VV - Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení

Komentáře

Transkript

VV - Rozhodnutí o umístění stavby - stavební povolení
r
MĚSTSKÝ
URAD
Stavební
NOVÉ
úřad
HRADY
nám
stí
R e p u b I i k Y 46
373 33 N o v é Hra d y
ě
Městský úřad Nové Hrady
Renata Neužilová
IČO: 659 65 825
Ke Střelnici 8] 1
Trhové Sviny
374 01
Stavební úřad
nám. Republiky 46
373 33 Nové Hrady
Internet: http://www.novehrady.cz
Č.j. Výst.:
S ÚNH -629/20 12/59/330/FV
Vyfizuje:
Bc. F. Vaněček
Tel.: mob.:
386101055/606644521
VEŘEJNÁ
E-maJl:
frantisekvlí'ilnovehradv.cz
Nové Hrady dne:
14.5.2012
VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Nové Hrady, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písmo f) zákona Č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve společném územním a
stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a
provedení stavby, kterou dne 5. 3.2012 podal stavebník
Renata Neužilová
IČO: 659 65 825
Ke Střelnici 8Il
374 O] Trhové Sviny
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky
veřejnoprávni smlouvy a územního opatření
rozhodnutí
a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky
ve věcech stavebního řádu
č. 503/2006 Sb., o podrobnější
o umístění
Č.
úpravě úzernního řízení,
stavby
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebnfho zákona
stavební
povolení
na stavbu:
"Přístavba kongresového sálu pensionu "Marie""
(dále jen "stavba") na pozemku parc.
Č.
2581/4 v katastrálním území Žumberk
u Nových Hradů.
Strana I (celkem 7)
Popis stavby:
Navrhovaná přístavba kongresového sálu bude umístěna na pozemku parc. č. 2581/4 v kat. území Žurnberk u Nových Hradů, na
kterém je v současné době vybudovaný pension. Na ten bude navazovat navržená přístavba kongresového sálu, umístěného při
severním okraji volného prostranství. Parcela je prakticky plochá a její severní hranici tvoří obecní nezpevněná komunikace. Na
tuto stranu nebude mít navržený objekt žádné stavební otvory.
Navržená přístavba kongresového sálu bude jednopodlažní nepodsklepený objekt o rozměrech 15, I x 8,8 m se sedlovou střechou
o sklonu střešních rovin I r, protaženou i přes vjezd do dvora a krytým chodníkem před stávající kuchyní pensionu. Výška
hřebene bude 3,9 m od uvažovaného 0,000 v přízemí. Orientace hřebene střechy bude ve směru východ-západ.
Navrhovaná přístavba kongresového sálu nebude určena pro zimní provoz a proto obvodové zdivo je navržené z pálených
keramických tvárnic Porotherm v tI. 300 mm, založené na základových pasech. Vnitřní příčky budou též z keramických
příčkovek Porotherm.
Jednopodlažní přístavbou se sedlovou střechou mírného skJonu získá investor společenskou místnost o ploše cca 114 m2. K té pak
bude příslušet sociální zázemí: WC muži, WC ženy a úklidová komora. WC invalidnfch spoluobčanů se nachází v přízemí
stávajícího pensionu. Je bezbariérově přístupné ze dvora společného pro pension a jeho přístavbu. Dále na společenskou místnost
navazuje šatní kout a kout pro malý bar. Stavba nebude určena pro zimní provoz.
Přístavba kongresového sálu bude napojena na stávající, vyváženou odpadní jímku v areálu pensionu. Na vodu a elektřinu bude
napojena ze suterénu stávajícího pensionu. Kongresový sál bude možno přitápět krbem s vložkou pro teplovodní rozvod
podlahového topení.
Zastavěná plocha:
Obestavěný prostor:
II.
Stanoví podmínky
I.
Stavba "Přístavba kongresového sálu pensionu "Marie'''' bude umístěna na pozemku parc. č. 2581/4, katastrální území
Žumberk u Nových Hradů. Stavba bude umístěna 4 m západně od západní strany, severního křídla stávajícího pensionu a
dále severní strana navrhované stavby bude lícovat se severní hranicí pozemku parc. č. 2581/4 v katastrálním území
Žumberk u Nových Hradů. Navržená přístavba kongresového sálu bude jednopodlažní nepodsklepený objekt o rozměrech
15, I x 8,8 m se sedlovou střechou o sklonu střešních rovin ]70, protaženou i přes vjezd do dvora a krytým chodníkem před
stávající kuchyní pensionu. Výška hřebene bude 3,9 m od uvažovaného 0,000 v přízemí. Orientace hřebene střechy bude ve
směru východ-západ. Navrhovaná přístavba kongresového sálu nebude určena pro zimní provoz a proto obvodové zdivo je
navržené z pálených keramických tvárnic Porotherm v tI. 300 mm, založené na základových pasech. Vnitřní příčky budou
