7−8/2008

Komentáře

Transkript

7−8/2008
KYJOVské
Měsíčník pro občany Kyjova
/ Vydává město Kyjov / zdarma / 18. července 2008
Dominantou nového hřiště Za Stadionem
je dětmi oblíbená pyramida.
noviny
7−8/ 2008
VÁŽENÍ ČTENÁŘI
KYJOVSKÝCH NOVIN,
horké chvíle těchto dní, věřím, že
pro nás všechny pouze z důvodu kli−
matických, nás lákají k vodnímu osvě−
žení. Kyjovské koupaliště nabízí pro
ty nejmenší zrekonstruovaný dětský
bazén. Jde o první krok úprav tohoto
areálu. V příštím roce bychom chtěli
pokračovat s opravou obou velkých
bazénů. Rozsah bude záviset na
úspěšnosti získání financí z dotačních
zdrojů. V této oblasti jsme v poslední
době velmi úspěšní, neboť mnohé
naše podané projekty ve velké kon−
kurenci obstály a budou spolufinan−
covány ze strukturálních fondů.
Jde především o výměnu oken a za−
teplení budovy ZŠ Dr. Joklíka v ná−
kladu 23 mil. Kč, z čehož dotaci tvoří
částka 18 mil. Kč, dále pak spor−
tovní areál u této školy v hodnotě
16,5 mil. Kč, získaná dotace na tuto
akci dosahuje výše 11,5 mil. Kč.
Z oblasti cestovního ruchu je to pod−
pořený projekt cyklostezek Kyjov−Sko−
ronice−Ratíškovice−Milotice−Vlkoš ve
výši 14,2 mil. Kč či rozšíření prostor
infocentra právě se zázemím pro cyk−
listy ve výši 4 mil. Kč. Stranou nezů−
stávají ani lesní cesty, které budou
opraveny v nákladu 2,5 mil. Kč včetně
získané dotace ve výši 2,3 mil. Kč.
Do dalších výzev operačních pro−
gramů připravujeme rekonstrukci kou−
paliště v Bohuslavicích, příjezdovou
komunikaci do šroubáren, přestupní
terminál Integrovaného dopravního
systému u vlakového nádraží, zatep−
lení a výměnu oken knihovny, budovu
ZŠ J. A. Komenského na Seifertově
náměstí, mateřské školy a další. Vše
bude záviset nejen na kvalitním pro−
jektu, konkurenci jiných měst, ale
také dostatečném množství financí.
To je jeden z důvodů rozsáhlé revize
majetku města, stanovení jeho fak−
tické hodnoty a budoucí možnosti
kapitalizace. Na základě těchto ana−
lýz bylo mimo jiné také rozhodnuto
o prodeji bytového fondu za rozumné
ceny. Výtěžek z prodeje bude zastu−
pitelstvem určen k dalšímu rozvoji
v našem městě.
Milí spoluobčané, přeji Vám pů−
vabně strávené dny prázdnin a dovo−
lených.
František Lukl,
Z obsahu
/ Prodej bytů strana 2 / Nová čestná občanství strana 3
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
/ 110 let gymnázia strana
Váš starosta
8
strana 1
Radnice
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Moderní koupání pro nejmenší
Do zkušebního provozu
byl první červencový
den uveden nový dětský
bazén na koupališti
v Kyjově.
Nákladem více jak 2 miliony
200 tisíc korun byl na koupališti bě−
hem tří měsíců vybudován moderní
dětský bazén s PVC fólií, dvěma bro−
dítky, skluzavkou a nezbytným vod−
ním hřibem. Investice zahrnují také
potřebnou technologii s úpravnou
vody, rozvody a zpevnění okolních
ploch včetně terénních úprav.
Původní brouzdaliště, které ještě
loňské léto sloužilo ke koupání těch
nejmenších, již několik let po tech−
nické stránce nevyhovovalo. Výjimka,
kterou Krajská hygienická stanice
v Brně na jeho provozování udělila,
platila pouze do konce roku 2007.
„Proto byla zpracována projektová do−
kumentace na nový bazén a zajistili
jsme také potřebná povolení. Bohužel
se nám nepodařilo získat státní do−
K pohodě a dovádění dětí slouží hlavně dvě nové atrakce – skluzavka a vodní hřib.
tace, nebo dotace z jiných zdrojů,“
uvedl Milan Řihák z odboru investic
a rozvoje městského úřadu. Časové
důvody nakonec rozhodly o tom, že
město na stavbu uvolnilo investice
z městského rozpočtu, aby bazén byl
pro veřejnost otevřen již letos. Krok
to byl určitě správný, protože na nezá−
jem si toto vodní zařízení rozhodně
stěžovat nemůže. Letošní zkušební
provoz dětského bazénu provozova−
tel po sezoně vyhodnotí, budou odstra−
něny případné nedostatky a příští rok
bude bazén v trvalém provozu.
O mírný rozruch mezi dětmi v brouzda−
lišti se postaral starosta Lukl, když
vypnul a zase zapnul vodní hřib.
Hřiště jako dárek ke Dni dětí
Nové dětské hřiště na sídlišti z místních firem, si vyžádala ná−
Za Stadionem dostaly kyjovské děti klady milion dvě stě tisíc korun.
ke svému letošnímu svátku. Je pří− Zhruba polovina nákladů byla hra−
kladem toho, jak město hodlá při− zena z dotací poskytnutých akciovou
stupovat k řešení volnočasových ak− společností Moravské naftové doly
(500 tisíc korun) a Jihomoravským
tivit svých nejmladších občanů.
