Navod PS1_CZ

Komentáře

Transkript

Navod PS1_CZ
Manual de instruções
Bruksanvisning
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации
MarSurf PS1
Mahr GmbH · Brauweg 38 · D-37073 Göttingen · Telefon +49 551 7073-0 · Fax +49 551 71021
Objednací č.
Poslední změna
Verze
3757410
6.12.2005
Platí od prog. V1.00-05
Obsah
5
Kalibrace a nastavení
korekce snímače .......... 43
5.1
Nastavení hodnoty korekce
snímače ......................................43
5.2
Kalibrace .....................................44
6
Odstraňování problémů .. 45
7
Rozhraní ..................... 49
7.1
Připojení přístroje MarSurf PS1
k počítači (USB rozhraní) ..............49
Provedení nastavení přístroje .......13
3.3.1 Základní nastavení .............17
3.3.2 Podmínky měření
a vyhodnocení ...................21
3.3.3 Obsahy protokolů ..............27
3.3.4 Meze tolerance ..................28
7.2
Připojení tiskárny MSP2
k přístroji MarSurf PS1
(rozhraní MarConnect) .................50
8
Údržba, čištění
a přeprava .................. 52
4
Měření a vyhodnocení .... 29
8.1
Kontrola integrovaného normálu ...53
4.1
Zapnutí .......................................29
8.2
Výměna akumulátoru ...................53
4.2
Měření ........................................30
9
Rozsah dodávky ........... 55
4.3
Vyhodnocení ...............................31
4.4
Vyhodnocované parametry ...........32
4.5
Ukládání profilů ............................34
4.6
Ukládání výsledků měření .............37
4.7
Vypnutí........................................42
1
Rozsah funkcí ................3
1.1
Kapacita paměti ............................ 5
2
Ovládací prvky ...............6
3
Uvedení do provozu .........9
3.1
Dobíjení akumulátoru .................... 9
3.2
Sestavení měřicího pracoviště .......10
3.2.1 Mobilní měřicí pracoviště ....10
3.2.2 Stacionární měřicí
pracoviště .........................12
3.3
10 Příslušenství, náhradní
a spotřební díly ............ 56
11 Záruka ....................... 57
Prohlášení o shodě ....... 58
Mahr GmbH, MarSurf PS1
1
V tomto návodu k obsluze naleznete následující značky:
i
Všeobecná informace.
Důležitá informace. Nedodržení může způsobit chybné výsledky nebo
poškození přístroje!
2
Mahr GmbH, MarSurf PS1
1
Rozsah funkcí
MarSurf PS1 je příruční drsnoměr pro mobilní použití v dílenských podmínkách. Jeho
rozsah měření činí nejvýše 350 µm (-200 µm
až +150 µm).
S integrovanou posuvovou jednotkou jsou
možná měření ve všech polohách i bez
nastavování. Maximální délka snímané
dráhy činí 17,5 mm. Přístroj se snadno
obsluhuje a odpovídá ustanovením normy
DIN EN ISO 3274.
Přístroj MarSurf PS1 a všechny snímače
Mahr jsou ve výrobním závodě seřízeny. Pro
nejpřesnější měření profilovou (dotykovou)
metodou a k pozdějším kontrolám je
k dispozici automatická funkce kalibrace.
V přístroji MarSurf PS1 je navíc integrován
potřebný normál. 1
Snímače řady PHT disponují novou, otevřenou patkou 1, která do značné míry brání
usazování nečistot a olejů.
Snadno použitelný tvar a nízká hmotnost
(cca 400 g) jsou ideální k mobilnímu použití. Díky přenosné brašně s popruhem přes
rameno a poutku na pásek lze tento přístroj
nosit pohodlně všude s sebou. Vestavěný
akumulátor s možností dobíjení nabízí
dostatečnou kapacitu i pro vícedenní používání k měření 2.
Příslušný síťový zdroj má tři výměnné síťové
adaptéry, díky nimž lze přístroj zapojit přímo
do zásuvky po celém světě.
Všechny funkce přístroje jsou shrnuty
v logicky uspořádaném katalogu. V tomto
katalogu se pomocí tlačítek se šipkami volí
a nastavují požadované funkce.
Nastavení přístroje lze zablokovat a před
neoprávněnými změnami chránit pomocí
číselného kódu.
Při volbě snímané délky a při vyhodnocení
lze přepínat mezi normami ISO (DIN), JIS,
ANSI/ASME a MOTIF.
Nožky v podobě třmenů k nastavení výšky 1
umožňují nejrůznější způsoby dosedání
na povrch (stabilní trojbodové dosedání,
čtyřbodové dosedání například u válcových
měřených předmětů, kombinaci s krytem
snímače apod.) a velmi snadno se nastavuje
jejich výška.
Při měření podle norem ISO (DIN), JIS
a ANSI/ASME se provádí filtrace pomocí fázově správného profilového filtru (Gaussův
filtr) podle normy DIN EN ISO 11562. K
dispozici je také možnost zvolit zkrácenou
mezní vlnovou délku (cutoff).
Díky stabilnímu krytu je přístroj MarSurf
PS1 odolný proti drsným pracovním podmínkám. Tento přístroj se vyznačuje dokonale
ergonomickým designem, přehledně uspořádanými ovládacími prvky a specificky
uspořádaným a dobře čitelným displejem
z tekutých krystalů.
I necvičení uživatelé mohou provádět
správná a opakovatelná měření drsnosti:
je-li aktivní automatika, přístroj rozpozná
periodické a neperiodické profily a automaticky nastaví správný cutoff a příslušnou
snímanou délku v souladu s normou DIN EN
ISO 4288. 3
1
Přihlášen patent
2
Kapacita dostačuje na zhruba 500 měření (závisí na
délce dráhy snímání).
3
Patentováno
Mahr GmbH, MarSurf PS1
3
Pro vyhodnocení změřeného profilu je k
dispozici většina parametrů používaných
dle norem ISO (DIN), JIS, ANSI/ASME
a MOTIF (viz kap. 4.4).
Podmínky vyhodnocení lze nastavit: vztažná
čára a hladina řezu pro podíl materiálu Rmr,
symetrické nebo nesymetrické hladiny
řezu pro počet špiček RPc, operátory A a B
k vyhodnocení MOTIF a hladiny řezu pro
šířky pásma CR, CF, CL.
Ke sledování tolerance lze pro všechny
zvolené parametry nastavit odpovídající
meze tolerance. Jejich překročení se pak
signalizuje na displeji (a v protokolu).
Výsledky a nastavení lze volitelně zobrazovat v metrické nebo anglosaské měrné soustavě.
Ve vnitřní paměti může být uloženo až
15 profilů nebo 20000 výsledků.
Rozhraní MarConnect nabízí možnost připojit externí tiskárnu (například tiskárnu
MSP2 společnosti Mahr). Na tuto tiskárnu
lze vytisknout celý protokol nebo jednotlivé
výsledky měření.
Přístroj MarSurf PS1 lze prostřednictvím
USB rozhraní připojit přímo k počítači. Ze
strany počítače se s ním pracuje jako s USB
paměťovým modulem (Memory-Stick)
a systém ho rozpozná i bez ovladačů.
Díky tomu lze výsledky měření a profily
snadno přenést do počítače a v něm je vyhodnotit například vyhodnocovacím softwarem MarSurf XR 20. Rozšířené možnosti
vyhodnocení dovolují pružnější správu
a dokumentaci výsledků měření.
Rozsáhlé příslušenství přístroje MarSurf
PS1 otevírá četné možnosti použití (viz
kap. 10):
– Na měřené objekty jako klikové hřídele
nebo vačkové hřídele, které se měří
v axiálním směru, je jako volitelné příslušenství k dispozici adaptér pro příčné
snímání.
– Volitelně dodávané čelní prizmatické
vedení umožňuje provádět měření na
čelních plochách rovinných a válcových
obrobků.
Podmínky provozu
Teplota skladování a dopravy:
-10 °C až +40 °C
Pracovní/provozní teplota:
+5 °C až +40 °C
Relativní vlhkost vzduchu:
nekondenzující, max. 85 %
Stupeň krytí: IP40
4
Mahr GmbH, MarSurf PS1
1.1
Kapacita paměti
Každý typ souboru se uloží v interní paměti
ve vlastní složce:
"PROFILE"
obsahuje
– soubory profilu s koncovkou názvu
souboru "*.pcd" (formát Perthometer
Concept).
Tyto soubory lze číst a vyhodnocovat
softwarem MarSurf XR 20.
– soubory profilu s koncovkou názvu souboru "*.txt" (ASCII formát).
"RESULT"
obsahuje soubory s výsledky s koncovkou
názvu souboru "*.txt".
Tyto soubory lze přenášet přes rozhraní
USB do počítače (viz kap. 7.1).
Jsou-li do paměti uloženy jen soubory
jediného typu, je výsledným maximálním
počtem souborů na typ:
Typ souborů
počet bajtů na soubor
Max. počet
souborů
Soubor výsledků (*.txt)
1 kB
2 kB
3 kB
5 kB
cca 750
cca 375
cca 250
cca 150
Soubor profilu (*.pcd)
45 kB
při n = 5
cca 15
Soubor profilu (*.txt)
66 kB až 88 kB
při n = 5
cca 8 až 11
Mahr GmbH, MarSurf PS1
při 10 měřeních se 4 parametry
při 20 měřeních se 4 parametry
při 50 měřeních se 4 parametry
při 100 měřeních se 4 parametry
5
2
1
Ovládací prvky
2
7
3
4
5
6
Obr. 1
Přístroj k měření drsnosti MarSurf PS1
1 Kryt přístroje
nahoře: trojbodové dosedání pro
měření zespodu
dole:
prizma pro válcové měřené
objekty, 4 vnitřní závity
k upevnění příslušenství
uvnitř:
normál
2 Pole tlačítek
Ra, Rz
Tlačítka k zobrazení
parametrů Ra a Rz (při
metodě JIS: RzJ)
F1
Tlačítko k zobrazení libovolně programovatelného
parametru
Lt/Lc
Tlačítko k nastavení 4
cutoff a snímané délky
nebo pro automatický výběr
cutoff a snímané délky podle
norem ISO, JIS, ANSI
resp. snímané délky
metodou MOTIF
Tlačítka se šipkami ke
změnám nastavení 4
v katalogu
4
6
Nastavení přístroje lze měnit jen v případě, že není
zablokováno, tzn. pokud je nastaveno "Zablokování vyp" (viz kap. 3.3.1) a "Uložit vyp"
nebo "Uložit
přerušit" (viz kap. 4.6).
3 Displej
4 Zelená tlačítka Start (vlevo a vpravo)
Start
zapne přístroj. 5
Start
potvrdí snímač.
Start
spustí měření.
Start
přeruší běžící měření.
V následujících kombinacích tlačítek
se jedno z tlačítek Start přidrží a současně se stiskne druhé uvedené tlačítko:
Start + Lt/Lc Otevře katalog nastavení.
Start + Ra Postupně zobrazí zvolené
parametry.
Start + Rz
Vypne přístroj.
Nastavení přístroje,
s nimiž bylo provedeno
poslední bezchybné
měření, zůstávají
zachována.
5 Snímač
6 Ochranu snímače
lze použít ve spojení se třmenem
k nastavení výšky nebo s měřicím
stojanem jako druhý opěrný bod
7 Posuvová jednotka,
otočná a posuvná v podélném směru,
s různými polohami s možností zajištění
5
Je možné jen v případě, že tlačítko Reset (vynulování) (17) se nachází v poloze "I".
Mahr GmbH, MarSurf PS1
AUTO
!
ANSI JIS
ISO
10
Lt
Lc n
5.600mm 0.800*5
11
± TOL
12
13
8
um
9
Obr. 2
MarSurf PS1 s nastavením výšky
8 Úchyt k upevnění příslušenství
(nastavení výšky,
doplňkově čelní prizma)
9 Dva třmeny k nastavení výšky,
uspořádány k trojbodovému dosedání
(lze používat také jednotlivě)
Mahr GmbH, MarSurf PS1
Obr. 3
Displej přístroje MarSurf PS1
(principiální zobrazení: během měření se nemohou
objevit všechny prvky displeje současně.)
10 Symboly upozornění
AUTO
automatické nastavení cutoff
a snímané délky
podmínky měření
!
neodpovídající normám
Stav nabití akumulátoru
(
: akumulátor téměř
vybitý)
ANSI,
JIS, ISO Norma
11 Textové pole k zobrazení snímané
délky Lt (cutoff Lc × počet n jednotlivých měřicích délek) a katalogu,
pokynů k obsluze, chybových hlášení
12 Symboly upozornění
+TOL
Tolerance zobrazeného
parametru překročena
směrem nahoru
-TOL
Tolerance zobrazeného
parametru překročena
směrem dolů
Rozsah měření překročen
směrem nahoru
Rozsah měření překročen
směrem dolů
13 Parametr s výsledkem měření
7
Přenosná brašna
15
16
17
18
Krátký návod, ve kterém jsou popsány
nejdůležitější kroky obsluhy, naleznete
v přední kapse přenosné brašny.
V přenosné brašně lze přístroj MarSurf PS1
s sebou pohodlně nosit kamkoliv díky popruhu na rameno a poutku na pásek.
Obr. 4
Přívody přístroje MarSurf PS1
15 USB
USB rozhraní k připojení
k počítači 6
16 DATA Rozhraní MarConnect (RS-232)
k připojení tiskárny
17 0 / I Tlačítko vynulování
"0": stav při dodávce (přeruší
se přívod napájení), vynulování
nastavení přístroje
"I": provozní stav
18 9 V = připojení nabíječky / síťového
adaptéru
i
6
8
Při použití spínače Reset se
všechna nastavení přístroje MarSurf
PS1 vynulují na tovární nastavení
a všechny
profily
a výsledky
v paměti se smažou.
Je-li to třeba, přístroj MarSurf PS1
nejdříve připojte k počítači a data
uložte.
S operačním systémem Windows 2000 nebo
Windows XP
Mahr GmbH, MarSurf PS1
3
Uvedení do provozu
Přístroj MarSurf PS1 se dodává tak, aby se
vestavěný akumulátor při delším skladování
sám nevybil.
1. Tlačítko Reset (vynulování) (17) posuňte
doprava do polohy "I"; tím se přístroj
připraví k provozu.
3.1
Dobíjení akumulátoru
Přístroj MarSurf PS1 se napájí vestavěným
akumulátorem. Při stacionárním provozu
