezastupitelný a připomenutí bylo i součástí „Radonických
jubileí 2013 „.
Zbývajících 5 dalších stanovišť bude otevřeno v září o pouti.
Bez finančního příspěvku a jiných technických pomocí městyse Peruc, nadšenců
v obci, bychom těžko mohli realizovat tuto 1. část Projektu. Je dobře, že nově ustavená
kulturní komise zveřejní přehled kulturních a společenských akcí za celý městys, to
proto, abychom o sobě věděli a akce nebyly totožné v jeden den.
I tak jste všichni vítáni nejenom na otevření naučné stezky, ale i návštěvě Radonic.
Znalost minulosti, přispívá ke správnému pochopení přítomnosti i budoucnosti.
Za Zvelebovací spolek B. Jablonského v Radonicích
J. Ditrich
17
!
Proběhlo:
1.1.
Tradiční oheň u Stradonky
Tentokráte i s novým stolem a lavicí. Sešlo se něco kolem třiceti lidí a za
slušného počasí si popřáli, připili, rozhlédli se. Je to už hezká a milá tradice.
5.2.
Pracovní setkání nad starými fotografiemi.
Do Stradonic přijel místní rodák – Jiří Malec s paní Strnadovou, pro kterou
zpracovává rodokmen rodu Blažků ze Stradonic. Oba seznámili účastníky setkání
– kterých bylo přes dvacet - s výsledky genealogického bádání a pak jsme
společně prohlíželi staré fotografie a pokoušeli jsme se doplnit chybějící jména
pro příští generace. Velkým pomocníkem je paní Blažena Kolaříková, živá
kronika.
14.2. Masopust.
Před hospodou se za příznivého počasí sešlo
přes 40 masek a po zatančení, předání Práva se masky
s doprovodem vydaly směrem ke hřbitovu. Rekord
v počtu masek je asi kolem 95, který jsme měli před
několika léty, ale pohoda a dobrá nálada pokračovala
i na sále. Zřejmě nejzdařilejší a neotřelý byl kostým
Macha a Šebestové – včetně psa Jonathana a
utrženého sluchátka. Roztomilá byla i Karkulka s vlkem, která se k průvodu
přidala až téměř na konci, ale o to lépe jí to tančilo na sále. Velký dík patří i našim
příznivcům především z Radonic, ale i z Peruce, Podbradce..
7.3.
Odpoledne se sešly děti na dětském karnevalu.
18
!
Tentokráte pro nemoc chyběla Kačenka, která je naší stálou pomocnicí a
dětmi milovanou průvodkyní jak karnevalem, tak dětským dnem. 33 dětí ale bylo
spokojeno a rozcházely se po 17 hodině.
7.3.
Večer jsme oslavily Mezinárodní den žen.
Členky KŽ bleskově uklidily a připravily další pohoštění, tentokráte
na večerní oslavu MDŽ, kterou navštívili hosté opět z Radonic, Peruce,
19
!
Černochova, Podbradce. Sál byl přiměřeně naplněný a tak se už můžeme těšit na
další akce.
14.3. Konečně se uskutečnila dlouho plánovaná akce o historii Stradonic.
Návštěvníky byla hodnocena kladně a rádi si
poslechneme pokračování. Podrobnější zpravodajství
připravila Dáša Fousková a najdete jej v tomto čísle
Zpravodaje..
Připravujeme:
30.4. Čarodějnice – sraz v 17.00 u nádržky.
30.5. Dětský den – v 16.00 před hospodou Pod Rozhlednou
Hana Dvořáková
20
!
Jako každý rok, i
letos se Stradonicemi
prošel
14.
února
masopustní
průvod.
Masopust obnovili ve
Stradonicích více než před
desíti roky a aktivní Klub
žen tradici udržuje. Masek i
otevřených dveří trochu
ubývá, ale věřím, že to ženy
se svými pomocníky nikdy
nevzdají. Já přijel před
Hospodu pod Rozhlednou
trochu dříve, scházely se prvé masky a bubeník nakládal své "kotle" na přistavený
valník za ozdobeným traktorem. Po chvíli se to již na návsi hemžilo. Přicházeli
šaškové, čarodějnice, orientální postavy, roční období a další masky dle fantazie
účastníků.
Po 14. hodině všichni udělali velký kruh, zazněly harmoniky a buben
a roztančil se úvodní kolový tanec. Ihned po něm zažádala příslušnice VB rychtáře
v kroji o svolení projití masopustního průvodu obcí, ten jej se svým právem vydal
a mohlo se vyrazit. Tradičně se jde nejdříve směr Levousy, poté do vrchu směrem
k rozhledně Stradonce a zadem cestou ke mlýnu. U některých stavení již na
pestrobarevný průvod čekali
a jejich obyvatelé postavili
před vrátka stoleček s občerstvením. Mimo nápojů, méně i více alkoholických, zde
nabízeli koblížky, jednohubky, boží milosti, chlebíčky a
další dobroty. A samozřejmě
se před vraty i tančilo.
Průvod pozdě odpoledne
prošel celou vsí a jeho
účastníci se veselili na sále
hospody až do jedenácté hodiny noční. Masopust ve Stradonicích se určitě
vydařil, i počasí bylo jakž takž a tak pořadatelkám patří velký dík.
Mirek Plazík Blažek
21
!
Dne 14. března 2015 se konala ve Stradonicích
zajímavá přednáška historika PhDr. Jana Mareše Ph.D.
Stradonice
byly
osídleny
s
největší
pravděpodobností již šest tisíc let př.n.l. ve starší době
kamenné. Z této doby je pozůstatkem zbytek hradiště.
Artefakty, které se zde nalezly, jsou známy i jinde v Evropě. Vesnice byla založena podél Débeřského potoka a
zvyklostí bylo, že měla jednu hlavní ulici.
První písemný doklad je z roku 1273, kdy jsou
Stradonice zmíněny jako majetek Strahovského kláštera
v Praze. Roku 1340 se centrem stal Pátek nad Ohří. V roce
1374 je dán právní vztah s klášterem a obyvatelům bylo prodáno 22 lánů polí
(1 lán=72 strychů). Z tohoto majetku bylo nutné odvádět majitelům kláštera daně,
které se vybíraly na Pátku. Daně se odevzdávaly na svatého Jiří a na svatého
Havla. Mezi pozemky již v tuto dobu byly stanoveny hranice, byly vyznačeny
meze. Kromě daní klášteru se
vybírala berna, která patřila státu,
vybíralo se dýmné a mohlo se stát,
že byla vypsána tzv. zvláštní daň
(např. na svatbu v panovnické
rodině apod.). Všichni obyvatelé
mohli používat obecní pastvinu.
V roce 1410 byl sepsán
klášterem „urbář“ - soupis poddanských povinností a v té době v obci
bylo 29 hospodářů a 9 podsedků
(obyvatel, který převážně pomáhal
vrchnosti - pásli ovce, pěstoval
konopí apod.). Také se odváděl biskupský desátek - 3 haléře (1 groš = 12 penízů,
1 peníz = 7 haléřů).
V době husitských válek střídala obec majitele. Roku 1420 získal majetek
kláštera a s tím i ves Stradonice Zikmund z Třebívlic, roku 1437 Jakoubek z
Vřesovic jako zástavu majetku za 5000 grošů, roku 1437 Vilém z Konic a
Kamýku za 3000grošů a roku 1478 Jindřich Mičan z Kinštejna na Toužetíně. V
roce 1515 se klášter pokusil o získání majetku v restituci, ale nebyl úspěšný. Roku
1542 je majitelem Jan starší Popel Lobkovic vyplacením zástavy 2500 grošů, roku
1545 kupuje panství Jan Lobkovic za 10862 kop grošů a staví zámek na Pátku a
později i mlýn. Roku 1594 potvrdil král majetek Lobkovicům.
22
!
V bělohorském období patřil majetek roku 1614 Štěpánu Jiří ze Šternberka, v roce
1632 slíbil císař Ferdinand restituci. Ta
se však neuskutečnila, ale klášter
dostával ze solné pokladny 3000 kop
grošů ročně. Roku 1676 získali majetek
Ditrichštejnové a byla jim vydána
„Fidejkomis“ - svěření v důvěře – nedělitelné panství.
Teprve v roce 1710 kupuje
klášter panství za 5000kop grošů (vláda
Josefa I.).
Vesnice rozkvétala a dle urbáře
Kryštofa z Lobkovic z roku 1587 měla 33 hospodářů. Po skončení třicetileté války
v roce 1654 měla obec 6 sedláků a 6 podsedků.
První mapová zmínka vesnice Stradonic je na Mullerově mapě z roku 1720.
Ve druhé polovině 18.století začala Marie Terezie s vojenským mapováním a na
mapě z roku 1764 jsou též vyznačeny Stradonice.
V roce 1770 se začala používat čísla popisná, v roce 1843 vznikl stabilní
katastr a v té době bylo ve Stradonicích 66 domů a 417 obyvatel. Do roku 1930
byl ve vsích nárůst obyvatel a po tomto roce dochází stále k poklesu. Dle sčítání
roku 2005 měly Stradonice 205 obyvatel.
