usnesení - Česká Skalice

Komentáře

Transkript

usnesení - Česká Skalice
Usnesení
z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 31. 7. 2013
Usnesení č. 15/213/VII/2013
Rada města projednala žádost o odprodej části pozemku par. č. 160/12 v kat. území Spyta
a žádost zamítá. O žádosti bude informováno ZM.
Zodpovídá: tajemník
Termín: září 2013
Zajistí: pí Karásková
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/214/VII/2013
Rada města projednala žádost o snížení ceny za odprodej pozemku par. č. 160/12 v kat. území Spyta
a žádost zamítá. O žádosti bude informováno ZM.
Zodpovídá: tajemník
Termín: září 2013
Zajistí: pí Karásková
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/215/VII/2013
Rada města projednala žádost o odprodej pozemků par. č. 125/4, 125/6, a 126/4 vše v kat. území
Spyta a žádost zamítá. O žádosti bude informováno ZM.
Zodpovídá: tajemník
Termín: září 2013
Zajistí: pí Karásková
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/216/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje návrh na odprodej části pozemku par. č. 1720/3 o výměře 1m2
a části pozemku par. č. 1720/23 o výměře 1m2 vše v kat. území Česká Skalice za cenu dle znaleckého
posudku. Souvisí s usnesením č. 11/163/V/2013. Rada města předkládá návrh k projednání v ZM.
Zodpovídá: starosta
Termín: září 2013
Zajistí: pí Karásková
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/217/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje návrh na darování a odprodeje části pozemku par. č. 571/1 v kat.
území Česká Skalice o výměře cca 491m 2. Jedná se o dar pozemku vstupů a sjezdů do kočárkáren,
a odprodeje pozemku – trávníku mezi vstupy do domu za cenu 100m2 pro žadatele:
Stavební bytové družstvo, IČ 00044865, Parkány 311, 547 01 Náchod – podíl 23565/29956
SJM Rudolf Blážo (nar. 15.4.1949) a Eva Blážová (nar. 24.12.1950), oba bytem Steidlerova 274,
552 03 Česká Skalice – podíl 186/7489
Mária Hlavinková (nar. 26.1.1925), Nerudova 686, 552 03 Česká Skalice – podíl 433/29956
SJM Jiří Horký (nar. 11.11.1941) a Jiřina Horká (nar. 3.10.1943), oba bytem Nerudova 684, 552 03
Česká Skalice – podíl 187/7489
SJM Milan Horký Mgr. (nar. 20.1.1967) a Marcela Horká Mgr. (nar. 7.10.1969), oba bytem
Nerudova 742, 552 03 Česká Skalice – podíl 745/29956
SJM Bohuslav Hrubý Ing. (nar. 18.7.1955) a Eva Hrubá, (nar. 30.6.1956), oba bytem Nerudova
686, 552 03 Česká Skalice – podíl 186/7489
Martin Novotný (nar. 1.2.1979), Nerudova 684, 552 03 Česká Skalice – podíl 186/7489
SJM Jozef Šteĺbaský (nar. 7.2.1947) a Helena Šteĺbaská (nar. 17.5.1954), oba bytem Nerudova
685, 552 03 Česká Skalice – podíl 186/7489
SJM František Švanda (nar. 19.9.1945) a Vlasta Švandová (nar. 21.6.1949), oba bytem Nerudova
685, 552 03 Česká Skalice – podíl 186/7489
Dobroslava Vítová (nar. 18.1.1914), Nerudova 686, 552 03 Česká Skalice – podíl 745/29956.
Rada města předkládá návrh k projednání v ZM.
Zodpovídá: starosta
Termín: září 2013
Zajistí: pí Karásková
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/218/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje návrh na odkoupení pozemků pod chodníky v ulici Křenkova:
par. č. 1361/19 vlastník Alena Kordíková a Ing. Luděk Dostál,
par. č.1361/20 vlastník Kateřina Kozáková a Tomáš Kozák,
par. č.1361/14 vlastník František Skakun
1
a par. č.1361/2 – 26 vlastníků fyzických osob.
Rada města předkládá návrh k projednání v ZM.
Zodpovídá: starosta
Zajistí: pí Karásková
Termín: 4.9.2013
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/219/VII/2013
Rada města bere na vědomí rozbor hospodaření Města Česká Skalice za I. pololetí roku 2013.
Zodpovídá: starosta
Termín: 21.8.2013
Zajistí: Ing. Stránská
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/220/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje uzavření dohody o ukončení spolupráce na vypracování územního
plánu města mezi Městem Česká skalice, IČ 00272591 a firmou ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
s.r.o., Brno, IČ 27755860.
Zodpovídá: starosta
Termín: 21.8.2013
Zajistí: Ing. Doleček
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/221/VII/2013
Rada města projednala a doporučuje zastupitelům města ke zvážení možnost zajistit prostřednictvím
RSCM Rozkoš za finanční podpory města rekonstrukci hrací plochy fotbalového stadionu Česká Skalice.
Celkový rozpočet činí 7.009.865 Kč z toho 5.600.000 Kč je výše poskytnuté dotace od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, 1.000.000 Kč Město Česká Skalice, 409.865 Kč vlastní zdroje RSCM
Rozkoš.
Zodpovídá: starosta
Termín: 21.8.2013
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/222/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví města par. č. 373/1 v kat. území
Česká Skalice pro RSCM Rozkoš, IČ 26668807 na dobu 6 let s tím, že stadión bude využíván i pro
potřeby Základní školy Česká Skalice a ostatních sportovních oddílů.
Zodpovídá: starosta
Termín: 4.9.2013
Zajistí: Ing. Kábrtová
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/223/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje v rámci investiční akce Odkanalizování aglomerace Česká Skalice,
další postup ve věci závěrečné faktury od dodavatele Geosan Group a.s.:
- zaplacení provedených prací, které jsou v souladu se smlouvou o dílo;
- odmítnutí platby prací, které nebyly součástí smlouvy o dílo
Pokud ve výše uvedené věci nedojde ke smíru, může se zhotovitel obrátit ve smyslu uzavřené smlouvy
o dílo k Rozhodčímu soudu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 21.8.2013
Zajistí: tajemník
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/224/VII/2013
Rada města projednala podání pana Janečka týkající se brány v oplocení pozemku par. č. 1503/3
v kat. území Velká Jesenice a konstatuje, že provedení oplocení včetně brány neznehodnocuje
vlastnictví města a neomezuje zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu pana Janečka, a proto
souhlasí s jeho zachováním.
Zodpovídá: starosta
Termín: 21.8.2013
Zajistí: tajemník
