GENESIS 282 352 503 GSM CZ PL RU

Komentáře

Transkript

GENESIS 282 352 503 GSM CZ PL RU
Fantastická výkonnost!
Wszechstronna wydajność!
Великолепное исполнение!
Genesis
282-352-503 GSM
GSM série jsou vícefunkční invertorové zdroje speciálně konstruované
pro vyjímečnou kvalitu svařování metodami MMA, TIG DC, MIG/MAG
se zkratovým a sprchovým obloukem, pulsem, double pulsem a
pro drážkování.
Výkonný a spolehlivý zdroj může být dodáván v těchto provedeních:
280A, 350A a 500A dodávaného proudu bez přerušení při teplotě
okolí 25°C.
Stejně jako všechny zdroje z produkce Selco jsou tyto konstruovány a
testovány pro zatížení při 40° C okolní teploty.
Wieloprocesowe inwertorowe źródła prądu z serii GSM zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wyjątkowej jakości spawania metodami: MMA, TIG DC, MIG/MAG łukiem zwarciowym i natryskowym,
prądem
pulsującym,
podwójnym
pulsem
oraz
żłobienia
elektropowietrznego.
Te potężne i niezawodne źródła prądu dostarczają moc odpowiednio
280A, 350A i 500A bez przerw w pracy w temperaturze otoczenia
25°C.
Podobnie jak wszystkie źródła prądu Selco, urządzenia zostały zaprojektowane i przetestowane do pracy w temperaturze 40°C.
Многофункциональные инверторные выпрямители серий GSM
специально разработаны для выполнения ручной дуговой сварки (ММА), аргонодуговой сварки на постоянном токе (TIG DC),
полуавтоматической сварки в режиме короткого замыкания/
струйного переноса (MIG/MAG Short/Spray Arc), импульсной
сварки (Pulsed) , сварки при двойном импульсе (Double Pulsed) и
воздушно-дуговой строжки (Arc-Air).
Мощные и надежные выпрямители обеспечивают беспрерывную работу на токах: 280A, 350A, и 500A при температуре окружающей
среды 25°C.
Как и все выпрямители Selco, аппараты данных серий были разработаны и протестированы при температуре окружающего воздуха 40° C.
2
RC 10
•
RC 14
Dálkový ovladač • Zdalne sterowanie • Устройство дистанционного управления
g
n
i
ls
u
P
e
l
ub
o
D
Memory Card
Pro ukládání
gramů.
uživatelsky upravených pro-
Do zapisywania wszystkich niestandardowych programów spawania.
Для сохранения всех сварочных программ
заказчика.
RC 10 nebo RC 14 ovladač - programátor je
Programator RC 10 lub RC 14 jest w rzeczy-
skutečný počítač, který umožňuje nastavo-
wistości podręcznym komputerem umożli-
RC 10 или RC 14 - это настоящий встроенный
компьютер,
vat, měřit, řídit a ukládat všechny svařovací
wiającym ustawianie, pomiar, regulację i za-
установку, измерение, настройку и сохранение
всех параметров сварки при помощи синергети-
который
позволяет
производить
parametry v MMA, TID DC, Pulsním MIG,
pisywanie wszystkich parametrów spawania
zkratovém a sprchovém oblouku a Dou-
metodami MMA, TIG DC, MIG/MAG łukiem
ческих программ в режимах: ручной дуговой
ble Puls MIG prostřednictvím synergických
zwarciowym i natryskowym z prądem
сварки (ММА), аргонодуговой сварки на по-
programů.
pulsującym i MIG z podwójnym pulsem za
стоянном токе (TIG DC), полуавтоматической
Tyto ovladače slouží ke snadnému a rychlé-
pośrednictwem programów synergicznych.
сварки в импульсном режиме, с коротким за-
mu nastavení synergických funkcí svařování
Programatory umożliwiają szybką i łatwą
мыканием/струйным переносом (Pulsed MIG/
dodávající sváry znamenité kvality a estetic-
