Rozpocet na rok 2014

Komentáře

Transkript

Rozpocet na rok 2014
Rozpočet Obce Studenec na rok 2014
Příjmy rozpočtu
Položky rozpočtu
1 Daň z příjmu FO - závislá činnost
2 Daň z příjmů FO - podnikání
4 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů
3 Daň z příjmu právnických osob
5 Daň z příjmu - obec
6 Daň z přidané hodnoty
1 Daňové příjmy
Rozpočet 2013
Skutečnost 2013
Rozpočet 2014
3 500 000
4 169 000
4 170 000
512 000
416 000
415 000
306 000
418 000
415 000
3 300 000
4 015 000
4 015 000
320 000
354 000
350 000
6 700 000
14 638 000
8 732 000
18 104 000
8 730 000
18 095 000
1 Poplatky za znečišťování ovzduší
1 500
0
0
2 Odvody za odnětí zemědělské půdy (úč. 676)
7 500
3 000
3 000
3 Poplatky za odnětí lesní půdy (úč. 1636)
4 Poplatky za komunální odpad
3 000
2 000
2 000
992 000
988 000
990 000
5 Poplatky ze psů
49 000
45 000
45 000
6 Rekreační poplatky
11 000
10 000
10 000
7 Poplatek za užívání veřejného prostranství
25 000
27 000
27 000
8 Poplatek ze vstupného
9 Poplatek z ubytovacích kapacit
10 Poplatek za výherní hrací přístroje
8 000
9 000
9 000
11 000
11 000
11 000
5 000
0
0
11 Odvod z výtěžku provozování loterií
42 000
86 000
86 000
12 Odvod z výherních hracích přístrojů
25 000
114 000
114 000
13 Správní poplatky
31 000
28 000
30 000
1 178 000
1 131 000
1 130 000
14 Daň z nemovitostí
15 Splátky půjček od sdružení (Navrácení půjčky Orel)
16 Splátky půjček od obyvatelstva FRB
2 Poplatky
1 Pěstební činnost - lesy
2 Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch - knihy
3 Pitná voda
4 Platby za odebrané množství podz. vody
5 Odvádění a čištění odpadních vod - stočné
3 Prodej - voda, lesy, knihy
0
0
1 073 000
350 000
2 739 000
325 000
2 779 000
350 000
3 880 000
262 000
338 000
820 000
10 000
3 000
3 000
1 750 000
1 723 000
1 760 000
60 000
55 000
60 000
100 000
2 182 000
96 000
2 215 000
80 000
2 723 000
1 Ostatní nedaňové příjmy (doktoři - el. energie)
150 000
168 000
168 000
2 Zdravotní středisko nájem
105 000
105 000
105 000
3 Bytové hospodářství
423 000
415 000
423 000
4 Pohřebnictví
30 000
52 000
25 000
5 Pronájmy pozemků - ZETKA Strážník
40 000
43 000
43 000
6 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí zaskl. služba
7 Kom. služby a územní rozvoj - prodeje pozemků
8 Odpady příjmy z prodeje pytlů
9 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - EKO - KOM
2 000
2 000
2 000
800 000
273 000
650 000
8 000
5 000
5 000
180 000
164 000
164 000
10 Pečovatelská služba - obědy
225 000
222 000
225 000
11 Dům s pečovatelskou službou - nájemné
128 000
111 000
110 000
12 SDH (hasiči) příjem za služby
35 000
47 000
47 000
13 Činnost místní správy
80 000
37 000
60 000
14 Nájem Medlíková + zasedačka, Havel
25 000
20 000
25 000
120 000
212 000
212 000
0
2 343 000
0
1 884 000
100 000
2 364 000
331 800
331 800
330 900
0
0
0
54 600
83 000
0
0
131 000
38 430
15 Úroky
16 Prodej traktoru Yukon
4 Ostatní činnost místní správy
1 Dotace z kraje
2 Neinvestiční dotace od obcí (příspěvek na ZŠ od obcí)
3 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
4 Neinvestiční dotace přijaté od krajů
35 000
35 000
35 000
8 Investiční dotace přijaté od SFŽP
7 Převody z rozpočtových účtů (FRB + SF)
0
0
0
9 Investiční dotace přijaté od EU
0
1 000 000
0
36 560
457 960
36 560
1 617 360
0
404 330
22 359 960
26 599 360
27 466 330
10 Investiční dotace přijaté od krajů
5 Dotace, mimorozpočtové prostředky
Příjmy celkem
Rozpočet Obce Studenec na rok 2014
Výdaje rozpočtu
Položky rozpočtu
1 Ostatní osobní výdaje
Rozpočet 2013
Skutečnost 2013
Rozpočet 2014
3 000
0
3 000
6 000
84 000
0
93 000
5 000
230 000
10 000
1 000 000
0
1 245 000
0
200 000
350 000
550 000
168 120
168 120
0
0
300 000
250 000
1 190 000
280 000
2 020 000
25 000
10 000
5 000
110 000
2 000
152 000
304 000
50 000
354 000
266 000
3 620 426
3 886 426
1 500 000
2 530 000
100 000
4 130 000
20 000
1 000
1 000
1 500
23 500
60 000
20 000
5 000
85 000
80 000
52 000
1 000
1 000
60 000
7 500
201 500
4 000
99 000
0
103 000
2 000
134 000
0
1 388 000
0
1 524 000
7 000
38 000
165 000
210 000
168 120
168 120
0
0
354 000
504 000
465 000
280 000
1 603 000
17 000
25 000
0
0
0
42 000
304 000
0
304 000
266 000
13 232 000
13 498 000
