Pasivní autonomní domy

Komentáře

Transkript

Pasivní autonomní domy
VMO_1_2014oo_06/2004 ATELIÉR 03.03.14 11:02 Stránka 4
V ÝS TAV B A
m ě s t
a
o b c í
Pasivní autonomní domy
Ing. arch. Mojmír Hudec
Pasivní
domy,
budovy
s téměř
nulovou
Pasivní
domy,
budovy
s téměř
nulovou
spospotřebou
energie,
udržitelná
výtrvaletrvale
udržitelná
výstavba,
třebou energie,
to jsou které
témata,
kterásoučasným
hýbají současstavba,
to jsou témata
hýbají
staným
stavebnictvím.
tyto nejen
domy
vebnictvím.
Mohou Mohou
být tytobýt
domy
nejen
energeticky
úsporné,
ale i energeticenergeticky
úsporné
ale i energeticky
soky
soběstačné
až autonomní?
až autonomní?
běstačné
1.
KDE
BERE
ZÁJEM
O AUTONOMII?
KDE
SESE
BERE
ZÁJEM
O AUTONOMII?
Do 19.
století
byla
lidská
venkovská
sídla
řestoletí
byla
lidská
venkovská
sídla
Do 19.
principiálně
jakojako
autonomní
domy.domy.
Eneršena
řešena
principiálně
autonomní
gie
na vytápění
a vaření
získávala
z dřeva,
Energie
na vytápění
a se
vaření
se získávala
voda
z blízké
potraviny
vypěstovaly
z dřeva,
vodastudny,
z blízké
studny,sepotraviny
se
na poli
a maso
bylo z hospodářských
zvířat krvypěstovaly
na poli
a maso bylo z hospodářmených
ze stejných
políze
a luk.
Odpad
byla luk.
zpětských zvířat
krmených
stejných
polí
ně
využit
hnojivo
na poli.
Postupný
vývoj,
Odpad
byljako
zpětně
využit
jako hnojivo
na poli.
růst
počtuvývoj,
obyvatelstva
touha
po blahobytu
Postupný
růst počtu
obyvatelstva
touspojená
s rozvojem
techniky
vyvolalytechniky
enormní
ha po blahobytu
spojená
s rozvojem
růst
spojený
vyčerpáváním
zdrojů
a nebezpečvyvolaly
enormní
růst spojený
vyčerpáváním
ným
narušením
dalšího rozvoje.
Dosáhli
jsme
zdrojů
a nebezpečným
narušením
dalšího
hranic
růstu?
Je ještě
růst růstu?
udržitelný?
Kdy
rozvoje.
Dosáhli
jsmedalší
hranic
Je ještě
vyčerpáme
zdroje neobnovitelných
surovin?
další růst udržitelný?
Kdy vyčerpáme
zdroje
Zejména s rozvojem
techniky prudce narůsneobnovitelných
surovin?
tá naše
závislost
na ní. Hrozba
Black
Outu (výZejména
s rozvojem
techniky
prudce
narazný
výpadek
proudu,
který
přeruší
zásoborůstá naše
závislost
na ní.
Hrozba
Black
Outu
vání
rozsáhlého
elektrickou
energií)
je
(výrazný
výpadekúzemí
proudu,
který přeruší
zásonoční
nejen území
energetiků.
Krize, přírodní
bovánímůrou
rozsáhlého
elektrickou
energií)
katastrofy,
války,nejen
závislost
na distributorech,
je noční můrou
energetiků.
Krize, přískokové
zvyšování
cenzávislost
energií, to
jsou všechrodní katastrofy,
války,
na distributono
důvody,
které
prozíravé
lidienergií,
vede ke snaze
rech,
skokové
zvyšování
cen
to jsou
o vlastní
všechno nezávislost.
důvody, které prozíravé lidi vede
ke snaze o vlastní nezávislost.
2. TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA
Trvale udržitelná výstavba
Dnes
nízkoenergeticDnesjižjiždokážeme
dokážeme stavět nízkoenergetické domy, pasivní domy, hovoříme o nulových
o nulových
plusových a aktivních domech. Principiálně
Principiálně
by každá stavba měla být navržena tak,
tak, aby
aby sisi
téměř vystačila se
sesvými
svýmipasivními
pasivnímizisky
zisky
– je
to
– to
je
princip
pasivníhodomu.
domu.Vše
Všeostatní
ostatníjejeuž
užzázáprincip
pasivního
ležitost použití nějakého dalšího technického
technického
vybavení, které vylepší tento standard.
standard. Vyšším
Vyšším
cílem je návrat k původním principům,
principům, tedy
tedy
k určité autonomii. Co by tyto budovy
budovy měly
měly
stavebně splňovat ?
Z Z těchto
hledisek
konstrukčně
nejlépe
vytěchto
hledisek
konstrukčně
nejlépe
cházejí
přírodních
dřevostavbys s použitím
použitím přírodních
vycházejídřevostavby
využíizolací, které mají
mají pasivní
pasivní standard
standard aa využívají biomasu
biomasu na vytápění. U velkých
staveb
velkých staveb
jsou pak nevýhodnější
konstrukce s s nosným
nevýhodnější konstrukce
nosným
betonovým jádrem
jádrem a s lehkým obvodovým
obvodovým
pláštěm na bázi dřeva.
dřeva. Na vytápění
Na vytápění je
je pak
pak již
již
výhodné použití
použitítepelných
tepelnýchčerpadel
čerpadel
v komv kombibinaci
s hlubinnými
a s různými
typy
naci s hlubinnými
vrtyvrty
a s různými
typy solásolárních
zařízení
a řízeného
větrání
