Otázky

Komentáře

Transkript

Otázky
Dějepis – 8. ročník
1. Kým byly ohroţeny suchozemské obchodní cesty do staroorientálních
států?___________________________
2. Kdo z mořeplavců obeplul Afriku a přistál u břehů Indie?
_____________________________________
3. Kdo z mořeplavců přistál roku 1492 u břehů Střední Ameriky? Jak
pojmenoval domorodce? Jaký k tomu měl
důvod?________________________________________________________
4. Kdo z mořeplavců obeplul zeměkouli? Co tímto činem dokázal?
5. Z Ameriky se do Evropy dostaly nové plodiny. Napiš názvy tří.
6. Objevné plavby měly i negativní důsledky. Jaké?_______________________
7. Na rozhraní 15. – 16. století se z Itálie šíří nový pohled na člověka a jeho
úlohu v pozemském ţivotě. Jak se toto hnutí (směr) nazývá?
_______________________Zároveň se objevuje nový umělecký sloh. Který?
____________________________
8. K těmto uměleckým dílům doplň název a autory:
9. Pojmenuj stavby na obrázcích:
10. Nakresli sgrafito a arkády:
11. Doplň chybějící slova. Vyber je z následující nabídky: denáry, groše,
Jáchymov, Kutná Hora, Pernštejnů, Šliků, tolary, Vítkovců
V 16. století se velice ţádaným platidlem staly ……………………….., které se
razily v městě ………………………… Zdejší mincovna patřila šlechtickému
rodu …………………………….. .
12. V období renesance došlo na našem území k řadě významných událostí.
Zařaď je na správné místo v časové tabulce a připoj odpovídající jména:
Roky
Události
Jména
1526_____________________________________________________________
1609_____________________________________________________________
1620_____________________________________________________________
1621_____________________________________________________________
Nabídka: bitva na Bílé hoře, nástup Habsburků na český trůn, poprava 27
českých pánů a měšťanů, vydání Majestátu, Ferdinand I., Ferdinand II.,
Friedrich Falcký, Rudolf II.
13. Mezi popravenými na Staroměstském náměstí byli také významní vzdělanci
té doby. Napiš jejich jména:
1. cestovatel a hudební skladatel_______________________________
2. diplomat a spisovatel ______________________________________
3. lékař, rektor praţské univerzity ______________________________
14. Ve kterých oborech vynikly tyto osobnosti?
1. Jan Kepler ______________________________________________
2. Jan Amos Komenský ______________________________________
3. Tycho de Brahe __________________________________________
15. Která kniha vytištěná v Kralicích je nejznámější? ___________________
16. Co znamená slovo reformace?_________________________________
17. Napiš jméno našeho reformátora církve__________________________
18. Reformátoři se v 16. století snaţili:
a) o uchopení vlády v evropských zemích
b) o nápravu katolické církve a celé společnosti
c) o zrušení funkce papeţe
19. Urči, ve které zemi působili tito reformátoři?
1.
2.
3.
4.
Martin Luther _____________________________
Jan Kalvín _______________________________
Jindřich VIII. ______________________________
Tomáš Műntzer ___________________________
20. Roku 1526 usedli na český trůn Habsburkové. Tito panovníci postupně
omezovali moc:
a) stavů (šlechty a měst) b) katolické církve c) císaře Svaté říše římské
21. Kdo byl prvním panovníkem z rodu Habsburků na českém
trůnu?_____________
22. Rudolfův majestát z roku 1609:
a) zakazoval všechna náboţenství kromě katolického
b) povolil svobodu náboţenského vyznání
c) zajišťoval dědičné právo Habsburků na český trůn
23. Povstání českých stavů proti Habsburkům začalo:
a) vypsáním vyšších daní
b) zřízením státních úřadů ve Vídni
c) defenestrací
24. České stavovské povstání skončilo:
a) poráţkou stavů na Bílé hoře
b) vítězstvím stavů na Bílé hoře
c) bitva skončila nerozhodně, povstání pokračovalo a skončilo aţ v roce
1648
25. Náměstí, které připomíná 27 kříţi v dlaţbě popravu vůdců stavovského
povstání, se jmenuje:
a) Karlovo
b) Staroměstské
c) Václavské
26. Pod pojmem rekatolizace, která nastala po skončení povstání českých stavů,
rozumíme:
a) zabavení majetku účastníků povstání
b) obrácení katolíků na protestantskou (nekatolickou víru)
c) obrácení nekatolíků na katolickou víru
27. Vyberte jména osobností z nabídky a přiřaďte je k objevům, činům nebo
poznatkům:
nabídka: Jan Amos Komenský, Kryštof Kolumbus, Mikuláš Koperník, Jan
Gutenberg, Jan Jesenius
a)
b)
c)
d)
e)
