KX-TD612CE

Komentáře

Transkript

KX-TD612CE
Digital Super Hybrid System
UÏivatelská pfiíruãka
Model ãíslo
KX-TD612CE
Podle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1993 Sb., platných vyhlášek a novel tohoto zákona Vám doporučujeme, abyste si před připojením přístroje, jeho
obsluhou nebo osobou způsobilou, pozorně přečetli tento návod k obsluze a postupovali v souladu s ním. Po přečtení si návod uschovejte pro pozdější nahlédnutí.
Dûkujeme Vám za zakoupení digitální poboãkové ústfiedny Panasonic Digital
Super Hybrid System.
Telefony
K systému je moÏno pfiipojovat
digitální telefony Panasonic
stejnû jako bûÏná analogová
koncová zafiízení – telefony,
faxy, bez‰ÀÛrové telefony,
záznamníky apod.
1.3.1 Pfiíklad moÏn˘ch koncov˘ch zafiízení
Úspora telekomunikaãních
poplatkÛ (funkce automatické
volby trasy "Automatic Route
Selection")
Systém vybírá pro kaÏdé volání ekonomicky
optimální pfienosovou cestu v závislosti
na volaném ãísle a denní dobû.
Strana 31
Automatick˘ v˘bûr identifikace
CLIP / COLP
Systém je vybaven funkcí zobrazování ãísla
volajícího a volaného CLIP / COLP.
Extra Device Port (XDP)
Systém umoÏÀuje zdvojnásobit poãet
pfiipojen˘ch zafiízení díky moÏnosti
souãasného pfiipojení digitálního telefonu
Panasonic a bûÏného analogového telefonu
k jedinému konektoru. Takto
zapojen˘ digitální
a analogov˘ telefon
je moÏno pouÏívat
jako samostatná,
nezávislá koncová
zafiízení.
1.4.1 Paralelní pfiipojení dal‰ího telefonu
Podrobn˘ v˘pis informací
o voláních pro kaÏdou stanici
("Station Message Detail
Recording")
Systém zaznamenává podrobné údaje
o voláních: datum, ãas, trvání hovoru, ãíslo
volajícího, volané ãíslo atd.; tyto údaje je
moÏno také vytisknout.
Podrobnûj‰í informace získáte u svého prodejce
Zabudovan˘ záznamov˘
systém
Pfiíchozí volání je moÏno pfiesmûrovat
do hlasové schránky úãastníka.
Dobr˘ den,
dovolali jste se
do hlasové schránky
ãíslo 204, zanechejte
prosím svÛj
vzkaz
2.7.5 Zobrazování ãísla volajícího / volaného
("Calling / Connected Line Identification
Presentation – CLIP / COLP")
2.5.1 Zabudovan˘ záznamník
Poznámka
• Systém je urãen pro pfiipojení BRI do celoevropské sítû ISDN (Integrated Services Digital Network) se
základním pfiístupem.
• U ãísel modelÛ uvádûn˘ch v této pfiíruãce jsou vynechávána poslední dvû písmena.
DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ
Nebude-li pro Vás nûkterá ãást této pfiíruãky dostateãnû srozumitelná, obraÈte se s Ïádostí o doplÀující
informace na svého prodejce systémÛ Panasonic.
UÏivatelská pfiíruãka
3
DÛleÏité informace
DÛleÏité informace
VAROVÁNÍ
SYSTÉM SMÍ INSTALOVAT, UDRÎOVAT A OPRAVOVAT POUZE KVALIFIKOVAN¯ PERSONÁL. V P¤ÍPADù VZNIKU
ZÁVAÎNùJ·Í PORUCHY IHNED ODPOJTE P¤ÍVOD NAPÁJECÍHO NAPùTÍ A SYSTÉM P¤EDEJTE DO OPRAVY
AUTORIZOVANÉMU SERVISU.
P¤I P¤EMÍSËOVÁNÍ SYSTÉMU VÎDY NEJPRVE ODPOJTE P¤ÍPOJKU DO TELEKOMUNIKAâNÍ SÍTù A TEPRVE
POTOM P¤ÍVOD NAPÁJECÍHO NAPùTÍ; P¤I OPùTOVNÉM ZAPOJOVÁNÍ NAOPAK P¤IPOJTE VÎDY NEJPRVE
NAPÁJECÍ KABEL.
SYSTÉM JE VYBAVEN NAPÁJECÍM KABELEM SE ZEMNÍCÍM KONTAKTEM; Z BEZPEâNOSTNÍCH DÒVODÒ
SMÍ B¯T TATO ZÁSUVKA P¤IPOJOVÁNA V¯HRADNù DO ZÁSUVEK SE ZEMNÍCÍM KONTAKTEM ODPOVÍDAJÍCÍCH
PLATN¯M P¤EDPISÒM.
NAPÁJECÍ KABEL JE URâEN PRO ÚPLNÉ ODPOJENÍ SYSTÉMU OD NAPÁJECÍHO NAPùTÍ – DBEJTE NA TO,
ABY SÍËOVÁ ZÁSUVKA BYLA CO NEJBLÍÎE ZA¤ÍZENÍ A BYLA SNADNO P¤ÍSTUPNÁ.
PRO ZAMEZENÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK¯M PROUDEM DBEJTE NA TO, ABY SYSTÉM NEBYL
VYSTAVEN PÒSOBENÍ VLHKOSTI NEBO VODY.
VAROVÁNÍ
Systém obsahuje prvky a obvody citlivé na po‰kození
v˘boji statické elektfiiny. Aby nedo‰lo k po‰kození tûchto
obvodÛ, nedot˘kejte se konektorÛ znázornûn˘ch na
obrázku vpravo. Pfied manipulací se systémem se zbavte
elektrostatického náboje nasazením antistatického
náramku nebo dotknutím se vhodného uzemnûného prvku.
Varování: Konektory citlivé na po‰kození
v˘boji elektrostatického napûtí
V pfiíruãce se ãasto setkáte s tûmito symboly:
!!
Tipy
DoplÀující informace
Poznámka
– pro oznaãení digitálního telefonu budeme pouÏívat zkratku "DTP".
– pro oznaãení dvoudrátového (bûÏného analogového) telefonu budeme pouÏívat zkratku "SLT".
– v˘razem "konzola" budeme souhrnnû oznaãovat digitální konzolu DSS (KX-T7240 / KX-T7440) a digitální
konzolu operátora (KX-T7441).
4
UÏivatelská pfiíruãka
DÛleÏité informace
Bezpeãnostní pokyny
Pro zamezení poÏáru nebo úrazu elektrick˘m proudem je dÛleÏité dodrÏovat základní bezpeãnostní pravidla vãetnû tûchto:
1. Zafiízení neinstalujte a neprovozujte v místech, kde hrozí kontakt s vodou - koupelny, prádelny, bazény
apod.
2. Telefonní pfiístroje vyjma bez‰ÀÛrov˘ch nepouÏívejte bûhem boufiky – nebezpeãí úrazu elektrick˘m
proudem v dÛsledku blesku.
3. Telefon nepouÏívejte k ohla‰ování úniku plynu v blízkosti pfiedpokládaného místa netûsnosti.
4. PouÏívejte v˘hradnû napájecí kabely a baterie pfiedepsané v této pfiíruãce. Po doslouÏení baterie
nevhazujte do ohnû – nebezpeãí v˘buchu. Baterie likvidujte v souladu s místnû platn˘mi pfiedpisy
o nakládání s odpadem.
TATO PRAVIDLA JE NUTNO ZA V·ECH OKOLNOSTÍ DODRÎOVAT
UÏivatelská pfiíruãka
5
Upozornûní
Upozornûní
• Systém neprovozujte v blízkosti zdrojÛ tepla nebo elektromagnetického ru‰ení (záfiivky, elektrické motory,
televizory); elektromagnetické ru‰ení mÛÏe mít záporn˘ vliv na provozní vlastnosti systému.
• Systém neprovozujte v pra‰ném nebo vlhkém prostfiedí, ani v prostfiedí s vysokou teplotou (nad 40°C)
nebo v prostfiedí s intenzivními vibracemi, nevystavujte jej pfiímému pÛsobení sluneãních paprskÛ.
• Do vûtracích ‰tûrbin ani dal‰ích otvorÛ nezasunujte Ïádné pfiedmûty.
• V pfiípadû vzniku jakéhokoliv problému odpojte systém od telefonní linky a pfiipojte k ní pfiímo ISDN telefon – bude-li telefon fungovat správnû, systém pfiipojte znovu aÏ po odstranûní pfiíãiny problému; nebude-li telefon fungovat, není pfiíãina problému v systému.
Sériové ãíslo systému najdete na typovém ‰títku umístûném pfiímo na skfiíni systému.
Modelové a sériové ãíslo si prosím poznamenejte do níÏe uvedené tabulky pro identifikaci
v pfiípadû zcizení systému.
MODELOVÉ âÍSLO:
SÉRIOVÉ âÍSLO:
Pro pfiípad potfieby
DATUM ZAKOUPENÍ:
NÁZEV SPOLEâNOSTI PRODEJCE:
ADRESA PRODEJCE:
6
UÏivatelská pfiíruãka
Obsah
Obsah
UÏivatelská pfiíruãka
7
???
8
UÏivatelská pfiíruãka
???
UÏivatelská pfiíruãka
9
???
10
UÏivatelská pfiíruãka
Základní údaje
Oddíl 1
Základní údaje
Tento oddíl struãnû shrnuje základní vlastnosti a technické údaje systému.
UÏivatelská pfiíruãka
11
Základní údaje
1.1 Kapacita
1.1.1 Kapacita
K systému je moÏno pfiipojit níÏe uvedené poãty poboãek a vnûj‰ích linek.
Základní systém Roz‰ifiující modul
KX-TD612
Vnûj‰í linky (CO)
(ISDN linky se základním
pfiístupem BRI)
Analogové vnûj‰í linky (CO)
Poboãkové linky
Maximální kapacita
4
2
6
(2)
12
(1)
1
-
(3)*
1
12
* ISDN (BRI) port 2 a ISDN (BRI) port 3 mohou b˘t vyuÏity pro linku CO nebo poboãkovou linku ISDN
(z v˘roby: port 2 –CO linka / port 3 – poboãková linka). Maximální kapacita systému závisí na konkrétní
volbû typu linek, viz níÏe:
CO linky
ISDN
poboãkové
linky
Poboãkové
linky
3 ISDN (BRI) porty vyhrazeny pro linku CO
6
0
12
2 ISDN (BRI) porty vyhrazeny pro linku CO
4
8
12
1 ISDN (BRI) port vyhrazen pro linku CO
2
16
12
Linky
12
UÏivatelská pfiíruãka
Základní údaje
1.2 Umístûní a názvy hlavních prvkÛ
1.2.1 Umístûní a názvy hlavních prvkÛ
KX-TD612
Konektor pro externí zafiízení
Externí zdroj hudby
(konektor typu "jack")
Paging (konektor typu "jack")
Konektory poboãek
Sériové rozhraní (RS-232C)
Modulární konektory
linky ISDN (BRI)
Vypínaã napájecího
napûtí
Rozhraní baterie
Uzemnûní
Pfiívod
napájecího
napûtí (AC)
Sériové ãíslo
Indikátor napájecího napûtí
UÏivatelská pfiíruãka
13
Základní údaje
Digitální telefon (napfiíklad KX-T7436)
Funkce
Displej
Dynamické tlaãítko
PROGRAM
FWD/DND
(pfiesmûrování
/ neru‰it)
CONF
(konference)
Funkce
SHIFT (posun)
INTERKOM
PAUSE (pauza)
TRANSFER (pfiedat)
MESSAGE (zpráva)
REDIAL
(opakovaná
volba)
HOLD (pfiidrÏet)
SP-PHONE
(hlasit˘ telefon)
14
AUTO DIAL / STORE
(automatická volba / pamûÈ)
AUTO ANSWER / MUTE (automatick˘
pfiíjem / vypnout mikrofon)
FLASH
Ovladaã Jog Dial
Mikrofon
UÏivatelská pfiíruãka
Základní údaje
Otevfiení pfiedního krytu
1. Povolte ‰roubek v horní ãásti pfiedního krytu hlavní jednotky. ·roubek je zaji‰tûn pruÏinou,
nemÛÏe tedy vypadnout.
2. Pfiední kryt otevfiete tlakem ve smûru ‰ipky A.
·roubek
Horní ãást pfiedního krytu
3. Povolte dva ‰roubky na obou stranách jednotky.
·roubky
4. Sklopte pfiední kryt dolÛ.
Pfiední kryt
Zavfiení pfiedního krytu
1. Postupujte v obráceném pofiadí uveden˘ch krokÛ.
UÏivatelská pfiíruãka
15
Základní údaje
1.3 Pfiíklad zapojení
1.3.1 Pfiíklad zapojení
Na obrázku je znázornûn pfiíklad zapojení vãetnû pfiídavn˘ch zafiízení.
3 linky ISDN (BRI)
Do ISDN (BRI) portu 1-2 (základní)
Do ISDN (BRI) portu 3 (pfiídavn˘)
1 analogová linka CO (volitelnû)
(pojistky proti pfiepûtí)
Autobaterie
Externí zdroj hudby
Externí relé
Tiskárna
nebo
Zesilovaã
Reproduktor
poãítaã
12 poboãkov˘ch linek
Dvoudrátov˘
analogov˘ telefon
KX-T7433
KX-T7436
Dálkové
otevírání vstupu
Bez‰ÀÛrov˘ telefon
KX-T7431
Vstupní telefon
(nûmeck˘ typ)
KX-T7440
Fax
Vstupní telefony
KX-T30865
Systém hlasové po‰ty
: VyÏaduje pfiídavnou
kartu
16
UÏivatelská pfiíruãka
Základní údaje
1.4 Paralelní pfiipojení dal‰ího telefonu
(EXtra Device Port [XDP])
1.4.1 Paralelní pfiipojení dal‰ího telefonu
Do jedné poboãkové pfiípojky je moÏno pfiipojit paralelnû digitální telefon Panasonic a dvoudrátov˘
analogov˘ telefon (nebo fax, bez‰ÀÛrov˘ telefon apod.). MoÏné jsou dva typy paralelního zapojení.
• EXtra Device Port (XDP)
Digitální telefon + bûÏn˘ dvoudrátov˘ telefon
KaÏd˘ z obou telefonÛ má vlastní poboãkové ãíslo a mÛÏe b˘t vyuÏíván nezávisle.
Podrobnûj‰í informace mÛÏete získat u svého prodejce.
• Paralelní zapojení
Digitální telefon + bûÏn˘ dvoudrátov˘ telefon
Oba telefony v tomto pfiípadû sdílejí spoleãné poboãkové ãíslo.
V pfiípadû potfieby je moÏno na dvoudrátovém telefonu zapnout vyzvánûní , viz kapitola 2.7.13 Zapnutí
vyzvánûní na paralelním telefonu (Paralelní telefon).
Na obrázcích níÏe jsou znázornûny tfii typy paralelního zapojení. Typ zapojení závisí na naprogramování
systému, podrobnûj‰í informace získáte u svého prodejce.
Typ 1
<Zadní strana DPT fiady KX-T7400>
Do dvoudrátového
telefonu
Do systému
4 vodiãov˘ kabel
Zapojení pinÛ "A", "B", "H", "L"
2 vodiãov˘ kabel
Zapojení pinÛ "A" a "B"
Poznámka: V pfiípadû nástûnné montáÏe
i stolní instalace dbejte na to, aby kabely
byly pfiipevnûny v úchytech, pfiedejdete
tak pfiípadnému po‰kození konektorÛ.
< Zadní strana DPT fiady KX-T7200>
Do dvoudrátového
Do systému telefonu
Dvoudrátov˘
analogov˘ telefon
UÏivatelská pfiíruãka
Digitální telefon
17
Základní údaje
Typ 2
Modulární
zásuvka
Modulární
zásuvka
2 vodiãov˘ kabel
Zapojeny piny "A" a "B"
4 vodiãov˘ kabel
Zapojeny pouze piny "H" a "L"
("A" a "B" zÛstávají nevyuÏity)
Digitální telefon
Dvoudrátov˘ analogov˘ telefon
Typ 3
Rozvadûã
Dvojitá modulární zásuvka
4 vodiãov˘ kabel
Pro digitální telefon:
Zapojeny pouze piny "H" a "L"
("A" a "B" zÛstávají nevyuÏity)
Dvoudrátov˘ telefon
Digitální telefon
18
Dvoudrátov˘ telefon
UÏivatelská pfiíruãka
Základní údaje
1.5 Restartování systému
1.5.1 Restartování systému
Nebude-li systém po zapnutí pracovat správnû, je tfieba jej restartovat. Nepodafií-li se tím problém
odstranit, obraÈte se s Ïádostí o opravu na svého prodejce.
• Restartem se vynuluje funkce Automatic Callback Busy (Camp On) (automatické zpûtné volání
v pfiípadû obsazeného volaného ãísla).
• Zru‰í se hovory v systémov˘ch parkovacích zónách.
• Ukonãí se probíhající hovory.
• Zru‰í se pfiidrÏené hovory.
Pomocí síÈového vypínaãe
1. Vypínaã pfiepnûte do polohy "OFF" a poté opût do polohy "ON".
SíÈov˘ vypínaã
UÏivatelská pfiíruãka
19
Základní údaje
20
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Oddíl 2
Ovládání funkcí
Tento oddíl popisuje krok za krokem ovládání v‰ech funkcí systému.
Pro optimální vyuÏití v‰ech moÏností systému doporuãujeme dÛkladnû
se s obsahem tohoto oddílu seznámit.
UÏivatelská pfiíruãka
21
Ovládání funkcí
2.1 Pfied pfiipojením koncov˘ch zafiízení
2.1.1 Pfied pfiipojením koncov˘ch zafiízení
Které typy telefonÛ mohou b˘t k systému pfiipojeny?
PouÏít mÛÏete bûÏné dvoudrátové telefony (SLT) jako jsou napfiíklad analogové telefony s otoãn˘m voliãem , tlaãítkovou klávesnicí nebo digitální telefony Panasonic (DTP) jako napfiíklad
KX-T7436. Ovládání jednotliv˘ch funkcí závisí na typu telefonu – velmi pfiíjemné a jednoduché
ovládání nabízejí zejména digitální telefony Panasonic vybavené displejem a funkãním tlaãítkem
(napfiíklad ).
PouÏíváte-li telefon s rozmûrn˘m displejem (napfiíklad Panasonic KX-T7436), mÛÏete pfii práci
s funkcemi vyuÏít zobrazovan˘ch informací.
Není-li Vበtelefon vybaven funkãním tlaãítkem nebo displejem, mÛÏete zadávat pouze ãísla jednotliv˘ch funkcí. Budete-li k systému pfiipojeni pomocí konzoly, mÛÏete funkce ovládat jak tlaãítky
na konzole, tak tlaãítky na digitálním telefonu.
!!
• PouÏíváte-li digitální telefon Panasonic
bez funkãních tlaãítek, mÛÏete nûkteré
z nevyuÏit˘ch programovateln˘ch tlaãítek
pouÏít jako funkãní tlaãítko, viz
"Programování tlaãítek" (UÏivatelské
nastavení telefonu a systému).
âísla funkcí
Pfii práci s nûkter˘mi funkcemi je tfieba zadat ãíslo funkce doplnûné pfiípadnû dal‰ím parametrem.
âísla funkcí mohou b˘t:
• promûnná
• pevná
Pevná ãísla není moÏno zmûnit, zmûnit je moÏno pouze promûnná ãísla funkcí. Informace potfiebné pro zmûnu ãísel funkcí získáte u svého prodejce, ãísla uvádûná v této pfiíruãce jsou standardní
ãísla funkcí nastavená z v˘roby.
Promûnná ãísla funkcí jsou v této pfiíruãce vyznaãena jako
(poloviãní vystínování). Zmûníte-li
nûkteré z promûnn˘ch ãísel funkcí, zaznamenejte si nové ãíslo do Seznamu ãísel funkcí (Pfiíloha).
PouÏíváte-li dvoudrátov˘ telefon, kter˘ není vybaven tlaãítky
Nebudete mít pfiístup k funkcím, jejichÏ ãíslo obsahuje znaky
