The only one place to m eet Inn Prague

Komentáře

Transkript

The only one place to m eet Inn Prague
slovo
Vážení čtenáři,
Dear readers,
v minulém čísle našeho čtvrtletníku jsme Vás
seznámili s očekávanými výsledky letošního
roku. Mně dovolte, abych se zabýval trochu vzdálenější budoucností - výhledem až
do roku 2011. Leží před námi řada úkolů
a výzev.
Kongresová turistika je pro veřejný sektor zlatým dolem. Největším zlatým nugetem je pak Kongresové centrum Praha (KCP). Každá čtvrtá
mezinárodní akce konaná na území České republiky je pořádána právě
v KCP. Polovina zahraničních delegátů kongresů a konferencí míří do
Kongresového centra. A akce, využívající širokou nabídku sálů a foyer
KCP, přinášejí skrz daňové výnosy cca dvě třetiny ze všech
celostátních příjmů plynoucích z kongresové
turistiky do státního rozpočtu.
At the moment we are working intensively on
preparation of many prestigious international congresses and conferences. So far there have been
128 reservations in the Prague Congress Centre
(PCC) for years 2008 to 2011. 52 are big events with
over 1000 participants and 86 events with the budget
over 1 million CZK. We are still trying to increase this
number by means of active presentations and speaking to congress and conference organizers.
Our aim, which must be achieved successfully by
2008, is to defend the quality certificate by the international standards ISO 9001:2000. This certificate, received by the PCC in 2005, proves its effort to reach
perfection in customer care. The PCC belongs
among 10% of world congress centres that have
complied with the strict standards and I hope it
remains the same after 2008.
Besides that we feel another big challenge that
is getting out of usual working process. The
opportunity to test the high quality standards of
services in the Czech Republic and in the area of
congress tourism will be the Czech Republic presidency of the EU prepared for the first half of
the year 2009. It will bring a lot of duties
to host and organize many prestigious international meetings and
conferences. The PCC is able
to provide full background and
service for the participants at
the above-standard level.
It has been proved by the
references after the International Monetary Fund
and World Bank meetings
and NATO summit. It is up
to the PCC to maintain its
position in Prague and
international market.
Praha má na trhu kongresové turistiky v České republice více jak 90 %
podíl. Potvrzují to názory odborníků
cestovního ruchu i statistika mezinárodní kongresová asociace ICCA. Podíl akcí
pořádaných v KCP je přitom z hlediska
celkového počtu velmi významný. Navíc se
jedná o akce, které by se v České republice
nemohly uskutečnit, nebýt nabídky prostor
v KCP pro velký počet osob s možností pořádat doprovodné výstavy.
Můžeme se pokusit vyčíslit i přínos z akcí pořádaných v KCP pro veřejný sektor pomocí daňových výnosů, především z daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Kongresový
turista utratí za den v průměru cca 6 500 Kč. Počet zahraničních návštěvníků
dle podkladů z rezervačního systému KCP činí cca 110 000 delegátů ročně.
Průměrná doba trvání mezinárodní akce v KCP je téměř přesně rovna 3 dnům.
Delegáti akcí konaných v KCP tak ročně utratí v ČR více než 2 miliardy Kč. Dle
expertního odhadu odvodů daní tak celkové roční finanční přínosy získané pro
veřejný sektor pouze díky Kongresovému centru Praha činí cca 501 miliónů Kč.
Nepřímo měřitelné přínosy, jako jsou např. vliv na zaměstnanost, podpora podnikání, další návštěvy spokojených delegátů jako klasických turistů, reklama
a propagace na základě vlastních zkušeností, pozitivních referencí atd. přitom
nepočítáme. I ty jsou jistě neopominutelné.
Ondřej Špaček
vedoucí marketingu a obchodu KCP
A Goldmine
Congress tourism is a goldmine for the public sector. The biggest gold nugget is
the Prague Congress Centre (PCC). Every fourth international event held in the