Toto je část velmi zajímavé
přednášky, tak, jak ho
zaznamenala
Dáša
Fousková.
Do kroniky se zapsalo 32
návštěvníků, ale ne všichni
se zapsali.
Hana Dvořáková
23
!
V minulém čísle jsme si mohli přečíst prvé povídání pana
Hudského z Telec o jeho dětství. Dnes budeme pokračovat
v jeho životních vzpomínkách (i když jsou dost nepřesné),
které vás určitě pobaví.
Pokus povídání druhého...
…a vězte, že pobírám dodnes, a furt a stále jsem ho ani do dnešní doby nenabral
a ani nepobral dost…
Ona Peruc se původně kdysi jmenovala podle místní (a stále převládající,
jelikož některé věci se s dobou prý doopravdy nemění, nebo jdou pozměnit
opravdu hodně pracně a s poměrně velkými finančními náklady…) horniny
Opučná, ale když se pan soudruh legendární zakladatel slavného českého
panovnického rodu Oldřich prý vracel
z okolních lesů z lovu se svojí
družinou, tak u místní studánky spatřil
lepou děvu (tady fakt nevím, “vo co
jako gou”, protože jako jediné funkční
lepidlo znám pouze Kanagom od
Jandova Olympicu, pokud tedy
nebudu brát v potaz současné asijské
vteřinovky..), jak ona prádlo "perúc",
tak byl okamžitě jat její nádherou či
snad krásou v poměrech tehdejších
dobových estetických měřítek. No a tak se u nás v kraji již tehdy rychle
přejmenovávalo v duchu budoucí národní tradice hned po těch údajně slavných
historických letech cca 1004 - 1012!
Opučná šla sice tehdejším panovnickým dekretem šmahem rychle do řiti,
ale zase to mohlo být ještě mnohem horší, protože Olda ji tam, jak se při tom praní
prádla prý současně i sama opláchla, odpáchla a odderatizovala, a jak on osobně
byl po tom fyzicky náročném lovu zvěřiny v lesích okolo současných Postoloprt
taky pravděpodobně asi též dost vyšťavený (a medovina, to je přátelé, dle mých
osobních zkušeností, opravdu poměrně poněkud dost silné afrodiziakum…),
podle stále žijících pamětníků i prý "…e…uc...!" Ale snad jenom údajně zezadu,
takže to se dá ještě i v současné poměrně morálně dost uvolněné době tolerovat...
24
!
jenom si ale zkuste zaměnit velké písmeno “P” za velké písmeno “J”, malé
písmenko “r” za male písmenko “b” a místo krátkého malého písmenka “u”
dosadit to malé písmenko “u” s tou pověstnou čárkou nad sebou! To už bychom
nyní určitě měli v přejmenovávání zaregistrováný rekord v současné oficiální
Knize českých rekordů v Pelhřimově a Zlín s božím Gottovem a Gotwaldovem
by se dnes již stěží udrželi v první desítce místní současné českomoravské ligy…
Poté přišel nástup nás, teleckých vidláků, senokřupů a vůbec venkovanů na
druhý stupeň vzdělání…a že jsme se tehdy dost báli a byli dost vys..ní…ale velel
tomu tehdy pan učitel E., původem z Chožova, a byl to chlap s “gulama”…jeho
“Tak Vás tady vítáme, děcka, na Peruci a v perucké kreslírně”, bylo lepší než
proslov od Husáka, protože u nás na venkově jsme tehdy akorát věděli, že husák
je naprosto nepoužitelný samec od husy, která se alespoň dá vykrmit šiškami,
vytvořenými z kukuřice ukradené na polnostech místního Jednotného
zemnědělského družstva. Potom přišla češtinářka, paní M. E. z Loun, údajně
narozená v roce 1947, a můj sexuální sen…a nejen můj! Ale posléze dorazila i
paní učitelka T. Š., která tehdy bydlela v Telcích v podnájmu u “slanečků”
Herinků, a za kterou náš pan třídní E. pravidelně dojížděl a my jsme je (myslím
Pavla “boučka” Kučeru a Pepíčka “semene” Chocholu) pravidelně radostně
šmírovali.
Samozřejmě nejde nevzpomenout “hellbabu” alias pekelnou babu P., která se
pravidelně lekala mrtvých myší v šuplíku katedry, odkud si chtěla vzít třídní knihu
a zkontrolovat přítomné žactvo. Ovšem jako učitelka dějepisu byla
bezkonkurenční! Pan ředitel Havlíček, který se snažil odnaučit kouřit žactvo
chycené při kouření tím, že příslušného delikventa donutil vykouřit v ředitelně
25
!
cigaretu ubalenou z vlastních ostříhaných nehtů, měl tenkráte také docela dobré
procento úspěšnosti…a jeho proslulé mariášové čtvrtky s paní učitelkou ruského
jazyka B. v restauraci U Matějčků mu dodávaly v našich dětských očích aureolu
velkého šéfa alias Big bosse! Vzpomínek je mnoho a nelze je všechny zachytit…
ale již tenkrát se v našich dětských rozumcích začal objevovat jakýsi stín
pochybnosti, že možná ne všechno je v tom správném pořádku…
Na podzim roku 1971, když jsme tu dobu my tehdy mladí, a údajně i
perspektivní, nazývali snad i optimistickou, přišel (byl přijet svojí tehdejší
manželkou, ve svém stařičkém vozidle značky Škoda Tudor, které se snad už ani
tehdy již nedalo nazvat autem…), tehdejší skladník Zemědělského nákupního a
zásobovacího sdružení v
Lounech (tedy, on byl
tehdy přirozeně jenom
skladníkem pobočným a
pomocným...) (pozn.1),
pan František Fajtl z
Donína,
dnes
in
memoriam
nazývaný
generál František Fajtl z
blízkého Donína, alias
také "Frank Fatlle" ze
Spojeného
království
Velké
Británie
a
Severního Irska, a začal
nám zpatra a bez předchozí přípravy vyprávět
o dobách Batlle of the
Great Britain, o svém
sestřelení nad Francií,o svém útěku před němec-kými okupanty přes Paříž a
potom následně přes španělské Pyreneje, o svém zadržení a násled-ném věznění
ve španěl-ském zajateckém táboře, o Gibraltaru alias “Gibu”, kde, dokud budou
opice, budou podle místní pověsti i Angličané.
Také o své činnosti v tehdejším Svazu sovětských socialistických republik,
když ho o to "matka republika Benešová", toho času v britském exilu, tenkrát
požádala, o zakládání naší první letecké československé jednotky v tehdejším
generalisimusově SSSR, tady bych si dovolil trochu pozastavit se nad dnes snad
již i humorným příběhem o tehdejších sovětských leteckých mechanicích, kteří
prý bývali údajně vybíráni k zahraničním jednotkám působícím ve “Velké
vlastenecké” na tehdejším sovětském území snad i na základě psychologických
testů... Jednou před nástupem do letecké stíhací pohotovosti spatřil tehdejší velitel
Fajtl poněkud pokleslé podvozkové nohy stíhacích Lavočkinů La - 5 FT (tehdy
se jednalo skoro o prototypy, které i tehdejší sovětský gardový pilot viděl
maximálně na fotce na nástěnce v Politické místnosti školení mužstva, a zkratka
26
!
FT opravdu tenkrát znamenala “Front trébujet = fronta potřebuje”), a po svém
dotazu u vrchního leteckého mechanika ” Štó slučílos so samoljótami?” se mu
dostalo upřímné odpovědi ve stylu “Málo vodky přišlo, továryšč komandýr, tak
si chlapi odcucali něco z podvozkových tlumičů. Frontu náležit = FN! Další a
fakticky lepší verze slavné lavočky La 5 už měla tato velká písmena samozřejmě
za svým názvem a příděl vodky pro letecké mechaniky byl též promptně gramově
zvětšen ...o svém působení a leteckých aktivitách ve Slovenském národním
povstání na polním letisku Tri duby, o svém návratu do tehdy čerstvě
osvobozeného Československa, o slavné přehlídce v Praze roku 1945, o tehdejší
vrcholné letecké akrobacii našemu tehdy vítěznému a svobodnému letectvu
darovaných britských Spitfirů Mk IX nad městem Louny při jeho svatbě... Sakra,
to jsem se zase zakecal, vždyť tohle skoro všechno všichni znáte z
Tmavomodrého světa rodiny Svěráků!
V telecké zasedačce tehdejšího Místního národního výboru se nás tenkrát
na podzim toho roku 1971 sešlo (a hodně tísnilo…) asi celkem jedenáct, ale i přes
to jako ucho u hlavy dodnes opatruji Panem generálem osobně podepsaný první
výtisk jeho knihy Sestřelen! Pár roků a měsíců před tím, na stejném místě a do
stejné zasedačky, přišlo na první díl promítání Vinetoua s Pierem Briccem a dnes
již bohužel mrtvým Lexem Barkerem, mnohem více návštěvníků, a to
samozřejmě vůbec nemluvím o první místní tehdejší filmové produkci, která se
nazývala Dobrý voják Švejk, a dnes již bohužel mrtvý Pan herec Rudolf
Hrušínský nejstarší byl v tomto filmu fakticky dost dobrý...
