TP č.04-2012 Neodpínaný a odpínaný kabelový svod

Komentáře

Transkript

TP č.04-2012 Neodpínaný a odpínaný kabelový svod
ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Křižíkova 1690
370 01 České Budějovice
Odpínané a neodpínané kabelové svody
25 kV na betonové sloupy.
TYPOVÝ PODKLAD č. 4/2012
Zpracoval: Kadlec František
Maurer Ondřej
srpen 2012
OBSAH:
I.
Úvodní část
1.1 Název typového podkladu
1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele
1.3 Předmět typového podkladu
1.4 Životní prostředí
II.
Technologická část
III.
Technické požadavky na výrobu
IV.
Technická část
V.
Montáž
VI.
Uzemnění
VII.
Doprava
VIII. Balení
IX.
Údaje pro objednávku
X.
Údaje o dodavateli
Příloha č.:
1. Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW 25 kV – neopínaný kabel. svod
2. Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
3. Držák kabelů JB/DBV/DBW
4. Konzola svislého odpínače 25kV a držák konzoly omez. přepětí SO 25kV
5. Pohony odpínače – odpínaný kabelový svod
6. Ochrana ptactva – doplňující konstrukce
7. Sestava neodpínaného kabelového svodu JB/DBV/DBW 10,5m
8. Sestava neodpínaného kabelového svodu JB/DBV/DBW 12m
9. Sestava odpínaného kabelového svodu JB 10,5m
10. Sestava odpínaného kabelového svodu JB 12m
11. Sestava odpínaného kabelového svodu DBV 10,5m
12. Sestava odpínaného kabelového svodu DBV 12m
13. Sestava odpínaného kabelového svodu DBW 10,5m
14. Sestava odpínaného kabelového svodu DBW 12m
I.
Úvodní část.
1.1 Název typového podkladu
Odpínané a neodpínané kabelové svody 25 kV na betonové sloupy.
1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele
ENERGETIKA SERVIS s.r.o., Křižíkova 1690, 370 49 České Budějovice
1.3 Předmět typového podkladu
Předmětem typového podkladu jsou konstrukce pro připojení kabelového svodu na
venkovní vedení VN na podpěrném bodu (betonový sloup). Konstrukce jsou určeny
pro neodpínané a odpínané spojení venkovního vedení VN s kabelovým svodem.
Technologické montážní rozměry jsou v přílohách TP.
Ocelové konstrukce podle typového podkladu nejsou mechanicky namáhané od tahu
vodičů a proto není uváděno maximální dovolené zatížení konzol..
1.4
Životní prostředí
Výrobky neobsahují škodlivé látky a jsou plně recyklovatelné.
Kategorie odpadu - O
Kód druhu odpadu - 170405 - železo
Kód druhu odpadu - 150102 - plast
Kód druhu odpadu - 070213 – guma
Konzoly kabelového svodu jsou v souladu s odborným stanoviskem AOPK na
ochranu ptactva před úrazem el. proudem.
II.
Technologická část.
Neodpínaný a odpínaný kabelový svod se projektuje buď na koncovém podpěrném
bodu venkovního vedení VN nebo na podpěrném bodu v trase venkovního vedení
VN.
Základní rozdělení souboru konstrukcí kabelového svodu podle podpěrného
bodu:
a) Betonový sloup (JB, DBV, DBW)
Základní typové rozdělení konstrukcí neodpínaného a odpínaného kabelové
svodu.
a) Konstrukce neodpínaného kabelového svodu.
b) Konstrukce odpínaného kabelového svodu.
TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ KABELOVÝCH SVODŮ.
A) NEODPÍNANÝ KABELOVÝ SVOD se skládá z konzoly omezovačů přepětí,
plastového krytu kabelu s držáky, držáku kabelu, zkratových kulových bodů a
uzemňovacího vodiče (viz sestavy typů neodpínaných kabel. Svodů).
Konzola omezovačů přepětí je rámové konstrukce v trojúhelníkovém uspořádání
montážních otvorů pro omezovače přepětí.
Toto provedení konzoly omezovačů přepětí umožňuje záměnu jednotlivých žil kabelu
pro sfázování jednotlivých úseků vedení VN .
Fázová rozteč montážních otvorů pro omezovače přepětí je 400 mm.
Plastový kabelový kryt a držáky kabelů. Upevnění kabelu k podpěrnému bodu je
provedeno volnými držáky kabelů s pryžovou svěrkou KP 42 a objímkou. Ve spodní
části kabelového svodu je kabel chráněn plastovým ochranným krytem MAK 150/150IEC (-250 C až +600 C) se speciálním uzávěrem, ve kterém jsou pomocí objímek
upevněny pryžové svěrky KP. Pevnost v tlaku 1000 N. Stupeň hořlavosti: B –
nesnadno hořlavé. Délka kabelového ochranného krytu je 3 m (30 cm krytí v zemi). Ve
spodní části plastového krytu je provedené zesílení proti mechanickému poškození.