Hřiště je rozděleno do dvou sa− krajem (80 tisíc korun). Zbývající část
mostatně funkčních částí. Jednu tvoří prostředků dodalo město ze svého
areál pro mladší děti, druhou pak fot− rozpočtu.
Různé sportovní prvky samo−
balové hřiště o rozměrech 20x40 m,
které budou teprve až od podzimu, zřejmě doplňuje i další mobiliář jako
jakmile to dovolí kvalita travnatého jsou lavičky, stojany na kola a od−
povrchu, využívat hlavně starší klu− padkové koše. Protože je areál ve
ci. Ti menší si moderní a bezpečnou, správě města, toto zajišťuje také pro−
bezmála šestimetrovu šplhací pyra− voz od údržby a oprav zařízení, přes
midu, průlezky či pískoviště mohli sečení trávy až po výměnu písku.
osahat a vyzkoušet
hned po slavnost−
ním otevření. Atrak−
tivní místo pro ak−
tivní využití volného
času si denně na−
chází své uživatele.
„Hřiště, které je
první svého druhu
v Kyjově, je ukázkou
toho, čeho chceme
dosáhnout v otázce
rekreace a sportov−
ního vyžití dětí a mlá−
deže,“ uvedl mimo
jiné starosta Franti−
šek Lukl.
Stavba, kterou
během tří měsíců Nové hřiště otevřel starosta František Lukl
realizovala jedna spolu s radní Janou Truschingerovou.
strana 2
PŘÍŠTÍ KYJOVSKÉ NOVINY
VYJDOU V PÁTEK 5. ZÁŘÍ 2008
Zásadním bodem jednání červno−
vého zastupitelstva bylo schválení
a vydání nových Zásad pro prodej
bytů ve vlastnictví města, které do−
znaly několika změn. Bližší níže na
této stránce.
V pátek 20. června přijal starosta
František Lukl rezignaci radního
ing. Pavla Berky a následně zastupi−
telstvo města zvolilo novým členem
rady města Františka Kouřila. Pavel
Berka byl zvolen předsedou finanč−
ního výboru. Jak uvedl František Lukl,
podle koaliční smlouvy má KDU−ČSL,
jejímž členy Pavel Berka i František
Kouřil jsou, právo na jedno místo
v radě města a v tomto případě do−
šlo k vnitrostranické výměně v obou
funkcích.
Zastupitelstvo dále rozhodlo o uza−
vření dodatku ke smlouvě o konto−
korentním úvěru u KB, a. s. v cel−
kové výši 15 milionů korun. Deset
milionů z této částky město použije
na předfinancování projektu Aktivní
Kyjov – blíž turistům i obyvatelům,
na vybudování první části cykloste−
zek v mikroregionu Nový Dvůr a na
celkovou opravu lesní cesty v k. ú.
Vřesovice. Zbývajících 5 milionů ko−
run bude sloužit k překlenutí časo−
vého nesouladu mezi příjmy a výdaji
v letošním roce.
Na základě rozhodnutí ZM dojde
od 1. 1. 2009 ke sloučení Základní
školy Dr. Joklíka a Mateřské školy
U Vodojemu, které se v praxi projeví
od školního roku 2009 −2010. Podle
starosty Lukla se město k tomuto
kroku rozhodlo jednak na základě
přirozeného demografického vývoje,
jednak v součinnosti s trendem Ji−
homoravského kraje a také proto, že
současná ředitelka MŠ půjde do dů−
chodu a řízení sloučených škol pře−
vezme ředitel ZŠ.
Prodej bytů jde do finále
Bezmála roční jednání města Ky−
jova a petičního výboru o prodeji
více jak šesti set městských bytů
dospělo v červnu do úspěšného zá−
věru v podobě nových zásad pro je−
jich prodej.
K novým pravidlům se občané mo−
hli vyslovit naposled při Hovorech
s občany. Zastupitelstvo je poté bez
průtahů schválilo. Jak uvedl starosta
František Lukl, a jeho slova potvr−
dila i Marie Gustyová z petičního vý−
boru, bylo dosaženo kompromisu,
který je prospěšný pro obě strany.
Byty byly rozděleny na bytové jed−
notky a příslušenství. Samotný byt
bude prodáván za 45 % znalecké
ceny, příslušenství, což jsou přede−
vším sklepy, popř. garáže za 22,5 %
znaleckého posudku. „Byty nebudou
také automaticky prodávány třetím
osobám. Každý nájemce se může
rozhodnout, zda na dané podmínky
přistoupí a byt si koupí,“ informoval
po jednání zastupitelstva starosta
Lukl.
První kupní smlouvy by podle sta−
rosty mohlo zastupitelstvo schvalo−
vat již v srpnu nebo v září. Do konce
roku se tak první nájemci mohou
stát vlastníky bytů dosud v majetku
města. Byty, na kterých vázne právo
třetích osob, budou v druhé etapě
prodávány na základě smlouvy
o smlouvě budoucí, pravděpodobně
od letošního podzimu.
„Chtěl bych poděkovat petičnímu
výboru za opravdu věcné, neemo−
tivní a apolitické jednání, které jsme
ohledně prodeje městských bytů
vedli. Jsem také rád, že zastupitel−
stvo napříč politickým spektrem se
s novými zásadami ztotožnilo,“ do−
dal starosta. Do budoucna si město
ponechá zhruba padesát bytů na Ma−
sarykově náměstí a v ulicích Jung−
mannova, Svatoborská a Havlíčkova.