1 711 000
2 530 000
113 000
4 241 000
21 000
2 000
2 000
0
25 000
71 000
20 000
1 000
92 000
76 000
50 000
0
0
54 000
18 000
198 000
50 000
221 000
0
274 000
3 000
180 000
10 000
1 000 000
50 000
1 243 000
0
100 000
1 500 000
1 600 000
167 670
167 670
0
0
350 000
0
990 000
294 000
1 634 000
17 000
0
0
110 000
2 000
129 000
350 000
150 000
500 000
280 000
900 000
1 180 000
30 000
2 570 000
200 000
2 800 000
20 000
1 000
1 000
1 500
23 500
10 000
20 000
0
30 000
80 000
50 000
1 000
1 000
60 000
18 000
210 000
0
0
0
0
95 000
95 000
1 Neinvestiční transfery obč. sdružením
19 3419 - Tělovýchovná činnost
400 000
400 000
400 000
400 000
500 000
500 000
1 Poskytnuté neinvestiční příspěvky
20 3421 - Využití volného času mládeže
20 000
20 000
25 000
25 000
25 000
25 000
16 000
10 000
16 000
6 000
9 000
6 000
2 000
24 000
0
19 000
2 000
24 000
2
3
4
6
1
2
3
4
5
7
1
2
3
8
1
9
1
2
3
4
5
6
10
1
2
3
4
5
11
1
2
12
1
2
13
1
2
3
14
1
2
3
4
15
1
2
3
16
1
2
3
4
5
6
17
Nákup materiálu
Nákup služeb
Opravy a udržování
1031 - Lesy - 400
Nákup materiálu
Nákup služeb
Drobný hmotný majetek (dopravní značky,čekárny)
Opravy a údržba
Investice (radary,komunikace)
2212 - Komunikace (silnice)
Drobný hmotný majetek (značky - cyklotrasa)
Opravy a údržba
Budovy, haly a stavby - investice (chodník)
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Dopravní obslužnost území (+/-349/03)
2221 - Doprava
Budovy, haly a stavby - investice
Nákup materiálu
Elektrická energie
Nákup služeb
Opravy a udržování - Plán financování obnovy VaK - org 404
Platby daní a poplatků
2310 - Pitná voda - 400
Elektrická energie
Nákup služeb
Opravy a údržba
Plán financování obnovy VaK (org 404)
Nákup materiálu
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod - 400
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Opravy a udržování
3111 - MŠ Studenec -301
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Budovy, haly, stavby
3111 - MŠ Zálesní Lhota - 302
Budovy, haly a stavby - investice (stavební úpravy ZŠ)
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
Opravy a udržování
3113 - Základní škola Studenec - 303
Knihy a tiskoviny
Nákup materiálu
Nákup služeb
Drobný hmotný majetek
3314 - Knihovny - 320
Elektrická energie
Kronika, redakční rada - ostatní osobní výdaje - bez org
Opravy a udržování
3319 - 319 - Kulturní zařízení - bývalá škola Z. Lhota
Věcné dary, životní jubilea, dár. balíčky, vánoční - org 314
Nákup služeb - obecní polívka
Pohoštění
Nákup materiálu
Dary obyvatelstvu - vítání občánků, jubilea - org 314
Poskytnuté neinvestiční příspěvky
3399 - Kultura
1 Opravy a udržování
18 3326 - Obnova místních kulturních památek
1 Nákup služeb
2 Pohoštění
3 Nákup materiálu
21 3429 - Zájmová činnost - Klub důchodců
1
2
3
4
5
6
7
22
1
2
3
4
5
23
1
2
3
4
24
1
2
3
4
5
25
1
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27
1
28
1
2
29
1
30
1
2
3
31
1
2
3
4
5
6
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
33
1
34
Elektrická energie
OON - odměna brigádníků
Nákup služeb
Pohonné hmoty
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Opravy a udržování
3519 - 401 - Ambulantní péče
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Nákup služeb
Opravy a udržování
Elektrická energie
3612 - Bytové hospodářství
Budovy, haly a stavby
Platby daní a poplatků
Elektrická energie
Opravy a údržba
3631 - Veřejné osvětlení
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Drobný hmotný majetek
Nákup služeb
Opravy a udržování
3632 - Pohřebnictví
Ostatní nákup dlouhod. nehmotného majetku
3635 - Územní plánování
Budovy, haly, stavby - RD v ZL
Nákup pozemků (chodník)
Příspěvek do Svazku obcí - Jilemnicko + Krkonoše
Nákup kolků
Platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitosti
Nákup služeb (např. geodetické práce)
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - Vesnice roku
Poskytnuté neinvestiční příspěvky - Občanská sdružení
Nájemné - pozemek u Lukešových
Investiční půjčky občanským sdružením (Orel)
3639 - Územní rozvoj a komunální služby
Investiční půjčky obyvatelstvu (FRB)
3699 - Záležitosti bydlení a územní rozvoj
Ostatní osobní výdaje
Nákup služeb
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Nákup služeb
