Neděle 4. 9. 2016 Pondělí 5. 9. 2016

Komentáře

Transkript

Neděle 4. 9. 2016 Pondělí 5. 9. 2016
Neděle 4. 9. 2016
11:00 - 16:30
Registrace účastníků
16:30 - 20:30 Slavnostní zahájení
Novotného lávka 5, Praha 1
aula Filozofické fakulty UK,
nám. J. Palacha 2, Praha 1
P. Hobza
Překvapivé objevy ve světě nekovalentních interakcí
Pondělí 5. 9. 2016
8:30 - 9:15
P. Kočovský
Aldolová reakce a organokatalýza: principy,
mechanismus a použití v enantioselektivní syntéze
9:15 - 9:30
Přestávka
9:30 - 10:45
Jednání v sekcích
Analytická chemie
(T. Navrátil)
9:30 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
417
M. Macka
On-site analysis using diverse platforms: portable capillary liquid
chromatography and paper-based microfluidic devices
L. Trnková
Perspektivy eliminační voltametrie
J. Valentová, L. Habala, F. Devínsky
Identifikace syntetických kanabinoidů přímou spekrometrií DARTLTQ Orbitrap
M. Bancířová, L. Bolelli
Microdialysis sampling – possibility of haemoglobine elimination
during the nitric oxide detection?
Chemické vzdělávání a historie chemie
(P. Zachař)
9:30 - 10:00
217
P. Zachař
Česká společnost chemická – 150 let
A. Mittnerová, K. Grecová, K. Zdeňková, P. Šmejkalová,
V. Popová
Studium a další působení žen na vysoké škole chemickotechnologické v Praze, proměny v průběhu posledních 100 let
M. Novák
Pokusy o znázornění struktury benzenu v 19. století
213
Jaderná chemie
217
(J. John)
9:30 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
J. Mizera
Fotonová aktivační analýza: principy a aplikace metody ve
srovnání s neutronovou aktivační analýzou
D. Marešová, B. Sedlářová, E. Juranová
Stanovení velmi nízkých objemových aktivit tritia s využitím
elektrolytického nabohacení vzorků
S. Dulanská, J. Bilohuščin, B. Remenec, Ľ. Mátel
Sekvenčné stanovenie 93Zr, 94Nb, 126Sn a 99Tc v rádioaktívnych
odpadoch
V. Brynych, J. Pospěchová, K. Kolomá, M. Kolářová, L. Szatmáry,
J. Šubrt
Sorpce vybraných radionuklidů na TiO2
K. Ficenzová
Homogenita plošných etalonů radioaktivity (ČMI)
Nanomateriálová chemie
(R. Zbořil)
9:30 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
319
P. Cígler
Fluorescent nanodiamonds as non-photobleachable responsive
probes
P. Filipczak, M. Kozanecki
Raman analysis of graphene
N. Bugárová, Z. Špitálský, P. Šiffalovič, M. Bodík,
M. Koneracká, M. Zaťovičová, M. Omastová
Biosenzory na báze modifikovaného grafén oxidu
J. Grégr, S. Nevyhoštěný, K. Havlíček, E. Kuželová-Košťáková
Kompozitní nanovlákna
Organické materiály
418
(F. Bureš)
9:30 - 10:15
10:15 - 10:45
M. Kivala, N. Hammer, U. Meinhardt, B. D. Gliemann
N-heterotriangulenes as versatile platforms for the construction of
nitrogen-doped polyaromatics
J. Čermák, T. Strašák, L. Červenková Šťastná, V. Bílková
Křemík jako větvící atom: ligandy, komplexy a iontové kapaliny
Termická analýza
219
(V. Slovák)
9:30 - 9:50
9:50 - 10:25
10:25 - 10:45
Ocenění členů odborné skupiny termické analýzy
J. Šesták, P. Holba
Temperature and its meaning under varying conditions: from
newton cooling law to theoretical thermal analysis and even further
E. Fueglein
About the use of a software-based library for characterization
of thermoanalytical data
Ekonomika a řízení chemického průmyslu
(D. Baran)
9:30 - 9:45
9:45 - 10:00
10:00 - 10:25
10:25 - 10:50
Zahájení sekce
H. Lošťáková, V. Vlčková, M. Jelínková
Interconnection between chemical companies and their customers
– the basis for strengthening competitiveness of chemical
companies in the current market environment
J. Kajanová
Perspektívy chemického priemyslu v SR
D. Baran, Z. Bělohlav
Interdisciplinary five-year masters program graduete profile
technology, management and economics in chemistry
10:45 - 11:15
Přestávka
11:15 - 12:15
Jednání v sekcích
Analytická chemie
(L. Trnková)