Finanční prostředky získané z pro−
deje bytů, odhadem 120 milionů ko−
run, budou investovány přímo do by−
tové výstavby pro sociálně potřebné
občany, případně zasíťování po−
zemků určených pro nové byty a ro−
dinné domky. Vzhledem k tomu, že
se v současné době daří postupně
zcelovat pozemky v lokalitě Bukovan−
ská, je reálný předpoklad na jejich
zasíťování od jara příštího roku.
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
Čestné občanství města Kyjova
pro ing. Ctibora Bayera a prof. PhDr. Josefa Kolmaše, DrSc.
Zastupitelstvo města Kyjova udělilo
čestné občanství dalším dvěma významným
osobnostem, a to ing. Ctiboru Bayerovi
a prof. PhDr. Josefu Kolmašovi, DrSc.
poldově. Teta Adéla prožila polovinu
protektorátních let v internačním tá−
boře ve Svatobořicích.
Na gymnáziu student Bayer pod
dozorem profesora „Julka“ Kotůlka
maloval a pomáhal i svým méně talen−
tovaným spolužákům, ale na nápad ži−
vit se uměním v té době nedošlo.
Po válce se vraceli domů letci hrdi−
nové z Anglie, a tak se Borek se svým
kamarádem z Kárové sedmy vydal do
Prahy složit zkoušky na pilota. Ani jed−
nomu z nich se to nepovedlo. Nako−
vadlo a Sokol. Syn se potatil, chodil
do Sokola, ale také skautoval a když
byly obě organizace nacisty zakázány,
Od roku 1990 je Borek Bayer založili s kamarády trampskou sku−
(1925) třetím výtvarníkem, který se pinu Kárová sedma, která dosáhla po−
stává čestným občanem města.
stupně až patnácti členů. Byla to pro
Vyznání
chlapce nezapo−
Borek Bayer je autorem tří mono− menutelná doba
grafií, které prezentují jeho kreslířské, výletů do Chřibů,
malířské a sochařské dílo i vzpomínky na Kameňák a na
na přátele, úvahy o umění a o životě. Zavadilku, tábo−
Nejpřesvědčivější je ale jeho vyznání, rové ohně, volba
které napsal před deseti lety v alma− šerifa i venkovské
nachu Klvaňova gymnázia v Kyjově, kde tancovačky. Pevné
v r. 1945 maturoval: „Rád poznávám klukovské kama−
nové kouty naší země a všude, kudy rádství přetrvalo
chodím, tam maluji, nebo kreslím. Ale desítky let a z těch
přece je jeden, který nám přirůstá nej− původních pat−
víc k srdci, je ten nejrodnější z rodných. nácti se osm sešlo
Pro mne je to Kyjov. Kraj, kde otec krou− v kyjovské Galerii
til provazy tak, jak to činil již jeho táta ve škole v r. 2001,
i děd, je jihovýchodní Morava. Sem aby
pozdravili
patřím. Do kouta země prozářené slun− svého starého ka−
cem. Sluncem, jiskřícím se na orose− maráda. Borkova
ných baculatých tvarech hroznů, v ne− maminka, dámská
dozírných plochách vinohradů...“
krejčová, byla v ro−
Druhá Bayerova kniha Hledání je dině tím jemněj−
nejen autobiografií, ale je hledáním ším elementem.
zdrojů inspirace v rodném kraji, hud− Byla to zřejmě ona,
bě, literatuře a v neposlední řadě i ve která pozdějšímu
filozofii. Autor ji sice připisuje své ženě, umělci vnesla do
současně ale i svým četným přátelům, jeho klukovské
kterým věnuje mnoho vzpomínek. Jeho duše smysl pro po−
poslední kniha je ze všech tří nejvíc ezii a lásku k hud−
věnovaná zamyšlení umělce nad smys− bě. Ráda si i doma
lem života a nad jeho dílem. Jmenuje zpívala. Svého
se Ve vlnách života a charakterizují ji syna dotlačila na
už v úvodu slova Anatola France: „Aby gymnázium, a tak Foto soukromý archiv
měl život nějaký smysl, musí být pod− se Borek nestal
ložený pozitivní vášní. Pak se nedá ze− čtvrtou generací Borek Bayer při vernisáži výstavy v Kyjově v roce 2005.
stárnout.“
provazníků. Škoda, že zemřela mladá nec při volbě studií zvítězila Vysoká
Rodné město a rodina
a nedožila se synova uměleckého škola lesního inženýrství se speciali−
Borek Bayer mně svým naturelem uznání.
zací na inženýrské stavby.