Ovšem, jak i v současné finančně náročné době říkáme my fandové letectví,
a jak kdysi pravil klasik literatury faktu a autor například knihy (a následného
jejího filmového zpracování zvaného Den pro hyenu) Den pro Šakala, Ikony nebo
třeba Vyjednávače, pan John Forsyth, a mezi námi odborníky též bojový pilot
RAF ve druhé světové válce, ve svojich tehdejších sedmnácti letech, když
tenkráte svůj věk při přijímačkách do Britského královského letectva poněkud
dost ulhal, protože nezletilce tam ani v té kritické době opravdu nebrali: "Jsou
odvážní piloti a jsou staří piloti...ale osobně neznám žádného starého odvážného
pilota!"
Přeji den!
Petr Hudský
Pozn.1 - Věc, kterou musím upřesnit, je povídání a Františku Fajtlovi. V roce
1971 již dávno nebyl skladníkem ZZN (správně učetním OSP), ale po té co byl
v roce 1964 částečně rehabilitován, pracoval do roku 1968 u Státní letecké
inspekce a v 55 letech odešel do důchodu. (mPb)
27
!
Koncem února proběhl v naší školce
karneval pod názvem „Vodníci a víly tančí u
rybníka“. A tak tento den nepřišly do školky
děti, ale víly, vodníci a dokonce i želvička byla.
Nejen, že celý den zněla v celé
školce taneční hudba, ale děti i
soutěžily:
skákaly
v pytlích,
přenášely předměty, skákaly po
kamenech….Na závěr dostaly
děti sladkou odměnu.
28
!
Od začátku roku je celá mateřská škola zapojena v projektu CEPÍK.
PROJEKT Cepík - Zdravý životní styl předškolních dětí
Projekt Cepík je zaměřen na zdravý
životní styl předškolních dětí v mateřské škole.
Základními pilíři projektu jsou:
- zdravá výživa – heslem „Každé jídlo,
které máme, aspoň trochu ochutnáme.“
- pitný režim – heslem „Vše co žije, vodu
pije.“
- pohybové
aktivity
–
názvem
„Cepíkohrátky“ – aktivní pohybové
dopoledne
S dětmi je pracováno formou seriálových představení a pohybových aktivit se
sympatickou loutkou Cepíkem. Cepík je postavička chlapce ve věku dětí se
stejnými zájmy a návyky.
Provází
děti
zásadami
zdravého životního stylu a
zároveň jim názorně ukazuje,
co se stane, když se tyto
zásady poruší. Společně pak
hledají správná řešení
Divadlo o zdravé výživě
již proběhlo na podzim a nyní
bylo divadlo o vodě. Proto si
již všichni dáváme pozor,
abychom pily po celý den,
nejen při svačince a při obědě. K tomu nám slouží krásná nádoba ve tvaru klauna,
kde si každý sám natočí čistou vodu.
V jarních měsících proběhnou ve školce pro předškoláky vzdělávací
programy na doplnění Preventivního programu pod názvy: „Zdraví, Hygiena,
Vztahy, Jehly“.
Od začátku března se již obě třídy připravují na Školní akademii. Nejvíce se
však těšíme na krásné jarní počasí, kdy nebudeme muset na vycházky chodit ve
dvojicích po chodníku, ale kdy se rozběhneme po naší velké zahradě.
Krásné jarní svátky Vám všem přeje celá mateřská škola.
Jana Kučerová, Řed.MŠ
29
!
Základní škola Peruc informuje.....
Dne 19.1.2015 se uskutečnil v Základní škole
Peruc zápis dětí do I. třídy. K zápisu se dostavilo 34
dětí. K povinné školní docházce od 1. září 2015 bylo
prozatím přijato 18 žáků.
Do 28. února 2015 byly potvrzeny vystupujícím
žákům přihlášky na střední školy a střední odborná
učiliště, které zákonní zástupci žáků doručí do 15. března
2015 na zvolené školy. Z celkového počtu 13 vystupujících
žáků se hlásí na střední školy 9 žáků a na střední odborné učiliště 4 žáci.
O studium na osmiletém gymnáziu mají zájem 2 žákyně z V. třídy, které se
zúčastní v dubnu 2015 přijímacího řízení v lounském gymnáziu.
Mgr. Traxlová Jaroslava
ředitelka ZŠ Peruc
Petr Rychlý a Pavel Šimák na Peruci
Občanské sdružení Plutofest pořádalo úžasné vystoupení herce a baviče
Petra Rychlého a režiséra divadla na Fidlovačce Pavla Šimáka dne 15. března
2015 v sále Kina Peruc.
30
!
V
usedlosti
Za
Dubem na Peruci byla
zahájena letošní sezona
nedělním
otevřením
kavárny a ve středu 11.
března prvým programem
ve Stodolním divadle.
Zazněla nová voicebandová koláž ženského Divadelního souboru Třetí věk
Městské knihovny Louny
RACEK. Tento soubor již
na Peruci několikrát vystoupil a i tentokráte si odnesl
zasloužený potlesk. Poté si za klávesy stoupl známý písničkář a spisovatel Jan
Burian, který i ve vychladlé
stodole svými chytrými i vtipnými písničkami a příjemným
povídáním rozehřál necelou
čtyřicítku
nadšených
posluchačů.
Všichni se již těší na bohatý
program,
která
Hana
Dvořáková s manželem ve
svém divadle připravují pro
letošní rok.
Mirek Plazík Blažek
Co se týče akcí Za Dubem, mám přislíbenou přednášku s promítáním
o Londýně, s manželem a Doubravovými dáme Nový Zéland, s Mirkem Plazíkem
Francii, paní Fišerová s kolegyní - zpěvačky z Vraného se byly podívat a až bude
tepleji, zazpívají.....
Termíny budou na www.iperuc.cz a na www.peruczadubem.cz
Hana Dvořáková
31
!
V krásném tajemném Peruckém údolí ještě zůstaneme a seznámíme se s
historií a současností Mlýnského rybníka, tzv. Mlejňáku vč. zajímavostí tohoto
území z pohledu mykologa. Poté se pomalu přesuneme ke koupališti a nakonec
do kempu...
MLÝNSKÝ RYBNÍK (lidově „Mlejňák“)
V minulosti byl Mlýnský rybník součástí vycházkové cesty, jež od výletní
Tovární restaurace (dnes Hotel Oldřichův Dub) vedla až do sousedních Stradonic.
Ještě na počátku 20. století zde bývala i příjemná odpočinková místa…
U rybníka kdysi skutečně stával vodní mlýn, tzv. Dolejší, nacházel se pod
hrází rybníka. Ze zbytků jeho stavení byly vybudovány dvě nynější rekreační
chaty. Do dnešní doby zůstala zachována stará studna se stříškou a klenutá
vjezdová brána.
Fotografie je z roku 1920-30
Ještě ve druhé polovině 20. století, než bylo vybudováno koupaliště (tedy
do roku 1965), sloužil „Mlejňák“ ke koupání. Voda zde byla celkem čistá (pokud
se nezvířilo bahno ze dna) a teplá. Jenom v zadní části rybníka jste se mohli
zamotat do vodních trav, které prorůstaly až k hladině. Na vodě byl pěkný vor a
na nakloněném stromě nad hladinou byla dokonce zavěšená i „houpačka“.
Pamětníci určitě rádi vzpomínají na toto idylické prostředí…
32
!
Dříve býval „Mlejňák“chovný rybník. Byli zde chováni kapři (Cyprinus
carpio) a předpokládal se zde i výskyt raků (Astacus sp.), což se však při výlovu
v roce 2002 nepotvrdilo. V tomto roce majitelé - Lesy ČR, s. p., Lesní správa
Litoměřice Mlýnský rybník vypustili, aby zde mohly být zahájeny práce spojené
s plánovanou rekonstrukcí. Před zahájením stavebních prací bylo dle Rozhodnutí
MěÚ Louny – ref. ŽP nutné kromě jiného pokácet v okolí nádrže celkem 112 ks
dřevin a vysekat rákos. Po skončení akce měla být provedena náhradní výsadba
jak na březích rybníka, tak i na březích Débeřského potoka (?).
Stavební povolení k provedení stavby pod názvem „Rekonstrukce
retenční nádrže – Mlýnská“ bylo vydáno MěÚ – SÚ Louny dne 20. 11. 2003.
Předmětem stavebních úprav byla obnova boční obtokové nádrže, která byla
zanesena náplavami, hrazená výpusť a bezpečnostní přeliv byly v havarijním
stavu, těleso hráze bylo nepravidelné a koruna hráze zvlněná. Přívod vody do
nádrže byl nefunkční a stabilizační objekty ve vodoteči byly v havarijním stavu.
