L 10 log 10 - Katedra technických zařízení budov K11125

Komentáře

Transkript

L 10 log 10 - Katedra technických zařízení budov K11125
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 – Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel
Úvod
Legislativa:
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
+ novelizace nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004.
a) hlukem je každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak
nebezpečný,
b) vibracemi veškeré vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, jsou-li škodlivé pro
zdraví nebo jinak nebezpečné,
Hluk je daný:
a) “velikostí – silou“ v [dB] – člověk slyší v rozmezí 0 - 120 dB
b) “jakostí – výškou“ v [Hz] – člověk slyší v rozmezí 20 - 20 000 Hz
V technické praxi pracujeme s hladinou akustického tlaku.
- akustický tlak má oproti atmosférickému tlaku velmi malé hodnoty. Lidské ucho slyší
akustický tlak v rozmezí 2.10-5 Pa (práh slyšení) až 20 Pa (práh bolesti).
L p = 20 ⋅ log
p
p0
[dB]
p - akustický tlak zvuku [Pa]
p0 - referenční hodnota akustického tlaku ( 2.10-5 Pa)
spektrum hluku – rozložení akustického tlaku nebo výkonu v závislosti na kmitočtu
Pro výpočty se slyšitelná oblast rozděluje do oktávových pásem,
- intervaly s poměrem mezních kmitočtů 1:2, nejčastěji:
63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000
V praxi se pro hodnocení hluku často používá hladina akustického tlaku frekvenčně
vázaného filtrem A – hladina akustického tlaku A, [dB(A)].
- hodnota zvuku (hluku), kterou ukáže zvukoměr při použití váhového filtru A. Tento filtr
potlačuje hodnoty v jednotlivých oktávových pásmech (viz KAi).
n
L A = 10 ⋅ log ∑10
Li + K Ai
10
i =1
Li - hladina akustického tlaku v i-tém oktávovém pásmu [dB]
KAi - korekce v příslušném oktávovém pásmu [dB]
Střední kmitočet pásma fm [Hz]
Korekce KAi [dB]
1/6
63
125
250 500 1000 2000 4000 8000
-26,2 -16,1 -8,6 -3,2
0
1,2
1,0
-1,1
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 – Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel
Třída hluku N
- třídy hluku, které stanovují maximální hladiny pro jednotlivá frekvenční pásma.
L = a + bN
f (Hz)
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
a
35.5
22.0
12.0
4.8
0
-3.5
-6.1
-8.0
b
0.790
0.870
0.930
0.974
1
1.015
1.025
1.030
Vyneseme-li spektrum hluku do tohoto grafu je hluk té třídy N (výsledné), která
odpovídá nejvýše položené čáře N, ještě se dotýkající zadaného spektra hluku.
To je důležité v praxi pro řešení útlumu hluku. Musíme tlumit především ty frekvence,
které způsobují zvýšení třídy hluku.
2/6
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 – Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel
Šíření hluku - do prostoru
- do potrubí
Šíření hluku do prostoru
Ideální prostředí
Útlum hluku ve volném prostoru je dán jen zvětšující se vzdáleností
Reálné prostředí
Útlum absorbcí – silně závislý na relativní vlhkosti vzduchu a frekvenci. Se stoupající
frekvencí jsou útlumy vyšší. Až 22 dB/100 m jsou útlumy pro 8 kHz při relativní vlhkosti 20
%. Pro vyšší vlhkosti a nižší frekvence jsou útlumy nižší. Útlumy pro vlhkosti nad 50 % se
již mnoho neliší a jsou od 0 (pro 63 Hz) do 8 dB (pro 8 kHz).
Útlum přízemním efektem – uplatní se při šíření zvuku nad terénem do výšky 30 až 60 m,
kdy zvuk je zeslabován přirozenou pohltivostí terénu. Tento útlum není frekvenčně závislý
a dosahuje hodnot až do 20 dB na 100 m.
Útlum vlivem překážek – nejvýznamnější v technické praxi. Umožňuje vyřešit potřebné
snížení hluku zdrojů např. na střeše objektu. V literatuře se uvádí celá řada vztahů pro
výpočet útlumů. Jsou to vztahy většinou velmi složité, útlumy jsou navíc frekvenčně
závislé, takže se počítají pro jednotlivá frekvenční pásma.
Dále je možný útlum vlivem mlhy, deště nebo sněhu, větru, atmosférické turbulence apod.
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU VE VOLNÉM PROSTORU
Ve volném prostoru (v poli přímých vln) platí pro výpočet hladiny akustického tlaku:
- platí pro přibližně bodový zdroj zvuku vyzařující rovnoměrně do všech směrů
Lp = LW + 10 log (Q / 4 πr2 )
kde
LW je hladina ak. tlaku (výkonu) vyzařovaná rovnoměrně přes plochu koule 4πr2 a
Q [-] je směrový činitel charakterizující umístění zdroje.
Pro zdroj vyjadřující do
- celého prostoru je
- poloprostoru (na zemi)
- čtvrtiny prostoru (v hraně u stropu)
- osminy prostoru (v rohu)
Q=1
Q=2
Q=4
Q=8
Příklad:
Pod oknem na podlaze stojí jednotka (Q=4), která pro nejnižší otáčky má udánu hladinu
ak. výkonu LWA = 40 dB. Jaký bude hluk ve vzdálenosti 1 m a ve vzdálenosti 4 m.
- Hladina ak. tlaku v 1 m:
LpA = LWA + 10 log (4 / 4 π ) = 40 – 5 = 35 dB
- Hladina ak. tlaku ve 4 m:
LpA = LWA + 10 log (4 / 4 π 16 ) = 40 – 17 = 23 dB
3/6
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 – Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel
ÚTLUM ZMĚNOU VZDÁLENOSTI
Z výše uvedeného vztahu lze odvodit pro praxi užitečný vztah
L2 – L1 = 20 log (r1 / r2)
například zdvojnásobením vzdálenosti klesne hladina akustického tlaku o 6 dB