představuje povahu typického morav−
Za války zasáhl nacistický teror i Ba− Životní rozcestí
ského Slováka: je tvrdohlavý, výbušný, yerovu rodinu. Oblíbený strýc mezi
Brno přineslo mladému šohajovi
ale se srdcem na dlani. Z každého ze kluky, matčin bratr, byl popraven ge− z venkovského města záplavu nových
svých rodičů si něco odnesl. Od otce stapem a druhý strýc, manžel matčiny dojmů a podnětů – divadla, koncerty,
a jeho provaznických předků houževna− sestry Adély, se zachránil před gesta− Slovácký krúžek se Slávkem Volavým
tost lan, které splétali, a neobyčejnou pem skokem z okna své kanceláře a Úlehlův soubor písní a tanců. Tady
pracovitost a vytrvalost. Otec přenesl a útěkem za hranice. Po válce se vrátil se seznámil se svou budoucí ženou
na syna i své zájmy, myslivost a zájem jako vysoký důstojník, aby za pár let Olgou, která měla stejné zájmy jako
o přírodu, nadšení pro ochotnické di− zemřel v komunistickém žaláři v Leo− Borek a navíc pocházela také ze Slo−
vácka, z „Hradišťa“. Známost končí
svatbou a ženich zakončuje úspěšně
studia diplomem lesního inženýra. Pak
ale přichází rozčarování a do idylky
mladé dvojice zasáhne neomylná pěst
dělnické třídy, která dopadá na živnos−
tenského synka. Následují tři a půl roku
převýchovy v pracovních táborech PTP.
Po návratu do „civilu“ si ho ponechává
vojenské stavitelství, což mělo jediný
kladný výsledek – dostává konečně byt
pro rodinku s malou dcerkou v jedné
z bytovek, které pomáhal stavět jako
pétépák. Dobře si uvědomuje, že za
této situace pro něho v zaměstnání
existuje „kádrový strop“, a tak se
stále více upíná k umění. Studuje
z dějin umění vše, co mu přijde do ruky.
Obdivuje Picassa a Henryho Moora
s jeho plastikami připomínajícími pří−
rodní artefakty. Hlavní inspirací v té
době je mu folklor v dynamice pohybu
Z obrazů Borka Bayera dýchá duch Slovácka...
a záplavě barev. Má kolem sebe stále
Ing. CTIBOR BAYER,
kyjovský rodák, malíř a sochař
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
větší okruh přátel z řad výtvarníků, lite−
rátů, hudebníků i herců. Rozhodne se
externě studovat brněnskou UMPRUM
(1956−60) a jeho učiteli jsou prof. Ze−
mina a prof. Ranný. Čím déle se vě−
nuje malířství, tím víc svá díla abstra−
huje, i když stojí stále oběma nohama
v realitě. Taneční pohyby se mu mění
pod rukama v dynamické vlnovky
a pestré ornamenty v mozaiku barev−
ných skvrn.
Na volné noze
(Umění musí být člověku osudem,
nikoliv živností – Josef Čapek.)
Trvalo pár let, než dal ing. Ctibor
Bayer výpověď ze zaměstnání a stal se
z něho malíř a sochař Borek Bayer na
plný úvazek. Odešel na „volnou nohu“
− „... Myslím, že nebylo třeba se na roz−
cestí v začátcích své tvorby rozhodo−
vat. Přišlo to jaksi samo a tato cesta
mě svrchovaně naplnila radostí ze ži−
vota...“
S vystavováním začal Borek daleko
dříve, než odešel ze zaměstnání. Bylo
to v roce 1957 a od té doby uskuteč−
nil na stovku samostatných výstav
a mnoho společných, napsal tři knihy
a realizoval 95 monumentálních děl
malířských a sochařských. Jeho so−
chařským materiálem byl kámen,
bronz, dřevo, keramika a umělý kámen,
jeho vlastní vynález, kterému dal
jméno Bayerit. Prostorové sochařské
realizace zdobí veřejné budovy v Praze,
Brně, Českých Budějovicích, Uherském
Hradišti, v Břeclavi, Kyjově, Hodoníně,
Znojmě a dalších místech.
Celoživotní inpirace rodným krajem
se projevuje i v názvech obrazů (Kraj
hudbou provoněný, Slovácké mládí,
Tanec před sluncem života). Stálým
zdrojem inspirace je mu i hudba
(Hudba srdcí, cyklus Souboj primášů).
Není divu, že mezi jeho skalními příz−
nivci je i několik hudebníků, např. Věra
a Vlastimil Lejskovi, koncertní klaví−
risté a hudební pedagogové. Vlastimil
věnoval Borkovi skladbu inspirovanou
Slováckem a zahrál před lety i na jeho
výstavě v Kyjově.
Výtvarník Borek Bayer je stále stejně
houževnatý a pracovitý, přestože mu
bude 20. července 83 let. Jeho výstavy
v Brně patří mezi významné kulturní
události a ta poslední letos v únoru
dokázala naplnit prostorný foyer Mahe−
novy činohry až k prasknutí. Dvě řady
velkoformátových kreseb potvrdily
motto Bayerovy výstavy Ještě jsem ne−
vyhořel. Všechny obrazy pocházely z po−
sledních měsíců.
Nikdy nezapomněl na tři a půl roku
v táborech nucených prací v řadách PTP
a věnoval jim pomník v Karviné (1998).
Druhou připomínkou věnovanou kama−
rádům pétépákům je bronzový reliéf
před magistrátem v Ostravě. Připo−
meňme si text, který nepostrádá
špetku hořké ironie: „Spojí−li se lidská
hloupost s totální mocí, vznikají zrůd−
nosti. Nedopusť tuto kombinaci.“
Nakonec vyjádření umělce
„...Svoboda v uměleckém projevu
je to nejlepší a nejpotřebnější, co jed−
notlivec může získat – nespoután žád−
nými předsudky, kalkulacemi nebo au−
tocenzurou. Ano, svoboda, touha po ní,
je stará jako lidstvo samo. Ve všech
směrech byla vždy tím nejcennějším,
co člověk hledal...“
Jiří Dunděra
strana 3
Foto soukromý archiv
V septimě kyjovského gymnázia
jsme dostali nového spolužáka, který
se od nás lišil dost podstatně svými
lingvistickými znalostmi. Přišel k nám
z klasického gymnázia na Velehradě,
které bylo zásahem státu likvidováno.
