Bayfield CZ.indd

Komentáře

Transkript

Bayfield CZ.indd
MONTÁŽNÍ NÁVOD
Bayfield
®
opěrné stěny
zídky pro nejvyšší nároky
Úvod
Bayfield® detaily výrobku
Bayfield® běžný kámen
Bayfield® krycí deska
D x Š x V:
41,5 x 25 x 15 cm
D x Š x V:
43,5 x 27 x 7,5 cm
Hmotnost:
25 kg
Hmotnost:
17 kg
Kusů na paletě:
45 ks
Kusů na paletě:
80 ks
Hmotnost palety:
1150 kg
Hmotnost palety:
1385 kg
Kusů na m :
16 ks
Kusů na mb:
2,23 ks
Množství na paletě:
35,9 bm
Sklon stěny:
-
2
m2
Množství na paletě:
2,80
Sklon stěny:
11o, ~ 2,8 cm na vrstvu
Patentovaný výstupek zajišťuje perfektní vedení linie
(zarovnání) a rovnoměrný sklon stěny.
Žádná malta,
žádné šrouby,
přesné zarovnání
Vhodné pro stěny do výšky 90 cm, bez výztuže, když není nad nebo pod
stěnou svah a stěna se staví na pevném podkladu. Pro stěny přesahující
výšku 90 cm je nutná výztuž zásypu. Stěny nad 90 cm musí navrhnout
kvalifikovaný technik.
Rieder plánovací a statický servis
Bayfield ® kameny se vyrábějí s lomenými hranami, které jsou podobné
přírodní kamenné stěně. Částečně nepravidelné hrany umocňují přirozený
vzhled hotové stěny.
Kameny musejí být smíchány z co největšího množství palet, aby bylo
možno dosáhnout vyvážené hry barev po celé stěně.
Při stavbě Vaší svahové opěrné stěny Vás podpoříme již při plánování
– bezplatně! Je-li nutná výztuž s geomříží, jsou Vám k dispozici naši
technici.
Odborné pojmy a definice
Spodní řada kamenů – kompletní první nejspodnější řada
kamenů, zarovnaná a položená horní hranou k půdě.
Sklon – úhel čela stěny měřený vertikálou od paty stěny ve
stupních.
Zhutnitelný zásyp – plnicí materiál pro oblast za stěnou,
většinou štěrk, určený technikem při plánování, který tvoří
vyztuženou zónu za stěnou.
Zhutnění – zpevnění/zkompaktnění zeminy nebo štěrku jako
základ nebo zásyp – vhodnými přístroji.
Drenážní materiál – štěrk, který se plní do kamenů stěny
a jiných oblastí a přímo za ně, aby mohla voda bez překážky
odtéct.
Jemné podíly – jemné podíly štěrku.
Lože – do vyrovnávací vrstvy z hubeného betonu C 12/15
o tloušťce 5 – 10 cm se položí nejspodnější vrstva kamenů.
Geomříž – syntetický mřížový materiál, pro použitív zemních
výztužích. Většinou z polypropylenu, polyesteru nebo polyetylenu.
2
Geo-netkané textilie – nadřazený pojem pro syntetické nebo
plastové materiály, které se používají v zemi, jako látky, geotextil,
drenážová vláknovina nebo erozní podložky.
Geomříž – materiál, použitý pro odvodnění nebo výztuž půdy.
Většinou z polypropylenu nebo polyesteru, buď tkaného nebo
netkaného.
Tížní stěna – opěrná stěna bez zemní výztuže. Působí vlastní
vahou a svým sklonem proti zemním silám, které vznikají na stěně.
Půdní poměry – dobré půdní poměry odpovídají vodopropustné
půdě, většinou z písku, štěrkopísku nebo štěrku. Špatné poměry
jsou soudržné půdy.
Vyrovnávací vrstva – vytvořena ze zhutnitelného vodopropustného štěrku (žádný beton), lože pro první řadu kamenů,
nazvanou také základová řada. Viz. lůžko.
Zatížení – síly působící na stěnu, které pocházejí ze zachycené
půdy nebo jiných oblastí kolem stěny (auta, budovy, voda,
základy). Viz. přitížení.
Úvod
Úvod
Bayfield® rohový kámen
Úvod
D x Š x V:
41,5 x 22 x 15 cm
Hmotnost:
30 kg
Kusů na paletě:
40 ks
Hmotnost palety:
1225 kg
Kusů na m2:
-
Množství na paletě:
-
Sklon stěny:
-
Bayfield® informace o výrobku
2
Odborné pojmy a definice
2
Použití tohoto návodu
4
Základy
5
Projektový odhad
Vzorce k odhadu
6
Montáž s kotvením
6
Tabulky odhadu pro kotvení s geomříží
7
Montážní návod
Základová konstrukce
8
Detailní stavba
S rohovým kamenem Bayfield® můžete lehce vytvořit roh s úhlem 90º,
který bude integrován do zdi. Propůjčíte tak zdi bez velké námahy při
stavbě její individuální charakter. Plánované použití těchto kamenů může
ušetřit štípání nebo řezání na místě a vede k odbornému ukončení zdi
jako rohu.
Pro zabudování schodišťového stupně nebo celých schodů jsou vám
k dispozici blokové schody Rustica v odpovídajících barvách. Viz str. 18.
Kotevní zóna – oblast za svahovou opěrnou stěnou vyztuženou
zeminou, která obsahuje zemní výztuž
Kotevná stěna – opěrná stěna, která je vybavena zemní výztuží,
a tak může udržet vyšší zatížení.
Zachycená oblast – oblast za zónou výztuže svahové opěrné stěny.
Polovazba – navzájem přesazené vertikální linie kamenů pro
dosažení rovnoměrného vzoru. Za tímto účelem musejí být
kameny rozdělené.
Segmentovaná opěrná stěna (SS) – systém stěny skládající se
z jednotlivých kamenů pro zachycení zeminy.
Odstupňovaný základ stěny – používá se pro vytvoření rovné
stěny ve svahu. Viz. strana 10.
Přitížení – zatížení působící zvenčí, většinou shora, na opěrnou
stěnu, např. vozovka nebo základ budovy.
Terasové stěny – existuje na sobě nezávislé a závislé terasy.
Viz. strana 19.
Odstupňované základy stěny
10
Polovazba
10
Drenáž
11
Kryty stěny
12
Vnitřní rohy
12
Vnitřní rohy kotvené
13
Vnější rohy
14
Vnější rohy kotvené
14
Vnitřní rádiusy
15
Vnitřní rádiusy kotvené
15
Vnější rádiusy
16
Vnější rádiusy kotvené
17
Rustica plné schody
18
Terasy
19
Ploty
19
Kontaktní adresy
zadní strana
3
Úvod
Použití tohoto návodu
Kvalifikované plánování a pečlivé vyměření a vytyčení na místě jsou zárukou úspěšného projektu opěrné stěny. Prosím vezměte si informace
v tomto návodu k srdci. Můžete zjistit optimální typ stěny a najdete informace o instalaci a zjištění materiálu výrobků. Zde najdete všechny
základní informace!
Podle těchto údajů mohou být postaveny všechny stěny do výšky 90 cm. V případě pochybností, u vysokých svahů nebo v případě obtížných
půdních poměrů si prosím vyžádejte naši radu, zda budete potřebovat technika, který Vaši stěnu navrhne a naplánuje.
Kontaktní formulář viz. zadní strana
Respektujte tento návod a kontrolní seznam, abyste si mohli být jisti, že jste promysleli vše, co potřebujete pro úspěšnou instalaci Bayfield® stěny:
Zjištění řešení stěny, která odpovídá požadavkům zákazníka
Vhodnost a dokumentace na místě a uspořádání stěny
Délka stěny (v metrech)
_________________
Výška stěny (v metrech)
_________________
Maximální výška
_________________
Které další zvláštnosti nebo detaily jsou nutné?
Rádiusy (viz. vnitřní rádiusy str. 15, vnější rádiusy str. 16)
ano__________
ne_________
Rohy (viz. vnitřní rohy str. 12, vnější rohy str. 14)
ano__________
ne_________
Kryty (viz. kryty stěny str. 11)
ano__________
ne_________
Schody (viz. schody str. 18)
ano__________
ne_________
Terasové stěny (viz. terasy str. 19)
ano__________
ne_________
Ploty (viz. ploty str. 19)
ano__________
ne_________
ano__________
ne_________
ano__________
ne_________
Jaké jsou požadavky na drenáž?
Je stěna delší než 15 metrů? (viz. drenáž str. 11)
Je terén rovný nebo přesahuje délku stěny o více než 15 cm?
(viz. odstupňované základy stěny str. 10)
Který typ stěny je požadován (tížní stěna nebo kotvená stěna)? Čtěte na pravé straně „Základy“, určete typ stěny na
základě maximální výšky stěny.
Pokyn: Je-li požadována kotvená stěna, potřebujete technickou radu a podporu od kvalifikovaného technika. Zeptejte se nás,
telefonní číslo najdete na zadní straně.
Kolik kamenů stěny a štěrku bude zapotřebí? – viz. vzorce k odhadu str. 6
Pokyn: Je-li požadována kotvená stěna, čtete prosím i tabulky odhadu pro výztuže s geomříží str. 7
Ujistěte se, že jste si přečetli všechny části montážního návodu relevantní pro plánovanou stěnu a že jste jim porozuměli.
pro všechny stěny – základy str. 8
vyztužené stěny – čtěte i montáž s výztuží str. 6
další zvláštnosti a detaily – čtěte příslušné kapitoly o detailní montáži
požadavky na drenáž
Před zahájením stavby
prověřte na základě situačního plánu hranice svého pozemku. Jsou tam podzemní zásobovací potrubí?
Je nutné úřední povolení nebo povolení sousedů?
Prověřte dodané kameny, zda jsou ve správném množství a barvě.
Prověřte geomříž, zda má správnou tloušťku a hmotnost, jak je uvedena v technickém výkresu.
Prověřte dodaný štěrk, zda odpovídá požadavkům.
zajistěte aby všechny práce na staveništi odpovídaly bezpečnostním, zdravotním a zákonným ustanovením. Vždy je třeba
nosit ochranný oděv (ruce, oči, uši, nohy). Stavební stroje a nářadí je třeba používat a obsluhovat podle návodu k obsluze.
4
Úvod
Základy
Bayfield® opěrné stěny jsou rozděleny do dvou kategorií, v závislosti na maximální výšce stěny.
Pro stěny, které jsou do výšky 90 cm, nemají žádné svahy nad nebo pod stěnou a u nichž je dobrá kvalita půdy, je vhodná a dostatečná
jednoduchá tížní stěna. Je-li postavena podle tohoto návodu, vzniká opěrná stěna jako trvalé řešení.
Všechny stěny, které jsou minimálně na jednom místě vyšší než 90 cm nebo jsou postaveny na půdě o špatné kvalitě, musejí být
provedeny jako vyztužené opěrné stěny.
Je-li nutná kotvená stěna, potřebujete pomoc při plánování a podporu technika vzdělaného v příslušném oboru. Bezpečnost a kvalita
provedené stěny, která je vyšší než 90 cm, může být zaručena pouze tehdy, když technik uváží všechny varianty, které jsou k dispozici
(země, typy půdy, zatížení a přitížení, voda a drenáž, atd.) a provede plánování na základě uznaných metod. Nedbání této rady může mít
vážné následky vztahující se k deformacím a stabilitě.
Aby bylo možno dosáhnout větších celkových výšek, lze vzít v úvahu stavbu více terasových stěn o výšce nižší než 90 cm (tížní stěna),
pokud je striktně dodržen oddíl Terasy na str. 19.
Čtěte úsek Odborné pojmy a definice, abyste rozlišili dobré nebo špatné půdní poměry.
Tížní stěny
Kotvené stěny
Pro stěny do výšky 90 cm bez svahu nad nimi nebo pod nimi,
postavené za dobrých půdních poměrů.
Pro stěny o výšce vyšší než 90 cm nebo stěny se svahem nad
nimi nebo pod nimi nebo stěny postavené za špatných půdních
poměrů.
Druhý typ stěny je stěna kotvená geomříží, která musí být
naplánována kvalifikovaným technikem.
Kotvená opěrná stěna udrží mnohem vyšší zátěž než tížní stěna.
Vyžaduje větší pracovní pole za stavbou. Zemina za fasádou
stěny se stabilizuje nanesením výztužných vrstev. Čím větší je
stabilizovaná zemina, tím stabilnější je stěna.Geotextilní výztuž
se rozprostírá až po zadní teoretickou rovinu deformace a slouží
k vytvoření velké pravoúhlé hmoty z kamene
a vyztužené zeminy, která zajistí opěrnou zeminu.
Nejvyšší vrstva země
Drenážní vrstva
Nejvyšší vrstva země
Filtrační vložka /filtrační
vrstva
Výstužná vrstva
Drenážní trubka
Zhutnitelný výplňový materiál
První typ, tížní stěna, je opěrná stěna bez kotvení. Bayfield®
tížní stěna má omezení výšky 90 cm. Výhodami tohoto typu jsou
jednoduchý způsob montáže a malá pracovní hloubka za stěnou.
Je stabilní díky vlastní hmotností a sklonu proti zemním silám,
které vznikají na stěně.
Hotová stěna musí mít přímo za kameny drenážní vrstvu, aby byl
zajištěn volný odtok vody.
Výztuž s geomříží
Drenážní vrstva
Drenážní trubka
Filtrační vložka /filtrační vrstva
Zhutnitelný výplňový materiál
5
Projektový odhad
Příklad odhadu projektu
Vzorce k odhadu
Použijte tyto výpočty, abyste odhadli materiály pro svůj
projekt.
Měřte délku a výšku stěny v metrech.
Odhadnuté množství kamenů
Množství kamenů = délka (m) x výška (m) x 16
Odhadnuté množství krycích desek
Množství kamenů = délka (m) x 2,5
Odhadnutý vyrovnávací materiál
Zhutnitelný materiál v t = délka (m) x 0,2
Odhadnutý drenážní materiál
Drenážní materiál v t = délka (m) x výška (m) x 0,57
Odhad kotevních textilií
Viz pravá strana
Odhad materiálu pro kotevní zónu
Viz. pravá strana
1,65 m vysoká stěna má být vybudována do 9,5 m délky.
Odhadnuté množství kamenů
Množství kamenů= délka (m) x výška (m) x 16
= 9,5 x 1,65 x 16
= 251 kamenůOdhadnuté
množství krycích desek
Množství kamenů = délka (m) x 2,5
= 9,5 x 2,5
= 24 krycích kamenů