11:15 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
414
417
R. Sokolová, I. Degano, Š. Ramešová, J. Kocábová, J. Fiedler, J.
Tarábek
Analýza oxidačních produktů vybraných bioflavonoidů
R. Bleha, A. Synytsya, T. Shevtsova, J. Brindza, J. Čopíková
Spectroscopic discrimination of bee pollen samples
T. Navrátil, Š. Skalová, I. Šestáková, V. Vyskočil, J. Barek
Přenos xenobiotik přes biomimetické membrány
Chemické vzdělávání a historie chemie
213
(H. Čtrnáctová)
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
P. Koloros
Jak a co učit v chemii
J. Prášilová
Směřujeme učitele k aktivní výuce
P. Pařík
Organické molekuly jako aktéři popularizačních akcí Univerzity
Pardubice
Nanomateriálová chemie
(R. Zbořil)
11:15 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
319
J. Homola
Plasmonic biosensors and their applications
V. Ranc, A. Balzerová, A. Fargašová, Z. Chaloupková, Z.
Medříková, R. Zbořil
Magneticky asistovaná povrchem zesílená Ramanova
spektroskopie
(MA-SERS) jako nástroj detekce fyziologicky aktivních sloučenin
O. Petruš, A. Oriňak, R. Oriňaková, Z. Orságová Králová, K.
Kovaľ, E. Múdra, L. Kvetková, F. Lofaj
Plazmonové nanoštrukturované povrchy pripravené koloidnou
litografiou
Organické materiály
(F. Bureš)
11:15 - 12:00
418
H. Macíčková Cahová
Od umělých DNA modifikací k nové přirozené modifikaci RNA
Termická analýza
(P. Šulcová)
11:15 - 11:35
11:35 - 11:55
11:55 - 12:15
219
G. Hotová, V. Slovák
Termoanalytické studium povrchové oxidace uhlíkatých materiálů
E. Kinnertová, P. Veselá, V. Slovák
Tání jako míra polykondenzace resorcinolu a formaldehydu ve
vodném roztoku
P. Veselá, P. Buchta
Termická studie pyrolýzy organických xerogelů na bázi furfuralu
Ekonomika a řízení chemického průmyslu
(D. Baran)
11:15 - 11:40
11:40 - 12:05
12:05 - 12:30
414
J. Rančák
Řízení rizik v podniku
I. Souček
Results of the Czech chemical industry in 2015 in european context
D. Baran
Controlling and management system
12:15 - 13:15
Přestávka na oběd
13:15 - 14:00
J. M. Macák
Fotovoltaické procesy na nanotubulární titanii
a hybridních chromoforech
14:00 - 15:30
Přesun na posterovou sekci, vyvěšení posterů
15:30 - 16:30
Prezentace posterů (sekce
Analytická chemie, Anorganická
chemie a Jaderná chemie)
Muzeum pražského
vodárenství
16:30 - 17:30
Prezentace posterů (ostatní sekce)
Muzeum pražského
vodárenství
217
Úterý 6. 9. 2016
8:30 - 9:15
M. Kuchař
Kontrolované látky z pohledu vědce a kriminalisty
9:15 - 9:30
Přestávka
9:30 - 10:45
Jednání v sekcích
Cena Shimadzu
217
417
(T. Petřík)
9:30 - 9:45
9:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
Š. Belický, D. Pihíková, Z. Pakanová, J. Mucha, J. Tkáč
Nový prístup k diagnostike rakoviny prostaty – MALDI/TOF vs.