a #.
a #.
Tóny
Bûhem ovládání funkcí usly‰íte rÛzné tóny, viz kapitola "5.4.1 V˘znam tónÛ" (Pfiíloha).
22
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Displej
Jako "displej" budeme v této pfiíruãce oznaãovat displej digitálního telefonu Panasonic.
PouÏíváte-li jin˘ telefon, textové informace zmiÀované v této pfiíruãce se Vám nebudou
zobrazovat.
PouÏíváte-li digitální telefon Panasonic vybaven˘ displejem, budou Vám práci s funkcemi usnadÀovat textové informace. Napfiíklad pfii práci s funkcí "Do not Disturb" (neru‰it) se na displeji
zobrazí text "Do not Disturb". Zobrazen˘ text odpovídá konkrétnímu kroku ovládání. Pro pfiístup
k poÏadované funkci mÛÏete vyuÏít pfiíslu‰né tlaãítko pod nebo na stranû displeje, pfiípadnû otoãn˘ ovladaã "Jog Dial". Napfiíklad v pfiípadû funkce "Background Music" (hudba na pozadí) se na
displeji zobrazí text "BGM".
U nûkter˘ch typÛ digitálních telefonÛ s displejem navíc mÛÏete pfii pouÏívání funkcí a volání
vyuÏívat zprávy displeje, viz kapitola "PouÏití
digitálních telefonÛ s displejem".
Va‰e poboãkové ãíslo
PouÏíváte-li digitální telefon Panasonic s displejem, mÛÏete své ãíslo zjistit pfiímo na displeji, viz
kapitola 4.2.1 " UÏivatelské nastavení systému".
Omezení
V závislosti na naprogramování systému mÛÏe b˘t pfiístup Va‰í poboãky k nûkter˘m funkcím omezen, podrobnûj‰í informace získáte u va‰eho servisního technika nebo u pfiíslu‰ného prodejce.
UÏivatelská pfiíruãka
23
Ovládání funkcí
Popis symbolÛ
Jednotlivé kroky ovládání funkcí jsou znázornûny také pomocí symbolÛ.
Funkce není dostupná z dvoudrátového
telefonu
Programování funkce viz také kapitola
"Programování"
poÏadované ãíslo
Obsazení externí linky (jeden
z níÏe uveden˘ch zpÛsobÛ)
• Stisknûte tlaãítko CO
• Zadejte ãíslo automatického
pfiístupu k lince 9.
• Zadejte ãíslo vnûj‰í linky
81 aÏ 84
Obsaìte linku
(jeden z níÏe uveden˘ch zpÛsobÛ)
• Zvednûte sluchátko
• Stisknûte tlaãítko SP-PHONE
(hlasit˘ telefon).
• Stisknûte tlaãítko MONITOR
(pro hovor zvednûte sluchátko).
Stisknûte tlaãítko volání
na dvefiním telefonu
Zavûste (jeden z následujících zpÛsobÛ)
• PoloÏte sluchátko.
• Stisknûte tlaãítko SP-PHONE
(hlasit˘ telefon).
• Stisknûte tlaãítko MONITOR
(monitorování)
Stisknûte tlaãítko Recall
(opûtovná v˘zva, FLASH)
na dvoudrátovém telefonu.
Stisknûte odpovídající funkãní tlaãítko
na digitálním telefonu, viz kapitola
"PouÏíváte-li digitální telefon
Panasonic".
Vyãkejte na odpovûì.
Zadejte poÏadované ãíslo.
<Pfiíklad>
Hovofite.
kód úãtu
Zadejte kód úãtu.
ãíslo poboãky
Zadejte ãíslo poboãky
Usly‰íte potvrzovací, oznamovací
tón, nebo tón vyzvánûní, pfiípadnû
zpûtného vyzvánûní.
C. tón – potvrzovací tón
D. tón – oznamovací tón
R. tón – vyzvánûcí tón
R.B. tón – tón zpûtného
vyzvánûní
telefonní ãíslo
Zadejte telefonní ãíslo
Jedno krátké pípnutí
PouÏíváte-li digitální telefon Panasonic
Digitální telefony Panasonic a konzoly DSS mohou b˘t vybaveny nûkter˘mi z níÏe uveden˘ch
funkãních tlaãítek usnadÀujících ovládání. Znázornûné symboly se mohou od skuteãn˘ch
tlaãítek na va‰em telefonu v nûkter˘ch pfiípadech li‰it.
24
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
ANSWER (pfiijetí): pfiijetí pfiíchozího
volání
INTERCOM (interkom): odchozí volání
nebo pfiijetí pfiíchozího volání v reÏimu
interkomu.
AUTO ANSWER / MUTE (automatické
pfiijetí / vypnout mikrofon): pfiijetí
pfiíchozího volání v hands-free reÏimu
nebo vypnutí mikrofonu bûhem hovoru.
MESSAGE (zpráva): zanechání vzkazu
nebo volání úãastníkovi, kter˘ vzkaz
zanechal / vyslechnutí pfiijat˘ch vzkazÛ
AUTO DIAL / STORE (automatická
volba / pamûÈ): systémová zkrácená
volba ãísla nebo uloÏení nového
nastavení.
MODE (reÏim): posun v menu funkcí
CO: odchozí volání pfies vnûj‰í linku
nebo pfiijetí vnûj‰ího volání. Tlaãítko
"Loop-CO" podporuje v‰echny typy
linek. Po stisknutí tlaãítka se automaticky obsadí volná linka (tlaãítko je
tfieba naprogramovat).
(Na nûkter˘ch telefonech mÛÏe b˘t
vyznaãeno pouze CO "ãíslo"
(napfiíklad 1, 2).
PAUSE (pauza): vloÏení pauzy
do voleného ãísla.
Conference (konference):
sestavení spojení tfií úãastníkÛ.
Programovatelná funkce: nad tlaãítkem
CO nebo na konzole. Programování
vybran˘ch tlaãítek, pfiístup k uloÏené
funkci; ãasto se pouÏívá k jednotlaãítkové
volbû ãísla.
(u nûkter˘ch telefonÛ je vyznaãeno
pouze "F a ãíslo"
DSS: pfiístup k poboãce.
(na nûkter˘ch telefonech mÛÏe b˘t
vyznaãeno pouze "S").
PROGRAM (programování): vstup
a opu‰tûní reÏimu Station Programming
(programování koncové stanice).
R (FLASH): vy‰le signál flash pro
pfiístup k funkcím analogové státní
linky nebo hostitelské PBX (External
Features Access – pfiístup k externím
funkcím). Tlaãítko je funkãní v pfiípadû,
Ïe PBX má kromû ISDN linek také CO
linky.
REDIAL (opakovaná volba): opakovaná
volba ãísla.
Function (funkce): tlaãítko na boku displeje pro pfiístup k zobrazené funkci.
RELEASE (uvolnit): uvolnûní linky.
Call Forwarding / Do Not Disturb
(pfiesmûrování volání / funkce Neru‰it):
pfiesmûrování pfiíchozích volání nebo
pfiístup k funkci Neru‰it.
SELECT (v˘bûr): v˘bûr zobrazené funkce
nebo volání na zobrazené ãíslo.
Jog Dial (otoãn˘ ovladaã): regulace
hlasitosti, kontrastu displeje nebo
volba parametrÛ a funkcí.
SHIFT (pfiesun): pfiístup k druhé úrovni
funkcí dynamick˘ch ("Soft") tlaãítek.
UÏivatelská pfiíruãka
25
Ovládání funkcí
HOLD (pfiidrÏení): pfiidrÏení hovoru.
Speakerphone (hlasit˘ telefon): telefonování s voln˘ma rukama (hands-free
reÏim).
Soft (dynamické tlaãítko): pfiístup k funkci
zobrazené ve spodním fiádku displeje.
Názvy tlaãítek na obrázcích uzavfiené do kulat˘ch
závorek jako napfiíklad (Úãet) oznaãují programovatelná tlaãítka, jimÏ byla pfiíslu‰ná funkce – napfi.
"Úãet" - pfiifiazena.
TRANSFER (pfiedání): pfiedání hovoru
jinému úãastníkovi.
PouÏití ovladaãe Jog Dial
Ovladaã se pouÏívá k regulaci hlasitosti sluchátka, nastavení kontrastu displeje nebo také
k vyhledávání poÏadovan˘ch poloÏek zobrazovan˘ch na displeji. Regulace a vyhledávání poloÏek
se provádí takto:
26
Doleva
(proti smûru pohybu
hodinov˘ch ruãiãek)
Doprava
(ve smûru pohybu
hodinov˘ch ruãiãek)
Hodnota se zmen‰uje
Hodnota se zvût‰uje
Pfiedchozí poloÏka
Následující poloÏka
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Jak postupovat podle popsan˘ch krokÛ
Pfiíklad operace:
2.2.5
Volání bez omezení
- S vyuÏitím kódu úãtu
Název operace
- Na poboãku která volání odmítla
Název dílãí operace
S vyuÏitím kódu úãtu (Account Code Entry)
Kód úãtu se vyuÏívá pro úãtování hovorÛ. Bez zadání ãísla úãtu není moÏno volat
na vnûj‰í ãísla. KaÏdému z pfiipojen˘ch úãastníkÛ je moÏno pfiidûlen urãit˘ reÏim,
podrobnûj‰í informace získáte u svého nadfiízeného.
Popis
DPT/SLT
Zadejte kód úãtu
(max. 10 ãíslic)
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte tlaãítko
"ACCNT", Account (úãet)
nebo vytoãte 49
Potvrzovací
tón
Stisknûte tlaãítko CO
nebo zadejte ãíslo
pfiístupu k lince
(9 nebo 81-84)
Stisknûte tlaãítko #
nebo vytoãte 99
Zadejte
telefonní ãíslo.
Kroky
V˘znam symbolÛ je
vysvûtlen v kapitole
"2.1.1
Pfied pfiipojením
koncov˘ch zafiízení
- Popis symbolÛ".
DoplÀující informace
• Úãastník s digitálním telefonem Panasonic mÛÏe zadat kód úãtu bûhem
hovoru nebo po zaznûní tónu v˘zvy poté, co jeho protûj‰ek zavûsí.
• Zadáte-li kód nesprávnû, stisknûte tlaãítko " " a kód zadejte je‰tû jednou.
• Chcete-li zadan˘ kód zru‰it, stisknûte tlaãítko Account (úãet).
• Pro usnadnûní mÛÏete kód uloÏit do pamûti pfiístroje (napfiíklad do seznamu
ãísel zkrácené volby).
• Ozve-li se tón v˘zvy, je zadan˘ kód nesprávn˘. Kód zadejte znovu správnû.
• ÚãastníkÛm pfiipojen˘m k poboãkám je moÏno pfiidûlit kódy a sledovat, jak˘m
zpÛsobem vyuÏívají telekomunikaãní sluÏby. KaÏdému úãastníkovi je moÏno
pfiidûlit kód úãtu a sledovat dobu trvání hovorÛ.
Tipy
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítka Úãet ("Account").
Odkazy: odkaz na potfiebné nebo související operace. Pokyny pro
programování viz kapitola " UÏivatelské nastavení telefonu a systému".
UÏivatelská pfiíruãka
27
Ovládání funkcí
2.1.2 Pro úãastníky s ISDN poboãkou
ISDN poboãky se skládají z ISDN koncového zafiízení jako jsou telefony, faxy nebo osobní poãítaãe pfiipojené k portu ISDN (BRI) (port 2 a port 3) na hlavní jednotce KX-TD612. Ke kaÏdému portu ISDN (BRI)
mÛÏe b˘t pfiipojeno aÏ 8 ISDN koncov˘ch zafiízení s konfigurací "point-to-multipoint", souãasnû v‰ak
mohou b˘t v provozu pouze dvû koncová zafiízení. Jednotlivá koncová zafiízení mohou b˘t adresována
nezávisle ãíslem MSN (Multiple Subscriber Number). MSN se skládá z ãísla ISDN poboãky a dal‰ích
ãíslic – 00 aÏ 99. Nejsou-li MSN koncov˘m zafiízením pfiifiazena, budou v‰echna zafiízení na téÏe sbûrnici
ISDN (BRI) volána souãasnû.
SíÈové zakonãení
Do vefiejné
telekomunikaãní
sítû (státní linky )
Poboãky ISDN
• KaÏdému z portÛ je moÏno pfiifiadit primární a sekundární tfiídu sluÏeb (COS).
28
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.2 Odchozí volání
2.2.1 Standardní volání
Volání na ãíslo jiné poboãky
Na jinou poboãku (interkom)
DPT/SLT
NEBO
Zvednûte sluchátko
Zadejte ãíslo poboãky
nebo stisknûte DSS.
Hovofite
DPT/SLT
Zvednûte sluchátko
Zadejte 123.
Hovofite
• Rozsvícení tlaãítka DSS signalizuje:
Nesvítí: poboãka je volná.
Svítí ãervenû: poboãková linka je obsazena (Vámi nebo jinou poboãkou).
!!
• Hlasit˘ telefon (hands-free reÏim)
Telefonovat mÛÏete také s voln˘ma rukama po stisknutí tlaãítka SP-PHONE (hlasit˘ telefon).
• Máte seznam poboãek?
âísla mÛÏete doplnit do seznamu v kapitole 5.3, seznam si pro budoucí potfiebu okopírujte.
• Usnadnûní
Jste-li operátor nebo voláte nûkterá ãísla ãastûji, doporuãujeme pouÏívat tlaãítko DSS.
• Kontrola volaného ãísla pfied odesláním volby
Po zkontrolování zadaného ãísla mÛÏete obsadit linku. Chybnû zadanou ãíslici mÛÏete
smazat stisknutím tlaãítka "*", celé ãíslo mÛÏete smazat tlaãítkem R (FLASH).
UÏivatelská pfiíruãka
29
Ovládání funkcí
☞
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítka DSS.
UÏivatelské nastavení systému
• 4.2.3 Systémová zkrácená volba a skupina ãísel pro inteligentní zpracování volání (001)
• 4.2.4 Systémová zkrácená volba a skupina jmen pro inteligentní zpracování volání (002)
Volání operátora (Operator Call)
DPT/SLT
Voln˘
operátor
Operátor 1
Zvednûte sluchátko
Operátor 2
Volte podle
potfieby 0, 61 nebo 62
Volání externího úãastníka
Pfied volbou externího ãísla musíte obsadit vnûj‰í linku, protoÏe externí volání se uskuteãÀují
prostfiednictvím Va‰eho systému.
PouÏijte jeden z níÏe uveden˘ch zpÛsobÛ:
• Stisknûte volné tlaãítko
.
• Zadejte ãíslo automatického pfiístupu k lince
Automaticky se vybere volná linka.
.
• Zadejte ãíslo vnûj‰í linky
PouÏije se zvolená linka.
.
aÏ
DPT/SLT
Zvednûte sluchátko
Zadejte telefonní ãíslo.
Hovofite
Obsaìte externí linku
(CO, 9 nebo 81-84)
30
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
• Rozsvícení tlaãítka CO signalizuje:
Nesvítí: Linka je volná.
Svítí zelenû: Linku jste obsadili.
Svítí ãervenû: Linka je právû obsazena jin˘m úãastníkem.
• CO1 aÏ CO7 odpovídají ãíslÛm vnûj‰ích linek 81 aÏ 84.
CO 1, 2: 81
CO 3, 4: 82
CO 5, 6: 83
CO 7: 84
• TísÀová volání
Pfiedem naprogramovaná ãísla tísÀového volání mÛÏete pouÏívat bez jak˘chkoliv omezení.
Podrobnûj‰í informace získáte u svého prodejce.
!!
• Hlasit˘ telefon
Telefonovat mÛÏete také s voln˘ma rukama po stisknutí tlaãítka SP-PHONE (hlasit˘ telefon).
UÏiteãné tipy pro telefonování s voln˘ma rukama.
Tento zpÛsob telefonování nedoporuãujeme pouÏívat v hluãném prostfiedí.
Nebude-li Vás protûj‰ek dobfie sly‰et, nastavte niωí hlasitost.
Se sv˘m protûj‰kem nehovofite souãasnû, snaÏte se vzájemnû stfiídat.
• Pro automatick˘ v˘bûr nejlevnûj‰í pfienosové cesty stisknûte "9" nebo obsaìte linku
stisknutím tlaãítka Loop-CO (Automatic Route Selection - automatická volba trasy).
• Kontrola volaného ãísla pfied odesláním volby
Po zkontrolování zadaného ãísla mÛÏete obsadit linku a volbu odeslat. Nesprávnû zadané ãíslice
mÛÏete zprava mazat stisknutím tlaãítka "*", celé ãíslo smaÏete tlaãítkem R (FLASH).
• Informace o hovoru
Opakovan˘m stisknutím tlaãítka pouÏité CO mÛÏete zkontrolovat:
Telefonní ãíslo (odchozí volání) nebo trvání hovoru (pfiíchozí volání)
Poãet tarifikaãních impulzÛ
Provolanou ãástku
• Pro volání dal‰ímu úãastníkovi bez zavû‰ování stisknûte tlaãítko ukonãení hovoru nebo
tlaãítko "TRM" na displeji, znovu obsaìte vnûj‰í linku a zadejte nové telefonní ãíslo.
☞
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.2 V˘chozí nastavení – Preferovaná linka pro obsazování
V˘bûr obsazované linky.
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítka Ukonãení hovoru.
• 4.1.4 Vyhodnocení poplatkÛ za hovory [pouze pro nûkteré vybrané poboãky]
UÏivatelská pfiíruãka
31
Ovládání funkcí
2.2.2 Jednodu‰‰í zpÛsoby volby ãísla
Pro ãasto vytáãená ãísla je v˘hodné pouÏít:
- Jednotlaãítkovou volbu
- âísla uloÏeného ve Va‰em pfiístroji
- âísla uloÏená v systémovém seznamu
- Volbu pfiedem zadaného ãísla pouh˘m zvednutím sluchátka
- âísla ze seznamu zkrácené volby
- Funkci fantomové poboãky
Jednotlaãítková volba (One-Touch Dialling)
DPT/SLT
Zvednûte
sluchátko
☞
Stisknûte tlaãítko
One-Touch Dialling
(jednotlaãítková
volba).
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.2 V˘chozí nastavení – Volba ãísla jedin˘m tlaãítkem
UmoÏÀuje povolit nebo zru‰it volbu ãísla jedin˘m tlaãítkem pfii zavû‰eném sluchátku.
(z v˘roby povoleno).
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítka "One-Touch Dialling" (volba ãísla jedin˘m tlaãítkem) a uloÏení poÏadovan˘ch ãísel, telefonních ãísel, ãísel funkcí apod.
!!
• Volbu ãísla dal‰ího úãastníka a pfiidrÏení stávajícího hovoru, viz kapitola 2.4.2 PfiidrÏení
hovoru – Volba ãísla jedin˘m tlaãítkem s automatick˘m pfiidrÏením.
PouÏití ãísel uloÏen˘ch v seznamu Va‰eho telefonního pfiístroje
(Station Speed Dialling)
Do seznamu své poboãky mÛÏete uloÏit aÏ 10 ãísel.
UloÏení telefonního ãísla
DPT/SLT
Zvednûte