Czech Republic is organized in the PCC. Half of the foreign congress and conference participants come to the Prague Congress Centre. And the events, using a wide offer of
halls and foyers of
PCC, bring about
two thirds of all
national congress
tourism incomes to
the state budget.
The total annual
incomes gained
for the public sector thanks to the
Prague Congress
Centre were about
CZK 501 million.
Jan Bürgermeister
The Chairman
of the Board of
directors of PCC
Ing. Jan Bürgermeister
předseda představenstva
Kongresového centra Praha
Congress Man
Zlatý důl
in the last issue of our quarterly we let
you know about the expected results
of this year. Now let me deal with a little
more distant future – an outlook for the year
2011. There are many tasks and challenges
ahead of us.
V současné době intenzivně pracujeme na přípravě řady prestižních mezinárodních kongresů
a konferencí. Již dnes je pořadateli na léta 2008
až 2011 v Kongresovém centru Praha zarezervováno 128 akcí. Z toho 52 velkých, s počtem
účastníků nad 1 000 a 86 akcí s rozpočtem nad
1 milion korun. Aktivní prezentací a oslovováním organizátorů kongresů a konferencí se snažíme,
aby počet akcí dále vzrůstal.
Metou, které musíme v roce 2008 úspěšně dosáhnout, je obhajoba certifikátu řízení jakosti podle mezinárodních norem ISO 9001:2000. Toto osvědčení,
které Kongresové centrum získalo v roce 2005, dokládá jeho snahu dosáhnout
dokonalosti v péči o zákazníka. Kongresové centrum patří mezi 10 % světových
kongresových center, které přísné normy
splňují, a já doufám, že tomu tak bude
i po roce 2008.
Mimo to vnímáme další velkou výzvu,
která vybočuje z klasického pracovního koloběhu. Příležitostí prověřit
vysokou kvalitu služeb nabízenou
v České republice i v oblasti kongresové turistiky bude bezesporu předsednictví naší země
v Evropské Unii, jež se
připravuje na první
pololetí roku 2009.
To s sebou přinese
povinnost hostit
řadu prestižních
mezinárodních
mítinků a konferencí.
Kongresové
centrum Praha je schopno garantovat zázemí i plný servis účastníků takových
akcí na nadstandardní úrovni. Reference z výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky nebo
summitu Severoatlantické aliance jsou toho důkazem. Je na
Kongresovém centru dobrou pozici na pražském i světovém
trhu obhájit.
2
congress tourism
f oreword
K VĚ TE N
MAY 2 0 0 7
w w w.k c p.c z
Congress Man
3
4
Congress Man
KVĚ TEN
M AY 2007
www.kcp.cz
Praha technická
Holiday Inn Prague Congress Centre★★★★
The only one place to meet Inn Prague
ú v o d ní
Jsme tu pro Vás čtyři roční období!
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Více otevřených
technických památek
ideální místo pro vaší konferenci, seminář, školení, prezentaci…
4 konferenční místnosti včetně foyer s kapacitou do 230 osob
v případě větších akcí nabízíme prostory Kongresového
centra Praha (až 9 000 osob)
moderně zařízené a prosvětlené prostory
výhodné konferenční balíčky 5/8/24 hodin
251 klimatizovaných pokojů (Standard/Executive/Suite)
vynikající a nápaditá gastronomie, česká i mezinárodní kuchyně
Café Restaurant Esprit Orangerie – to pravé místo pro váš
reprezentativní společenský večer (koktejl, recepce, raut, banket,
svatební hostina, party, rodinná oslava…)
kvalitní služby a maximální péče o bezpečnost hosta
profesionální a jazykově vybavený personál
snadné parkování v podzemních garážích hotelu
100 m od stanice metra „Vyšehrad“, 5 minut do centra města
Praha by ráda více zpřístupnila unikátní technické a technologické památky
na území metropole turistům i obyvatelům hlavního města. Nový projekt
s názvem PRAHA TECHNICKÁ
by měl pomoci vhodné objekty
a stavby vytipovat a prezentovat. Pro veřejnost by se tak
v budoucnu mohlo otevřít např.
podzemí Prahy, staré továrny,
vodárny, mosty a další technické skvosty.
„Naše
kulturně-historické
památky zná již téměř celý
svět. Na území Prahy se však
nacházejí i některé skutečné
technické a technologické
zajímavosti. Naším záměrem je technické srdce metropole
více návštěvníkům otevřít. Rádi bychom ale
našli zábavnou, zážitkovou formu prohlídek,“ vysvětlil