Na klasickém gymnáziu patřila latina
a řečtina k základním předmětům
a profesory tu byli Otcové Societatis
Jesu (jeho třídním učitelem byl Tomáš,
pozdější kardinál Špidlík). Na reálném
gymnáziu v Kyjově byla latina až od
kvarty, a tak jsme zírali na Jožku, který
nám pro zábavu překládal článek
z novin do mrtvého jazyka latinského
a navíc v hexametrech. K radosti pana
postoj a dvě tři hodiny povídal o Číně.
On byl... no, prostě ukecanej. Zapama−
toval jsem si jednu frázi – vítězstvím
komunistů v Číně se zemská osa defi−
nitivně naklonila na stranu pokroku.
Takže díky tomu, že se zemská osa
naklonila, přijali velké ročníky na stu−
dium čínštiny.“ (Z rozhovoru s J. Kol−
mašem pro časopis Fénix 2/2005.)
V Kolmašově ročníku bylo celkem de−
set studentů, v pozdějších letech ve−
směs úspěšných sinologů.
Studia čínštiny zahrnovala kurz ho−
vorové čínštiny, texty v hovorové i kla−
sické čínštině, čínskou gramatiku, pí−
semnictví, fonetiku, čínské výtvarné
umění a dějiny. Kromě prof. Jaroslava
Průška byli na katedře filologie i čínští
lektoři. Od roku 1953 se stal Josef
Kolmaš jedním ze tří studentů tibet−
Josef Kolmaš při setkání s dalajlámou.
profesora dr. Ladislava Dlouhého zvlá−
dal výborně i jazyky živé, proto si ho
zvolil jako knihovník gymnázia za svého
fámula. Umožnil mu tak bezprostřední
kontakt se studnicí poznání. V našem
maturitním roce začala vycházet v ča−
sopise Nový Orient učebnice čínštiny
na pokračování, a tak mu pan profe−
sor předal časopisy – Ty jsi na jazyky,
podívej se na tohle. Jožka se podíval
a vůbec tenkrát netušil, že za několik
let bude jeho pravidelným dopisovate−
lem. Dalším impulsem byla návštěva čín−
ského pěveckého a tanečního souboru,
který zhlédl při jeho vystoupení v tehdej−
ším Gottwaldově (Zlíně). Tehdy v něm
uzrálo rozhodnutí studovat čínštinu.
Z Těmic do Prahy
přes Velehrad a Kyjov
Josef Kolmaš se narodil v r. 1933
v Těmicích u Bzence jako nejstarší
z pěti dětí. Po základní škole v Těmi−
cích a měšťanské škole ve Bzenci na−
stoupil po 2. světové válce na inter−
nátní klasické gymnázium na Velehradě.
Po jeho uzavření dokončil středoškol−
ská studia na reálném gymnáziu v Ky−
jově, kde v r. 1952 maturoval. Na do−
poručení maturitní komise byl určen
k učitelskému studiu čeština – ruština
na filozofické fakultě v Olomouci. S ur−
čitou dávkou tvrdohlavosti, která ho
provázela životem, dokázal sám po zá−
pisu v Olomouci prosadit studium si−
nologie na Filologické fakultě Univerzity
Karlovy i osobní návštěvu na minister−
stvu školství, kterému tenkrát vládl vše−
mocný Ladislav Štoll. Čekal na něho
celý den, než se s ním střetl a dosáhl
jeho slib, že zavolá profesoru Průškovi,
u kterého se má příští den ohlásit.
Výchova budoucího sinologa
Josef Kolmaš začal studovat v Praze
v příznivé atmosféře pro studium čín−
ského jazyka: „My jsme totiž nastou−
pili po návštěvě Václava Kopeckého
v Pekingu. Když se Kopecký vrátil do
Prahy, uspořádal v Lucerně veliké me−
cheche, kde si sundal sako, vykasal
rukávy, zaujal takový ten svůj typický
strana 4
štiny. Ze zájmu o vztah Číny a Tibetu
vycházela i jeho diplomová práce.
V r. 1957 ukončil s červeným diplomem
pětileté studium. Čtrnáct dnů po pro−
moci odlétá do Pekingu, kde nastu−
puje na univerzitě dvouleté postgradu−
ální studium.
Z Kolmaše se stává Kao Ma−š’
Číňané zásadně předělávají evrop−
ská jména na slabičná čínská, která
se jim lépe vyslovují a mají snadno
zapamatovatelný význam. Kao Ma−š’.
Kao jako vysoký, Ma jako kůň a š’ jako
důstojník či učenec. V podstatě něco
jako vysoký učenec na koni nebo učený
jezdec. Po příjezdu absolvoval šesti−
nedělní cestu po Číně. Nedobrovolně
ji zakončil v I−čchangu, kde se musel
svěřit kvůli zánětu slepého střeva do
péče místní nemocnice. Nebyl by to
Jožka, aby historku s apendicitidou
neokořenil svým osobitým humorem:
„Ta nemocnice, to byla bývalá nemoc−
nice anglických pannen. Operační sál
byl v kapli. Takže jsem tam ležel na
tom prkně, nade mnou viselo věčné
světlo, byla tam tma, viděl jsem jen ta
pseudogotická okna. Protože se rozkři−
klo, že je v nemocnici cizinec, přišel
dokonce i starosta a považoval za svou
povinnost asistovat při operaci. Ob−
lékli ho do bílého pláště, pořád naku−
koval přes sestřičky, co tam dělají, oni
mě totiž umrtvili pouze na půl těla...