sluchátko
Zadejte
ãíslo 60.
Potvrzovací
Zadejte ãíslo
Zadejte poÏadované Stisknûte tón
Zavûste.
pamûÈové pozice ãíslo (max. 24 ãíslic).
#.
zkrácené volby
stanice (0-9).
Pfied ãíslo externího úãastníka zadejte pfiístupové ãíslo k vnûj‰í lince (9 nebo 81-84).
32
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
• Znaky "
ãíslice.
☞
", "#", PAUSE, SECRET, a spojovací ãárky je moÏno ukládat stejn˘m zpÛsobem jako
• 2.9.3 Úãastnící s telefony KX-T7431, KX-T7433, KX-T7436 nebo KX-T7235 – uloÏení jmen
a ãísel pro staniãní zkrácenou volbu.
Volba ãísla
DPT/SLT
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte 6
.
Zadejte ãíslo pamûÈové pozice
zkrácené volby stanice (0-9)
PouÏití ãísel uloÏen˘ch v systémovém seznamu (System Speed Dialling)
V systémovém seznamu mÛÏe b˘t uloÏeno aÏ 500 ãísel úãastníkÛ, viz kapitola 5.3.1 Seznam.
Volba ãísla
DPT/SLT
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte AUTO-DIAL
nebo tlaãítko
.
Zadejte ãíslo pamûÈové pozice
zkrácené volby systému (000-499)
• Pro dlouhá telefonní ãísla je moÏno pouÏít více pamûÈov˘ch pozic (telefonní ãíslo je moÏno
uloÏit po ãástech).
<Pfiíklad volby ãísla>
âíslo bylo rozdûleno na dvû ãásti a uloÏeno do pamûÈov˘ch pozic 001 a 002.:
!!
☞
• UloÏení telefonního ãísla viz kapitola 4.2.3 Systémová zkrácená volba a skupina ãísel pro
inteligentní zpracování volání (001).
• UÏivatelské nastavení systému
• 4.2.3 Systémová zkrácená volba a skupina ãísel pro inteligentní zpracování volání (001).
• 4.2.4 Systémová zkrácená volba a skupina jmen pro inteligentní zpracování volání (002).
UÏivatelská pfiíruãka
33
Ovládání funkcí
Volání pfiedem vybranému úãastníkovi pouh˘m zvednutím sluchátka
("Pickup Dialling")
Volání pfiedem vybraného vnûj‰ího úãastníka mÛÏete provést pouh˘m zvednutím sluchátka.
UloÏení telefonního ãísla
DPT/SLT
Zvednûte
sluchátko
Zadejte 742.
Zadejte ãíslo vybraného úãastníka
(max. 24 ãíslic)
Potvrzovací tón
Stisknûte #.
Zavûste.
Pfied ãíslem vnûj‰ího úãastníka zadejte
pfiístupové ãíslo vnûj‰í linky (9 nebo 81-84).
Zapnutí / vypnutí
DPT/SLT
Set
Zvednûte
sluchátko
Zadejte 74.
Cancel Potvrzovací tón
Zavûste.
Pro zapnutí stisknûte 1,
pro zru‰ení stisknûte 0.
Volba
DPT/SLT
Zvednûte
sluchátko
• Funkci mÛÏete zapnout nebo vypnout pouh˘m stisknutím tlaãítka "Pickup Dialling"
(volba zvednutím sluchátka). Zapnutí funkce je signalizováno rozsvícením ãervené kontrolky.
• Chcete-li volat jiného úãastníka, zadejte volané ãíslo pfied sestavením spojení
s pfiednastaven˘m úãastníkem (Prodleva nastavená z v˘roby: 1 sekunda).
• Znak "
" mÛÏe b˘t uloÏen stejnû jako kterákoliv ãíslice.
• Nebyly-li vyslechnuty v‰echny pfiijaté vzkazy, není moÏno funkci "Pickup Dialling" pouÏít.
34
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
☞
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení a zmûna tlaãítka Pickup Dialling (volba ãísla zvednutím sluchátka).
PouÏití ãísla zkrácené volby
DPT/SLT
Zvednûte
sluchátko
Zadejte ãíslo
pamûÈové pozice
zkrácené volby.
• âíslo pamûÈové pozice zkrácené volby závisí na naprogramování systému, podrobnûj‰í informace
získáte u svého prodejce.
• PouÏívejte seznam ãísel zkrácené volby v kapitole 5.3.1.
Volání na fantomové poboãky
MÛÏete volat poboãky pfiidruÏené k fantomové poboãce. Volání bude smûfiovat na
v‰echny poboãky vybavené odpovídajícím
fantomov˘m tlaãítkem.
Volání na fantomové poboãky
DPT/SLT
Stisknûte tlaãítko Phantom nebo
zadejte ãíslo fantomové poboãky.
UÏivatelská pfiíruãka
35
Ovládání funkcí
- Pfiijetí volání
Zvednûte sluchátko nebo
stisknûte tlaãítko Phantom.
• Kontrolka fantomového tlaãítka signalizuje:
Nesvítít: Linka je volná.
Svítí ãervenû: Voláte fantomovou poboãku.
Bliká zelenû: Pfiíchozí volání
• Zapnutí nebo vypnutí vyzvánûní viz " UÏivatelské nastavení telefonu".
☞
36
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítka Fantomové poboãky.
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.2.3 Opakovaná volba ãísla
Opakovaná volba ãísla je v˘hodná pfii opûtovném volání na stejné ãíslo.
- Opakovaná volba posledního volaného ãísla
- UloÏení ãísla a opakovaná volba
• âíslo pro opakovanou volbu mÛÏe mít aÏ 24 ãíslic, pfiístupové ãíslo vnûj‰í linky se za ãíslici
nepovaÏuje.
!!
• Automatická opakovaná volba ãísla
Tato speciální funkce digitálních telefonÛ umoÏÀuje automatické opakování volby posledních
volan˘ch a uloÏen˘ch ãísel nebo ãísel z historie odchozích hovorÛ, je-li volaná linka pfii prvním
pokusu obsazena. Je-li funkce opakované volby ãísla vyuÏívána v reÏimu hands-free, telefon se
od linky automaticky odpojí a po uplynutí pfiednastavené doby se pokusí s volanou stanicí
znovu spojit. Podrobn˘ postup pro opakovanou volbu posledního volaného ãísla nebo opakovanou volbu uloÏeného ãísla je popsán níÏe. Opakovaná volba s vyuÏitím historie posledních viz
kapitola 2.9.3 Úãastnící s telefony KX-T7431, KX-T7433, KX-T7436 nebo KX-T7235 – Úãastnící
s telefony KX-T7436 / Úãastnící s telefony KX-T7235.
• UÏivatelské nastavení telefonu
4.1.2 V˘chozí nastavení – Volba ãísla jedin˘m tlaãítkem
UmoÏÀuje zapnout nebo vypnout volbu ãísla jedin˘m tlaãítkem pfii zavû‰eném sluchátku
(z v˘roby zapnuto).
Opakovaná volba posledního volaného ãísla (Last Number
Redial)
Opakovaná volba ãísla
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte tlaãítko REDIAL
(opakovaná volba) nebo #.
Automatické opakování volby ãísla (Automatic Redial)
Stisknûte tlaãítko
SP-PHONE
(hlasit˘ telefon).
UÏivatelská pfiíruãka
Stisknûte tlaãítko REDIAL
(opakovaná volba) nebo
stisknûte #.
37
Ovládání funkcí
• Pro vypnutí funkce automatického opakování volby zvednûte sluchátko nebo stisknûte
nûkteré z tlaãítek CO, INTERCOM, 0 aÏ 9,
pfiípadnû #.
UloÏení a opakovaná volba ãísla (Saved Number Redial)
UloÏené ãíslo zÛstává v pamûti aÏ do uloÏení jiného ãísla.
UloÏení ãísla
Bûhem hovoru nebo po zaznûní obsazovacího tónu.
Stisknûte
tlaãítko STORE
(pamûÈ).
Stisknûte tlaãítko
SAVE (uloÏit).
Volba ãísla
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte tlaãítko
SAVE (uloÏit).
Automatické opakování volby (Automatic Redial)
Stisknûte tlaãítko
SP-PHONE
(hlasit˘ telefon).
Stisknûte tlaãítko
SAVE (uloÏit).
• Pro vypnutí funkce automatického opakování volby (Automatic Redial) zvednûte sluchátko nebo stisknûte nûkteré z tlaãítek CO, INTERCOM, 0 aÏ 9,
pfiípadnû #.
☞
38
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítka UloÏit (SAVE).
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.2.4 Je-li volaná linka obsazena nebo volan˘ úãastník neodpovídá
- Rezervace obsazené linky
- Zanechání upozornûní na neúspû‰né volání
- Volání obsazeného úãastníka na ISDN lince - Vstoupení do probíhajícího hovoru
- Odeslání signálu vyãkávajícího volání
Rezervace obsazené linky (Automatic Callback Busy)
SvÛj telefon mÛÏete nastavit tak, aby po uvolnûní volané ale obsazené linky zaãal vyzvánût.
Pfiijmete-li toto zpûtné volání:
Pro vnûj‰í volání: Linka se obsadí.
Pro volání v reÏimu interkomu: Volaná poboãka zaãne automaticky vyzvánût.
Bûhem obsazovacího tónu
Potvrzovací
tón
Zavûste.
Stisknûte "C.BCK"
(zpûtné volání) nebo 6.
Pfiijetí pfiíchozího zpûtného volání a volání uvolnûného úãastníka
• Vnûj‰í volání
Zvednûte
sluchátko
• Interkom
Zadejte
telefonní
ãíslo.
Zvednûte
sluchátko
Odmítnutí zpûtného volání
Zvednûte
sluchátko
UÏivatelská pfiíruãka
Zadejte
ãíslo 46.
Potvrzovací
tón
Zavûste.
39
Ovládání funkcí
• JestliÏe zpûtné volání nepfiijmete bûhem 4 zazvonûní, zpûtné volání bude zru‰eno.
!!
• V pfiípadû pfiipojení k lince ISDN se automaticky vytoãí ãíslo obsazeného úãastníka.
Namísto "C.BCK" (zpûtné volání) se zobrazí "CCBS", viz kapitola "Volání obsazeného úãastníka
na ISDN lince " níÏe.
Volání obsazeného úãastníka na ISDN lince
(Completion of Calls to Busy Subscriber [CCBS])
Telefon mÛÏete nastavit tak, aby zazvonil po uvolnûní obsazené ISDN linky volaného úãastníka.
Po zvednutí sluchátka se v tomto pfiípadû automaticky vytoãí ãíslo neúspû‰nû volaného úãastníka.
Bûhem indikaãního tónu*
Potvrzovací Zavûste.
tón
Stisknûte "CCBS"
nebo tlaãítko 6.
Pfiijetí volání a volání úãastníka
Zvednûte
sluchátko
Odmítnutí volání
Zvednûte
sluchátko
40
Zadejte 713.
Potvrzovací
tón
Zavûste.
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
• Nepfiijmete-li zpûtné volání bûhem 4 zazvonûní, nové volání bude zru‰eno.
• Indikaãní tón
!!
• Dostupnost této funkce závisí na provozovateli vefiejné telefonní sítû.
• Funkce CCBS odpovídá standardu ETS 300 359 (European Telecommunication Standard).
Odeslání signálu vyãkávajícího volání (Busy Station Signalling [BSS])
Volan˘ úãastník bude upozornûn, Ïe se jej snaÏíte zavolat.
Stisknûte tlaãítko "BSS" (signalizace
vyãkávajícího volání) nebo vytoãte 2.
• Nezobrazí-li se "BSS" nebo se oz˘vá tón v˘zvy, není tato funkce na telefonu volaného
úãastníka aktivní. Signalizaci vyãkávajícího volání mÛÏete pouÏívat pouze v pfiípadû, Ïe volan˘
úãastník má zapnutou funkci "Call Waiting" (vyãkávající volání)
• V závislosti na typu telefonu volaného úãastníka je nûkdy moÏno pouÏít funkce ohla‰ování
volání "Off-Hook Call Announcement (OHCA)" a "Whisper OHCA". V tomto pfiípadû mÛÏete
s volan˘m úãastníkem hovofiit prostfiednictvím reproduktoru a mikrofonu (OHCA) nebo jej mÛÏete upozornit pomocí svého sluchátka ("Whisper OHCA") i bûhem jeho konverzace prostfiednictvím sluchátka s jin˘m protûj‰kem.
UÏivatelská pfiíruãka
41
Ovládání funkcí
Zanechání upozornûní na neúspû‰né volání (Message Waiting)
Volaná poboãka obdrÏí informaci o neúspû‰ném volání (rozsvítí se tlaãítko MESSAGE a/nebo se
po obsazení linky ozve akustické upozornûní).
Zanechání upozornûní na neúspû‰né volání
JestliÏe je volaná poboãka obsazena nebo volan˘ úãastník neodpovídá
Potvrzovací
tón
Zavûste.
Stisknûte tlaãítko
MESSAGE nebo 4.
Zapnutí / vypnutí funkce upozornûní
Zvednûte
sluchátko
Opakovan˘m stisknutím tlaãítka MODE
(reÏim), nastavte
zobrazení "Feature
Access" (pfiístup
k funkcím).
42
Zadejte 70.
Stisknûte 1 pro
zapnutí nebo 0 pro
vypnutí upozornûní.
Ovladaãem Jog Dial
nastavte zobrazení
"MSG Off" (upozornûní vypnuto) nebo
"MSG On" (upozornûní zapnuto)
Zadejte ãíslo
poboãky.
Potvrzovací
tón
Zadejte ãíslo
Stisknûte tlaãítko
poboãky.
SELECT (vybrat).
"MSG On": upozornûní zapnuto,
"MSG Off": upozornûní vypnuto.
Zavûste.
Potvrzovací Zavûste.
tón
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Stisknûte opakovanû tlaãítko
"SHIFT" (posun),
aÏ se zobrazí
"FEAT" (funkce)
Zadejte ãíslo
poboãky.
Stisknûte
Ovladaãem Jog Dial
"FEAT" (funkce). nastavte zobrazení "MSG
Off" (upozornûní
vypnuto) nebo "MSG On"
(upozornûní zapnuto)
Stisknûte tlaãítko
"SEL" (vybrat).
"MSG On": zanechat
upozornûní
"MSG Off": zru‰it
Potvrzovací Zavûste.
tón
Cancel
Stisknûte tlaãítko
"Features" (funkce).
Ovladaãem Jog
Dial nebo
tlaãítkem "NEXT"
(dal‰í) pfiepnûte
na toto zobrazení:
Leave
Stisknûte "Message On"
(zanechat upozornûní)
nebo "Message Off"
(zru‰ení upozornûní)
Zadejte ãíslo poboãky
Kontrola zanechan˘ch upozornûní a v˘bûr volajícího
Pfii zavû‰eném sluchátku.
Opakovanû stisknûte tlaãítko
MESSAGE, aÏ se objeví
poÏadovaná poboãka.
UÏivatelská pfiíruãka
43
Ovládání funkcí
• âíslo poboãky a jméno úãastníka se zobrazuje v pofiadí podle ãasu pfiijetí.
• Vybrat mÛÏete také úãastníka, kter˘ zanechal vzkaz ve Va‰í hlasové schránce, viz kapitola
2.8.3 Jste-li pfiipojení k systému zpracování hlasové po‰ty.
• Úãastnící s dvoudrátov˘m telefonem jsou na neúspû‰né volání upozornûni vyzvánûcím tónem
5 pfii zavû‰eném sluchátku.
• Zanechá-li volající souãasnû vzkaz v zabudovaném záznamníku, zobrazí se text "Voice
Message" (hlasová zpráva) (pouze úãastnící s DPT vybaven˘m displejem). Viz kapitola 2.5.1
Zabudovan˘ záznamník.
Zpûtné volání
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte tlaãítko
MESSAGE (zprávy)
nebo vytoãte 702.
Zvednûte
sluchátko
• Úãastnící s telefony SLT mohou zmûnit zpÛsob zpûtného volání zmûnou naprogramování systému
(z v˘roby: zpûtné volání po obsazení linky).
• Po obsazení linky se ozve oznamovací tón 4.
• Zanechá-li volající souãasnû vzkaz v zabudovaném záznamníku, usly‰íte po obsazení linky
oznamovací tón 5. Stisknutím tlaãítka MESSAGE (zprávy) mÛÏete vyslechnout novû uloÏené
vzkazy v pofiadí podle ãasu pfiijetí. Viz kapitola 2.5.1 Zabudovan˘ záznamník.
• Má-li zabudovan˘ záznamník k dispozici pro nové vzkazy dobu men‰í neÏ 5 minut, ozve se
po obsazení linky oznamovací tón 6.
44
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Smazání v‰ech upozornûní
Zvednûte
sluchátko
☞
Zadejte 700.
Zadejte ãíslo
své poboãky.
Potvrzovací
tón
Zavûste.
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítka Zprávy (MESSAGE).
Vstoupení do probíhajícího hovoru (Executive Busy Override)
Funkce umoÏÀuje zapojit se do probíhajícího hovoru jin˘ch dvou úãastníkÛ nebo pfiipojení dal‰ího
úãastníka do Va‰eho telefonického rozhovoru s jin˘m úãastníkem.
Vstoupení do hovoru
• Vnûj‰í volání
Zvednûte
sluchátko
• Interkom
Potvrzovací
tón
Stisknûte
odpovídající CO.
Hovofite
Potvrzovací
Hovofite
tón
Stisknûte tlaãítko "Over"
(potlaãit) nebo vytoãte 3.
Odpojení jednoho úãastníka a hovor s druh˘m úãastníkem, jestliÏe nûkter˘
z obou úãastníkÛ je pfiipojen k vnûj‰í lince
Potvrzovací
tón
Stisknûte CO úãastníka
nebo tlaãítko INTERCOM.
!!
Hovofite
• Ostatním úãastníkÛm mÛÏete vstupování do sv˘ch hovorÛ zakázat (z v˘roby je pfiipojení
povoleno). Viz kapitola "2.7.9 Zákaz vstupování dal‰ích úãastníkÛ do probíhajícího hovoru"
(Executive Busy Override Deny).
UÏivatelská pfiíruãka
45
Ovládání funkcí
2.2.5 Volání bez omezení
- S vyuÏitím kódu úãtu – Potlaãení funkce DND na poboãce jiného úãastníka
S vyuÏitím kódu úãtu (Account Code Entry)
Kód úãtu se vyuÏívá pro úãtování hovorÛ. Bez zadání ãísla úãtu není moÏno volat na vnûj‰í ãísla.
KaÏdému z pfiipojen˘ch úãastníkÛ je pfiidûlen urãit˘ reÏim, podrobnûj‰í informace získáte u svého
správce systému.
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte tlaãítko
Zadejte kód úãtu
"ACCNT", Account
(max. 10 ãíslic)