s rekurních zařízení
a řízeného
větrání
s rekuperací
perací
vzduchu.
vzduchu.
Obr. 1 Pasivní dům z přírodních materiálů
AUTONOMNÍ
DŮM?
3.
JEJE
TOTO
AUTONOMNÍ
DŮM
COCO
3.1
3.1Koncepce
Koncepcedomu
domu
Koncepce
Koncepceautonomního
autonomního domu
domu by
by měla
vycházet
principů pasivního
pasivního domu – tedy
vycházet z z principů
domu
domu s s velmi
velmi nízkou
nízkou potřebou
potřebou tepla na vytápění.
tápění. Tato
Tato koncepce
koncepce by
by měla být doplněna
o autonomní
o autonomní řešení
řešení vodního
vodního a energetického
hospodářství.
hospodářství
3.2
3.2Potravinová
Potravinovásoběstačnost
soběstačnost
Ale
Alejde
jdejen
jeno o energii?
energii? Nezaměřujeme
Nezaměřujeme se
příliš
příliš jen
jen na na jednu
jednu složku?
složku? Co nám pomůže
dům,
dům, který
který nám
nám zajistí
zajistí při nějakém kolapsu
střechu
střechu a teplo,
a teplo, ale
ale nebudeme
nebudeme mít
mít co pít a co
jíst.
jíst.Vraťme
Vraťme se
se do našeho
do našeho soběstačného domu
z z 19
19 století.
století.Bylo
Bylonaprosto
naprosto
běžné,
že dům
běžné,
že dům
měl
měl
jednak
studnu
vodu, ve ve sklepě
jednak
studnu
na na pitnou
pitnou vodu,
sklepě
byly
byly brambory,
brambory, obilí
obilí a mouka
a mouka ve spíži, slepice
na na dvoře,
dvoře, prase
prase ve ve chlévě. Tedy potravinová
soběstačnost.
soběstačnost. Do Do tohoto
tohoto stavu
stavu bydlení není
možné
možné se
se již
již vrátit,
vrátit, ale
ale je
je rozumné mít doma
určitou
určitou zásobu
zásobu trvanlivých
trvanlivých potravin,
potravin, které je
možno
možno průběžně
průběžně obměňovat.
obměňovat. Pro příznivce
katastrofických
toto téma plný
katastrofických scénářů
scénářů je
je na na toto
internet.
internet,
Pokud
Pokudtotostavba
stavbaumožňuje
umožňuje a a investor
investor je
příznivcem
příznivcem potravinové
potravinové soběstačnosti,
soběstačnosti, tak se
řešení
řešení obvykle
obvykle projevuje
projevuje snahou
snahou o co největšíší výnosy
výnosy na malé
na malé ploše.
ploše. Využívají se skleníky
často
často jako
jako součást
součást domu,
domu, principy permakulturních
turních zahrad
zahrad až
až po intenzivní
po intenzivní hydroponické
pěstování
pěstovánízejména
zejménazeleniny.
zeleniny.
Obr. 2 Interiér domu z přírodních materiálů
by být
býtpostaveny
postavenyz původních
z původních přírodby
·t Měly
ních alternativně
z recyklovaných
materiálů,
přírodních
alternativně
z recyklovaných
nejlépe bez
nárokůbez
na větší
dopravu
materiálů,
nejlépe
nároků
na větší
Měly by být ekonomicky dostupné, aby mo·t dopravu
tivovaly
stavebníka
i cenou
Měly
by být
ekonomicky
dostupné, aby
Měly by využívat
obnovitelné
stavebníka
i cenou zdroje ener·t motivovaly
gie, by
především
slunce a následně
dřeMěly
využívat obnovitelné
zdroje
vo. Mělypředevším
by být nezávislé
na sítích (i když
energie
slunce a následně
za cenu určitého
omezení
provozu),
dřevo.
Měly by být
nezávislé
na sítíchale současně za cenu určitého
být na ně napojeny
z hlediska
obou(i když
omezení
provozu),
stranné
výhodnosti
elektrické
ale
současně
být na nězejména
napojenyu z hlediska
energie (chytré
sítě)
oboustranné
výhodnosti
zejména
u elektrické energie (chytré sítě)
Obr. 3. Schéma autonomního domu využívajícího moderní technologie
4
VMO_1_2014oo_06/2004 ATELIÉR 03.03.14 11:02 Stránka 5
V ÝS TAV B A
m ě s t
a
o b c í
3.3 Hospodaření
Hospodaření s vodou
s vodou
3.3
Základem
studna
na pitnou
Základemsamostatnosti
samostatnostije je
studna
na pitVyužívá
se i dešťová
voda se
zachytáváním
vodu.vodu.
nou
Využívá
se i dešťová
voda
se zachyv retenčnív retenční
nádrži, jaknádrži,
zpětně
dům pro
jakodům
užittáváním
jakpro
zpětně
ková
voda,
tak
jako
voda
pro
závlahu.
Je
možno
jako užitková voda, tak jako voda pro závlahu. Je
využívatvyužívat
i šedé vody
po přečištění
jako užitkovou
možno
i šedé
vody po přečištění
jako
vodu. Dnešní
technologie
případně dokáží
uděužitkovou
vodu.
Dnešní technologie
případně
lat pitnou
vodupitnou
i ze silně
znečištěné
Černá
dokáží
udělat
vodu
i ze silněvody.
znečištěné
voda
u autonomních
domů
je
čištěna
obvykle
vody. Černá voda u autonomních domů je čiškořenovou
Používají
se i Používají
