SDEœ LENI¬ Ministerstva zahranicœnı¬ch veœcı

Komentáře

Transkript

SDEœ LENI¬ Ministerstva zahranicœnı¬ch veœcı
CÏaÂstka 66
SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 215 / 1994
Strana 2095
215
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 28. zaÂrÏõÂ 1984 byl v ZÏeneveÏ sjednaÂn Protokol k UÂmluveÏ
o daÂlkoveÂm znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ prÏechaÂzejõÂcõÂm hranice staÂtuÊ (z roku 1979) o dlouhodobeÂm financovaÂnõÂ KooperativnõÂho programu pro monitorovaÂnõÂ a vyhodnocovaÂnõÂ daÂlkoveÂho sÏõÂrÏenõÂ laÂtek znecÏisÏt'ujõÂcõÂch ovzdusÏõÂ
v EvropeÏ (EMEP).
 mluveÏ o daÂlkoveÂm znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
Listina o prÏõÂstupu CÏeskoslovenske socialisticke republiky k Protokolu k U
ovzdusÏõÂ prÏechaÂzejõÂcõÂm hranice staÂtuÊ (z roku 1979) o dlouhodobeÂm financovaÂnõÂ KooperativnõÂho programu pro
monitorovaÂnõÂ a vyhodnocovaÂnõÂ daÂlkoveÂho sÏõÂrÏenõÂ laÂtek znecÏisÏt'ujõÂcõÂch ovzdusÏõÂ v EvropeÏ (EMEP) byla ulozÏena
u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Organizace spojenyÂch naÂroduÊ, depozitaÂrÏe Protokolu, dne 26. listopadu 1986.
Protokol vstoupil v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 10 odst. 1 põÂsm. a) a b) dnem 28. ledna 1988 a tõÂmto
dnem vstoupil v platnost i pro CÏeskoslovenskou socialistickou republiku.
Dne 30. zaÂrÏõ 1993 CÏeska republika oznaÂmila generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Organizace spojenyÂch naÂroduÊ, zÏe se
jako naÂstupnicky staÂt CÏeske a Slovenske Federativnõ Republiky povazÏuje za vaÂzanou Protokolem k UÂmluveÏ
o daÂlkoveÂm znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ prÏechaÂzejõÂcõÂm hranice staÂtuÊ (z roku 1979) o dlouhodobeÂm financovaÂnõÂ KooperativnõÂho programu pro monitorovaÂnõÂ a vyhodnocovaÂnõÂ daÂlkoveÂho sÏõÂrÏenõÂ laÂtek znecÏisÏt'ujõÂcõÂch ovzdusÏõÂ
v EvropeÏ (EMEP) ze dne 28. zaÂrÏõÂ 1984 s uÂcÏinnostõÂ od 1. ledna 1993.
CÏesky prÏeklad Protokolu se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.
Do anglickeÂho zneÏnõÂ Protokolu lze nahleÂdnout na Ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ a Ministerstvu zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ.
PRO TO KOL
k UÂmluveÏ o daÂlkoveÂm znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ prÏechaÂzejõÂcõÂm hranice staÂtuÊ (z roku 1979) o dlouhodobeÂm
financovaÂnõÂ KooperativnõÂho programu pro monitorovaÂnõÂ a vyhodnocovaÂnõÂ daÂlkoveÂho sÏõÂrÏenõÂ laÂtek
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch ovzdusÏõÂ v EvropeÏ (EMEP)
SmluvnõÂ strany
si prÏipomõÂnajõÂ, zÏe UÂmluva o daÂlkoveÂm znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ prÏechaÂzejõÂcõÂm hranice staÂtuÊ (daÂle jen
¹UÂmluvaª) vstoupila v platnost dne 16. brÏezna 1983,
veÏdomy si duÊlezÏitosti Programu spolupraÂce prÏi
monitorovaÂnõÂ a vyhodnocovaÂnõÂ daÂlkoveÂho sÏõÂrÏenõÂ laÂtek