první veřejná pitva v Čechách ________________________________
vynález knihtisku___________________________________________
objevení Ameriky___________________________________________
středem vesmíru není Země, ale Slunce_________________________
pedagog, biskup jednoty bratrské______________________________
28. K významným osobnostem přiřaď obor jejich činnosti:
1. Václav Hollar________________________________
2. Jan Amos Komenský _________________________
3. Karel Škréta ________________________________
29. Jsou následující výroky pravdivé?
1. Obnovené zřízení zemské zaručilo Habsburkům dědičnou vládu v Čechách
2. Na rekatolizaci Čech měli velký podíl především jezuité
3. V době pobělohorské došlo k uvolnění nevolnictví
4.Pragmatická sankce Karla VI. zajišťovala dědičné nároky i pro ţenské potomky
Habsburků
30. Vysvětlete pojem nevolnictví
31. Po třicetileté válce se mezi evropské mocnosti prosadily:
a) Anglie, Francie, Švédsko
b) Španělsko a Nizozemí
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ne
c) Rusko a Polsko
32. Nově vznikajícím státem po třicetileté válce, který se stal evropskou velmocí,
bylo:
a) Rumunsko
b) Španělsko
c) Prusko
33. Války o španělské dědictví vypukly mezi :
a) Ruskem a Francií
b) Braniborskem a Francií
c) Habsburskou říší a Francií
34. V roce 1683 Turci:
a) dobyli Vídeň
b) byli poraţeni u Vídně
c) dobyli Cařihrad
35. Manufaktura je:
a) dílna, ve které řemeslník vyrábí celý výrobek sám
b) dílna, ve které skupiny dělníků pracovaly na určité části výrobku
c) dílna, ve které jsou umístěny stroje
36. Který francouzský panovník označoval sám sebe jako „krále Slunce“
a) Ludvík XV.
b) Ludvík XVI.
c) Ludvík IVX.
37. Které město zaloţil car Petr I. při ústí řeky Něvy? ______________________
38. Pragmatická sankce umoţňovala:
a) českým měšťanům volně obchodovat s Tureckem
b) zrovnoprávnění Ţidů
c) dědičnost Habsburského trůnu i v ţenské linii
39. Vysvětli, co byla robota________________________________
40. Mezi reformy Marie Terezie patří (více správných odpovědí)
a)
b)
c)
d)
e)
zavedení příjmení
jednotný systém měr a vah
zavedení povinné školní docházky
zrovnoprávnění ‚Ţidů
rozdání půdy poddaným
41. Povinná školní docházka byla od roku 1774
a) osmiletá
b) šestiletá
c) devítiletá
42. Kdo je to?
Narodila se roku 1717 ve Vídni. V roce 1736 se provdala za Františka Štěpána
Lotrinského. Po smrti otce, císaře Karla VI., se v roce 1740 stala českou a
uherskou královnou. Porodila šestnáct dětí, z toho devět se doţilo dospělosti.
Zemřela ve Vídni roku 1780.______________________________________
43. Ţivot lidí za vlády Josefa II. ovlivnily dvě jeho reformy (patenty). Které?
_____________________________________
44. Kdo je to?
Narodil se v roce 1741 jako prvorozený syn Marie Terezie. Po matčině smrti se
stal českým a uherským králem. Prováděl velké reformy, které zasahovaly
hluboko do ţivota společnosti. Zrušil také třetinu klášterů a katolickou církev
podřídil státnímu dozoru. Sjednotil čtyři praţská města pod jeden magistrát.
