Šetří čas a zlepšuje výsledky

Komentáře

Transkript

Šetří čas a zlepšuje výsledky
ENDODONTICKÝ VÝPLACHOVÝ SYSTÉM
Šetří čas a zlepšuje výsledky
ENDODONTICKÉ VÝPLACHOVÉ ROZTOKY
Pro výplachy kořenového kanálku jsou endodontické roztoky CanalPro Vaší nejlepší volbou pro úspěšnou léčbu.
Naše endodontické roztoky jsme připravili s cílem optimalizovat dobu věnovanou výplachům, aby čištění kanálků
mělo ten NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK.
CanalPro NaOCl EXTRA
2 × silnější
480 ml Srovnání schopnosti rozpouštění tkání
Účinek při pokojové teplotě:
60
50
% hmotnostní ztráty
„„ pro výplachy/odnos detritu před a během instrumentace
„„ Stejné složení jako Chlor-XTRA™*
1) 2 × účinnější: Silná zvlhčovací činidla a vlastní
povrchové modifikátory umožňují
průnik do těžko dosažitelných oblastí, jako
jsou laterální kanálky a zúžená místa
2) 2 × silnější než běžné roztoky
chlornanu sodného, zkracuje dobu rozpouštění tkáně na polovinu
40
30
20
10
REF 6001 1159
0
CanalPro Extra
CanalPro NaOCl
„„ pro výplachy/odnos detritu před a během
instrumentace
„„ dostupný v koncentraci 3% a 6%
REF 6001 1160
6% 480 ml REF 6001 1161
Roztok
6% NaOCl
H2O
Před ošetřením
79.78 ± 10.59
73.76 ± 6.10
62.18 ± 6.17
Po 5 minutách
37.52 ± 6.54
53.72 ± 7.01
61.88 ± 5.62
53.16 ± 2.60
27.25 ± 5.62
0.41 ± 1.10
Studie prokazují:
pro výsledek je zásadně důležité vyšší pH**
(optimální rozsah pH je 6–10)
12
10
Úroveň pH
17% roztok EDTA (pH 8,5)
„„ odstraňuje smear layer a detritus
„„ otevírá dentinové tubuly pro:
- lepší působení dezinfekčních roztoků
(např. alkoholu)
- lepší adhezi sealeru a
výplňových materiálů
8
6
4
2
REF 6001 1157
REF 6001 1158
*Chlor-XTRA není ochrannou známkou společnosti Colténe/Whaledent
** Měření pH: Pomocí modelu Fisher Scientific AR 20, standardizovaná elektroda používající
standardní roztoky pH 10 a 4
CanalPro Extra
Procenta úbytku
hmotnosti (%±SD)
CanalPro EDTA
480 ml 120 ml H2O
Výsledky
Hmotnost tkáně
(mg)
3% 480 ml NaOci
0
8.5
11.56
CanalPro EDTA
Koncentrace 17,0 %
Konkurence
Koncentrace 18,0 %
„Přípravek obsahující chlornan sodný s přidanou povrchově
aktivní látkou byl nejefektivnější pro rozpouštění tkáně při všech
koncentracích a teplotách.“
Zdroj: Journal of Endodontics, září 2010;
Stojicic S, Zikovic S, Qian W, Zhang H, Haapasalo M
CanalPro ohřívačka stříkaček
„„ pro 10ml stříkačky
„„ ohřívá na 55°C
„„ zajišťuje vyšší účinnost výplachového roztoku při
nižší koncentraci
CanalPro zásobník na roztoky
1 kus REF 6001 1183
Šetří povrchy! Šetří množství! Šetří čas!
„„ praktická a účinná metoda pro
plnění stříkaček
„„ ventil aktivovaný stříkačkou
„„ světelný indikátor nízké hladiny
„„ chrání pracovní desku, podlahu atd. před
poškozením
„„ několik zásobníků lze systémem pero/drážka
propojit pro pohodlné plnění různými roztoky
1 Stanice REF 6001 1178
Irigátor CanalPro
Barevné stříkačky
„„ Pomáhají zvýšit bezpečnost a minimalizovat možnost záměny
stříkačky
„„ 10ml barevně označené stříkačky neobsahující latex slouží k rychlé a
snadné organizaci a rozpoznání stříkaček pro iriganty a roztoky.
„„ Typ se standardním uzávěrem typu luer
Červená 50 stříkaček/krabice Modrá 50 stříkaček/krabice Žlutá 50 stříkaček/krabice Bílá 50 stříkaček/krabice REF 6001 1173
REF 6001 1174
REF 6001 1175
REF 6001 1176
„„ Jednoduché zařízení k jednorázovému použití,
podtlakové, pro současné vyplachování a
odsávání
„„ Konstruováno pro snadné použití v jedné ruce
„„ Konstrukce s pružícími manžetami umožňuje
nastavit pracovní délku bez zkracování jehly
„„ Průtok tekutiny z apikální do koronální oblasti
v zásadě zabraňuje ucpávání