Zkratový kulový bod (sada 3ks) se montuje na svorník omezovače přepětí a je určen
pro montáž zkratovací soupravy.
Uzemňovací vodič - uzemnění konzoly omezovačů přepětí na uzemňovací
se provede pomocí svorek SR02.
Upevnění konstrukce na podpěrný bod.
Jednotlivé části konstrukce kabelového svodu se na podpěrný bod
pomocí ocelové nerezové pásky a spony (viz obrázek).
vodič
upevňují
Doplňující konstrukce.
Doplňující konstrukcí jsou ochrany proti ptákům SP 31.3 a SP45.3, které se montují
na středovou svislou propojku venkovního vedení VN s kabelovým svodem. Používá
se pouze u betonových sloupů v provedení DBV nebo DBW dle příloh TP.
Montáž.
Montáž konstrukcí kabelového svodu na podpěrných bodech v trase venkovního
vedení VN se montují pod vedením ( viz přílohy).
Montáž konstrukcí kabelového svodu na koncových podpěrných bodech lze provádět
pod vedením nebo na druhé straně betonového sloupu.
Sestavy jednotlivých typů neodpínaných kabel. svodů a katalogová čísla.
Neodpínaný kabelový svod 25 kV JB/DBV/DBW–10,5m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 11111124
MJ
Množství
ks
1
sad
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
4
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW – 25
ks
1
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000036
Vysvětlivka: 4- JB/DB znamená 4 volné držáky kabelu.
Neodpínaný kabelový svod 25kV JB/DBV/DBW–12m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 11111125
MJ
Množství
ks
1
sad
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
6
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW - 25
ks
1
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000036
Vysvětlivka: 6- JB/DB znamená 6 volných držáků kabelu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
B) ODPÍNANÝ KABELOVÝ SVOD se skládá z konzoly svislého odpínače, držáků
omezovačů přepětí, kabelového svodu a uzemňovacího vodiče.
Konzola svislého odpínače je konstrukčně uspořádaná pro upnutí na JB, DBV a
DBW betonové sloupy ( viz přílohy).
POUŽITELNÉ TYPY ODPÍNAČŮ NA KONZOLU SVISLÉHO ODPÍNAČE.
Na konzolu svislého odpínače pro betonový sloup JB lze namontovat typy svislých
odpínačů včetně pohonů s kotevní roztečí rámu odpínače: šířka 1150 mm, výška
550 mm, průměr otvoru 18 mm.
Odpínače s pohony JB nejsou součástí dodávky sestav typů odpínaných kabel.
svodů.
Odpínače s pohony JB nejsou součástí dodávky sestav typů odpínaných
kabelových svodů.
Odpínače s pohony DBV a DBW jsou součástí dodávky sestav typů odpínaných
kabelových svodů.
Technický popis.
Konzola svislého odpínače je rámové konstrukce z ocelových profilů na který se
montuje svislý odpínač. Je univerzální pro betonové sloupy v provedení JB, DBV a
DBW. Na betonový sloup se montuje pomocí třmenů v provedení JB, DBV a DBW,
které jsou součástí konzoly svislého odpínače podle typu podpěrného bodu.
Ve spodní části konzoly jsou navařeny kotevní desky pro montáž kotevních
izolátorových řetězců. Na kotevní desky konzoly se montují držáky omezovačů
přepětí ( viz přílohy TP). V horní části jsou na obou koncích konzoly navařeny
zábrany proti přisedání ptáků, které zároveň slouží jako nosiče podpěrných izolátorů
pro upevnění přechodových vodičů z hlavní linky VN.
Součástí konzoly je spojovací materiál pro montáž odpínače na konzolu.
Základní mezifázová vzdálenost vodičů kabelového svodu na konzole je 510mm.
Plastový kabelový kryt a držáky kabelů. Upevnění kabelu k podpěrnému bodu je
provedeno volnými držáky kabelů s pryžovou svěrkou KP 42 a objímkou. Ve spodní
části kabelového svodu je kabel chráněn plastovým ochranným krytem MAK
150/150-IEC (-250 C až +600 C) se speciálním uzávěrem, ve kterém jsou pomocí
objímek upevněny pryžové svěrky KP. Pevnost v tlaku 1000 N. Stupeň hořlavosti: B
– nesnadno hořlavé. Délka kabelového ochranného krytu je 3 m (30 cm krytí v zemi).
Ve spodní části plastového krytu je provedené zesílení proti mechanickému
poškození.
Zkratový kulový bod (sada 3ks) se montuje na spodní šroub svislého odpínače a je
určen pro montáž zkratovací soupravy (příloha TP).
Uzemnění.
Uzemnění konzoly svislého odpínače a páky pohonu na uzemňovací vodič se
provede pomocí svorek SR02.