náměstek pražského primátora Pavel Klega. Projekty zážitkové turistiky úspěšně fungují v řadě evropských metropolí a pro Prahu by tento obor
cestovního ruchu byl významným přínosem.
Do projektu „Praha technická“ se zatím přihlásily více než dvě desítky subjektů,
které mají co nabídnout. „Hlavní město vybudovalo během staletí unikátní síť
podzemních staveb. Rádi bychom např. v budoucnu zpřístupnili část z devadesáti kilometrů technicky velmi vyspělých kolektorových tunelů. Jsou napojeny přímými vstupy na zajímavé objekty historického jádra města s gotickými
či barokními sklepy,“ prozradil záměry městské společnosti
Kolektory Praha její generální ředitel Otakar
Čapek.
Zajímavé by pro
veřejnost bylo běžné otevření historických stok, například
více než dva metry
vysoké štoly pod
Staroměstskou radnicí a Pařížskou ulicí.
Dopravní podnik hlavního města Prahy by mohl
zapojit lanovku Petřín
a její technické zázemí i za
provozu. Zájem účastnit se
projektu PRAHA TECHNICKÁ mají např. i Národní
divadlo, České dráhy či
Muzeum Hl. m. Prahy.
We are here for you during the four seasons!
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
the right place for your conference, meeting, training, presenation…
4 meeting rooms with foyer for up to 230 people
in case of large events we’ll find a suitable space for you
in Prague Congress Centre (for up to 9 000 people)
modern fascilities and open space premises
advantageous conference packages for 5/8/24 hours
251 air-conditioned rooms (Standard/Executive/Suite)
excellent and creative gastronomy, Czech and international cuisine
Café Restaurant Esprit Orangerie – place for an impressive social
event (cocktail, reception, banquet, wedding feast, party…)
quality service with a high guest security
professional and multilingual staff
easy parking in the hotel garage
100 m away from the city underground „Vyšehrad“ station,
5 minutes to the city centre
Na Pankráci 15/1684 | 140 21 Praha 4 | Česká republika
Tel.: +420 296 895 000 | Fax: +420 296 895 010
[email protected] | www.holidayinn.cz
6
Congress Man
K VĚ TE N
M AY 2007
w w w. kcp. cz
Prague technical
More open technical sights
Prague would like to open unique technical and technological sights
in the area of the city to the tourists and local residents. New project
called PRAGUE TECHNICAL should help choose and
present suitable premises and buildings. For
example Prague underground,
factories, waterworks,
bridges and
other technical treasures
could be open
to public in future.
“Our cultural-historical sights are
already well-known
all around the world.
However, there are
some really technical
and technological attractiveness in Prague.
Our aim is to open them to
public. We would like to do
it in a funny and interesting
way,” explained the deputy
mayor Pavel Klega. These
projects of experience tourism work in lots of European cities successfully and it
would be a great benefit for Prague to have this sort of tourism.
More than twenty subjects, that have something to offer, have applied for the
project “Prague technical.” “The capital has built a unique net of underground constructions during the centuries. We would
like to open a part of ninety- kilometers high
developed collector tunnels.
They are connected to
interesting
buildings,
gothic and baroque cellars in the centre through
direct entrances,” said
Otakar Čapek, Prague
Collectors company general manager.
It would be interesting for
the public to see the historical sewers, for example the
more than two-meter high
gallery under the Old-town
Hall and Pařížská Street.
Prague Transport company
could integrate the ropeway
to Petřín and its technical
background even when operating. The National Theatre, Czech railways, or
Museum of Prague are also interested in the project.
K VĚ TE N
M AY 2007
w w w. kcp. cz
Congress Man
!
m
e
f
um
r
t
m
í
!
š
h
a
p
V
Jsme your trum
re
a
e
W
7
www.kcp.cz
[email protected]
tel.: +420 261 172 222
fax: +420 261 172 012
Účastníci kongresů
si KCP i Prahu pochvalují