Odhadnutý vyrovnávací materiál
Štěrk
= délka (m) x 0,2
= 9,5 x 0,2
= 1,9 tun
Odhadnutý drenážní materiál
Drenážní materiál = délka (m) x výška (m) x 0,57
= 9,5 x 1,65 x 0,57
= 8,95 tun
Odhad výztužných textilií
Viz. pravá strana
Montáž s kotvením
Výztuž s geomříží je nutná u stěn vyšších než 90 m a vyžaduje kvalifikované
plánování. Aby bylo možno odhadnout požadavky na výztuž, podívejte se prosím do
tabulek odhadu pro geotextilní výztuž na druhé straně. Tabulky slouží pouze
k odhadu a nejsou základem k výpočtu. Pro tyto stěny musí vždy technik vzdělaný
v příslušném oboru vypracovat plán provádění.
6
z
Ujistěte se v konstrukčním plánu příslušně kvalifikovaného technika, u kterých řad
kamenů se používá kotevní mříž / textil.
z
Připočtěte 20 cm k délce uvedené v plánu a nařežte materiál na příslušnou
velikost. Těchto dodatečných 20 cm se vloží při montáži podle plánu do
vodorovných spár.
z
Respektujte směr tahu geomříže. Mechanická pevnost je dána pouze ve směru
provedení. Ten musí být svisle ke stěně.
z
Vyčistěte vrchní kameny. Položte přední konec výztuže na spodní kámen a odsaďte
5 cm za viditelnou hranu. Pečlivým položením se dosáhne optimálního přenosu
síly mezi stěnou a mříží.
z
Zafixujte další řadou kamenů výztuž na svém místě. Posuňte kameny až na doraz
dopředu, aby výstupek pevně přilehl na spodní kámen. Aby nedošlo k tvorbě
záhybů, táhněte výztuž napjatou a upevněte zadní konec pilotou nebo prutem.
z
Nasypte drenážní materiál za kameny a zaplňte zhutnitelným materiálem
určeným technikem a zhutněte.
z
Zhutněte vše kompletně co nejblíže zadní hraně stěny, abyste nepoškodili nebo
neposunuli kameny vibračním strojem.
z
Na geomříž musí být naneseno minimálně 15 cm materiálu, dříve než se může
vjet na výztužnou zónu vozidlem. Vyvarujte se přitom prudkého ježdění nebo
brzdění.
Projektový odhad
Tabulky odhadu pro kotvení geomříží
Uvedené požadavky na mříže jsou vhodné pouze pro odhad a ne pro provedení.
Zvolte tabulku, která nejlépe popisuje vlastnosti svahu, zatížení a půdy, kde bude stěna stavěna. Odečtěte si ve zvolené tabulce v horním
řádku výšku stěny (od výšky terénu). Hodnoty ve spodním řádku pod výškou stěny ukazují délku (v m) požadované mříže a jejich polohu
ve vztahu k délce kamenů stěny. Mnohé stěny vyžadují více než jednu vrstvu mříží. Faktor odhadu mříže (GSF) a faktor odhadu materiálu
(MSF) se používají pro odhad nákladů na mříž a požadavek zásypu.
Příklad: Stěna nemá nad ní ležící svah, je zatížena zátěží, postavena na dobrých půdních poměrech, ve výšce 1,65 m nad základ. Hodnoty ukazují,
že jsou zapotřebí 2 mříže, jedna na vrstvě 4 o délce 1,10 m a jedna na vrstvě 8 o délce 1,20 m. Hodnota GSF je 2,7 a hodnota MSF je 4,54.
Poznámka: Je-li disponibilní prostor za stěnou na staveništi/místě omezen na menší rozměr, než jsou délky uvedené
v tabulkách, jsou také možnosti pro kratší výztuž. Oslovte nás prosím.
Žádné zátěže nebo svahy na stěně
(1)
(1)
Výška
terénu
1.3
1.2
1.1
1.1
1.0
1.2
0.9
1.1
1.0
0.9
0.9
GSF
MSF
-
-
-
-
1.2
Délka mříže (m) a její pozice(m)
H
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
H
Výška
terénu
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.2 1.2
1.0
0.9
1.0
0.9
0.8
0.9
0.7
- 1.1 2.3 2.4 2.5 2.7 4.3
- 2.38 2.92 3.51 3.86 4.54 5.27
GSF
MSF
-
1.2
Délka mříže (m) a její pozice
Špatné půdní poměry
Výška stěny v metrech
0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80
Dobré půdní poměry
Výška stěny v metrech
0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80
- 0.9 1.0 1.1 1.2 2.4 2.5 2.7 3.0 4.5
- 1.22 1.62 2.08 2.59 3.16 3.78 4.46 5.18 5.97
Se zatížením na stěně (bez svahu)
1.1
1.1
1.0
1.2
1.1
0.9
0.8
1.1
0.9
0.8
0.9
0.7
GSF
MSF
-
1.2
H
Výška
terénu
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
GSF
MSF
0.9
Výška
terénu
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1
1.2
1.1
1.0
0.9
1.1
0.9
0.8
0.9
GSF
MSF
-
-
1.2
- 1.0 1.1 1.2 2.4 2.4 2.7 2.8 4.4
- 1.62 2.08 2.59 3.16 3.51 4.16 4.86 5.62
(1)
1
Délka mříže (m) a její pozice
H
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
H
Výška
terénu
1.1 1.2
0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 2.6 2.7 2.9 4.4 4.7
0.73 0.97 1.22 1.62 2.08 2.59 3.65 4.32 5.05 5.83 6.67
Špatné půdní poměry
Výška stěny v metrech
0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80
3
Dobré půdní poměry
Výška stěny v metrech
0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80
0.9
0.8
- 0.9 1.0 1.0 1.1 2.3 2.4 2.6 2.7 4.3
- 1.22 1.62 1.89 2.38 2.92 3.51 3.86 4.54 5.27
(1)
3
1.0
0.7 0.7 0.7
Svahy na stěně (bez zatížení)
1
1.2
1.1
1.0
0.9
Délka mříže (m) a její pozice
Výška
terénu
1.3
1.2
Délka mříže (m) a její pozice
H
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
(1)
Špatné půdní poměry
Výška stěny v metrech
0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80
Typické zatížení
(5kn)
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1.8
1.7
1.6
1.4
1.3
1.6
1.4
1.1
1.0
1.3
1.2
0.9
0.7 0.7
GSF
MSF
1.1
1.3 1.4 1.6
Délka mříže (m) a její pozice
(1)
Dobré půdní poměry
Výška stěny v metrech
0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80
Typické zatížení
(5kn)
- 0.9 0.9 1.1 1.2 1.3 2.8 3.0 4.8 5.1 5.6
- 0.97 1.22 1.78 2.27 2.81 3.65 4.32 5.35 6.16 7.02
Pokyny: Tabulky jsou založeny na Mirafi 3XT mříži (1) = 19kN/m3, hodnota vnitřního tření v půdě 32,5°
Vzorce k odhadu
Použijte následující kalkulace pro odhad mříže a požadavky
na plnicí materiál kotevní zóny.
Odhad pro kotvení geomříží
V tabulce najdete faktor odhadu mříže (GSF).
Čtvereční metry mříže = délka stěny x GSF
Odhad materiálu pro kotevní zónu
V tabulce najdete faktor odhadu materiálu (MSF).
Tuny materiálu = délka stěny x MSF
Příklad odhadu – stavební záměr
1,65 m vysoká a 9,5 m dlouhá stěna, zatížená zátěží,
postavená bez svahu a na dobrém základu.