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/225/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje realizaci uložení elektro přípojky pro pozemek par. č. 1503/2 za
následujících podmínek:
- výchozí niveleta pro odměření hloubky výkopu bude na úrovni rostlého terénu před
provedením navážky, kterou vedoucí odboru majetku nebo jím pověřená osoba odsouhlasí na
výzvu zhotovitele zápisem do stavebního deníku;
2
zápisem ve stavebním deníku bude na výzvu zhotovitele odsouhlaseno uložení kabelu ve
výkopu před záhozem, které provede vedoucí odboru majetku nebo jím pověřená osoba;
- po realizaci stavby bude dotčený pozemek upraven do původního stavu rostlého terénu,
tj. před provedením navážky.
Zodpovídá: starosta
Termín: 21.8.2013
Zajistí: tajemník, Ing. Kábrtová
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
-
Usnesení č. 15/226/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na
pozemcích ve vlastnictví města Česká Skalice par. č. 1316/1 a par. č. 1361/4 v kat. území Česká
Skalice pro žadatele ČEZ Distribuce a.s., Děčín, IČ 24729035 zastoupeného dle plné moci ze dne
1.10.2010 firmou ELEKTRO COMP s.r.o., Česká Skalice, IČ 15032060 za úplatu ve výši 3.000 Kč +
DPH. Jedná se o vybudování kabelového vedení.
Zodpovídá: tajemník
Termín: 21.8.2013
Zajistí: Ing. Kábrtová
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/227/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na
pozemku ve vlastnictví města par. č. 1058 v kat. území Česká Skalice pro žadatele ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín, IČ 24729035 zastoupeného dle plné moci ze dne 1.10.2010 firmou ELEKTRO COMP s.r.o.,
Česká Skalice, IČ 15032060 za úplatu ve výši 10.000 Kč + DPH. Jedná se o vybudování kabelového
vedení AYKY.
Zodpovídá: tajemník
Termín: 21.8.2013
Zajistí: Ing. Kábrtová
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/228/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města par. č. 1091/2, 1094/1,
1205/4, a 1205/6 v kat. území Česká Skalice pro žadatele ČEZ Distribuce a.s., Děčín, IČ 24729035
zastoupeného dle plné moci ze dne 1.10.2010 firmou ELEKTRO COMP s.r.o., IČ 15032060 za úplatu ve
výši 40.000 Kč + DPH. Jedná se o uložení distribučního kabelového vedení.
Zodpovídá: tajemník
Termín: 21.8.2013
Zajistí: Ing. Kábrtová
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/229/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč pro
SBD Náchod, IČ 00044865 na úhradu podílu na opravu kanalizace na pozemku ve vlastnictví města
par. č. 1205/3 v kat. území Česká Skalice. Do této kanalizace jsou sváděny dešťové vody z přilehlých
komunikací.
Zodpovídá: starosta
Termín: 21.8.2013
Zajistí: tajemník
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/230/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Česká Skalice,
IČ 00272591 a firmou GORDIC s.r.o., Jihlava, IČ 47903783. Jedná se o dodavatele programu spisové
služby Gordic.
Zodpovídá: tajemník
Termín: 21.8.2013
Zajistí: Bc. Staněk
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/231/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě čp. 97
v ul. Nyklíčkova pro paní Marii Šimkovou (nar. 6.3.1990) na dobu určitou od 1.8.2013 do 31.7.2014
za dohodnuté nájemné dle zásady č. 3/2011. Jedná se o novou nájemní smlouvu.
Zodpovídá: tajemník
Termín: 21.8.2013
Zajistí: Ing. Kábrtová
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3
Usnesení č. 15/232/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje přidělení bytu č. 19 v domě čp. 833 – Penzionu Olga pro pana
Miroslava Řeháčka (nar. 14.11.1954), bytem ul. Steidlerova čp. 244 na dobu neurčitou od 1.8.2013 za
dohodnuté nájemné dle zásady č. 3/2011.
Zodpovídá: tajemník
Termín: 21.8.2013
Zajistí: Ing. Kábrtová
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/233/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje přidělení bytu č. 21 v domě čp. 833 – Penzion Olga pro paní
Václavu Rozumovou (nar. 27.9.1935), bytem ul. Bezručova čp. 484 na dobu neurčitou od 1.8.2013 za
dohodnuté nájemné dle zásady č. 3/2011.
Zodpovídá: tajemník
Termín: 21.8.2013
Zajistí: Ing. Kábrtová
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/234/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč pro slečnu
Barboru Wickovou (nar. 23.12.1993), bytem Máchova 284, Česká Skalice na přípravu mistrovství světa
v silovém trojboji konaném v roce 2013 v Anglii.
Zodpovídá: místostarosta
Termín: 21.8.2013
Zajistí: pí Janková, Ing. Stránská
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/235/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje vyřazení majetku z evidence Mateřské školy J. A. Komenského
v České Skalici z důvodů opotřebovanosti a nefunkčnosti. Viz příloha.
Zodpovídá: místostarosta
Termín: 21.8.2013
Zajistí: Sommernitzová DiS.
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/236/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje jmenování řídící komise pro zpracování strategického plánu
ve složení: předseda komise - Ing. arch. Jaroslav Andres; členové komise - Ing. Zbyněk Šrůtek,
Ing. Radim Doleček, Bc. Petr Fejfar, Ing. arch. Jan Sedlák.
Zodpovídá: starosta
Termín: 21.8.2013
Zajistí: Ing. Andres
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 15/237/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje uzavření smlouvy na organizaci zadávacího řízení zpracování
územně plánovací dokumentace /územní plán/ mezi Městem Česká Skalice, IČ 00272591 a Centrem
rozvoje Česká Skalice, IČ 26640767.
Zodpovídá: starosta
Termín: 21.8.2013
Zajistí: tajemník
Hlasováno: 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 15/238/VII/2013
Rada města projednala a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. RR/2012/098-SDH/MV/3
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce pro rok 2012 mezi Královehradeckým krajem, IČ 70889546 a Městem Česká Skalice,
IČ 00272591.
Zodpovídá: starosta
Termín: 21.8.2013
Zajistí: Bc. Staněk
Hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Tomáš Hubka
starosta
Ing. Josef Daňsa
místostarosta
4