congresses in Prague
Congress participants
speak highly of PCC and Prague
Vše pod jednou střechou – přednáškové místnosti Kongresového centra Praha (KCP), výstavní prostory, ubytování i stravování. Když k tomu
připočítáme unikátní pražskou atmosféru i s koloritem stověžaté metropole – nelze se divit, že si vědci, byznysmeni, ale i zástupci firem
z celého světa nemohou Prahu jako místo konání konferencí a kongresů vynachválit.
Například na sedmnáctý ročník Mezinárodní konference o hmotnostní spektrometrii
přijelo do Prahy na devatenáct set vědců
ze šedesáti zemí včetně několika nositelů Nobelovy ceny a okolo padesáti
firem příbuzných oborů. Akce zabrala
v nedávné době téměř celé KCP. Jak
si pořadatelé s takovým množstvím
prominentních hostů poradí?
„Pro účastníky konference jsme
zorganizovali množství kulturních akcí, například prohlídky Židovského města, Pražského
hradu nebo Starého Města. Ukázali jsme jim
i významné památky za hranicemi Prahy – jmenovitě
hrad Karlštejn a Kutnou Horu pod ochranou UNESCO,“ vypočítává jeden z organizátorů konference o hmotnostní spektrometrii, český vědec Doc. Vladimír Havlíček. Mnoho těch, kteří Prahu navštíví pracovně,
zaujme její atmosféra a historické památky
natolik, že se sem vrátí jako turisté – taková je
zkušenost organizátorů kongresových akcí.
Doc. Havlíček je nejvíce spokojen právě
se službami Kongresového centra Praha:
„Dobře vybavené přednáškové místnosti,
ubytování na úrovni, kvalitní stravování,
výstava – vše je na jednom místě, takříkajíc pod jednou střechou, takže odborníci z celého světa nemusejí ztrácet čas
zbytečným přejížděním. Myslím, že tyto
služby se zahraničním plně vyrovnají.“
Tím více času pak může podle jeho
názoru zbýt účastníkům konferencí
na vyhlášené pražské památky.
Například Vyšehrad je od KCP, co
by kamenem dohodil. Kdo chce
dát před pamětihodnostmi přednost relaxaci pohybem, má také
široký výběr – od aquaparku na Barrandově přes mnohé nově upravené cyklostezky až
po pěší výlety například v lokalitě Divoké Šárky nebo v parku
Průhonice. Také botanická či zoologická zahrada v Tróji nebo projížďka
výletní lodí po Vltavě rozhodně stojí za úvahu. A pro gurmány představuje Praha
úplný ráj. Vyhlášené restaurace například na Malé Straně nabízejí jak světovou
kuchyni, tak speciality ryze české, stačí si vybrat.
11
Congress Man
Vyšehrad
KVĚ T EN
MAY 2 0 0 7
w w w. k c p . c z
Everything under one roof – lecture theatres
of the Prague Congress Centre (PCC),
exhibition rooms, accommodation and
catering. We can add unique Prague
atmosphere with its local colours and
architecture, and it is no surprise that
the scientists, businessmen and
company representatives from all
over the world love Prague as
a place of holding conferences
and congresses.
IAU XXVIth General Assembly 2006,PCC
WE RENT E. G.:
• mobile projection wall
BARCO B-10
• projection wall BARCO ILite 6
• DLP data projectors BARCO
(5000–24000 ANSI Lumen)
• plasma screens PANASONIC 65“
• Encore Presentation
System Folsom
• graphic switchers EXTRON
• audio mixer ALLEN and HEATH
(32 inputs, 8+3 ouputs)
• voting system IVS
• digital interpreting
equipment INTEGRUS
For example the seventeenth
year of International conference
about mass spectrometry was attended by
nineteen hundred scientists from sixty countries, including several Nobel Prize winners, and about fifty companies and
firms from related branches. The event took up nearly all the PCC. How
do the organizers deal with such a great number of participants?
“We organized a lot of cultural events for the participants, such as tours of the
Jewish Town, Prague Castle or the Old Town. We also showed them important
sights outside Prague – namely the castle Karlštejn and Kutná Hora, which is
under the UNESCO protection,” says Doc. Vladimír Havlíček, one of the conference organizers. Many of those who visit Prague on business are attracted by
its atmosphere and its historical monuments to such level that they come back
as ordinary tourists – that is the event organizers experience.