lze používat přiložený síťový zdroj.
Příprava síťového zdroje:
1. Zvolte vhodný síťový adaptér a připojte
ho k síťovému zdroji.
Akumulátor by se měl nabít,
– pokud přístroj poprvé uvádíte do provozu;
Dobíjení akumulátoru:
– jestliže od posledního dobití uplynuly
zhruba 3 měsíce;
1. Síťový zdroj připojte ke zdířce "9 V ="
(18) přístroje MarSurf PS1 a zapojte ho
do zásuvky.
– jestliže na displeji bliká symbol
(tzn. akumulátoru zbývá již jen zhruba
15 % kapacity),
– jestliže není možné měření, i když symbol
nebliká. 7
K dobíjení používejte výhradně dodávaný síťový zdroj!
Při použití jiných síťových zdrojů
vzniká riziko, že přístroj MarSurf
PS1 bude poškozen a tím zanikají
veškeré nároky na záruku.
Během operace dobíjení se postupně
zobrazí a zhasínají čtyři sloupky v symbolu
.
S připojeným síťovým zdrojem lze ihned
měřit.
Kdykoliv lze zobrazit dosaženou kapacitu
akumulátoru v % (viz kap. 3.3.1).
Zhruba po 1 hodině dobíjení je akumulátor
nabitý a přístroj se automaticky odpojí od
rychlodobíjení a přepne se na udržovací dobíjení.
Přístroj MarSurf PS1 se nabíjí také v případě,
že je prostřednictvím USB rozhraní (15) připojen k počítači. V tomto případě se však
prodlužuje doba dobíjení.
7
Tento případ může nastat například po delší době
skladování.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
9
3.2
Sestavení měřicího pracoviště
3.2.1 Mobilní měřicí pracoviště
Seřízení posuvové jednotky:
Příklady použití:
1. Snímač (5) opatrně zaveďte do úchytu
snímače na čelní straně posuvové jednotky (7); dbejte na správné uspořádání
konektorů.
– Přístroj MarSurf PS1 stojí na dolní straně
prizmatických vedení nebo na třmenech
k nastavení výšky, měření probíhá na
rovné ploše nebo v otvoru, snímací hrot
směřuje dolů.
2. Ochranu snímače (6) na čelní straně
posuvové jednotky pevně přišroubujte.
Kryt snímače používejte podle
možností vždy, protože tím se snímač chrání před poškozením.
Výjimka: v úzkých otvorech nebo
na těžko přístupných místech.
Po výměně snímače je třeba
nový snímač kalibrovat nebo
nastavit jeho hodnotu korekce
(je-li již známa) (viz kap. 5).
3. Případně namontujte další příslušenství
(například nastavení výšky – tzn. úchyt
(8) a jeden nebo oba třmeny (9).
4. Posuvovou jednotku nastavte posouváním v podélném směru a otáčením
do správné polohy při měření. Optimální
polohu k provozu pomohou najít vodicí
kolíky na posuvové jednotce.
10
– Přístroj MarSurf PS1 leží obráceně na
své horní straně (trojbodové dosedání),
prizma slouží k uchycení, měření na
válcových objektech do hmotnosti 1 kg,
snímací hrot směřuje nahoru.
Podle délky měřeného objektu lze
posuvovou jednotku posunout do přední
nebo zadní zajištěné polohy.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
– Přístroj MarSurf PS1 se přidrží svisle;
doplňkové čelní prizma dosedá na
obvodu na válcový měřený objekt, snímací hrot se dotýká čelní plochy měřeného objektu.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
11
3.2.2 Stacionární měřicí pracoviště
Při stacionárním provozu lze přístroj MarSurf PS1 upevnit na měřicí stojan (viz
obr. 5). Používat lze měřicí stojan typu STD, ST-F a ST-G.
K tomu je třeba upínání (6910201), které se
dodává jako volitelné příslušenství.
Chcete-li přístroj MarSurf PS1 namontovat
na měřicí stojan:
1. Seřiďte posuvovou jednotku (viz
kap. 3.2.1).
Za provozu s měřicím stojanem není
ochrana snímače vždy nutná.
2. Přístroj MarSurf PS1 položte na jeho
horní stranu a nasaďte upínání (22),
takže oba šrouby zasahují do pouzder
se závitem na dolní straně přístroje MarSurf PS1.
3. Oba šrouby na upínání dotáhněte.
20
21
22
4. Svorník upínání zaveďte do otvoru na
pojízdném koši sloupku a upevněte pomocí obou kolíků se závitem (na zadní
straně pojízdného koše).
5. Měřený objekt a posuvovou jednotku
vyrovnejte souběžně s pomocí děr stavěcího šroubu (21).
Přístroj MarSurf PS1 lze sklonit o ± 15°.
6. Ruční kolečko k nastavení výšky (20)
pootočte a spusťte snímač na měřený
objekt.
7. K výměně měřeného objektu lze přístroj
MarSurf PS1 v upínání pootočit směrem
nahoru a zajistit.
Oba šrouby upínání a oba kolíky se
závitem musí být vždy dobře dotaženy, protože jinak přístroj MarSurf
PS1 může spadnout a poškodit se!
Obr. 5
Stacionární měřicí pracoviště
s měřicím stojanem
20 Ruční kolečko k nastavení výšky
21 Stavěcí šroub ke korekci sklonu
22 Upínání přístroje MarSurf PS1
(6910201)
12
Mahr GmbH, MarSurf PS1
3.3
Provedení nastavení přístroje
Základní nastavení
Změna nastavení přístroje:
– norma
1. Přidržte stisknuté jedno ze zelených
tlačítek Start a stiskněte tlačítko Lt/Lc.
Otevře se katalog nastavení přístroje
a zobrazí se první dílčí katalog "Podmínky měření".
a podmínky měření
– snímaná délka
– počet jednotlivých měřicích délek
(podle ISO, JIS, ANSI/ASME)
– Ls filtr (podle ISO, JIS, ANSI/ASME)
musí být před měřením změněny.
Všechna další nastavení lze změnit před měřením nebo po něm.
i
Nastavení přístroje lze změnit jen
v případě, že nejsou zablokována,
tj. pokud
– v dílčím katalogu "Nastavení
přístroje"
je
nastaveno
"Zablokování
vyp"
(viz
kap. 3.3.1)
– a v dílčím katalogu "Výsledky"
je nastaveno "Uložit
vyp"
nebo "Uložit
přerušit"
(viz kap. 4.6).
2. Pomocí
nebo
zvolte požadovaný
dílčí katalog (například "Nastavení
přístroje").
3. Pomocí otevřete dílčí katalog.
Zobrazí se první řádek (například
"Jazyk").
4. Pomocí nebo zvolte požadovaný řádek (například "Časový limit").
5. Ke změně hodnoty stiskněte a pomocí
nebo zvolte požadovanou hodnotu
(například "zap").
6. Pomocí potvrďte změnu. 8
Znovu stiskněte
. Tím se zavře dílčí
a uzavřete
katalog; znovu stiskněte
tak katalog.
i
8
Mahr GmbH, MarSurf PS1
Aby zůstalo změněné nastavení
přístroje po vypnutí přístroje MarSurf PS1 zachováno, musí být provedeno s daným nastavením jedno
bezchybné měření.
Stisknutím
nepřevezme.
se volba přeruší a změna se
13
V následující tabulce je zobrazen katalog nastavení přístroje se svými dílčími katalogy
a v nich obsaženými řádky (bližší informace: viz kap. 3.3.1 až 3.3.4).
V horním řádku je hodnota platná při dodávce přístroje MarSurf PS1 nebo po jeho vynulování
(Reset).
Dílčí
katalog
Řádek
hodnota
Podmínky n
měření
Volba počtu n jednotlivých měřicích drah
(podle ISO, JIS, ANSI/ASME).
Lc
norma
krátký
Ls
zap
vyp
C1
0.50 µm
Nastavit horní hladinu řezu počtu špiček RPc.
C2
0.50 µm
Nastavit dolní hladinu řezu počtu špiček RPc.
5.0 %
Nastavit vztažnou čáru podílu materiálu Rmr.
CREF
14
5
Vysvětlení
Zvolit normovaný nebo zkrácený cutoff Lc
(podle ISO, JIS, ANSI/ASME).
Profilový filtr Ls zapnout nebo vypnout.
C
-1.00 µm
Nastavit hladinu řezu podílu materiálu Rmr
(1. jednotlivá hodnota).
C
-2.00 µm
Nastavit hladinu řezu podílu materiálu Rmr
(2. jednotlivá hodnota).
C
-3.00 µm
Nastavit hladinu řezu podílu materiálu Rmr
(3. jednotlivá hodnota).
A
0.5 mm
Operátor A pro vyhodnocení nastavení MOTIF.
B
2.5 mm
Operátor B pro vyhodnocení nastavení MOTIF.
Scr1
5.0 %
Nastavit horní hladinu řezu šířky pásma CR
zóny špičky profilu.
Scr2
15.0 %
Nastavit dolní hladinu řezu šířky pásma CR
zóny špičky profilu.
Scf1
20.0 %
Nastavit horní hladinu řezu šířky pásma CF
zóny středu profilu.
Scf2
80.0 %
Nastavit dolní hladinu řezu šířky pásma CF
zóny středu profilu.
Scl1
85.0 %
Nastavit horní hladinu řezu šířky pásma CL
zóny dna profilu.
Scl2
98.0 %
Nastavit dolní hladinu řezu šířky pásma CL
zóny dna profilu.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
Dílčí
katalog
Řádek
hodnota
Vysvětlení
Protokol Autom. tisk
vyp
zap
Automatický tisk protokolu - zapnutí nebo
vypnutí.
Ra
zap
vyp
Zapnutí nebo vypnutí aritmetické střední
hodnoty drsnosti Ra pro protokol.
...
Toleranční
meze
Zapnutí nebo vypnutí dalších parametrů.
Ra
Max
0.00 µm
Nastavení horní meze tolerance pro Ra.
Ra
Max
0.00 µm
Nastavení dolní meze tolerance pro Ra.
...
Nastavení mezí tolerance pro další zvolené
parametry.
Jazyk
Nastavení
přístro- Jednotka
je
česky
mm
inch
Norma
ISO
JIS
MOTIF
ANSI/ASME
Zvolte jazyk pro nastavení, pokyny pro
obsluhu a chybová hlášení.
Zvolte měrnou jednotku pro výsledky
a nastavení.
Zvolte normu pro volbu snímané délky
a obsazení Rz a F1.
Časový limit
vyp
zap
Zapnutí nebo vypnutí automatického vypínání
přístroje.
Zablokování
vyp
zap
Zapnutí nebo vypnutí blokování nastavení
přístroje.
Kódové číslo
Batt 4.081V
****
78.3 %
F1 =
Rmax
Typ snímače
350
Kalibrace
Změna číselného kódu blokování.
Zobrazení kapacity akumulátoru.
Volba parametru pro tlačítko F1.
Volba typu snímače.
Spuštění kalibrace snímače (viz kap. 5.2).
Hodn. korekce
0 %
Nastavení hodnoty korekce snímače
(viz kap. 5.1).
Posuv
zap
vyp
Datum
15.09.2005
Nastavení data.
14:35
Nastavení času.
Čas
Mahr GmbH, MarSurf PS1
Zapnutí nebo vypnutí posuvu snímače.
15
Dílčí
katalog
Řádek
hodnota
Vysvětlení
Profily
Uložit profil
Uložení aktuálního profilu ve vnitřní paměti.
(viz
kap. 4.5)
Vložit profil
Načtení uloženého profilu.
Vymazat profil
Smazání souboru profilu z paměti.
Chcete-li smazat všechny soubory s profily,
zvolte "P000*.PCD" nebo "P000*.TXT".
Vymazat měření
Smazání posledního automaticky uloženého
souboru profilu z paměti.
Formátu
*.pcd
*.txt
Uložit
vyp
zap
Profily
10
Volba formátu profilu.
Zapnutí nebo vypnutí automatického
ukládání profilů.
Zobrazení počtu již uložených souborů
s profily.
Výsledky
Uložit výsledek
Uložení aktuálních výsledků jako souboru
v interní paměti.
(viz
kap. 4.6)
Vymazat výsledek
Smazání souboru výsledků z paměti.
Chcete-li smazat všechny soubory výsledků,
zvolte "R000*.TXT".
Výsledky
Uložit
6
vyp
zap
přerušit
pokračovat
Vymazat paměť
16
Ukládání výsledků do vnitřní paměti - zapnutí
nebo vypnutí, přerušení, pokračování.
Smazat paměť výsledků.
Vymazat měření
Počet měření
Zobrazení počtu již uložených souborů
s výsledky.
Smazat poslední měření dané řady měření.
26/497
Zobrazení počtu již uložených měření.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
3.3.1 Základní nastavení
Volba normy
Časový limit - zapnutí nebo vypnutí
Pro volbu snímané délky a pro obsazení
tlačítek Rz a F1 lze přepínat mezi normami
ISO, JIS, ANSI/ASME a MOTIF.
Zvolená norma se zobrazí nahoře vpravo
(10) na displeji. 9
Při přepínání normy se podmínky měření,
které normě neodpovídají, automaticky
zruší. Snímaná délka a parametr pro F1
musí být případně zvoleny znovu.
Na ochranu kapacity akumulátoru lze omezit
dobu zapnutí přístroje pomocí časového limitu.
Se zapnutým časovým limitem se přístroj
MarSurf PS1 automaticky vypne zhruba po
minutě, pokud během této doby nepoužijete
žádné tlačítko. Nastavení přístroje, s nimiž
bylo provedeno poslední bezchybné měření,
zůstávají zachována. Výsledky posledního
měření zůstávají rovněž zachovány.
Je-li zvolena norma ISO, JIS nebo
ANSI/ASME, vyhodnotí se profil R.
Pro trvalý provoz v mobilním použití lze časový limit vypnout.
i
Obsazení tlačítka parametru Rz
závisí na zvolené normě:
– U norem ISO, ANSI/ASME
a MOTIF se pomocí Rz zobrazuje
výsledek Rz (ISO).
– U normy JIS se pomocí Rz zobrazuje výsledek RzJ (JIS).
i
Časový limit nezačne působit, je-li
přístroj MarSurf PS1
– připojen prostřednictvím síťového zdroje k síti nebo
– je připojen prostřednictvím USB
rozhraní k počítači.
Je-li zvolena norma ANSI/ASME,
jsou k dispozici parametry Rp
(ASME) a Rpm (ASME). U norem
ISO, JIS a MOTIF je k dispozici
parametr Rp (ISO).
Je-li zvolena norma MOTIF, vyhodnocuje se profil P. Vyhodnocení
parametrů MOTIF se provádí podle
ISO 12085.
Počet jednotlivých měřicích délek
a cutoff (podle ISO/JIS) nelze
měnit.
9
Norma MOTIF se zobrazí v textovém poli za
snímanou délkou.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
17
Blokování nastavení přístroje - zapnutí
a vypnutí (ochrana číselným kódem)