znecÏisÏt'ujõÂcõÂch ovzdusÏõÂ v EvropeÏ (daÂle jen ¹EMEPª),
 mluvy,
jak o neÏm ustanovujõÂ cÏlaÂnky 9 a 10 U
informovaÂny o dosud dosazÏenyÂch pozitivnõÂch vyÂsledcõÂch EMEP,
uznaÂvajõÂ, zÏe realizaci EMEP azÏ dosud umozÏnÏovaly financÏnõ prostrÏedky poskytovane Programem
OSN pro zÏivotnõ prostrÏedõ (UNEP) a dobrovolne prÏõÂspeÏvky vlaÂd,
majõÂce na mysli, zÏe prÏõÂspeÏvky UNEP budou poskytovaÂny jen do konce roku 1984 a zÏe tento prÏõÂspeÏvek
spolu s dobrovolnyÂmi prÏõÂspeÏvky vlaÂd nepostacÏoval
k uÂplneÂmu vydrzÏovaÂnõ pracovnõÂho plaÂnu EMEP, a tudõÂzÏ bude nutne zajistit dlouhodobe financovaÂnõ po roce
1984,
berouce v uÂvahu vyÂzvu Evropske hospodaÂrÏskeÂ
komise svyÂm cÏlenskyÂm staÂtuÊm, obsazÏenou v jejõÂm rozhodnutõÂ B (XXXVIII), poskytovat na zaÂkladeÏ, kteryÂ
bude urcÏen prvnõÂ schuÊzõÂ VyÂkonneÂho sboru UÂmluvy
(daÂle jen ¹VyÂkonny sborª) financÏnõ zdroje, jezÏ by VyÂkonneÂmu sboru umozÏnily vykonaÂvat jeho cÏinnost, zejmeÂna pokud jde o praÂce EMEP,
zjisÏt'ujõÂ, zÏe UÂmluva neobsahuje zÏaÂdne ustanovenõÂ
o financovaÂnõ EMEP, a je proto nutne proveÂst v teÂto
zaÂlezÏitosti odpovõÂdajõÂcõÂ uÂpravu,
CÏaÂstka 66
SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 215 / 1994
Strana 2096
berouce v uÂvahu cÏlaÂnky, jimizÏ se ma rÏõÂdit naÂvrh
formaÂlnõÂho naÂstroje k doplneÏnõ UÂmluvy, jak jsou seznaÂmeny v doporucÏenõÂch, jezÏ prÏijal VyÂkonny sbor na
sveÂm prvnõÂm zasedaÂnõÂ (7. ± 10. cÏervna 1983),
dohodly se takto:
CÏ la n e k 1
Definice pouzÏityÂch pojmuÊ
Pro uÂcÏely tohoto protokolu
1. ¹VymeÏrÏeny podõÂl OSNª (UN Assessment Rate)
znacÏõ poplatek smluvnõ strany za dany financÏnõÂ
rok podle vymeÏrÏovacõÂ stupnice pro rozvrhovaÂnõÂ
vyÂdajuÊ Organizace spojenyÂch naÂroduÊ,
3. Dobrovolne prÏõÂspeÏvky mohou byÂt poskytovaÂny smluvnõÂmi stranami nebo signataÂrÏi tohoto protokolu i tehdy, jestlizÏe jejich uÂzemõ lezÏõ vneÏ geografickeÂho rozsahu EMEP, a rovneÏzÏ, po souhlasu VyÂkonÏ õÂdicõÂho vyÂboru EMEP,
neÂho sboru, na doporucÏenõÂ R
kteroukoli jinou zemõÂ, organizacõÂ nebo jednotlivci,
chteÏjõÂcõÂmi prÏispeÏt k pracovnõÂmu programu.
4. RocÏnõÂ naÂklady pracovnõÂho programu budou
uhrazÏeny povinnyÂmi prÏõÂspeÏvky. PeneÏzÏnõ a veÏcne prÏõÂspeÏvky, jako naprÏõÂklad ty, jezÏ poskytne hostitelskaÂ
zemeÏ mezinaÂrodnõÂch strÏedisek, budou v pracovnõÂm
programu specifikovaÂny. V zaÂvislosti na souhlasu VyÂkonneÂho sboru mohou byÂt dobrovolne prÏõÂspeÏvky na
Ï õÂdicõÂho vyÂboru EMEP pouzÏity bud' na
doporucÏenõÂ R
snõÂzÏenõÂ povinnyÂch prÏõÂspeÏvkuÊ, nebo k financovaÂnõÂ specifickyÂch cÏinnostõÂ v raÂmci rozsahu EMEP.
2. ¹FinancÏnõ rokª znamena financÏnõ rok Organizace
spojenyÂch naÂroduÊ a ¹rocÏnõÂ zaÂkladª a ¹rocÏnõÂ naÂkladyª jsou pojmy podle toho prÏimeÏrÏeneÏ vymezeneÂ,
5. Povinne a dobrovolne prÏõÂspeÏvky v hotovosti
budou sklaÂdaÂny na VsÏeobecny sveÏrÏensky fond.