regulację funkcji synergicznych przy za-
MAG Short Spray Arc) и полуавтоматической
kého vzhledu nezávisle na zkušenostech
pewnieniu wysokiej jakości i doskonałej es-
сварки при двойном импульсе (Double Pulsed
pracovníka obsluhy.
tetyki spoiny, niezależnie od doświadczenia
MIG). Эти устройства дистанционного управле-
Svařované kusy jsou v těchto případech vy-
spawacza.
ния позволяют проводить простую и быструю
staveny mnohem menšímu působení tepla,
Ograniczenie energii przekazywanej na ma-
настройку синергетических функций и дости-
čímž dochází k podstatnému zjednodušení
teriał spawany ułatwia spawanie cienkich
гать прекрасного качества сварки и аккуратного
procesu svařování.
blach.
шва, независимо от профессиональных навыков
Ovladače jsou opatřeny funkcí automatické-
Programatory są wyposażone w funkcje au-
сварщика. При такой сварке происходит меньше
ho nastavení všech svařovacích parametrů
tomatycznych nastawień umożliwiające re-
тепловложений в деталь, что значительно упро-
k zajištění stabilního oblouku a dokonalých
gulację wszystkich parametrów spawania w
щает сварку тонких поверхностей. Устройства ДУ
svarů.
celu zapewnienia stabilnego łuku i doskona-
имеют функцию автонастройки, при помощи ко-
Režim Double Pulsed (dvojí puls) přináší
łej jakości spoin.
торой производится настройка параметров свар-
zdokonalenou kontrolu svarové lázně , takže
Metoda spawania podwójnym pulsem daje
ки, обеспечивается высокая стабильность дуги и
usnadňuje svařování na slabých materiálech
większą kontrolę nad jeziorkiem spawalni-
великолепные результаты сварки. Режим сварки
včetně polohového svařování.
czym, co ułatwia spawanie grubych materia-
при двойном импульсе позволяет обеспечить
łów i spawanie pozycyjne.
более точное управление сварочным процессом,
что значительно упрощает сварку тонких поверхностей и сварку прихватным швом.
3
Dokonalá technologie
Zaawansowana Technologia
•
Высокая тeхнология
Napájení
Zasilanie
питание
Výkon
Zasilanie włączone
питание включено
Přípojka pro aktualizaci
programového vybavení
Złącze aktualizacji
oprogramowania
Разъем для обновления
программного обеспечения
Obecný alarm
Alarm ogólny
сигнал тревоги
Konektor dálkového ovládání.
Gniazdo zdalnego sterowania.
Разъeм дистанционного
управления.
(RC07 - RC16 - RC12)
Konektor dálkového ovládání.
Gniazdo zdalnego sterowania.
Разъeм дистанционного
управления.
(RC10 - RC14)
Díky řízení výkonového modulu v režimu
Technologia inwertorów rezonansowych
Благодаря управлению модулем питания,
“Soft-switching” spolu s využitím nejnověj-
(sterowanie mikroprocesorem, IGBT) łączy
режиму “Soft-switching” и использованию
ších a tím i nejspolehlivějších komponentů
w sobie inteligentne sterowanie modułami
новых самых надежных компонентов, тех-
se technologie Resonančních Invertorů
mocy, tryb „miękkiego” przełączania oraz
нология Резонансного инвертора (ми-
(microprocesor, IGBT), stává zárukou:
najnowsze i najbardziej niezawodne kompo-
кропроцессор, биполярный транзистор
• minimalizace vyzařování elektromagnetic-
nenty, zapewniając tym samym:
с изолированным затвором - IGBT) обе-
• minimum emisji zakłóceń elektromagne-
спечивает:
kého rušení;