různé typy
těna
obvyklečistírnou.
kořenovou
čistírnou.
se
kompostovacích
nebo separačních
záchodů,
i různé
typy kompostovacích
nebo separačních
pak odpadá
vody.
záchodů,
paklikvidace
odpadá černé
likvidace
černé vody.
Nutno
podotknout,
že
v naší husté
Nutno podotknout , že v naší
hustézástavbě
zástavobvykle
existuje
možnost
napojení
na na rozvod
bě
obvykle
existuje
možnost
napojení
rozpitnépitné
vody
a většinou
i na splaškovou kanalivod
vody
a většinou
i na splaškovou
kanazaci. Ekonomicky
na tyto sítě
sítě
lizaci.
Ekonomickyjeje výhodnější
výhodnější se
se na tyto
připojit.
připojit.
3.4 Hospodaření
Hospodaření s elektrickou
s elektrickou energií
energií
3.4
Velkou
Velkoubudoucnost
budoucnostmají
majímalé
maléinstalace
instalacefotofovoltaických
panelů
jako
součást
rodinných
domů.
tovoltaických panelů jako součást rodinných
Pro běžný
v pasivním
výkon
domů.
Prodům
běžný
dům v standardu
pasivním stačí
standardu
3–6 kWp,
to3-6kWp,
obnáší plochu
do 40
m2, tedy
plochu,
stačí
výkon
to obnáší
plochu
do 40m2,
která plochu
se dá dobře
na dům.
Pak dům
vyrotedy
kteráumístit
se dá dobře
umístit
na dům.
bí
tolik
energie
za rok
co
spotřebuje.
Dosažení
Pak dům vyrobí tolik energie za rok co spotřebuautonomního
provozu, ale provozu
vyžadujeale
dovybavení
je.
Dosažení autonomního
vyžaduje
o akumulací v bateriích
a zálohovací
agregát.
Tyto
dovybavení
o akumulací
v bateriích
a zálohokomponenty
značně
zdražují instalaci,
je
vací
agregát. Tyto
komponenty
značně proto
zdražuvýhodnější
připojení
na síť,
která
pak
funguje
jako
jí instalaci, proto je výhodnější připojení na síť,
záložní
zdroj
a odčerpává
přebytky.
která
pak
funguje
jako záložní
zdroj a odčerpává
Technicky zajímavým způsobem skladování
přebytky.
el. energie
je zajímavým
článek firmy
Fronius. skladování
ElektrolyTechnicky
způsobem
zér
článku
Fronius
Energy
Cell
z přebytečného
el. energie je článek firmy Fronius. Elektrolyzér
prouduFronius
generuje
vodík
ukládá jej v externí
článku
Energy
Cella z přebytečného
prounádrži.
Díky funkci
palivového
článku senádrži.
vodík
du
generuje
vodík a ukládá
jej v externí
znovufunkci
přemění
na elektrický
a může
záDíky
palivového
článkuproud
se vodík
znovu
sobovat
domácnost
elektrickou
energií
podle
přemění na elektrický proud a může zásobovat
potřeby. elektrickou energií podle potřeby. domácnost
Brzkým
energie
Brzkým způsobem
způsobem skladování
skladování el.
el. energie
mohou být
býti baterie
i baterieelektromobilů.
elektromobilů.
V praxi
se
mohou
V praxi
se už
už
toto
řešení
úspěšně
vyzkoušelo
po havárii
toto řešení úspěšně vyzkoušelo po havárii atoatomové
elektrárny
ve Fukušimě,
kdy nastal
mové
elektrárny
ve Fukušimě,
kdy nastal
výpavýpadek
elektrické
energie.
dek
elektrické
energie.
Schéma ostrovního systému
Článek Fronius
Jednoduché fotovoltaické systémy na bázi
Jednoduché fotovoltaické systémy na bázi
„Plug & Save“ („Zapojte do sítě a ušetřete”)
„Plug & Save“ (“Zapojte do sítě a ušetřete”) předpředstavují jednoduchou fotovoltaickou
stavují jednoduchou fotovoltaickou instalaci
instalaci pro domácnosti, kde se umístí napro domácnosti, kde se umístí například několik
příklad několik panelů na balkon bytu nebo
panelů na balkón bytu nebo na terasu či garáž.
na terasu či garáž. Celé zařízení se pak rovnou
Celé zařízení se pak rovnou zapojí do zásuvky,
zapojí do zásuvky, a tím je instalace fotovola tím je instalace fotovoltaické elektrárny dotaické elektrárny dokončena.
končena.
Systém Plug&Save instalovaný na balkon
Velmi
Velmidobrý
dobrýsystém
systémzálohování
zálohování je
je zaváděn
zaváděn
na Slovensku,
kdy
přebytek
energie
na Slovensku, kdy přebytek energie z fotovolz fotovoltaických
se dodává
dodává do do sítě
taických panelů
panelů se
sítě a elektrická
a elektrická
energie
se pak
pakbere
berezpět
zpětpodle
podle
potřeby.
energie se
potřeby.
CoConemá
nemávelkou
velkouperspektivu
perspektivu je
je energie
energie větvětru.
Na rozdíl
od fotovoltaiky
bude
větrná
enerru. Na rozdíl od fotovoltaiky bude větrná energie
gie
u rodinných
vhodná
na odu rodinných
domůdomů
vhodná
pouzepouze
na odlehlé
lolehlé
našich urbanizovaných
úzekality.lokality.