3. ¹VsÏeobecny sveÏrÏensky fondª (General Trust Fund)
oznacÏuje VsÏeobecny sveÏrÏensky fond pro financovaÂnõ realizace UÂmluvy o daÂlkoveÂm znecÏisÏt'ovaÂnõÂ
ovzdusÏõ prÏechaÂzejõÂcõÂm hranice staÂtuÊ, ktery byl zrÏõÂzen generaÂlnõÂm sekretaÂrÏem OSN,
CÏ la n e k 4
PodõÂl na naÂkladech
4. ¹Geograficky rozsah EMEPª (Geographical Scope
of EMEP) oznacÏuje uÂzemõÂ, na neÏmzÏ se provaÂdõÂ
monitorovaÂnõÂ, koordinovane mezinaÂrodnõÂmi strÏedisky EMEP.*)
CÏ la n e k 2
FinancovaÂnõÂ EMEP
FinancovaÂnõÂ EMEP bude hradit rocÏnõÂ naÂklady
mezinaÂrodnõÂch strÏedisek spolupracujõÂcõÂch v raÂmci
EMEP na cÏinnostech uvedenyÂch v pracovnõÂm proÏ õÂdicõÂho vyÂboru EMEP.
gramu R
CÏ la n e k 3
PrÏõÂspeÏvky
1. Podle ustanovenõ tohoto cÏlaÂnku bude financovaÂnõ EMEP sestaÂvat z povinnyÂch prÏõÂspeÏvkuÊ, doplneÏnyÂch o dobrovolne prÏõÂspeÏvky. PrÏõÂspeÏvky mohou byÂt
poskytovaÂny smluvnõÂmi stranami ve volneÏ smeÏnitelnyÂch meÏnaÂch, v nesmeÏnitelnyÂch meÏnaÂch nebo ve veÏcne formeÏ.
2. Povinne prÏõÂspeÏvky budou poskytovaÂny rocÏneÏ
vsÏemi smluvnõÂmi stranami tohoto protokolu, ktere se
naleÂzajõÂ v geografickeÂm rozsahu EMEP.
1. Povinne prÏõÂspeÏvky se budou poskytovat v souladu s podmõÂnkami a naÂlezÏitostmi, uvedenyÂmi v prÏõÂloze
k tomuto protokolu.
2. VyÂkonny sbor uvaÂzÏõ nutnost pozmeÏnit prÏõÂlohu:
a) jestlizÏe se rocÏnõÂ rozpocÏet EMEP zvyÂsÏil na dvouapuÊlnaÂsobek uÂrovneÏ rocÏnõÂho rozpocÏtu roku, v neÏmzÏ
tento protokol vstoupil v platnost, nebo rozpocÏtu
pro rok poslednõÂ uÂpravy prÏõÂlohy, cokoli nastane
pozdeÏji, nebo
Ï õÂdicõÂho vyÂb) jestlizÏe VyÂkonny sbor na doporucÏenõ R
boru EMEP poveÏrÏõ nove mezinaÂrodnõ strÏedisko,
nebo
c) sÏest let poteÂ, kdy tento protokol vstoupil v platnost, nebo sÏest let po poslednõÂ uÂpraveÏ prÏõÂlohy,
cokoli nastane pozdeÏji.
 prava prÏõÂlohy musõ byÂt prÏijata jednomyslnyÂm
3. U
souhlasem VyÂkonneÂho sboru.
CÏ la n e k 5
RocÏnõÂ rozpocÏet
Ï õÂdicõÂ vyÂbor
RocÏnõÂ rozpocÏet EMEP vypracuje R
EMEP a musõÂ byÂt schvaÂlen VyÂkonnyÂm sborem nejpozdeÏji jeden rok prÏed zacÏaÂtkem financÏnõÂho roku, na kteryÂ
se vztahuje.
*) V soucÏasne dobeÏ jde o tato mezinaÂrodnõ strÏediska: Chemicke koordinacÏnõ strÏedisko, Meteorologicke syntetizacÏnõ strÏedisko-vyÂchod a Meteorologicke syntetizacÏnõ strÏedisko-zaÂpad.
CÏaÂstka 66
SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 215 / 1994
Strana 2097
CÏ la n e k 6
Â
Upravy Protokolu
CÏ la n e k 9
Ratifikace, prÏijetõÂ, souhlas a prÏõÂstup
1. KazÏda smluvnõ strana tohoto protokolu muÊzÏe
navrhnout jeho uÂpravu.
1. Tento protokol podleÂha ratifikaci, prÏijetõ nebo
souhlasu signataÂrÏuÊ.
2. Text navrhovane uÂpravy bude prÏedlozÏen põÂsemneÏ vyÂkonneÂmu sekretaÂrÏi Evropske hospodaÂrÏskeÂ
komise, ktery jej sdeÏlõ vsÏem smluvnõÂm stranaÂm Protokolu. VyÂkonny sbor bude jednat o navrhovane uÂpraveÏ