• nejnižšího ztrátového výkonu na primárních modulech vedoucí k nárůstu celkového výkonu a spolehlivosti zdroje ;
• celkově velmi vysoké účinnosti generátoru, což se promítá v nižší spotřebě elektrické energie;
• vysoké spínací frekvence s rychlou dynamickou odezvou v průběhu svařovacího
procesu.
tycznych;
• wyjątkowo niskie rozpraszanie mocy w
• сокращение распространения электромагнитных помех;
modułach pierwotnych, przekładające się
• сокращение рассеивания мощности на
na zwiększenie ogólnej wydajności i nieza-
первичных модулях, что повышает кпд
wodności źródła prądu;
выпрямителя и надежность его работы;
• bardzo wysoką ogólną wydajność źródła
• прекрасную работу выпрямителя и со-
prądu, przekładającą się na niższy pobór
кращение
energii elektrycznej;
энергии;
• wysoką częstotliwość przełączania, za-
количества
потребляемой
• высокую частоту переключения, что обе-
pewniającą błyskawiczną reakcję dyna-
спечивает высокую динамичность во вре-
miczną podczas spawania.
мя процесса сварки.
Systém svařování lze ovládat pomocí osobního počítače s programovým vybavením od firmy
Selco.
Wykorzystanie oprogramowania Selco i interfejsu łączącego, pozwala sterować systemem spawalniczym z komputera PC.
Аппарат может управляться через персональный компьютер, оснащенный системой
программного обеспечения и интерфейсом Selco.
4
Víceprocesové•Vícefunkční
Wieloprocesowe • Wielofunkcyjne - Многофункциональность • Многопроцессорность
V důsledku možnosti vykonávání všech
Dzięki dostępności wszystkich metod spawa-
Благодаря большому количеству выбора
svařovacích postupů si obsluha volí takový
nia, spawacz może wybrać metodę najlepiej
режимов сварки, дополнительным функ-
postup, který nejlépe vyhovuje provozním
dostosowaną do warunków pracy i wykony-
циям и возможности управления любыми
podmínkám zadané práce, s využitím všech
wanego zadania, z możliwością pełnego wy-
параметрами сварки, сварщик может вы-
funkcí a nastavení známých parametrů zvo-
korzystania wszystkich dostępnych funkcji i
брать оптимальный режим для выполнения
leného svařovacího postupu.
regulacji wszystkich dostępnych parametrów
конкретной сварочной операции.
dla wybranej metody spawania.
ŽÁDNÉ JINÉ ZAŘÍZENÍ TÉTO KATEGORIE NENÍ TAKTO VYBAVENO.
NIE MA BARDZIEJ KOMPLETNEGO SYSTEMU SPAWALNICZEGO.
НЕ СУЩЕСТВУЕТ БОЛЕЕ КОМПЛЕКТНОГО СВАРОЧНОГО УСТРОЙСТВА.
MIG/MAG SINERGIC
0.8
Wire diameter
Material
Fe
80% Ar 20%CO2 S
Fe
100% CO2
Ss
98%Ar 2%O2
Ss
98%Ar 2%CO2
AlMg5 100%Ar
AlSi5
100%Ar
Al
100%Ar
CuAl
100%Ar
CuSi
100%Ar
RFCWFe 80%Ar-20%CO2
MFCWFe 80%Ar-20%CO2
BFCWFe 80%Ar-20%CO2
FCWSs 80%Ar-20%CO2
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
-
0.9
1.0
1.2
1.4
1.6
S
S
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
-
S
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
-
S
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
S/P
Double pulsed
Setting thickness/welding current/wire speed
Arc dynamic
2/4 Step
Spot welding
Soft-Start
Crater-filler
Burn-back
Finish current
Gas flow time
Gas Flow test
Wire Drive test
Push-Pull
RC 07 remote control unit
Y - RC14
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
optional
Y
MMA
MMA programs
Hot-Start
Arc-Force
Anti-Sticking
RC 16 remote control unit
TIG DC
2/4 Step
Spot welding
Bi-Level
LIFT-HF Start
Pre-flow time