Doc. Havlíček is best satisfied with the Prague Congress Centre service: “Well
equipped lecture halls, accommodation at high level, good catering,
exhibitions – everything at one place, under one roof, so
the experts from all over the world do not have to
waste their time traveling around the town.
I think this service is fully comparable to the one abroad.”
And as he says the participants can spend more of their
time sightseeing. For example
Vyšehrad is very near the PCC.
Those, who prefer active relaxing,
have a great choice – from the
aqua park in Barrandov to many of
newly developed bicycle lanes and
footpaths in Divoká Šárka or in park
in Průhonice. There is also a botanical
garden and ZOO in Trója. And taking
a boat trip on the River Vltava is also worth considering. Prague is like a paradise for
gourmets. There are many excellent restaurants in Malá Strana where they offer meals
from the whole world as well as typical Czech
cuisine. Just take your pick!
K VĚ TE N
MAY 2 0 0 7
w w w.k c p.c z
Congress Man
World
of Congress
Equipment
IBM 2005,PCC
UEGW 2004,PCC
• is a company providing technical eguipment for
congresses, conferences, seminars, press conferences,
concerts and exhibitions
• we support service and rental of equipment for your
next event in the Czech republic and whole of Europe
• we are a member of Congress Rental Network
• we are a partner of Prague Congress Centre
PROMOPRO spol. s r.o.
Rubeška 1/215
190 00 Praha 9, Czech Republic
Tel.: +420 283 891 660–1
Fax: +420 283 892 757
e-mail: [email protected]
www.promopro.cz
12
prostory / premises
Na procházku kolem KCP – Vyšehrad
Kam za koupáním v Praze a okolí
Jižní sál
Vyšehrad – to je magická atmosféra připomínající nejstarší česká knížata i velikány
devatenáctého století. Románská rotunda,
výhledy na Prahu, pantheon 600 osobností české kultury a vzdělanosti či originální sochy z Karlova mostu – to vše
čeká na návštěvníky starobylé pevnosti
v blízkosti Kongresového centra Praha
(KCP).
I když Praha neleží u moře, je ve městě a jeho okolí mnoho míst, kde si
klasickou letní zábavu – koupání – můžeme do sytosti užít. K dispozici
jsou klasická koupaliště, přírodní nádrže či moderní aquaparky.
Prostor Jižní sál ve třetím patře
Kongresového centra
Praha je třetím největším sálem budovy. Pořadatelé akcí si jej nejčastěji
vybírají pro doprovodné
výstavy, posterové sekce,
semináře, zasedání i celá
symposia. Vhodný je také pro
kulturní akce až s 600 diváky
v divadelním uspořádání či
rauty pro maximálně 900 osob.
Zřejmě nejznámějším pražským bazénem je už po řadu desetiletí plavecký stadion v Podolí. Padesátimetrové vnitřní i vnější bazény, tobogán, solárium a především druhdy velmi moderní, esteticky působící stavba – to vše najdou zájemci
na vltavském nábřeží ve čtvrtém pražském obvodu.
Těm, kteří hledají adrenalinovou zábavu, je určen futuristický aquapark v třicet
kilometrů vzdáleném Kladně i s překvapivě rychlým trychtýřem spacebowlu
a „divokou řekou“ jako součástí rekreačního bazénu. Od loňského prosince má aquapark s tobogánem, vířivkou, parními
komorami či brouzdalištěm i pražský Barrandov.
Na své si ale mohou přijít i příznivci přírodního odpočinku – koupaliště Hostivař,
Šeberák, Džbán či romantická Divoká Šárka,
stejně jako pískovny Lhota a Ovčáry u Staré
Boleslavi poskytují v létě dostatek příležitostí
k relaxaci i aktivnímu odpočinku.
Doplňme ještě, že krytých bazénů i koupališť je
v Praze mnohem více – namátkou bazén v hotelu Axa v samotném centru města, bazén v hotelu
Olšanka, plavecký stadion Vršovice... Zkrátka
– vybírat je z čeho.
Za návštěvu rozhodně stojí románská bazilika sv. Vavřince z jedenáctého století – zvlášť
když se dozvíme, že pod raně románskými dlaždicemi leží
základy sakrální stavby ještě starší, dokonce předrománské z desátého
století. Vlastní bazilika vzala za své během husitského povstání, v průběhu
15. století byly pozůstatky přebudovány na kanovnický dům.
Pokud se vypravíme k barokní Cihelné bráně, můžeme navštívit nejen stálou