(úãet) nebo vytoãte 49.
Stisknûte # nebo
vytoãte 99.
Potvrzovací
tón
Stisknûte CO nebo zadejte
pfiístupové ãíslo linky
(9 nebo 81-84).
Zadejte telefonní ãíslo.
• Úãastník s digitálním telefonem Panasonic mÛÏe zadat kód úãtu bûhem hovoru nebo
po zaznûní tónu v˘zvy poté, co jeho protûj‰ek zavûsí.
• Zadáte-li kód nesprávnû, stisknûte tlaãítko "§" a kód zadejte je‰tû jednou.
• Chcete-li zadan˘ kód zru‰it, stisknûte tlaãítko Account (úãet).
• Pro usnadnûní mÛÏete kód uloÏit do pamûti pfiístroje (napfiíklad do seznamu ãísel zkrácené
volby).
• Ozve-li se tón v˘zvy, je zadan˘ kód nesprávn˘. Kód zadejte znovu správnû.
!!
☞
• ÚãastníkÛm pfiipojen˘m k poboãkám je moÏno pfiidûlit kódy a sledovat, jak˘m zpÛsobem vyuÏívají telekomunikaãní sluÏby. KaÏdému úãastníkovi je moÏno pfiidûlit kód úãtu a sledovat dobu
trvání hovorÛ.
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítka Úãet ("Account").
46
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Potlaãení funkce DND na poboãce jiného úãastníka (DND Override)
Bûhem DND tónu
Stisknûte tlaãítko "Over"
(potlaãit) nebo vytoãte 2.
UÏivatelská pfiíruãka
47
Ovládání funkcí
2.2.6 Zmûna zpÛsobu upozorÀování volaného
(Alternate Calling – Ring / Voice)
ZpÛsob volání – signalizace pfiíchozího volání vyzvánûním nebo okamÏitá komunikace – se pro pfiíchozí
volání v reÏimu interkomu nastavuje na volané poboãce. Doãasnû je moÏno tento zpÛsob zmûnit.
Signalizace vyzvánûním - nastaveno z v˘roby:
Volan˘ úãastník je upozornûn na pfiíchozí volání
Ring
vyzvánûním.
Ring
Hello
OkamÏitá hlasová komunikace:
S volanou stranou mÛÏete hovofiit ihned
po zaznûní potvrzovacího tónu.
OkamÏitá hlasová komunikace
Po vytoãení ãísla úãastníka
Potvrzovací
tón
Stisknûte "Voice"
(hlas) nebo
.
Hovofite
Signalizace pfiíchozího volání vyzvánûním
Po vytoãení volaného ãísla
Stisknûte tlaãítko "Tone"
(vyzvánûcí tón) nebo
.
• Voláte-li na dvoudrátov˘ telefon, je k dispozici pouze signalizace vyzvánûním.
• Pro kaÏdé jednotlivé volání je moÏno pfiepnout zpÛsob upozornûní volaného pouze jednou..
UÏivatelské nastavení telefonu
☞
48
• 4.1.2 V˘chozí nastavení – Volba zpÛsobu signalizace v reÏimu interkomu.
Jak˘ zpÛsob signalizace pfiíchozích volání v reÏimu interkomu preferujete?
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.2.7 Pfiístup k sluÏbám ISDN (Integrated Services Digital Network)
Ze své poboãky mÛÏete vyuÏívat sluÏeb "ISDN Keypad Protocol Service", jejich dostupnost závisí na
smlouvû s provozovatelem vefiejné telefonní sítû.
Je-li Vበtelefon vybaven tlaãítkem ISDN SERVICE
Zvednûte
sluchátko
Obsaìte externí linku
(CO, 9 nebo 81-84)
Stisknûte tlaãítko
"ISDN SERVICE".
Není-li Vበtelefon vybaven tlaãítkem ISDN SERVICE.
Zvednûte
sluchátko
Zvednûte
sluchátko
Obsaìte externí Stisknûte tlaãítko
Zadejte ãíslo
linku (CO, 9 nebo FWD / DND
ISDN sluÏby
81-84)
(pfiesmûrovat / neru‰it). (max. 32 ãíslic)
Zadejte
729.
Zadejte ãíslo
ISDN portu
(1, 2 nebo 3).
Zadejte ãíslo
sluÏby ISDN
(max. 32 ãíslic).
Stisknûte tlaãítko
FWD / DND
(pfiesmûrovat /
neru‰it).
Vyãkejte
5 sekund.
• Na konci v˘‰e popsaného postupu usly‰íte potvrzení svého poÏadavku (závislosti na konkrétní
síti ISDN).
UÏivatelská pfiíruãka
49
Ovládání funkcí
2.2.8 Pfiím˘ pfiístup k systému z vnûj‰í linky
(Direct Inward System Access [DISA])
Funkce vyÏadující instalaci pfiídavné karty KX-TD61291
(volitelné pfiíslu‰enství) do hlavní jednotky umoÏÀuje
volajícímu z vnûj‰í linky pfiístup ke stejn˘m funkcím
systému, jaké má k dispozici úãastník pfiipojen˘ k nûkteré
z jeho poboãek. Volající z vnûj‰í linky v tomto pfiípadû
mÛÏe napfiíklad:
• Volat na ãísla poboãky nebo operátora. Volající mÛÏe
také své volání adresovat zadáním jediné ãíslice (DISA
Automated Attendant (AA) number) prostfiednictvím
volání DISA.
• Volat vnûj‰ím úãastníkÛm.
Volající je uvítán a jsou mu poskytnuty hlasové pokyny
potfiebné pro spojení s vybranou poboãkou, nemusí tedy
vyuÏívat sluÏeb operátora.
V závislosti na nastaveném stupni zabezpeãení mÛÏe b˘t
pfiístup k funkcím podmínûn zadáním uÏivatelského kódu
DISA.
ReÏim bez zabezpeãení ("Non Security Mode"):
V‰ichni volající mohou volat vnûj‰í úãastníky i úãastníky
pfiipojené k poboãkám.
Zabezpeãení pfiístupu k vnûj‰í lince ("Trunk Security
Mode" - nastaveno z v˘roby): Pro pfiístup k vnûj‰í lince
je nutno zadat pfiidûlen˘ bezpeãnostní kód DISA.
Úplné zabezpeãení ("All Security Mode"): Pfiidûlen˘ bezpeãnostní kód DISA je nutno zadat jak pro vnûj‰í volání,
tak pro volání v reÏimu interkomu.
Tímto zpÛsobem je zabezpeãena ochrana proti nedovolenému vyuÏívání telekomunikaãních sluÏeb. Jedinou
v˘jimku pfiitom tvofií pfiesmûrování hovorÛ na vnûj‰í (CO)
linku, které je dovoleno. Podrobnûj‰í informace o nastaveném zabezpeãení systému získáte u svého správce
systému.
!!
• Pro aktivaci funkce DISA je nezbytná pfiídavná karta (volitelné pfiíslu‰enství) voice message card
KX-TD61291.
• Funkce je k dispozici pouze pro úãastníky s telefony umoÏÀujícími tónovou volbu (DTMF).
VAROVÁNÍ
Pfii aktivovaném parametru "Outside-Outside Line Call" funkce DISA hrozí nebezpeãí, Ïe zjistí-li
Va‰e heslo (uÏivatelsk˘ kód DISA) nepovolaná osoba, bude moci neoprávnûnû vyuÏívat Va‰i linku
a poplatky za takové hovory budou pfiipisovány na Vበúãet.
Aby k tomu nemohlo dojít, dÛraznû doporuãujeme následující postup:
1. Heslo uchovávejte v co nejpfiísnûj‰í tajnosti.
2. Zvolte si pokud moÏno komplikované heslo obsahující kromû písmen také ãíslice.
3. Své heslo ãasto zmûÀte (nejménû jednou za mûsíc).
50
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Poznámka
• Pfiedem si vytvofite tabulku pro inteligentní zpracování hovorÛ (Intelligent Call Handling), jinak
volající z vnûj‰í linky nebudou mít k DISA pfiístup (viz kapitola 4.2.3 Systémová zkrácená volba
a skupina ãísel pro inteligentní zpracování volání (001)). Podrobnûj‰í informace získáte u správce
systému .
• Aktivovat mÛÏete buì reÏim zabudovaného záznamníku ("Built-in Voice Message" (BV)) nebo
hlasové po‰ty ("Voice Mail" (VM)), ne oba souãasnû. Po pfiepnutí do reÏimu VM, nebudou k dispozici funkce pfiídavné karty KX-TD61291, to znamená, Ïe nebude moÏno pouÏívat funkce BV
(zabudovan˘ záznamník), OGM (uvítací pozdravy a zprávy) a Direct Inward System (Pfiím˘ pfiístup k systému z vnûj‰í linky - DISA). Pfied zapnutím VM si vyslechnûte vzkazy BV (zabudovan˘
záznamník) a smaÏte pfiípadné záznamy v historii volání. Po pfiepnutí do reÏimu VM jiÏ k tûmto
funkcím nebudete mít pfiístup.
Volání na ãíslo poboãky
Jak˘koliv telefon na vnûj‰í lince
• Non Security Mode nebo Trunk Security Mode
Zadejte
telefonní
ãíslo DISA.
Zadejte
poÏadované
ãíslo poboãky.
• All Security Mode
Zadejte
telefonní
ãíslo DISA.
UÏivatelská pfiíruãka
Oznamovací
Zadejte pfiidûlen˘ tón
uÏivatelsk˘ kód
DISA (4-10 ãíslic).
Zadejte
poÏadované
ãíslo poboãky.
51
Ovládání funkcí
Volání externích úãastníkÛ
Jak˘koliv telefon na vnûj‰í lince
• Non Security Mode
Zadejte
telefonní
ãíslo DISA.
Oznamovací
tón
Zadejte ãíslo
pfiístupu
k vnûj‰í lince
(9 nebo 81-84).
Zadejte
telefonní
ãíslo externího
úãastníka.
Oznamovací
tón
Zadejte ãíslo
pfiístupu
k vnûj‰í lince
(9 nebo 81-84).
Oznamovací
tón
Zadejte
Zadejte
telefonní
pfiidûlen˘ DISA
ãíslo externího
kód uÏivatele
úãastníka.
(4-10 ãíslic).
Oznamovací
tón
Zadejte
pfiidûlen˘ DISA
kód uÏivatele
(4-10 ãíslic).
Oznamovací
Zadejte
tón
Zadejte ãíslo
telefonní
pfiístupu
ãíslo externího
k vnûj‰í lince
úãastníka.
(9 nebo 81-84).
• Trunk Security Mode
Zadejte
telefonní
ãíslo DISA.
• All Security Mode
Zadejte
telefonní
ãíslo DISA.
• *1: Zadáte-li DISA uÏivatelsk˘ kód chybnû, stisknûte tlaãítko § a kód zadejte znovu.
• Po tfietím chybném zadání DISA uÏivatelského kódu se linka automaticky odpojí.
• Není-li pfiifiazena adresa Intercept Routing, hovory prostfiednictvím funkce DISA se po uplynutí
nastavené doby automaticky rozpojí.
• Digitální i dvoudrátové telefony umoÏÀují pfiístup k funkci DISA Automated Attendant (AA) (automatick˘ prÛvodce), ostatní koncová zafiízení (napfi. ISDN telefony) tuto funkci aktivovat nemohou.
• Je-li aktivní funkce Built-in Automated Attendant (zabudovan˘ automatick˘ prÛvodce), mÛÏete
se k poÏadované poboãce pfiipojit stisknutím jednoho z ãíseln˘ch tlaãítek (0-9) podle pfiíslu‰ného
pokynu.
Nové volání
Jak˘koliv telefon na vnûj‰í lince
Pro volbu dal‰ího ãísla bûhem rozhovoru s vnûj‰ím úãastníkem nebo bûhem
tónu signalizace zpûtného volání, tónu v˘zvy nebo obsazovacího tónu
Stisknûte
Oznamovací
tón
.
Zadejte poÏadované ãíslo
Pfii volání externího úãastníka zadejte pfied volané
ãíslo pfiístupové ãíslo k lince (9 nebo 81-84).
52
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.3 Pfiijetí pfiíchozího volání
2.3.1 Pfiijetí pfiíchozího volání
Zvednûte
sluchátko
Hovofite
PouÏijte jeden z tûchto zpÛsobÛ:
• Obsaìte preferovanou linku (z v˘roby nastaveno:
vyzvánûjící linka).
• Stisknûte tlaãítko SP-PHONE (hlasit˘ telefon)
• Stisknûte ãervenû blikající tlaãítko CO nebo zelenû
svítící tlaãítko INTERCOM.
!!
• Hlasité telefonování
Po stisknutí tlaãítka SP-PHONE (hlasit˘ telefon) budete moci pohodlnû telefonovat s voln˘ma
rukama a vûnovat se pfiípadnû dal‰ím ãinnostem.
UÏiteãné tipy pro telefonování s voln˘ma rukama
Tento zpÛsob nedoporuãujeme pouÏívat v hluãném prostfiedí..
Má-li Vበprotûj‰ek problémy Vám porozumût, nastavte niωí hlasitost.
Pro dosaÏení optimální srozumitelnosti pro oba hovofiící je vhodné se v hovoru se sv˘m protûj‰kem stfiídat (nemluvit souãasnû).
• Je-li k dispozici funkce historie volání, mÛÏete pfied pfiijetím vnûj‰ího volání zkontrolovat
telefonní ãíslo a jméno volajícího.
Po stisknutí tlaãítka SHIFT se zobrazí ãíslo a jméno volajícího z vnûj‰í linky.
<Pfiíklad>
Informace o volajícím je provozovatelem telekomunikaãní sítû odesílána pouze na naprogramovaná koncová zafiízení.
☞
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.2 V˘chozí nastavení
V˘bûr preferované linky – Pfiíchozí volání
V˘bûr pfiednostnû obsazované linky.
V˘bûr zpÛsobu upozorÀování na pfiíchozí volání v reÏimu interkomu
Volba zpÛsobu upozorÀování volaného - vyzvánûní nebo okamÏitá hlasová komunikace.
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Úpravy tlaãítka CO a volba vyzvánûcího tónu pro tlaãítka CO.
UÏivatelská pfiíruãka
53
Ovládání funkcí
2.3.2 Pfiijetí pfiíchozího volání v reÏimu hlasitého telefonování
(Hand-free Answerback)
Pfiíchozí volání v reÏimu interkomu mÛÏete pfiijímat i bez zvednutí
sluchátka – spojení se sestavuje ihned a Vy usly‰íte hlas volajícího.
Zapnutí / vypnutí
Pfii zavû‰eném sluchátku.
Stisknûte tlaãítko AUTO
ANSWER (automatické pfiijetí)
• Tlaãítko signalizuje aktuální stav takto:
Svítí: zapnuto
Nesvítí: vypnuto
54
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.3.3 Pfiijetí pfiíchozího volání vyzvánûjícího na jiném telefonu
(Call Pickup)
Pfiíchozí volání vyzvánûjící na jiné poboãce mÛÏete pfiijímat také na svém telefonu.
Skupina poboãek (Extension Group)
Skupina poboãek se vyuÏívá pro skupinov˘ paging a skupinové pfiíjímání pfiíchozích volání.
KaÏdá poboãka mÛÏe b˘t zafiazena do nûkolika rÛzn˘ch skupin poboãek.
K dispozici jsou tyto typy:
Outside (CO) Call Pickup: Pfiijetí volání z vnûj‰í linky.
Group Call Pickup (skupinov˘ pfiíjem volání): Pfiijetí volání nûkterou poboãkou skupiny.
Directed Call Pickup (smûrovan˘ pfiíjem volání): Pfiijetí volání na vybrané poboãce.
CO nebo skupina
Vnûj‰í volání
Skupina
Zvednûte
sluchátko
Smûrovan˘
pfiíjem
Potvrzovací
tón
Stisknûte 4
pro vnûj‰í
volání nebo 40 pro skupinu.
Potvrzovací
tón
Smûrování na
Pro smûrování
zadejte 41.
Hovofite
Zadejte ãíslo poboãky.
• Pouze Group Call Pickup
Opakovan˘m stisknutím
tlaãítka MODE (reÏim)
nastavte zobrazení
"Feature Access"
(pfiístup k funkcím)
Ovladaãem Jog Dial
otáãejte tak dlouho,
aÏ se zobrazí "C. Pickup
GRP" (pfiijetí volání ve
skupinû).
Potvrzovací
tón
Stisknûte tlaãítko
SELECT (vybrat)
Hovofite
• Pouze Group Call Pickup
Opakovanû
stisknûte tlaãítko
SHIFT(posun),
aÏ se zobrazí
"FEAT" (funkce)
UÏivatelská pfiíruãka
Stisknûte
tlaãítko
"FEAT"
(funkce).
Ovladaãem Jog Dial
otáãejte tak dlouho,
aÏ se zobrazí "C.
Pickup GRP" (pfiijetí
volání ve skupinû).
Potvrzovací
tón
Stisknûte tlaãítko
SELECT (vybrat)
Hovofite
55
Ovládání funkcí
• Pouze Group Call Pickup
Potvrzovací
tón
Stisknûte tlaãítko
"Features"
Ovladaãem Jog Dial nebo Stisknûte "C. Pickup
opakovan˘m stisknutím
Group" (pfiijetí volání
tlaãítka "NEXT" (dal‰í)
ve skupinû).
nastavte toto zobrazení:
Hovofite
• Ozve-li se tón vyãkávajícího volání, mÛÏete poÏádat tfietího úãastníka o pfiijetí nového volání
pomocí funkce Directed Call Pickup (smûrovan˘ pfiíjem volání)..
!!
56
• Ostatním úãastníkÛm mÛÏete pfiíjem sv˘ch hovorÛ také zakázat, viz kapitola "Nastavení parametrÛ telefonu podle vlastních poÏadavkÛ".
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.3.4 Pfiijetí volání prostfiednictvím externího reproduktoru
(Trunk Answer From Any Station [TAFAS])
Pfiíchozí volání z vnûj‰í linky avizovaná pagingem na externím reproduktoru mÛÏete pfiijímat z kterékoliv
poboãky.
Zvednûte
sluchátko
Zadejte 44.
Potvrzovací
tón
Stisknûte tlaãítko
Ovladaãem Jog Dial
MODE (reÏim) toli- otáãejte tak dlouho,
krát, aÏ se zobrazí aÏ se zobrazí "Page"Feature Access" E ANS" (odpovûdût
(pfiístup k funkcím). na paging poboãky).
Tlaãítko "SHIFT
(posun) stisknûte
tolikrát, aÏ se
zobrazí "FEAT"
(funkce).
Potvrzovací
tón
Stisknûte
tlaãítko
"FEAT"
(funkce).
Potvrzovací
tón
Stisknûte
tlaãítko
SELECT
(vybrat).
Ovladaãem Jog Dial
otáãejte tak dlouho,
aÏ se vedle ‰ipky
zobrazí "Page-E
ANS" (odpovûdût
na paging poboãky).
Zavûste.
Stisknûte tlaãítko
"SEL" (vybrat).
Hovofite
Stisknûte tlaãítko
"Features".
UÏivatelská pfiíruãka
Hovofite
Ovladaãem Jog Dial nebo
tlaãítkem "PREV" (pfiedchozí)
nastavte toto zobrazení:
Potvrzovací
tón
Hovofite
Stisknûte "PageExt Answer"
(odpovûdût na
paging poboãky).
57
Ovládání funkcí
!!
58
• K dispozici je také upozornûní pagingem prostfiednictvím reproduktoru.