biosenzor
E. Beňo, R. Góra, M. Hutta
Charakterizácia vybraných makromolekúl rozmerovo-vylučovacou
chromatografiou s použitím kolón malých rozmerov
L. Borovcová, V. Pauk, K. Lemr
Fast separation in new designer drugs screening
P. Darebná, P. Novák, R. Kučera, O. Topolčan, M. Šanda, R.
Goldman, P. Pompach
Změny glykosylace u pacientů s hepatocelulárním a kolorektálním
karcinomem kvantifikované pomocí FT ICR a MRM
L. Habartová, M. Tatarkovič, Ž. Hádková, T. Brůha, J. Votruba, V.
Setnička
Ramanova spektroskopie pro in vivo klinickou diagnostiku
karcinomu plic
Anorganická chemie
318
(P. Hermann)
9:30 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
M. Horáček
Sloučeniny kovů 4. skupiny s cyklopentadienylovými a dusík
obsahujícími ligandy
M. Pižl, I. Hoskovcová, S. Záliš
IR spektra komplexů kovů první přechodné řady: experimentální a
DFT studie
R. Boča, C. Rajnák
Single molecule magnets based upon mononuclear Co(II)
complexes
M. Novák, R. Jambor, Z. Růžičková
Hydrosilylační reakce indukované N→Si intramolekulární
koordinací
Jaderná chemie
(O. Lebeda)
9:30 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:00
217
V. Múčka
Radiačně chemický výzkum v oblasti biologicko-medicínských
aplikací
A. Čepa, J. Ráliš, L. Marešová, M. Kleinová, D. Seifert, I.
Sieglová, V. Král, O. Lebeda, M. Lázníček
61,64
Cu-(SCN)-fosfinát-imunoglobulin-G M75 a jeho in vitro
testování
J. Červenák, O. Lebeda
Meranie excitačných funkcií jadrových reakcií protónov na natMo
P. Mičolová, E. Kukleva, E. Málková, M. Vlk, P. Nykl, M.
Sakmár, J. Kozempel
Příprava, stabilizace a značení oxidu titaničitého 99mTc a 223Ra
pro nukleární medicínu
A. Marek, S. Široká, T. Elbert
Frustrated lewis pairs-assisted tritium labeling
Nanomateriálová chemie
319
(L. Kvítek)
9:30 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
A. Panáček, M. Smékalová, Š. Hradilová, R. Večeřová, M. Kolář,
R. Prucek, L. Kvítek, R. Zbořil
Biologická aktivita nanočástic stříbra: historie, současnost a
perspektiva
Š. Hradilová, A. Panáček
Modifikace povrchu ortopedických implantátů pomocí nanočástic
stříbra
L. Markušová-Bučková, R. Oriňaková, A. Oriňak, M. Giretová, Ľ.
Medvecký, M. Kupková, M. Hrubovčáková, K. Kovaľ
Biodegradovateľné materiály pre ortopedické aplikácie
J. Macko, R. Oriňaková, A. Oriňak
Modulácia hydrofobicity mikro- a nanotextúrnych povrchov pre
adhéziu živých bunkových línií
Organické materiály
(F. Bureš)
9:30 - 10:15
10:15 - 10:45
O. Pytela
Počty a výpočty v organické chemii
M. Klikar, F. Bureš
Vliv strukturálního uspořádání push-pull chromoforů na jejich
optoelektronické vlastnosti
418
Termická analýza
(P. Šulcová)
9:30 - 10:05
10:05 - 10:25
10:25 - 10:45
219
J. Shánělová
Krystalizační mechanismus a jeho projevy v kinetické analýze
P. Šimon, T. Dubaj, Z. Cibulková
Isoconversional methods – how to apply them correctly?