expozici prezentující vývoj pevnosti Vyšehrad v kontextu historie pražského
opevňovacího systému, ale i pozoruhodné kasematy sálu Gorlice, kde se nachází šest originálních soch z Karlova mostu.
Vyšehradem je možné bloudit hodiny – ujít by nám ale neměla nová podzemní
expozice Gotický sklep, představující Vyšehrad v proměnách doby
– od mýtické kněžny Libuše až po novověký Slavín
s pozůstatky Alfonse Muchy, Antonína
Dvořáka či Julia Zeyera.
A walk around the
PCC – Vyšehrad
Summit NATO 2002,PCC
PROMOPRO spol. s .r.o.
relax
The Romanesque style basilica of St. Vavřinec from the eleventh century is
definitely worth visiting, especially when we find out that there are basements of
even older building, probably from the tenth century, beneath the early Romanesque paving stones. The original basilica perished during the Hussite uprisings
in the 15th century. After that the remains were rebuilt to a canonicate house.
If we go to the baroque Cihelná gate, we can visit not only the permanent exhibition presenting the development of the Vyšehrad citadel in the context of history
of the Prague fortifying system but also remarkable casemates of the hall Gorlice
where there are six original Charles Bridge statues.
It is possible to walk around Vyšehrad for many hours but you should not miss
the new underground exhibition Gothic cellar presenting Vyšehrad history – from
the mythic princess Libuše to modern Slavín with mortal remains of Alfons
Mucha, Antonín Dvořák or Julius Zeyer.
KVĚ TEN
M AY 2007
www.kcp.cz
Congress Man
14
15
ECMS 2007 – 21st European
Conference on Modelling and
Simulation
Even though Prague is not situated by the sea, there are many places
where it is possible to go swimming. The city itself and its surroundings
offer plenty of lidos, lakes and modern aqua parks.
The South Hall on the third floor of the Prague Congress Centre (PCC)
is the third biggest hall in the building. It is mostly chosen by the event
organizers for accompanying exhibitions, poster actions, seminars,
congresses and symposiums. It is also suitable for cultural events
with up to 600 viewers in theatre setting or for buffet for 900
people maximum.
The pleasant atmosphere of
the modern hall is emphasized by the daylight
coming in through the
glassed-in wall. It is also
possible to darken the room
and use working or stage light. All
congress equipment is available, including several screens and a mobile
stage. “The South Hall was chosen by
vets of small animals for their 31st world
congress WSAVA 2006. An important
cardiological congress EUROECHO 10 or
an international symposium EORTC-NCIAACR about cancer research and treatment,” said Pavla Flídrová, PCC marketing executive. The whole area of the
South Hall is 1.003 sq. meters; the exhibition area is about 855 sq. meters. The
hall is 26 meters wide, 40 meters long and 3.05 meters high.
17
Congress Man
2 0 0 7
4. – 6. 6.
ECMS 2007 – 21. Evropská konference modelování a simulování
South Hall
Congress Man
e v e n t s
Important events organized
in PCC in 2007
Where to go sunbathing in Prague
K VĚ TE N
M AY 2007
w w w. kcp. cz
/
Významné akce v roce 2007
Příjemné prostředí moderního sálu
podtrhuje denní světlo vnikající do prostoru prosklenou stěnou. Možné je však
prostor také zatemnit a použít pracovní či scénické osvětlení. K dispozici je
veškeré kongresové vybavení, včetně několika promítacích pláten či mobilního
pódia. „Jižní sál si v loňském roce například vybrali pro svůj 31. světový kongres
WSAVA 2006 veterináři malých zvířat. Konaly se zde také významný kardiologický kongres EUROECHO 10 či mezinárodní symposium EORTC-NCI-AACR
na téma výzkum a léčba rakoviny,“ podotkla Pavla Flídrová, marketingový specialista KCP. Celková plocha Jižního sálu je 1.003 m2, výstavní prostor má zhruba
855 m2. Sál je široký 26 m, dlouhý 40 m a vysoký 3,05 m.
For many years the best known Prague swimming pool has probably been the