Start current
UP-Slope time
Pulsed welding
Fast Pulsed welding
Down-Slope time
Finish current
Gas Post-Flow time
RC 12 foot remote control unit
16
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
0.1-10.0s
Y
Y
Y
LEGEND
Y = available function N = non-available function S = Short-Spray Arc
P = Pulsed-Spray Arc
5
Puls & Double Pulse svařování
Spawanie prądem pulsującym i podwójnym pulsem
Режим импульсной сварки и сварки при двойном импульсе
S pomocí vyspělé technologie generátorů
Ciągła ewolucja metod spawania prądem
Высокая технология выпрямителей Selco
Selco dospěl vývoj impulsního svařování k
pulsującym w połączeniu z zaawansowaną
и развитие импульсной сварки позво-
rozvoji řízení a realizace dvojitého impuls-
technologią źródeł prądu Selco, otworzyła
ляют осуществлять сварку в режиме при
ního svařování - Double Pulsed.
drogę do zaprojektowania, dopracowania i
Двойном Импульсе.
Svařování materiálu v pulsním režimu za-
wprowadzenia metody spawania podwój-
При
ručuje dokonalejší kontrolu svařovacího
nym pulsem.
управление сварочным процессом и сокра-
procesu a menší tepelné zatížení daného
Wykorzystanie pulsacji podczas spawania
щение тепловой нагрузки на материал.
materiálu.
daje lepszą kontrolę nad procesem spawa-
Режим
Tento postup je vhodný zejména při sva-
nia w połączeniu z mniejszym nagrzewaniem
се оптимально подходит для сварки:
материалов малой толщины, сварки
пульсации
сварки
обеспечивается
при
двойном
четкое
импуль-
řování na tenkém povrchu a při poloho-
materiału.
vém svařování, popř. za obzvláště obtíž-
Metoda ta sprawdza się szczególnie dobrze
прихватным швом, сварки в особенно
ných podmínek, tj. na uhlíkaté oceli či nerez
w przypadku bardzo cienkich materiałów
сложных условиях, сварки углеродистой
oceli, hliníku a nízko tavitelných slitinách,
oraz spawania pozycyjnego lub w trudnych
и нержавеющей стали, алюминия и низко
dodávajíc svarovým housenkám mimořád-
warunkach. Możliwe jest spawanie stali wę-
тугоплавких сплавов.
ně přesný, estetický povrchový vzhled
glowej i nierdzewnej, aluminium oraz stopów
Данный режим сварки позволяет обеспечи-
(podobný tomu, který lze získat svařováním
niskotopliwych, a spoina wyróżnia się wy-
вать красивый сварочный шов и четкую
metodou TIG).
jątkowo wysoką estetyką, porównywalną z
кромку (как при аргонодуговой сварке).
wynikami spawania metodą TIG.
6
TIG DC
V režimu TIG DC lze svařování nastavit na
Podczas pracy metodą TIG DC można ko-
В режиме аргонодуговой сварки TIG DC
průběžný proud (běžné svařování), pulsní
rzystać z prądu ciągłego (spawanie zwy-
можно установить: процесс сварки на по-
proud (nízký teplotní poměr, ideální pro sva-
kłe), prądu pulsującego (do 20 Hz-niski
стоянном токе (нормальная сварка), на
řování tenkých plechů), středofrekvenční
współczynnik termiczny; idealny do spawa-
импульсном токе (низкая степень теплово-
pulsní proud (koncentrovanější a stabilnější
nia cienkich blach) oraz prądu pulsującego
го воздействия, идеально для сварки тон-
oblouk pro přesné svařování) včetně nasta-
o średniej częstotliwości (do 500 Hz-bar-
ких листов), на импульсном токе средней
vení režimů tlačítka hořáku (2-takt, 4-takt,
dziej skupiony i stabilny łuk do precyzyjnych
частоты (более сконцентрированная и ста-