V. Slovák, J. Štefelová
Kinetika pyrolýzy nanovláknitých celulosových materiálů
Ekonomika a řízení chemického průmyslu
(H. Lošťáková)
9:30 - 9:55
9:55 - 10:20
10:20 - 10:45
414
D. Strachotová
Využití metod průmyslového inženýrství v podnikové praxi
M. Botek
Employee turnover in ceramic plant
J. Klečka
Vývoj hodnotové produktivity podniků ve vybraných odvětvích při
cestě z krize 2010–2014
10:45 - 11:15
Přestávka
11:15 - 12:15
Jednání v sekcích
Cena Shimadzu
(T. Petřík)
417
11:15 - 11:30
A. Hájková
Elektrochemický DNA biosenzor pro výzkum poškození DNA
11:30 - 11:45
K. Hajtmanová, L. Kučera, E. M. Peña-Méndez, J. E. CondeGonzález, P. Vaňhara, A. Hampl, J. Havel
Highly sensitive mass spectrometric method for determination of
retinoic acid using metal organic frameworks
11:45 - 12:00
A. Kokaislová, V. Parchaňský, P. Matějka
Spektroskopie povrchem zesílené infračervené absorpce pro
studium tenkých vrstev vitamínů adsorbovaných na měděných
substrátech
12:00 - 12:15
M. Komendová, R. Metelka, J. Urban
Monolitická kapilární kolona s integrovaným elektrochemickým
detektorem
12:15 - 12:30
A. Liška, J. Ludvík
Electrochemical analysis of calixarenes
Anorganická chemie
318
(M. Horáček)
11:15 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
R. Jambor
Chemie nízkovalentních sloučenin prvků 14. skupiny
M. Machata, I. Nemec, R. Herchel, R. Marx, J. Van Slageren, Z.
Trávníček
Magnetizmus jednojadrových Mn(III) komplexov schiffových báz
P. Urbanovský, J. Kotek, P. Hermann, M. Botta, F. Carniato, D.
Jirák
pH responzívne kontrastné látky pre angioMRI
Jaderná chemie
(J. Mizera)
11:15 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
217
M. Němec, I. Špendlíková, J. Kučera, J. John, I. Světlík, D.
Dreslerová
Accelerator mass spectrometry in the Czech Republic – abilities
and applications
J. John, F. Šebesta, V. Čuba, P. Distler, K. V. Mareš, J. Kondé
Sustainable future nuclear fuel cycles – separations, radiation
stability, and innovative processes for nuclear fuels production
V. Havlová, D. Trpkošová, E. Hofmanová, A. Vokál
Safety assesment approach for deep geological repository in Czech
Republic
Nanomateriálová chemie
319
(L. Kvítek)
11:15 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
M. B. Gawande
Recent advances in nanocatalysis
K. Poláková, Z. Marková, T. Malina, A. Bakandritsos, A. Malá, J.
Skopalík, R. Zbořil
Superparamagnetic iron oxdes nanoparticles as contrast agents for
MRI application
I. Smoradová, R. Oriňaková, A. Oriňak, J. Hovancová, J. Radoňák,
K. Budzová
Enkapsulácia langerhansovych ostrovčekov a elektrochemické
stanovenie glukózy a inzulínu
Organické materiály
(O. Pytela)
11:15 - 11:30
11:30 - 12:00
Termická analýza
(V. Slovák)