V našichV urbanizovaných
územích nebumích
nebudou
mít malé
jednotky výkon
dostatečný
dou mít
malé jednotky
dostatečný
a buvýkon
a budou
mít
problémy
s povolením.
dou mít problémy s povolením.
Ostrovní fotovoltaický systém se zálohováním
Velmi zajímavým vytápěním jsou kamna
Velmi zajímavým
vytápěním
jsou kamna „In„Indigirka“
na pevné
palivo kombinovaná
se
digirka“
na pevné
palivonavíc
kombinovaná
sposporákem,
které mají
vestavěnýsegenerákem,
které mají navíc
vestavěný
rátor přeměňující
tepelnou
energiigenerátor
na elekpřeměňující
tepelnou
energii na elektrickou.
trickou. Během
normálního
provozu,
kdy
Během
provozu,
kdy vytápíte
či
vytápítenormálního
či vaříte jídlo,
tak kamna
produkují
vaříte
jídlo, tak kamna
stejnosměrné
napětí produkují
12 voltů o stejnosměrné
výkonu nejnapětí
výkonu
nejméně
50 wattů.
méně 12
50 voltů
wattů.o Při
použití
více generátorů
Při
více generátorů
bybaterie
bylo možné
takbypoužití
bylo možné
takto dobíjet
v zimním
to
dobíjet
baterie
v zimním
období.
období.
3.5
Vytápění
3.5 Vytápění
U U autonomních
domů
je nejvhodnější
poautonomních
domů
je nejvhodnější
užití
k vytápění
zdroje
na biomasu
–
krbopoužití k vytápění zdroje na biomasu – krbových
krbů s případným
s případným výměníkem
výměníkem
vých kamen
kamen a a krbů
na ohřev
Z hlediska autonomie
autonomie je
je
na ohřev teplé
teplé vody.
vody. Z hlediska
výhodnější
.
použití
kamen
na kusové
dřevo.
výhodnější použití kamen na kusové dřevo.
Kamna
provoz připřiKamna na pelety
na pelety vyžadují
vyžadují na svůj
na svůj provoz
pojení
pojení na elektrickou
na elektrickou energii.
energii.
5
Kamna „Indigirka“
Experimentální
stavby
4.
EXPERIMENTÁLNÍ
STAVBY
Dymaxion
house
DYMAXION
HOUSE
Počátky
autonomních
sahají
Počátky
autonomních
stavebstaveb
sahají do roku
do roku
1927, konkrétně
k domu, nazvaném
1927,
konkrétně
k domu, nazvaném
Dymaxion
Dymaxion
house.
Autorem
domu byl
house.
Autorem
tohoto
domutohoto
byl Buckminster
Buckminster
Fuller
a základní
při
Fuller
a základní
myšlenkou
při myšlenkou
tvorbě tohoto
tvorbě
tohoto
domu
bylo
jak
s minimem
prodomu bylo jak s minimem prostředků dosáhstředků
dosáhnout
maxima
účinku.
Na záklanout
maxima
účinku.
Na základě
toho
navrhl
dě toho
navrhl dům s hexagonálním
půdorydům
s hexagonálním
půdorysem obvodové
sem obvodové
konstrukce a s energetickými
konstrukce
a s energetickými
zdroji v centrální
VMO_1_2014oo_06/2004 ATELIÉR 03.03.14 11:02 Stránka 6
V ÝS TAV B A
ose
budovy,
kterýose
je snadno
vyzdroji
v centrální
budovy,přemístitelný,
který je snadno
z trvanlivých
materiálů
a nevyžaduje
robený
přemístitelný, vyrobený z trvanlivých materiápravidelnou
údržbu.
Tyto požadavky
lů a nevyžaduje
pravidelnou
údržbu. na mateTyto poriál
v té
době
splňoval
pouze
hliník, který
byl
žadavky na materiál v té době splňoval
pouze
ovšem
výrobně
velmi energeticky
náročný.
hliník, který
byl ovšem
výrobně velmi
enertohoto
prototypu byl
válcovitého
Následovník
geticky náročný.
Následovník
tohoto
prototvaru,
sériově
vyráběný
z hliníkového
plechu
typu byl válcovitého tvaru, sériově vyráběný
a jako mobilníplechu
jednotka
ve mobilní
40. letech
využit
z hliníkového
a jako
jednotka
pro
válečné
a radarové
stave 40.
letechnemocnice,
využit prosklady
válečné
nemocnice,
nice.
sklady a radarové stanice.
Dymaxion house
Bioshelte
BIOSHELTER
Koncept„bioshelter“
„bioshelter“ byl
byl vytvořen
vytvořen v New
Koncept
New
Alchemy Institute solárními návrháři
návrháři Sean
Sean
Wellesley-Millerem a Denen
Jedná
a DenenChahroudi.
Chahroudimem.
se
o solární
vnitřní
Jedná
se o skleník
solární řízený
skleníkjako
řízený
jakoekosysvnitřní
tém.
Průkopnická
práce v ekologickém
desigekosystém.
Průkopnická
práce v ekologickém
nu
byla zdokumentována
a publikována
v čadesignu
byla zdokumentována
a publikována
sopisech
a zprávách
jako
pokus
o o vytvořevytvoření
v časopisech
a zprávách
jako
pokus
soběstačného
zařízení
na na produkci
potravin.
ní soběstačného
zařízení
produkci
potraV roce
19761976
byl postaven
CapeCape
Cod Ark
vin. V roce
byl postaven
CodbioArk
shelter
a archa
bioshelter
na na ostrově
ostrově Prince
bioshelter
a archa
bioshelter