na sve nejblizÏsÏõ vyÂrocÏnõ schuÊzi za prÏedpokladu, zÏe naÂvrhy byly rozeslaÂny vyÂkonnyÂm sekretaÂrÏem EvropskeÂ
hospodaÂrÏske komise smluvnõÂm stranaÂm Protokolu
asponÏ 90 dnõÂ prÏedem.
2. Tento protokol bude vystaven k prÏistoupenõÂ
staÂtuÊ a organizacõÂ, na neÏzÏ odkazuje odstavec 1 cÏlaÂnku 8, od 5. rÏõÂjna 1984.
 prava soucÏasneÂho Protokolu, jina nezÏ uÂprava
3. U
jeho prÏõÂlohy, musõÂ byÂt prÏijata souhlasem reprezentantuÊ
smluvnõÂch stran tohoto protokolu a pro smluvnõÂ strany
Protokolu, ktere ji prÏijaly, vstoupõ v platnost 90. den
poteÂ, kdy dveÏ trÏetiny teÏchto smluvnõÂch stran ulozÏily
 prava
u depozitaÂrÏe dokumenty o prÏijetõÂ uÂpravy. U
vstoupõÂ v platnost pro kazÏdou jinou smluvnõÂ stranu
90. dne poteÂ, kdy tato smluvnõÂ strana ulozÏila svuÊj dokument o prÏijetõÂ uÂpravy.
CÏ la n e k 7
UrovnaÂvaÂnõÂ sporuÊ
JestlizÏe mezi dveÏma nebo võÂce smluvnõÂmi stranami
tohoto protokolu vznikne spor o jeho vyÂklad nebo
uplatnÏovaÂnõÂ, budou usilovat o vyrÏesÏenõÂ cestou vyjednaÂvaÂnõÂ nebo jakyÂmkoli jinyÂm zpuÊsobem urovnaÂvaÂnõÂ
sporuÊ, ktery pro neÏ bude prÏijatelnyÂm.
CÏ la n e k 8
PodepsaÂnõÂ
1. Tento protokol bude vystaven k podpisu v uÂrÏadovneÏ Organizace spojenyÂch naÂroduÊ v ZÏeneveÏ od
28. zaÂrÏõ 1984 do 5. rÏõÂjna 1984 vcÏetneÏ, pote v uÂstrÏedõÂ
Organizace spojenyÂch naÂroduÊ v New Yorku azÏ do
4. dubna 1985, pro cÏlenske staÂty Evropske hospodaÂrÏske komise a rovneÏzÏ pro staÂty, ktere u Evropske hospodaÂrÏske komise majõ poradnõ postavenõÂ, v souladu
s odstavcem 8 resoluce Ekonomicke a sociaÂlnõ rady
cÏ. 36 (IV) z 28. brÏezna 1947, a pro organizace regionaÂlnõ ekonomicke integrace, tvorÏene suvereÂnnõÂmi cÏlenskyÂmi staÂty Evropske hospodaÂrÏske komise, ktere jsou
kompetentnõÂ, pokud jde o projednaÂvaÂnõÂ, uzavõÂraÂnõÂ
a uplatnÏovaÂnõÂ mezinaÂrodnõÂch dohod, v zaÂlezÏitostech,
na ktere se vztahuje tento protokol, za prÏedpokladu,
zÏe tyto staÂty a organizace, o neÏzÏ jde, jsou smluvnõÂmi
stranami UÂmluvy.
2. V zaÂlezÏitostech, ktere spadajõ pod jejich kompetenci, budou tyto organizace regionaÂlnõ ekonomickeÂ
integrace samy vykonaÂvat praÂva a plnit zaÂvazky, ktereÂ
tento protokol prÏisuzuje jejich cÏlenskyÂm staÂtuÊm.
V teÏchto prÏõÂpadech nebudou mõÂt cÏlenske staÂty teÏchto
organizacõÂ opraÂvneÏnõÂ vykonaÂvat tato praÂva jednotliveÏ.
3. Dokumenty o ratifikaci, prÏijetõÂ, souhlasu nebo
o prÏistoupenõÂ budou ulozÏeny u generaÂlnõÂho sekretaÂrÏe
Organizace spojenyÂch naÂroduÊ, ktery bude vykonaÂvat
funkci depozitaÂrÏe.
CÏ l a ne k 1 0
Vstup v platnost
1. Tento protokol vstoupõÂ v platnost 90. dne po
dni, kdy:
a) nejmeÂneÏ 19 staÂtuÊ a organizacõÂ, o nichzÏ se zminÏuje
odstavec 1 cÏlaÂnku 8 a ktere jsou v geografickeÂm
rozsahu EMEP, ulozÏilo sve dokumenty o ratifikaci,
prÏijetõÂ, souhlasu nebo o prÏistoupenõÂ a
b) uÂhrn vymeÏrÏenyÂch podõÂluÊ OSN za tyto staÂty
a organizace prÏestoupõÂ 40 %.