Budovy, haly, stavby - hala Kruhovka
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostaní osobní výdaje
Nákup služeb
Ostatní neinvestiční transfery
3726 - Kompostování
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Pohonné hmoty
Nákup služeb
Opravy a udržování
Dopravní prostředky - traktor
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní osobní výdaje
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Nákup ostatních paliv a energie (LTO)
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů - Generali poj.
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
4351 - 402 - Pečovatelská služba
Nespecifikované rezervy
5212 - Ochrana obyvatelstva
156 000
1 000
2 000
1 000
1 000
3 000
5 000
169 000
2 000
2 000
0
5 000
3 000
12 000
560 000
2 000
240 000
20 000
822 000
2 500
1 000
0
7 000
0
10 500
100 000
100 000
0
20 000
68 000
5 000
20 000
5 000
5 000
5 000
1 000
0
129 000
400 000
400 000
2 000
55 000
57 000
1 475 000
0
1 475 000
0
0
0
0
5 000
4 000
2 000
230 000
0
0
241 000
7 000
2 500
1 000
2 000
9 000
17 000
37 000
90 000
9 000
7 000
2 000
30 000
213 500
0
0
195 000
5 000
9 000
1 000
18 000
6 000
31 000
265 000
0
1 000
0
70 000
1 000
72 000
436 000
0
236 000
74 000
746 000
0
0
0
12 000
393 000
405 000
61 000
61 000
0
0
68 000
3 000
16 000
5 000
7 000
17 000
1 000
1 073 000
1 190 000
0
0
2 000
44 000
46 000
1 550 000
0
1 550 000
6 000
1 000
98 000
105 000
15 000
13 000
1 000
209 000
0
0
238 000
4 000
2 500
0
0
6 000
27 000
41 000
226 000
9 000
7 000
7 000
66 000
395 500
0
0
195 000
3 000
3 000
1 000
2 000
2 000
5 000
211 000
2 000
2 000
0
5 000
2 000
11 000
700 000
2 000
236 000
40 000
978 000
2 500
1 000
0
7 000
0
10 500
39 000
39 000
0
0
68 000
3 000
10 000
5 000
7 000
5 000
1 000
0
99 000
300 000
300 000
2 000
50 000
52 000
1 550 000
500 000
2 050 000
10 000
1 000
125 000
136 000
15 000
13 000
2 000
480 000
0
500 000
1 010 000
7 000
2 500
1 000
2 000
9 000
25 000
41 000
130 000
9 000
7 000
5 000
30 000
268 500
1 000
1 000
1
2
3
4
5
6
7
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
36
1
2
3
37
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Pojištění vozidel
Služby školení a vzdělávání
Nákup služeb
Opravy a údržba
5512 - 313 - Požární ochrana Zálesní Lhota
Ostatní osobní výdaje
Refundace mzdy
Prádlo, oděv, obuv
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekomunikací
Služby školení a vzdělávání
Nákup služeb
Opravy a udržování
Pohoštění
Budovy, haly, stavby
5512 - 311 - Požární ochrana Studenec
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
6115 - Zastupitelstva obcí
3 000
2 000
2 000
4 000
0
6 000
2 000
1 000
20 000
10 000
1 000
1 500
7 500
20 000
67 000
45 000
15 000
14 000
14 000
25 000
1 500
10 000
231 500
825 000
138 000
73 000
1 036 000
3 000
1 000
6 000
2 000
2 000
4 000
2 000
0
20 000
10 000
1 000
0
26 000
47 000
74 000
66 000
8 000
9 000
25 000
1 000
1 000
0
268 000
983 000
133 000
86 000
1 202 000
3 000
2 000
2 000
4 000
2 000
6 000
2 000
11 000
32 000
10 000
0
0
6 300
14 000
74 000
45 000
8 000
15 000
14 000
50 000
1 500
10 000
247 800
1 155 000
288 750
115 500
1 559 250
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
40
1
41
1
42
1
43
1
44
1
45
Platy zaměstnanců
Ostatní osobní výdaje
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
Ostatní povinné pojistné
Ochranné pomůcky (oděv, obuv)
SF - příspěvky na oblečení
Knihy, učební pomůcky a tisk, SEVT (vratka 2324)
Drobný hmotný majetek
Nákup materiálu
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Nákup paliv a energie LTO
Služby pošt
Služby telekomunikací
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby, školení a vzdělávání
Nákup služeb (revize, obědy, Zpravodaj, www)
Opravy a udržování - budova OÚ
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
Účastnické poplatky - setkání starostů, DMO, SMO
SF - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - rekreace
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Stud.Míle
Věcné dary s logem, Den učitelů
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - PO
Neinvestiční dotace neziskovým org. CHOS, SMS,těl.post
Neinvestiční transfery obcím - zrušení TP org 5004