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.4 Bûhem hovoru
2.4.1 Trvání hovoru
Bûhem hovoru mÛÏete sledovat dobu trvání hovoru.
Informace o trvání hovoru*
Bûhem hovoru
<Pfiíklad displeje>
Stisknûte CO.
• * Informaci na displeji digitálního telefonu je moÏno pfiepínat takto:
<KX-T7230>
➝ Telefonní ãíslo volajícího
➝
Jméno volajícího ➝
Trvání hovoru /
sekvence ãíslo
➝
Cena hovoru
<KX-T7433 / KX-T7436 / KX-T7235>
➝ Telefonní ãíslo volajícího
Jméno volajícího
➝
Trvání hovoru
➝
Cena hovoru
UÏivatelská pfiíruãka
59
Ovládání funkcí
2.4.2 PfiidrÏení hovoru
-
PfiidrÏení
Volba ãísla jedin˘m tlaãítkem s automatick˘m pfiidrÏením hovoru
Zákaz obnovení Va‰ich pfiidrÏen˘ch hovorÛ jin˘mi úãastníky
PfiidrÏení v systémové parkovací zónû
• Nebude-li hovor obnoven bûhem naprogramované doby, ozve se akustické upozornûní.
• Nebude-li hovor obnoven do 15 minut, spojení se automaticky zru‰í.
PfiidrÏení (standardní)
Bûhem hovoru
Potvrzovací Zavûste.
Stisknûte
tlaãítko HOLD tón
(pfiidrÏet)
Bûhem hovoru
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte
tlaãítko R.
Zadejte 50.
Potvrzovací
tón
Zavûste.
• PfiidrÏení hovoru na ISDN poboãce mÛÏe b˘t zru‰eno jinou ISDN poboãkou pfiipojenou
k témuÏ portu.
60
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Obnovení hovoru
• Na poboãce, z níÏ byl pfiidrÏen.
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte CO
nebo INTERCOM.
Hovofite
• Volání z vnûj‰í linky na jiné poboãce
Zvednûte
sluchátko
Potvrzovací
Hovofite
Stisknûte
tón
tlaãítko CO.
• Volání v reÏimu interkom na jiné
Zvednûte
sluchátko
Zadejte 51.
Potvrzovací
Zadejte ãíslo
Hovofite
tón
poboãky, z které
byl hovor pfiidrÏen.
• Na poboãce, z níÏ byl pfiidrÏen.
Zvednûte
sluchátko
Zadejte 50.
Hovofite
• Volání z vnûj‰í linky na jiné poboãce
Zvednûte
sluchátko
Zadejte 53.
Zadejte ãíslo
pfiidrÏené linky
(1-7).
Potvrzovací
Hovofite
tón
• Volání v reÏimu interkom na jiné poboãce
Zvednûte
sluchátko
UÏivatelská pfiíruãka
Zadejte 51.
Potvrzovací
Zadejte ãíslo
Hovofite
tón
poboãky, z které
byl hovor pfiidrÏen.
61
Ovládání funkcí
ISDN poboãka
• Na poboãce, z níÏ byl pfiidrÏen.
Zvednûte
sluchátko
Zadejte 50.
Zvednûte
sluchátko
Zadejte 53.
Zvednûte
sluchátko
Zadejte 51.
Hovofite
Zadejte ãíslo
pfiidrÏené
linky (1-7).
Potvrzovací
Hovofite
tón
Potvrzovací
Hovofite
Zadejte ãíslo
tón
poboãky, z které
byl hovor pfiidrÏen
• Rozsvícení tlaãítek CO a INTERCOM signalizuje:
Bliká zelenû: Máte pfiidrÏen˘ hovor.
Bliká ãervenû: Hovor pfiidrÏen˘ z jiné poboãky.
• Úãastnící s dvoudrátov˘m telefonem mohou v jednom okamÏiku pfiidrÏet buì hovor v reÏimu
interkomu nebo hovor z vnûj‰í linky.
• Úãastnící s digitálním telefonem mohou pfiidrÏet jeden hovor v reÏimu interkomu a nûkolik hovorÛ
z vnûj‰í linky.
• Pro pfiidrÏení nûkolika hovorÛ v reÏimu interkomu pouÏijte funkci "Call Park" (parkování
hovorÛ).
Volba ãísla jedin˘m tlaãítkem s automatick˘m pfiidrÏením.
Bûhem hovoru mÛÏete vytoãit ãíslo dal‰ího úãastníka a stávající hovor pfiidrÏet.
Stisknûte "One Touch
Dialling with Auto Hold"
(volba jedin˘m tlaãítkem
s automatick˘m pfiidrÏením).
☞
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení a zmûna tlaãítka "One Touch Dialling with Auto Hold" (volba jedin˘m tlaãítkem
s automatick˘m pfiidrÏením).
62
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Zákaz obnovení pfiidrÏen˘ch hovorÛ dal‰ími úãastníky
Hovor bude moci b˘t obnoven pouze z poboãky, z níÏ byl pfiidrÏen.
Bûhem hovoru
Stisknûte
tlaãítko
HOLD
(pfiidrÏet).
Tlaãítko Potvrzovací Zavûste.
tón
HOLD
(pfiidrÏet) stisknûte
je‰tû jednou.
Obnovení hovoru
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte CO
nebo
INTERCOM.
Zavûste.
PfiidrÏení v parkovací zónû systému (Call Park)
Stávající hovor mÛÏete pfiidrÏet – zaparkovat a vûnovat se mezitím jin˘m ãinnostem.
Zaparkovan˘ hovor mÛÏe b˘t obnoven z kterékoliv poboãky. Zaparkovat je moÏno aÏ
10 hovorÛ souãasnû.
Aktivace
Bûhem hovoru
Stisknûte tlaãítko
TRANSFER
(pfiedat).
UÏivatelská pfiíruãka
Zadejte 52.
Zadejte ãíslo
parkovací
zóny (0-9).
Potvrzovací
tón
Zavûste.
63
Ovládání funkcí
Bûhem hovoru
Stisknûte
Zadejte 52.
tlaãítko Recall
(opûtovná v˘zva).
Zadejte ãíslo
parkovací zóny
(0-9).
Potvrzovací
Zavûste.
tón
Bûhem hovoru
Stisknûte tlaãítko Opakovanû stisknûte
TRANSFER
tlaãítko MODE
(pfiedat).
(reÏim), aÏ se zobrazí
"Feature Access"
(pfiístup k funkcím).
Zadejte ãíslo
parkovací
zóny (0-9).
Potvrzovací
tón
Ovladaãem
Jog Dial nastavte
zobrazení
"Call Park"
(parkování hovorÛ).
Stisknûte
tlaãítko
SELECT (vybrat).
Zavûste.
Bûhem hovoru
Stisknûte tlaãítko
TRANSFER
(pfiedat).
Stisknûte "SEL"
(vybrat).
64
Opakovanû stisknûte
tlaãítko SHIFT
(posun), aÏ se zobrazí
"FEAT" (funkce).
Stisknûte
"FEAT"
(funkce).
Zadejte ãíslo
parkovací zóny
(0-9).
Ovladaãem Jog Dial
nastavte zobrazení
"Call Park" (parkování
hovorÛ) vedle ‰ipky.
Potvrzovací
tón
Zavûste.
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Bûhem hovoru
Stisknûte
tlaãítko
TRANSFER
(pfiedat).
Stisknûte
tlaãítko
"Features"
(funkce).
Stisknûte "Call
Park" (parkování hovorÛ).
Zadejte ãíslo
parkovací zóny
(0-9)
Ovladaãem Jog Dial
nebo opakovan˘m stisknutím tlaãítka "NEXT"
(dal‰í) nastavte
následující zobrazení:
Potvrzovací
tón
Zavûste.
ISDN poboãka
Bûhem hovoru
Stisknûte
tlaãítko R.
Zadejte 52.
Zadejte ãíslo
parkovací zóny
(0-9).
Potvrzovací
tón
Zavûste.
Obnovení hovoru
DPT / SLT / ISDN poboãka
Zvednûte
sluchátko
Zadejte 52.
Opakovan˘m stisknutím
MODE (reÏim) nastavte
zobrazení "Feature
Access" (pfiístup
k funkcím).
UÏivatelská pfiíruãka
Potvrzovací
Hovofite
Zadejte uloÏené
tón
ãíslo parkovací
zóny.
Ovladaãem Jog Stisknûte
Dial nastavte
tlaãítko
zobrazení
SELECT (vybrat).
"Call Park"
(parkování hovorÛ.
Potvrzovací
Zadejte
Hovofite
tón
uloÏené ãíslo
parkovací
zóny (0-9).
65
Ovládání funkcí
Opakovan˘m stisknutím "SHIFT" (posun)
nastavte zobrazení
"FEAT" (funkce).
Stisknûte "FEAT" Ovladaãem Jog Dial
(funkce).
nastavte zobrazení
"Call Park" (parkování hovorÛ) vedle
‰ipky.
Potvrzovací
tón
Zadejte uloÏené ãíslo
parkovací zóny (0-9).
Stisknûte tlaãítko
"SEL" (vybrat).
Hovofite
Potvrzovací
tón
Stisknûte "Call Park" Zadejte
Stisknûte
(parkování hovorÛ). uloÏené
Ovladaãem Jog Dial
tlaãítko
ãíslo parkovací
"Features" nebo opakovan˘m stisknutím
zóny (0-9).
tlaãítka
"NEXT"
(dal‰í)
nastavte
(funkce).
toto zobrazení:
!!
66
Hovofite
• Ozve-li se po zadání ãísla parkovací zóny obsazovací tón, je zóna právû vyuÏívána jin˘m
úãastníkem – zadejte jiné ãíslo zóny.
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.4.3 Obnovení hovoru na odpovídacím zafiízení (TAM)
Funkce umoÏÀuje obnovení hovoru na odpovídacím zafiízení (Telephone Answering Machine – TAM)
nezávisle na skupinû poboãek.
Zvednûte
sluchátko
UÏivatelská pfiíruãka
Zadejte 728.
Potvrzovací
tón
Hovofite
67
Ovládání funkcí
2.4.4 Pfienositelnost koncového zafiízení (TP) pro poboãku ISDN
Úãastnící s ISDN poboãkou se mohou pfiemísÈovat kdekoliv na stejné ISDN (BRI) lince, pfiiãemÏ probíhající hovory budou pfiidrÏeny. Je-li Va‰e ISDN poboãka pfiipojena k ISDN (BRI) lince na portu 2, nemÛÏete
se pfiemístit na ISDN (BRI) linku pfiipojenou k portu 3.
Pfiemístûní s pfiidrÏením hovoru
ISDN poboãka
Bûhem hovoru
Zapnûte funkci PARK
(parkování) ze svého
koncového zafiízení
ISDN.
Znovu zapnûte funkci
PARK (parkování).
68
Koncové zafiízení
ISDN odpojte od
linky ISDN (BRI).
Koncové zafiízení ISDN pfiipojte
ke stejné lince ISDN (BRI).
Hovofite
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.4.5 Pfiepínání mezi hovory se dvûma rÛzn˘mi úãastníky
(Call Splitting)
Z hovoru s prvním úãastníkem mÛÏete kdykoliv pfiepínat na pfiidrÏen˘ hovor a zpátky.
Bûhem hovoru, kdy je druh˘ hovor pfiidrÏen
a kdy jeden z obou z protûj‰kÛ volá z vnûj‰í linky
Stisknûte CO nebo
INTERCOM.
Bûhem hovoru, kdy je druh˘ hovor pfiidrÏen a kdy
oba protûj‰ky jsou úãastníci pfiipojení k poboãkám
Stisknûte tlaãítko
HOLD (pfiidrÏet).
Bûhem hovoru, kdy je druh˘ hovor pfiidrÏen
Stisknûte tlaãítko
"Recall (opûtovná
v˘zva)" .
ISDN poboãka
Bûhem hovoru, kdy je druh˘ hovor pfiidrÏen
Stisknûte
tlaãítko R.
UÏivatelská pfiíruãka
69
Ovládání funkcí
2.4.6 Pfiedání hovoru
• Pfiedání na poboãku – Pfiedání na ãíslo vnûj‰ího úãastníka
Pfiedání na poboãku
Bûhem hovoru
Stisknûte
tlaãítko
TRANSFER
(pfiedat).
Potvrzovací
tón
Zadejte ãíslo
poboãky nebo
stisknûte DSS.
Zavûste.
Hovofite
Pfiíjemce je pfied odesláním volby
moÏno zkontrolovat, tento krok je
moÏno vynechat.
Bûhem hovoru
Stisknûte
Recall
(opûtovná
v˘zva).
Potvrzovací
tón
Zadejte
ãíslo
poboãky.
Hovofite
Zavûste.
Pfiíjemce je pfied odesláním volby
moÏno zkontrolovat, tento krok je
moÏno vynechat.
ISDN poboãka
NEBO
Potvrzovací
tón
Stisknûte
tlaãítko R.
Zadejte
ãíslo
poboãky.
Tón zpûtného
Hovofite
vyzvánûní.
Stisknûte
TRANSFER
(pfiedat)
Zavûste.
Pfiíjemce je pfied odesláním volby
moÏno zkontrolovat, tento krok je
moÏno vynechat.
Pfiedání na ãíslo externího úãastníka
Funkce mÛÏe b˘t dostupná pouze na nûkter˘ch poboãkách.
70
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Bûhem hovoru
Potvrzovací
tón
Stisknûte
TRANSFER
(pfiedat)
Stisknûte CO
nebo zadejte ãíslo
pfiístupu k lince
(9 nebo 81-84).
Zadejte
telefonní ãíslo.
Hovofite
Zavûste.
Bûhem hovoru
Stisknûte
Recall
(opûtovná
v˘zva)
Potvrzovací
tón
Zadejte ãíslo
pfiístupu
k lince
(9 nebo 81-84).
Zadejte
telefonní
ãíslo.
Hovofite
Zavûste.
ISDN poboãka
Bûhem hovoru
Potvrzovací
tón
Stisknûte
Zadejte ãíslo
tlaãítko R.
pfiístupu k lince
(9 nebo 81-84).
!!
☞
Tón zpûtného
vyzvánûní
Zadejte
telefonní ãíslo.
Hovofite
Stisknûte
TRANSFER
(pfiedat).
Zavûste.
• Zm˘líte-li se pfii zadávání ãísla, stisknûte tlaãítko R (FLASH) (pouze digitální telefony) a ãíslo
zadejte znovu správnû.
• Pro obnovení pfiidrÏeného hovoru pfiedtím neÏ cílov˘ úãastník volání pfiijme stisknûte
tlaãítko TRANSFER (pfiedat), odpovídající CO, tlaãítko INTERCOM nebo Recall (opûtovná v˘zva)
(pouze SLT).
• Pro návrat k pÛvodnímu hovoru po pfiedání na ãíslo na vnûj‰ího úãastníka stisknûte
pfiíslu‰né tlaãítko CO.
• Ozve-li se varovn˘ tón, cílová poboãka na volání neodpovídá – volání sám pfiijmûte.
• Pfiepojíte-li hovor tlaãítkem DSS nebo tlaãítkem "One-Touch Dialling with Auto Hold"
(volba jedin˘m tlaãítkem s automatick˘m pfiidrÏením), nemusíte pouÏít tlaãítko "Transfer"
("One-Touch Transfer").
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítek DSS a "One-Touch Dialling with Auto Hold".
UÏivatelská pfiíruãka
71
Ovládání funkcí
2.4.7 Pfiijetí ãekajícího hovoru
Pfii pfiíchodu pfiíchozího volání nebo poté, co jiná poboãka ode‰le informaci o ãekajícím hovoru se
bûhem hovoru ozve tón ãekajícího hovoru nebo pfiíslu‰né hlasové oznámení (reproduktor nebo
ve sluchátku). Aktivace této funkce viz kapitola 2.7.3 Pfiijetí upozornûní na ãekající hovor (Call Waiting /
Off-Hook Call Announcement [OHCA] / Whisper OHCA); v˘robní nastavení: tón vypnut˘. Vyãkávající
hovor mÛÏete pfiijmout po ukonãení nebo pfiidrÏení stávajícího hovoru.
Hovor s nov˘m volajícím
Bûhem tónu
Bûhem tónu
Stisknûte
HOLD
(pfiidrÏet).
V pfiípadû ukonãení
stávajícího hovoru
tento krok vynechejte
Stisknûte CO
nebo INTERCOM
Jsou-li oba úãastnící
pfiipojeni k poboãkám,
tento krok vynechejte
Stisknûte tlaãítko
Recall (opûtovná v˘zva)
a zadejte 50.
Zavûste.
Zvednûte
sluchátko
V pfiípadû ukonãení
stávajícího hovoru
tento krok vynechejte.
• V závislosti na typu telefonu volajícího je moÏno pouÏít funkce "Off-Hook Call
Announcement (OHCA)" a "Whisper OHCA". Se sv˘m protûj‰kem mÛÏete hovofiit prostfiednictvím reproduktoru a mikrofonu (OHCA) nebo mÛÏete jenom pfievzít upozornûní na vyãkávající
hovor prostfiednictvím sluchátka ("Whisper OHCA").
• Pfied pfiijetím volání se na displeji zobrazuje ãíslo a jméno volajícího úãastníka po dobu 5
sekund s intervalem 10 s.
☞
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.2 V˘chozí nastavení – Volba tónu ãekajícího hovoru.
V˘bûr tónu pro signalizaci volání druhého úãastníka v závislosti na typu jeho linky (vnûj‰í
nebo poboãka).
Z v˘roby
Speciální tóny
Poboãka
Vnûj‰í linka
72
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.4.8 Tfiíãlenná konference
• Zapojení tfietího úãastníka do hovoru
• Vystoupení z konference
Zapojení tfietího úãastníka do hovoru (konference)
Stisknûte
tlaãítko CONF
(konference).
Potvrzovací
tón
Zadejte poÏadované Stisknûte tlaãítko
ãíslo poboãky.
CONF (konference).
Hovofite
Pfied ãíslem externího úãastníka stisknûte tlaãítko CO nebo zadejte ãíslo
pfiístupu k lince (9 nebo 81-84).
Stisknûte
Recall
(opûtovná
v˘zva).
Zadejte
poÏadované
ãíslo poboãky.
Potvrzovací
tón
Stisknûte Recall Stisknûte 3.
(opûtovná v˘zva).
Hovofite
Pfied externí telefonní ãíslo zadejte
pfiístupové ãíslo linky (9 nebo 81-84).
ISDN poboãka
Potvrzovací
tón
Stisknûte
tlaãítko R.
Zadejte poÏadované
ãíslo poboãky.
Hovofite
s tfietím
úãastníkem.
Potvrzovací
tón
Bûhem hovoru
stisknûte tlaãítko
CONFERENCE.
Hovofite
Pfied externí telefonní ãíslo zadejte
pfiístupové ãíslo linky (9 nebo 81-84).
UÏivatelská pfiíruãka
73
Ovládání funkcí
Odpojení tfietího úãastníka, je-li jeden z hovofiících na vnûj‰í lince
Potvrzovací
tón
Stisknûte CO
nebo INTERCOM
Hovofite
Vystoupení z konference
Oba dal‰í úãastnící mohou v hovoru pokraãovat.
DPT / SLT / ISDN poboãka
Bûhem hovoru se dvûma úãastníky
(buì oba hovofií z poboãky nebo jeden
z poboãky a druh˘ z vnûj‰í linky).
Bûhem hovoru s dvûma externími
úãastníky (Unattended Conference)
U nûkter˘ch poboãek mÛÏe b˘t
pfiístup k této funkci blokován.
Zavûste.
Stisknûte CONF
(konference).
Návrat
Zatímco oba úãastnící spolu hovofií
Stisknûte CO.
☞
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítka Konference ("Conference").
74
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.4.9 UloÏení ãísla (Notebook Function)
âíslo externího úãastníka mÛÏete v pfiípadû potfieby ukládat do pamûti
buì bûhem hovoru nebo v zavû‰eném stavu. UloÏené ãíslo mÛÏete
pozdûji snadno vytoãit.
UloÏení
Bûhem hovoru s externím úãastníkem nebo v zavû‰eném stavu
Stisknûte
tlaãítko STORE
(pamûÈ).