Zemřel předčasně v roce 1790. __________________________________
45. Dělení Polska znamená:
a) ţe si jeho území na konci 18. století rozdělily Rusko, Prusko a
habsburská monarchie
b) ţe si v Polsku rozdělili moc král a stavy
c) ţe Polsko ztratilo velkou část svého území ve válce s Ruskem
46. Označte znaky baroka:
a) lomený oblouk,
b) bohatá výzdoba z mramoru, zlata a stříbra,
c) přehnaná zdobnost, okázalost a vznešenost,
d) mariánské (morové) sloupy,
e) silné zdi zvenku neomítnuté
47. Označte stavby, které jsou postaveny v barokním slohu:
a)
b)
c)
d)
chrám svatého Mikuláše na Malé Straně
Svatovítský chrám
rotunda svaté Kateřiny ve Znojmě
Kuks u Dvora Králové
48. Válku za nezávislost v Severní Americe vedlo celkem:
a) 11 osad
b) 12 osad
c) 13 osad
d) 14 osad
49. Vyberte správná tvrzení týkající se vzniku USA:
a)
b)
c)
d)
americké osady v jejich boji s Anglií podporovalo Rusko
prvním americkým prezidentem se stal George Washington
nezávislost amerických osad byla vyhlášena v roce 1776
vyhlášená ústava USA platila do roku 1945
50. Napiš, kdo byli tito muži:
1. George Washington ____________________________________
2. Thomas Jefferson ______________________________________
51. V době Velké francouzské revoluce byl francouzským králem:
a)
b)
c)
d)
Napoleon Bonaparte
Ludvík XIV.
Ludvík XVI.
Ludvík XV.
52. Velká francouzská revoluce začala:
a) dobytím Bastilly 14. 7. 1789
b) popravou krále a jeho manţelky
c) povoláním vojska do Versailles
53. Seřaďte události, jak po sobě následovaly v revoluční Francii: konzulát,
jakobínská diktatura, republika, konstituční monarchie
1._______________2.________________3._______________4._____________
54. Napoleon Bonaparte se stal císařem v roce:
a) 1800
b) 1801
c)1804
d) 1805
55. Vytvořte správné trojice – místo x událost x letopočet
místo: Waterloo, Slavkov u Brna, Lipsko, Elba
událost: bitva „tří císařů“, bitva národů, poráţka Napoleona, vyhoštění Napoleona
letopočet: 1813, 1814, 1805, 1815
místo
událost
letopočet
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
56. Kdo je to?
Narodil se roku 1769 na Korsice v chudé šlechtické rodině. Od roku 1785 slouţil
ve francouzské armádě. Za Velké francouzské revoluce patřil mezi stoupence
republiky. Poprvé na sebe upozornil v roce 1793, kdyţ se se svými vojáky
vyprostil z anglického obklíčení u Toulonu. Roku 1804 mu senát přiznal titul
císaře. Zemřel roku 1821 ve vyhnanství na ostrově Svaté Heleny.
_______________________________
57. Jak nazýváme desku, podle které francouzský vědec Champollion rozluštil
hieroglyfy?
________________________________________
58. 19. století někdy označujeme jako:
a) století techniky
b) století průmyslu
c) století páry
59. Kdo byl vynálezcem parního stroje? ________________________
60. Kdo byl vynálezcem parní lokomotivy?________________________
61. Kdo byl vynálezcem parníku? ______________________________
62. Významnou anglickou panovnicí 19. století byla:
a) Kateřina II.
b) Viktorie
c) Marie Terezie
63. Papežský stát v Itálii se nazývá:
1. Sardinské království
2. Římská republika
3. Vatikán
64. Ve kterých vědních oborech se proslavili?
a.
b.
c.
d.
e.
Jan Evangelista Purkyně ____________________________
Charles Darwin ____________________________________
Johann Gregor Mendel ______________________________
Alessandro Volta ___________________________________
Louis Pasteur ______________________________________
65. Vysvětli, co znamenají tyto názvy:
1. Česká expedice _______________________________________
2. Bouda ______________________________________________
3. Fidlovačka ___________________________________________
66. Ve kterých oborech vynikly následující osobnosti? J. Mysliveček, J. G.
Mendel, B. Němcová, J. K. Tyl, W. A. Mozart, J. S. Pressl, J. Mánes,
Michellangello
Výtvarné umění _________________________________________
Hudba ________________________________________________
Literatura ______________________________________________
Věda _________________________________________________
67. Kdo byl majitelem České expedice?____________________________
68. Jak se jmenují části měst vymezené Ţidům? ____________________
69. Jak se jmenuje církevní řád, který měl velký podíl na rekatolizaci Čech?
___________________________
70. Vysvětli pojem průmyslová revoluce. Kde začala nejdříve?
__________________________________________________________
71. Který vynález odstartoval vznik průmyslové revoluce? _______________
72. Kdo byli původní obyvatelé Ameriky? _______________________
73. Zatrhni správná tvrzení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Původními obyvateli Ameriky byli černoši
Většinu bílého obyvatelstva tvořili přistěhovalci z Anglie
V severních státech převládalo zemědělství, v jiţních průmysl
Severní státy měly stále větší hospodářskou převahu
Ve všech státech USA bylo otroctví
Abraham Lincoln byl zastáncem otroctví
74. Čím se proslavili?