PrinEdwarda.
Následujících
1515letletse
ce Edwarda.
Následujících
se studovalo
studovalo
použití těchto skleníků k k produkci
produkci potravin
potravin
pomocí uzavřeného ekosystému.
ekosystému. Základní
Základní
otázkou bylo,
bylo,zda
zda
navrhnout
uzavřený
lzelze
navrhnout
uzavřený
ekoekosystém
s kontrolou
vnitřního
vzduchu,
systém s kontrolou
vnitřního
vzduchu,
vyrovvyrovnanou
energie
a výměny
živin
nanou bilancíbilancí
energie
a výměny
živin spolu
spolu
s produkcí
plodin a recyklací
s produkcí
plodin a recyklací
odpadů odpadů
zpět do
do zpět
půdy. půdy.
Bioshelter
Earthships
EARTHSHIPS
Earthships neboli zemělodě je název pro
Earthships neboli zemělodě je název pro
stavby, které vynikají svým autonomním prostavby, které vynikají svým autonomním provozem a netypickým stavebním materiálem.
vozem a netypickým stavebním materiálem.
Známým autorem těchto staveb je architekt
Známým autorem těchto staveb je architekt
Michael Reynolds, který prohlásil že: „Dům se
Michael Reynolds, který prohlásil že: „Dům se
dá postavit prakticky ze všeho, třeba z toho,
dá
postavitlidí
prakticky
ze všeho,
třeba
z toho,
co většina
kolem vás
považuje
za odpad.
většina
lidí
kolem
vás
považuje
za odpad.
co
věcí,
Stavební a izolační vlastnosti některých
Stavební
a izolační
vlastnosti
některých
věcí,
které bez rozmyšlení lidé házejí do popelnice,
které
bez
rozmyšlení
lidé
házejí
do popelnice,
jsou neuvěřitelné.“ Na základě této myšlenky
jsou
neuvěřitelné.“
základě
této nahradily
myšlenky
vznikají
stavby, kdeNa cihly
a kámen
stavby,
kde
cihly
a kámen
vznikají
pneumaláhve, plechovky od piva, vyřazené nahradily
láhve,
plechovky
od piva,
pneumatitiky a další
odhozené
věci.vyřazené
Jako pojivo
slouží
ky
a dalšíhlína.
odhozené
věci.charakter
Jako pojivo
sloužísta lolokální
Osobitý
těchto
kální
hlína. Osobitý
charakter
těchto staveb
veb umocňují plynulé
a nepravidelné
tvary
umocňují plynulé
a nepravidelné
tvary
obvoobvodových i vnitřních
konstrukcí.
Nedílnou
dových
i vnitřních
konstrukcí.
Nedílnou
sousoučástí těchto staveb je i autonomní hospočástí
těchto
staveb
je
i autonomní
hospodaředaření s vodou a elektrickou energií a potraviní
s vodou
a elektrickou
energií a potravinami.
nami.
Dešťová
voda, zachytávaná
retenčními
Dešťová
voda,
zachytávaná
retenčními
nádrnádržemi o obsahu až několik
tisíc litrů vody,
žemi
o obsahu
až
několik
tisíc
litrů
vody,
je
uloje uložená pod domem a její využití je nejpržená
pod
domem
a její
využití
je
nejprve
jako
ve jako pitná voda, poté jako voda užitková
pitná
voda, na zalévání
poté jako voda
užitková
používaná
používaná
rostlin,
a nakonec
pro
na zalévání
rostlin,
a nakonec
pro
splachování
splachování WC. Ve standardním vybavení
WC.
Ve standardním
vybavení
každé
zemělodě
každé
zemělodě je čistička
plná
anaerobních
je
čistička
plná
anaerobních
bakterií,
bakterií, schopná sebešpinavější voduschopná
zpracosebešpinavější
voduužitkovou.
zpracovatElektrická
na využitelnou
vat na využitelnou
eneružitkovou.
Elektrická
energie pro důmpanelů,
pochágie pro dům
pochází z fotovoltaických
zí
z fotovoltaických
panelů,
v kombinaci
často
v kombinaci s maloučasto
větrnou
elektrárs malou
větrnou
elektrárnou.
Prosklená
přednou. Prosklená předstěna jižní fasády slouží
stěna
jižní fasády
slouží jako
skleník,vypěstovat
ve kterém
jako skleník,
ve kterém
je možné
je
možné
jídlo prodomu.
potřebuKoncept
obyvajídlo
pro vypěstovat
potřebu obyvatel
tel
domu.
Koncept
tohoto
typu
domu,
vyrotohoto typu domu, vyrobeného z „odpadu“
beného
z „odpadu“
však
naráží
na zaběhnuté
však naráží na zaběhnuté stavební předpisy
stavební
tak zatím v rovině
a zůstávápředpisy
tak zatíma zůstává
v rovině experimentálních
experimentálních
staveb.
staveb.
m ě s t
a
o b c í
Solar zentrum
5. VIZE BUDOUCNOSTI
Vize budoucnosti
Zelené
mrakodrapy
Zelené
mrakodrapy
Zelenémrakodrapy
mrakodrapy sese solárními
solárními panely
Zelené
panely
a větrnými turbínami
turbínami byly
byly ještě
ještě před
před pár
pár lety
a větrnými
lety
sci-fi. Dnes
Dnes se
se stávají
stávají běžnou
běžnou realitou
realitou velkosci-fi.
velkoměst a a architekti
architekti se
se předhánějí