V rámci akce byla provedena obnova nádrže včetně hráze a odběrného objektu
na Débeřském potoce. Nádrž byla vybavena bezpečnostním přelivem (boční,
nehrazený přeliv), betonovým požerákem výšky 5,46 m s odpadním potrubím Js
630 a délce 18 m (průpich hráze).
Napouštěcí zařízení nádrže: odběrný betonový žlab s česlemi ve dně
potoka zaústěný do sedimentační jímky s napouštěcím potrubím do nádrže a
odpadním potrubím u dna pro její čištění. Vtok do potrubí je ovládán hradítky.
Odpadní potrubí ústí do odpadního koryta lichoběžníkového tvaru délky
67 m, které je zaústěno do Débeřského potoka. Délka hráze je 119 m, šířka v
koruně hráze 3m, výška max. 4 m. Plocha hladiny 5 981 m2 a max. objem vody
15 025 m3. Nádrž nemá stálou obsluhu, pravidelné měření ani pozorování se
neprovádí. Obnovením plochy došlo k obohacení biotického subsystému.
Zdroj: Archiv městyse Peruc
OKOLÍ MLÝNSKÉHO RYBNÍKA
Okolí rybníka je zajímavé zejména pro mykology. Mnozí z nich se o této
lokalitě dozvěděli z celostátních Mykologických listů, protože o ní bylo v roce
2002 referováno. Pouze za poslední tři roky (před r. 2002) se zde podařilo určit
na 120 druhů vyšších hub. To však ještě není konečné číslo, a pokud se úřadu
městyse podaří dosáhnout překvalifikování části lesů v okolí Peruce z kategorie
hospodářské do kategorie ochranných lesů, jako je tomu např. u přírodní památky
V Hlubokém, lze očekávat ještě větší druhovou pestrost hub. Například u cesty
vedoucí kolem Mlýnského rybníka byla nalezena břichatkovitá houba hnězdovka
trojitá (Geastrum triplex), hvězdova límečková (Geastrum striatunm), vzácná
33
!
Jiřinina bedla (Leucoagaricus georginae), vůbec největší muchomůrka
šiškovitá (Amanita strobiliformis) a ucho Jidášovo (Hirneola auricula-judae).
Herbert Tichý
Hvězdovka trojitá
Jiřinina bedla
(Geastrum triplex) (Leucoagaricus georginae)
Muchomůrka šiškovitá
(Amanita strobiliformis)
KOUPALIŠTĚ
Místní národní výbor v Peruci zahájil výstavbu koupaliště na jaře roku 1964.
Výstavba probíhala v tzv. „akci Z“, to znamená, že zde všichni pracovali
zadarmo (nyní těžko pochopitelné!).
Brigád se zúčastňovalo mnoho občanů. Jmenujme alespoň některé z nich:
Ft. Macke, Mir. Havlík, Fr. Halama, Fr. Bába, Jar. Blažek, V. Razím, J.
Babický, Jos. Štekrt, V. Vítoch, Jar. Mildorf, A. Ransdorf, K. Koutník, K. Novák,
Ant. Merunka, V. Čech, J. Mareš, R. Kučera, Jos. Blažek, Jos. Pácha, A.
Kuželka, Vl. Adamec, J. Chramosta, J. Kubelka, Fr. Vejbora, D. Mercl, V.
Červenka, V.Bureš, V. Petržílka, V. Hamšík, M. Vlčínský, V. Kancýř, Dr. J.
Němec, J. Husák, ing., s autobagrem zde pracovali Sv. Novák a J. Hora.
Nechyběly ani ženy: Věra Grundová, Miloslava Páchová, Miroslava Černá,
Marie Pokorná, Drahoslava Vítochová, Hana Bábová, Helena Vorlíčková aj.
Na brigády docházela také mládež...
Koupaliště bylo slavnostně otevřeno 4. července1965 a jako první se zde
vykoupal tehdejší předseda MNV a hlavní organizátor akce František Halama.
První plavčík byla Anna Babická.
Postupně radnice nebyla schopna z finanční důvodů koupaliště provozovat
(úprava a čistota vody), a tak bylo rozhodnuto přenechat koupaliště i s pozemky
a budovami do správy Tiskařským závodům – Rudé právo Praha, které o něj
34
!
projevily zájem. To se uskutečnilo 1. září 1983.
Ale ani noví provozovatelé nedokázaly zajistit plnění norem platných pro
provozování koupaliště, a tak požádali v červnu 1984 odbor VLHZ Louny o
povolení změny užívání na „víceúčelovou nádrž“ s koupáním na vlastní
nebezpečí.
A tak je to dodnes.
Fotografie pořízené panem Janem Marešem z Peruce, zapůjčené jeho dcerou
Drahomírou Vítochovou.
35
!
KEMP PERUC
O pozemky, kde se nyní nachází kemp, projevily v roce 1983 zájem
Tiskařské závody – Rudé právo Praha, které zde plánovaly vybudovat
rekreační zařízení pro děti. Pozemky, vč. koupaliště a budov (i restaurace) předal
zájemci do správy Místní národní výbor v Peruci prostřednictvím ONV Louny
dne 1. 9. 1983.
V období 03/1984 – 06/1986 zde Rudé právo opravdu vybudovalo pěkné
rekreační zařízení, které se prakticky dodneška nezměnilo. Kolaudační řízení
proběhlo 12. 6. 1986 a již tento rok zde proběhly první dětské rekreace – pionýrské
tábory. Název zařízení si vybraly děti samy – Kosmík. Tábory zde každoročně
absolvovalo mnoho, hlavně pražských, dětí.
V roce 1995 rozhodlo Zastupitelstvo obce Peruc požádat o převod Kosmíku
(nemovitého i movitého majetku) do majetku obce. Po delším jednání na
Ministerstvu hospodářství v Praze bylo rozhodnuto, že bude Kosmík předán
obci formou daru za předpokladu, že tento bude sloužit humanitárním účelům
(každoročně se zde rekreovaly děti z různých ústavů, později si to nemohly z
finančních důvodů dovolit). Předávací inventura Letního dětského tábora
Kosmík proběhla 30. dubna 1996 a 10. května téhož roku již nastoupili naši
první rekreanti…
Od té doby stále provozuje rekreační zařízení obec (nyní městys) Peruc pod
novým názvem
Kemp Peruc.
Zdroj: Archiv městyse Peruc
Tak, dnes jsme při svém putování došli až do kempu a v příštím - letním čísle
Peruckého zpravodaje vás zasvětím do historie bývalého cukrovaru, který stál ve
2. polovině 19. a začátkem 20. století právě v místech, o kterých jsme si dnes
vyprávěli. Součástí cukrovaru byla tzv. „šlepka“...., ale o tom až příště.
Všem čtenářům zpravodaje přeji krásné jarní dny, a jak jinak v této době – hodně
lásky.
Helena Halamová
36
!
V lednu jsme si připomněli 70. výročí
osvobození
Osvětimi.
Hrůzy
holokaustu
dokumenty a filmy připomněla Česká televize a
všechny ukázaly otřesná zvěrstva nelidské
nacistické zvůle. Viděli jsme i nový český film
Colette, který byl natáčen i v nedalekých
Zlonicích. Své oběti mezi židovskými
spoluobčany měla i Peruc. Z koncentračních
táborů se nevrátilo 17 Peručáků, včetně ani ne
desetiletého Ivo Rosenbauma. Vloni navštívila
Peruc jeho nevlastní sestra a prohlédla si bývalý
dům rodiny předků, obchod a navštívila i židovský
hřbitov ve Hřivčicích.
Pavel, Ivo a Kamila Rosenbaumovi
Perucké oběti:
Emanuel Brill
narozen 18.03.1864
Emil Brill
narozen 16.06.1886
Adéla Brillová
narozena 13.02.1894
Arnošt Eckstein
narozen 07.06.1891
Emilie Ecksteinová
narozena 23.03.1896
Herta Ecksteinová
narozena 23.06.1927
Edvard Frankenbusch narozen 31.03.1927
Julius Frankenbusch
narozen 04.03.1893
Ota Frankenbusch
narozen 04.03.1924
Anna Frankenbuschová narozena 25.08.1888
Irena Frankenbuschová narozena 21.10.1921
Marta Frankenbuschová narozena 10.07.1920
Emilie Hellerová
narozena 01.12.1885
Ivo Rosenbaum
narozen 15.10.1934
Pavel Rosenbaum
narozen 27.08.1902
Helena Rosenbaumová narozena 23.10.1875
Anna Vohryzková
narozena 15.07.1868
zahynul
zahynul 14.05.1942 Terezín
zahynula
zahynul
zahynula
zahynula
zahynul
zahynul 30.08.1942 Majdanek
zahynul 07.05.1945 Schwarzheide
zahynula
zahynula
zahynula
zahynula
zahynul
zahynul
zahynula 09.05.1943
zahynula 19.03.1942 Terezín
Hřivčický hřbitov nedaleko Peruce je největším polním hřbitovem v
severních Čechách a po léta nebyl udržován. Až v posledních letech organizovala
jeho obnovení a údržbu pod dohledem vlastníka Židovské obce Teplice perucká
Církev československá husitská. Za finanční podpory Nadačního fondu obětem
holocaustu a Úřadu práce Ústeckého kraje se podařilo šikovným pracovníkům z
Peruce hřbitov vyčistit od náletových dřevin, postavit mnoho desítek náhrobků,
37
!
obnovit přístupové cesty a trochu poopravit zeď. Od letošního roku však Nadační
fond odmítl nadále podporovat údržbu hřbitova a proto se dočasní organizátoři
rozhodli založit Spolek pro obnovu židovských památek Perucka. Ten již od 1.
ledna 2015 oficiálně existuje a vytýčil si své prvé cíle. Samozřejmě nechce nechat
hřbitov opět zarůst, chce na něm umístiti pomník peruckým obětem (projekt je již
vypracován) a poblíž bývalého obchodu rodiny Rosenbaumů na Peruci umístit do
dlažby tzv. kameny Stolpersteine, betonové kostky o rozměrech 10 x 10 x 10 cm
s nápisem na horní mosazné desce vybízejí kolemjdoucí, aby se zastavili a sklonili
se ke jménu oběti vyraženému na kostce. V hlavách členů jsou i další, náročnější
nápady, ale vše závisí na možnosti získat finanční prostředky. Pokud se chcete
zapojit do organizační činnosti spolku, rádi vás ve svých řadách uvítáme.