Platby daní a poplatků (dálniční známka)
Náhrady mezd v době nemoci
Dary obyvatelstvu, jubilea SF
6171 - Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
6310 - Obecné příjmy a výdaje s finančních operací
Služby peněžních ústavů - povinné ručení
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní převody vlastním fondům
6330 - Převody vlastním fondům - SF
Platby daní a poplatků, DPH
6399 - Ostatní finanční operace
Fin.vypořádání min let mezi obcemi a krajem (vratka Volba PS)
6402 - Finanční vypořádání minulých let
1 550 000
40 000
383 000
139 000
13 000
2 000
12 600
14 000
100 000
112 000
53 000
150 000
45 000
16 000
100 000
130 000
20 000
225 000
130 000
35 000
35 000
80 000
8 000
16 000
60 000
30 000
6 000
10 000
40 000
11 000
10 000
3 600
3 579 200
12 000
12 000
100 000
100 000
35 000
35 000
320 000
320 000
714
714
1 371 000
12 000
408 000
126 000
6 000
2 000
13 000
12 000
11 000
85 000
45 000
138 000
75 000
16 000
81 000
77 000
26 000
214 000
77 000
33 000
40 000
55 000
5 000
16 000
28 000
14 000
0
9 000
32 000
800
0
3 600
3 031 400
7 000
7 000
103 000
103 000
35 000
35 000
592 000
592 000
714
714
1 345 000
15 000
336 250
134 500
6 000
2 000
13 000
14 000
100 000
110 000
45 000
150 000
70 000
16 000
80 000
100 000
30 000
225 000
100 000
35 000
40 000
80 000
8 000
16 000
50 000
30 000
0
10 000
40 000
10 000
10 000
5 000
3 225 750
10 000
10 000
110 000
110 000
35 000
35 000
350 000
350 000
10 406
10 406
22 315 960
0
32 784 734
21 181 376
-6 284 954
Výdaje celkem
Financování 8115
Rozpočet Obce Studenec na rok 2014
Příjmy rozpočtu
Položky rozpočtu
Rozpočet 2013
1 Daňové příjmy
Skutečnost 2013
Rozpočet 2014
14 638 000
18 104 000
18 095 000
2 Poplatky
2 739 000
2 779 000
3 880 000
3 Prodej - voda, lesy, knihy
2 182 000
2 215 000
2 723 000
4 Ostatní činnost místní správy
5 Dotace, mimorozpočtové prostředky
2 343 000
457 960
1 884 000
1 617 360
2 364 000
404 330
22 359 960
Výdaje rozpočtu
26 599 360
27 466 330
Příjmy celkem
Položky rozpočtu
Rozpočet 2013
6 Lesy
7 Komunikace (silnice)
Skutečnost 2013
Rozpočet 2014
93 000
103 000
274 000
1 245 000
1 524 000
1 243 000
8 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
550 000
210 000
1 600 000
9 Doprava
168 120
168 120
167 670
2 020 000
1 603 000
1 634 000
129 000
10 Pitná voda
11 Odvádění a čištění odpadních vod
152 000
42 000
12 MŠ Studenec
354 000
304 000
500 000
13 MŠ Zálesní Lhota
3 886 426
13 498 000
1 180 000
14 Základní škola Studenec
4 130 000
4 241 000
2 800 000
15 Knihovny
23 500
25 000
23 500
16 Kulturní zařízení - bývalá škola Zálesní Lhota
85 000
92 000
30 000
201 500
198 000
210 000
0
0
95 000
400 000
400 000
500 000
20 Využití volného času mládeže
20 000
25 000
25 000
21 Zájmová činnost - Klub důchodců
24 000
19 000
24 000
169 000
265 000
211 000
17 Kultura
18 Obnova místních kulturních památek
19 Tělovýchovná činnost
22 Ambulantní péče
23 Bytové hospodářství
24 Veřejné osvětlení
25 Pohřebnictví
12 000
72 000
11 000
822 000
746 000
978 000
10 500
10 500
405 000
26 Územní plánování
100 000
61 000
39 000
27 Územní rozvoj a komunální služby
129 000
1 190 000
99 000
28 Záležitosti bydlení a územní rozvoj
400 000
200 000
300 000
29 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
57 000
46 000
52 000
1 475 000
1 550 000
2 050 000
30 Sběr a svoz komunálních odpadů
31 Kompostování
0
105 000
136 000
32 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
241 000
238 000
1 010 000
33 Pečovatelská služba
213 500
395 500
268 500
0
0
1 000
20 000
20 000
32 000
34 Ochrana obyvatelstva
35 Požární ochrana Zálesní Lhota
36 Požární ochrana Studenec
37 Zastupitelstva obcí
38 Volby do Evropského parlamentu
39 Volby do zastupitelstev obcí
40 Činnost místní správy
41 Obecné příjmy a výdaje s finančních operací
42 Pojištění funkčně nespecifikované
43 Finanční operace
44 Ostatní finanční operace
45 Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem
Financování 8115
Vyvěšeno:
Sejmuto:
231 500
268 000
247 800
1 036 000
1 202 000
1 559 250
0
0
0
0
0
0
3 579 200
3 031 400
3 225 750
12 000
7 000
10 000
100 000
103 000
110 000
35 000
35 000
35 000
320 000
592 000
350 000
714
714
10 406
22 315 960
32 984 734
21 181 376
0
0
-6 284 954