Odhad pro kotvení geomříží
Požadavky na mříž
= délka mříže x GSF
= 9,5 x 2,7 x GSF
= 25,7 m2 mříž
Odhad materiálu pro kotevní zónu
Požadavek na materiál
= délka materiálu x MSF
= 9,5 x 4,54
= 43,1 tun materiálu
7
Montážní návod
Základová konstrukce
Vytyčení stěny a výkopu – viz. obr. 1
Vyhloubený příkop – obr. 1
z
Označte polohu stěny. Nechte ji prověřit stavebníkem nebo technikem, pokud je
to zapotřebí nebo žádoucí.
z
Označte místo pro výkop tak, aby řada kamenů probíhala po vykopání středem
příkopu, se stejnou vzdáleností od přední a zadní hrany příkopu k přední a zadní
hraně kamenů.
z
Ke stavbě Bayfield® stěn udělejte 60 cm široký výkop v hloubce 35 cm
s výjimkou případu, že se technické vypracování od toho odchyluje.
z
Kompletně zhutněte půdu na dně výkopu vhodným hutnícím přístrojem, dříve
než nanesete vyrovnávací vrstvu.
Vyrovnávací vrstva (základ) – viz. obr. 2
z
Vyrovnávací vrstva štěrku se vytvoří z dobře zhutnitelného a mrazuvzdorného
podkladového materiálu (štěrkopísek / štěrk 0/32 nebo 0/45).
z
Ve zhutněném stavu by měla být vyrovnávací vrstva o tloušťce 15 cm a šířce 60
cm.
z
Měla by vzniknout plocha rovná v podélném i příčném směru.
z
Zvýší-li se terén podél zdi o více než 15 cm, musí být i vyrovnávací vrstva
stupňovitě zvýšena. Viz. detaily k „odstupňovanému základu stěny“
na straně 10
Spodní řada kamenů – viz. obr. 3
Zhutnění vyrovnávací vrstvy (základ) – obr. 2
Spodní řada kamenů – obr. 3
z
To je nejdůležitější krok při stavbě.
z
Kameny musejí být smíchány z co nejvíce palet, aby bylo dosaženo vyvážené
barvy po celé stěně.
z
Začněte osazením kamenů na nejnižší úrovni stěny
z
Spodní řada kamenů musí být položena úplně rovně na vyrovnávací vrstvě.
Odstraňte buď všechny výstupky nejspodnější řady nebo vytvořte žlábek ve
vyrovnávací vrstvě, do kterého se zasunou výstupky.
z
Usaďte první kámen a srovnejte ho v podélném a příčném směru.
z
Uložte kameny vedle sebe tak, aby přiléhaly plně na vyrovnávací vrstvu.
Prověřte vodováhou, zda kameny leží v obou směrech vodorovně.
z
Vyrovnejte zadní hranu kamenů pomocí šňůry nebo vyrovnejte zadní stranu
kamenů (ne přední stranu), abyste vytvořili mírné a nepřetržité rádiusy.
z
I ve svahových polohách zůstává horní hrana řad kamenů v podélném a
příčném směru stále vodorovně. Viz. detaily k „Odstupňovaným základům
stěny“ na straně 10.
Instalace další vrstvy – viz. obr. 4 + 5
Stavba další vrstvy – obr. 4
8
z
Vyčistěte horní kameny.
z
Kameny musejí být smíchány z co největšího množství palet, aby mohlo být
dosaženo vyvážené barvy po celé stěně.
z
Přesaďte druhou vrstvu o ½ délky kamene v podélném směru. Táhněte kameny
při přesazení dopředu, až výstupek přilehne na zadní hranu dolního kamene.
z
Zaplňte vždy v 15 cm vrstvách drenážní materiál a štěrk a kompletně jej
zhutněte, než usadíte další vrstvu.
z
Drenážní materiál by měl být filtrační materiál bez jemných podílů a od zdi by
měla být naměřena tloušťka min. 30 cm.
Montážní návod
z
Vyplňte všechny dutiny mezi kameny stěny drenážním materiálem.
z
Všechno kompletně zhutněte co nejblíže zadní hraně stěny, ale bez poškození
nebo posunutí kamenů hutnícím přístrojem.
z
Optimální je filtrační látka přímo za kameny stěny, která se rozprostře od
dolního konce spodní vrstvy až ke středu horní vrstvy. To minimalizuje pronikání
kalu nebo plnicího materiálu spárami mezi kameny stěny.
Plánování drenáže
z
Pro každý stavební záměr je třeba stanovit plán drenáže. Výška terénu na místě
udává, na jaké úrovni je položena perforovaná drenážní trubka, obecně co
nejhlouběji za zdí, takže voda může volně téct ze zdi.
z
Perforovaná drenážní trubka je umístěna ve středu 30 cm široké drenážní zóny.
z
Musíte případně umístit a zaplnit více vrstev, dokud nedosáhnete vhodné
drenážní úrovně. Pro nejlepší výsledky byste měli opatřit drenážní trubku
pláštěm z filtrační látky. Na straně 11 čtěte další podrobnosti o drenáží.
Filtrační látka – obr. 5
Zhutnění – viz. obr. 8
z
Naneste vhodný zhutnitelný plnicí materiál za drenážní vrstvu a zhutněte
vhodným přístrojem.
z
Dbejte na to, aby byl štěrk o něco níže nebo ve stejné výšce s horní stranou
kamenů.
z
Naneste materiál také před dolní řadu kamenů a zhutněte. Dolní řada kamenů
leží vždy pod úrovní terénu.
z
Dále zaplňujte a zhutňujte, dokud není dosaženo plánované výšky.
Kotvení – pro stěny nad 90 cm
z
Pro stěny vyšší než 90 cm je nutná geosyntetická kotva.
z
Pro stěny vyšší než 90 cm musí být vypracován kvalifikovaný plán.
z
Zeptejte se nás, telefonní číslo najdete na zadní straně. Na straně 6 najdete
další pokyny ke stavbě s kotvením.
Drenážní trubka – obr. 6
Kryty stěny
z
Na straně 11 najdete další pokyny o krytech stěny.
Dokončení vrstev a odvodnění povrchu
z
Vytvořte na horní a spodní straně stěny rovné přechody terénu.
z
Aby bylo možno odvést vodu ze stěny, použijte 15 cm zeminy s nízkou
propustností vody. Díky tomu vnikne jen trocha vody do půdy a drenážní oblasti.
Vyčistěte staveniště a dejte ho do původního stavu.
z
Zameťte stěnu a vyčistěte oblast stavby od všech zbytků stěny a jiných zbytků.
z
Držte se těchto aplikačních technik a stavba Vaší Bayfield® stěny bude úspěšná.
Drenážní materiál – obr. 7
Důležitý bezpečnostní pokyn
Zajistěte, aby všechny práce na staveništi odpovídaly bezpečnostním, zdravotním
a zákonným ustanovením.
Vždy je třeba nosit vhodné ochranné oblečení (ruce, oči, uši, nohy). Stavební
stroje a nářadí je třeba používat a obsluhovat podle provozního návodu.
Zhutnění – obr. 8
9
Detailní stavba
Odstupňované základy stěny
Bayfield® stěny se staví v rovných horizontálních vrstvách. Vrstvy
samy nesmějí stoupat, aby kopírovaly průběh svahu. V terénu
s podélným svahem se musí stavět se stupňovitými základy stěny
(základ, vyrovnávací vrstva), které se odstupňují po 15 cm.
Nejhlubší bod