11:15 - 11:35
11:35 - 11:55
11:55 - 12:15
418
L. Soukupová, J. Kolena
Zpracování koncentrátu mastných kyselin z rafinace rostlinných
olejů na FAME kysele katalyzovanou esterifikací a transesterifikací
F. Bureš
Push-pull deriváty pyrazin-2,3-dikarbonitrilu jako efektivní
fotoredox katalyzátory
219
P. Bělina, P. Šulcová
Studium syntézy vybraných spinelových sloučenin pomocí metod
termické analýzy
B. Smetana, S. Zlá, M. Kawuloková, A. Kalup, J. Dobrovská, O.
Martiník, P. Dostál
Liquidus, solidus and other phase transition temperatures and heat
capacity of low carbon steel
P. Šulcová
Aktivity odborné skupiny termické analýzy
Ekonomika a řízení chemického průmyslu
(H. Lošťáková)
11:15 - 11:40
11:40 - 12:05
414
O. Kutnohorská
Značky kvality českých potravin
S. Grosová, I. Gros
Nákupní strategie v podmínkách dodavatelských systémů
12:15 - 13:15
Přestávka na oběd
13:15 - 14:00
A. Breier, Z. Sulová
P-Glykoproteín – membránový transportér spôsobujúci
viacliekovú rezistenciu nádorových tkanív. (Implikácie
pre návrh efektívnych chemoterapeutík)
14:00 - 14:30
Jednání v sekcích
Analytická chemie
(L. Švorc)
217
417
14:00 - 14:15
M. Doležalová, S. Daňková, L. Veverková
Kvalita hovězího masa z ekologického a konvenčního chovu u
plemene Galloway
14:15 - 14:30
P. Smrčková, R. Filepová, D. A. Chena Aldao, E. Šárka
Sledování vlivu extruze na RVA-křivky laboratorně připravených
extrudátů
Anorganická chemie
318
(M. Horáček)
14:00 - 14:15
T. Řičica, R. Jambor, Z. Růžičková
Příprava prvků 13. skupiny v nízkém oxidačním stavu
14:15 - 14:30
I. Matulková, I. Císařová, I. Němec
Molekulární systémy s potenciálním využitím v nelineární optice a
jejich studium pomocí rentgenové difrakce a vibrační spektroskopie
Jaderná chemie
217
(V. Havlová)
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
T. Rosendorf, E. Hofmanová, R. Červinka
Vliv horninového prostředí a cementových materiálů na difúzi
radiokontaminantů v bentonitu
Ľ. Mátel, S. Petercová, S. Dulanská
Kompozitný biosorbent pre separáciu rádionuklidov
Termická analýza
(P. Šulcová)
14:00 - 14:30
219
Jednání výboru OSTA
Ekonomika a řízení chemického průmyslu
(D. Baran)
14:00 - 14:30
14:30 - 14:45
Diskuse, kulatý stůl
Přestávka
414
14:45 - 16:30
Jednání v sekcích
Analytická chemie
(R. Šelešovská)
417
14:45 - 15:15
M. Fojta, A. Daňhel, L. Havran, L. Trnková
Vliv katalytického vylučování vodíku na rtuťových elektrodách na
redukci guaninových zbytků v DNA
15:15 - 15:30
L. Habartová, H. Logerová, J. Vavřinec, V. Setnička
Vývoj nových spektroskopických metod pro klinickou diagnostiku
diabetu mellitu 1. typu
15:30 - 15:45
D. Novák, M. Zatloukalová, M. Mojovic, A. Pavicevic, J. Vacek
Elektrochemie a EPR spektroskopie cytochromu c a jeho
strukturních analog
15:45 - 16:00
P. Tůma
Kapilární elektroforéza ve spojení s mikrodialýzou jako účinný
nástroj pro fyziologický výzkum
16:00 - 16:15
J. Horská, K. Vítková , J. Ševčík, J. Petr
Perspektivy využití kapilární elektroforézy v medicíně
16:15 - 16:30
J. Piechocka, R. Głowacki
On-column derivatization by o-phthalaldehyde – pros and cons
Anorganická chemie
318
(R. Jambor)
14:45 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
Jaderná chemie
(M. Němec)
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
I. Němec, I. Matulková, I. Císařová, R. Gyepes, M. Kloda
Anorganické anionty – klíčové nástroje krystalového inženýrství