též z keramických příčkovek Porotberm.
pro umístění stavby:
Přístavba kongresového sálu bude napojena na stávající, vyváženou odpadní jímku v areálu pensionu. Na vodu a elektřinu
bude napojena ze suterénu stávajícího pensionu. Splašková kanalizační přípojka, vodovodní přípojka a el. přípojka NN
budou umístěny na pozemku parc. č. 2581/4 v kat. území Žumberk u Nových Hradů.
2.
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přllohou ověřené projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného
stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním všech staveb, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousednfch staveb.
3.
Stavba "Přístavba
4.
Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 2581/4 v katastrálním území
Žumberk u Nových Hradů, jak je zakresleno na situačním výkresu, dále přistup na stavební pozemek bude možný
z veřejného prostranství ost. plocha - ost. komunikace pod parc. č. 2583/1 v kat. území Žumberk u Nových Hradů ve
vlastnictví Obce Žár.
5.
Stavebník zajisti vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (oprávněným geodetem), před započetím
výkopových prací. K závěrečné kontrolní prohlídce bude o této skutečnosti předložen stavebnímu úřadu písemný dokJad,
vytyčovací protokol.
6.
Bude plně respektováno Rozhodnutí Městského úřadu Trhové Sviny, odboru výstavby kulturních památek a územního
plánování, Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny ze dne 9. 1.2012 pod Č.j.: Výst.: 435/12/Bar.
7.
Z připojovacího místa bude zaveden proud kabelem CYKY 4xl0 mm2 v zemi a po stěnách, do okružovacího rozvaděče RP
umístěného v sále (spolu s ním položen ovládací kabel CYBY 3x I,5 mm"), Rozvaděč bude plastový.
8.
Objekt bude napojen na pitnou vodu ze stávající studny, která je na zahradě, přes domácí vodámu s tlakovou nádrží umístěnou v technické místnosti pensionu. Napojení vodámy bude provedeno přes uzavírací ventil a zpětný ventil. Přípojka
z polyethylenu rPE 32 (DN 25) bude vyústěna na WC, kde bude osazen vypouštěcí ventil a hlavní domovní uzávěr.
9.
Splašková kanalizace z objektu bude svedena do stávající jímky na vyvážení o objemu 50 mJ. Napojení bude provedeno
ležatým svodem z objektu (PVC ON 150) přes revizní šachtu ON 400 s plynotěsným poklopem. Dešťová voda bude
svedena na terén tak, aby nebyly zaplavovány sousední pozemky a stavby na nich umístěné ..
10.
V projektové dokumentaci pro povolení stavby budou navržena stavebně technická opatření k zamezení pronikání radonu
z podloží do vnitřního prostředí budovy ke splnění požadavků stanovených vyhláškou č. 184/1997 Sb., o požadavcích na
zajištění radiační ochrany.
kongresového
sálu pensionu "Marie""
bude sloužit pro společenská setkání.
Strana 2 (celkem 7)
II.
Nezbytné terénní a sadové úpravy budou provedeny dle požadavku a návrhu investora, v souladu s Územně plánovací
dokumentací pro obec Žár, v jehož správním území je katastr Žumberk u Nových Hradů.
III.
Stanoví podmínky
I.
Stavba "Přístavba kongresového sálu pensionu "Marie"" bude provedena na pozemku parc. Č. 258114 v katastrálním
území Žumberk u Nových Hradů, jak je zakresleno na situačním výkresu, který je součástí ověřené projektové
dokumentace.
2.
Stavebník oznámí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, v dostatečném časovém předstihu.
3.
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve sloučeném územním a stavebním řízení, vypracované
panem Rudolfem Kettnerem, Dobrovodská 602/58, 370 06 České Budějovice (autorizoval Ing. Jiří Bednář, ČKAIT
OI00720 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby), případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.
4.
Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Název a sídlo zhotovitele oznámí investor stavby písemně stavebnímu
úřadu po ukončení výběrové soutěže, nejpozději však před zahájením stavebnich prací.
5.
Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před započetím stavebních pracl fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby.
pro provedeni stavby:
258114 v katastrálním území Žumberk u Nových Hradů.
6.
Zařízení staveniště bude situováno pouze na pozemku parc.
7.
Bude plně respektováno Rozhodnutí Městského úřadu Trhové Sviny, odboru výstavby kulturních památek a územního