Nastavení přístroje lze zablokovat. Dále
je lze chránit před neoprávněnou změnou
číselným kódem. Přístroj vyžaduje číselný
kód také při otevření dílčích katalogů
"Profily" a "Výsledky".
Z výroby je číselný kód nastaven na hodnotu
"0000". Při tomto nastavení může nastavení
přístroje měnit každý uživatel, tzn. také
zapínat a vypínat blokování nastavení (za
předpokladu, že uložení výsledků bylo
vypnuté nebo nastaveno na "přerušit").
Proto doporučujeme při uvedení přístroje
MarSurf PS1 do provozu zadat vhodný
číselný kód.
i
18
Nastavení přístroje lze změnit jen
v případě, kdy není zablokováno, tj.
pokud
– v dílčím katalogu "Nastavení
přístroje" je nastaveno "Zablokování
vyp"
– a v dílčím katalogu "Výsledky"
je nastaveno "Uložit
vyp"
nebo "Uložit
přerušit"
(viz kap. 4.6).
Zadání resp. změna číselného kódu:
1. Je-li to třeba, vypněte blokování nastavení přístroje (viz dále).
2. V dílčím katalogu "Nastavení přístroje" zvolte pomocí nebo řádek
"Kódové číslo”.
3. Zadání nebo změnu potvrďte .
Zobrazí se aktuální číselný kód a jeho
první místo je podtrženo.
4. Pomocí
a nebo zadejte libovolný
čtyřmístný číselný kód mezi "0001"
a "9999".
5. Pomocí
potvrďte změnu.
6. Je-li to třeba, znovu zapněte blokování
nastavení přístroje (viz dále).
i
S vypnutým blokováním může číselný kód měnit kterýkoliv uživatel.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
Volba parametru pro tlačítko F1
Zapnutí nebo vypnutí blokování:
1. V dílčím katalogu "Nastavení přístroje" zvolte pomocí nebo řádek
"Zablokování”.
2. Změnu potvrďte .
Zobrazí
se
aktuální
"Kódové
číslo
0000 a jeho první místo je
podtrženo.
3. Aktuální číselný kód zadejte pomocí
nebo .
4. Číselný kód potvrďte
a
.
Pokud nezadáte správný číselný kód,
zobrazí se opět řádek "Zablokování"
s dosavadním nastavením:
•
stiskněte, zadejte správný číselný
kód a potvrďte ho .
5. Pomocí nebo
blokování.
6. Pomocí
i
zapněte nebo vypněte
Tlačítko F1 lze v rámci základního nastavení
naprogramovat. Jeho nastavení je ale také
kdykoliv přístupné stisknutím tlačítka F1
zhruba na 2 s.
Parametry, které jsou k dispozici, závisí na
zvolené normě:
– Je-li zvolena norma ANSI/ASME, jsou
použitelné parametry Rp (ASME) a Rpm
(ASME).
– U norem ISO, JIS a MOTIF je k dispozici
parametr Rp (ISO).
i
Parametr, kterým je obsazeno tlačítko F1, se automaticky zapíná
v dílčím katalogu "Protokol".
V dílčím katalogu "Toleranční
meze" lze pro daný parametr stanovit toleranci.
Při novém obsazení tlačítka F1 se
předchozí parametr v dílčím katalogu "Protokol" a "Toleranční
meze" deaktivuje.
potvrďte změnu.
Aby zůstala nová nastavení přístroje (tzn. i nastavení blokování)
zachována i po vypnutí přístroje
MarSurf PS1, musí být provedeno
jedno bezchybné měření s daným
nastavením přístroje.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
19
Volba typu snímače
Zapnutí nebo vypnutí posuvu
Volbou typu snímače se nastavuje rozsah
měření snímače (100 µm, 150 µm nebo
350 µm). Tím je zaručeno, že bude možné
využívat celý rozsah měření snímače
a nebude docházet k chybám při měření
(měření vzduchu).
Jestliže se měřený objekt pohybuje působením cizího pohonu (například rotační
zařízení PURV), musí se posuv snímače vypnout.
Cizí pohon musí být nastaven na rychlost posuvu 0,5 mm/s.
i
Po výměně snímače je třeba nový
snímač kalibrovat nebo nastavit jeho
hodnotu korekce (je-li již známa).
Kalibrace a nastavení hodnoty
korekce snímače jsou popsány
v kap. 5.
Nastavení data
S každým měřením se ukládá datum.
Formát závisí na nastaveném jazyku. Jeli nastaven "Jazyk
česky" je formát
"den . měsíc . rok".
Při tisku protokolu se vytiskne i datum.
Nastavení času
S každým měřením se ukládá čas (hodina : minuta).
Při tisku protokolu se vytiskne i čas.
20
Mahr GmbH, MarSurf PS1
3.3.2 Podmínky měření a vyhodnocení
Vybrat snímanou délku
norem ISO, JIS nebo ANSI/ASME
V textovém poli displeje (11) se zobrazí snímaná délka Lt, délka cutoff Lc a počet n jednotlivých měřicích délek, například
" Lt
Lc n
5.600mm 0.800*5".
1. Tlačítko Lt/Lc stiskněte několikrát, až
se zobrazí požadovaný cutoff a z něj plynoucí normovaná snímaná délka.
Jestliže se pro Lt a Lc zobrazuje namísto
hodnoty řada "*****" a nad ní symbol
"AUTO" (10), je nastaveno automatické
nastavení cutoff a snímané délky.
Délka dráhy snímání podle norem ISO, JIS
nebo ANSI/ASME vyplývá z hodnoty cutoff,
která se volí podle tab. 3.
Přístroj MarSurf PS1 nabízí tři hodnoty
cutoff. Cutoff stanoví, které znaky naměřeného profilu se přiřadí drsnosti.
Lt
Lc
n
ln
1.750 mm (0.250 * 5)
5.600 mm (0.800 * 5)
17.50 mm (2.500 * 5)
1,250 mm
4,000 mm
12,50 mm
0.070 in
0.224 in
0.700 in
0,050 in
0,160 in
0,500 in
(0.010 * 5)
(0.032 * 5)
(0.100 * 5)
Snímaná délka se obvykle skládá z dráhy
rozběhu, pěti jednotlivých měřicích délek lr
(= celková měřicí délka ln) a dráhy doběhu.
Jednotlivé měřicí délky, dráha rozběhu
a dráha doběhu jsou přesně stejně dlouhé
jako normovaný cutoff (viz tabulka 3).
Je-li zapnuté automatické nastavení "AUTO"
pro cutoff a snímanou délku, přístroj během
měření nejdříve zkontroluje, zda jde o
periodický profil:
– U periodického profilu nastavuje přístroj
automaticky cutoff a příslušnou snímanou délku v souladu s normou a podle
velikosti hodnoty RSm (viz tabulka 3).
– Jde-li o neperiodický profil, cutoff a
snímaná délka se nastavují automaticky
podle velikosti hodnoty Rz (viz tabulka 3).
Zjištěná nastavení se zobrazí po skončení
měření.
Tab. 1
Snímané délky (a hodnoty cutoff)
k dispozici podle norem ISO, JIS, ANSI/
ASME
Mahr GmbH, MarSurf PS1
21
Volba počtu jednotlivých měřicích délek
(podle ISO, JIS, ANSI/ASME)
Volba snímané délky
podle normy MOTIF
Jestliže měřený objekt nepřipouští použití
snímaných délek daných normou, lze podle
normy snížit počet n jednotlivých měřicích
délek. 10
V textovém poli displeje
zobrazuje snímaná délka Lt,
"16.00 mm
MOTIF".
Je-li hodnota n menší než 5, zobrazí se na
dipleji symbol ! (10).
i
Volbou normované snímané délky
pomocí Lt/Lc se počet n jednotlivých měřicích délek znovu nastaví
na 5.
(11) se
například
1. Stiskněte opakovaně tlačítko Lt/Lc,
až se zobrazí požadovaná hodnota snímané délky.
Lt
1.000 mm
2.000 mm
4.000 mm
8.000 mm
12.00 mm
16.00 mm
resp.
resp.
resp.
resp.
resp.
resp.
0.040 in
0.080 in
0.160 in
0.320 in
0.480 in
0.640 in
Tab. 2
Snímané délky k dispozici
podle normy MOTIF
Profilový filtr Ls zapnout nebo vypnout
Je-li profilový filtr Ls zapnutý, profil se po
měření filtruje podle snímané délky s mezní
vlnovou délkou 2,5 µm nebo 8 µm.
10
22
Je-li nastaveno automatické nastavování "AUTO"
pro cutoff a snímanou délku, nelze měnit počet n
jednotlivých měřicích délek (ani cutoff).
Mahr GmbH, MarSurf PS1
Volba cutoff
(podle norem ISO, JIS, ANSI/ASME)
Při vyhodnocení podle norem ISO, JIS nebo
ANSI/ASME vzniká z naměřeného profilu
digitálním filtrováním profil drsnosti.
Používá se fázově správný profilový filtr
(Gaussův filtr). Při vyhodnocení parametrů
podle norem DIN EN ISO 13565-2 se použije
metoda zvláštního filtru s potlačením rýh
podle normy DIN EN ISO 13565-1. Filtr se
označuje pomocí cutoff.
Ve zvláštních případech lze namísto normovaného cutoff podle normy ISO 4288 použít
nejbližší kratší cutoff. Toto nastavení lze
provést i po měření. 11
Po nastavení se hodnota cutoff zobrazí
v textovém poli (11).
Je-li zapnut krátký cutoff, zobrazí se na
displeji symbol ! (10).
i
Cutoff je vlnová délka Lc sinusového profilu,
jehož amplituda byla fázově správným filtrem přenesena z 50 %. Pomocí hodnoty
cutoff se stanoví, jaké znaky naměřeného
profilu budou přiřazeny drsnosti.
Volbou normované snímané délky
pomocí Lt/Lc se krátký cutoff opět
vypne.
Cutoff a snímaná délka se volí společně
před měřením pomocí Lt/Lc.
Podle normy DIN EN ISO 4288 je třeba zvolit
cutoff pro měření odpovídající normě
– u periodických profilů podle střední
šířky RSm prvků profilu,
– u neperiodických profilů podle parametrů Ra nebo Rz
(viz tabulka 3).
11
Mahr GmbH, MarSurf PS1
Je-li nastaveno automatické nastavování "AUTO"
pro cutoff a snímanou délku, nelze cutoff změnit.
23
Periodické
profily
Aperiodické profily
Cutoff
Jednotlivá měřicí
délka
Celková měřicí
délka
RSm v mm
Rz v µm
Ra v µm
Lc v mm
lr v mm
ln v mm
(při n = 5)
RSm ≤ 0,13
Rz ≤ 0,5
Ra ≤ 0,1
0,25
0,25
1,25
0,13 < RSm ≤ 0,4
0,5 < Rz ≤ 10
0,1 < Ra ≤ 2
0,8
0,8
4
0,4 < RSm
10 < Rz
2 < Ra
2,5
2,5
12,5
Tab. 3
Určení hodnoty cutoff
podle normy DIN EN ISO 4288
24
Mahr GmbH, MarSurf PS1
Hladina řezu pro počet špiček
Pro výpočet počtu špiček RPc je do profilu
drsnosti vložena horní hladina řezu C1 (30)
a dolní hladina řezu C2 (32). Obě hladiny
řezu jsou rovnoběžné se střední čárou diagramu (31).
Vzdálenost (v µm nebo µin) hladin řezu od
střední čáry diagramu lze nastavit symetricky nebo nesymetricky. 12
30
31
Chcete-li nastavit nesymetrickou vzdálenost hladin řezu C1 a C2 od střední čáry diagramu, postupujte takto:
1. Nejdříve nastavte hodnotu v řádku "C1".
Hodnota dolní hladiny řezu C2 se nastaví
automaticky na -C1.
2. Pomocí zobrazte řádek "C2" a nastavte
požadovanou vzdálenost C2 dolní hladiny řezu.
V případě záporné hodnoty leží hladina
řezu pod středovou čárou grafu.
32
i
Každou změnou hodnoty C1 se hodnota C2 nastaví opět na -C1. Je-li
třeba hodnota C2 ≠ -C1, musí se
hodnota C2 nastavit znovu.
Obr. 6
Hladiny řezu pro počet špiček
30 Horní hladina řezu C1
31 Střední čára diagramu
32 Dolní hladina řezu C2
Při nastavení horní hladiny řezu C1 se hodnota dolní hladina řezu C2 automaticky
nastaví na -C1.
12
Hodnoty C1 a C2 se zadávají v krocích po 0,1 µm.
Menší kroky nemají smysl vzhledem k rozlišení
profilu až 8 nm.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
25
Vztažná čára a hladina řezu
pro podíl materiálu
K výpočtu podílu materiálu Rmr se do profilu přidá hladina řezu C (36). Poloha této
hladiny řezu vyplývá z její vzdálenosti (v µm
nebo µin) ke vztažné čáře CREF (35).
Vztažná čára je rovnoběžná ke střední čáře
diagramu; její poloha je stanovena hodnotou podílu materiálu (například "CREF
5 %").
35
36
Operátory pro vyhodnocení MOTIF
Při výpočtu výsledků měření parametrů
MOTIF se použijí operátory (v mm nebo
in), které stanoví maximální délku průběhu
drsnosti (operátor A) resp. průběh zvlnění
(operátor B).
Podle normy ISO 12085 se operátory A a B
volí podle očekávaných délek průběhu.
Operátor A
Operátor B
Snímaná
délka
Délka
vyhodnocení
v mm
v mm
v mm
v mm
0,02
0,1
0,5
0,1
0,5
2,5
0,64
3,2
16
0,64
3,2
16
Tab. 4
Stanovení operátorů A a B
podle normy ISO 12085
Obr. 7
Vztažná čára a hladina řezu podílu materiálu
Není-li uvedeno jinak, jsou upřednostňované
hodnoty A = 0,5 mm a B = 2,5 mm.
35 Vztažná čára CREF
36 Hladina řezu C podílu materiálu
Nastavit lze tři různé hladiny řezu C, takže je
možný výstup tří jednotlivých hodnot Rmr.
V případě záporné hodnoty leží hladiny řezu
pod vztažnou čárou.
26
Mahr GmbH, MarSurf PS1
3.3.3 Obsahy protokolů
Hladiny řezu šířek pásma
U trojpásmového měření se vypočítávají
šířky pásma CR, CF a CL. Pro každý z
těchto parametrů se zadávají dvě hladiny
řezu (v %), které určují polohu příslušného
pásma v křivce podílu materiálu (40).
Pro zvolené parametry lze stanovit a sledovat meze tolerance (viz kap. 3.3.4).
Je-li k přístroji MarSurf PS1 připojena tiskárna (například MSP2), obsahuje protokol
parametry, které jsou zapnuté v dílčím
katalogu "Protokol".
µm
40
CR
Parametry zvolené v dílčím katalogu "Protokol" (např. "Rmr
zap") lze postupně
zobrazovat v režimu "Parametry" stisknutím a přidržením jednoho zeleného tlačítka
Start a současně tlačítka Ra.
Je-li nastavena možnost "Autom. tisk
zap" a je-li tiskárna připojena, protokol
se automaticky vytiskne po každém