Stínění jednotlivých žil kabelu se uzemní na držáky omezovačů přepětí spojovacím
materiálem.
Volné držáky kabelu a držáky v plastovém krytu se neuzemňují
Sestavy jednotlivých typů odpínaných kabel. svodů a katalogová čísla.
Odpínaný kabelový svod 25 kV JB – 10,5m
Kat. číslo
Katalogové č. 11111120
Název
MJ
Množství
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-20
Objímka konzoly odpínače JB
sad
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
3
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000036
Vysvětlivka: 3- JB/DB znamená 3 volné držáky kabelu.
Odpínaný kabelový svod s Fla25kV DBV–10,5m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111111201
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000766
Odpínač Fla 15/6400 25kV
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1000822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-21
Objímka konzoly odpínače JB
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
3
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
527-02
Držák ložiska pohonu DRIBO DBW
ks
1
529-02
Držák páky pohonu DRIBO DBW
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
Vysvětlivka: 4- JB/DB znamená 4 volné držáky kabelu.
Odpínaný kabelový svod s Fla25kV DBW–10,5m
Kat. číslo
Katalogové č. 111111202
Název
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000766
Odpínač Fla 15/6400 25kV
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1000822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-22
Objímka DBW konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
3
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
527-01
Držák ložiska pohonu DRIBO DBV
ks
1
529-01
Držák páky pohonu DRIBO DBV
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
Vysvětlivka: 3- JB/DB znamená 3 volné držáky kabelu.
Odpínaný kabelový svod s Flb25kV DBV–10,5m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111111203
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000767
Odpojovač Flb 6400 25/400 plast
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1000822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-21
Objímka konzoly odpínače JB
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
3
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
527-02
Držák ložiska pohonu DRIBO DBW
ks
1
529-02
Držák páky pohonu DRIBO DBW
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
Vysvětlivka: 4- JB/DB znamená 4 volné držáky kabelu.
Odpínaný kabelový svod s Flb25kV DBW–10,5m
Kat. číslo
Katalogové č. 111111204
Název
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000767
Odpojovač Flb 6400 25/400 plast
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1000822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-22
Objímka DBW konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
3
527-01
Držák ložiska pohonu DRIBO DBV
ks
1
529-01
Držák páky pohonu DRIBO DBV
ks
1
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
Vysvětlivka: 3- JB/DB znamená 3 volné držáky kabelu.
Odpínaný kabelový svod 25 kV JB – 12 m
Kat. číslo
Katalogové č. 11111122
Název
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-20
Objímka JB konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
4
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
Al přípojnice
sad
1
Vysvětlivka: 4 JB/DB znamená 4 volné držáky kabelu.
Odpínaný kabelový svod s Fla25kV DBV–12m
Kat. číslo
Katalogové č. 111111221
Název
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. Úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000755
Meziložisko se soud. bez držáku
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000766
Odpínač Fla 15/6400 25kV
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1000778
Trubka 1“ 1,5m prodloužení táhel ÚO
ks
1
1000822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-21
Objímka DBV konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
4
527-02
Držák ložiska pohonu DRIBO DBW
ks
1
528-02
Držák mezilo. pohonu DRIBO DBW
ks
1
529-02
Držák páky pohonu DRIBO DBW
ks
1
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