Příklad:
Jaký bude hluk výše uvedené jednotky ve vzdálenosti 4 m, je-li hladina akustického tlaku A v 1
m od jednotky 35 dB:
L2 = L1 + 20 log (r1 / r2) = 35 + log (1/4) = 35 – 12 = 23 dB
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V UZAVŘENÉM PROSTORU
V uzavřeném prostoru (v poli odražených vln) pro výpočet hladiny akustického tlaku
(výkonu) platí vztah:
Lp = LW + 10 log { ( 4 ( 1 - a )) / ( S . α ) }
α je střední hodnota činitele pohltivosti prostoru
S je součet všech ploch v místnosti
α
0,3 – 0,4
0,2 – 0,25
0,1 – 0,15
0,05
[-]
[ m2 ]
studia, divadla
obchody, restaurace
kanceláře, obytné místnosti
tovární haly, plovárny, strojovny
Výraz za logaritmem lze přibližně nahradit vztahem 4/A, často používaný v prospektech
zahraničních výrobců, kde A [m2] je tzv. celková absorpce prostoru.
Potom - Lp = LW + 10 log ( 4 / A ), z toho vyplývá přibližně A = S . α
Příklad:
Jednotka má pro nejnižší otáčky udánu hladinu ak. výkonu LWA = 40 dB. Porovnejte ji s 2.
jednotkou, má-li udánu hladinu ak. tlaku A 32 dB, stojí-li v prostoru s celkovou absorpcí A = 40 m2
Hladina akustického výkonu 2. jednotky výpočtem bude:
LWA= Lp – 10 log ( 4 / 40 ) = 32 + 10 = 42 dB
Pro A = 200 by hladina akustického výkonu jednotky výpočtem byla:
LWA = Lp – 10 log ( 4 / 200 ) = 32 + 17 = 49 dB
- výsledek závisí nejen na jednotce, ale značně i na velikosti a zvukové pohltivosti prostoru v
kterém stojí.
CELKOVÁ HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V UZAVŘENÉM PROSTORU
Sčítá se účinek přímých vln a odražených:
Lp = LW + 10 log ( Q / 4πr2 ) + 10 log { ( 4 ( 1 - α )) / ( S . α )}
nebo zjednodušeně
Lp = LW + 10 log ( Q / 4πr2 ) + 10 log ( 4 /A )
4/6
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 – Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel
Šíření hluku do potrubí
Útlum hluku v potrubí ovlivňuje :
• přímé potrubí
• oblouky, kolena
• rozbočky, odbočky
• poloha umístění tlumiče
• rozdělení do vyústek
• vyústky
Útlumy D a vlastní hluky elementů Lp
Potrubí
D1 = D1m . l
[dB]
Lp = 10 + 50 log(v) + 10 log(S) - Lrel
[dB]
- l [m]
délka trasy potrubí s útlumem D1m
- D1m [dB/m]
útlum 1 metru potrubí, u 4-hranného podle tab. 1, přičemž "s" je menší z obou rozměrů
a u kruhového podle tab. 2. V této tabulce je "d" průměr potrubí.
- v [m.s-1]
rychlost proudění vzduchu v potrubí
2
- S [m ]
průřez potrubí
- Lrel [dB]
relativní hladina pro přepočet na oktávová pásma
f [Hz]
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
Lrel
4
5,4
6,5
7,7
9,2
10
13,8
21
Útlumy jednoho metru 4-hranného potrubí D1m [dB]
s [mm]
f [Hz]
63
125
250
500
>1000
75 - 200
0.60
0.60
0.45
0.30
0.30
200 - 400
0.60
0.60
0.45
0.30
0.20
400 - 800
0.60
0.60
0.30
0.15
0.15
800 a více
0.45
0.30
0.15
0.10
0.05
Útlumy jednoho metru kruhového potrubí D1m [dB]
s [mm]
5/6
f [Hz]
63
125
250
500
>1000
75 - 200
0.10
0.10
0.15
0.15
0.30
200 - 400
0.05
0.10
0.10
0.15
0.20
400 - 800
-
0.05
0.05
0.10
0.15
800 - 1600
-
-
-
0.05
0.05
katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT
TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 – Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel
Postup výpočtu
Kontrola zadané potrubní sítě
•
•
•
•
•
•
•
postup element po elementu, směrem od ventilátoru k místnosti,
od hladin akustického výkonu, obvykle v osmi frekvenčních pásmech (63 až 8000
Hz), odečteme vždy útlum elementu a přičteme vlastní hluk,
některé elementy, jako jsou tlumiče hluku, protipožární klapky, expansní boxy s
regulátory průtoku atp., se započítají do sítě podle vztahů udávanými výrobci,
stanovíme útlum celé sítě (v jednotlivých oktávových pásmech),
vypočítáme útlum prostoru do kterého vyúsťují distribuční elementy,
stanovíme výslednou hladinu zvuku LA.
porovnáváme se záměrem projektu, resp. s přípustnými hodnotami hygienického
předpisu.
Pozn k návrhu tlumiče
•
•
•
Tlumič navrhujeme až podle skutečných potřeb sítě, podle toho v kterých
frekvencích je třeba nejvíce tlumit.
Musíme znát útlum v závislosti na frekvenčních pásmech – tyto dát do souvislosti s
útlumem sítě.
Není vhodné pracovat pouze s výslednou hladinou akustického tlaku LA, protože se
může stát, že předpokládaný tlumič tlumí nejefektivněji při jiných frekvencích než při
kterých nastávají maxima hladiny akustického tlaku hluku.
Zjednodušený návrh tlumiče:
Použitelné pro:
•
•
•
předběžný návrh,
prostory s malými nároky na úroveň hluku v prostředí,
větrací systémy s krátkými rozvody,
Hladina akustického výkonu ve vyústce LP [Pa]
LPP - hladina akustického výkonu ventilátoru
D - útlum systému potrubí – útlum vloženého tlumiče
Hladina akustického tlaku ve sledovaném místě prostoru L [Pa]
∆LP - útlum vznikající ve sledovaném prostoru
Domácí úkol č.1:
Použijte svůj projekt, nebo úlohu z předmětu TZ 30 s umístěnou vzduchotechnickou
jednotkou. Vypočítejte:
•
•
6/6
hladinu akustického tlaku v uzavřeném prostoru strojovny,
navrhněte zjednodušeně tlumič hluku tak aby v větraném prostoru nebyla
překročena přípustná hodnota hladiny akustického tlaku.