Mirek Plazík Blažek
Další má zimní procházka po Perucku vedla do Chraštína. V prvou
únorovou sobotu se udělalo hezky, a já vyšel od statku na krátkou prohlídku. Hned
vpravo, naproti opravenému statku, stojí bývalá hospoda U Černých, kam jsme
chodili s rodiči na nedělní vycházky (v sobotu se tenkrát ještě dělalo). Naši nám
koupili limonádu a
preclík, sami si dali
pivečko a k tomu nám
hrál na harmoniku
starý pan Rytina.
Stejně jako v těch
dávných časech, jsem
šel od hospody dolů,
opustil
Horní
Chraštím a rozbitou
lesní cestou podle
rokle jsem došel do
střední části osady. V
tom nejspodnějším
baráku tuším bydlel
poslední
rodilý
obyvatel Chraštína
pan Linhart. Chodíval mezi nás na Peruc na setkání Sparta - Slávia, která se
pravidelně konala v místních hospodách. No a ještě kousek lesem a jsem v Dolním
Chraštíně. Zde jsou nějaké velké terénní práce. Již nedávno byly vlevo malé
38
!
vodní nádržky, teď se k nim cesta přiblížila na dotek, protože po pravé straně
kdosi přemístil množství zeminy. Co se tady asi buduje?... .
Jinak ale musím říci, že
tato romantická osada po
letech opět vzkvétá díky
několika novým obyvatelům a
chalupářům. Většina domů je
opravených, nové střechy,
okna i další prvky. Jen nahoře
ta bývalá hospoda po odchodu
pana doktora nějak pustne.
Snad se ji také někdo ujme.
Pokračuji na křižovatku
cesty ze Stradonic na Peruc a
odbočuji vlevo. Po chvíli proti
slunci dojdu ke krásnému
velkému rybníku. Již léta ho obhospodařují rybáři ze Stradonic a na jeho vzhledu
je to znát. Jen letos
jsou prý nějaké
problémy s nájmem,
ale oni to určitě
založením
oficiálního Spolku
vyřeší. Já šel ještě
kousek za rybník a
sešel ke korytu
Dýbeřského potoka,
který rybník napájí a
za Pátkem se vlévá
do Ohře. Přes jeho
tok, ale i ve vodě, je
mnoho popadaných
stromů. Vypadá to
skoro jako v Cestě do pravěku. Zašel jsem se podívat ještě na druhý břeh
k rybářskému zázemí a pak již pospíchal stejnou cestou vzhůru zpět ke statku.
Kolem něho je vyřezáno veškeré křoví, ponechány pouze pěkné stromy a bělost
zdí na sluníčku pěkně svítí.
Takže Chraštíne žij dál!
Mirek Plazík Blažek
39
!
Krátce po začátku letošní roku se v Brně
naplnil pozemský život františkána otce
Berarda. Mnozí z Vás starších si ho pamatujete
jako patera Jaroslava Hasila - v černém plášti,
na starém kole, v zimě, v létě, za každého
počasí – tak objížděl kostely v našem kraji.
Ječovice, Černochov, Slavětín, Vrbno… Nikdy
nevynechal mši svatou, nikdy nebyl nemocný,
sloužil nejen pro jediného člověka, ale i
v prázdném kostele. Sám s Bohem.
Narodil se 7. května 1923 v Praze.
V létě roku 1949 vstoupil k františkánům,
1. září začal noviciát v Kadani a přijal řádové
jméno Berard po jednom z prvomučedníků františkánského společenství (umučen
r. 1220 v Maroku).
13. dubna 1950 byly kláštery obsazeny státní bezpečností s cílem
zlikvidovat řeholní život v naší zemi. Novic Berard prochází internačními
kláštery v Hejnicích a Bohosudově. Zde skládá 27. srpna 1950 první sliby. Pak
nastupuje vojenskou službu na Slovensku. Po ní pracuje v Chrámové službě
Charity v Červeném Kostelci u Náchoda a jednou měsíčně navštěvuje rodiče
v Praze. Přitom se mu podaří tajně setkat s tehdejším provinciálem Janem
Kapistránem Vyskočilem a u něj doma, v soukromí 30. prosince 1955 skládá
věčné sliby.
Až po mnoha letech se mu podaří vstoupit do kněžského semináře a 29.
června 1974 je vysvěcen otcem biskupem Karlem Skoupým v Brně. Půl roku čeká
na tzv. státní souhlas a teprve po jeho udělení smí vykonávat kněžskou službu –
to již právě u nás, v severních Čechách, v Peruci. Přichází k otci Václavu Páchovi
jako kaplan. Žije na faře v Ječovicích… a dál už to znáte.
Když byl po listopadu 1989 obnoven řádový život v naší zemi, představení
povolávají otce Hasila do komunity bratří v Brně. Od konce srpna 1991 tedy žije
na faře v Brně – Husovicích mezi svými. Nejdříve jako kvardián – představený
komunity, pak jako jeden z bratří. Slouží v tamním kostele Nejsvětějšího Srdce
40
!
Páně a tam také oslavil v roce 2013 své devadesáté narozeniny. Brněnský biskup
Vojtěch Cikrle mu při té příležitosti udělil medaili svatých Cyrila a Metoděje.
V druhé polovině roku 2014 začal otec Hasil slábnout a chřadnout. V září
ulehl a zdálo se, že konec života je již na dosah. Ale dobrý Bůh chtěl bratřím
v brněnské komunitě dopřát ještě několik měsíců v jeho přítomnosti. Do zpovědnice, kde – jak říkal – tak rád rozdával Boží milosrdenství, však již nemohl a také
mši svatou už sloužil jen doma, v husovické faře. Bylo na něm patrné, že již touží
doopravdy domů.
Ve čtvrtek 8. ledna otec ještě sloužil mši svatou. Potom však nešťastnou
náhodou upadl, a tak ho bratři uložili na lůžko. Přijal svátost smíření a svátost
nemocných. Odpočíval, podřimoval. Další den, v pátek 9. ledna ráno posnídal a
pak znovu ulehl. Krátce na to přišli do jeho pokoje bratři, aby se rozloučili před
cestou do Moravské Třebové. Otce Hasila již nezastihli, v tu chvíli již stál před
Bohem…
Dana Pletichová
41
!
Určitě i čtenáři Peruckého
zpravodaje zaznamenali, že se na
přelomu roku 2014 a 2015 v Praze konalo
veliké mezinárodní setkání mladých
křesťanů. Již po několik desetiletí je vždy
touto dobou organizuje ekumenická
komunita bratří z francouzského Taizé. V
Praze se toto setkání, nazývané Pouť
důvěry, konalo podruhé. To první
proběhlo v roce 1990.
Tisíce mladých nejen z Evropy byly ubytovány v rodinách, křesťanských
sborech i na jiných místech v Praze a okolí. Malá skupina polských křesťanů
nocovala také v klu-bovně perucké fary.
Díky
tomu
byla
novoroční
bohoslužba v našem kostele sv. Petra a
Pavla mezinárodní. Zazněla při ní
polština,
slovinština,
samozřejmě
čeština a "mezi řádky" také angličtina,
která je ve své specifické podobě na
setkáních
Taizé
základním
dorozumívacím jazykem. Mše svatá
sloužená polským knězem Jaroslavem
byla srozumitelná všem, promluvu pastorační asistentka pohotově překládala, ale
bylo to asi zbytečné. Čeština a polština jsou si opravdu velmi blízké, a když se s
tím spojí dobrá vůle a ochota hovořit zvolna a zřetelně, k porozumění to úplně
postačí.
Vědomí, že všichni tvoříme jedno veliké společenství, jednu rodinu dětí
Božích, umocnily také zpěvy z Taizé, které bohoslužbu doprovázely - jednoduché
texty v různých jazycích, které jsou specifickou formou mezinárodní modlitby.
