BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA

Komentáře

Transkript

BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA
MASRKETINGOVÁ KOMUNIKACE
31/08/2016*
BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA - (Classic)
POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ
nižší riziko
vyšší riziko
zpravidla nižší výnosy
2
3
4
5
6
7
Čím vyšší je riziko, tím delší investiční horizont je doporučován.
INVESTIČNÍ CÍL
Cílem tohoto podílového fondu je dosáhnout střednědobého zhodnocení kapitálu prostřednictvím správy
portfolia složeného z mezinárodních cenných papírů z odvětví vodohospodářství. Portfolio má značné
perspektivy růstu i zhodnocení, avšak zároveň respektuje deset principů iniciativy OSN s názvem „Global
Compact“, jež si klade za cíl podporovat dobrovolný přechod nadnárodních společností na politiku
udržitelného růstu.
KUMULATIVNÍ A ROČNÍ VÝKONNOST (EUR) po odečtení poplatků
KÓDY
kód distribuční třídy
LU0831546592
BNPEWAC LX
A1W9TB
LU0982367327
BNPCLEU LX
A116ZF
ISIN
BLOOMBERG
WKN
Za 5 let
225
Přepočet na základ 100
Kód kapitalizační třídy
214.60
204.20
200
175
150
125
100
75
21.39 21.20
20.95
14.05
14.55
30
19.50
12.46 10.42
20
8.21
2.69
10
0
-2.38
(%)
1
zpravidla vyšší výnosy
-10
-8.48
-20
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU - EUR
Čisté obchodní jmění (Kap.)
Čisté obchodní jmění (Div.)
Max. ČOJ za 12 měs. Kap. (27/07/16)
Min. ČOJ za 12 měs. Kap. (11/02/16)
Velikost fondu (v mil.)
Poslední dividenda (22/04/16)
Počáteční ČMH
160.31
134.78
161.33
128.63
341.12
3.29
50.16
CHARAKTERISTIKA
Benchmark
Národnost
Právní forma
Datum vzniku
Základní měna
(třídy fondu)
Správce fondu
Správcovská společnost
Delegovaný investiční správce
Depozitář
Maximální vstupní poplatky
Výstupní poplatky
Max. poplatky při přestupu
Celková nákladovost - odhad k
31/03/2016
Maximální správní poplatky
(roční)
Frekvence kalkulace ČOJ (ceny)
Vypořádání/Typ kurzu
MSCI World (NR)
Lucembursko
Podfond akciové společnosti
s proměnlivým základním
kapitálem s evropským
pasem
15.únor 2013
Euro
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fond
Benchmark
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
VÝKONNOST KE DNI 31/08/2016 (EUR) (Po odečtení poplatků)
Kumulativní (%)
1 měsíc
3 měsíce
Od počátku roku
Srpen 2015 - Srpen 2016
Srpen 2014 - Srpen 2015
Srpen 2013 - Srpen 2014
Srpen 2012 - Srpen 2013
Srpen 2011 - Srpen 2012
Anualizovaná (%) (báze 365 dní)
1 rok
3 roky
5 let
Od první čisté hodnoty aktiv (04/12/2008)
Fond
- 0,14
2,52
8,21
16,13
10,74
21,14
13,47
21,39
Benchmark
0,49
3,10
2,69
7,63
12,70
21,23
12,45
23,50
16,13
15,91
16,50
16,20
7,63
13,70
15,35
13,97
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
Hubert AARTS
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
IMPAX ASSET MANAGEMENT
LTD
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
2,27%
1.50%
Denně
Vypořádání obchodu ČOJ dne
D+1
*Všechny údaje a výkonnost jsou uvedeny k tomuto datu, pokud není stanoveno jinak.
1/2
ANALÝZA RIZIK HLAVNÍHO FONDU
Volatilita (%)
Směrodatná odchylka od
benchmarku (%)
Informační poměr
Sharpeho poměr
Alfa (%)
Beta
R²
Fond
Bench.
12.19
11.45
4.92
-
0.94
1.49
4.57
0.97
0.83
1.18
-
Období: 3 roky. Četnost: měsíčně
HLAVNÍ HOLDINGOVÉ STRUKTURY HLAVNÍHO FONDU
Název aktiva
ROZDĚLENÍ PODLE ZEMĚ HLAVNÍHO FONDU (%)
%
SUEZ ENVIRONNEMENT
KUBOTA CORPORATION
DANAHER CORP.
Xylem IncNY
ECOLAB
AGILENT TECHNOLOGIES INC
HD SUPPLY HOLDINGS INC
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
GEORGES FISCHER SA NOM.
REXNORD CORP
Počet pozic držených v portfoliu: 46
3.47
3.37
3.35
3.14
3.12
2.94
2.88
2.87
2.80
2.78
52.23
12.58
8.53
6.44
6.15
3.79
3.62
2.03
4.64
Celková expozice:98,43 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
ROZDĚLENÍ HLAVNÍHO FONDU PODLE SEKTORŮ (%)
VYSTAVENÍ HLAVNÍHO FONDU PODLE SEKTORŮ (%)
v portfoliu
47.54
23.10
8.99
7.16
6.64
5.67
0.91
Celková expozice:98,43 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
USA
Velká Británie
Japonsko
Francie
Švýcarsko
Čína
Nizozemí
Finsko
Ostatní
Průmysl
Komunální služby
Zdravotnictví
Suroviny
Informační technol.
Zbytné spotř. zb.
Spotřební zboží
Průmysl
47.54
Komunální služby
23.10
Zdravotnictví
8.99
Suroviny
7.16
Informační technol.
6.64
Zbytné spotř. zb.
5.67
Spotřební zboží
0.91
Energie
0.00
Finanční
0.00
Telekom. služby