1. D. J. Mendělejev __________________________________
2. Ch. Darwin ______________________________________
3. A. Nobel ________________________________________
75. Vysvětli pojmy:
1. absolutistická monarchie _______________________________
2. konstituční monarchie _________________________________
76. Mohly se setkat následující osobnosti?
1.
2.
3.
4.
5.
Marie Terezie – Marie Antoinetta
Kryštof Kolumbus – Rudolf II.
George Washington – Abraham Lincoln
Jan Amos Komenský – Albrecht z Valdštejna
Josef II. – Leonardo da Vinci
ano - ne
ano - ne
ano - ne
ano - ne
ano - ne
77. Doplň k datu událost:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1492_____________________________________
1618 – 1648 ______________________________
1776 ____________________________________
1789 ____________________________________
1805 ____________________________________
1861 – 1865 ______________________________
1867 ____________________________________
78. Vytvoř správné dvojice:
A Francis Drake, Matyáš Bernard Braun, Karel VI., George Stephenson, Thomas
Jefferson, Albrecht z Valdštejna, Kryštof Kolumbus, Ferdinand II.
B Obnovené zřízení zemské, zavraţděn 1634 v Chebu, barokní sochař, objevitel
Ameriky, parní lokomotiva, Prohlášení nezávislosti, mořeplavec ve sluţbách Alţběty,
pragmatická sankce.
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
79. Vytvoř správné dvojice:
A Anna Jagellonská, Karel V., Jan Kepler, Jakub Krčín z Jelčan, Jan Jesenius
B španělský král a římský císař, lékař, manţelka Ferdinanda I., německý astronom,
zakladatel rybníků,
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
80. Vysvětli pojmy:
Exulanti _______________________________________________________
Defenestrace ___________________________________________________
Jezuité ________________________________________________________
Majestát Rudolfa II. ______________________________________________
81. Vysvětli pojmy:
Ohrazování ____________________________________________________
Manufaktura ___________________________________________________
Puritáni _______________________________________________________
Konfiskace majetku ______________________________________________
82. Doplň jméno:
První americký prezident __________________________________________
Hlavní tvůrce prohlášení nezávislosti _________________________________
Vítěz v bitvě u Slavkova ___________________________________________
„Král Slunce“ _____________________________________________________
83. Doplň jméno:
Autor Fidlovačky _________________________________________________
Autor Slovníku česko – německého __________________________________
Majitel České expedice ____________________________________________
Autor Dějin národu českého v Čechách i v Moravě ______________________
84. Doplň jméno:
Obeplutí zeměkoule ______________________________________________
Obeplutí Afriky, cesta do Indie ______________________________________
Objevení Ameriky ________________________________________________
Muţ, po němţ je Amerika pojmenovaná _______________________________
85. Doplň k textu správné výrazy:
1.
2.
3.
4.
kontrola tištěného a mluveného slova_________________________
stát, v jehoţ čele jsou volení představitelé _____________________
ústava ____________________________
stát, kde je vláda panovníka omezena ústavou _________________
86. Doplň k textu správné výrazy:
1.
2.
3.
4.
osobně nesvobodný poddaný ______________________________
zavádění strojů do výroby _________________________________
vyhození z okna ________________________________________
ruční dílna ____________________________________________
87. Podle charakteristiky doplň správný název uměleckého slohu:
1. nízké stavby, pravoúhlá okna, sgrafito, arkády _______________________
2. zvlněné tvary, velkolepost a okázalost, výzdoba zlatem, stříbrem,
mramorem______________________
88. Poznáte, o kterého habsburského císaře se jedná? Jedl velmi střídmě, byl
pracovitý a svědomitý, vstával v pět hodin ráno, rád se ukazoval ve
vojenských uniformách, v osobním ţivotě neměl štěstí, vládl dlouhých 68 let.
____________________________________
89. Výsledkem revoluce 1848 v habsburské říši bylo:
a)
b)
c)
d)
vydání ústavy
zrušení poddanství a roboty
zrušení nevolnictví
vydání tolerančního patentu
90. Vytvořte správné dvojice:
1.
2.
3.
4.
parní lokomotiva
parní stroj
vyuţití lodního šroubu
parník
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
nabídka: Robert Fulton, George Stephenson, Josef Ressel, James Watt,

Podobné dokumenty