plánování, Žižkovo nám. 32, 374 01 Trhové Sviny ze dne 9. 1. 2012 pod Čj.: Výst.: 435/12/8ar.
8.
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), včetně souvisejíclch předpisů.
Č.
Č.
9.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby, kterou se stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení
staveb a to v plném rozsahu.
10.
S odpady bude nakládáno prokazatelně v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství - tj. v současné době dle
zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP Č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
v platném znění a k závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o jejich likvidaci.
II.
Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě
dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňujícf jejich poškození. V případě dotčení podzemních vedení
budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem.
O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku.
č.
12.
Při provádění stavby musí být volbou vhodných technologií maximálně omezena prašnost a hluk.
13.
Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předrnětné lokalitě, dešťové vody budou likvidovány na
pozemku stavebníka, tak aby nedocházelo k poškozování sousedních pozemků.
14.
V souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona mohou být navrženy a použity jen takové výrobky,
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném
běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku
energie a ochranu tepla.
15.
Bude plně respektováno Požárně bezpečnostní řešeni stavby vypracované Radkem Příhodou, autorizovaným technikem pro
požární bezpečnost staveb (ČKAIT - OIO1616) ze ledna 20 I I.
16.
Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem a veden stavební
deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle § 6 vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz. příloha Č. 5
k této vyhlášce.
17.
Vozidla staveništní dopravy nebudou znečišťovat veřejné komunikace, nebudou přetěžována a nesmí projíždět
po komunikacfch, které k tomu nejsou určeny. Zhotovitel prací zajistí pravidelné čištění komunikací odpovídající a účinnou
technikou a bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k místu stavby
po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu.
materiály a
provedení a
bezpečnost,
a na úsporu
18. Budou plně respektovány výše uvedené podmínky ve výrokové části pro umístění stavby v části II.
19. Budou provedena stavebně technická opatření k zamezení pronikání radonu z podloží do vnitřního prostředí budovy ke
splnění požadavků stanovených vyhláškou Č. 184/1997 Sb., o požadavcfch na zajištění radiační ochrany.
20.
Veškeré škody, které by případně během realizace stavby vznikly jakékoliv právnické či fyzické osobě, je investor povinen
na své náklady odstranit, popřípadě v plné výši poškozeným uhradit.
21.
Výkopy, které nebudou okamžitě zahrnuty, budou zajištěny zábranami případně vybaveny přechodovými
přejezdy a patřičně označeny.
22.
Nepotřebný materiál z výkopu bude uložen na skládku, která je zřízena a provozována subjektem k tomu oprávněným.
23.
Práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být prováděny v době od 22 do 6 hodin.
24.
Stavba bude dokončena do 24 měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí.
lávkami nebo
Strana 3 (celkem 7)
25.
Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží
stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm
zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby závěrečné kontrolní prohlídky.
26.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
27.
Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního
příslušný stavební úřad.
28.
Žádost o kolaudační souhlas musí obsahovat náležitosti a přílohy dle
12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení stavebnfho zákona ve věcech stavebního řádu a přílohy č. 5, části A a B, k této vyhlášce.
IV.
Stanoví podmínky
souhlasu.
Souhlas vydává na základě žádosti stavebníka
pro užívání stavby:
V souladu s ustanovení § J 22 stavebního zákona je stavebník povinen podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu na
předmětnou stavbu. Souhlas na žádost stavebníka vydává příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o
stavbě a předpokládaný termín jejfho dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska
dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence katastru
nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán. Žádost stavebnímu úřadu musí obsahovat náležitosti dle § 12 vyhlášky č.
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebnfho zákona ve věcech stavebního řádu a přílohy č. 5, části A a B,
k této vyhlášce.
K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby stavebník předloží zejména:
V.
•
vytyčovací protokol stavby
•
geometrické zaměření dokončené stavby - geometrický plán
•
výchozí revizní zprávu elektrického zařízení včetně bleskosvodů
•
revizní zprávu - kolaudační osvědčení na komíny
•
potvrzení o montáži a tlakové zkoušce zdravotní instalace (voda, kanalizace)
•
potvrzení o montáži a příslušných revizí projektovaného
•
doklad o osvědčení jakosti použitých stavebních výrobků (§ 156 SZ)
•
výsledek radonového měřeni uvnitř stavby (stanovení OAR v interiéru objektu)
•
doklad o způsobu zneškodnění - uložení vyprodukovaných
vytápění
stavebních odpadů
•
veškeré doklady vyplývající z Požárně bezpečnostního řešení stavby
•
zakreslení skutečného provedení vodovodní a kanalizační přípojky na podkladě katastrální mapy či situačního výkresu
•
dokumentaci skutečného provedení stavby
•
smlouvu o likvidaci splaškových vod zjímky na vyvážení uzavřenou mezi stavebnfkem
Technické služby města Nové Hrady nebo ČEV AK a.s., České Budějovice
•
předávací protokol dokončené stavby mezi investorem a zhotovitelem
Stanoví podrobnosti
opatření
na sousedním
a příslušnou
osobou např.
pozemku nebo stavbě:
Nestanovuje se
VI.
Vydává rozhodnutí
o námitkách
účastníků
řízení:
Nebyly vzneseny žádné námitky.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Žadatel/stavebník:
Renata Neužilová,
IČO: 659 65 825, Ke Střelnici 811, 374 OI Trhové Sviny
Odůvodnění
Dne 5. 3. 2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo
zahájeno spojené územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. I stavebního zákona v souladu s § 140 odst.
1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.
Strana 4 (celkem 7)
Stavební úřad dne 5. 3. 2012 oznámil zahájení sloučeného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 10. 4.
2012, o jehož výsledku byl sepsán protoko I.
Protože při posuzování žádosti stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení
žádosti, byl stavebník dne 10.4. 2012 při ústním jednání vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna
dne 14.5.2012 (doklad o zaplacení správního poplatku byl doplněn dne 14.5.2012).
Stavební úřad v provedeném spojeném územnim a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedeni a zvláštními předpisy.
Odůvodnění územního rozhodnutí o umístění stavby
V souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad opatřením ze dne 5. 3. 2012 oznámil zahájení územního
řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 85 odstavce I stavebního zákona. Účastníkům řízení podle ustanovení § 85
odstavce 2 stavebního zákona bylo oznámení o zahájení řízení doručeno veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce
Městského úřadu Nové Hrady a příslušného obecního úřadu (Obecní úřad Žár) řádně vyvěšena. Zahájení územního řízení bylo
taktéž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, na elektronické úřední desce Městského úřadu Nové Hrady. Stavební
úřad zároveň vyzval žadatele, aby neodkladně zajistil na vhodném místě - v místě stavby dobře přístupném u dotčených
pozemků, na němž má být záměr uskutečněn, vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního
rozhodnutí. V průběhu lhůty a při místnim šetřeni bylo stavebním úřadem ověřeno, že tato informace byla řádně zveřejněna na
místě stavby, až do doby konání veřejného jednáni.
Umístění všech staveb je v souladu se schválenou územně plánovacl dokumentaci obce Žár pro její správni území, se
směrnou a závaznou částí a její obecně závaznou vyhláškou. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání
území.
Rozhodnuti, stanoviska, vyjádření sdělili:
a)
Rozhodnutí Městského úřadu Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování, Žižkovo nám.
32,37401
Trhové Sviny ze dne 9. 1.2012 pod Č.j.: Výst, 435/12/Bar,
b)
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jčk, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice ze dne 9. 2. 2012 pod č.j.:
KHSJC 01742/2012 a spis. zn.: S-KHSJC 01742/2012,
c)
Závazné stanovisko Hasičského záchrannébo sboru Jčk, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice ze dne 24. 2. 2012 pod
Č.j.: HSCB-428-2/2012 KŘ.
Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 85 odstavce I písmene a) a b) stavebního zákona, tj.
žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-Ii o společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu, dále osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Stavební úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že v daném případě jsou jimi: Renata Neužilová, Ke Střelnici 81 I,
37401 Trhové Sviny; Obec Žár, Žár 30,37401
p. Trhové Sviny; Miroslav Stráský, Ke Střelnici 811,37401
Trhové Sviny;
Rudolf a Karla Kettnerovi, Dobrovodská 602/58, 370 06 České Budějovice; Ing. Pavel Kettner, Lesní 367, 370 06 Srubec;
Tomáš Kettner, Dobrovodská 602/58, 370 06 České Budějovice; Jiří Sýkora, Žurnberk 13,37401 p. Trhové Sviny.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními
předpisy a zahrnul je do podmínek územního rozhodnuti. Umístěni stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí územně
plánovacl dokumentace Obce Žár a jejího správního územ i. Stavba je taktéž v souladu se ZÚR Jihočeského kraje.
Rozhodnuti má podle ustanovení § 93 odstavce 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci
rozhodnuti. Podle ustanovení § 93 odstavce 4 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-Ii ve lhůtě platnosti
podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnuti podle stavebního zákona nebo zvláštních právních
předpisů, nebo bylo-Ii stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-Ii podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti
územního rozhodnutí.
Podle ustanovení § 93 odstavce 5 stavebnlho zákona územní rozhodnuti pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad
obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-Ii realizace záměru již
zahájena.
Stavebn í úřad rozhodl na základě výše uvedených skutečností tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Strana 5 (celkem 7)
Odůvodnění
stavebního
povoleni na stavby
Stavební úřad opatřením ze dne 5. 3. 2012 podle ustanovení § 112 odstavce I oznámil zahájení stavebního řízení
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z
hledisek uvedených v § III stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými kjeho provedeni a
zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu
řízení neshledal důvody, které by bránily povoleni stavby. tavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných
stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Okruh účastníků
stavebního řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona, kde stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky
stavebního řízení jsou v tomto případě žadatel, tj. paní Renata Neužilová, Ke Střelnici 811, 374 O I Trhové Sviny a dále Miroslav
Stráský, Ke Střelnici 811, 374 01 Trhové Sviny; Obec Žár, Žár 30, 374 01 p. Trhové Sviny, jejichž práva můžou být
rozhodnutím dotčena.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnuti, za použiti ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Stanoviska, vyjádření a rozhodnuti sdělili:
a)
Rozhodnutí Městského úřadu Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování, Žižkovo nám.
32,37401
Trhové Sviny ze dne 9. I. 2012 pod Č.j.: výst. 435/12/Bar,
b)
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jčk, Na Sad ech 25, 370 71 České Budějovice ze dne 9. 2. 2012 pod č.j.:
KHSJC 01742/2012 a spis. zn.: S-KHSJC 01742/2012,
c)
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jčk, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice ze dne 24. 2. 2012 pod
Č.j.: HSCB-428-2/2012 KŘ.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
účastníci neuplatnili návrhy a námitky
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
veřejnost neuplatnila žádné připomínky
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili
VII.
Vykonatelnost
rozhodnutí:
Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízen! se vzájemně podmiňují, stavební úřad
ve smyslu ustanovení § 74 odst. I správního řádu stanov i, že výroková část rozhodnutí vztahující se k povolení stavby