bezchybném měření.
CF
CL
0
Scr1
100 %
Scr2
Scf1
Scf2 Scl2
Scl1
Obr. 8
Hladiny řezu trojpásmového měření
40
Scr1, Scr2:
Scf1, Scf2:
Scl1, Scl2:
Křivka podílu materiálu
Horní a dolní hladina řezu CR
Horní a dolní hladina řezu CF
Horní a dolní hladina řezu CL
Mahr GmbH, MarSurf PS1
27
3.3.4 Meze tolerance
Ke sledování výsledků lze pro každý zvolený
parametr (viz kap. 3.3.3) nastavit horní
a dolní mez tolerance. 13
Je-li za označením "Max" nebo "Min" zobrazena hodnota "0.00", pro danou hodnotu
není předmětná mez tolerance definována.
Je-li nastavena hodnota "0.00" pro "Max"
a "Min", neprovádí se pro tento parametr
kontrola dodržení tolerance.
Při vyhodnocení vybraných parametrů se
kontrolují meze tolerance:
– Jestliže byla u některého zvoleného parametru překročena povolená tolerance,
daný parametr se po měření zobrazí jako
první a zobrazí se symbol "+TOL" nebo
"-TOL" (12).
"+TOL"“ znamená překročení horní
meze tolerance směrem vzhůru, "-TOL"
překročení dolní meze tolerance směrem dolů.
Příklad: Je-li pro horní mez tolerance
nastaveno "Ra
Max 1.50 µm" a výsledek měření činí Ra 1,75 µm, zobrazí se
"+TOL".
– Ve vytištěném protokolu se u parametrů
zobrazuje překročení horní meze tolerance znaménkem plus mezi naměřenou
hodnotou a jednotkou. Při překročení
dolní meze tolerance je zde uvedeno záporné znaménko.
– V souboru výsledků, který lze po uložení
výsledků přenést do počítače, se překročení tolerance již nezobrazuje.
i
13
K nastavení meze tolerance
místy například u Rmr nebo RPc:
s
Je-li některý z parametrů zvolených
pro protokol vypnut, smažou se
odpovídající meze tolerance.
desetinnými
, poté zadejte
nejdříve zadejte "0001" a potvrďte
hodnotu nastavení a potvrďte ji.
K nastavení meze tolerance s desetinnými
místy na vyšší hodnotu bez desetinných míst:
na první pozici zadejte "9" a potvrďte
, poté
. Proces opakujte, dokud se
otevřete pomocí
nepřestane zobrazovat desetinná čárka. Maximální
hodnota je 2500 µm.
28
Mahr GmbH, MarSurf PS1
4
Měření a vyhodnocení
4.1
Zapnutí
1. Přístroj MarSurf PS1 zapnete stisknutím
jednoho ze zelených tlačítek (4). 14
Všechna nastavení přístroje jsou stejná
jako při posledním bezchybném měření
před vypnutím. Výsledky posledního měření se zobrazí.
2. Posuvovou jednotku přesuňte ze zaparkované polohy do polohy při měření (viz
kap. 3.2.1).
Po zapnutí se při stisknutí tlačítka Start
zobrazí informace "Snímač?
START?"
na displeji:
3. Zkontrolujte, zda typ snímače nasazený
v posuvové jednotce (viz označení na
snímači) je také nastaven v přístroji MarSurf PS1 (viz kap. 3.3.1).
Při případné změně snímače je třeba
zkontrolovat, zda je korekční hodnota
snímače odpovídající.
Novým stisknutím tlačítka Start lze
spustit měření.
i
14
Je-li při mobilním použití zapnutý časový limit (viz kap. 3.3.1) a během
jedné minuty nestisknete žádné
tlačítko, přístroj se automaticky
vypne.
Nastavení
přístroje
a výsledky
posledního měření zůstanou zachovány.
Je možné jen v případě, že tlačítko Reset (vynulování) (17) se nachází v poloze "I".
Mahr GmbH, MarSurf PS1
29
4.2
Měření
Po zapnutí přístroje MarSurf PS1 lze ihned
měřit, jsou-li správně nastaveny normy
(viz kap. 3.3.1) a podmínky měření (viz
kap. 3.3.2).
Měření lze kdykoliv přerušit tlačítkem Start.
Pak se ihned zastaví posuv a snímač najede
zpět do své výchozí polohy. Poté lze tlačítkem Start spustit nové měření.
Měření se obvykle provádí v pravém úhlu ke
směru stop po obrábění měřeného objektu.
Nejsou-li patrné žádné stopy po obrábění,
je třeba provést dvě měření posunutá o 90 °
nebo tři měření posunutá o 60 °.
Během měření se sleduje vychýlení snímače. Je-li rozsah měření překročen, posuv se ihned zastaví a snímač se vrátí do
své výchozí polohy. Na displeji se zobrazí
symbol nebo (12) a chybové hlášení.
1. Snímač nastavte do polohy při měření.
Rameno snímače musí být paralelně ke
snímanému povrchu.
Zajistěte, aby během zpětného
chodu nebyl překročen rozsah měření směrem nahoru, aby nedošlo
k poškození snímače!
2. Měření spusťte stisknutím jednoho
zeleného tlačítka Start (4).
Během měření je na displeji zpráva
"Měření". Číslo za tímto slovem označuje úsek dráhy snímání, kterým snímač
právě prochází. 15
Je-li zapnuto automatické nastavení pro
cutoff a snímanou délku, nebo provádíli se měření podle normy MOTIF, je na
displeji zpráva "Měření
--A--".
Rozsah měření se interně automaticky
přepíná, takže měření probíhá vždy
s nejlepším možným rozlišením profilu.
Po měření je na displeji zobrazeno
hlášení "Konec měření", dokud se snímačem nenajedete zpět do výchozí polohy.
Jakmile se opět zobrazí snímaná délka,
lze jedním zeleným tlačítkem Start
spustit nové měření.
15
30
U norem ISO, JIS a ANSI/ASME odpovídá úsek
snímané délky násobku standardní délky cutoff.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
4.3
Vyhodnocení
Po měření lze výsledky ihned vyhodnotit,
pokud byly podmínky vyhodnocení (viz
kap. 3.3.2) a některá základní nastavení
(viz kap. 3.3.1) správně nastaveny.
Po bezchybném měření se zobrazí první
parametr vybraný pro protokol.
Jestliže byla u některého parametru překročena povolená tolerance, daný parametr
se zobrazí jako první a objeví se symbol
"+TOL" nebo "-TOL" (12).
Zobrazení ostatních výsledků měření:
• Pomocí tlačítek parametrů Ra a Rz se
zobrazují hodnoty pro Ra a Rz (podle
normy ISO, ANSI/ASME a MOTIF) resp.
RzJ (podle JIS).
Pokud byly podmínky měření změněny,
nejsou výsledky posledního měření k dispozici.
Parametry, které byly zvoleny po měření
jako další hodnoty protokolu, se vyhodnotí
při příštím otevření režimu "Parametry",
aniž by se muselo měření opakovat.
Nejsou-li pro protokol zvoleny žádné parametry, automaticky se zobrazí Ra.
i
• Tlačítko F1 zobrazuje výsledek měření
parametru, kterým bylo obsazeno (viz
kap. 3.3.1).
• K postupnému zobrazení parametrů
zvolených
pro
protokol
přidržte
stisknuté jedno ze zelených tlačítek Start a stiskněte tlačítko Ra.
Pomocí nebo lze nyní postupně zobrazovat zvolené parametry. Tlačítko
slouží k opuštění režimu "Parametry".
Jestliže se dle vyhodnocení podle
normy ISO, JIS nebo ANSI/ASME
zjišťují parametry podle MOTIF,
nezapomínejte, že příslušná snímaná délka obecně neodpovídá délce
doporučené v normě ISO 12085!
Jestliže se dle vyhodnocení podle
normy MOTIF zjišťují parametry
podle ISO, JIS nebo ANSI/ASME,
nezapomínejte,
že
příslušná
snímaná délka obecně neodpovídá
délce vyplývající z normy ISO 4288!
i
Údaje k vyhodnocovaným parametrům jsou uvedeny v kap. 4.4.
Jestliže se namísto naměřené hodnoty
zobrazí "----", výsledek nelze vypočítat,
– protože není k dispozici platné měření
(například protože poslední měření bylo
přerušeno nebo protože byly změněny
podmínky měření),
– nebo protože podmínky k výpočtu výsledku tohoto parametru nebyly splněny
(viz kap. 6).
Mahr GmbH, MarSurf PS1
31
4.4
Vyhodnocované parametry
Následující parametry
v přístroji MarSurf PS1:
jsou
k dispozici
Parametr
Výstup
Význam
Normy
Ra
Ra
Střední aritmetická hodnota drsnosti
Ra
DIN EN ISO 4287 : 1998
ISO 4287 : 1997
JIS B 0601 : 1994
Rq
RQ
Střední kvadratická hodnota drsnosti
Rq
DIN EN ISO 4287 : 1998
ISO 4287 : 1997
JIS B 0601 : 2001
Rz
Rz
Průměrná hloubka drsnosti Rz (podle
ISO)
resp. Ry (podle JIS)
DIN EN ISO 4287 : 1998
ISO 4287 : 1997
JIS B 0601 : 2001
RZJ
Střední výška Rz elementů profilu
JIS B 0601 : 2001
(dříve: ISO 4287/1 : 1984)
Rmax
RMAX
Maximální hloubka drsnosti Rmax
DIN 4768 : 1990
Rp
RP
Průměrná výška špiček profilu Rp
DIN EN ISO 4287 : 1998
ISO 4287 : 1997
Rp
(ASME)
RP
Maximální výška špiček profilu Rp
ASME B46
Rpm
(ASME)
RPM
Průměrná výška špiček profilu Rp
ASME B46
Rpk
RPK
Redukovaná výška špiček Rpk
DIN EN ISO 13565-2 : 1998
Rk
RK
Střední hloubka drsnosti Rk
DIN EN ISO 13565-2 : 1998
Rvk
RVK
Redukovaná hloubka rýh Rvk
DIN EN ISO 13565-2 : 1998
Mr1
MR1
DIN EN ISO 13565-2 : 1998
Nejmenší podíl materiálu Mr1 profilu
drsnosti:
podíl materiálu (v %) hladiny řezu, která
odděluje vyčnívající špičky od středu
profilu drsnosti.
Mr2
MR2
Největší podíl materiálu Mr2 profilu
drsnosti:
podíl materiálu (v %) hladiny řezu, která
odděluje vyčnívající špičky od středu
profilu drsnosti.
DIN EN ISO 13565-2 : 1998
A1
A1
Oblast špiček A1 (v µm2/mm)
DIN EN ISO 13565-2 : 1998
A2
A2
Oblast rýh A2 (v µm2/mm)
DIN EN ISO 13565-2 : 1998
Vo
VO
Objem zadržení oleje Vo (v mm3/cm2)
Ry (JIS)
odpovídá
Rz
Rz (JIS)
32
Mahr GmbH, MarSurf PS1
Parametr
Výstup
Význam
Normy
Rt
RT
Celková výška Rt profilu R
DIN EN ISO 4287 : 1998
R3z
R3Z
Základní hloubka drsnosti R3z
DB 31007 : 1983
RPc
RPC
Počet špiček RPc
(závisí na hladinách řezu C1 a C2):
Počet prvků profilu (viz RSm) na
cm (nebo na inch), které postupně
překračují horní hladinu řezu C1 a dolní
hladinu řezu C2.
EN 10049 : 2005
ASME B46
Rmr
Rmr
Podíl materiálu Rmr
(závisí na vztažné čáře CREF a hladině
řezu C; volit lze 3 jednotlivé hodnoty)
DIN EN ISO 4287 : 1998
ISO 4287 : 1997
JIS B 0601 : 2001
RSm
RSM
Střední šířka RSm elementů profilu
(dříve: vzdálenost rýh)
DIN EN ISO 4287 : 1998
ISO 4287 : 1997
JIS B 0601 : 2001
S
S
Střední vzdálenost S místních špiček
profilu
JIS 0601 : 2001
CR
CR
Šířka pásma 16 CR zóny špiček profilu
(franc. "critère de rodage")
(závisí na hladině řezu Scr1 a Scr2)
ISO 4287 : 1997
CF
CF
Šířka pásma 16 CF zóny středu profilu
(franc. "critère de fonctionnement")
(závisí na hladině řezu Scf1 a Scf2)
ISO 4287 : 1997
CL
CL
Šířka pásma 16 CL zóny prohlubní
profilu (franc. "critère de lubrification")
(závisí na hladině řezu Scl1 a Scl2)
ISO 4287 : 1997
R
R
Střední hloubka R drsnosti
(závisí na operátorech A a B)
ISO 12085 : 1996
Ar
AR
Střední šířka Ar drsnosti
(závisí na operátorech A a B)
ISO 12085 : 1996
Rx
RX
Maximální hloubka Rx nerovností
profilu
(závisí na operátorech A a B)
ISO 12085 : 1996
tp (JIS,
ASME)
odpovídá
Rmr
16
Odpovídá definici Rdc.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
33
4.5
Ukládání profilů
Přístroj MarSurf PS1 disponuje integrovanou
pamětí, do které lze uložit až 15 souborů
s profily (D profily). 17
Funkce dílčího katalogu "Profily" jsou
přístupné jen po zadání číselného kódu: 18
1. Přidržte stisknuté jedno ze zelených tlačítek Start a stiskněte tlačítko Lt/Lc.
2. Pomocí
nebo
zvolte dílčí katalog
"Profily" a stiskněte .
Zobrazí se aktuální "Kódové číslo
0000 a jeho první místo je podtrženo.
3. Aktuální číselný kód zadejte pomocí
nebo .
4. Číselný kód potvrďte
P000_123.pcd
P000_123.txt
Přípona názvu souboru
(.pcd nebo .txt) se zvolí
podle vybraného formátu
profilu
Číslo souboru profilu (001
až 999) lze změnit
Označení souborů profilů
a
.
Jestliže nezadáte správný číselný kód,
dílčí katalog "Profily" se neotevře:
•
stiskněte, zadejte správný číselný
kód a potvrďte ho .
nebo
zvolte požadovaný
5. Pomocí
řádek (například "Uložit").
6. Ke změně hodnoty stiskněte a pomocí
nebo zvolte požadovanou hodnotu
(například "zap").
7. Pomocí potvrďte změnu. 19
Znovu stiskněte
. Tím se zavře dílčí
katalog; znovu stiskněte
a uzavřete
tak katalog.
17
Možný počet profilů závisí na počtu n jednotlivých
měřicích délek a na počtu případně uložených souborů výsledků.
18
Používá-li se číselný kód "0000" platný z výroby, je
dílčí katalog "Profily" volně přístupný.
19
Stisknutím
nepřevezme.
34
Soubory profilů se ukládají ve složce
"PROFILE" s následující strukturou:
Volba formátu profilu (.pcd nebo .txt)
Profily zaznamenané přístrojem MarSurf
PS1 lze uložit ve dvou různých formátech
profilů:
– soubory s profily s příponou názvu
souboru ".pcd" (formát Perthometer
Concept)
lze číst a vyhodnocovat přímo softwarem
MarSurf XR 20.
– soubory s profily s příponou názvu souboru "*.txt" (ASCII formát)