Bi-level).
spoin).
бильная дуга для максимально аккуратной
Zvláštní funkce Bi-level (dvojí proud)
W każdym przypadku dostępne są trzy tryby
сварки), а также режимы управления го-
umožňuje pomocí tlačítka hořáku měnit sva-
obsługi uchwytu (2-takt, 4-takt, Bi-level).
релкой (двухтактный, четырехтактный,
řovací proud mezi 2 předem nastavenými
Funkcja Bi-level (spawania dwupoziomo-
двухуровневый Bi-level).
hodnotami.
wego) umożliwia przełączanie między dwo-
При двухуровневом режиме Bi-level,
Používá se u složitých (komplikovaných) sva-
ma ustawionymi wcześniej poziomami prądu
при помощи кнопки горелки можно из-
rů, kde je nezbytné regulovat vnášené teplo
spawania za pomocą włącznika uchwytu.
менять значение сварочного тока между
do spoje.
Funkcja ta przydaje się w przypadku skom-
2 установленными значениями, которые
plikowanych spoin, gdzie wymagane jest
можно занести в память. Эта функция очень
precyzyjne kontrolowanie energii przekazy-
эффективна при сложной сварке, когда существует необходимость управления те-
wanej do spoiny.
пловложением в шов.
DC Start oblouku
•
Zajarzenie DC
•
DC start
U stejnosměrného proudu (DC) generátor nastaví všechny parametry automaticky, aby zajistil
ustálené a přesné zapálení oblouku i včetně jeho optimální koncentrace, čímž se zamezí zaoblení
hrotu elektrody.
Przy spawaniu prądem stałym (DC), źródło prądu automatycznie ustawia wszystkie parametry, by
zapewnić stabilne i precyzyjne zajarzenie oraz optymalne skupienie łuku.
На постоянном токе (DC) все параметры сварки устанавливаются автоматически. Это обеспечивает четкое и стабильное зажигание и оптимальную фокусировку дуги, что предупреждает
износ электрода.
MMA
Snadný a rychlý start
Nepostradatelný
Nikdy více přilepení
Łatwe i szybkie zajarzanie
Nieodzowny impuls
Koniec z przywieraniem
Быстрый и легкий пуск
Необходимый импульс
Нет прилипаниям
ARC-AIR
7
Genesis 282/352/503 GSM: tři úrovně vý-
Genesis 282/352/503 GSM: trzy poziomy
konů splňující veškeré potřeby lehkého i
mocy pozwalające sprostać wszelkim wy-
мощности для достижения прекрасных
těžkého strojírenství .
maganiom lekkich i ciężkich prac konstruk-
результатов при сварке как легких, так и
Tyto generátory se vyznačují dokonalým za-
cyjnych. Urządzenia są łatwe w obsłudze,
тяжелых конструкций.
pálením , snadným nastavováním a širokými
zapewniają idealne zajarzenie za każdym ra-
Эти выпрямители обеспечивают прекрас-
možnostmi užití.
zem i nadają się do wszystkich zastosowań.
ное начало сварки и простоту установок.
Pulsní MIG omezuje rozstřik taveného ma-
Spawanie prądem pulsującym MIG pozwala
Подходят для выполнения любых опера-
teriálu během svařování na minimum a tím
ograniczyć ilość odprysków do minimum,
ций.
snižuje dobu následné práce
se svařo-
co oznacza skrócenie czasu obróbki ma-
Режим полуавтоматической импульсной
vaným kusem, tj. přináší úsporu celkových
teriału, a tym samym zmniejszenie łącznych
сварки позволяет уменьшить разбрыз-
nákladů na svařování; je zárukou menšího
kosztów.
гивание металла во время сварки, сокра-
Genesis 282/352/503 GSM: три уровня
množství deformací a produkce svařovacího
Dodatkowo ograniczane są zniekształcenia
щает рабочее время, а, следовательно, и
dýmu.
materiału i ilość oparów spawalniczych.