„„ Píst se zářezy umožňuje kontrolovanou dodávku
(0,2 ml na kliknutí)
10 ks/krabička REF 6001 1172
Abstracts
J Endod. 2009 Jan;35(1):95-7. Epub 2008 Nov 7.
Antimikrobiální citlivost biofilmů monokultury
klinického izolátu Enterococcus faecalis.
Williamson AE, Cardon JW, Drake DR.
Department of Endodontics, University of Iowa College of Dentistry,
Iowa City, Iowa, USA. [email protected]
Účelem této studie bylo vytvořit biofilm monokultury klinického izolátu
Enterococcus faecalis a určit citlivost vůči čtyřem antimikrobiálním irigantům. Biofilmy byly vystaveny 1, 3 a 5minutové expozici jednomu z následujících irigantů: 6% chlornan sodný (NaOCl), 2% chlorhexidin glukonát (CHX) nebo jeden ze dvou nových přípravků <6% NaOCl s
povrchovými modifikátory (Chlor-XTRA) nebo 2% CHX s povrchovými
modifikátory (CHX-Plus) (Vista Dental Products, Racine, WI). Byla vyslovena hypotéza, že NaOCl a CHX budou účinné stejnou měrou a že přídavek
povrchových modifikátorů by zlepšil baktericidní působení příslušných
irigantů v porovnání s originálními preparáty. Výsledky ukazují, že 6% NaOCl a Chlor-EXTRA byly výrazně lepší vůči biofilmům E. faecalis v porovnání s 2% CHX a CHX-Plus ve všech časových expozicích s výjimkou pěti
minut.
J Endod. 1987 Apr;13(4):147-57.
Hodnocení čtyř režimů vyplachování kořenového kanálku pomocí skenovacího elektronového
mikroskopu.
Baumgartner JC, Mader CL.
K vyhodnocení efektivity odstraňování tkání čtyř vyplachovacích režimů
na površích kořenového kanálku s instrumentací a bez instrumentace byl
použit skenovací elektronový mikroskop. Na površích vzorků oplachovaných fyziologickým roztokem a NaOCl byla pozorována typická vrstva
nečistot. EDTA demineralizovala většinu vrstvy nečistot z povrchů s instrumentací a obnažila štěrbiny některých podkladových dentinových
kanálků. NaOCl odstranil všechny zbytky zubní dřeně a predentinu z povrchů kořenového kanálku bez instrumentace, zatímco EDTA a fyziologický roztok zanechal zbytky zubní dřeně a predentinu na površích bez
instrumentace. Kombinace NaOCl a EDTA použitých střídavě zcela odstranila vrstvu nečistot z povrchů kořenového kanálku s instrumentací
společně se zbytky zubní dřeně a predentinu z povrchů bez instrumentace. Kromě toho kombinace NaOCl a EDTA způsobila obnažení kalkosferitů na površích bez instrumentace, které měly erodovaný vzhled.
PMID: 3106553 [PubMed - indexováno pro MEDLINE]
Abstracts
Srovnání schopnosti rozpouštění tkání
při pokojové teplotě: NaOCl EXTRA
Rozpuštění tkáně chlornanem sodným: účinek
koncentrace, teploty, míchání a přídavku surfaktantu
Haapasalo M. Division of Endodontics,
Department of Oral Biological and Medical Sciences,
University of British Columbia, Vancouver, Kanada.
Cíl: Chlornan sodný je nejčastěji používaným endodontickým prostředkem k vyplachování díky své antimikrobiální činnosti a schopnosti rozpouštět tkáň. Cílem této studie bylo vyhodnotit a srovnat účinky koncentrace, teploty a míchání na schopnost chlornanu sodného rozpouštět
tkáně. Navíc byl chlornanový přípravek s přidanou povrchově aktivní látkou porovnán s konvenčními chlornanovými roztoky.
Metody: Při pokojové teplotě, při teplotě 37 °C a 45 °C byly testovány tři
roztoky chlornanu sodného od dvou různých výrobců v koncentracích 1
%, 2 %, 4 % a 5,8 % s mícháním pomocí ultrazvuku, sonické energie, pipetování a bez něho. Jako kontrola sloužila destilovaná a sterilizovaná voda
z vodovodu. Do 10 ml každého roztoku byly na pět minut vloženy části
bovinní svalové tkáně (68±3). Ve zvolených vzorcích se míchání provádělo v jednom, dvou nebo čtyřech 15sekundových intervalech na jednu