V závěru bohoslužby nám otec Jaroslav přál pokoj do srdcí, radost a
vzájemnou lásku, s níž se máme navzájem přijímat - a přijímat každého člověka.
42
!
Naši hosté, mladí Poláci a Slovinci, si ji odvážejí domů. Kéž zůstane doma i mezi
námi nejen v Peruci.
Dana Pletichová
Již devátý rok mohou
návštěvníci Peruce i místní
zavítat
do
galerie,
která
představuje fotografy zkušenější
i šikovné úplné začátečníky.
Mezi ty druhé patří autorka
snímků prvé letošní výstavy. Krásný slunný, již jarně vybarvující se den, ale v
Galerii u Plazíka na Peruci se v sobotu za skly objevily černobílé fotografie. Ze
Stochova je přivezla mladá fotografka Tereza Šitinová. Terezku znám již několik
let, ale že fotí, jsem zjistil až asi před rokem na Facebooku. Její snímky se mi
líbily a tak jsem ji pozval mezi desítky vystavujících v galerii na Peruci. Na to,
že fotí pouhých pět let, vidí svým okem přes objektiv zajímavé detaily i celky.
Zatímco turisté, účastníci
pochodu
Poohřím
v
předjaří, dostávali u dveří
kontrolní razítka, my jsme
nainstalovali asi padesátku
fotografií.
Kolem
poledního si je už někteří
pochodníci
mohli
prohlédnout.
Před 14. hodinou se
začali scházet návštěvníci
vernisáže a po chvíli jsme
jich mohli přivítat asi 30.
Stačilo pár slov a 32.
výstava v perucké galerii byla zahájena. A o tom, že se fotografie líbily, svědčí
zájem, s jakým si je přítomní prohlíželi a s Terezkou o nich mluvili. Představují
širokou paletu námětů, od pohledů na města, přírodu, lidi na ulicích i portréty až
po snímek malé neteře. Ta se přijela na výstavu podívat s autorčinou maminkou
a sestrou. Po tradičním malém, ale dobrém občerstvení, vlastní vernisáž končila.
Návštěvníci se však trousili ještě celé odpoledne, prvý den jich výstavu vidělo
43
!
přes šedesát. A protože Kouzlo černobílé bude na Peruci do konce dubna, můžete
se o víkendy a svátky přijít podívat i vy.
Mirek Plazík Blažek
První z akcí tohoto roku
byl novoroční pochod na
Krásnou vyhlídku, který se
uskutečnil 1.1.2015. Pochodu
se zúčastnilo více jak 150
občanů. V roce 2015 plánuje
Sokol Peruc zorganizovat pálení
čarodějnic na fotbalovém hřišti
ve spolupráci s FK Peruc. Dále
plánuje na Tyršově hřišti dětský
den, dva tenisové turnaje,
volejbalový turnaj na kempu,
drakiádu, mikulášskou nadílku,
vánoční turnaj ve stolním tenise
a vypouštění balónku s přáníčky.
Věříme, že uvedené akce přispějí
ke sportovně - společenskému
dění.
Když se ohlédneme zpátky
do konce roku 2014, rádi bychom
vás
informovali,
že
za
uskutečněnou akci „Vypouštění
balónků s přáním k Ježíškovi“,
která se konala 12.12.2014
obdržela Peruc Certifikát za účast
na překonání rekordu v počtu balónků vypuštěných v jeden okamžik. Celkem
bylo vypuštěno 103 738 balónků ze 415 míst ve všech krajích ČR.
Výbor Sokola Peruc
44
!
Foto: Mirek Plazík Blažek
Letošní oslavu MDŽ jsme s děvčaty z místní skupiny ČČK v Peruci
naplánovaly na pondělí 9. 3. 2015 v knihovně. I tentokrát jsme odsouhlasily
občerstvení domácí výroby a pět z nás upeklo nějakou tu sladkou dobrotu. Pro
ženy byla také samozřejmě připravena kytička s malou pozorností. Letos nám
opět zahrál a zazpíval pan Rudolf Rytina a my jsme zpívaly s ním.
Celý večer panovala dobrá nálada a už teď se můžeme těšit, že se příští rok
opět sejdeme. Každá žena si to určitě zaslouží.
Touto cestou bych ráda poděkovala Úřadu městyse Peruc za finanční podporu při
uskutečnění této naší akce.
Drahuše Ždímalová
předsedkyně MS ČČK
v Peruci
45
!
I v novém roce vám předkládáme fotky našich spoluobčanů z minulého
století a prosíme o sdělení
jmen těch, které poznáte
paní Krupkové - Korzo,
nebo Mirek Blažek Galerie
u
Plazíka.
Děkujeme.
Mirek Plazík
Blažek
46
!
47
!
V minulém čísle Peruckého zpravodaje jsme na straně 38 otiskli
historickou fotografii z Výroční členské schůze Jednotného zemědělského
družstva v pohostinství U
Matějčků, kde si členky
družstva
připravily
občerstvení.
Zde je doplnění a oprava
některých jmen z této
fotografie:
Druhá řada:
paní Bábová, paní
Strnadová, paní
Křemenová, paní Eliška
Grundová, paní Miluš
Páchová, paní Kasková,
stojící paní Dlouhá
Vzadu:
Pan Jíša, paní Eliška Jíšová, pan Zdeněk Šlégr ze Smolnice, pan xy, paní Jarka
Hamšíková, pan Václav Šíma (?).
48
!
Děkujeme panu Antonínu Pochovi z Peruce za opravu a doplnění některých
jmen.
Jan Vnouček, místostarosta
Společně jsme definitivně opustili rok 2014 a s opatrností i nadějí vykročili
do toho 2015. I v našem regionu jsme tento
čas prožili při mších a koncertech v
kostelích, vyšli si na Novoroční pochody a
také nám nepatrně napadl prvý sníh.
Již koncem roku předešlého začalo
mrznout a napadly prvé vločky. No napadly,
ty 2 až 4 cm nejsou žádná nadílka, ale pro
oko to bylo lahodné. Na dvorky se slétala
velká množství ptáčků. Ráno špačkové, po
poledni se to na šeřících a zlatém dešti jen
hemžilo sýkorkami, sem tam i nějaká
červenka a také strakapoudové. Byla to pestrá podívaná. A sníh a mráz vydrželi
až do Silvestra.
O silvestra se do kostela sv. Petra a Pavla na Peruci sešli křesťané různých
církví, aby společně poděkovali za vše dobré, co jim ten končící rok přinesl.
Bohoslužbu sloužil husitský bratr farář Ivo Šimůnek, spolu s farní asistentkou
Pavlou Čandrlovou a sestrou Ivanou Doubravovou. Do Česka se letos v tomto
čase sjeli mladí křesťané z celé Evropy v rámci hnutí Taize (pojmenované po
vesničce ve střední Francii, kam se sjíždějí celý rok). Na Peruci byli ubytováni
čtyři Poláci, včetně mladého faráře? Jarosława Oszuścika. Na Nový rok ještě
přijelo pět dívek se Slovinska a všichni společně s místními přivítali v peruckém
kostele příchod roku 2015. Byla to zajímavá mše, sloužená polsky, česky
slovinsky i latinou.
49
!
Odpoledne čekal Peručáky i další návštěvníky tradiční Novoroční pochod
na Krásnou vyhlídku - Krasovid v peruckých lesích. Již 10. ročník odstartoval od
Tyršova cvičiště a po známé trase zámeckým parkem, kolem fořtovny do
ořechové aleje a dále lesem zbytky modřínové aleje až na Vyhlídku. Počasí bylo
příjemné, i když mráz polevil a pod nohama místy klouzalo jemné bahýnko. Bylo
i slušně vidět na kopečky našeho
Českého středohoří, i na jeho nejvyšší
vrchol, větrnou Milešovku s bílým
kloboučkem. V cíli již byli připraveni
přátelé ze Sokola a městysu s teplými
nápoji. Každý si mohl vybrat dle chuti
čaj, svařák, grog, kávu i něco
ostřejšího. Starosta Radek Bláha
pozdravil asi 160 účastníků setkání. Za
rok již tradiční pochod začíná druhou
desítku.
Hlavní vánoční čas zakončují
Tři králové a kolem 6. ledna i již
tradiční Živý Betlém v podání Království hudby a veselých písniček z perucké
fary letos přejme-novaném na Domino. Letos jej Domino a Spolek pro záchranu
kostela připravili na neděli 4. ledna,
podruhé již přímo do kostela. Slušně
zaplněný kostel shlédl známý Příběh
příběhů o putování Josefa a Marie do
Betléma, zrození Ježíše Krista a příchodu
mudrců. Krásně zahráno a zazpíváno,
oproti loňsku i lépe viditelné představení.
Ale stejně jsme mnozí litovali, že se
neodehrává na tradičním místě, venku
naproti zámku. Třeba se tam ještě někdy
vrátí.