molekulárních materiálů pro nelineární optiku
P. Antal, B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček
Heptakoordinované komplexy Mn(II), Fe(II), Co(II) a Ni(II) s 15členným pyridínovým makrocyklickým ligandom; syntéza,
štruktúra, magnetické a redoxné vlastnosti
M. Izakovič, Z. Lukačovičová, I. Ondrejkovičová, M. Koman
Príprava a vlastnosti tetrachlorido¬železitanov vybraných
protonizovaných derivátov pyridínu
M. Zábranský, I. Císařová, P. Štěpnička
Hybridní fosfinoferrocenové ligandy s methylenovými spojkami
P. Bartoš, M. Nečas
Coordination polymers of lanthanides and uranyl with 4(diphenylphosphoryl)-benzoic acid
217
B. Basarabová, K. Čubová, M. Němec
Solvent extraction of europium (III) from complexing solutions into
ionic liquids containing CMPO extractant
P. Bartl, M. Němec, J. John
Stanovení kinetických parametrů kapalinové extrakce radionuklidů
pomocí mikrofluidní slug-flow metody
J. Janda, L. Kaňka
Studium alternativních elučních činidel pro diphonix resin
E. Juranová, E. Hanslík
Sorpce umělých radionuklidů v hydrosféře – distrubuční koeficient
Polymery
(J. Brožek)
315
14:45 - 15:15
P. Sysel, A. Patrova, J. Vyšohlíd
Membrány na bázi polyimidů pro separaci plynů
15:15 - 15:30
J. Kulicek, P. Gemeiner, M. Mičušík, Ľ. Švorc, M. Omastová
Comparison of chemical and electrochemical preparation of
polypyrrole/multiwall carbon nanotube nano¬composites for solar
cells application
15:30 - 15:45
M. Prochazka, I. Votta, M. Valentin, M. Omastova, P. N.
Stavrinou, N. Stingelin
Nanoindentation testing of titanium oxide hydrate/polyvinyl alcohol
thin films after post deposition annealing
15:45 - 16:00
R. Kalousková, H. Minaříková, Z. Jouklová
Chemická odolnost měkčených směsí PVC
16:00 - 16:15
J. Jůza, I. Fortelný
Komplikace u modelů tokem indukované koalescence ve
viskoelastické matrici
16:15 - 16:30
O. Vopička, D. Radotínský, K. Pilnáček, M. Lanč, P. Číhal, A.
Randová, K. Friess
Sorpce plynů, par a jejich směsí ve sklovitých a kaučukovitých
polymerech: univerzální popis GAB modelem vícevrstvé adsorpce?
Analýza dat
213
(L. Leišová-Svobodová)
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
S. Dulanská, Ľ. Mátel, M. Nodilo
Nová metóda pre stanovenie 90Sr v kostiach
L. Menšík, E. Kunzová, K. Komprdová, J. Kulhavý, M. Meloun
Statistická analýza chemických vlastností (parametrů) u
zemědělských a lesních půd metodou hlavních komponent a
exploratorní analýzou vícerozměrných dat
L. Husáková, M. Šafránková, I. Urbanová, T. Šídová
The use of fractional factorial design for optimization of direct
determination of be in soil and sediment samples by HR-CS-ETAAS with slurry sampling
T. Pekárek
Využití analýzy hlavních komponent při screeningu polymorfních
forem a solí Ramonovou spektroskopií ve farmaceutickém vývoji
T. Šídová, L. Husáková, I. Urbanová
Development of a simple and fast microwave-assisted extraction
method for trace element determination in fly ash samples using
inductively coupled plasma time-of-flight mass spektrometry
Ekonomika a řízení chemického průmyslu
(D. Baran)
14:45 - 16:30
18:45 - 22:00
Diskuse, kulatý stůl
Večer na parníku
414
Středa 7. 9. 2016
8:30 - 9:15
P. Štěpánek
Moderní chemie v kosmetice
9:15 - 9:30
Přestávka
9:30 - 10:45
Jednání v sekcích
Analytická chemie
(P. Tůma)
9:30 – 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
217
417
J. Labuda
Analytical chemistry of nanomaterials