2. Pro kazÏdy staÂt a organizaci, o nichzÏ se zminÏuje
odstavec 1 cÏlaÂnku 8, ktery ratifikuje, prÏijme nebo odsouhlasõ tento protokol nebo k neÏmu prÏistoupõ po
splneÏnõÂ pozÏadavkuÊ na vstup v platnost, jak jsou stanoveny v odstavci 1 shora, tento protokol vstoupõÂ v platnost 90. dne po datu, kdy tento staÂt nebo organizace
ulozÏõÂ svuÊj dokument o ratifikaci, prÏijetõÂ, souhlasu nebo
prÏistoupenõÂ.
CÏ l a ne k 1 1
OdstoupenõÂ
1. Kdykoli po peÏti letech ode dne, kdy tento protokol vstoupil pro neÏkterou smluvnõÂ stranu v platnost,
muÊzÏe od neÏj tato strana odstoupit tõÂm, zÏe to põÂsemneÏ
oznaÂmõ depozitaÂrÏi. KazÏde takove odstoupenõ nabude
uÂcÏinnosti 90. dne po datu, kdy je depozitaÂrÏ prÏijal.
2. Odstoupenõ nebude mõÂt zÏaÂdny vliv na financÏnõÂ
zaÂvazky odstupujõÂcõÂ strany do dne, kdy odstoupenõÂ
nabude uÂcÏinnosti.
CÏ l a ne k 1 2
Autenticka zneÏnõÂ
OriginaÂl tohoto protokolu, jehozÏ anglickyÂ, francouzsky a rusky text jsou stejneÏ platneÂ, bude ulozÏen
u generaÂlnõÂho sekretaÂrÏe Organizace spojenyÂch naÂroduÊ.
Na znamenõÂ toho nõÂzÏe podepsanõÂ, k tomu rÏaÂdneÏ
zmocneÏni, podepsali tento protokol.
V ZÏeneveÏ dne 28. zaÂrÏõÂ 1984.
CÏaÂstka 66
SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 215 / 1994
Strana 2098
Ï IÂ LOH A,
PR
na nizÏ odkazuje cÏlaÂnek 4 Protokolu k UÂmluveÏ o daÂlkoveÂm znecÏisÏt'ovaÂnõÂ ovzdusÏõÂ prÏechaÂzejõÂcõÂm hranice staÂtuÊ
(z roku 1979) o dlouhodobeÂm financovaÂnõÂ KooperativnõÂho programu pro monitorovaÂnõÂ a vyhodnocovaÂnõÂ
daÂlkoveÂho sÏõÂrÏenõÂ laÂtek znecÏisÏt'ujõÂcõÂch ovzdusÏõÂ v EvropeÏ (EMEP)
Povinne prÏõÂspeÏvky na spolecÏnou uÂhradu naÂkladuÊ financovaÂnõ Programu spolupraÂce pro monitorovaÂnõ a vyhodnocovaÂnõ daÂlkoveÂho sÏõÂrÏenõ laÂtek znecÏisÏt'ujõÂcõÂch ovzdusÏõ v EvropeÏ (EMEP) budou vypocÏteny podle daÂle uvedeneÂ
stupnice:
BeÏloruska SSR
Bulharsko
CÏeskoslovensko
Finsko
Island
JugoslaÂvie
LichtensÏtejnsko
Mad'arsko
NeÏmecka demokraticka republika
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
San Marino
VatikaÂn
Svaz soveÏtskyÂch socialistickyÂch republik
SÏpaneÏlsko
SÏveÂdsko
SÏvyÂcarsko
Turecko
Ukrajinska SSR
0,71
0,35
1,54
1,07
0,06
0,60
0,02
0,45
2,74
1,13
1,42
0,30
1,59
0,37
0,02
0,02
20,78
3,54
2,66
2,26
0,60
2,60
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2,36
1,38
11,99
3,28
0,50
6,89
0,10
15,73
8,61
%
%
%
%
%
%
%
%
%
CÏlenske staÂty Evropske hospodaÂrÏske komise:
Belgie
DaÂnsko
Francie
Holandsko
Irsko
ItaÂlie
Lucembursko
NeÏmecka spolkova republika
Spojene kraÂlovstvõ Velke BritaÂnie a Irska
Evropske hospodaÂrÏske spolecÏenstvõÂ
Celkem
3,33 %
100,00 %
UsporÏaÂdaÂnõ smluvnõÂch stran v teÂto prÏõÂloze je vyÂslovneÏ uvedeno v pomeÏru podle systeÂmu podõÂluÊ na na mluvy. V duÊsledku toho je toto sestavenõ specificke pro Protokol
kladech, na neÏmzÏ se usnesl VyÂkonny sbor U
o financovaÂnõÂ EMEP.