Již zmínění Tři králové vyšli v
sobotu 10. ledna po vsi. O slunnou, ale
větrnou sobotu, z perucké katolické fary
vyrazilo celkem dvanáct králů se svými
dospělými
průvodci.
Ve
čtyřech
kolednických skupinkách se připojili k již
15. Tříkrálové sbírce v České republice.
Vloni vybrali 10 600 Kč a letos chtěli tuto
částku překonat. Výtěžek sbírky je určen na
pomoc rodinám a matkám s dětmi, podporu
nových farních charit v pražské arcidiecézi
50
!
a nemocnici Arcidiecézní charity Praha v Ugandě. Koledníci si Peruc rozdělili do
čtyř částí a každá se vydala do svých ulic. Koleda začínala zazvoněním, popř.
zaťukáním na potenciální dárce a
zpěvem známé koledy My tři králové
jdeme k vám. Tam kde otevřeli (a bylo
to ve většině obydlených domů) si
zpěv tří králů vyslechli a dle svých
možností vhodili koledu - příspěvek
do zapečetěné kasičky a dostali malou
tříkrálovou pozornost.
Po více než dvou hodinách se všichni
sešli opět na faře, odevzdali kasičky
hlavní organizátorce slečně Pavle
Čandrlové,
od
které
dostali
poděkování a malé občerstvení na
zahřátí. Letos se poprvé k Tříkrálové
sbírce připojili i ve Vrbně n.l., kde
pod vedením pana Libora Kučery
procházela jedna kolednická skupina.
A kolik, že činí výše letošní koledy?
Na Peruci 9817 Kč, ve Vrbně 2844
Kč, v místní farnosti tudíž celkem 12 661 Kč.
Na Peruc přijelo i divadlo, ve středu se objevila v kině Popelka. A to hned
nadvakrát. Popelka mnohých rodičů (a asi i prarodičů) Eva Hrušková přivezla na
Peruc pohádku O Popelce. Děti z Mateřské školy a 1. i 2. třídy Základní školy
obsadily téměř celé hlediště a po chvíli je z podia pozdravila paní loutkoherečka
Eva Hrušková. Děti si vybraly oříšky s pohádkami a vyhrála ta O Popelce. Z
prádelního košíku se na stole objevily loutky Popelka s tatínkem a macecha se
svojí Dorou. Popelku samozřejmě známe, tatínek přinesl oříšek se šaty, princ
pozval na ples a Popelka dostala hrášek a popel k přebrání. V tu chvíli se zapojily
i děti. Kluci pomohli Popelce vybrat hrášek z košíku, všichni si zatančili na plese
a holčičky pak princi nastavovaly nožičky, aby jim vyzkoušel nalezený střevíček.
Pohádka končí tak, jak má být, princ si Popelku vzal za ženu. Perfektní umění
souznít s dětmi vytvořilo krásnou atmosféru a středeční dopoledne peruckých
školáků i předškoláků se moc povedlo.
Zase nám to již, jak je to u nás v lednu běžné, pučelo a kvetlo. Před farou
vykoukly kočičky, tulipánky mají trochu namrzlé špičky, v parku je to růžové. U
Fillovy síně čekají schody na dokončení, aby se sem mohli vrátit obrazy
peruckého malíře, původem od krále Ječmínka. Věřme, že se to vydaří a od května
sem budou zase proudit milovníci umění, toho kubistického zvlášť (a pro nás i
51
!
krásné obrázky Středohoří). U muzea jsou pouze základy jednoho z panelů naučné
stezky Peruc. Je v opravě, zlatá perucká mládež jej nedávno zapálila. V parku
nám chybí jeden statný buk, prý byl suchý. Bývalý panský pivovar se nám
pomalu, ale jistě rozpadá. Vařilo se zde před 90 lety výborné pivo, dnešní majitelé
se však o něj nestarají. Podobně dopadá i předválečný koloniál rodiny
Rosenbaumů, za našeho mládí krám, kde nás obsluhoval pan Malý. Vykoukly
sněženky i sedmikrásky jsou plně rozkvetlé. A za Oharkou se modrá České
středohoří. Rok 2015 nám začal, věřme, že přinese vše dobré pro naši Peruc i celé
lidské společenství.
Mirek Plazík Blažek
Svazek obcí Mikroregion Perucko připravil spolu s německou
partnerskou obcí Leubsdorf opět řadu zajímavých akcí
Občané členských obcí Mikroregionu Perucko se mohou i letos těšit na
pěkné akce, které jsou obsahem partnerského plánu se saskou krušnohorskou obcí
Leubsdorf s jejími obecními částmi Leubsdorf, Hohenfichte, Marbach a
Schellenberg.
V sobotu 25. dubna navštívíme tradiční akci "BIWAK" Vojensko-historického
spolku Schellenberg, který předvede jednu z napoleonských bitev, přijati budeme
ve vojenském ležení a v doprovodném programu navštívíme Zámek
Augustusburg.
V polovině května se v Leubsdorfu uskuteční oslava "10 let partnerství Obce
Leubsdorf s Mikroregionem Perucko". Ke slavnostnímu programu je pozváno
čtyřicet českých hostů.
V sobotu 23. května pojedou mladí fotbalisté z Černčic na turnaj do Leubsdorfu.
V pátek 5. června prožijí české a německé děti Mezinárodní dětský den
Mikroregionu Perucko v Černčicích. Z české strany se zúčastní Základní školy
Černčice, Peruc, Panenský Týnec a Koštice. Z Německa Základní škola
Leubsdorf. Akce je tradiční, střídá se pravidelně na české a německé straně
a děti si odnášejí vždy moc pěkné zážitky.
V sobotu 13. června ožijí Koštice svou tradiční Obecní poutí - od loňska s novou
tradicí, převzatou od německých partnerů - "Střílení ku ptáku". K této disciplíně
střílení z kuše, přijedou i zástupci Střeleckého spolku Hohenfichte.
V sobotu 20. června je v našem plánu dokonce dvojprogram - na české straně
Česko-německý turnaj ve fotbale v Černčicích, a na německé straně
"Slavnost slunovratu" s pěkným sportovně-zábavným programem a módní
přehlídkou v Marbach.
Na přelomu června a července jsou čeští přátelé srdečně zváni na oslavu nově
postaveného mostu přes řeku Flöha v obecní části Schellenberg. Datum slavnosti
je odvislé od dokončení stavby, což nám bude včas oznámeno.
52
!
V sobotu 8. srpna se uskuteční tradiční "Vesnická olympiáda Mikroregionu
Perucko", letos v Chožově. Svou účast potvrdil z Německa orchestr
"Fanfarenzug", takže bude v Chožově veselo!
Dne 12. září jsou zástupci Leubsdorfu pozváni na Krajské dožínky do Peruce a
19. září je očekáván velký autobus českých přátel z Perucka na "Setkání občanů
v Leubsdorfu". Němečtí partneři se již nyní pečlivě připravují, takže bude nač se
těšit.
V závěru roku se pravidelně setkává vedení obou partnerů k vyhodnocení
běžného a naplánování nového roku - střídavě na české a německé straně.
To letošní bude u nás.
Plánované akce budou finančně podpořeny z krajských a evropských dotačních
titulů. Desetileté trvání partnerství Mikroregionu Perucko s Obcí Leubsdorf
přineslo mnoho pěkného a užitečného, a díky pečlivosti pánů Mojmíra Holuba ze
Slavětína a Vladimíra Jaroše z Koštic, je zdokumentováno v kronice
mikroregionu.
Brigita Janovská
Členské obce Mikroregionu Perucko 2015:
Blšany u Loun, Černčice, Hříškov, Chlumčany, Chožov, Koštice n. O., Nová Ves,
Obora, Panenský Týnec, Peruc, Počedělice, Slavětín n. O., Smolnice, Toužetín,
Úherce, Veltěže, Vinařice, Vrbno nad Lesy, Vršovice, Žerotín
53
!
Brigita Janovská
Nastává jaro a s ním se objevují i jedni z největších pomocníků člověka ptáci. Dnes už určitě nikdo nepochybuje o tom, že drobní, převážně zpěvní práci
jsou lidem velice užiteční sběrem škodlivého hmyzu. Hovoříme-li o tom, že tak
ročně zlikvidují desítky vagonů hmyzu a jeho stádií, stejně si málokdo dokáže
představit, jaká je to práce. Tu si však pro ilustraci můžeme přiblížit v případě
několika známých druhů.
54
!
Například velice známá a běžná sýkora koňadra spotřebuje denně okolo 70%
své hmotnosti. Hmyzem samozřejmě krmí i svá většinou početná mláďata. Bylo
zaznamenáno, že za hodinu při shánění potravy prohlédne na stromě až 280
větviček a k hnízdu přiletí za hodinu až 32 krát. V průměru je to až 350 krát za
den a kamení věnuje až 18 hodin denně. Při druhých mláďatech krmí až 19 hodin
denně i když se frekvence sníží na 270 příletů k
hnízdu. Při tom mláďata na hnízdě krmí asi 16 dní
a dalších 10 dní ještě mimo hnízdo. To představuje asi 7000 cest s krmením, při kterých nalétá
až 28 km za den.