J. Petr, D. Baron, J. Horská, A. Šebestová
Charakterizace nanočástic kapilární elektroforézou
A. Boruń, A. Bald
Conductometric study of triple ion formation of ionic liquids in
dichloromethane
Z. Kinart, A. Bald
Conductometric studies of formation of complexes 15-crown-5
ether with NaBr and NaCl in H2O – 2-methoxyethanol mixtures at
298.15 K
Polymery
315
(O. Vopička)
9:30 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
P. Štenclová, J. Svoboda, J. Vohlídal
Příprava a vlastnosti konjugovaných metalo-supramolekulárních
polymerů rozpustných v alkoholech
I. Novák, M. Valentin, M. Mičušík, M. Lehocký, J. Prachár
Antibacterial treatment of poly(lactic acid) by effect of radiofrequency plasma
M. Janata, V. Raus, E. Čadová
Nový pohled na ATRP polymerizaci POSS monomerů do vysokých
polymerizačních stupňů
J. Brožek, D. Lennerová, F. Kovanda, D. Jaksch, L. Malinová
Mechanismus polymerace ε-kaprolaktamu a exfoliace vrstevnatých
plniv
Průmyslová chemie
219
(E. Hájeková)
9:30 - 10:00
10:00 - 10:20
10:20 - 10:40
J. Lederer
Potenciál uhlí pro výrobu klíčových chemikálií
V. Danielik , J. Jurišová, P. Fellner, M. Králik
Utilization of flue gas desulphurization gypsum into ammonium
sulphate fertilizer
E. Kubiňáková, J. Híveš
Low temperature sodium cryolite electrolytes with higher addition
of AlF3
Analýza dat
213
(V. Pata)
9:30 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
M. Meloun, Z. Ferenčíková, M. Javůrek
Porovnání rozlišovací schopnosti regresní analýzy spekter a
spolehlivosti výpočtu disociačních konstant programy SQUAD(84)
a SPECFIT/32
J. Handl, V. Mužáková, M. Meloun
Analýza vlivu rizikových faktorů na profilu mastných kyselin
membrán erytrocytů při zánětlivé reakci po implantaci
koronárního stentu u nemocných s ischemickou chorobou srdeční
L. Pilařová, M. Meloun, T. Pekárek
Disociační konstanty léčiva eltrombopagu nelineární regresí
UV/VIS-spekter a porovnání s odhady z potenciometrické pHtitrace
Ekonomika a řízení chemického průmyslu
(D. Baran)
9:30 - 10:45
414
Diskuse, kulatý stůl
10:45 - 11:15
Přestávka
11:15 - 12:15
Jednání v sekcích
Analytická chemie
417
(M. Fojta)
11:15 – 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
Ľ. Švorc, K. Cinková
Analýza vybraných liečiv na elektródach z bórom dopovaného
diamantu
P. Martinková, R. Šelešovská, M. Štěpánková, J. Chýlková
Voltametrické chování dantrolenu na amalgámových a
bismutových elektrodách
T. Zelenka
Kinetika adsorpce a desorpce N2 (–196 °C) v průběhu zaplňování
mikropórů a mezopórů o různých velikostech
Průmyslová chemie
(J. Lederer)
11:15 - 11:45
11:45 - 12:15
219
E. Hájeková, P. Benžová, P. Hudec, M. Horňáček
Pyrolýza odpadových plastov zo starých vozidiel v prítomnosti
prírodných zeolitov
J. Lederer
Omezování negativních environmentálních dopadů při výrobě paliv
a petrochemikálií
Analýza dat
213
(M. Meloun)
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:15
V. Pata
Aplikace nelineární regrese při volbě modelů jakosti povrchů
L. Leišová-Svobodová, M. Meloun
Nalezení vhodného modelu pro popis reakce taqman real-time
PCR stanovení fytopatogenní houby Pyrenophora teres v pletivech
hostitele Hordeum vulgare
V. Dillingerová, T. Vaculovič, V. Kanický, N. Venclová, K.
Tomková, E. Černá
Využitie LA-ICP-MS pre forenznú analýzu skla
12:15 - 13:15
Přestávka na oběd
13:15 - 14:00
Vyhlášení výsledků soutěží
Zakončení sjezdu
217

Podobné dokumenty