jsou ASCII soubory, u kterých se jednotlivé body profilu zobrazují jako normované hodnoty profilu. Hodnotu profilu s příslušnými rozměry v µm lze získat
násobením normované hodnoty profilu
vertikálním rozlišením profilu.
Profily v ASCII formátu lze číst v běžném
textovém editoru nebo pomocí programu tabulkového kalkulátoru (například
Microsoft Excel).
se volba přeruší a změna se
Mahr GmbH, MarSurf PS1
Automatické ukládání profilů - zapnutí
nebo vypnutí
Smazání posledního automaticky
uloženého souboru profilu
Je-li zapnuté automatické ukládání profilů,
uloží se každé platné měření automaticky
ve vnitřní paměti. Název souboru se vytvoří
z nejnižšího volného čísla profilu a přípony
názvu souboru.
Je-li zapnuté automatické ukládání profilu, lze touto funkcí jednoduše smazat naposledy uložený soubor profilu. Nelze smazat více souborů po krocích.
1. V dílčím katalogu "Profily" zvolte
řádek "Uložit".
2.
1. V dílčím katalogu "Profily" zvolte řádek "Vymazat měření".
2.
stiskněte, zvolte nastavení "zap"
nebo "vyp" a potvrďte .
stiskněte a potvrďte F1.
Naposledy automaticky uložený soubor
profilu se vymaže z paměti.
Jiným tlačítkem se proces mazání přeruší.
Uložení profilu
Uložení aktuálního profilu ručně ve zvoleném
formátu profilu:
Načtení profilu
1. V dílčím katalogu "Profily" zvolte
řádek "Uložit profil".
Načtení profilu (zvoleného formátu profilu)
z paměti k novému vyhodnocení:
2.
1. V dílčím katalogu "Profily" zvolte řádek "Vložit profil".
stiskněte.
V textovém poli se zobrazí název souboru
s nejnižším volným číslem souboru
profilu.
3. Je-li to třeba, změňte číslo souboru.
4. Potvrďte
.
Jestliže soubor se stejným jménem již
existuje, zobrazí se "Potvrdit F1".
Má-li být soubor profilu přepsán,
potvrďte F1. Jiným tlačítkem se proces
ukládání přeruší.
Celý název souboru se zobrazuje po
dobu operace ukládání, například
"P000_001.pcd".
Mahr GmbH, MarSurf PS1
2.
stiskněte.
V textovém poli se zobrazí první název
souboru ze seznamu, například "Náz.
souboru
P000_001".
3. Zvolte soubor profilu, který chcete načíst.
4. Potvrďte .
Znovu stiskněte
. Tím se zavře dílčí
katalog; znovu stiskněte
a uzavřete
tak katalog.
5. Načtený profil lze nyní vyhodnotit jako
obvykle (viz kap. 4.3).
35
Smazání souborů profilu
Chcete-li smazat jeden soubor profilu (nebo
všechny soubory s profily) ve zvoleném formátu profilu:
1. V dílčím katalogu "Profily" zvolte
řádek "Vymazat profil".
2.
stiskněte.
V textovém poli se zobrazí první název
souboru ze seznamu, například "Náz.
souboru
P000_001".
3. Zvolte soubor profilu, který chcete smazat.
Je-li třeba smazat všechny soubory
s profily, zvolte pomocí poslední položku v seznamu, také podle zvoleného
formátu profilu "P000*.PCD" nebo
"P000*.TXT".
4.
stiskněte a potvrďte F1.
Jiným tlačítkem se proces mazání
přeruší.
Zobrazení počtu uložených souborů
s profily
1. V dílčím katalogu "Profily" zvolte řádek "Profily ".
Zobrazuje se například "Profily
5",
tzn. v paměti je uloženo pět souborů
s profily.
36
Mahr GmbH, MarSurf PS1
4.6
Ukládání výsledků měření
Přístroj MarSurf PS1 disponuje integrovanou
pamětí, do které lze v souborech výsledků
uložit až 400 řad měření a v každé až
500 výsledků. 20
Před spuštěním řady měření musí být
nejdříve provedena požadovaná nastavení
(viz kap. 3.3).
Je-li zapnuté ukládání výsledků, přístroj MarSurf PS1 automaticky zapne zablokování
přístroje. Tím je zajištěna srovnatelnost
výsledků.
Po každém měření se zobrazí počet měření,
pro které byly v aktuální řadě měření až dosud uloženy výsledky.
Jestliže se poslední měření nemá brát
v úvahu (například protože bylo rušeno
jinými vlivy), lze je smazat přímo v návaznosti
na řadu měření.
20
Řadu měření lze přerušit ("Uložit
přerušit"), a měřit v mezidobí
s jiným nastavením měření. Bude-li se
později pokračovat v ukládání výsledků
("Uložit
pokračovat"), automaticky
se opět obnoví správná nastavení.
Je-li paměť výsledků plná nebo má být
řada měření ukončena, lze shromážděné
výsledky měření uložit jako soubor
a prostřednictvím USB rozhraní je přenést
k připojenému počítači (viz kap. 7.1).
Aby bylo možné ukládat nové výsledky,
musí být paměť výsledků smazána.
Je-li ukládání výsledků vypnuté, přístroj
MarSurf PS1 automaticky vypne zablokování přístroje. Díky tomu lze měnit nastavení přístroje.
Možný počet měření závisí na počtu zvolených
parametrů a na počtu příp. uložených souborů s
profily.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
37
Funkce dílčího katalogu "Výsledky" jsou
přístupné jen po zadání číselného kódu: 21
1. Přidržte stisknuté jedno ze zelených
tlačítek Start a stiskněte tlačítko Lt/Lc.
2. Pomocí
nebo
zvolte dílčí katalog
"Výsledky" a stiskněte .
Zobrazí se aktuální "Kódové číslo
0000 a jeho první číslice je podtržena.
3. Aktuální číselný kód zadejte pomocí
a nebo .
4. Číselný kód potvrďte
.
Jestliže nezadáte správný číselný kód,
dílčí katalog "Výsledky" se neotevře:
•
stiskněte, zadejte správný číselný
kód a potvrďte ho .
5. Pomocí nebo zvolte požadovaný řádek (například "Uložit").
6. Ke změně hodnoty stiskněte a pomocí
nebo zvolte požadovanou hodnotu
(například "zap").
Automatické ukládání
výsledků - zapnutí
Před spuštěním řady měření musí
být nejdříve provedena požadovaná
nastavení (viz kap. 3.3).
i
Chcete-li budoucí výsledky zvolených parametrů ukládat v interní paměti:
1. V dílčím katalogu "Výsledky" zvolte řádek "Uložit".
2.
stiskněte, zvolte nastavení "zap"
a potvrďte .
Nastavení přístroje se zablokují proti
změnám a následující měření se převezmou do řady měření.
Po každém měření se zobrazí počet
měření, pro které byly v aktuální řadě
měření až dosud uloženy výsledky (viz
dole).
Při každém měření přístroj MarSurf
PS1 uloží výsledky měření zvolených
parametrů, datum a čas měření.
7. Pomocí potvrďte změnu. 22
Znovu stiskněte
. Tím se zavře dílčí
a uzavřete
katalog; znovu stiskněte
tak katalog.
18
Používá-li se číselný kód "0000" platný z výroby, je
dílčí katalog "Výsledky" volně přístupný.
22
Stisknutím
vezme.
38
se volba přeruší a změna se nepře-
Mahr GmbH, MarSurf PS1
Zobrazení počtu uložených měření
Přerušení automatického ukládání
1. V dílčím katalogu "Výsledky" vyberte
řádek "Počet měření".
1. V dílčím katalogu "Výsledky" zvolte řádek "Uložit".
Obsah displeje například "5/138".
První číslo uvádí počet měření, pro která
byly dosud uloženy výsledky, druhé číslo
uvádí maximální počet měření. 23
1. V dílčím katalogu "Výsledky" zvolte řádek "Vymazat měření".
stiskněte a potvrďte F1.
Poslední měření se všemi výsledky dané
řady měření se smaže.
23
Je-li zobrazen "Počet měření
je vypnuté.
24
Možné jen v případě, že v řádku "Uložit" je zobrazeno nastavení "zap".
Mahr GmbH, MarSurf PS1
0/
stiskněte, zvolte nastavení "přerušit" a potvrďte .
Řada měření se přeruší a nastavení
přístroje lze libovolně měnit.
i
Smazání posledního měření 24
2.
2.
Je-li dosažen maximální počet měření a přesto se spustí další měření,
jednou se zobrazí hlášení "Paměť
výsledků
plná". Ukládání se
automaticky přeruší ("Uložit
přerušit"), nastavení přístroje ale
zůstanou zablokována.
• Chcete-li měřit bez ukládání: jeli to třeba, vypněte blokování (viz
kap. 3.3.1), abyste mohli změnit
podmínky měření.
• Chcete-li ukládat nové výsledky:
uložené výsledky přeneste přes
USB rozhraní jako soubor výsledků, zvolte "Uložit
pokračovat" a smažte paměť výsledků.
0" ukládání
39
Pokračování v automatickém ukládání
1. V dílčím katalogu "Výsledky" zvolte
řádek "Uložit".
2.
stiskněte, zvolte nastavení "Dále"
a potvrďte .
Zobrazí se "Uložit
zap".
Automaticky se obnoví nastavení, která
platí pro dosud uložené výsledky.
Nastavení přístroje se opět zablokují
a následující měření se převezmou do
řady měření.
Smazání všech výsledků 25
Automatické ukládání
výsledků - vypnutí 25
Ukládání výsledků lze vypnout jedině
v případě, že paměť výsledků byla nejdříve
smazána.
1. V dílčím katalogu "Výsledky" zvolte
řádek "Uložit".
2.
stiskněte, zvolte nastavení "vyp"
a potvrďte .
Je-li paměť prázdná, ukládání výsledků
se vypne a nastavení přístroje lze měnit.
Platí nastavení přístroje, se kterými bylo
provedeno poslední měření.
1. V dílčím katalogu "Výsledky" zvolte
řádek "Vymazat paměť".
2.
stiskněte a potvrďte F1.
Celá řada měření se všemi dosud
uloženými výsledky se smaže.
Ukládání výsledků zůstává zapnuté.
Ukládání výsledků do souboru výsledků
Je-li třeba řadu měření ukončit nebo je paměť výsledků plná, lze shromážděné výsledky měření uložit jako soubor výsledků
a přenést je přes USB rozhraní do připojeného počítače.
Soubory výsledků se ukládají ve složce
"RESULT" s následující strukturou:
R000_123.txt
Přípona názvu souboru
(.txt)
Číslo souboru výsledků
(001 až 999), lze ho
změnit
Označení
sledků
25
40
souborů
vý-
Možné jen v případě, že v řádku "Uložit" je
zobrazeno nastavení "zap".
Mahr GmbH, MarSurf PS1
1. V dílčím katalogu "Výsledky" zvolte
řádek "Uložit výsledek".
2.
stiskněte.
V textovém poli se zobrazí název souboru
s nejnižším volným číslem souboru
výsledků.
3. Je-li to třeba, změňte číslo souboru.
4. Potvrďte
.
Jestliže soubor se stejným jménem již
existuje, zobrazí se "Potvrdit F1".
Má-li být soubor profilu přepsán,
potvrďte F1. Jiným tlačítkem se proces
ukládání přeruší.
Kompletní název souboru se krátce
zobrazí, například "R000_001.txt".
Soubor výsledků (textový soubor) lze číst
běžným textovým editorem nebo programem tabulkového kalkulátoru (například
Microsoft Excel). Jednotlivé informace se
navzájem oddělují středníkem; desetinným
oddělovačem je tečka.
V prvním řádku souboru výsledků je označení [PS1 R ].
Ve druhém řádku jsou uvedeny podmínky
měření.
Ve třetím řádku je uvedeno označení
sloupců "Date", "Time" a názvy zvolených
parametrů s příslušnými jednotkami.
Každý následující řádek uvádí pro
provedené měření datum 26 a čas a zjištěné
výsledky měření 27.
Jestliže probíhalo měření s nastavením
"Lt
AUTO", pro každé měření se uvádí
snímaná délka Lt a cutoff Lc.
Konec souboru je označen znakem "@".
i
Při ručním ukládání se interní paměť
nemaže automaticky. Pokud byly
aktuální výsledky uloženy jako soubor, měla by se paměť smazat (viz
výše), aby se výsledky nezapisovaly
dvakrát.
[PS1 R ]
Lt 5.60 mm;Lc 0.80 mm;n 5;A 0.50 mm;B 2.50 mm
Date;Time;Ra
***** µm;RPc(0.5,-0.5)**** /c
22.08.2005;14:44;0.464; 25
22.08.2005;14:44;0.443; 25
@
Obr. 9
Příklad souboru výsledků
Mahr GmbH, MarSurf PS1
26
Datum se zobrazuje ve formátu "den . měsíc . rok",
čas ve formátu "hodina : minuta".
27
Jestliže nebylo možné vypočítat výsledek pro
parametr, zobrazí se namísto toho "----".
41
4.7
Smazání souborů výsledků
1. V dílčím katalogu "Výsledky" zvolte
řádek "Vymazat výsledek".
2.
stiskněte.
V textovém poli se zobrazí první název
souboru ze seznamu, například "Název
souboru
P000_001".
3. Zvolte soubor výsledků, který chcete
smazat.
Mají-li se smazat všechny soubory
výsledků, pomocí
zvolte položku
"R000*.TXT".
4.
stiskněte a potvrďte F1.
Jiným tlačítkem se proces mazání přeruší.
Vypnutí
Chcete-li přístroj MarSurf PS1 vypnout,
pokud se nevypíná sám (tj. když není
zapnutý časový limit, když je přístroj připojen prostřednictvím síťového zdroje k síti
nebo když je prostřednictvím USB rozhraní
připojen k počítači):
1. Jedno ze zelených tlačítek Start přidržte
stisknuté a současně stiskněte Rz.
2. Chcete-li posuvovou jednotku a snímač
nastavit do bezpečné parkovací polohy
vhodné k přepravě:
Posuvovou jednotku vysuňte z krytu
přístroje směrem dopředu, aby bylo
možné pootočit ji o 180° doprava (hrot
snímače ukazuje směrem nahoru) a
znovu ji zasuňte do krytu (vodicí kolík
zapadne do vodicí drážky) až do zadní
zajištěné polohy (viz obr. 9).
Zobrazení počtu uložených souborů
s výsledky
1. V dílčím katalogu "Výsledky" zvolte