Začneme na nejhlubším bodě s výkopem a provedeme rovný
výkop tak, aby na nejmělčím místě byl o 30 cm hlubší než okolní
terén (15 cm základ + 15 cm spodní vrstva kamenů). Začneme se
spodní řadou kamenů na nejhlubším bodě terénu.
Čtěte také vnitřní konstrukci, kroky 2, 3 a 4 na straně 8.
Odstupňované základy stěny
Zde začít
Odstupňování
Na tomto bodě odsaďte úsek dna příkopu o 15 cm výše a postavte
další úsek základů stěny, který musí být odtud opět absolutně
vodorovný.
Když je vyrovnávací vrstva zhutněna, musí být horní hrana
předchozí řady kamenů na přesně stejné výši; výškové rozdíly vždy
v 15 cm mříži.
Polovazba
Rovná stěna
Kameny opět
usazené ve vazbě
Rozřezané nebo
rozdělené kameny
Kameny, které
vybíhají z vazby
Řádná stavba Bayfield® opěrné stěny vyžaduje průběžně
polovazbu. Polovazba vzniká, když jsou kameny uloženy středem
přes styčné spáry předchozí řady kamenů. To přispívá ke stabilitě
stěny a kráse jejího uspořádání.
Oblouková stěna
Stěny s rádiusy vycházejí na základě sklonu stěny případně
z polovazby. V tomto případě přeskočíte nejbližší spodní styčnou
spáru a umístíte kámen opět v polovazbě. Rozřízněte nebo
rozdělte* kámen do vzniklé mezery a zalepte jej betonovým
lepidlem (na straně 11 najdete Informace k lepení).
Rozdělené kameny nesmějí být kratší než 21,5 cm a nesmějí
být uloženy přímo přes sebe. Je-li mezera delší než celý kámen,
rozpulte rozměr a vsaďte dva kusy kamenu.
*Rozříznutí/rozdělení kamenů – Použijte vhodné dělicí stroje nebo
je rozdělte tak, že kladivem a majzlíkem vytlučete zářez a silnými
údery kámen rozdělíte. Bezpečnostní pokyn na straně 9.
Čtěte informace o vnitřních rádiusech str. 15 a vnějších
rádiusech str. 16 a minimálním rádiusu dosažitelném
s Bayfield® kameny.
10
Detailní stavba
Drenáž
Perforovaná drenážní trubka
Pro trvalé stěny je dobrá drenáž nutná. Voda, která se
shromažďuje v oblasti drenáže za stěnou, musí mít možnost bez
problémů odtékat.
První vrstva
Je-li stěna delší než 15 metrů, musejí být vždy ve vzdálenosti
max. 15 m vytvořeny drenážní otvory v čele stěny. Odstraňte na
dvou na sobě ležících kamenech vždy ca. 5 cm, aby mohla vést
drenáž ven.
Drenážní otvor
Drenážní materiál
Další vrstva
Postavte další vrstvy, jak je popsáno výše.
Kryty stěny
Rovná stěna
Začněte s kryty na nejnižším bodě. Kryty jsou lichoběžníkové
a jsou na sobě položeny střídavě otočené o 180°, aby bylo
dosaženo rovného směru.
Drenážní trubka
Drenážní trubka,
maximální vzdálenost
15 m
Vyrovnávací vrstva
Krátké hrany
Vnější rádiusy
Položte kryty klínovými spárami na sebe, přiřízněte kryty pro
dosažení jednotného obrazu. Položte na začátku kryt dlouhou
hranou ven a přizpůsobte jej rádiusu.
Vnitřní křivky
Položte kryty stranou na stranu krátkou hranou ven. Ve většině
případů se řeže jen každý druhý kryt pro vytvoření hezkého
vzhledu.
Zalepit každý kryt
Rohy
U 90° rohu musejí být 2 kryty zaříznuty na 45°.
Vysoké stupně krytů
Dva kryty stěny lze také přeložit přes sebe. Na horním krytu
stěny lze vytvořit odlomením zalomenou hranu.
Uzavření
Hotové přizpůsobené kryty zafixovat betonovým lepidlem na
stěnu.
Dva řezy na každém druhém krytu
Rozdělené kryty
Betonové lepidlo jako kartuš je snadno
zpracovatelné. Lepené plochy musejí být čisté
a zbavené prachu. Lepidlo musí být vhodné
pro použití v exteriéru a ve vlhkých oblastech.
Respektujte pokyny výrobce.
11
Detailní stavba
Vnitřní rohy
A
Umístěte spodní
vrstvu přes roh,
abyste zabránili
sedání.
Spodní řada kamenů
A
Aby bylo možno postavit 90° vnitřní roh, položte nejprve kámen
na roh. Potom umístěte druhý kámen svisle k prvnímu a položte
zbytek spodní řady kamenů od rohu.
Ujistěte se, že nejspodnější řada kamenů je postavena
podle oddílu Vnitřní konstrukce na str. 8.
Další řada kamenů
B
B
Položte druhou vrstvu na roh – začněte od polovazby. Je-li druhá
vrstva první stěny hotová, položte druhou vrstvu druhé stěny
tak, že několik kamenů z rohu odstraníte a celé kameny nasadíte
v polovazbě. Potom povedete polovazbu až do rohu, až je
mezera menší než celý kámen. Nyní potřebujete rozdělený*
kámen, aby bylo možno potom opět vycházet v polovazbě
z rohu. Změřte délku a rozdělte vhodným způsobem kámen.
Rohové kameny musejí být uloženy při každém ukončení vrstvy
vždy ve střídavém směru. Výstupky kamenů, které leží v rohu
přes sebe, musejí být odstraněny a kameny musejí být upevněny
betonovým lepidlem.
Na straně 11 čtěte informace o betonovém lepidle.
*Rozříznutí/rozdělení kamenů – Použijte vhodné dělicí stroje nebo
je rozdělte tak, že kladivem a majzlíkem vytlučete zářez a silnými
údery kámen rozdělíte.
Bezpečnostní pokyn na straně 9.
12
Detailní stavba
Vnitřní rohy kotvené
Spodní vrstva s výztuží
Aby bylo možno umístit při 90° vnitřním rohu výztuž, zjistěte
si nejprve v konstrukčním plánu stěny zadané délky a vrstvy
výztuže. Nařežte materiál na tyto délky a dbejte přitom na správný
směr tahu.
C
První úsek mříže v této vrstvě se vypočítá a umístí stejně jako u
sousední stěny. Položte prodloužení výztuže vždy střídavě, pokud
je výztuž nutná.
4
÷
Sm
ěr
hu
ta
ta
hu
ěr
Sm
í
en
už
lo y
od ížk
Pr mř
Pr
od
m lou
říž že
ky ní
4
y
ěn
÷
st
Vý
š
ka
ka
š
Vý
st
ěn
y
A
Druhá vrstva s geomříží
C
A
Potom zjistěte správné umístění výztuže tak, že dělíte uvedenou
výšku stěny čtyřmi. To je rozměr, kterým musí výztuž přesahovat
sousední stěnu dozadu, a to měřeno od její přední hrany, kde také
umístíte začátek výztuže.
Příklad: Je-li stěna 1,20 m vysoká, musí být výztuž prodloužena
o 30 cm.
D
Položte další úsek výztuže na sousední stěnu. Nesmí se překrývat
a měla by být v jedné rovině s úseky, které byly položeny předtím.
Položte další vrstvu kamenů.
Ujistěte se, že je výztužná mříž položena podle oddílu
Montáž s kotvením na str. 6.
Dbejte na to, aby mřížka začínala 5 cm za přední hranou kamene