Vysvětlivka: 4- JB/DB znamená 4 volné držáky kabelu.
Odpínaný kabelový svod s Fla25kV DBW–12m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111111222
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000755
Meziložisko se soud. bez držáku
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000766
Odpínač Fla 15/6400 25kV
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1000778
Trubka 1“ 1,5m prodloužení táhel ÚO
ks
1
1000822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-22
Objímka DBW konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kabelový svod past. kryt 4-JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
4
527-01
Držák ložiska pohonu DRIBO DBV
ks
1
528-01
Držák mezilo. pohonu DRIBO DBV
ks
1
529-01
Držák páky pohonu DRIBO DBV
ks
1
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
Vysvětlivka: 3- JB/DB znamená 3 volné držáky kabelu.
Odpínaný kabelový svod s Flb25kV DBV–12m
Kat. číslo
Katalogové č. 111111223
Název
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000755
Meziložisko se soud. bez držáku
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000767
Odpojovač Flb 6400 25/400 plast
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1000778
Trubka 1“ 1,5m prodloužení táhel ÚO
ks
1
1000822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-21
Objímka DBV konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kabelový svod past. kryt 4-JB/DBV/DBW
ks
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
4
527-02
Držák ložiska pohonu DRIBO DBW
ks
1
528-02
Držák mezilo. pohonu DRIBO DBW
ks
1
529-02
Držák páky pohonu DRIBO DBW
ks
1
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
Vysvětlivka: 4- JB/DB znamená 4 volné držáky kabelu.
Odpínaný kabelový svod s Flb25kV DBW–12m
Kat. číslo
Katalogové č. 111111224
Název
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000767
Odpojovač Flb 6400 25/400 plast
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1000778
Trubka 1“ 1,5m prodloužení táhel ÚO
ks
1
1000822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-22
Objímka DBW konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
4
527-01
Držák ložiska pohonu DRIBO DBV
ks
1
528-01
Držák mezilo. pohonu DRIBO DBV
ks
1
529-01
Držák páky pohonu DRIBO DBV
ks
1
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
Doplňující konstrukce.
a) Ptačí dosedací tyč dl.1000mm se montuje na třmen konzoly svislého odpínače
pouze u podpěrných bodů v trase venkovního vedení VN.
b) Ochrany proti ptákům SP 31.3 a SP45.3 se montují na středovou svislou
propojku venkovního vedení VN s konzolou svislého odpínače. Používají se pouze
u betonových sloupů v provedení DBV nebo DBW v trase vedení a u koncových
podpěrných typů JB,DBW dle příloh TP.
Doplňující konstrukce pro neodpínaný a odpínaný kabel. svod.
Kat. číslo
792-00
Název
Ptačí dosedací tyč 1000 OK
MJ
ks
1000047
Ochrana proti ptákům V-SP 45.1
ks
1000048
Ochrana proti ptákům V-SP 31.1
ks
.
III.
Technické požadavky na výrobu.
Sváření konstrukcí.
Konstrukce jsou svařovány ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 3834-2.
Konstrukce jsou zařazeny do třídy provedení EXC1 podle ČSN EN 1090-2.
Svary jsou vyhotoveny ve stupni kvality „D“podle ČSN EN ISO 5817.
Svařování provádí svářeči s kvalifikací podle ČSN EN 287-1.
Používanou metodou svařování je podle ČSN EN ISO 4063 metoda 135Obloukové svařování tavicí elektrodou v aktivním plynu ( MAG svařování)
Úprava konstrukcí proti korozi.
Konstrukce jsou žárově zinkované podle ČSN EN ISO 1461:
a) ocel ≥ 6 mm s vrstvou 85 µm.
b) ocel ≥ 3 mm ≤ 6 mm s vrstvou 70 µm ( zinkovnou je deklarovaná vrstva 80 µm).
Spojovací materiál je galvanicky zinkovaný podle ČSN ISO 4520, ČSN EN ISO
3613 s vrstvou 12µm.
Značení výrobků.
Značení jednotlivých konstrukcí se provádí samolepicími štítky s názvem a
katalogovým číslem.
Kvalita zboží a technická dokumentace.
Technická dokumentace odpovídá požadavku typového podkladu.
Technické parametry odpovídají ČSN EN 1090-1.
Rozměrové odchylky odpovídají ČSN ISO 2768-1.
ES prohlášení o shodě
IV.
Montáž.
Montáž konstrukcí kabelového svodu na podpěrné body se provede podle příloh.