minutu. Vzorky tkání byly váženy před a po ošetření a vypočítal se podíl
hmotnostní ztráty.
Výsledky: Hmotnostní ztráta (rozpuštění) tkáně vzrůstala prakticky lineárně s koncentrací chlornanu sodného. Vyšší teploty a míchání významně
zvyšovaly účinnost chlornanu sodného. Účinek míchání na rozpouštění
tkání byl vyšší než účinek teploty, nepřetržité míchání vedlo k nejrychlejšímu rozpouštění tkáně. Chlornan s přídavkem povrchově aktivní látky
byl nejúčinnější při rozpouštění tkání za všech experimentálních situací.
Závěry: Optimalizace koncentrace, teploty, průtoku a povrchového napětí může zlepšit účinnost chlornanu při rozpouštění tkáně až 50krát.
J Endod. 2002 Jul;28(7):501-2.
Demineralizační účinky EDTA při různých
koncentracích a pH.
Serper A, Calt S.
Department of Endodontics, Faculty of Dentistry,
Hacettepe University, Ankara, Turecko.
Cílem této studie bylo porovnat účinky koncentrace a změn pH EDTA na
demineralizaci dentinu. V této studii bylo použito dvacet extrahovaných
lidských stálých zubů s jednoduchými kanálky. Demineralizační účinky
roztoků EDTA při koncentracích 10 % a 17 % při pH 7,5 a 9,0 byly stanoveny měřením množství uvolněného fosforu za 1, 3, 5, 10 a 15 minut po expozici. Výsledky ukázaly, že množství fosforu uvolněného z dentinu bylo
vyšší při zvýšených koncentracích EDTA a prodloužené době expozice,
přičemž EDTA byla účinnější při neutrálním pH než při pH 9,0. pH roztoků
EDTA nevykazovalo žádné významné změny během demineralizačního
procesu.
PMID: 12126374 [PubMed - indexováno pro MEDLINE]
ENDODONTICKÉ VÝPLACHOVÉ ROZTOKY
Vaše nejlepší volba pro zlepšení výsledků. Značky Coltène/Whaledent představují více než století zkušeností v poskytování důležitých a spolehlivých endodontických přípravků a materiálů, u nichž je klinicky prokázáno, že zajišťují
úspěšnou endodontickou léčbu.
Ultrazvukový irigátor CanalPro
„„ lze připojit na dva běžné typy ultrazvukových
přístrojů
„„ pro nedráždivý, kontrolovaný výplach chlornanem
sodným
„„ zajišťuje vynikající a bezpečný výplach, díky ultrazvukové aktivaci se roztok dostane i do dentinových tubulů a akcesorních kanálků
„„ Hrot ze slitiny niklu a titanu, který lze autoklávovat,
umožňuje neuvěřitelný přístup do VŠECH oblastí
kanálku
Styl Acteon* Styl EMS* „„
„„
„„
„„
„„ měkké plastové kanyly pro výplachy
„„ autoklávovatelné
20 ks/kalíšek REF 6001 1166
CanalPro Flex-Tips
REF 6001 1180
REF 6001 1181
„„ ohebné pro zajištění optimálního
přístupu
„„ skvěle se přizpůsobí anatomii kanálku
„„ polyamidový hrot zabraňující zvlnění
„„ jednorázové použití
12 × ultrazvukové koncovky CanalPro 30G
12 × výplachové jehly CanalPro
2 × silikonové adaptéry CanalPro
1 × upínací klíč CanalPro
* Není ochrannou známkou společnosti
Colténe/Whaledent
25G 20ks / sáček 30G 20ks / sáček REF 6001 1163
REF 6001 1164
CanalPro Slotted-end jehly
CanalPro Side-port jehly
„„ ideální pro výplachy kanálků, parodontálních
chobotů a píštělí
„„ bočně otevřený hrot
27 g 100 ks/sáček REF 6001 1167
30 g 100 ks/sáček REF 6001 1168
„„ zakulacený hrot a boční vývod
27 g 100 ks/sáček 30 g 100 ks/sáček Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
Tel +41 71 757 5300
Fax +41 71 757 5301
[email protected]
© 2012 Coltène/Whaledent AG · www.coltene.com
6001 4442 CS 10.12
Modré kanyly CanalPro
Coltène/Whaledent
GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
Tel +49 7345 805 0
Fax +49 7345 805 201
[email protected]
Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
Tel +1 330 916 8800
Fax +1 330 916 7077
[email protected]
REF 6001 1169
REF 6001 1170