ležícího pod ním a vzadu probíhala podél sousední stěny.
Položte další část výztuže na sousední stěnu. Nesmí se překrývat
a měla by být v jedné rovině s úseky, které byly položeny předtím.
Položte další vrstvu kamenů.
ta
hu
ěr
u
h
ta
ěr
Sm
ěr
t
ah
u
Sm
u
ah
t
ěr
Sm
D
Sm
B
B
13
Detailní stavba
Vnější rohy
Spodní řada kamenů
A
Rohový kámen
A
Aby bylo možno postavit 90° vnější roh, položte nejprve spodní
rohovou řadu směrem z rohu ven.
Druhá vrstva
B
C
B
Položte rohový kámen svisle ke kamenu pod ním a upevněte jej
lepidlem na kameny. Položte pár kamenů v určité vzdálenosti od
dalších kamenů v polovazbě k vrstvě pod nimi. Položte potom
kameny k rohu, až na konci zůstane mezera, která se uzavře
rozděleným kamenem.
C
Položte rozdělené kameny přímo na rohový kámen, abyste
doplnili vrstvu. Použijte betonové lepidlo pro všechny rohové
a rozdělené kameny. Položte rozdělené kameny* tak, abyste
zachovali polovazbu. Na straně 11 najdete Informace k
betonovému lepidlu.
*Rozříznutí/rozdělení kamenů – Použijte vhodné dělicí stroje nebo
je rozdělte tak, že kladivem a majzlíkem vytlučete zářez a silnými
údery kámen rozdělíte. Bezpečnostní pokyn na straně 9.
Vnější rohy kotvené
ta
hu
hu
ta
Sm
ěr
ěr
ta
Sm
hu
Rozdělené kameny
ta
ěr
Sm
A
hu
Sm
ěr
První vrstva s výztuží
B
Zasypte a zhutněte prostor za touto řadou kamenů. Nařežte
potom příslušnou mříž, která se hodí k celkové šířce označených
kamenů a má předepsanou délku. Ta bude rovněž přesahovat
pouze 5 cm na kameny a bude položena podél zadní hrany
druhého ramena stěny, aniž by ho překryla.
Mříž nepřesahuje
na kameny
ěr
Sm
hu
ta
ěr
Sm
hu
ta
Mříž nepřesahuje
na kameny
Zjistěte si nejprve v konstrukčním plánu stěny zadané délky
a vrstvy výztuže. Položte u každé vyztužené vrstvy kus výztuže
blízko k druhé rohové stěně, zatímco od přední hrany stěny
odstává o 5 cm a probíhá podél zadní hrany druhé stěny, aniž
by ji překryla. Není-li žádné překrytí, pokračujte s výztuží. Na
tomto bodě jsou vždy ještě kameny stěny, které nejsou v kontaktu
s výztuží. Protože se mříž nesmí překrývat, jsou tyto kameny
začleněny do další vrstvy. Položte další vrstvu a označte před
zásypem, které kameny nemají kontakt
Úseky položit
na spoj, bez
přesahu
Mříž, 5 cm za
přední hranu
B
A
Mříž, 5 cm za
přední hranu
Opakujte tento postup u každé vyztužené vrstvy ve stěně
a měňte směry výztuže u každé vrstvy.
Zajistěte, aby výztužná mříž byla postavena podle
oddílu Montáž s kotvením na str. 6.
14
Detailní stavba
Vnitřní rádiusy
S nejmenším poloměrem
Označit rádius
Nejmenší možný vnitřní rádium činí pro Bayfield® stěnu 2,40 m
(měřeno od přední strany kamenu). Ujistěte se v plánu, že veškeré
vnitřní poloměry spodních řad kamenů nejsou menší než 2,40 m.
Šňůra
Spodní řada kamenů
Kolík
Na začátku zasuňte do středu kruhu požadovaného rádiusu kolík
do země a připevněte na něj šňůru. Veďte šňůru v kruhu a označte
rádius v základu. Srovnejte přední hranu kamenů s touto linií
a dbejte na jejich vodorovnou polohu.
Co nejmenší rádius
pro spodní vrstvu je
2,40 m
Další vrstvy
*Rozříznutí/rozdělení kamenů – Použijte vhodné dělicí stroje nebo
je rozdělte tak, že kladivem a majzlíkem vytlučete zářez a silnými
údery kámen rozdělíte. Bezpečnostní pokyn na straně 9.
Sm
ěr
tah
u
Směr
tahu
Směr tahu
U každé vrstvy musí mít výstupek každého kamenu kontakt
se zadní hranou kamenu ležícího pod ním, aby byla zajištěna
bezpečnost struktury. Zadní přesazení kamenů zvětší rádius
každé vrstvy a ovlivní polovazbu stěnu. Udržujte ji v jedné linii
rozdělenými* kameny. Zafixujte rozdělené kameny betonovým
lepidlem. Na straně 11 najdete Informace k betonovému
lepidlu.
r
mě
Nařežte tolik mříží, kolik
je nutné pro co nejvyšší
zakrytí, aniž by došlo k
překrytí.
hu
ta
S
Směr tahu
Vnitřní rádiusy kotvené
B
U další vrstvy položte další díly mříže na označené kameny, aby
bylo dosaženo kompletního zakrytí požadované plochy. Zopakujte
tento postup při tvorbě rádiusu co nejčastěji.
r ta
První vrstva s výztuží
Nařežte výztuž na délky uvedené ve výkresu. Položte části
mříže v úseku 5 cm od přední hrany stěny a zajistěte, aby
směr tahu každého dílu probíhal kolmo ke stěně. Položte
další vrstvu kamenů a označte nevyztužené kameny.
Zasypte a zhutněte.
hu
Směr tahu
Sm
ěr
ta
hu
Směr tahu
A
A
Smě
Opěrné stěny jsou projektovány za předpokladu,
že bude 100 % vestavěna výztuž! Pokud postavíte rádius,
bude mít výztuž mezery. Aby bylo zajištěno 100% zakrytí, musejí
být zapojeny další kusy výztuže, aby uzavřely tyto mezery. Aby
nedošlo ke sklouznutí, nesmíte překrýt mříže v rámci jedné vrstvy.
ahu
ěr t
Sm
U každé další vrstvy
vyplňte mezery dalšími
částmi výztuže.
ěr
Sm
u
tah
Směr
Zajistěte, aby geomříž byla postavena podle oddílu
Montáž s kotvením na str. 6.
tahu
Směr tahu
B
15
Detailní stavba
Vnější rádiusy
Co nejmenší rádius
Kolík
Šňůra
Označit rádius
Na základě sklonu stěny bude rádius nejhornější vrstvy Bayfield®
stěny vždy menší než rádius spodní vrstvy.
U Bayfield® stěn s vnějšími rádiusy nesmí být nejmenší rádius pro
nejvyšší řadu kamenů menší než rádius 1,20 m.
Níže uvedená tabulka ukazuje nejmenší možný rádius spodní řady
kamenů pro různé výšky stěny. Nejmenší rádius horní řady je
1,20 m.
Výška stěny (m)
Co nejmenší rádius pro
nejvyšší vrstvu je 1,20 m
Nejmenší možný rádius spodní řady kamenů (m)
1.80
1.57
1.65
1.54
1.50
1.51
1.35
1.47
1.20
1.44
1.05
1.40
0.90
1.37
0.75
1.34
0.60
1.30
0.45
1.27
0.30
1.23
0.15
1.20
Příklad: Stěna vysoká 1,65 se vytvoří s akčním rádiusem. Rádius
spodní řady kamenů je 1,70 m. Nejmenší možný rádius spodní
řady pro stěnu vysokou 1,65 m je 1,54 m.
Spodní řada kamenů
Na začátku zabodněte do středu kruhu požadovaného rádiusu
kolík do země a přivažte na něj šňůru. Veďte ji v kruhu a označte
rádius ve vyrovnávací vrstvě (základ). Držte zadní hranu kamenů
v této linii a dbejte na jejich položení vodorovně.