V.
Doprava.
Konstrukci je možno přepravovat běžnými dopravními prostředky odpovídající
stanovené hmotnosti.
Údaje o nákladu konstrukce: hmotnost - do 80 kg
VI.
nejdelší díl - do 3 m
Balení.
Konstrukce bude dodávána volně ložená a stažená páskou v jeden svazek.
VII. Údaje pro objednávku.
Příklad:
Katalogové číslo
Název sestavy
Neodpínaný kabelový svod JB/DBV – 10,5
11111124
VIII. Údaje o dodavateli.
Výrobky podle objednávky vyrábí a dodává:
ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice
Tel. 38 6356055
Fax. 38 6356422
E-mail: [email protected]
www.energetika-servis.cz
Počet sad
1
REVDKXMH
NVÀURXE0[
NV0DWLFH0
NV3RGORéND
NV3RGORéNDS¦URYž
32=
RFHOSžVND
ÁPP
SçªSRMQ¦PªVWR
SURX]HPQëQª
NRQ]RO\
32=
RFHOSžVND
ÁPP
RFHOSžVND
ÁPP
alt.2
montហna DBV
alt.1
montហna JB
alt.3
montហna DBW
0
6
$$
$
$
32=
%
%
OSTATNÍ PRVKY SESTAV NEODPÍN. KABELOVÝH SVODģ:
3
103-00
2
10 000 36
UzemnČní kompletní 12m
Zkrat. kulový bod, závit M12 - vnitĜní
1
840-00
Poz.
Katalog.þ.
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
ZÁKLADNÍ PRVKY:
Konzola omez. pĜep. JB/DBV/DBW 25kV
Název
TP
4/2012
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
Schválil : Kadlec F.
Kreslil : Maurer O.
Konzola omez. pĜepČtí JB/DBV/DBW 25kV
(Neodpínaný kabelový svod)
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.1
32=
0DWLFH0
3RGORéND
$$
ÀURXE0[
0DWLFH0
3RGORéND
3RGORéNDYHONRSORÁQž
$
[
WOPP
WHU¦Q
$
%
%
&
&
RFHOSžVND
ÁPP
&
&
&&
%%
%
%
WHU¦Q
RFHOSžVND
ÁPP
%
%
&
&
NDEHOQHQª
VRXížVWªGRGžYN\
alt.1 - JB
alt.2 - DBV
alt.3 - DBW
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
1
514-00
Poz.
Katalog.þ.
Kryt plastový - kabelu JB/DBV/DBW
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Kryt plastový - kabelu JB/DBV/DBW
Název
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.2
32=
0DWLFH0
3RGORéND
SU\éRYžREMªPND
.3
$$
$
$
$
$
$
$
alt.3- DBW
alt.2- DBV
alt.1- JB
RFHOSžVND
ÁPP
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
2
514-01
Poz.
Katalog.þ.
Držák kabelu JB/DBV/DBW
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Držák kabelĤ JB/DBV/DBW
Název
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.3
JB
32=
[
V
DB
SçªSRMQ¦PªVWRSUR
X]HPQëQªNRQ]RO\
W
DB
0RéQRVWLPRQWžéH93$
32=
REVDKXMH
NVÀURXE0[
NV0DWLFH0
NV3RGORéND
NV3RGORéNDYHONRSORÁQž
REVDKXMH
NVÀURXE0[
NV0DWLFH0
NV3RGORéND
$
0
%
6
$$
32=
$
9
844-00
8
1 000 036
7
103-00
%
OSTATNÍ PRVKY SESTAV ODPÍN. KABELOVÝH SVODģ:
AlFe pĜípojnice (sada=3ks)
Zkrat. Kulový bod, závit M12 - vnitĜní
UzemnČní kabel.svodu/odboþ.linky 12m
ZÁKLADNÍ PRVKY:
6
793-06
Držák konzoly omez. pĜep. SO25kV
5
840-00
Konzola omez. pĜepČtí JB/DBV/DBW 25kV
4
501-22
Objímka DBW konzoly odpínaþe
3
501-21
Objímka DBV konzoly odpínaþe
2
501-20
Objímka JB konzoly odpínaþe
1
501-00
Konzola svisl. odpínaþe JB/DB 25kV
Poz.
Katalog.þ.
Název
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Konzola svislého odpínaþe 25kV
a držák konzoly omez. pĜepČtí SO25kV
(Odpínaný kabelový svod)
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.4
Po
ho
nD
BV
Po
-1
2m
ho
nD
BW
-1
2m
Po
ho
nD
BV
Po
-1
0 ,5
ho
n
DB
W
m
-1
0, 5
m
15 1 000 767 Odpínaþ Flb 6400 25/400 plast.
14 1 000 766 Odpínaþ Fla 15/6400 25kV
13 1 000 746 ZaĜez. páka se svČr. konc. úhlovou
12 1 000 778 Trubka 1" prodl. táhel ÚO dl.=1500mm
11 1 000 777 Trubka 1" bez závitu dl.=3000mm
10 1 000 822 Trubka 1" se závitem dl.=3000mm
9 1 000 754 L-pohon DRIBO
8 1 000 755 Meziložisko se soudeþky DRIBO
7 1 000 756 Ložisko boþní vratné DRIBO
6
529-02
Držák páky pohonu DBW
5
529-01
Držák páky pohonu DBV
4
528-02
Držák meziložiska pohonu DRIBO DBW
3
528-01
Držák meziložiska pohonu DRIBO DBV
2
527-02
Držák ložiska pohonu DRIBO DBW
1
527-01
Držák ložiska pohonu DRIBO DBV
Poz. Katalog.þ.
Svislé odpínaþe s pohony JB nejsou souþástí dodávky sestav
konstrukcí odpínaných typĤ odboþných linek ES.
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Pohony odpínaþe
(Odpínaný kabelový svod)
Název
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.5
32=
32=
32=
.DWDORJí
YL]73í
.DWDORJí
YL]73í
3 1000048 Ochrana proti ptákĤm V-SP 31.1
2
1
1000047 Ochrana proti ptákĤm V-SP 45.1