Přitom mě starosta bavil takovými těmi
čínskými obligátními řečmi: V Čechách
je poměrně vyspělý průmysl. A země−
dělství je také vyspělé. To mě v té chvíli
určitě ze všeho nejvíc zajímalo. A hlavně
ty rady, které uděloval operatérovi! Při−
tom to byl v Americe vychovaný opera−
tér, asi nejlepší, jakého tam měli...“
Všechno nakonec dobře dopadlo, a tak
se Jožka mohl vrátit lodí do Wu−chanu
a odtud vlakem do Pekingu, opět bo−
hatší o nové zkušenosti.
Pekingská univerzita Pej−ta
a Ústřední národnostní ústav v Pekingu
V září 1957 začalo vyučování
a Jožka dostal skvělého spolunoclež−
níka Inda Mehtu, utečence před mus−
limy z Pakistánu. Od něho se naučil
hovorové angličtině, ale chtěl se zdo−
konalovat hlavně v tibetštině, která se
na Pej−ta neučila. Musel proto každý
den dojíždět autobusem do Ústřed−
ního národnostního ústavu a měl zase
jednou štěstí na mimořádného učitele
Jü Tao−čchüana. Jü ho naučil za dva
roky o Tibetu, tibetštině, historii a lite−
ratuře všemu, z čeho pak čerpal po celý
život a velmi si ho vážil. Dalším peda−
gogem byl profesor Ngawang Dőndub,
s nímž se v r. 1969 setkal u dalajlámy
jako s emigrantem.
Díky profesorovi Jü byl informován,
že ve východním Tibetu se tiskne ob−
rovská sbírka buddhistického kánonu
pro Pekingskou národní knihovnu. Do−
mluvil se na dálku s profesorem Průš−
kem, že mu pošle 8 tisíc jüanů, aby
sbírku koupil pro orientální knihovnu.
Náklad tisků čítal několik beden, které
byly vyexpedovány vlakem z Pekingu
v květnu 1959 a do Prahy přišly (neporu−
šené!) v říjnu, tři měsíce po návratu Jo−
sefa Kolmaše. Teprve další léta měla
ukázat, že do Prahy byl přivezen sku−
tečný poklad, v Evropě zcela ojedinělý.
V Orientálním ústavu Akademie věd
Po návratu do Prahy nastoupil Kol−
maš v Orientálním ústavu jako knihov−
ník a pomocná vědecká síla. Prvním
úkolem bylo zpracovat obsah beden
buddhistické knihovny, které čítaly na
čtyři a půl tisíce děl formátu 75x13 cm
a vyžadovaly speciální uložení a ozna−
čení. Precizní katagolizace knihovny
přinesla ocenění zahraničních badatelů
a práce Josefa Kolmaše na knihovně
trvala celých čtyřicet let. V Indii vydal
také knihu, v níž shromáždil ilustrace
ze začátku každého svazku. Buddhis−
tický kánon ale nebyl jediným nákupem
v Číně, přídavkem byl ještě soubor
5 165 dřevotiskových titulních listů děl
vydávaných dvěma dergeskými klášter−
ními tiskárnami.
Orientálnímu ústavu zůstal Josef
Kolmaš věrný neuvěřitelných čtyřiačty−
Společenská rubrika
NAROZENÍ
Ondřej Kostiha
Natálie Hlavinková
Alžběta Grmolcová
Matyáš Jankůj
2.
11.
13.
19.
6.
6.
6.
6.
75
75
75
80
80
80
80
85
85
94
94
97
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
JUBILANTI
Ilona Měsíčková
Bohumil Hlavinka
Ludmila Kalašová
Květuše Haničáková
Milan Králík
Marie Falešníková
Alois Balaja
Božena Masaříková
Otakar Dostál
Anna Panglová
Oldřich Krejčí
Anna Nováková
ÚMRTÍ
Marie Polášková
Marie Kůřilová
88 let
85 let
publikovaných a nepublikovaných prací
Josefa Kolmaše, která zahrnuje biblio−
grafii z let 1953−1998 a obsahuje cel−
kem 677 (!) položek. Jsou mezi nimi
články, knihy, překlady, recenze, před−
nášky, spolupráce na slovnících, ency−
klopediích a filmech. Ale i tak dlouhý
seznam má ještě pokračování za léta
1999 − 2003 v archivu orientálním a já
věřím, že tím nekončí.
Letem světem s žákem učitele Jü
Josef Kolmaš se účastnil aktivně
vědeckých kongresů na čtyřech konti−
nentech a byl zván na mnohé světové
univerzity. Všude v něm viděli žáka pro−
fesora Jü. Jožka měl to štěstí, že se
setkával v životě s řadou moudrých lidí
a udržoval styky s předními evrop−
skými, indickými, americkými a japon−
skými tibetology. Dvakrát navštívil
14. dalajlámu v jeho sídle v severní
Foto soukromý archiv
Prof. PhDr. JOSEF KOLMAŠ, DrSc.,
sinolog, tibetolog, překladatel
a emeritní ředitel Orientálního ústavu
Jedno ze svých ocenění převzal Josef Kolmaš i z rukou prezidenta Václava Klause.
