Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Komentáře

Transkript

Souhrn údajů o přípravku (SPC)
www.lekarna-madona.cz
zpět na stránku produktu
zpět na obdobná léčiva
sp.zn.sukls204302/2013
Souhrn údajů o přípravku
1. Název přípravku
Excipial krém
Krém
2.Kvalitativní a kvantitativní složení
Masťový základ bez léčivé látky
Úplný seznam pomocných látek viz. Bod 6.1
3. Léková forma
Krém
Popis přípravku : bílý, homogenní krém
4. Klinické údaje
4.1 Terapeutické indikace
Krém je určený k individuální přípravě léčivých přípravků, k péči o normální a
dysseboroický typ kůže. V rámci intervalové léčby s kortikoidními externy, podle doporučení
lékaře k doléčování chorobných stavů a k udržení dobrého stavu pokožky.
4.2 Dávkování a způsob podání
Krém se nanáší v tenké vrstvě na postiženou kůži 2- až 3-krát denně. Dávkování platí i pro
děti.
4.3 Kontraindikace
Přecitlivělost na kteroukoli pomocnou látku
4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Může ovlivnit vstřebávání jiného externa, proto je vhodné použít jednotlivé přípravky
v časovém odstupu.
4.6 Těhotenství a kojení
Po dobu těhotenství a laktace je možné přípravek používat.
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Není relevantní
4.8 Nežádoucí účinky
1/3
Vzácně příznaky přecitlivělosti, zarudnutí, pálení a svědění.
4.9 Předávkování
Není známo.
5. Farmakologické vlastnosti
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina : Měkký parafín a tukové produkty
ATC kod: D02AC
Excipial krém je emulze typu olej ve vodě s neiontogenizujícími emulgátory, které nedráždí
pokožku, konzervovaný chlorhexidinem a triclosanem. Má nízký obsah
parafínuhlovodíkových látek, účinek je mírně promašťující. Propouští pot a teplo, má
chladivé vlastnosti.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Excipial krém po vstřebání do stratum corneum mírně promašťuje a brání transepidermální
ztrátě vody.
5.3 Předklinické údaje vztahujíci se k bezpečnosti
Bezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým používáním.
6. Farmaceutické údaje
6.1 Seznam pomocných látek
Paraffinum liquidum, isopropylis myristas, glyceroli monostearas, alcohol cetylstearylicus,
polysorbatum 20, triclosanum, chlorhexidini dihydrochloridum, aqua purificata
6.2 Inkompatibility
Neuplatňuje se
6.3 Doba použitelnosti
5 let
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávaní
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
6.5 Druh obalu a velikost baleni
Hliníková tuba s plastikovým uzávěrem, papírová krabička
velikost balení: 100 g
2/3
6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky
7. Držitel rozhodnutí o registraci
Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Bratislava, Slovenská republika
8. Registrační číslo
46/1044/97-C
9. Datum první registrace/prodloužení registrace
19.11.1997 / 30.9.2009
10. Datum revize textu
25.11.2013
3/3

Podobné dokumenty

PDF zde - Magistraliter pharma

PDF zde - Magistraliter pharma Magistraliter pharma – individuální potřeby, individuální řešení

Více

Latanoprost Fagron

Latanoprost Fagron Latanoprost & podpora růstu řas a obočí Mechanismus účinku Latanoprost působí přímo ve vlasových folikulech, jejich stimulací prodlužuje růstovou fázi a navíc podporuje změnu telogenní fáze do fáz...

Více

00421 2 4910 9050 fax: 00421 2 4910 90

00421 2 4910 9050 fax: 00421 2 4910 90 Na šetrné umývání suché a svědící dětské kůže ve formě pěny

Více

ZÁSADY BARIÉROVÉ OŠETŘOVACÍ TECHNIKY Renata

ZÁSADY BARIÉROVÉ OŠETŘOVACÍ TECHNIKY Renata přísně dodržovat aseptické metody a postupy (např. převazy, zavedení a výměna kanyl, katétrů, injekční terapie, infúzní terapie, při péči o poškozenou oblast kůže)

Více

Vyhláška č. 270/2013 Sb.

Vyhláška č. 270/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k provedení § 79 odst. 8 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (...

Více

SPC-Flector EP gel

SPC-Flector EP gel U zdravých dobrovolníků bylo zjištěno, že přibližně 6% z podané dávky se vylučuje v nezměněné formě močí. Metabolismus a kinetika eliminace diklofenaku po lokální aplikaci je stejná jako při orální...

Více

Péče o MRSA-pozitivní pacienty - Sekce infekčních nemocí v

Péče o MRSA-pozitivní pacienty - Sekce infekčních nemocí v • nejčastější příčina závažných nozokomiálních infekcí a úmrtí (40% NI způsobuje S. aureus) • zvyšuje náklady na nemocniční péči

Více

PIL - Spirig

PIL - Spirig Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. O současném používání přípravku Excipial U Lipolotio s jin...

Více