řádek "Výsledky".
Obsah displeje je například "Výsledky
15", tzn. v paměti existuje
15 souborů výsledků.
50
5
51
Obr. 9 (otočené zobrazení)
Snímač je v klidové poloze / v kalibrační
poloze
50 Vodicí kolík v zadní zajištěné poloze
5 Snímač
51 Integrovaný normál
42
Mahr GmbH, MarSurf PS1
5
Kalibrace a nastavení korekce snímače
Snímače z programu Mahr jsou ve výrobním
závodě seřízeny tak, že s nimi lze ihned
začít měřit.
Vyladěné snímače jsou nastaveny na jmenovitou citlivost. Je-li v dílčím katalogu
"Nastavení přístroje" v řádku "Hodn.
korekce" nastavena hodnota 0 %, použitý
snímač se provozuje se jmenovitou citlivostí.
Aby bylo dosaženo vyšší přesnosti, lze snímač kalibrovat 28. Při dynamické kalibraci
se zjišťuje odchylka snímače od jmenovité
citlivosti. Přístroj zjišťuje hodnotu korekce,
která se zohlední při vyhodnocení.
Odchylky ležící v rámci tolerance celého
měřicího pracoviště (± 15 %) tak mohou být
kompenzovány.
5.1
Nastavení hodnoty korekce
snímače
Systém umožňuje zadat hodnotu korekce
snímače, aniž by bylo třeba přístroj kalibrovat 28. Tato možnost se využívá například
při výměně snímače, je-li hodnota korekce
používaného snímače již známa.
1. V dílčím katalogu "Nastavení přístroje" zvolte pomocí nebo řádek
"Hodn. korekce”.
2. Chcete-li hodnotu změnit, stiskněte
tlačítko
a pomocí nebo nastavte
hodnotu korekce (rozsah hodnot –15 %
až +15 %).
3. Pomocí
potvrďte změnu.
Ke kalibraci lze použít
– samostatný normál drsnosti (například
PRN 10) nebo samostatný geometrický
normál (například PGN 3),
– nebo integrovaný normál (jen v případě
standardního snímače PHT 6-350).
Jestliže se ke kalibraci používá integrovaný normál, je třeba ho v pravidelných intervalech zkontrolovat
pomocí kalibrovaného absolutního
snímače, aby byla zajištěna platnost
uvedené jmenovité hodnoty Rz (viz
kap. 8.1).
28
Nastavení přístroje lze měnit jen v případě, že
není zablokováno, tzn. pokud je nastaveno
"Zablokování
vyp"
(viz
kap. 3.3.1)
a "Uložit
vyp" nebo "Uložit
přerušit"
(viz kap. 4.6).
Mahr GmbH, MarSurf PS1
43
5.2
Kalibrace
1. Přístroj MarSurf PS1 postavte na jeho
dolní stranu s prizmatem.
2. Při použití samostatného normálu:
Posuvovou jednotku nastavte tak, aby
snímač správně dosedal na normál
drsnosti, tzn.
– snímací hrot je postaven svisle a
– celá snímaná délka je v rámci pole s
definovanou drsností.
Při použití integrovaného normálu (viz
obr. 9 v kap. 4.7):
Posuvovou jednotku vysuňte dopředu
z krytu přístroje, pootočte ji doprava o
180° (snímací hrot ukazuje nahoru) a
znovu ji do krytu zasuňte (vodicí kolík
zapadne do vodicí drážky), až dosáhne
zadní zajištěné polohy.
3. Je-li nastavena norma ISO:
• Při použití samostatného normálu:
Pomocí Lt/Lc zvolte snímanou délku
podle údaje cutoff Lc na normálu.
Příklad: U PRN 10 s údajem Lc =
0,8 mm nastavte na přístroji MarSurf
PS1 hodnotu cutoff Lc = 0,800 mm.
Výsledkem je snímaná délka Lt =
5,600 mm.
• Při použití integrovaného normálu:
Pomocí Lt/Lc zvolte snímanou délku
5.600 mm.
4. V dílčím katalogu "Nastavení přístroje" zvolte pomocí nebo řádek
"Kalibrace" a potvrďte .
Zobrazení "Rz jmen.h. 09.50 µm".
5. Na dolní straně přístroje odečtěte
jmenovitou hodnotu Rz 29 a zadejte
tlačítkem a nebo . 30
6. Po potvrzení hodnoty
následují
automaticky tři měření. 31
Během měření se zobrazuje "Měření".
7. Po každém měření se krátce zobrazí
vždy zjištěná hodnota Rz (například
"Rz
9.45 µm").
Po 3. měření se z naměřených hodnot Rz
se vypočítá střední hodnota. Z uvedené
střední hodnoty se vypočítá hodnota
korekce.
– Je-li hodnota korekce v rozsahu
± 15 %, převezme se do nastavení
přístroje
(zobrazení například
"Hodn. korekce
-4 %").
– Jestliže hodnota korekce přesahuje
výše uvedený rozsah, zobrazí se
"Hodn. korekce > ± 15".
Náprava: zkontrolujte sestavu měření, snímač, svislou orientaci snímacího hrotu a zadanou jmenovitou
hodnotu Rz a kalibraci zopakujte.
8. Opakování kalibrace:
• Stiskněte dvakrát .
• Znovu zadejte požadovanou hodnotu
Rz.
stiskněte.
•
9. Jestližeaniněkolikeréopakováníkalibrace
nevede k použitelnému výsledku, je snímač pravděpodobně vadný. Případně ho
zašlete k přezkoušení.
Je-li nastavena norma JIS, ANSI/ASME
nebo MOTIF, automaticky se nyní přepne
na ISO a nastaví se cutoff Lc = 0,800 mm
se snímanou délkouLt = 5,600 mm.
44
29
Při použití samostatného normálu lze odečíst
jmenovitou hodnotu Rz z kalibračního normálu
nebo z příslušného kalibračního osvědčení.
30
Jmenovitá hodnota Rz může být nejvýše 20,00 µm.
31
Pokud po zapnutí nebylo ještě provedeno žádné
měření, zobrazí hlášení "Snímač?
START?" na
displeji. První kalibrační měření se spustí stisknutím
jednoho ze zelených tlačítek Start.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
6
Odstraňování problémů
Při poruchách se doporučují následující
nápravná opatření:
Porucha/
hlášení
Příčina
"----"
– Výsledek nelze vypočítat,
(namísto naměřené
protože neexistuje platné
hodnoty)
měření.
Náprava
Spusťte měření.
– Podmínky k výpočtu
výsledků nejsou splněny.
Při Rmr:
hloubka drsnosti Rt je
≤ 0,8 % rozsahu měření.
Nelze napravit.
Při R3z:
na jednotlivé měřicí délce
se nenacházejí 3 špičky
a 3 prohlubně.
Případně zvolte delší snímanou
délku.
Při RzJ:
na jednotlivé měřicí délce
se nenachází 5 špiček
a 5 prohlubní.
Případně zvolte delší snímanou
délku.
Při RSm:
střední hodnota drsnosti Ra
je ≤ 0,4 % rozsahu měření.
Nelze napravit.
Při R, Ar, Rx:
z vyhodnocení Motifs
nevyplývá drsnost.
Zkontrolujte nastavení
operátorů A a B.
Při Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2,
A1, A2:
Mahr GmbH, MarSurf PS1
– hloubka drsnosti Rt je
≤ 0,8 % rozsahu měření.
Nelze napravit.
– K dispozici je méně
než deset tříd rozdělení
materiálu v rozsahu
jádrového profilu.
Nelze napravit.
– Není k dispozici průběh
křivky podílu materiálu
ve tvaru "s" požadovaný
normou ISO 13565-2.
Nelze napravit.
45
Porucha/
hlášení
Příčina
Náprava
Symbol akumulátoru
bliká
Akumulátor je téměř vybitý.
Akumulátor nabijte (zhruba po
1 hodině nabíjení je dosažena
plná kapacita akumulátoru).
Přístroj po výměně
akumulátoru
nefunguje.
Akumulátor byl nesprávně
vložen.
Přístroj otevřete, akumulátor
vyjměte a podle označení
v přihrádce na akumulátor ho
vložte znovu (viz kap. 8).
Dolní mez
překročena
a symbol
Rozsah měření byl překročen
dolů; měření bylo přerušeno;
vyhodnocení není možné.
Měřený objekt nebo posuvovou
jednotku případně znovu
vyrovnejte.
Hodn. korekce
> ± 15
Vypočítaná hodnota korekce
snímače je mimo toleranci
± 15 %.
– Zkontrolujte sestavu měření.
– Zkontrolujte snímač.
– Zkontrolujte svislé postavení
snímacího hrotu.
– Zkontrolujte jmenovitou
hodnotu Rz.
– Zopakujte kalibraci.
– případně snímač zašlete
k přezkoušení.
Horní mez
překročena
a symbol
Rozsah měření byl překročen
nahoru; měření bylo přerušeno;
vyhodnocení není možné.
Nastav.
zablokována
Nastavení přístroje nelze měnit,
protože
46
Měřený objekt nebo posuvovou
jednotku případně znovu
vyrovnejte.
– je zapnuté blokování nebo
– Pro změnu nastavení v dílčím
katalogu "Nastavení přístroje" vypněte blokování.
– ukládání výsledků je
zapnuté.
– Případně v dílčím katalogu
"Výsledky" vypněte
ukládání výsledků.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
Porucha/
hlášení
Příčina
Náprava
Paměť výsledků
plná
Paměť výsledků je plná a žádné – Chcete-li měřit bez ukládání:
další výsledky nelze ukládat.
je-li to třeba, vypněte
Ukládání se automaticky přeruší
blokování, abyste mohli
("Uložit
přerušit"),
měnit podmínky měření.
nastavení přístroje ale zůstanou
– Chcete-li ukládat nové
zablokována.
výsledky: uložené výsledky
přeneste přes USB rozhraní
jako soubor výsledků, zvolte
"Uložit
pokračovat"
a smažte paměť výsledků.
Paměť výsl.
prázdná
Paměť výsledků je prázdná,
protože automatické ukládání
výsledků ještě neuložilo žádné
výsledky.
Zapněte ukládání výsledků
a proveďte měření.
Snímač?
START?
Po zapnutí se snímač musí
potvrdit.
– Zkontrolujte, zda typ snímače v posuvové jednotce je
nastaven v přístroji MarSurf
PS1.
– Po změně snímače:
zkontrolujte, zda hodnota
korekce snímače odpovídá.
– Znovu stiskněte jedno ze
zelených tlačítek Start
a spusťte měření.
Spustit měření! Požadovanou funkci (například Spusťte měření.
Ukládání profilu) nelze provést,
protože není k dispozici platné
měření (například protože po
posledním měření byly změněny
podmínky měření).
Mahr GmbH, MarSurf PS1
47
Porucha/
hlášení
Příčina
Systémová chyba Interní porucha.
Náprava
– Přístroj vypněte a znovu
zapněte.
– Tlačítko Reset (vynulování)
(17) posuňte doleva do
polohy "0". Poté ho znovu
posuňte doprava, přístroj
znovu zapněte a nastavení
přístroje zvolte znovu.
– Při opakovaném výskytu:
přístroj zašlete k opravě;
přiložte popis postupu
obsluhy.
Ztráta dat
48
Při zapnutí bylo zjištěno, že se
nastavení přístroje ztratila.
Nastavení přístroje zvolte znovu.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
7
Rozhraní
7.1
Připojení přístroje MarSurf PS1
k počítači
(USB rozhraní)
Přístroj MarSurf PS1 lze prostřednictvím
USB rozhraní připojit k počítači. Od systému
Windows 2000 se přístroj automaticky
rozpoznává jako USB paměťový modul
(Memory-Stick).
Díky tomu lze výsledky měření a profily
snadno přenést do počítače a v něm je vyhodnotit například vyhodnocovacím softwarem MarSurf XR 20. Rozšířené možnosti
vyhodnocení dovolují pružnější správu
a dokumentaci výsledků měření.
Připojení přístroje MarSurf PS1 k počítači:
1. Přístroj MarSurf PS1 zapněte jedním ze
zelených tlačítek Start.
2. USB kabel (3018921) s konektorem
Mini USB připojte k rozhraní "USB" (15)
přístroje MarSurf PS1 a běžným konektorem USB do počítače.
3. V programu Průzkumník Windows přepněte k nové jednotce "MarSurf_PS1".
4. Potřebné profily ze složky "PROFILE",
soubory výsledků ze složky "RESULT"
zkopírujete nebo vyjmete.
Aby nedošlo k možné ztrátě
dat, musí být přístroj MarSurf
PS1 odpojen od počítače funkcí
"Bezpečného odebrání".
5. Klepněte na symbol “Bezpečné odebrání” vpravo dole v informační části
panelu úloh systému Windows.
6. Zvolte například položku "Odebrat hromadnou paměť USB – jednotka (E:)".
7. Počkejte, až se zobrazí hlášení "Hardware lze nyní bezpečně odebrat"
a přístroj odpojte od USB rozhraní.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
49
7.2
Připojení tiskárny MSP2
k přístroji MarSurf PS1
(rozhraní MarConnect)
Přístroj MarSurf PS1 je vybaven rozhraním
MarConnect (RS-232). K tomuto rozhraní
lze připojit například tiskárnu statistik MSP2
společnosti Mahr a vytisknout protokol aktuálního měření.
Pro rozhraní MarConnect jsou stanoveny
následující parametry přenosu:
přenosová rychlost 4800 Baud, sudá parita,
1 startovací bit, 7 datových bitů, 1 stop bit.
i
Tyto parametry přenosu musí
být zvoleny také v komunikujícím
přístroji (například tiskárna MSP2).
Připojení tiskárny MSP2 a nastavení parametrů přenosu:
1. Datový kabel Opto-RS-232 (4102410)
připojte malým konektorem k rozhraní
"DATA" (16) přístroje MarSurf PS1 a konektorem D-SUB s 9 kontakty k rozhraní
"INPUT" tiskárny MSP2.
2. Přístroj MarSurf PS1 zapněte jedním ze
zelených tlačítek Start.
3. Je-li to třeba, připojte tiskárnu MSP2
k síti.
4. Tiskárnu zapněte tlačítkem ON/OFF.
5. Na tiskárně MSP2:
• Stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se hlavní nabídka "Interface".
• Tlačítkem nebo zvolte nastavení
"Interface
Opto".
• Tlačítkem
nebo
zvolte hlavní
nabídku "ASCII printer".
• Stiskněte tlačítko STAT.
nebo
zvolte nastavení
• Pomocí
"DTR
4" a potvrďte je ENTER.
• Postupně zvolte pomocí a nebo
následující nastavení:
"Baud Dat
Par Stp
4800
7
E
1".
• Stiskněte ENTER.
Tlačítkem nebo zvolte nastavení
"Save?
yes" a potvrďte tlačítkem ENTER.
50