Další vrstvy
U každé vrstvy musí mít výstupek každého kamenu kontakt
se zadní stranou kamenu ležícího pod ním, aby byla zajištěna
bezpečnost struktury. Zpětné přesazení kamenů postupně zmenší
rádius každé vrstvy a tím ovlivní polovazbu stěny. Držte ji v jedné
rovině s rozdělenými kameny. Zafixujte vhodně rozdělené kameny
betonovým lepidlem na svém místě. Na straně 11 najdete
Informace k betonovému lepidlu.
*Rozříznutí/rozdělení kamenů – Použijte vhodné dělicí stroje nebo
je rozdělte tak, že kladivem a majzlíkem vytlučete zářez a silnými
údery kámen rozdělíte. Bezpečnostní pokyn na str. 9.
16
Detailní stavba
Vnější rádiusy kotvené
Opěrné stěny jsou projektovány za předpokladu, že bude 100 %
vestavěna výztuž! Pokud postavíte rádius, bude mít výztuž mezery.
Aby bylo zajištěno 100% zakrytí, musejí být zapojeny další kusy
výztuže, aby uzavřely tyto mezery. Aby nedošlo ke sklouznutí,
nesmíte překrýt mříže v rámci jedné vrstvy.
První vrstva s výztuží
A
Nařežte tolik mříží, kolik je
zapotřebí k co největšímu
zakrytí, aniž by došlo
k překrytí.
A
Nařežte výztuž na délky uvedené ve výkresu. Položte části výztuže
v oblasti 5 cm od přední hrany stěny a směrem tahu kolmo ke
stěně. Vyvarujte se překrytí výztuže tím, že každou část oddělíte.
Další vrstva
B
Položte další řadu kamenů a označte nevyztužené úseky. Tento
krok je důležitý, neboť když je tato vrstva zasypána, nelze již
nevyztužené kameny najít. V oblasti označených kamenů zasypte
u další vrstvy mezery ve výztuži předchozí vrstvy. To zajišťuje úplné
zakrytí plochy
U další vrstvy zasypte
mezery s dalšími částmi
výztuže.
B
Opakujte tento postup při stavbě rádiusu tak často, jak je výztuž
zapotřebí.
Zajistěte, aby byla instalována geomříž podle oddílu
Montáž s kotvením na str. 6.
Viděno shora je patrné
kompletní zakrytí mříží.
17
Detailní stavba
Rustica plné schody
1 řada kamenů = 1 schod
Systém rustica plný schod v příčném řezu 35/15 cm je povrchem
a rozměry perfektně sladěn s Bayfield® stěnou.
Položte plné schody vždy tak, aby povrch tvořil jednu přímku
s následující řadou kamenů. K požadované šířce schodů prosím
připočtěte 2x25 cm (2x šířka stěny). Další řada kamenů stěny může
být položena pouze na plné schody. Položte první řadu kamenů a
první schod, zasypte a zhutněte za schody a kameny stěny.
2. schod
Položte další schody s ~ 2 cm překrytím a vyrovnejte. Styčné spáry
schodů mají být uspořádány s přesazením
2. řada kamenů
Položte normální kameny v rádiusu a držte přitom polovazbu
k řadě kamenů pod ní v jedné rovině. Plné schody sahají vpravo
a vlevo vždy až po vnější hranu stěny nebo za ní.
18
Zpravidla nemusejí být schody řezány. Naměřte a rozřežte/
rozdělte kameny, abyste uzavřeli mezery mezi kameny stěny
a schody. Použijte 2 kameny, je-li délka mezery menší než 21,5 cm.
Postavte kameny na stěnu tak, aby hrany těstě přiléhaly na
schody. Odstraňte výstupky kamenů, pokud je to nutné a zafixujte
všechny vyčnívající kusy betonovým lepidlem. Zasypte a zhutněte
u každé nové vrstvy za kameny schodů a stěny.
Další řada schodů
Položte a uspořádejte další vrstvu schodů stejným postupem, jak
je popsáno výše. Opakujte tento krok pro každou vrstvu stěny
a zajistěte, aby kameny schodů a stěny byly vždy vodorovně
a aby byly po každé vrstvě zhutněny.
*Rozříznutí/rozdělení kamenů – Použijte vhodné dělicí stroje nebo
je rozdělte tak, že kladivem a majzlíkem vytlučete zářez a silnými
údery kámen rozdělíte. Bezpečnostní pokyn na str. 9.
Detailní stavba
Stavba terasy
Na sobě nezávislé terasové stěny
Pro terasy na sobě nezávislé platí vzorec 2:1 (vrchní stěna musí
být vzdálena dvojnásobně od spodní, než je výška spodní stěny.
Kromě toho může být horní stěna maximálně tak vysoká, jako
spodní, nebo nižší. Výjimkou jsou špatné půdní poměry nebo když
se svahy nacházejí nad, pod nebo mezi stěnami.
v
Minimum je 2 x výška
v
Příklad: Spodní terasová stěna je vysoká 90 cm. Vzdálenost mezi
oběma terasami musí činit 1,80 m a výše položená stěna nesmí
být vyšší než 90 cm.
Pro trvalé stěny je nutná dobrá drenáž. Voda, která se shromažďuje v drenážní oblasti za stěnou, musí mít možnost bez překážky
odtékat.
Na sobě nezávislé terasové
stěny
Terasové stěny na sobě závislé
Když je vzdálenost mezi horní a dolní stěnou menší než
dvojnásobek výšky spodní stěny, jsou stěny na sobě závislé. Potom
musí být brána v úvahu celková stabilita (odpor celého pohybu
hmoty segmentovaného systému opěrné stěny kruhovým nebo
smykovým způsobem), což poté vyžaduje doplňkové výztuže
a delší vrstvy v plánu výstavby stěny. Kromě toho vyžadují
strukturálně závislé stěny větší výkop, zásyp a čas.
v
Méně než 2 x výška
v
Stěny na sobě závislé vyžadují kvalifikované
plánování. Zeptejte se nás na kontaktní adresu.
Na sobě závislé terasové
stěny
Ploty
Zjistěte rozměry plotu, abyste určili polohu pouzder pro sloupky.
Ty by měly mít pro maltu a zalévací hmotu minimálně o 2,5 cm
větší průměr než sloupky plotu. Postavte pouzdra během stavby
stěny, tak jak je uvedeno v plánu. Je-li plot 90 cm za stěnou, není
zapotřebí žádná dodatečná výztuž. Stojí-li plot do 90 cm od zadní
strany stěny nebo působí-li zátěž na stěnu vítr nebo chodci, je
zapotřebí výztuž kolem sloupků plotu.
Sloupky
Nechte si poradit kvalifikovaným technikem.
Zeptejte se nás na kontaktní adresu.
Zalijte sloupky plotu do pouzder, až je stěna dokončená.
Geotextilie
Výztuž
Pouzdra
19
zídky pro nejvyšší nároky
„Anchor Wall Systems“, Anchor-logo, „A“-Anker-logo,
Bayfield jsou značky Anchor Wall Systems, Inc.
Produkty jsou v ČR vyráběny a distribuovány
firmou Rieder Beton, spol. s r. o.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte:
Rieder Beton, spol. s r.o.
U Hlavního nádraží 3
CZ - 586 01 Jihlava
Tel.: +420 / 567 573 221
Fax: +420 / 567 210 042
E-mail: [email protected]
www.rieder.cz