Stisknûte
tlaãítko STORE
(pamûÈ).
Zadejte
telefonní ãíslo
(max. 24 ãíslic).
Stisknûte SAVE
(uloÏit).
Volba uloÏeného ãísla
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte
SAVE (uloÏit).
Automatická volba uloÏeného ãísla (Saved Number Redial)
Stisknûte tlaãítko
SP-PHONE
(hlasit˘ telefon).
Stisknûte tlaãítko
SAVE (uloÏit).
• Pfied ukládané ãíslo nemusíte zadávat pfiístupové ãíslo vnûj‰í linky – vnûj‰í linka se obsadí automaticky.
• Tlaãítka " " a "#" je moÏno ukládat stejn˘m zpÛsobem jako ãíslice.
☞
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení a zmûna tlaãítka SAVE (uloÏit).
UÏivatelská pfiíruãka
75
Ovládání funkcí
2.4.10 Vypnutí mikrofonu (Mute)
Bûhem hovoru mÛÏete na potfiebnou dobu vypnout mikrofon svého
telefonu nebo sluchátka, druhou stranu budete i nadále sly‰et
z reproduktoru nebo sluchátka.
Mikrofon mÛÏete vypnout dvûma zpÛsoby:
Vypnutí mikrofonu ve sluchátku:
PouÏívá se bûhem hovoru prostfiednictvím sluchátka, funkce je
k dispozici pouze pro telefony KX-T7400.
Vypnutí mikrofonu:
PouÏívá se bûhem hovoru prostfiednictvím mikrofonu telefonu
Zapnutí / vypnutí
Stisknûte tlaãítko
MUTE
(vypnout mikrofon).
• Rozsvícení tlaãítka AUTO ANSWER / MUTE (automatické pfiijetí volání / vypnutí mikrofonu)
signalizuje:
Bliká ãervenû: mikrofon vypnut˘
Nesvítí: mikrofon zapnut˘
76
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.4.11 Hlasit˘ pfiíposlech (Off-Hook Monitor)
Bûhem hovoru prostfiednictvím sluchátka mÛÏete zapnout hlasit˘
pfiíposlech reproduktorem telefonu.
Zapnutí / vypnutí
Stisknûte tlaãítko
SP-PHONE
(hlasit˘ telefon)
• Funkce je dostupná pouze bûhem telefonování prostfiednictvím sluchátka.
• Rozsvícení tlaãítka SP-PHONE (hlasit˘ telefon) signalizuje:
Svítí: reproduktor telefonu zapnut˘
Nesvítí: reproduktor telefonu vypnut˘
UÏivatelská pfiíruãka
77
Ovládání funkcí
2.5 Pfied odchodem z kanceláfie
2.5.1 Zabudovan˘ záznamník
Funkce je k dispozici pouze za podmínky, Ïe je hlavní jednotka KX-TD612 doplnûna pfiídavnou kartou
KX-TD61291 (volitelné pfiíslu‰enství). Karta umoÏÀuje pfiístup k tûmto funkcím:
• Zanechávání vzkazÛ od pfiesmûrovan˘ch interních i externích volajících (Intelligent Call Handling 1:1)
v osobní hlasové schránce.
• Zanechávání vzkazÛ od externích volajících v podnikové hlasové schránce (schránka operátora); volající
jsou navigování hlasov˘mi pokyny, viz kapitola 3.2.3 Namluvení podnikového uvítacího pozdravu
a hlasov˘ch pokynÛ.
• Vyslechnutí a mazání uloÏen˘ch vzkazÛ z vlastní poboãky. Pro vzdálené vyzvedávání a mazání uloÏen˘ch
vzkazÛ z CO linky je tfieba zadat heslo.
• Funkce "Direct Message":
UmoÏÀuje zanechávat vzkazy v osobních hlasov˘ch schránkách jin˘ch úãastníkÛ pfiipojen˘ch k systému
i v pfiípadû, Ïe tito úãastnící nemají zapnuto pfiesmûrování hovorÛ do své schránky nebo nemají
namluveny pozdravy OGM.
UÏivatelské / podnikové pozdravy a pokyny OGM (Extension / Company OGM):
PouÏívají se pro uvítání a navigaci volajících v pfiípadû obsazené linky nebo nedostupnosti volaného
úãastníka (viz kapitola 3.2.3 Namluvení podnikového uvítacího pozdravu a hlasov˘ch pokynÛ).
Zprávy ãasovaného upomínání (Timed Reminder OGM):
Zprávy ãasovaného upomínání plní podobnou funkci jako sluÏba buzení telefonem. KaÏd˘ úãastník
pfiipojen˘ k poboãce mÛÏe namluvit 1 vlastní zprávu ãasovaného upomínání (Timed Reminder OGM)
`(viz kapitola 2.7.1 Nastavení funkce alarmu (ãasované upomínání)). Po namluvení mÛÏete svou zprávu
pro kontrolu vyslechnout.
Historie volání (Call Log")
Pro informaci mÛÏete nahlédnout do historie volání s kapacitou maximálnû 128 voláních. Stejnû jako
informace o vzkazech v zabudovaném záznamníku se také informace o voláních ukládají i v pfiípadû
nûkolikanásobného volání z téhoÏ ãísla. Po vyãerpání záznamové kapacity se zaãnou nejstar‰í informace pfiepisovat nov˘mi - 129. informace pfiepí‰e nejstar‰í uloÏenou informaci (viz kapitola 2.9.1 Volání
s vyuÏitím historie (historie pfiíchozích volání) [pouze KX-T7433, KX-T7436, KX-T7230, KX-T7235]).
Poznámka
• NezapomeÀte dopfiedu sestavit tabulku pro inteligentní zpracování hovorÛ (Intelligent Call
Handling), jinak nebude moci volající z vnûj‰í linky zanechávat vzkazy v podnikové hlasové
schránce (viz kapitola 4.2.3 Systémová zkrácená volba a skupina ãísel pro inteligentní zpracování volání (001)). Podrobnûj‰í informace mÛÏete získat také u svého prodejce.
• Po pfiepsání informace o vzkazu zanechaném v hlasové schránce se vÏdy smaÏe také samotn˘
vzkaz.
• V jediném okamÏiku mÛÏe b˘t zapnut buì reÏim zabudovaného záznamníku "Built-in Voice
Message" (BV) nebo reÏim hlasové po‰ty "Voice Mail" (VM), ne oba souãasnû. Po pfiepnutí do
reÏimu VM nebudou dostupné funkce pfiídavné karty KX-TD61291, tzn. Ïe nebudou k dispozici
funkce BV (zabudovan˘ záznamník), OGM (pozdravy a pokyny OGM) a "Direct Inward System
Access" (pfiím˘ pfiístup k systému z vnûj‰í linky) (DISA).
78
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
• Vzkazy uloÏené v podnikové hlasové schránce mÛÏe pfiehrávat a mazat pouze operátor
(z v˘roby nastaveno: operátor=jack 1-1).
• K hlasové schránce mÛÏe b˘t v jediném okamÏiku pfiipojen pouze jeden volající; jestliÏe právû
jin˘ úãastník zanechává ve schránce svÛj vzkaz, bude VበpoÏadavek na vstup do schránky
odmítnut a usly‰íte tón v˘zvy nebo varovn˘ tón (po stisknutí dynamického tlaãítka na digitálním
telefonu).
• LED dioda tlaãítka MESSAGE (zprávy) svítí ãervenû, jsou-li ve schránce dosud nevyslechnuté
vzkazy.
• Nepodafií-li se volajícímu z vnitfiní linky pfiipojit se ke schránce, zaãne poboãka vyzvánût,
v pfiípadû volání z vnûj‰í linky zaãne vyzvánût poboãka pfiifiazená bûhem programování systému.
• Pro zabudovan˘ záznamník mÛÏete nastavit celkovou dobu záznamu (vãetnû pozdravu OGM,
zpráv UCD a ãasovaného upomínání) 60, 30 nebo 20 minut (z v˘roby nastaveno 30 minut).
Podrobnûj‰í informace získáte u svého prodejce.
• Zb˘vá-li pro záznam ménû neÏ 5 minut, zobrazí se na displeji text Voice Msg Full (kapacita
záznamu vyãerpána) a po obsazení linky se ozve oznamovací tón 6.
• Zpûtné volání funkce Automatic Callback Busy (automatické zpûtné volání v pfiípadû obsazené
linky) (Camp-On) a Hold Recall není moÏno pfiesmûrovat.
Namluvení pozdravu poboãky OGM / zprávy ãasovaného upomínání
Opakovan˘m
Stisknûte tlaãítko Ovladaãem Jog Dial
stisknutím tlaãítka "FEAT" (funkce). otáãejte tak dlouho, aÏ
SHIFT (posun)
proti ‰ipce bude "EXT
nastavte zobrazení
OGM REC" (namluvení
"FEAT" (funkce).
pozdravu poboãky).
Stisknûte tlaãítko
"SEL" (vybrat).
Extension OGM
Timed Reminder OGM
Vyberte jednu ze dvou
moÏností (zpráva poboãky,
zpráva ãasovaného upomínání).
UÏivatelská pfiíruãka
Potvrzovací
tón
Potvrzovací
tón
Namluvte
zprávu.
Stisknûte
STORE (pamûÈ).
Zkontrolujte
namluvenou
zprávu.
Zavûste.
79
Ovládání funkcí
Extension OGM
Timed Reminder OGM
Zvednûte
sluchátko
Potvrzovací
tón
Vyberte jednu ze dvou
moÏností (zpráva poboãky,
zpráva ãasovaného upomínání).
Namluvte
zprávu.
Zavûste.
• Po zapnutí funkce ãasovaného upomínání (Time Reminder) bez namluvení zprávy OGM se po
uplynutí nastavené doby ozve oznamovací tón 3 (viz kapitola 2.7.1 Nastavení funkce alarmu
(ãasované upomínání)).
Pfiehrání pozdravu OGM / zprávy ãasovaného upomínání
<Pfiíklad zobrazení: KX-T74332>
Opakovanû
stisknûte tlaãítko
"SHIFT" (posun),
aÏ se zobrazí
"FEAT" (funkce).
Stisknûte tlaãítko
"FEAT" (posun).
Ovladaãem Jog Dial
otáãejte tak dlouho,
aÏ se proti ‰ipce
zobrazí "EXT OGM
PLAY" (pfiehrát
pozdrav poboãky).
Stisknûte tlaãítko
"SEL" (vybrat).
Extension OGM
Timed Reminder OGM
Zvolte jednu z obou
moÏností (zpráva
poboãky, ãasované
upomínání)
80
Potvrzovací
tón
Potvrzovací
tón
Zprávu
vyslechnûte.
Zavûste.
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Extension OGM
Timed Reminder OGM
Zvednûte
sluchátko
Potvrzovací
tón
Vyberte jednu z nabízen˘ch
moÏností (zpráva poboãky,
ãasované upomínání)
Vyslechnûte
zprávu.
Potvrzovací
tón
Zavûste.
Smazání pozdravu OGM / zprávy ãasovaného upomínání
Opakovan˘m stisknutím tlaãítka SHIFT
(posun) pfiepnûte
na zobrazení "FEAT"
(funkce).
Stisknûte
"FEAT"
(funkce).
Ovladaãem Jog Dial
otáãejte tak dlouho,
aÏ se proti ‰ipce
zobrazí "EXT OGM
DEL" (smazat
pozdrav poboãky).
Stisknûte "SEL"
(vybrat).
Extension OGM
NEBO
Timed Reminder OGM
Potvrzovací
tón
Vyberte jednu z nabízen˘ch
moÏností (pozdrav poboãky
OGM, zpráva ãasovaného
upomínání OGM)
Zavûste.
Extension OGM
Timed Reminder OGM
Zvednûte
sluchátko
UÏivatelská pfiíruãka
Vyberte jednu z nabízen˘ch
moÏností (pozdrav poboãky
OGM, ãasované upomínání
OGM).
Potvrzovací
tón
Zavûste.
81
Ovládání funkcí
• Mazat a nahrávat pozdravy a zprávy OGM je moÏno pouze v dobû, kdy Ïádn˘ jin˘ úãastník tyto
zprávy zrovna nevyuÏívá (mazání, vyslechnutí, nahrávání). Pokusíte-li se zprávy OGM mazat
v okamÏiku, kdy je pouÏívá nûkdo jin˘, ozve se tón v˘zvy a na displeji se zobrazí OGM BUSY
(OGM jsou právû vyuÏívány) (pouze u digitálních telefonÛ).
Zapnutí funkce zanechávání vzkazÛ
All Calls
Busy
No Answer
Busy/No Answer
Zvednûte
sluchátko
Potvrzovací
tón
Stisknûte tlaãítko
FWD / DND
(pfiesmûrovat / neru‰it)
nebo vytoãte 710.
Vyberte jednu z nabízen˘ch
moÏností (v‰echna volání /
obsazeno / není odpovûì /
obsazeno nebo není
odpovûì)
Zadejte 725.
Zavûste.
• Nemáte-li pro svou hlasovou schránku namluven pozdrav OGM, nebudou do ní pfiíchozí volání
pfiesmûrována, namísto toho bude vyzvánût Va‰e poboãka.
• Po zapnutí této funkce se po zvednutí sluchátka ozve oznamovací tón 2.
• Funkce ru‰í ostatní typy pfiesmûrování (Do not Disturb (DND) a Do Not Disturb (DND) for
Intelligent Call Handling 1:1 Call).
Vypnutí funkce zanechávání vzkazÛ
Zvednûte
sluchátko
82
Stisknûte tlaãítko
FWD / DND (pfiesmûrovat / neru‰it)
nebo vytoãte 710.
Potvrzovací
tón
Stisknûte 0.
Zavûste.
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Zanechávání vzkazÛ pomocí funkce Direct Message
Zvednûte
sluchátko
Zadejte
725
Potvrzovací
Zadejte poÏadované tón
Namluvte
ãíslo poboãky.
svÛj vzkaz
Zavûste.
• Bûhem nahrávání vzkazu se na displeji zobrazí zpráva
(probíhá nahrávání)
(pouze DTP).
• Nahrávání vzkazu mÛÏete ukonãit stisknutím tlaãítka STORE (pamûÈ); v tomto pfiípadû se na displeji objeví zpráva
(nahrávání ukonãeno) (pouze DPT).
Pfiehrání dosud nevyslechnutého vzkazu
Po rozsvícení tlaãítka MESSAGE (zprávy)
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte tlaãítko
MESSAGE
(zprávy)
• Po vyzvednutí sluchátka se ozve oznamovací tón 5.
• Stisknete-li tlaãítko MESSAGE v zavû‰eném stavu, zobrazí se na displeji text "Voice Message"
(hlasová zpráva) (pouze DPT vybavené displejem).
UÏivatelská pfiíruãka
83
Ovládání funkcí
Vyslechnutí vzkazu
Opakovan˘m
stisknutím tlaãítka
"SHIFT" (posun)
nastavte zobrazení
"NEW" (nové) nebo
"OLD" (staré).
Stisknûte "NEW"
(nové) nebo "OLD"
(staré).
Ovladaãem Jog
Dial vyberte
poÏadovan˘ vzkaz
<Pfiíklad displeje KX-T7433>
Stisknûte
"PLAY" (pfiehrát).
Vzkaz
vyslechnûte.
Zavûste.
• Pfiehrávání vzkazu mÛÏete kdykoliv zru‰it stisknutím tlaãítka "MENU".
Vyslechnutí v‰ech vzkazÛ
Zvednûte
sluchátko
Zadejte
723.
Potvrzovací
tón
Vyslechnûte
uloÏené
vzkazy.
Zavûste.
• Stisknete-li tlaãítko MESSAGE (zprávy) pfii zavû‰eném sluchátku, zobrazí se na displeji text
(hlasová zpráva) (pouze DPT vybavené displejem).
• Dojde-li k pfiepsání informace o zanechání vzkazu v historii hovorÛ, smaÏe se souãasnû také
pfiíslu‰n˘ vzkaz.
• Stisknutím tlaãítka PLAY (pfiehrát) bûhem pfiehrávání mÛÏete aktuální vzkaz vyslechnout je‰tû
jednou.
☞
84
• UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítka Zprávy ("MESSAGE").
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Pfiehrávání a mazání vzkazÛ z vnûj‰í linky
Jak˘koliv telefon
Pfiehrát od zaãátku
Pfiehrát následující
Potvrzovací
tón
Smazat
Návrat k pfiedchozí
Zadejte
ãíslo
systému.
Bûhem pfiehrávání
pozdravu OGM zadejte
pfiístupov˘ kód
k hlasov˘m vzkazÛm.
Vzkazy
vyslechnûte.
Bûhem pfiehrávání
stisknûte tlaãítko 1-3
nebo 9.
• Pfiístupov˘ kód do hlasové schránky mÛÏete zadávat bûhem pfiehrávání pozdravu OGM pro
podnikovou schránku nebo bûhem pfiehrávání pozdravu OGM vlastní schránky.
• Po zadání nesprávného pfiístupového kódu se spojení okamÏitû automaticky ukonãí.
• Není-li ve schránce Ïádn˘ vzkaz, spojení se automaticky ukonãí.
• Po vyslechnutí celého vzkazu se spojení automaticky ukonãí.
• Po smazání vzkazu z vnûj‰í linky zÛstane informace o jeho pfiijetí uloÏena v historii hovorÛ.
• Nezadáte-li pfiístupov˘ kód bûhem pfiehrávání uvítacího pozdravu OGM a zbytek záznamové
kapacity zabudovaného záznamníku BV je 0, po pfiehrání pozdravu zaãnou vyzvánût poboãky
v tomto pofiadí:
Operátor 1 > Operátor 2 > Manager > Jack 1-1
Smazání vzkazu
Opakovan˘m stisknutím tlaãítka SHIFT
(posun) nastavte
zobrazení "NEW"
(nové) nebo "OLD"
(staré).
Stisknûte "NEW"
(nové) nebo "OLD"
(staré).
Ovladaãem Jog
Dial vyberte poÏadovan˘ vzkaz.
<Pfiíklad displeje pro KX-T7433>
Stisknûte tlaãítko
"DEL" (smazat)
Potvrzovací
tón
Zavûste.
• Stisknutím tlaãítka "DEL" bûhem pfiehrávání vzkazu se pfiehrávání ukonãí a vzkaz se vymaÏe.
UÏivatelská pfiíruãka
85
Ovládání funkcí
Hromadné vymazání v‰ech vzkazÛ v osobní hlasové schránce
Zvednûte
sluchátko
86
Zadejte
724.
Potvrzovací
tón
Zavûste.
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.5.2 Pfiesmûrování volání (Call Forwarding)
Svá pfiíchozí volání mÛÏete pfiesmûrovat na zadané ãíslo; pro
interní pfiesmûrování mÛÏete pouÏít jinou poboãku nebo skupinu
"Hunting Group").
V‰echna volání (All Calls):
V‰echna volání budou pfiesmûrována na jiné interní ãíslo.
Je-li volané ãíslo obsazeno (Busy):
V‰echna volání, která dorazí v okamÏiku kdy Va‰e
poboãka bude obsazena, budou pfiesmûrována na jiné
interní ãíslo.
Îádná odpovûì (No Answer):
V‰echna volání, která nepfiijmete, budou pfiesmûrována
na jiné interní ãíslo.
Obsazeno / Ïádná odpovûì
(Busy / No Answer - BSY N/A):
V‰echna volání, která nepfiijmete nebo která dorazí
v okamÏiku, kdy Va‰e poboãka bude obsazena, budou
pfiesmûrována na jiné interní ãíslo.