затраты.
RC 07
RC 16
Dálkové ovládání: MMA, TIG DC
Ręczny układ zdalnego sterowania: MMA, TIG DC
Ручное устройство дистанционного управления: ручная дуговая сварка ММА, аргонодуговая
сварка на постоянном токе TIG DC
Pedálový ovladač: TIG DC
Nożny układ zdalnego sterowania: TIG DC
Педаль
дистанционного
управления: аргонодуговая
сварка на постоянном токе
TIG DC
RC 12
WF 104
Jednotka posuvu drátu WF 104 je oddělená od generátoru, snadno vyjímatelná a přemístitelná.
Manipulaci lze dále usnadnit nasazením 4 pojezdových koleček. Je vybavena převodovým motorem se 4 kladkami s řízením otáček pomocí optického snímače. Zařízení je vyrobeno z inovačních
materiálů, které jej zcela izolují od zbývající konstrukce.
WF 104 je takto zárukou maximálně přesné regulace podávání svařovacího drátu v libovolných
provozních podmínkách.
Průtok vzduchu je usměrňován tak, aby se optimalizovalo chlazení důležitých částí.
Podajnik drutu WF 104 jest osobnym, łatwym w odłączeniu i przenoszeniu urządzeniem, a po
zamontowaniu czterech kółek jego transport staje się jeszcze łatwiejszy. Podajnik WF 104 jest
wyposażony w silnik z 4-rolkowym mechanizmem podającym sterowany za pomocą regulatora
optycznego, a nowoczesne materiały zapewniają całkowitą izolację od reszty systemu. Urządzenie
gwarantuje maksymalną precyzję podawania drutu spawalniczego w każdych warunkach pracy.
Przepływ powietrza jest kierowany tak, by zapewnić optymalne chłodzenie nagrzewających się
podzespołów.
Отдельностоящий блок подачи проволоки WF 104 легко снимать и перемещать. Для упрощения транспортировки к блоку можно присоединить 4 колеса. Блок имеет мотор и 4 ролика, которые управляются при помощи оптического датчика. Блок выполнен из современных материалов, которые обеспечивают полную изоляцию внутренних компонентов. WF 104
обеспечивает максимальную точность управления подачей проволоки при любых условиях.
Воздушное охлаждение обеспечивает оптимальное охлаждение внутренних компонентов аппарата.
8
GT 23
WU 21
Zdroj instalovaný na vozíku GT 23 umožňuje
Podwozie GT 23 ułatwia transportowanie
Тележка для выпрямителя GT 23 упрощает
přepravu svařovacího systému a ocelové láh-
systemu spawalniczego i butli z gazem, inte-
транспортировку выпрямителя и газового
ve se stlačeným plynem , čímž se obě zařízení
grując je w jedną zorganizowaną całość.
баллона, объединяя их в единую систему.
mění na jediný přístroj úhledného vzhledu.
Układ chłodzenia WU 21 chłodzi uchwyt
Блок охлаждения WU 21 подводит охлаж-
Chladící jednotka WU 21 slouží k chlazení
spawalniczy, pozwalając na korzystanie z
дающую жидкость к горелке.
hořáku a umožňuje používat hořáky rozmě-
łatwiejszych w obsłudze i wydajniejszych
Это позволяет использовать более легкие
rově menší a snadněji manipulovatelné při
uchwytów chłodzonych płynem.
в манипулировании горелки и достигать
současně vyšší výkonnosti.
прекрасных результатов сварки.
Průtok vzduchu je veden tak, aby docházelo k optimalizaci chlazení příslušných částí.
Przepływ powietrza jest kierowany tak, by zapewnić optymalne chłodzenie nagrzewających się podzespołów.
Система воздушных каналов обеспечивает оптимальное охлаждение
частей аппарата.
9
Vynikající svařování
Doskonałe
D
k
ł spawanie
i
•
В
Вeликолeпная сварка