Podobné dokumenty

Opravný asfalt Expres RA 25

Opravný asfalt Expres RA 25 naneseného materiálu pokropte vodou (cca 1 litr vody na 25 kg směsi). Následně dobře zhutněte, na menších plochách postačuje ruční pěchování, pro větší plochy doporučujeme použít vibrační desku neb...

Více

2 Materiály na bázi dřeva

2 Materiály na bázi dřeva osa smolníku, při výskytu dvou a více smolníků se zaznamenává jejich počet na 1m délky případně na celou délku sortimentu. Prosmol: Prosmol je část dřeva prosycená pryskyřicí. Nejčastěji vzniká vli...

Více

Zadávací dokumentace stavební práce 004

Zadávací dokumentace stavební práce 004 bude provedeno stejným typem odpadního potrubí. Odvětrání vnitřní kanalizace je zajištěno ventilačním potrubím, taktéž typu POLO-KAL.NG, profilu 75 mm, vyústěným nad rovinu střechy s osazením venti...

Více

KK - Obec DALOVICE

KK - Obec DALOVICE dáno. A naopak – co v seznamu schází, že ani ve skutečnos není. Př.: Kupující se nemůže domáhat práv z odpovědnos za vady nemovitos, kterou koupil od prodávajícího z důvodu existence zástavního ...

Více

Axor Citterio M

Axor Citterio M Axor Citterio M. Elegance urbanismu. Člověka to opět táhne do

Více