předhánějí v v zelených
měst
zelených
technologiích i stavebních
i stavebních postupech.
postupech.
technologiích
Ústředí Chinatrust Bank Taiwan- NBBJ
Earthships
Tyto domy současně využívající odpad kreaTyto domy současně využívající odpad
tivním a výtvarným způsobem jsou velmi zajíkreativním a výtvarným způsobem jsou velmavé. Uplatnění mohou mít zejména v nepřími zajímavé. Uplatnění mohou mít zejména
stupných oblastech. Při dnešních technických
v nepřístupných oblastech. Při dnešních techmožnostech je výhodnější odpad recyklovat
nických možnostech je výhodnější odpad rea na stavbu použít kvalitní zdravotně nezávadcyklovat a na stavbu použít kvalitní zdravotně
né materiály s bezpečnými detaily a řešeními.
nezávadné materiály s bezpečnými detaily
Poměrně náročná podzemní část domu s akua řešeními. Poměrně náročná podzemní část
mulačním a izolačním násypem zeminou se
domu s akumulačním a izolačním násypem
dá nahradit kvalitní izolovanou lehkou obálzeminou se dá nahradit kvalitní izolovanou
kou jakou používají pasivní domy.
lehkou obálkou jakou používají pasivní domy.
SOLAR ZENTRUM
Solar zentrum
V obci Wietow ve spolkové zemi MecklenV obci Wietow ve spolkové zemi Mecklenburg-Vopommern (Německo) vznikl za přiburg-Vopommern (Německo) vznikl za přispění EU jedinečný projekt SolarZentrum. Jde
spění EU jedinečný projekt SolarZentrum. Jde
o autonomní dům s venkovským hospodářo autonomní dům s venkovským hospodářstvím, který si vyrábí energii, potraviny a je
stvím, který si vyrábí energii, potraviny a je
dokonce nezávislý na dodávce vody a kanalidokonce nezávislý na dodávce vody a kanalizaci. Základem jeho autonomie je fotovoltazaci. Základem jeho autonomie je fotovoltaicická elektřina, teplo ze slunce a chlad uložený
ká elektřina, teplo ze slunce a chlad uložený
v podzemních zásobnících vody.
v podzemních zásobnících vody
6
Zemědělská
Zemědělskápyramida
pyramida––vertikální
vertikálnífarma
farma
Jak
bude
vypadat
zemědělství
v rocev 2060?
Jak bude vypadat zemědělství
roce
Podle
Erika Ellingsena
jako gigantic2060?profesora
Podle profesora
Erica Ellingsena
jako
ká
pyramidová
farma na okraji
města. města.
Pyragigantická
pyramidová
farma
na okraji
midová
farmafarma
je soběstačný
ekosystém,
který
Pyramidová
je soběstačný
ekosystém,
dokáže
produkovat
potraviny,
ale
také
zpracokterý dokáže produkovat potraviny, ale také
vávat
odpady.odpady.
Vertikální
farmy mohou
fungozpracovávat
Vertikální
farmy mohou
vat
na hydroponické
bázi,
tím
uleví
klasickým
fungovat na hydroponické bázi, tím úleví kla„horizontálním”
farmám na venkově.
Půda tak
sickým “horizontálním”
farmám na venkově.
dostane
možnost
se
zregenerovat.
Půda tak dostane možnost se zregenerovat.
Zemědělská pyramida – vertikální farma
Takzvané
vertikální
zemědělství
se v posledTakzvané
vertikální
zemědělství
se v poní
době
stává
poměrně
oblíbenou
vizí origislední době stává poměrně oblíbenou
vizí
nálních
a pokrokových
architektů
jako jako
je Vinoriginálních
a pokrokových
architektů
je
cent
Callebaut.
Stavba
se skládá
ze dvou
věží
Vincent
Callebaut.
Stavba
se skládá
ze dvou
z oceli
připomínavěží z a skla,
oceli a které
skla,na první
které na pohled
první pohled
přijípomínají
křídla vážky.
Uvnitř
těchto
křídel
by
mělo být
křídla vážky. Uvnitř těchto křídel
by
až
28 být
vertikálních
farem, záhony
a dokonce
mělo
až 28 vertikálních
farem,
záhony,
i pastviny
hospodářská
zvířata.
a dokoncepro
i pastviny
pro hospodářská
zvířata.
VMO_1_2014oo_06/2004 ATELIÉR 03.03.14 11:02 Stránka 7
V ÝS TAV B A
Plovoucí
města
Plovoucí
města
Řešením
býtbýt
fantastická
plovouŘešenímbybymohla
mohla
fantastická
plocí
města,
jak
je
navrhl
Vincent
Callebaut.
Tvar
voucí města, jak je navrhl Vincent Callebaut.
těchto
plovoucích
měst
je
inspirován
viktorií
Tvar těchto plovoucích měst je inspirován vikkrálovskou,
vodní vodní
květinou
pocházející
z Amatorií královskou,
květinou
pocházející
zonie,
která jekterá
schopná
udržetudržet
na svém
obřím
z Amazonie,
je schopná
na svém
listu
i malé
dítě.
Celé
monstrum
je
složeno
obřím listu i malé dítě. Celé monstrum je sloz několika
částí, jež
jsou
propojeny.
částí,
ježdůmyslně