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
792-00 Ptaþí dosedací tyþ 1000 OK
Poz. Katalog.þ.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Ochrana ptactva
(DoplĖující konstrukce)
Název
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.6
alt.1 - svod JB 10,5m
z PAěÁTU-III-JB-N
alt.3 - svod DBW 10,5m
z PAěÁTU-III-DBW-N
alt.2 - svod DBV 10,5m
z PAěÁTU-III-DBW-N
alt.6 - svod DBW 10,5m
z PAěÁTU-III-DBW-K
alt.4 - svod JB 10,5m
z PAěÁTU-III-JB-R
alt.5 - svod DBV 10,5m
z PAěÁTU-III-DBW-R
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
1
111 111 24
Poz.
Katalog.þ.
Nedpínaný kabel. svod 25kV JB/DBV/DBW 10,5m
Název
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava neodpínaného kabel. svodu 25kV JB/DBV/DBW 10,5m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.7
alt.3 - svod DBW 12m
z PAěÁTU-III-DBW-N
alt.2 - svod DBV 12m
z PAěÁTU-III-DBW-N
alt.1 - svod JB 12m
z PAěÁTU-III-JB-N
alt.6 - svod DBW 12m
z PAěÁTU-III-DBW-K
alt.4 - svod JB 12m
z PAěÁTU-III-JB-R
alt.5 - svod DBV 12m
z PAěÁTU-III-DBW-R
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
1
111 111 25
Nedpínaný kabel. svod 25kV JB/DBV/DBW 12m
Poz.
Katalog.þ.
Název
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava neodpínaného kabel. svodu JB/DBV/DBW 12m
+ sytém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.8
alt.1
z PAěÁTU-III-JB-N
2GSªQDFªSçªVWURM'5,%2
DOW)ODN9
DOW)OEN9
alt.2
z PAěÁTU-III-JB-R
2GSªQDFªSçªVWURM'5,%2
DOW)ODN9
DOW)OEN9
Svislé odpínaþe s pohony JB nejsou souþástí dodávky sestav
konstrukcí odpínaných typĤ odboþných linek ES.
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
1
111 111 20
Poz.
Katalog.þ.
Odpínaný kabelový svod JB 10,5m
Název
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava odpínaného kabel. svodu JB 10,5m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.09
alt.1
z PAěÁTU-III-JB-N
alt.2
z PAěÁTU-III-JB-R
2GSªQDFªSçªVWURM'5,%2
DOW)ODN9
DOW)OEN9
2GSªQDFªSçªVWURM'5,%2
DOW)ODN9
DOW)OEN9
Svislé odpínaþe s pohony JB nejsou souþástí dodávky sestav
konstrukcí odpínaných typĤ odboþných linek ES.
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
1
111 111 22
Poz.
Katalog.þ.
Odpínaný kabelový svod 25kV JB 12m
Název
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava odpínaného kabel. svodu JB 12m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.10
alt.1
z PAěÁTU-III-DBW-N
1
5
alt.2
z PAěÁTU-III-DBW-R
2GSªQDFªSçªVWURM'5,%2
DOW)ODN9
DOW)OEN9
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
2
111 111 203 Odpínaný kabel. svod s Flb25kV DBV 10,5m
1
111 111 201 Odpínaný kabel. svod s Fla25kV DBV 10,5m
Poz.
Katalog.þ.
Název
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava odpínaného kabel. svodu DBV 10,5m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.11
1
5
alt.1
z PAěÁTU-III-DBW-N
alt.2
z PAěÁTU-III-DBW-R
2GSªQDFªSçªVWURM'5,%2
DOW)ODN9
DOW)OEN9
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
2
111 111 223 Odpínaný kabel. svod s Flb25kV DBV 12m
1
111 111 221 Odpínaný kabel. svod s Fla25kV DBV 12m
Poz.
Katalog.þ.
Název
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava odpínaného kabel. svodu DBV 12m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.12
alt.1
z PAěÁTU-III-DBW-N
alt.2
z PAěÁTU-III-DBW-R
alt.3
z PAěÁTU-III-DBW-K
2GSªQDFªSçªVWURM'5,%2
DOW)ODN9
DOW)OEN9
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
2
111 111 204 Odpínaný kabel. svod s Flb25kV DBW 10,5m
1
111 111 202 Odpínaný kabel. svod s Fla25kV DBW 10,5m
Poz.
Katalog.þ.
Název
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava odpínaného kabel. svodu DBW 10,5m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.13
alt.1
z PAěÁTU-III-DBW-N
alt.2
z PAěÁTU-III-DBW-R
alt.3
z PAěÁTU-III-DBW-K
2GSªQDFªSçªVWURM'5,%2
DOW)ODN9
DOW)OEN9
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
2
111 111 224 Odpínaný kabel. svod s Flb25kV DBW 12m
1
111 111 222 Odpínaný kabel. svod s Fla25kV DBW 12m
Poz.
Katalog.þ.
Název
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava odpínaného kabel. svodu DBW 12m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.14