Genesis GSM 282/352/503 představují ino-
Urządzenia Genesis GSM 282/352/503 to
vační modely, které dokonale dotvářejí
nowatorskie i prawdziwie kompletne źró-
инновационные выпрямители, обеспечи-
řadu generátorů schopných provádět přes-
dła prądu, zapewniające precyzyjne spo-
вающие прекрасный результат и исключи-
né svary mimořádné kvality na materiá-
iny o wyjątkowej jakości niezależnie od
тельное качество при использовании лю-
lech libovolného druhu i tloušťky a s ja-
rodzaju i grubości materiału oraz metody
бого типа и толщины материала в любом
kýmkoliv postupem svařování. Jsou opatřeny
spawania.
режиме сварки.
mikroprocesorem usnadňující parametrické
Urządzenia są wyposażone w mikroprocesor
Выпрямители имеют микропроцессор, ко-
nastavení a zaručující opakovatelnost a kva-
ułatwiający regulację parametrów oraz za-
торый делает установку параметров мак-
litu svařovacích operací.
pewniający powtarzalność i wysoką jakość
симально простой и обеспечивает высокое
Tvoří skvělou nabídku na poli multifunkčních
procesów spawania.
качество сварки.
generátorů pro obloukové svařování.
Pewny zawodnik na rynku wielofunkcyjnych
Это прекрасный выбор в области много-
Модели Genesis GSM 282/352/503 –это
функциональных выпрямителей для дуго-
źródeł prądu do spawania łukowego.
вой сварки.
Svaří dokonale každou tloušťku
Idealne spoiny przy każdej grubości
Прекрасный результат при любой
толщине поверхности
0,2
0,4
0,6
0,8
2,0
4,0
6,0
8,0
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
Hlavní oblasti užití • Główne zastosowania • Основные области применения
Lehká konstrukční výroba, středně těžká výroba, těžká výroba , práce na staveništi, konstrukce strojních zařízení, výstavba rafinérií, železniční
stavitelství, automobilový průmysl, atomový průmysl, vojenský průmysl, letecký a kosmický průmysl, potravinářský průmysl, chemický průmysl, údržba
a rekonstrukce, dílna.
Lekkie konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe średnio-ciężkie, konstrukcje metalowe ciężkie, place budowy, wykonywanie instalacji, konstrukcji
mechanicznych, instalacje petrochemiczne, przemysł kolejowy, przemysł samochodowy, przemysł nuklearny, przemysł wojskowy, przemysł lotniczy i
kosmiczny, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, naprawy nadzwyczajne, warsztaty mechaniczne.
Легкие металлоконструкции, металлоконструкции средней сложности, Tяжелые металлические конструкции, cтроительные площадки,
конструкции установок, оборудования, конструкции нефтеочистительных установок, строительство железных дорог, конструкции аппаратов
и оборудования, автомобилестроение, атомная промышленность, военная промышленность, аэронавтика и авиакосмическая промышленность,
пищевая промышленность, химическая промышленность, текущий ремонт, pаботы в мастерских, pаботы с металлическими листами.
10
kvalita
Jakość
•
Качeство
Jako všechny generátory Selco, i model
Podobnie jak wszystkie źródła prądu Selco,
Как и все выпрямители Selco модель
Genesis 282-352-503 GSM byl podroben
urządzenia Genesis 282-352-503 GSM
Genesis 282-352-503 GSM подвергается
přísným zkouškám zaměřeným na ověření
są poddawane surowym testom mającym
строгой процедуре контроля, предназна-
jeho funkčnosti v kritických podmínkách,
