Zde - Michal Činčiala

Komentáře

Transkript

Zde - Michal Činčiala
2.9.12
Triatlet.cz
AKTUÁLNĚ
TR I-SHO P
KALENDÁŘ E
VÝSLEDKY
R O ZHO VO R
R EPR EZENTAC E
TR I-C HAT
TR I-BAZAR
TR ÉNINK
Norseman Xtreme Triathlon má dalšího pokořitele z České
republiky. Michal Činčiala má za sebou úspěšný start v závodě,
který se pyšní přízviskem nejtěžší triatlon planety. (www.triatlet.cz)
TR I-PO R TÁL
IR O NMAN
KO NTAKT
0 1 .0 9 .2 0 1 2
K auza A rm st rong - očim a
bý v alé ho prof i cy k list y zde
0 1 .0 9 .2 0 1 2
O lym pionici Švarc s
Vodičk ovou k ralovali na Lipn …
(1128x )
Hy -V e e Triat hlon - online
pře nos zde
W orld Triathlon Se rie s
Stock holm – R adk a Vodič …
(841x )
2 9 .0 8 .2 0 1 2
Martin Krňáve k s Pe trou
Kre jčovou ovládli zá …(840x )
V ide o Norse m an X t re m e
Triat hlon zde
2 7 .0 8 .2 0 1 2
K om e die pok račuje USA D A obrát ila - pok ud
bude Arm strong
spolupracovat ode be re m e
m u pouze dv a t it uly z Tour
de F rance . V íce zde
Form u je ště m ám , usm ívá
se Vodičk ová, če rstvá m i …
(838x )
Hy-Ve e Triathlon slibuje
re prízu olym pijsk ých …(714x )
2 7 .0 8 .2 0 1 2
O rostoucím zájmu o triatlon netřeba dlouze diskutovat, vedle hektických seriálů typu
Ironman, Challenge ale získávají na popularitě i závody, které se vrací ke kořenům
triatlonu. Jedním z nich je Norseman Xtreme Triathlon, kde na ironmanských tratích
bojujete s drsnou přírodou i náročným profilem. Letos tento závod nalákal dalšího
českého závodníka. Michal Činčiala se s námi podělil o zážitky spojené z tímto
nádherným závodem i souvisejícím cestováním po Norsku.
Jeho podrobnou reportáž nalezneze zde
Fotogalerii fotek naleznete zde
Ilustrač ní foto z minulých ročníků
D ražba silničních
k arbonov ý ch k ol A ut hor
zabav e ný ch f inančním
úřade m ce ny od 15000,-Kč
V íce zde
2 6 .0 8 .2 0 1 2
Cit y Triat hlon K arlov y V ary
O pe n
Muži
1. P.Paták
Že ny
1.L.Vítová
V ý sle dk y zde
Ev ropsk ý pohár
Muži
1.R .Shaw
Že ny
1.M.Sim ic
V ý sle dk y zde
2 6 .0 8 .2 0 1 2
I ronm an Canada on-line
zde
I ronm an 70.3 Ze ll am Se e
on-line zde
2 5 .0 8 .2 0 1 2
Start má neopakovatelnou atmosféru
I TU W TS St ock holm
Muži
1.J.Brownle e
2.J.Gom e z
3.V.Luis
30.P .Šv arc
33.J .Če lůst k a
Že ny
1.L.Norde n
2.M.C ae le rs
3.B.R ive ros Diaz
13.R .V odičk ov á
32.V .F rint ov á
V ý sle dk y zde
2 4 .0 8 .2 0 1 2
P rohláše ní Lance
A rm st ronga zde
Lance A rm st rong v zdal
sv ůj boj s USA D A . Ta ho
zbavila vše ch titulů a
doživotně disk vaifik ovala,
pře stože ne m á k dispozici
je diný pozitivní vzore k ,
pouze vzork y, k te ré dle
je jich názoru vyk azují
"pode zře lé " výk yvy..a
údajná svě de ctví
ne znám ých svě dk ů.
V íce zde
2 3 .0 8 .2 0 1 2
V ide o Slov ak m an zde
Kolo nabízí hory a skály
2 3 .0 8 .2 0 1 2
V ide o Triat lon P ardubice
zde
2 1 .0 8 .2 0 1 2
A rm st rong ne uspě l s
žalobou na USA D A . V íce
zde
2 1 .0 8 .2 0 1 2
K lím a a Mat e rov á jsou
v ít ě zi Morav sk osle zk é ho
poháru v t riat lonu. Více
zde
2 0 .0 8 .2 0 1 2
www.triatlet.cz/4834-norseman-xtereme-triathlon-ma-dalsiho-pokoritele-z-ceske-republiky.html
F ot ogale rie Challe nge
1/3
2.9.12
Triatlet.cz
F ot ogale rie Challe nge
V ichy zde
2 0 .0 8 .2 0 1 2
Tov árna na šam pióny F ont
R om e u. Více zde
...ale i idylickou rovinu
V Y HLED EJ
HLEDEJ
Cíl je již blízko ale v mracích
www.triatlet.cz/4834-norseman-xtereme-triathlon-ma-dalsiho-pokoritele-z-ceske-republiky.html
2/3
2.9.12
Triatlet.cz
Závěr je opravdu drsný
Cílová rovinka
Diskuze
www.triatle t.cz m ode ruje obsah disk uzních příspě vk ů a vyhrazuje si právo m azat příspě vk y
obsahující vulgární a sprostá slova,příspě vk y ve k te rých se disk utující navzáje m napadají,ve
k te rých jsou napadány či ze sm ě šňovány k onk ré tní osoby ne bo sk upina osob. Své výtk y
určitě zvládne te vyjádřit slušně a podpořit je i rozum ným i argum e nty. Do disk use ne patří
ani re k lam a na k om e rční ak tivity. Dě k uje m e za pochope ní, naší snahou je aby slušní
disk utující a naši přispě vate lé ne byli obtě žováni zak om ple x ovaným i blbci. Kom u se to
ne líbí, bude m use t pro své příspě vk y využít služe b jiné ho se rve ru, inte rne t je dostate čně
ve lk ý pro vše chny. Disk utovat on-line m ůže te i prostře dnictvím TR I-C HATU
Mase lnik Je cm ine k
28. 08. 12 13:48
je dním slove m úžasné . Výk on, re port, fotk y.... Gratuluji!
cinciala tom as
30. 08. 12 18:47
Gratuluji m e m u bratrovi k vynik ajicim u vyk onu,uzasny vyk on,k lobouk dolu bracho.jsi
opravdovy bojovnik .
Pro přidání k om e ntáře je nutné být přihláše n. Pok ud ne m áte vytvoře n úče t, re gistrujte se
práve zde . Disk utovat on-line m ůže te i prostře dnictvím TR I-C HATU.
Přihlašovací jm é no
He slo
Přihlásit
Vytvořit nový úče t
www.triatlet.cz/4834-norseman-xtereme-triathlon-ma-dalsiho-pokoritele-z-ceske-republiky.html
3/3

Podobné dokumenty

zde - INTERNEXT 2000, sro

zde - INTERNEXT 2000, sro CENÍK PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET Platný od 1.7.2014

Více

Modlight XTREME 440

Modlight XTREME 440 energeticky úsporná LED technologie, bezúdržbová a odolná stupeň krytí IP69K – pro použití v nejnáročnějších aplikacích i v drsných provozních podmínkách

Více

download... - Patera Citroen

download... - Patera Citroen 52 HOŠEK – BRADÁČEK

Více

handout

handout (5) Pomocné sloveso: VO ⇔ Aux_V & OV ⇔ V_Aux a.

Více