Podobné dokumenty

TP č.5-2012 Odbočka a kabelový svod na PS_PLATNÉ

TP č.5-2012 Odbočka a kabelový svod na PS_PLATNÉ Technická dokumentace odpovídá požadavku typového podkladu. Technické parametry odpovídají ČSN EN 1090-1. Rozměrové odchylky odpovídají ČSN ISO 2768-1. ES prohlášení o shodě

Více

TP č.1-2012 Konzola PAŘÁT III

TP č.1-2012 Konzola PAŘÁT III Používanou metodou sva ování je podle SN EN ISO 4063 metoda 135Obloukové sva ování tavicí elektrodou v aktivním plynu ( MAG sva ování) Úprava konstrukcí proti korozi. Konstrukce jsou žárov zinkovan...

Více

a stožárové trafostanice

a stožárové trafostanice 63 - vn jší pr m r trubky svodové ZKB-zkratovací kulový bod 75 - vn jší pr m r trubky vývodové Z - základní (trubka vývodová) D - dopl ková (trubka vývodová) A3.3

Více

UPS Schrack USMLT 10, 12, 15 a 20 kVA Návod

UPS Schrack USMLT 10, 12, 15 a 20 kVA Návod boxem, 4 kusy pojistek baterií (osazeny v pojistkovém spodku "SWBATT")

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka 3. Nenoste přehrávač spolu s jinými pevnými předměty, mohlo by dojít k poškrábání povrchu přehrávače, poničení přehrávače o tyto předměty nebo by mohl dojít k poškození baterie. 4. Prosím, nabíjejt...

Více

Sbornik anotaci 2015

Sbornik anotaci 2015 především z použití v přenosových soustavách, si postupem času nacházejí cestu i ve využití v provozu distribuční soustavy (DS). Typickým případem využití je podpora bezpečného kruhování různých ob...

Více

Půdorys DD9-A - JELEN Development

Půdorys DD9-A - JELEN Development Zavadilka - V. etapa JELEN Development s.r.o., Brigádnická 1723/4, 370 06 České Budějovice, +420 605 269 768, [email protected]

Více