Podobné dokumenty

Akce vyrobce - PDF

Akce vyrobce - PDF Barevné stříkačky 50 stříkaček/ krabice

Více

CENA - Stomatologické potřeby Medplus

CENA - Stomatologické potřeby Medplus Polymerační lampa Demi Plus LED – lampa, u které je použita nejnovější světelně polymerační technologie PLC (periodický posun hladiny).

Více

Sempercare - Stomatologické potřeby Medplus

Sempercare - Stomatologické potřeby Medplus AKCE 2+1 ZDARMA! 3 ks koupíte pouze za 1 920 Kč! 1 ks koupíte za 640 Kč! Kofferdam s jednoduchým a snadným použitím.

Více

Revo-S® + One Shape

Revo-S® + One Shape Chcete snížit množství re-endodontických ošetření? Micro-Mega® již od roku 1905 řeší problémy spojené s endodontickým ošetřením. Endodoncie nikdy nebyla tak efektivní jako dnes!

Více

Kč - Stomatologické potřeby Medplus

Kč - Stomatologické potřeby Medplus Zatékavý podložk. kompozit určený jako náhrada dentinu pro velké výplně I. a II. třídy v distálním úseku. Chová se jako flow materiál a používá se pro rozměrné výplně s hloubkou polymerizace až 4 mm...

Více

3/14 Periapikální chirurgie

3/14 Periapikální chirurgie U endodonticky ošetřeného zubu s přetrvávajícím periapikálním projasněním je nejčastěji kultivovaným patogenem Enterococcus faecalis. Tento mikrob je jeden z nejodolnějších. Vydrží pH až kolem 11,5...

Více