Podobné dokumenty

Změny a doplňky pro ADR 1999

Změny a doplňky pro ADR 1999 jmenoviteÏ uvedenyÂch nebo zarÏazenyÂch pod polozÏku j.n. a jednu nebo võÂce laÂtek, ktere nejsou nebezpecÏneÂ, nepodleÂhajõ ustanovenõÂm dohody ADR, jestlizÏe charakteristiky nebezpecÏnosti smeÏ...

Více

Sbı¬rka mezina¬rodnı¬ch smluv cœ. 46 / 2002 Cœ a¬stka 20 Strana

Sbı¬rka mezina¬rodnı¬ch smluv cœ. 46 / 2002 Cœ a¬stka 20 Strana transakce uskutecÏnÏuje, bude opraÂvneÏnõ podle odstavce 1 udeÏleno pouze za podmõÂnek, za nichzÏ by bylo opraÂvneÏnõ udeÏleno prÏi transakci mezi rezidenty prÏõÂslusÏne smluvnõ strany. Jestliz...

Více

SBI¬RKA MEZINA¬RODNI¬CH SMLUV

SBI¬RKA MEZINA¬RODNI¬CH SMLUV Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõ sdeÏluje, zÏe dne 21. kveÏtna 1980 byla v Madridu prÏijata Evropska raÂmcova uÂmluva o prÏeshranicÏnõ spolupraÂci mezi uÂzemnõÂmi spolecÏenstvõÂmi nebo uÂrÏady...

Více

evropa: 12 gakveTili

evropa: 12 gakveTili ganmavlobaSi iyvnen moqceulni varSavis paqtis avtoritaruli uRlis qveS, gadawyvites, rom maTi momavali demokratiuli evropis xalxTa rigebSia. gafarToebis procesi dRemde grZeldeba. gawevrianebasTan da...

Více

hn 03 2004

hn 03 2004 KINDERPAÂRTY V DARKOVICÏKAÂCH Ê Nenõ to jenom samotny lov ryb, ochrana revõÂru rybaÂrÏskou straÂzÏõÂ, ale take uÂdrzÏba na rybnõÂcõÂch Ï isÏte Ê kolem revõÂru Ê a RybaÂrÏske basÏte Ï. C Ï nõ p...

Více

SBI¬RKA MEZINA¬RODNI¬CH SMLUV

SBI¬RKA MEZINA¬RODNI¬CH SMLUV uÂmluva o dohledu nad podmõÂneÏneÏ odsouzenyÂmi a podmõÂneÏneÏ propusÏteÏnyÂmi pachateli. JmeÂnem CÏeske republiky byla UÂmluva podepsaÂna ve SÏtrasburku dne 15. rÏõÂjna 1999. S UÂmluvou vyslovil ...

Více