pool in Podolí. Those interested can find 50 meters indoor and outdoor swimming pools, water slides, solariums but first it is formerly modern, esthetic building
on the Vltava bank in Prague 4.
Those, who look for some adrenalin, should visit futuristic aqua park in Kladno
30 km from Prague. There is a relaxing pool, surprisingly fast space bowl and
“a wild river”. Since last December there has been an aqua park in Prague Barrandov with water slides, whirlpool, steam chambers and a paddling pool.
Those who prefer relaxing in nature can visit lidos in Hostivař,
Šeberák, Džbán or romantic Divoká Šárka others
are the sand pits in Lhota and Ovčáry
near Stará Boleslav. There you
can find lots of places to relax in
summer.
We should not forget that there
are many more swimming pools
and lidos in Prague, for example the
pool in Axa hotel in the very centre of
Prague, the pool in Hotel Olšanka, the
swimming pool stadium in Vršovice...
So, there are lots of places you can
choose from.
Vyšehrad – that is magic atmosphere
reminding us of the oldest Czech princes
and giants of the nineteenth century. Romanesque rotunda, views over Prague, pantheon with 600 cultural and education celebrities
or original statues from the Charles Bridge – this all awaits visitors of the
old-time citadel near the Prague Congress Centre (PCC).
a k c e
K VĚ TE N
M AY 2007
w w w. kcp. cz
3. – 6. 7.
ECP 2007 – 10. Evropský kongres psychologů
ECP 2007 – 10th European Congress of Psychology
8. – 11. 9.
ESPEN 2007 – 29. kongres
Evropské společnost pro parenterální a enterální výživu
ESPEN 2007 – 29th Congress
of
European
Society of
Parenteral
and Enteral
Nutrition
23. – 27. 9.
15. mezinárodní
kongres výrobců železničních
dvojkolí
15th International
Wheelset Congress
Congress Man
kongresy v Praze
28. 9. –
3. 10.
ESOT / ETCO 2007
– spojené jednání: 13. kongres
Evropské společnosti pro transplantaci orgánů a 15. kongres
Evropské organizace transplantačních koordinátorů
ESOT / ETCO 2007 – joint meeting of: 13th Congress of the European Society for Organ Transplantation and 15th Congress of
the European Transplant Coordinators Organisation
11. – 14. 10.
ECTRIMS 2007 – spojené jednání: 23. kongres Evropského
výboru pro výzkum a léčbu sclerosis multiplex a 12. konference
o rehabilitaci pacientů se sclerosis multiplex
ECTRIMS 2007 – joint meeting
of: 23rd Congress of the European
Committee for Treatment and
Research in Multiple Sclerosis
and the 12th Conference of Rehabilitation in Multiple Sclerosis
CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s.
CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre
Datum vydání / Publication: květen 2007 / may 2007 • Registrační číslo: MKČR E 16004
• Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: 63080249,
adresa: 5. května 65, 140 21 Praha 4, www.kcp.cz • Rezervace akcí / Booking of events:
Tel.: +420 261 172 222, E-mail: [email protected] • Redakce: Eva Havelková, MediaClar,
s.r.o., Tel.: +420 224 931 631, E-mail: [email protected], Ondřej Špaček, marketing KCP, Tel.: +420 261 172 111, E-mail: [email protected] • Grafická úprava a výroba:
Machart, s.r.o., www.machart.cz • Náklad: 10 000 ks
K VĚ TEN
M AY 200 7
w w w. kcp. cz
Congress Man
N OV IN K Y
Z
P R A GU E
K ON GR E S OV É H O
C ON GR E S S
K VĚ TEN
18
/
C E N T R E
MAY
2007
C E N T R A
N E WS

Podobné dokumenty

novinky z kongresového centra / prague congress centre news

novinky z kongresového centra / prague congress centre news ■ moderně zařízené a prosvětlené prostory ■ výhodné konferenční balíčky 5/8/24 hodin ■ 251 klimatizovaných pokojů (Standard/Executive/Suite) ■ vynikající a nápaditá gastronomie, česká i mezinárodní...

Více

ukončena 2 16.1.2013

ukončena 2 16.1.2013 Association (EHRA) a dvě EHRA EUROPACE 2013 významné pracovní skupiny Evropské kardiologické společnosti

Více

č.1 2011

č.1 2011 V krásném prostředí bývalého hotelu Družba, který se dnes už jmenuje Hotel Crowne Plaza Prague, a který je zařazen na seznam kulturních památek, se bude konat velká degustace výběrových vín. V tomh...

Více