řicet let. V r. 1965 obhájil kandidát−
skou disertační práci a o rok později
se stal doktorem filozofie. Devatenáct
let učil na Státní jazykové škole tibet−
štinu, protože mu nebylo dovoleno
postavit se za katedru univerzitní.
Diskriminace končí listopadem 1989.
V r. 1991 se stává doktorem historic−
kých věd, členem vědeckého kolegia
ČSAV, v letech 1994 − 2002 ředite−
lem Orientálního ústavu a konečně se
stává i profesorem univerzitním. Do−
sáhl všeho, o čem kdysi snil, i když
s „malým“ zpožděním. Orientální ústav
se za jeho ředitelování přestěhoval do
nové budovy, byla zřízena knihovna ko−
rejská a sinologická z odkazu americ−
kého sinologa Johna K. Fairbanka.
Před Vánocemi 1999 jsem dostal
od Jožky knížečku s nápisem Soubor
Indii a také himalájská království Ne−
pál a Sikkim. O svých cestách zane−
chával svědectví v časopisech i na
přednáškách. Také do almanachu ky−
jovského gymnázia v r. 1988 přispěl
několika cestopisnými črtami.
Měl jsem možnost přečíst jen zcela
nepatrný zlomek Kolmašova díla, vět−
šinou v časopise Nový Orient, kam
napsal i článek Tradiční medicína Ti−
betu. Přečetl jsem si i překlad Tibet−
ské knihy mrtvých, která se dočkala
osmi vydání a také provedení na podiu
pražské Violy.
Nejsem kompetentní, abych hod−
notil život a dílo Josefa Kolmaše. Ne−
chám proto, aby to za mne udělal
jeho alter ego: Operam et oleum non
perdidi.
Jíří Dunděra
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
Děti, mládež a škola
Školní projekt Kamarádi
V květnu proběhl na ZŠ J. A. Komenského v Kyjově
úspěšný celoškolní projektový den nazvaný Kamarádi.
Foto ZŠ J. A. Komenského
Projekt vznikl před třemi lety a stal a pozornými kamarády. Pro každý roč−
se nedílnou součástí života školy. ník byl připraven bohatý program.
Jeho cílem je podporovat a rozvíjet vzá−
Všichni postupně prošli budovou
jemné poznávání, spolupráci, porozu− druhého stupně. V hudebním sále
mění a kamarádské vztahy mezi dětmi zhlédli vystoupení pěveckého sboru
mladšího a staršího školního věku Modráčci, který se pochlubil výsledky
a také usnadnit žákům pátého ročníku své práce, a samozřejmě nemohlo chy−
přechod do šesté třídy, seznámit je bět společné zpívání. Pro nejmladší
s budovou dru−
hého stupně,
učiteli, přiblížit
jim zajímavou
formou „nové“
vyučovací před−
měty a způsob
výuky.
Po slavnost−
ním zahájení
dne ředitelem
školy Janem
Navrátilem na
školním hřišti
se dětí prvního
stupně ujali je−
jich hostitelé –
žáci sedmého
ročníku, kteří
se na celý den
stali jejich „pat−
rony“ a prů−
vodci, obětavý−
mi, ochotnými Učebna biologie skýtala zvídavým očím páťáků spoustu zajímavostí.
školáky bylo přichystáno malování na
chodníku, prohlídka živočichů v učebně
biologie, zábavné tělovýchovné hry
a soutěže pod vedením starších ka−
marádů. Žáci třetího ročníku si zase
se sedmáky formou hravých činností
a skupinové práce opakovali, upevňo−
vali a rozšiřovali své znalosti z anglic−
kého jazyka.
Děti čtvrtých a pátých tříd zamířily
do odborných učeben. V učebně biolo−
gie je čekalo překvapení – živá domácí
zvířata a mazlíčci s vyprávěním mla−
dých chovatelů o jejich životě. Procvi−
čování vědomostí probíhalo při určo−
vání názvů vystavených rostlin, krátkém
kvízu a soutěži. V učebně fyziky si zase
pod dohledem starších kamarádů
samy vyzkoušely práci s různými fyzi−
kálními pomůckami a přístroji a proni−
kaly tak do tajů okolního světa a na−
šeho běžného života. S úspěchem se
setkala také vystoupení chlapců na
tělocvičném nářadí, zápas páťáků
ve vybíjené či výtvarná dílna žáků čtvr−
tých tříd.
Letošní celodenní projekt se záslu−
hou všech, kteří se podíleli na jeho
organizaci, ale i díky hezkému počasí,
vydařil. S žáky sedmých tříd prožily děti
prvního stupně opravdu pěkné, pří−
jemné a zajímavé dopoledne. Navíc zís−
kaly nové kamarády, se kterými se bu−
dou určitě rády setkávat při dalších
školních akcích i mimo ně.
Ludmila Fridrichová
PROVOZ MŠ V KYJOVĚ
v době hlavních prázdnin
od 30. 6. do 31. 8. 2008
Mateřská škola U Vodojemu
provoz od 30. 6. do 13. 7.
Mateřšká škola Nádražní
provoz od 14. 7. do 27. 7.
Mateřská škola Za Stadionem
provoz od 28. 7. do 10. 8.
Mateřská škola Střed
provoz od 11. 8. do 31. 8.