0.00
ve srovnání s indexem
36.46
19.77
-3.98
2.45
-8.06
-6.93
-9.94
-6.53
-19.73
-3.52
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Autorem tohoto dokumentu je společnost BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, člen skupiny BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Obsahuje názory a statistická data, které společnost BNPP AM považuje ke dni jejich zveřejnění s ohledem na
ekonomickou a finanční situaci v daný okamžik za správné a v souladu se zákonem. Tento dokument nepředstavuje investiční poradenství ani není součástí nabídky nebo výzvy k upsání či nákupu jakéhokoli finančního nástroje a není na něm ani na žádné jeho části
založena žádná smlouva ani jiný závazek jakékoli povahy. Společnost BNPP AM poskytuje tento dokument bez znalosti investorovy konkrétní situace. Před úpisem či nákupem podílů by si měli investoři ověřit, ve kterých zemích je fond (fondy), jichž se tento dokument
týká, registrován a které podfondy a které třídy akcií a podílů mohou být v dané zemi veřejně nabízeny a prodávány. Tento fond nesmí být zejména veřejně nabízen a prodáván ve Spojených státech amerických. Investoři, kteří hodlají upisovat akcie a podíly, by si měli
pečlivě přečíst aktuální prospekt schválený příslušným orgánem dohledu, který lze získat od společnosti BNPP AM (na jejích internetových stránkách www.bnpparibas-ip.com nebo v jejím zákaznickém oddělení) nebo od distributorů fondu. Zároveň by si měli
prostudovat poslední finanční výkazy fondu, které lze rovněž získat od výše uvedených osob, od případných místních zástupců společností BNPP AM nebo na internetových stránkách společnosti BNPP AM. Před investováním do fondu by se měli investoři poradit se
svými právními a daňovými poradci. Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům není možné zaručit, že fond splní svůj investiční cíl. Hodnota akcií, resp. podílů může klesat i růst. Na hodnotu investice mohou mít vliv zejména změny devizových kurzů. Údaje o
výkonnosti jsou uváděny po započítání správních poplatků. Jsou počítány na základě celkových výnosů se zohledněním času a započítáním čistých dividend a reinvestovaných úroků, avšak nezahrnují vstupní a výstupní poplatky, poplatky za konverzi na jinou měnu
ani žádné daně. Výkonnost v minulých obdobích není zárukou výsledků fondu v budoucnu. Investoři, kteří uvažují o nákupu podílů, by si měli pozorně přečíst aktuální prospekt nebo sdělení klíčových informací schválené regulačním orgánem. Tyto dokumenty jsou k
dispozici ve společnosti BNPP AM. * Společnost BNPP AM je investiční společnost registrovaná u francouzského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (Autorité des Marchés Financiers) pod reg. č. 96002 jako zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem
ve výši 67.373.920 eur a se sídlem podnikání 1, boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsána v obchodním rejstříku v Paříži pod reg. č. 319 378 832. ** BNP Paribas Investment Partners je globální značka a název služeb správy aktiv ve skupině BNP Paribas.
Pokud jsou v tomto dokumentu zmiňováni jednotliví správci aktiv ve skupině BNP Paribas Investment Partners, je to pouze pro Vaši informaci. Tyto společnosti nemusejí působit ve Vaší zemi. S žádostmi o další informace se prosím obracejte na investičního partnera,
který má příslušnou licenci v České republice, případně na distributora fondů společnosti BNPP IP v České republice.
BNP Paribas Asset Management - akciová společnost s kapitálem ve výši 67 373 920 Eur - Sídlo společnosti: 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paříž 319 378 832 - Design a návrh : Marketing/Communication
2/2

Podobné dokumenty

BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA

BNP PARIBAS L1 EQUITY WORLD AQUA výkonnosti jsou uváděny po započítání správních poplatků. Jsou počítány na základě celkových výnosů se zohledněním času a započítáním čistých dividend a reinvestovaných úroků, avšak nezahrnují vstu...

Více

PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA

PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USA výkonnosti jsou uváděny po započítání správních poplatků. Jsou počítány na základě celkových výnosů se zohledněním času a započítáním čistých dividend a reinvestovaných úroků, avšak nezahrnují vstu...

Více