Podobné dokumenty

L 10 log 10 - Katedra technických zařízení budov K11125

L 10 log 10 - Katedra technických zařízení budov K11125 Útlum absorbcí – silně závislý na relativní vlhkosti vzduchu a frekvenci. Se stoupající frekvencí jsou útlumy vyšší. Až 22 dB/100 m jsou útlumy pro 8 kHz při relativní vlhkosti 20 %. Pro vyšší vlhk...

Více

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY

TKANINOVÉ POTRUBÍ A VYÚSTKY Vyrábíme tkaninové vyústky a potrubí všech rozměrů od 100 do 2000 mm, vždy dle konkrétního zadání. Průřez Rozměr připojovacího dílu je vždy o 10 – 15 mm větší, než kruhový je uvedeno v technické do...

Více

Vzduchové potrubí šité na míru

Vzduchové potrubí šité na míru případně zátěž (u trojúhelníkového průřezu). Vzduch je do vyústky nasáván perforací, která je libovolně rozmístitelná po délce potrubí. Požadavek na rovnoměrný odvod vzduchu vyřešíme postupnou změn...

Více

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma kde Lpi je hladina akustického tlaku i-tého zdroje. Analogický vztah lze aplikovat i pro výslednou hladinu akustického výkonu na základě znalosti dílčích hladin. Z rovnice (3.20) dále plyne, že při...

Více

1206018, Satalice - měření hluku z dopravy

1206018, Satalice - měření hluku z dopravy omezení, které by ovlivnily výsledky měření. Z naměřených hodnot byly vyloučeny všechny hlukové děje, které nesouvisely s hlukem z dopravy po okolních komunikacích (např. průlety letadel, hlasové p...

Více

matgas n0vaK

matgas n0vaK různédéllq,. Ttrrrré, rra ktet,érrr r.5,storrpím jako reprezerrtant lilavjrrri zrračlrl, PETROF, sc rrrě]o 1rťivodrrě rrsktrtečnit tak nouý repertaár studuješ, pontáhóš si nohtiukantí 1. dul]nll, r...

Více

Akustická diagnostika

Akustická diagnostika Akustická diagnostika In-TECH 2, označuje společný projekt Technické univerzity v Liberci a jejích partnerů - Škoda Auto a.s. a Denso Manufacturing Czech s.r.o. Cílem projektu, který je v rámci Ope...

Více

Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135

Mluví cí analogove radiem r í zene hodinky Atomic CW135 vysílaných radiových vln. Britský vysílač radiových vln je umístěn v Anthornu, Cumbrii a má dosah až do 620 mil nebo 1000 kilometrů. Jsou však schopny přijímat signál i z vysílačů v Německu, USA a ...

Více

zde - KaS

zde - KaS Inovace jsou naším hancím motorem, který i Vás povede kupředu. Požadavky na aplikace měření orientované na praxi jsou

Více