Podobné dokumenty

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 15 Splátky půjček od sdružení (Navrácení půjčky od TJ Sokol) 16 Splátky půjček od obyvatelstva FRB 2 Poplatky 1 Pěstební činnost - lesy 2 Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch - knihy 3 Pitná voda ...

Více

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2012 Splátky půjček od obyvatelstva FRB Splátky půjček od sdružení (Navrácení půjčky od TJ Sokol) Poplatky Pěstební činnost - lesy Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch - knihy Pitná voda Platby za odeb...

Více

Věstník č. 211 - Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů

Věstník č. 211 - Spolek pěstitelů kaktusů a sukulentů výstav. První přednášku přednesl v Praze v roce 1975, od té doby přednesl mnoho dalších pro kaktusáře, ale třeba i pro důchodce a děti. Měl velmi pečlivě uspořádaný archiv a rozsáhlou kaktusářskou ...

Více

Usnesení - Město Zákupy

Usnesení - Město Zákupy neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 13 000,- Kč (poplatek za vstup do Svazku obcí Máchův kraj) 1.26. navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5499...

Více

Rozpočet 2016_schválený 15022016

Rozpočet 2016_schválený 15022016 Činnost ordinací praktických lékařů (pronájem zdr. střediska) Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví (obnova smluv na 10 let, pronájem obřadní síně) Komunální služ...

Více

Obec Vysočina

Obec Vysočina 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st. 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý maje...

Více

ROZPOČET 2016

ROZPOČET 2016 ROZPOČET 2016 - PŘÍJMY Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2016(v tis. Kč) Michálkovice Pol.

Více