(část III.), nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby
(část 11.).
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Odbor
regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního
orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnimu
stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje
o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam
až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem
s uvedením údajů ze štítku.
Strana 6 (celkem 7)
Rozhodnutí má podle § 93 odst. I stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnuti o umístění stavby platí po
dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnuti
nenabude právní moci. Stavební povoleni pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní
moci.
Odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícfm výrokem - rozhodnutí
rozhodnutí s navazujícím výrokem - stavební povolení.
Za správnost vyhotovení
o umístění
stavby má odkladný
účinek
i vůči
Bc. František Vaněček, V.r.
samostatný odborný referent stavebního úřadu
Městského úřadu Nové Hrady
Obdrží:
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. J. zákona Č. J 83/2006 Sb. (doručenky)
Renata Neužilová, Ke Střelnici 811, 374 01 Trhové Sviny
Obec Žár, Žár 30,37401 p. Trhové Sviny
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2, zákona Č. J 8312006 Sb. (veřejnou VYhláškou)
Obec Žár, Žár 30, 374 01 p. Trhové Sviny
Miroslav Stráský, Ke Střelnici 811,37401 Trhové Sviny
Rudolf a Karla Kettnerovi, Dobrovodská 602/58, 370 06 České Budějovice
Ing. Pavel Kettner, Lesni 367, 370 06 Srubec
Tomáš Kettner, Dobrovodská 602/58, 370 06 České Budějovice
Jiřt Sýkora, Žumberk 13, 374 O I p. Trhové Sviny
Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. I. zákona Č. 183/2006 Sb.
Renata Neužilová, Ke Střelnici 811, 374 01 Trhové Sviny
Obec Žár, Žár 30,37401 p. Trhové Sviny
Miroslav Stráský, Ke Střelnici 811,37401 Trhové Sviny
Dotčené orgány (doručenky):
Městský úřad Nové Hrady - odbor životního prostředí, 373 33 Nové Hrady
Městský úřad Trhové Sviny - odbor výstavby, kultumfch památek a územního plánováni, 374 01 Trhové Sviny
Krajská hygienická stanice Jčk, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice
Hasičský záchranný sbor Jčk, Pražská 52b, 370 04 České Budějovice
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nové Hrady (popřípadě
místně příslušných obecních úřadů). Vývěsná lhůta začíná dnem následujícím po dni vyvěšení, Sejmutí vyhlášky je možno
následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být
vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.
Vyvěšeno dne:
Razítko
Toto
r!J. V~ /ttl/Z-
OBEC 2A
374 OL:árčP. 30R.
IČO: 0058/~rhOVé
SV'
.
,e/',J
a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšen;
být
dálkový
rozhodnutí musí
též zveřejněno způsobem umožňující
obce a na elektronické úřední desce stavebního úřadu, který vede řízeni.
Na elektronické úřední desce zveřejněno ode dne:.J.!..
.'..
Ý..~.4f..!.. ~
přístup
.....
- na
CZOOJ~{g7
elek):C&({!( l~:"'lu!:,
OBec ŽAR
Žár čp. 30
374 01 Trnovs Sv;n
Razítko a podpis orgánu, který je zodpovědný za zveřejnění
Po uplynutí vraťte potvrzené rozhodnutí zpět Stavebnímu úřadu v NoVÝch Hradech.
SEJMOUT:
Sejmuto dne:
.
Vypraveno dne: 16.5.2012
Strana 7 (celkem 7)
--.
_--l-
~*~
CD-~~~
.® - .~~J\6
o(0 -:~\~.
5~~1CÍ
~-
~"i!>{Ot0
~
1\ ~
Jl""~
O~I.J\
D'v';)?;Á
~f-J-\qk.t
••
~l>O~D
--t--+- ~. ~~
-!l----~
.~\"~A)T
l-l.tN
~~
t
__
--\-
_
- I

Podobné dokumenty

Lipno východ-1366139069

Lipno východ-1366139069 Návrh urbanístické koncepce. vymezeni a využiti pozemků vycházl z platné územně plánovacl dokumentace a ze zadání územní studie. V návrhu územní studie jsou zohledněny urbanistické, architektonické...

Více

Schwanog NEWS 2/09

Schwanog NEWS 2/09 jsme rádi, že Vám ve druhém vydání Zpráv od firmy Schwanog v tomto roce můžeme oznámit první ­pozitivní signály. Zdá se, že dno je překročeno a kdo mohl prokázat vytrvalost, může nyní plný energie ...

Více

Metalworking World 1/2010

Metalworking World 1/2010 PS. 1: Světová produkce jaderné energie se má do roku 2030 zdvojnásobit. Zda-li to něco znamená i pro vás se dozvíte na straně 14. PS. 2: Sandvik Coromant je jedním z vystavovatelů ve Švédském pavi...

Více