Na vnûj‰í linku (CO Line):
V‰echna pfiíchozí volání budou pfiesmûrována na ãíslo
vnûj‰í linky. Tento typ pfiesmûrování nemusí b˘t k dispozici pro v‰echny poboãky.
"Následuj mne (z)" (Follow Me (From):
Nepodmínûné pfiesmûrování v‰ech pfiíchozích volání
mÛÏete aktivovat také z terminálu poboãky, která je
zadaná jako cílová pro pfiesmûrování v‰ech volání.
Pfies ISDN linku:
V‰echna pfiíchozí volání budou pfiesmûrována na externí
ãíslo prostfiednictvím ISDN linky, k dispozici jsou tyto
typy:
- V‰echna (Call Forwarding unconditional [CFU])
- V pfiípadû Ïádné odpovûdi (Call Forwarding No Replay
[CFNR])
- V pfiípadû obsazené linky (Call Forwarding Busy [CFB])
Tato pfiesmûrování nemusí b˘t k dispozici pro v‰echny
poboãky.
!!
• Jako cílové zafiízení pro pfiesmûrování mÛÏete zadat také svou hlasovou schránku
(systém zpracování hlasové po‰ty – VPS) nebo mobilní telefon.
UÏivatelská pfiíruãka
87
Ovládání funkcí
Aktivace
(vyjma pfiesmûrování pfies ISDN linku "Call Forwarding by ISDN Line")
• FENOH: Floating Extension Number
of Hunting Group (variabilní ãíslo poboãky
skupiny "Hunting Group")
Zvednûte
sluchátko
Pro typ "Follow Me"
zadejte ãíslo své
poboãky
V‰echna volání
Obsazeno
Îádná odpovûì
Obsazeno / Ïádná
odpovûì
Follow M
Stisknûte
FWD / DND
(pfiesmûrovat /
neru‰it) nebo
vytoãte 710.
Potvrzovací
tón
Zavûste.
Zadejte ãíslo
poboãky nebo
FENOH.
Vyberte jednu
z moÏností.
(max. 24 ãíslic)
Do vnûj‰í
linky
Zadejte 6.
Zadejte pfiístuZadejte
pové ãíslo linky telefonní ãíslo.
(9 nebo 81-84).
Potvrzovací
tón
Stisknûte #.
Zvednûte
sluchátko
Zavûste.
Potvrzovací
tón
Zadejte ãíslo
poboãky.
Stisknûte
FWD / DND
(pfiesmûrovat
/ neru‰it).
Zavûste.
Pro pfiesmûrování "FWD-From"
(Follow Me) zadejte ãíslo své
poboãky.
(max. 24 ãíslic)
Stisknûte
pfiíslu‰né
tlaãítko.
Potvrzovací
tón
Stisknûte #.
88
Zadejte pfiístupové
ãíslo vnûj‰í linky
(9 nebo 81-84).
Zadejte
telefonní
ãíslo.
Zavûste.
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Vypnutí
Stisknûte
FWD / DND
(pfiesmûrovat /
neru‰it) nebo
vytoãte 710.
Zvednûte
sluchátko
Potvrzovací
tón
Stisknûte 0.
Z cílového zafiízení
Potvrzovací
tón
Stisknûte 8.
Stisknûte
FWD / DND
Zvednûte
sluchátko (pfiesmûrovat /
neru‰it).
Z cílového zafiízení
Zavûste.
Zadejte své
ãíslo
poboãky.
Potvrzovací
tón
Stisknûte FWD /
DND Cancel
(zru‰it pfiesmûrování / vypnout
funkci "neru‰it").
Zavûste.
Potvrzovací
tón
Stisknûte FWD-From Zadejte ãíslo
Cancel (zru‰it
své poboãky.
pfiesmûrování z)
UÏivatelská pfiíruãka
89
Ovládání funkcí
Zapnutí pfiesmûrování pfies linku ISDN ("Call Forwarding by ISDN Line")
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte FWD /
DND (pfiesmûrovat /
neru‰it) nebo
vytoãte 70.
Zadejte
poÏadované ãíslo.
Potvrzovací
tón
Stisknûte #.
Zadejte
telefonní
ãíslo.
Stisknûte #.
Zadejte své ãíslo
MSN (multiple
subscriber number).
Zavûste.
Zru‰ení pfiesmûrování pfies linku ISDN ("Call Forwarding by ISDN Line")
Zvednûte
sluchátko
Stisknûte #.
90
Stisknûte FWD /
DND (pfiesmûrovat / neru‰it)
nebo vytoãte
710.
Potvrzovací
tón
Zadejte ãíslo
vybrané poloÏky.
Zadejte své ãíslo
MSN (Multiple
Subscriber Number).
Zavûste.
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
• KaÏdé volání mÛÏe b˘t pfiesmûrováno maximálnû 4 krát, pfiípadné páté pfiesmûrování se neuskuteãní.
Pfiíchozí
volání
1x
2x
3x
4x
5x
PÛvodní
volané zafiízení
• Pfiíchozí volání je moÏno pfiesmûrovat do zabudované hlasové schránky. Volání není moÏno pfiesmûrovat do osobní hlasové schránky jiného úãastníka pfiipojeného k poboãce.
Pfiíchozí
volání
PÛvodní
volané zafiízení
Osobní
hlasová
schránka
• Pfiesmûrování volání z poboãky na tutéÏ poboãku není moÏné.
Pfiíchozí
volání
Pfiesmûrování
Poboãka
z níÏ jsou volání
pfiesmûrovávána
• Poboãka vybraná jako cílová mÛÏe volat v˘chozí poboãku.
• Tlaãítko FWD / DND (pfiesmûrovat / neru‰it) po zapnutí pfiesmûrování bliká ãervenû.
• Funkce Vedoucí-asistent ("Boss-secretary")
Poboãka vybraná jako cílová mÛÏe volat poboãku s aktivním pfiesmûrováním, proto kterákoliv
poboãka ve skupinû "Hunting Group" vybraná jako cíl pfiesmûrování mÛÏe volat na poboãku,
z níÏ jsou volání pfiesmûrovávána.
<Pfiíklad>
VEDOUCÍ
ASISTENT
Volání
Skupina "Hunting Group 1"
Poboãka Pfiesmûrování
z níÏ jsou
na skupinu
volání
pfiesmûrovávána
☞
• Programování tlaãítek
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítka Pfiesmûrovat / Neru‰it ("FWD / DND").
UÏivatelská pfiíruãka
91
Ovládání funkcí
2.5.3 Pfiesmûrování volání ze skupiny "Hunting Group"
Vybraní úãastníci pfiipojení k poboãkám mohou pfiesmûrovávat volání pfiicházející do nûkteré skupiny "Hunting Group" nebo volání do vlastní skupiny "Hunting Group". Cílov˘m místem pfiitom
mÛÏe b˘t jiná skupina "Hunting Group" nebo vybraná poboãka. Funkce nemusí b˘t dostupná pro
v‰echny poboãky.
Skupina "Hunting Group"
"Hunting Group" je skupina poboãek organizovan˘ch takov˘m zpÛsobem, Ïe je-li první cílové
ãíslo obsazeno, pfiíchozí volání je pfiesmûrováno vÏdy na dal‰í ãíslo ve skupinû – to probíhá tak
dlouho, aÏ volání dorazí na ãíslo, které je právû volné. Podmínky takového pfiesmûrování se
nastavují pfii programování systému. Podrobnûj‰í informace získáte u svého správce systému.
Skupina poboãek "Extension Group"
Skupina poboãek se vyuÏívá pro skupinov˘ paging a skupinové pfiíjímání pfiíchozích volání. KaÏdá
poboãka mÛÏe b˘t zafiazena do nûkolika rÛzn˘ch skupin poboãek.
Aktivace
• FENOH: Floating Extension Number of Hunting Group
(variabilní ãíslo poboãky skupiny "Hunting Group")
Potvrzovací
tón
Zvednûte
sluchátko
Zadejte
7141.
Zadejte ãíslo
FENOH,
z nûhoÏ budou
volání pfiesmûrovávána.
Zadejte cílové
ãíslo FENOH
nebo ãíslo
poboãky.
Zavûste.
Vypnutí
FENOH: Floating Extension Number of Hunting Group
(variabilní ãíslo poboãky skupiny "Hunting Group")
Potvrzovací
tón
Zvednûte
sluchátko
92
Zadejte
7140.
Zadejte ãíslo
FENOH, z nûhoÏ
budou volání
pfiesmûrovávána.
Zavûste.
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
• Funkci mÛÏete jednodu‰e aktivovat nebo vypínat stisknutím tlaãítka "Call Forwarding from
Hunting Group" (pfiesmûrování volání ze skupiny "Hunting Group").
• KaÏdé z volání mÛÏe b˘t pfiesmûrováno maximálnû 4 krát, páté pfiesmûrování bude ignorováno.
Pfiíchozí
volání
1x
2x
3x
4x
5x
PÛvodní cílové
zafiízení
• Funkce Vedoucí-asistent ("Boss-secretary")
Cílová poboãka mÛÏe volat do skupiny, z níÏ bylo volání pfiesmûrováno.
<Pfiíklad>
VEDOUCÍ
ASISTENT
Volání
Skupina "Hunting Group 1"
Poboãka, Pfiesmûrovat do
z níÏ jsou
volání
pfiesmûrovávána
• Tlaãítko Pfiesmûrování volání ze skupiny "Hunting Group" ("Call Forwarding from Hunting
Group") stav funkce pfiepíná, rozsvícení pfiitom signalizuje:
Nesvítí: Pfiesmûrování vypnuto
Svítí ãervenû: Pfiesmûrování zapnuto
☞
UÏivatelské nastavení telefonu
• 4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítka Pfiesmûrování volání ze skupiny "Hunting Group"
("Call Forwarding from Hunting Group").
UÏivatelská pfiíruãka
93
Ovládání funkcí
2.5.4 Zobrazení zprávy o nepfiítomnosti volaného na displeji telefonu
volajícího ("Absent Message Capability")
Volajícím mÛÏe b˘t poskytnuta informace o dÛvodu nepfiítomnosti volaného úãastníka, souãasnû je
moÏno mu sdûlit, kdy mÛÏe volaného zastihnout. K dispozici je devût rÛzn˘ch typÛ zpráv:
Zpráva ãíslo:
Z v˘roby nastaveno:
1
Will Return Soon (vrátím se za okamÏik)
2
Gone Home (ode‰el jsem domÛ)
3
At Ext %%% (Jsem na poboãce - ãíslo poboãky)
4
Back at %%:%% (Vrátím se v – hodin:minut)
5
Out Until %%%% (Nejsem pfiítomen do - datum)
6
In a Meeting (Jsem na poradû)
7
8
9
• Do pozic "%" zadejte poÏadované znaky.
V‰echny pozice "%" musí b˘t nahrazeny znaky 0-9, # nebo
.
• Text zpráv je moÏno zmûnit, podrobnûj‰í informace Vám poskytne prodejce.
Zapnutí
Will Return Soon
Gone Home
At Ext %%%+
Back at %%%%+
Out Until %%%%+
In a Meeting
Zvednûte
sluchátko
Zadejte 750.
Potvrzovací
tón
Zavûste.
Zadejte ãíslo
poÏadované zprávy.
94
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
Opakovanû stisknû- Ovladaãem Jog
te tlaãítko
Dial nastavte
"MODE"(reÏim), aÏ
zobrazení
se na displeji objeví
"ABST MSG
"Feature Access"
On" (zapnout
(pfiístup k funkcím). zprávu o nepfiítomnosti).
Potvrzovací
tón
Stisknûte
SELECT
(vybrat).
Will Return Soon
Gone Home
At Ext %%%+
Back at %%%%+
Out Until %%%%+
In a Meeting
Zadejte ãíslo
poÏadované zprávy.
Zavûste.
Opakovanû stisknûte
tlaãítko SHIFT (posun)
aÏ se na displeji objeví
"FEAT" (funkce).
Stisknûte "FEAT"
(funkce).
Will Return Soon
Gone Home
At Ext %%%+
Back at %%%%+
Out Until %%%%+
In a Meeting
Ovladaãem Jog
Dial nastavte
zobrazení "ABST
MSG On" (zapnout
zprávu
o nepfiítomnosti).
Potvrzovací
tón
Stisknûte "SEL"
(vybrat).
Zavûste.
Zadejte ãíslo
poÏadované zprávy.
Will Return Soon
Gone Home
At Ext %%%+
Back at %%%%+
Out Until %%%%+
In a Meeting
Stisknûte
tlaãítko
"Features"
(funkce).
Potvrzovací
tón
Ovladaãem Jog
Dial nebo tlaãítkem "NEXT"
(dal‰í) nastavte
toto zobrazení:
Stisknûte
"Absent MSG On"
(zapnout zprávu
o nepfiítomnosti).
Zadejte ãíslo
poÏadované zprávy
Zavûste.
UÏivatelská pfiíruãka
95
Ovládání funkcí
Vypnutí
Potvrzovací
tón
Zvednûte
sluchátko
Opakovan˘m
stisknutím tlaãítka Ovladaãem Jog Dial
nastavte zobrazení
MODE (reÏim)
nastavte zobrazení "ABST MSG Off"
"Feature Access" (vypnout zprávu o
nepfiítomnosti).
(pfiístup k funkcím).
Opakovan˘m stisknutím tlaãítka
SHIFT (posun)
nastavte zobrazení
"FEAT" (funkce).
Zavûste.
Zadejte 7500.
Stisknûte
"FEAT"
(funkce).
Potvrzovací
tón
Zavûste.
Stisknûte tlaãítko
SELECT (vybrat).
Ovladaãem Jog Dial
otáãejte tak dlouho, aÏ
bude vedle ‰ipky text
"ABST MSG Off" (vypnout
zprávu o nepfiítomnosti).
Potvrzovací
tón
Zavûste.
Stisknûte
"SEL" (vybrat).
Potvrzovací
tón
Stisknûte
Ovladaãem Jog Dial
tlaãítko
nebo tlaãítkem
"Features"
(funkce). "NEXT" (dal‰í) nastavte
toto zobrazení:
!!
96
Stisknûte "Absent
MSG Off"
(vypnout zprávu
o nepfiítomnosti).
Zavûste.
• Pro zkontrolování zprávy zvednûte sluchátko – text se zobrazí na displeji. Zb˘vá-li ve Va‰í hlasové schránce ménû neÏ 5 minut doby pro záznam vzkazÛ, zobrazí se po zvednutí sluchátka
zpráva "Voice Msg Full" (kapacita záznamu vyãerpána) a text zprávy o nepfiítomnosti se volajícímu
nezobrazí, aãkoliv funkce byla zapnuta.
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.5.5 Zablokování telefonu proti neoprávnûnému pouÏití
("Electronic Station Lockout")
Zablokování / odblokování
Tent˘Ï kód
PoÏadovan˘ kód
Blokováno
NEBO
UloÏen˘ kód
Zvednûte
sluchátko
Zadejte 77.
Odblokováno
Potvrzovací
tón
Zavûste.
Zadejte kód (3 ãíslice)
dvakrát nebo jednou.
• Zapomenete-li svÛj kód nebo budete mít problémy s odblokováním svého telefonu, obraÈte se
na operátora. Operátor mÛÏe Vበtelefon dálkovû odblokovat ("Remote Station Lock Control").
UÏivatelská pfiíruãka
97
Ovládání funkcí
2.5.6 Pfiihlá‰ení se do a odhlá‰ení se ze skupiny "Hunting Group"
SvÛj reÏim ve skupinû "Hunting Group" mÛÏete podle potfieby
mûnit. Pfied odchodem z kanceláfie se ze skupiny mÛÏete
odhlásit, aby pfii pfiesmûrovávání pfiíchozích volání do skupiny
byla Va‰e poboãka vynechávána; po pfiíchodu se do skupiny
mÛÏete opût pfiihlásit (z v˘roby nastaveno: úãastník pfiihlá‰en).
Skupina "Hunting Group"
"Hunting Group" je skupina poboãek organizovan˘ch takov˘m
zpÛsobem, Ïe je-li první cílové ãíslo obsazeno, pfiíchozí volání
je pfiesmûrováno vÏdy na dal‰í ãíslo ve skupinû – to probíhá tak
dlouho, aÏ volání dorazí na ãíslo, které je právû volné.
Podmínky takového pfiesmûrování se nastavují pfii programování
systému. Podrobnûj‰í informace získáte u svého nadfiízeného.
• FENOH: Floating Extension Number of Hunting Group
(variabilní ãíslo poboãky skupiny "Hunting Group")
Zvednûte
sluchátko
Potvrzovací
tón
Zadejte 45.
Stisknûte 0
pro odhlá‰ení
nebo 1 pro
pfiihlá‰ení.
Zadejte ãíslo FENOH
nebo
stisknûte
pro
v‰echny.
Zavûste.
• Tlaãítko Pfiihlá‰ení / odhlá‰ení ("Log-In / Log-Out") pracuje jako pfiepínaã, rozsvícení signalizuje:
Nesvítí: Úãastník je pfiihlá‰en
Svítí ãervenû: Úãastník není pfiihlá‰en / jiné vyuÏití
Bliká ãervenû: Vyãkávající volání
☞
UÏivatelské nastavení telefonu
4.1.3 Programování tlaãítek
Vytvofiení nebo úpravy tlaãítka Pfiihlá‰ení / Odhlá‰ení ("Log-In / Log-Out").
98
UÏivatelská pfiíruãka
Ovládání funkcí
2.6 Hlasové oznamování / odpovídání na hlasové
oznámení
2.6.1 Paging
Funkce hlasového oznamování mÛÏe b˘t vyuÏívána i pro nûkolik úãastníkÛ souãasnû. Va‰e zpráva bude pfiíjemcÛm pfiedána prostfiednictvím
zabudovaného reproduktoru digitálních telefonÛ
nebo externího reproduktoru. Pfiíjemce mÛÏe na
Va‰i zprávu odpovûdût z kteréhokoliv telefonu.
Skupina poboãek
Skupina poboãek se vyuÏívá pro skupinov˘
paging a skupinové pfiijímání hovorÛ. Jedna
poboãka mÛÏe b˘t zafiazena i do nûkolika skupin.
K dispozici jsou 3 typy pagingu:
V‰echny (All): Paging prostfiednictvím
reproduktoru telefonu i externího reproduktoru.
Externí (External): Paging prostfiednictvím
externího reproduktoru.
Skupina (Group): Paging na vybranou
skupinu poboãek nebo v‰echny skupiny
(v‰echny poboãky) prostfiednictvím reproduktoru telefonÛ.
V‰echny
Zvednûte
sluchátko
Zadejte
63 .
Potvrzovací
tón
Zpráva
s oznámením.
Hovofite
Zpráva
s oznámením.
Hovofite
Externí
Zvednûte
sluchátko
UÏivatelská pfiíruãka
Zadejte 64.
Potvrzovací
tón
99
Ovládání funkcí
Opakovan˘m stisknutím
tlaãítka MODE (reÏim) Ovladaãem Jog
nastavte zobrazení
Dial nastavte
"Feature Access" zobrazení "Page
(pfiístup k funkcím). Extrn" (externí
paging).
Potvrzovací
tón
Zpráva
s oznámením.
Stisknûte tlaãítko
SELECT (vybrat).
Hovofite
Opakovan˘m stisknutím tlaãítka SHIFT
(posun) nastavte
zobrazení "FEAT"
(funkce).
Potvrzovací
tón
Zpráva
s oznámením.
Stisknûte "FEAT"
(funkce).
Ovladaãem Jog
Dial nastavte zobrazení "Page Extrn"
(externí paging).
Stisknûte "SEL"
(vybrat).
Hovofite
Stisknûte "Features"
(funkce).
Ovladaãem Jog Dial
nebo tlaãítkem
"PREV" (pfiedchozí)
nastavte toto
zobrazení:
Potvrzovací
tón
Stisknûte "Paging
External" (externí
paging).
Zpráva
s oznámením.
Hovofite
100
UÏivatelská pfiíruãka