Mahr GmbH, MarSurf PS1
Tisk protokolu nebo jednotlivých výsledků
měření:
1. Tiskárnu MSP2 zapněte tlačítkem ON/
OFF.
2. Na tiskárně stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se hlavní nabídka "Interface".
• Tlačítkem
nebo
zvolte hlavní
nabídku "ASCII printer".
• Stiskněte tlačítko DATA.
3. Je-li v dílčím katalogu "Protokol"
přístroje MarSurf PS1 nastaveno
"Autom. tisk
zap", protokol se
nyní vytiskne automaticky po každém
bezchybném měření.
4. Tisk parametru aktuálně zobrazeného
na přístroji MarSurf PS1:
stiskněte malé červené tlačítko na datovém kabelu.
Obsah protokolu
Protokol zobrazuje v prvních dvou řádcích
datum a čas měření.
V následujícím řádku se uvádí příslušná
snímaná délka.
Při měření podle normy ISO, JIS nebo
ANSI/ASME:
– V řádku "Lc" se uvádí délka cutoff.
– Je-li v řádcích Lt a Lc navíc údaj
"(AUTO)", přístroj MarSurf PS1 automaticky nastavil hodnotu pro cutoff a snímanou délku.
– Jestliže měření proběhlo se sníženým
počtem jednotlivých měřicích délek, zobrazí se navíc řádek "n".
Poté se zobrazí výsledky měření parametrů,
které byly vybrány v dílčím katalogu "Protokol" (viz kap. 3.3.3).
U počtu špiček RPc se v závorkách uvádějí hodnoty horní hladiny řezu C1 a dolní
hladiny řezu C2 (v µm nebo µin).
Při podílu materiálu Rmr se uvádějí v závorkách hodnoty hladiny řezu C (v µm nebo
µin) a vztažná čára CREF (v %).
Při zpracování šířek zón CR, CF, CL se
v závorkách uvádějí hodnoty jednotlivých
hladin řezu (in %).
Při vyhodnocení zvolených parametrů se
kontrolují meze tolerance:
Překročení horní meze tolerance se zobrazuje znaménkem plus mezi naměřenou
hodnotou a jednotkou. Při překročení dolní
meze tolerance je zde uvedeno záporné
znaménko.
Mahr GmbH, MarSurf PS1
51
8
Údržba, čištění a přeprava
U přístroje MarSurf PS1 se provádějí
následující práce údržby:
• Kontrola integrovaného normálu
– v pravidelných intervalech provedená uživatelem (viz kap. 8.1),
– zhruba po 350 kalibracích provedená servisem společnosti Mahr.
Protože integrovaný normál podléhá
při kalibraci přirozenému opotřebení,
je třeba, aby ho uživatel v pravidelných
intervalech kontroloval pomocí samostatného absolutního snímače.
Zhruba po 350 kalibracích musí být integrovaný normál zkontrolován a případně
vyměněn servisem společnosti Mahr.
Při každodenní kalibraci to odpovídá životnosti v délce jednoho roku.
• Výměna akumulátoru
– zhruba po 2 až 3 letech
provede uživatel (viz kap. 8.2).
Přístroj MarSurf PS1 a snímač jsou z výroby
sladěny, a proto je není třeba nastavovat.
Přesto se doporučuje v určitých časových
intervalech nebo při podezření na chybné
naměřené hodnoty překontrolovat přesnost
měření. To se provádí kalibrací s integrovaným normálem nebo samostatným normálem drsnosti nebo geometrickým normálem (viz kap. 5).
Přístroj samotný stejně jako ostatní komponenty sady MarSurf PS1 vždy chraňte před
přímým slunečním svitem, vysokou vlhkostí
vzduchu a působením prachu!
Čištění
• Přístroj MarSurf PS1 v případě potřeby
čistěte měkkou látkou, ze které se neuvolňují vlákna, lehce navlhčenou vodou
nebo běžným čisticím prostředkem na
umělé hmoty.
• Snímač v případě potřeby vyčistěte
měkkým vlasovým štětcem.
Při čištění nesmí do přístroje proniknout žádné kapaliny.
K čištění nepoužívejte čisticí prostředky rozpouštějící umělé hmoty
(zejména žádný aceton) a žádné
alkalické čisticí prostředky (louhy)!
Uchování
Doporučuje se nepoužívaný přístroj MarSurf PS1 a příslušenství uložit v příslušné
přepravce z polypropylenu.
Síťový kabel síťového zdroje se nesmí
přehýbat ani namáhat tahem!
Přeprava/expedice
Přístroj MarSurf PS1 a příslušenství
přepravujte jen v příslušné přepravce
z polypropylenu
a ve
vhodném obalu!
Snímač
musí
být
zabalen
v ochranném pouzdru!
Jinak zanikají veškeré nároky ze záruky.
Snímacího hrotu se nedotýkejte
a chraňte ho před nárazy!
Do snímače nesmí proniknout tuky,
oleje ani jiné kapaliny.
52
Mahr GmbH, MarSurf PS1
8.1
Kontrola integrovaného normálu
Ke zjištění hodnoty Rz integrovaného normálu:
1. Vhodný měřicí přístroj drsnosti (například Perthometer S2, posuvová jednotka
PZK, absolutní snímač MFW) umístěte
tak, aby jeho snímač dosedal na integrovaný normál a aby bylo možné změřit snímanou délku 5,6 mm (viz obr. 10).
8.2
Maximální kapacita vestavěného akumulátoru se dlouhodobým používáním
postupně snižuje, takže zhruba po dvou až
třech letech je třeba vyměnit vestavěný akumulátor.
2. U měřicího přístroje nastavte snímanou
délku Lt = 5,6 mm.
3. Proveďte jedno nebo několik měření
a vždy odečtěte naměřenou hodnotu Rz.
4. Z naměřených hodnot Rz vypočítejte
střední hodnotu.
5. Zjištěnou hodnotu Rz zadejte při příští
kalibraci s přístrojem MarSurf PS1 jako
jmenovitou hodnotu Rz.
Výměna akumulátoru
i
Výměnu akumulátoru smí provádět
jen proškolený kvalifikovaný personál.
Používejte výhradně Li-Iontový
akumulátor o parametrech 3,6 V /
700 mAh (3018466). Jinak hrozí zničení přístroje.
Při použití spínače Reset se
všechna nastavení přístroje MarSurf
PS1 vynulují na tovární nastavení
a všechny
profily
a výsledky
v paměti se smažou.
Je-li to třeba, přístroj MarSurf PS1
nejdříve připojte k počítači a data
uložte.
60
61
–
+
62
51
Obr. 10
Kontrola integrovaného normálu
51 Integrovaný normál
55 Samostatný absolutní snímač
Mahr GmbH, MarSurf PS1
55
Obr. 11
Výměna akumulátoru
60 Plochý kabel
61 Přihrádka na akumulátor
s označením polarity akumulátoru
62 Akumulátor
(rýha po obvodu označuje kladný pól)
53
Výměna akumulátoru:
1. Tlačítko Reset (vynulování) (17) posuňte
doleva do polohy "0". Tím se přístroj
MarSurf PS1 vypne.
2. Čtyři šrouby na dolní straně přístroje
MarSurf PS1 povolte křížovým šroubovákem a vyjměte je.
3. Přístroj MarSurf PS1 postavte na jeho
dolní stranu s prizmatem.
Pozor: interní plochý kabel (60)
se nesmí povolit a nesmí být překroucený ani přehnutý!
4. Horní stranu přístroje MarSurf PS1
opatrně sklopte doleva o 90 ° (jako
desky knihy).
5. Akumulátor opatrně vyzvedněte pomocí
malého šroubováku apod. z přihrádky
na akumulátor (61).
6. Nový akumulátor (62) (3018466) zaklapněte se správnou polaritou mezi
pružinové kontakty. Rýha po obvodu
akumulátoru je u kladného pólu akumulátoru.
7. Horní část přístroje MarSurf PS1 opatrně
opět nasaďte.
Dbejte, aby
– interní plochý kabel (60) se neuvolnil
a byl ve správné poloze (tzn. nebyl
přetočen ani přehnutý),
– zelené kryty tlačítek Start byly ve
správné poloze.
Tyto čtyři šrouby jsou samořezné. Použijete-li při dotahování
šroubů příliš velký krouticí moment, může dojít k poškození
krytu přístroje!
8. Čtyři šrouby znovu nasaďte a dotáhněte
kroutivým momentem max. 1 Nm.
9. Tlačítko Reset (vynulování) (17) znovu
posuňte doprava do polohy "I".
10. Síťový zdroj připojte ke zdířce "9 V ="
(18) na zadní straně přístroje MarSurf
PS1 a zapojte ho do zásuvky.
11. Přístroj MarSurf PS1 zapněte jedním ze
zelených tlačítek Start a dobíjejte ho
zhruba 1 hodinu.
12. Znovu proveďte potřebná nastavení
přístroje MarSurf PS1 (viz kap. 3).
54
Mahr GmbH, MarSurf PS1
9
Rozsah dodávky
6910210 Sada MarSurf PS1
6910200 Drsnoměr MarSurf PS1
(14 jazyků, s možností
přepínání), s integrovanou
posuvovou jednotkou a
normálem
Přepravka poskytuje místo na následující
příslušenství:
– dva další PHT snímače,
– prodlužovací nástavec snímače,
– adaptér na příčné snímání,
– čelní prizma,
– upínač na měřicí stojan.
6111520 Snímač PHT 6-350,
snímač s opěrnou patkou,
rozsah měření 350 µm,
k měření na rovných plochách,
v otvorech od průměru 6 mm do
hloubky 17 mm, v drážkách od
šířky 3 mm
7028532 Kryt snímače
na otvory od průměru 10 mm
6910202 Nastavení výšky
do max. 50 mm
(vč. upínání a 1 páru výškově
nastavitelných třmenů)
3018838 Širokopásmový síťový zdroj
(100 V AC až 264 V AC, 9 V =)
se třemi síťovými adaptéry
3903456 Šroubovák na šrouby
s šestihrannou hlavou,
SW 2,0
3018921 USB kabel, délka 1,5 m,
k připojení k USB rozhraní
počítače
3757410 Návod k obsluze (14 jazyků)
3757409 Krátký návod (14 jazyků)
7035693 Přenosná brašna s popruhem
na rameno a poutkem na pásek
7032977 Polypropylenová přepravka
Mahr GmbH, MarSurf PS1
55
10
Příslušenství, náhradní a spotřební díly
Určité díly příslušenství jsou k dostání jako
sady. V nich obsažené díly lze ale objednávat
i jednotlivě.
6910213 Sada snímače PHT pro
přístroj MarSurf PS1
6111521 Snímač PHT 3-350,
snímač s opěrnou patkou,
rozsah měření 350 µm,
k měření v otvorech od průměru
3 mm až do hloubky 17 mm
6111524 Snímač PHT 11-100,
snímač s opěrnou patkou,
zahnutý,
rozsah měření 100 µm,
k měření na hlouběji ležících
místech, například v drážkách
od šířky 2,5 mm do hloubky
7,5 mm
6910212 Sada příslušenství přístroje
MarSurf PS1
6850540 Prodlužovací nástavec
snímače, délka 80 mm,
k měření v otvorech od průměru
9 mm
(se snímačem PHT 3-350)
6850541 Adaptér
pro snímání v příčném směru
6910203 Čelní prizma
k měření na čelních plochách
rovinných a válcových obrobků
6910201 Upínání
k upevnění přístroje MarSurf
PS1 na měřicí stojan ST-D,
ST-F nebo ST-G
6910211 Sada tiskárny pro přístroj
MarSurf PS1
4102040 Tiskárna statistik MSP2
(jazyky DE, EN, FR s možností
přepínání),
vč. síťového zdroje
(100 V AC až 240 V AC, 7,5 V =),
1 role termopapíru
(šířka 58 mm, Ø 46 mm)
4102410 Datový kabel Opto-RS-232,
délka 2 m
Další jednotlivě dodávané díly příslušenství:
6111520 Snímač PHT 6-350,
snímač s opěrnou patkou,
rozsah měření 350 µm,
k měření na rovných plochách,
v otvorech od průměru 6 mm
do hloubky 17 mm, v drážkách
od šířky 3 mm
6111522 Snímač PHTF 0,5-100,
snímač s opěrnou patkou,
rozsah měření 100 µm,
k měření na bocích zubů
6111525 Snímač PHTR 100,
snímač s opěrnou boční patkou,
rozsah měření 100 µm,
k měření konkávních
a konvexních ploch
6111523 Snímač PT 150
snímač se dvěma patkami,
rozsah měření 150 µm,
k měření plechů a válcových
ploch podle DIN EN 10049
(SEP)
3018466 Li-Iontový akumulátor pro
přístroj MarSurf PS1,
3,6 V / 700 mAh
56
Mahr GmbH, MarSurf PS1
11
Záruka
Námi dodávaný přístroj byl pečlivě konstruován i vyroben. Před expedicí byl znovu
podroben důkladné kontrole.
Proto zaručujeme dodržení platných bezpečnostních předpisů, solidní zpracování
a bezvadnou funkci.
Délka a podmínky záruky jsou uvedeny
ve všeobecných dodacích podmínkách
společnosti Mahr GmbH resp. v kupní
smlouvě.
6710803 Měřicí stojan MarSurf ST-D
6710806 Měřicí stojan MarSurf ST-F
6710807 Měřicí stojan MarSurf ST-G
6710529 XY stůl MarSurf CT 120
6820420 Normál drsnosti PRN 10,
normál drsnosti povrchu pro
dynamickou kalibraci;
soustružený profil,
hloubka profilu cca 10 µm;
vč. kalibračního listu Mahr
6820601 Geometrický normál PGN 3,
normál drsnosti povrchu pro
dynamickou kalibraci;
sinusový profil rýh,
hloubka profilu zhruba 3 µm,
vzdálenost rýh zhruba 0,12 mm
Jestliže nebyly uzavřeny jiné dohody, platí
následující ustanovení:
Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení ani na vady způsobené nesprávným
zacházením, použitím v rozporu s účelem
nebo nedodržováním návodu k obsluze.
Výrobce zodpovídá za funkci a bezpečnostně technické vlastnosti pouze v případě, že veškeré zásahy do přístroje, přesahující rozsah prací popsaných v návodu k
obsluze, provádí výhradně on sám nebo jím
výslovně pověřená pracoviště.
Protože snímač podle podmínek použití
a prostředí podléhá přirozenému opotřebení, jsou závady v důsledku opotřebení
vyloučeny ze záruky.
Protože akumulátor podléhá přirozenému
opotřebení, platí pro něj záruka 6 měsíců.
6299009 Software k vyhodnocení
"MarSurf XR 20"
vč. softwarového klíče (USB)
s příslušnou licenční disketou
a software "MarSurf XR 20"
(9 jazyků, s možností přepínání)
Mahr GmbH, MarSurf PS1
57
Prohlášení o shodě
58
Mahr GmbH, MarSurf PS1
www.mahr.com