jsou důmyslně
proženo z několika
Najdeme
zde zemědělskou
část, kdečást,
se podpojeny. Najdeme
zde zemědělskou
kde
le
budou budou
pěstovat
mořskémořřasy
se předpokladů
podle předpokladů
pěstovat
a chovat
zemědělská
zvířata,
dále
obytnou
ské řasy a chovat zemědělská zvířata, dále
část,
zónučást,
odpočinku,
jakési promenády
uprozónu odpočinku,
jakési promeobytnou
střed
zeleně, technické
zázemí s odsolovači
nády uprostřed
zeleně, technické
zázemí
s odvody,
solární
solovači
vody,elektrárnou atd.
solární elektrárnou atd.
Plovoucí města
Vincent Callebaut
ACACIA
TREE
TOWER
Acacia
tree
tower
Stavba
výjimečStavbainspirovaná
inspirovaná přírodou
přírodou je
je výjimečná
tím,
že
zabírá
minimální
zastavěnou
ploná tím, že zabírá minimální zastavěnou plochu,
skutečná
užitná
plocha
se
transformuje
chu, skutečná užitná plocha se transformuje
do rozsáhlého
komplexu. Studie
Studie
do rozsáhlého nadzemního
nadzemního komplexu.
ACACIA
architekta Petra
Petra PoPoACACIA TREE
TREE TOWER
TOWER od od architekta
spíšila
pracuje
s myšlenkou,
že
velká
města
spíšila pracuje s myšlenkou, že velká města
neustále
zvyšují svoji
svoji hustotu
hustotu zastavění.
zastavění.
neustále zvyšují
6.
ZÁVĚR
Závěr
Princip autonomních domů není jen způPrincip
autonomních
není
jen způsob
sob
jak řešit
domy které domů
pro svoji
polohu
nelze
jak
řešitna sítě.
domy, Tyto
kteréprincipy
pro svoji
napojit
by polohu
se měly nelze
stále
napojit
na sítě. Tyto
principy
se měly
stále
více uplatňovat
již i při
návrhuby
běžných
domů.
více
uplatňovat
již
i při
návrhu
běžných
domů.
V případě potřeby je pak možné (při určitém
V případěspotřeby)
potřeby je
pak
možné
určitém
omezení
aby
tyto
stavby(při
fungovaly
omezení
spotřeby),
aby tyto stavby
fungovaly
s velkou mírou
soběstačnosti,
kdy část
spotřes byvelkou
míroupokrývá
soběstačnosti,
kdyzdrojů.
část spopak stavba
z vlastních
Urtřeby
pak stavbataké
pokrývá
z vlastních
zdrojů.
čitě nebudeme
odpojovat
domy od sítí,
Určitě
také odpojovat
domy od sítí,
kdy jenebudeme
v našich podmínkách
většina
parcel
kdy
je v našichdosahu,
podmínkách
parcel
v jejich
blízkém
bylo byvětšina
to nesmyslné
v jejich
blízkém dosahu,
bylo
by to nesmyslné
a neekonomické.
Naopak
napojení
na chytré
a neekonomické.
Naopak
napojení
na využití
chytré
rozvody
elektrických
sítí umožní
lepší
rozvody
elektrických
sítí
umožní
lepší
využití
energie z obnovitelných zdrojů.
energie
z obnovitelných
zdrojů. bude pojem,
Trvale
udržitelná výstavba
Trvale
udržitelná
výstavbabude
budestále
pojem,
který
se v našem
stavebnictví
více
který
se
v našem
stavebnictví
bude
stále
více
objevovat. Uvedené zajímavé vize architektů
m ě s t
a
objevovat.
Uvedené zajímavé
architektů
o bydlení budoucnosti
naráží vize
ale na velkou
o bydlení budoucnosti
velkou
náročnost
těchto staveb,naráží
kteréale
sicena obsahují
náročnost
těchto
staveb,
které
sice
obsahují
prvky soběstačnosti, ale stavby odporují pro
prvky
soběstačnosti,
ale stavby
odporují
pro
svoji konstrukční
náročnost
principům
trvale
svoji
konstrukční
náročnost
trvale
udržitelné
výstavby.
Ale životprincipům
je vždy rozmaniudržitelné
výstavby.
Ale život
je vždypohyborozmatý, tak se bude
i udržitelná
výstavba
nitý,
tak
se
bude
i udržitelná
výstavba
pohyvat od jednoduchých přírodních slaměných
bovat
od jednoduchých
přírodních
slaměných
domů až po náročné konstrukce a technolodomů
až po náročné
konstrukce
a technologie
gie velkých
staveb v centrech
měst.
velkých staveb v centrech měst.
Literatura
LITERATURA
[1]
INHABITAT. Inhabitat – Sustainable Design
[1] INHABITAT.
InhabitatGreen
- Sustainable
Design
Innovation,
Eco Architecture,
Building [online].
Innovation,
Eco Architecture,
Green Building
[onli© Inhabitat.com
2013 [cit. 2013-04-29].
Dostupné
z:
ne].
©
Inhabitat.com
2013
[cit.
2013-04-29].
Dohttp://inhabitat.com/
stupné
z: http://inhabitat.com/
[2] BORÁK,
Dalibor a Helena BORÁKOVÁ. A1
[2] BORÁK,
Daliborbudov
a Helena
Filozofie
navrhování
dle BORÁKOVÁ.A1
principů trvale
Filozofie
dle principů
trvale
udrudržitelnénavrhování
výstavby. 1.budov
vyd. Brno:
Národní
stavební
žitelné
výstavby.
1.
vyd.
Brno:
Národní
stavební