Podobné dokumenty

řada ústředen kx-tda 15,30100200

řada ústředen kx-tda 15,30100200 (D-PT) (napfiíklad KX-T7636), systémov˘ telefon, napfi. fiada KX-T7730 nebo pfienosnou stanici Panasonic (PS) (napfiíklad KX-TD7690). Dostupnost funkcí závisí na typu pfiipojeného telefonu. U systémového...

Více

Stáhnout

Stáhnout JestliÏe zavûsíte bez pfiijetí druhého hovoru, automaticky znovu zaz-

Více

Leták - OmniPCX 4400 - AmiCom Teplice, sro

Leták - OmniPCX 4400 - AmiCom Teplice, sro pro kaÏdého úãastníka – zobrazení CLIP pro kaÏdého úãastníka – uvítací pozdrav pro kaÏdého úãastníka – hudební kulisa v pfiípadû pfiidrÏení hovoru pro kaÏdého úãastníka – noãní reÏim pro kaÏdého úãas...

Více

Obsah - Austin Detonator sro

Obsah - Austin Detonator sro Rok se opût se‰el s rokem a tentokrát vstupujeme do roku 2006. Vûfiím, Ïe jste vánoãní svátky strávili v klidu a míru, a Ïe sváteãní pohoda vyplnila dny volna, které se nám naskytly. Dovolte mi, aby...

Více

Struãn˘ návod k obsluze

Struãn˘ návod k obsluze • VloÏte baterie do pouzdra a dbejte pfiitom na správnou polaritu +/–. • VloÏte pouzdro do fotoaparátu. Lehce jej zatlaãte dolÛ a poté posuÀte páãku bateriového prostou do polohy

Více

Uživatelský manuál - návod k použití

Uživatelský manuál - návod k použití Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve v‰ech zemích.)

Více

Podpora od Rockwell Automation

Podpora od Rockwell Automation Pomoc pfii instalaci JestliÏe budete mít problém s hardwarov˘m modulem do prvních 24 hodin po instalaci, projdûte si prosím informace obsaÏené v této pfiíruãce. MÛÏete se také obrátit na speciální te...

Více

Objednací údaje – TriLine-R

Objednací údaje – TriLine-R variabilní a zároveň ekonomické. TriLine-R představuje systémové řešení, které plní všechny výše uvedené požadavky a kombinuje je s estetickým vzhledem. Systém TriLine-R zaručuje optimální bezpečno...

Více