Při této činnosti ale není sýkora žádný
rekordman, protože např. rehek zahradní krmí za
den 470 krát., lejsek šedý 484 krát a lejsek
bělokrký a černohlavý až 560 krát. Pozoruhodný
je i výkon rorýse obecného, který za letu uloví do svého vaku až 2ooo komárů a
nalétá tak denně až 450 km.
Velmi účinná je v některých případech
pomoc ptáků při hmyzích kalamitách. V
odborné literatuře je uváděn případ, kdy se do
jednoho polesí slétlo 100 kukaček, které za 15
dní zlikvidovali 2,8 milionu mnišky borové.
Někdy je však množství škůdců takové, že na to
nestačí ani všichni ptáci z okolí. Bylo spočítáno,
že hmotnost všech drobných ptáků na jednom
hektaru činí asi 2 kg. Přitom na jednom stromě
může být až 50 000 housenek s hmotností vyšší než 2 kg. Z tohoto množství
mohou ptáci zlikvidovat pouze okolo 10 % a pak už můře pomoci pouze virové
nebo bakteriální onemocnění Škůdců nebo moderní způsob likvidace - chemie. I
tak však zůstávají ptáci velkými pomocníky člověka.
55
!
Mezi nejoblíbenější živočichy bezesporu patří ptáci, kteří nám nejenom svým
zpěvem, ale i pomocí při likvidaci škodlivého hmyzu zpříjemňují život. Vždyť
pouze jediné sýkora sesbírá v průběhu roku až 125 tisíc kusů různého hmyzu. Při
tom hlavně ptákům hnízdícím ve stromových dutinách znepříjemňujeme život
tím, že takovéto staré stromy velmi často kácíme. Měli bychom je proto alespoň
z části nahradit vyvěšováním budek. A to je práce, kterou dokáží děti s pomocí
učitelů ve škole, nebo rodičů doma bez potíží udělat. Pro začátek stačí vyrobit
například velmi jednoduchý rehkovník, který obsazují nejenom rehkové zahradní
a domácí, ale i konipasi bílí. Jednou z podmínek ale je, aby jakákoliv budka byla
vyvěšena co nejdříve, protože zrovna rehkové a konipasi začínají hnízdit již
počátkem dubna. Nezkusíte to?
Herbert Tichý
56
!
57
!
58
!
4.4.
Pompeje
Hlavní hrdina Milo, otrok, který se stal gladiátorem, čeká na svůj poslední boj, aby
zničil své soupeře a dostal se na svobodu. S výhledem na svobodný život se
zamiluje do dcery bohatého obchodníka, která však má být proti své vůli provdána.
11.4. Terapie láskou
Učitel dějepisu, prošel psychickou krizí, během níž přišel o všechno – ztratil dům,
práci, manželku i svůj dosavadní život. Jediné, co získal, bylo osm měsíců
strávených v psychiatrické léčebně.
18.4. Grace, kněžna monacká
Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky Oscara Grace Kelly, která se vzdala své
oslnivé kariéry a odešla do zcela neznámého světa. Na samém vrcholu slávy, kdy
jí Hollywood a diváci leželi u nohou, se provdala za monackého knížete.
25.4. Pojedeme k moři
Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám kameru, rozhodne se
natočit svůj první film – o své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho
tatínka, maminku, babičku, ale i kamaráda Harise, který mu pomáhá s natáčením.
2.5.
Sedm trpaslíků
Dětské představení
Špunťa, nejmladší z trpaslíků nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do
prstu než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu
zlé čarodějnice. Touto drobností totiž poslal celé království do staletého spánku.
9.5.
Andělé všedního dne
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by.
Pro některé z nich to totiž dneska večer skončí. A proto se v jejich blízkosti objevili
andělé. Jejich podoba a názory vás asi zaskočí.
59
!
16.5. Fotograf
Příběhu o některých osudových křižovatkách života hlavního hrdiny, který je
obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny tyto vlastnosti
mu přinesly slávu i odmítání, lásku i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení.
23.5. Škatuláci
Dětské představení
V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat vylézají
podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde do rukou. Jednou
prý dokonce ukradli malého kluka!
30.5. Fakjů pane učiteli
Zeki Müller nemá na vybranou. Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad
jeho „úsporami". Tedy nad místem se zakopanými ukradenými penězi, které tam
pro něj ukryla jeho přítelkyně.
Dětské představení
6.6. Garfieldova Show
Tlustý cynický kocour, který zbožňuje italské těstoviny, nenávidí sport a pondělky,
sleduje televizi, ať dávají cokoli, ponižuje svého majitele a pohrdá psy. Vychytralá
potvůrka, se smyslem pro anglický humor stejně jako nejstarší banánové gagy.
13.6. Zakázané uvolnění
Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém
hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten správný čas.
20.6. Lucy
Lucy je typická „blbá" blondýna, co se vždycky zamiluje do toho největšího ksindla
v okolí. Ten poslední ji právě zapletl do obchodu s drogami, který řídí
všehoschopný pan Jang. Než se stačí pořádně rozkoukat, má v břiše zašitý balíček.
27.6. (Ne)zadaní
Poté, co Mikeyho manželka požádá o rozvod, jeho kamarádi Jason a Daniel mu
slíbí, že zůstanou svobodní spolu s ním. Není nic jednoduššího a lepšího, než
svobodný a nespoutaný život.
Začátky dětských představení jsou v 15.30 hod. a představení pro dospělé v 17.30 hod..
Pokladna je otevřena půl hodiny před začátkem představení.
Ceny vstupného jsou 70 Kč a na dětská představení 50 Kč.
Změna programu vyhrazena.
Eliška Nováková, vedoucí kina
60
!
Kristýna Horčičková
Nikol Richtrová
Apolena Jará
Václav Kesler
Významné životní jubileum oslavili naši spoluobčané:
paní Milena Kučerová z Pátku
pan František Bába z Peruce
paní Svatomíra Stupková z Peruce
paní Anna Drozdová z Černochova
pan Jiří Baňka z Telec
Životní jubileum oslavili tito spoluobčané:
pan Jan Spišák z Pátku
pan Josef Vaniš z Hřivčic
pan Miloš Nový z Hřivčic
pan Zdeněk Hotový z Hřivčic
paní Jaroslava Mánková ze Stradonic
pan Václav Rubeš z Pátku
pan Václav Bušek z Peruce
paní Hana Čadská ze Stradonic
Diamantová svatba
V lednu 2015 oslavili 60 let společného života manželé
Jan Kemr a Miroslava Kemrová z Telec.
Srdečně blahopřejeme!
61
!
Počet obyvatel dle jednotlivých obcí a jejich věková struktura k 31.12.2014
Peruc
Chrastín
Černochov
Hřivčice
Pátek
Stradonice
Radonice nad Ohří
Telce
Celkem
891 obyvatel
11 obyvatel
185 obyvatel
226 obyvatel
193 obyvatel
210 obyvatel
167 obyvatel
334 obyvatel
2 217 obyvatel
41 let
23 let
43 let
43 let
48 let
46 let
45 let
44 let
42 let průměr
Narodilo se 20 dětí z toho 10 děvčat a 10 chlapců.
Naše řady opustilo 20 spoluobčanů.
Přistěhovalo se 98 občanů a 63 občanů se odstěhovalo.
Miluše Koutníková
62
!
KAVÁRNA ZA DUBEM OTEVŘENA
OD 1. BŘEZNA KAŽDOU NEDĚLI
10.00 – 17.00
UBYTOVÁNÍ CELOROČNĚ
PERUC, OLDŘICHOVA 81
www.peruczadubem.cz
[email protected]
tel.: 777 066 738
Začínající country kapela hledá
kytaristu/kytaristku nebo
zpěváka/zpěvačku.
Kontakt: 607 913 501, heslo: Ajeťák,
e-mail: [email protected]
63
!
Perucký zpravodaj vydává Úřad městyse Peruc.
Odpovědný pracovník Bc.Jan Vnouček
Adresa redakce: Oldřichova 49, Peruc, PSČ 43907, tel.: 415697049
e-mail: [email protected]
Redakční rada: Bc.Jan Vnouček, Mgr.Drahomír Zrůst
Redakce nezodpovídá za obsahovou a jazykovou „správnost“ příspěvků.
Uzávěrka dalšího čísla 15.června 2015
Náklad: 550 výtisků. Cena 10.- Kč
64
!
65

Podobné dokumenty

Věstník June 2012

Věstník June 2012 posledních let, které ztěžují současnou sokolskou aktivitu – potíží s restitucemi a financování všech nákladů, potřebných k provozu tělocvičen atd. Vyjádřila ale naději, že tyto potíže Sokol i nadá...

Více

Paměti osady Vrbičany (1924)

Paměti osady Vrbičany (1924) Ku dvoru knížecímu bývali jako nižší úředníci nebo vůdcové vojska bráni ponejvíce nižší šlechtici či-li vladykové. Tito musili býti ovšem knížetem za své služby nejen vyživováni, ale i vydržování č...

Více