na celu sprawdzenie ich funkcjonowania w
ченной для проверки работоспособности
odolnosti vůči vysokému mechanickému
skrajnych warunkach, odporności na obciąże-
в критических условиях окружающей
namáhání v souladu s nařízeními o elek-
nia mechaniczne oraz zgodności z normami
среды, прочности при сильных меха-
tromagnetické kompatibilitě EN 60974-1 a
emisji elektromagnetycznych EN 60974-1
нических воздействиях и на электромаг-
EN 60974-10.
i EN 60974-10.
нитную совместимость в соответствии со
стандартами EN 60974-1и EN 60974-10.
Zkoušky krytí
Testy stopnia ochrony obudowy
IP-тeсты
Tepelné zkoušky
Testy termiczne
Тeпловыe тeсты
Rázové zkoušky
Testy wytrzymałościowe
Тeсты на ударныe нагрузки
Zkouška tahu
Testy wytrzymałości strukturalnej
Тeсты на растяжeниe
Zkouška stability
Testy stabilności
Испытания на стабильность
Zkoušky elektromagnetického vyzařování
Testy zgodności elektromagnetycznej
Тeсты на элeктромагнитную
совмeстимость
11
352 PSR
503 PSR
50/60 Hz
3x400 V
3x400 V
40°C
50%
30 A
19,0 kVA
13,7 kW
-
40 A
29,8 kVA
23,0 kW
500 A
40°C
60%
350 A
460 A
40°C
100%
270 A
400 A
25°C
100%
350 A
500 A
0,72
0,77
6-350 A
6-500 A
81 V
79 V
WF
23 S
23 S
620x280x500 mm
620x280x500 mm
34,0 kg
42,0 kg
109
110
90 W
90 W
1,0-22,0 m/min
1,0-22,0 m/min
200/300 mm
200 mm
4z
2z
1,0/1,2 mm z
0,6-1,6 mm |
A 0,8-1,6 mm |
Z 1,2-2,4 mm |
1,0/1,2 mm z
0,6-1,6 mm |
A 0,8-1,6 mm |
Z 1,2-2,4 mm |
z
z
z
z
|
|
WU
23 S
23 S
600x200x440 mm
460x150x310 mm
18,0 Kg
8,5 Kg
21
50/60 Hz
1x400 V
1,9 kW
6,0 l.
23 S
660x250x280 mm
16,0 kg
z =Obsahuje / Załączony / Входит в комплект поставки
{ = Volitelně / Opcjonalny / По запросу
A= Hliníkový drát / Drut aluminiowy / Алюминиевая проволока
Z= Trubičkový drát / Drut rdzeniowy / Порошковая проволока
Z důvodu neustálého v ýzkumu a v ý voje mohou být některá technická data změněna.
Ze względu na ciągłe prace badawcze i rozwojowe, podane informacje mogą ulegać zmianie.
Непрекращающиеся разработки нашего отдела исследования и развития подразумевают, что представленные
данные могут быть изменены.
EN60974-1
EN60974-10
Distributor / Dystrybutor / Дистрибьютор
Via Palladio, 19
35019 Onara di Tombolo
(Padova) ITALIA
Tel. + 39 049 9413111
Fax + 39 049 9413311
E-mail: [email protected]
www.selcoweld.com
Cod. 90.08.10502 (Febbraio 2008) Printed in Italy
Genesis

Podobné dokumenty

GENESIS 282 352 503 GSM TLH CZ PL RU

GENESIS 282 352 503 GSM TLH CZ PL RU Díky řízení výkonového modulu v režimu

Více

Genesis 1700_2200_ACDC_ok.indd

Genesis 1700_2200_ACDC_ok.indd odolnosti. Byly vyvinuty speciálně pro svařování metodou TIG s cílem přenést plný potenciál a možnosti zdrojů Selco (regulaci, nastavení proudu a ostatní funkce) do rukou svářeče. Uchwyty Selco TIG...

Více

GENESIS 284 354 504 PSR CZ-PL-RU

GENESIS 284 354 504 PSR CZ-PL-RU Dálkové ovládání • Zdalne sterowanie • Устройства дистанционного управления Dálkové ovládání RC 300 řídí nastavování

Více

manual genesis 282 352 503 pme it gb de fr es pt nl se dk

manual genesis 282 352 503 pme it gb de fr es pt nl se dk V tomto režimu obsluhy může svářeč ovládat tři různé úrovně synergického svařování (odpovídající třem různým hodnotám rychlosti podávání drátu) stiskem tlačítka hořáku: prvním stiskem získáme počát...

Více