Podobné dokumenty

usnesení - Česká Skalice

usnesení - Česká Skalice Usnesení č. 19/352/IX/2015 Rada města projednala a schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb ve věci žaloby o zaplacení 450.000 Kč s přísl., mezi městem Česká Skalice, IČ 00272591 a ...

Více

červenec - srpen 2011 pdf

červenec - srpen 2011 pdf Rada města projednala a schvaluje návrh směny a prodeje části pozemků. Město smění část pozemku o výměře cca 78 m2 za část pozemku o stejné výměře v majetku Jaroslava Ošťádala a Jany Ošťádalové. Zb...

Více

usnesení - Česká Skalice

usnesení - Česká Skalice Rada města projednala a schvaluje návrh pravidel pro rozdělení finančních prostředků pro podporu sportu, kultury a charity. Návrh RM předkládá k projednání v ZM. Zodpovídá: starosta, místostarosta ...

Více

Celý text článku naleznete

Celý text článku naleznete nájmu nebytových prostor pak bývá nedílnou součástí života obchodních společností. Zcela specifickou otázkou je nájem zemědělských pozemků nebo celého obchodního závodu, který se nyní, stejně jako ...

Více

zde - Obec Rudník

zde - Obec Rudník platných předpisů. KV doporučil ZO, aby pověřilo starostku obce uplatnit reklamaci na dílo oprava „havarijního“ stavu žlabovek u DPS. Havarijní stav nastal až po „opravě“, kterou provedla firma, kt...

Více

ZPRAVODAJ 12-2011

ZPRAVODAJ 12-2011 převod stejného hasičského vozu z majetku kraje do majetku města. Rada předkládá návrh k projednání v ZM. Rada města projednala a schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč pro o. ...

Více

Zapis (SVJ) 300715 - final

Zapis (SVJ) 300715 - final (objekt 205) - ul. Blattného a Mezi Školami, Praha 5 – Stodůlky, konané dne 30.7.2015 v 18.30 ve schůzovní místnosti domu č. p. 2335. Přítomni: pánové Hovorka, Richter, Rohlík, domovník Klouda (od ...

Více