Podobné dokumenty

drsnoměry - Microtes

drsnoměry - Microtes • dílčí měřené délky nastavitelné od 1 do 5 • automatický výběr filtrů a snímané délky • fázově korektní profilový filtr dle DIN EN ISO 11562 • cutoff 0,25 / 0,8 / 2,5 mm (0.01 / 0.032 / 0.100 inch...

Více

Sborník 2006

Sborník 2006 v čepel bývá blanitý jazýček a u některých druhů i ouška. Listová čepel je většinou plochá, u suchomilných druhů štětinovitá. Některé druhy

Více

UTB ve Zlíně

UTB ve Zlíně většině případů to možné je), přepracujte strukturu dokumentu tak, aby jste se použití teto úrovně vyhnuli.

Více

MSP -‐ RF and DSP engineering (RDE) sem/hod 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MSP -‐ RF and DSP engineering (RDE) sem/hod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Antennas  &  EMC Microproc.  &  Microcomp. CAD  &  Numerical  Methods  in  RF  Eng. M-­‐AEC (~A2M17AEK)M-­‐MAM (~A2M99MAM) M-­‐CAD 3+1s 5 z,zk 4+2c 7 z,zk 2+0 3  kz Wireless ...

Více

+ MarSurf M 400. To nejlepší z přenosných drsnoměrů Popis

+ MarSurf M 400. To nejlepší z přenosných drsnoměrů Popis na brilantním barevném displeji a intuitivním průvodci operátora skrze celý proces měření • Mobilní použití, buď se síťovým napájecím zdrojem nebo bateriemi • Shoda se všemi aktuálními normami ISO,...

Více

67 EUR - Microtes

67 EUR - Microtes Když je potřeba dokumentovat data, nabízí systém MarConnect volitelné připojení ke všem vyhodnocovacím systémů s možností použití integrovaného rádiového spojení nebo přes datový kabel.

Více

Stáhnout

Stáhnout Výroba drobných kuličkových ložisek s tolerancemi v řádu µm vyžaduje vysoce přesné měřicí přístroje – od měřicích snímačů až po zobrazovací a vyhodnocovací jednotku. Jako výrobce vysoce přesných mi...

Více