centrum, 2012, 89 s. ISBN 978-80-87665-00-8.
centrum,
2012,
89 s.ISBN
[3] FRKAL,
Luděk.
Domy978-80-87665-00-8.
chráněné zemí. Vyd. 2.
[3] FRKAL,
Luděk.
Domy
zemí.978-80Vyd. 2.
Brno:
Computer
Press,
2009,chráněné
vii, 94 s. ISBN
Brno:
Computer Press, 2009, vii, 94 s. ISBN 978251-2745-2.
80-251-2745-2.
[4] HUDEC, Mojmír. Pasivní rodinný dům: proč a jak
[4] HUDEC,
Mojmír.
Pasivní
rodinný
stavět.
1. vyd. Praha:
Grada,
2008,
108 s.dům:
ISBN proč
978a jak
stavět. 1. vyd.
Praha: Grada, 2008, 108 s. ISBN
80-247-2555-0
(BROž.).
978-80-247-2555-0
[5] HUDEC, Mojmír,(BROž.).
Blanka JOHANISOVÁ a Tomáš
[5] HUDEC,
Mojmír,
Blanka
JOHANISOVÁ
a ToMANSBART.
Pasivní
domy
z přírodních
materiálů.
1.
máš
MANSBART.
Pasivní
domy
z přírodních
matevyd. Praha: Grada, 2013, 157 s. ISBN 978-80-247riálů.
1. vyd. Praha: Grada, 2013, 157 s. ISBN 9784243-4.
80-247-4243-4.
[6] LABELLA, Adriana. Georg W. Reinberg: solar
[6] LABELLA,
Adriana.
Reinberg:
architecture.
1. ed.
Melfi,Georg
Italia: W.
Librìa,
2004,solar
111
architecture.
1.
ed.
Melfi,
Italia:
Librìa,
2004,
111
p. ISBN 88-872-0248-6.
p. ISBN
88-872-0248-6.
[7] MURTINGER,
Karel a Jan TRUXA. Solární energie
Karel
a Jan TRUXA.
Solární
pro[7]
vášMURTINGER,
dům. 1. vyd. Brno:
Computer
Press, 2010,
107
energie
pro
váš
dům.
1.
vyd.
Brno:
Computer
s. Stavíme. ISBN 978-80-251-3241-8.
Press,
2010,Eugen.
107 s. Manuál
Stavíme.ekologickej
ISBN 978-80-251[8] NAGY,
výstavby:
3241-8.
navrhovanie a výstavba trvalo udržovatel‘ných
[8] NAGY,
Eugen.
ekologickej
výstavby:
l‘udských
sídiel.
Vyd. Manuál
1. Revúca:
Permakultúra
(CS),
navrhovanie
a výstavba
trvalo
udržovatel‘ných
1999, 225 s. ISBN 80-967-9720-4.
l‘udských
sídiel. Vyd.
1. Revúca:
Permakultúra
(CS),
[9] REYNOLDS,
Michael
E. Earthship.
Taos, N.M.:
1999,
225 s. ISBN
80-967-9720-4.
Solar Survival
Architecture,
c1991-, v. <2 >. ISBN 09[9] REYNOLDS, Michael E. Earthship. Taos, N.M.:
626-7671-3.
Solar
Survival Architecture,
c1991-, v.how
<2 >.
[10] REYNOLDS,
Michael E. Earthship.
to ISBN
build
09-626-7671-3.
your own. 5. print. Taos, N.M: Solar Survival Press,
[10]ISBN
REYNOLDS,
Michael E. Earthship. how to
1990.
09-626-7670-5.
build
your
own.
5.
print.
N.M: Solar
Survival
[11] REYNOLDS, Michael Taos,
E. Earthship.
Rev. printing,
Press,
1990.
ISBN
09-626-7670-5.
Apr. 1996. Taos, N.M: Solar Survival Press, 1993. ISBN
[11] REYNOLDS, Michael E. Earthship. Rev.
09-626-7672-1.
printing,
Apr. 1996.
Taos, N.M: soběstačný
Solar Survival
[12] SRDEČNÝ,
Karel. Energeticky
dům
Press,
1993.
ISBN
09-626-7672-1.
- realita či fikce?. 2., aktualiz. vyd. Praha: EkoWATT,
[12]92SRDEČNÝ,
Karel. Energeticky
soběstačný
2007,
s. ISBN 978-80-7366-103-8
(ERA
GROUP :
dům
realita
či
fikce?.
2.,
aktualiz.
vyd.
Praha:
EkoBROž.) :.
WATT,
2007, 92Karel.
s. ISBN
978-80-7366-103-8
[13] SRDEČNÝ,
Úspory
energie v domě. 1.(ERA
vyd.
GROUP
: BROž.) :.
Praha: Grada, 2004, 111 s. ISBN 80-247-0523-0.
[13] SRDEČNÝ, Karel. Úspory energie v domě. 1.
vyd. Praha: Grada, 2004, 111 s. ISBN 80-247-0523-0.
Mojmír Hudec Ing. arch.
Ateliér ELAM
Mojmír
Hudec
Pekařská
6 Ing. arch. Ateliér
ELAM
60200 Brno
Pekařská
6
tel. 54302340510
602
00
Brno
E-mail [email protected]
tel.
543 234 510
www.elam.cz
E-mail: [email protected]
www.elam.cz
Acacia tree tower
Architekt p. Pospíšil
P.
7
o b c í

Podobné dokumenty

PDF

PDF soběstačnosti, tak se řešení obvykle projevuje snahou o co největší výnosy na malé ploše. Využívají se skleníky často jako součást domu, principy permakulturních zahrad až po intenzivní hydroponick...

Více

Podrobnosti o akci

Podrobnosti o akci 19.30 Josef Chybík

Více

Téma Etiopie

Téma Etiopie ztvrdne (promění se v kámen), načež která se z něho line. Na hraně kaldery se někde vedle opět vytvoří další vyMEZINÁRODNÍ ÚDIV naše vzrušení vrcholí, musíme ještě buchující prasklina atd. Někdy ma...

Více

program 17.–21.10.2011 - Leopold Kohr Akademie

program 17.–21.10.2011 - Leopold Kohr Akademie 16:00 Farmář, který slyší trávu růst / The Farmer Who Hears the Grass Grow, 45 min 17:00 Vyhlášení vítězů v Aule ČZU / Announcement of Awards (CULS Ceremony Hall) 18:00 Percy Schmeiser - David v...

Více