Mateřská škola Boršovská
a Mateřská škola Bohuslavice –
mimo provoz po celou dobu
prázdnin.
ZÁPIS DO VÝTVARNÉHO
OBORU ZUŠ KYJOV
Základní umělecká škola Kyjov
pořádá ještě v září zápis do výtvar−
ného oboru. Hlásit se mohou žáci od
1. tříd ZŠ až po maturanty, kteří mají
zájem o výtvarné umění a výtvarné
aktivity. Výuka zahrnuje průpravu
žáků k talentovým zkouškám na
střední i vysoké školy, kresbu, mal−
bu, grafiku, modelování, keramiku.
Zájemci se mohou hlásit přímo v ate−
liéru ZUŠ nebo na tel. 518 390 157,
popř. 602 886 886 v odpoledních
hodinách. Na všechny nové žáky se
těší Mgr. Dagmar Pucharová, která
výtvarný obor vyučuje.
Prvňáčci rozšířili řady čtenářů
Před závěrem školního roku se v ky−
jovské knihovně sešlo bezmála šest
desítek prvňáčků ze ZŠ J. A. Komen−
ského, aby prošli slavnostním aktem
pasování na čtenáře městské kni−
hovny.
Bylo mezi nimi i hodně těch, kteří
si již sami nějakou knížku přečetli. To
jim ale nebránilo v poslechu jedné
z pohádek Jarmily Bednaříkové, která
se čtení osobně ujala. Asistovala také
starostovi města Františku Luklovi při
poklepání mečem na útlá dětská ra−
mínka žáků I. B. Naopak osazenstvo
I. A přijalo pasování z rukou vedoucí
odboru školství a kultury Ilony Pecháč−
kové.
Kluci a děvčata si také prohlédli
knihovnu a domů si odnesli pasovací
listinu se čtenářškým průkazem, který
je opravňuje půjčovat si knížky po celý
rok zdarma, a drobné dárky.
Pasování prvňáčků na čtenáře je
několik let celorepublikovou akcí. Ky−
jovská knihovna si tímto způsobem
nové čtenáře získala poprvé vloni a byly
jimi děti ze ZŠ Újezd. Jak uvedla pra−
covnice knihovny Miroslava Ingrová, je
důležité, aby děti měly možnost sezná−
mit se s knihami a literaturou co nej−
dříve a knihovny mohly jejich zájem
podchytit a prohlubovat.
Příležitost stát se nejmladšími čtenáři
a začít objevovat kouzelný svět knih bu−
dou mít prvňáčci opět za rok, kdy v ky−
jovské knihovně budou pasovány děti ze
ZŠ Dr. Joklíka. V budoucnu už školy ne−
budou losovány a knihovna pro paso−
vání malých čtenářů zachová pořadí ZŠ
Újezd, J. A. Komenského a Dr. Joklíka.
Oceněné děti z bohuslavické školy odměnili potleskem dospělí i spolužáci.
Žáci oceněni nejen za prospěch
Radost i mírné rozechvění se zračilo ve tvářích prvňáčků, když jim na ramínku
spočinul meč v ruce Františka Lukla nebo Ilony Pecháčkové.
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
Na letošní prázd−
niny odcházely bez−
mála čtyři desítky žáků
kyjovských základních
škol nejen s vysvěd−
čením, ale také s po−
chvalou a oceněním od
představitelů města.
Atrium radnice se po
roce opět zaplnilo těmi
nejlepšími školáky pěti
místních základních
škol, jejich učiteli a rodi−
či. I když při hodnocení
hovořila vedoucí od−
boru školství a kultury
MěÚ Ilona Pecháčková nejčastěji o vý−
borném prospěchu a vzorném chování,
přece jen došlo v mnoha případech
i na mimořádné znalosti a dovednosti.
Ty kluci a děvčata dokázali na výbor−
nou zúročit mnohdy při
celostátní reprezentaci
školy na olympiádách,
v umění a sportu. Patří
k nim například druž−
stvo basketbalistek ZŠ
Dr. Joklíka, Dominika
Duroňová ze ZŠ v Bohu−
slavicích, Přemysl Pleva
a Anna Handlířová ze
ZŠ J. A. Komenského,
Ondřej Andrešič ze ZŠ
Újezd či Aneta Zavrtál−
ková ze ZUŠ.
Z úst starosty Fran−
tiška Lukla i obou mís−
tostarostů Antonína Kuchaře a Miro−
slava Huly zazněla nejen slova chvály
a poděkování, ale také přání krásných,
bezstarostných a bezpečných prázdnin
všem dětem, pedagogům a rodičům.
strana 5
Nenkovští Koumáci ve finále
V lednu se rozběhla
celostátní soutěž Ma−
lých debrujárů – Šifra
Komenského, kterou vy−
hlásili debrujáři z Uher−
ského Brodu.
Úkolem přihlášených
kolektivů bylo zodpově−
dět ve čtyřech korespon−
denčních kolech mnoho
zapeklitých dotazů a udě−
lat množství pokusů,
které byly náročné nejen
na čas, ale i materiál.
Do soutěže se přihlá−
silo celkem 58 družstev Nenkovští Koumáci s učitelem Karlem Fialou.
s cílem postoupit do závěrečného klání, také bylo v každém kolem luštit těžká
které se bude konat 10. až 12. října sudoku a křížovky, jejichž tajenkou byla
2008 v Uherském Brodě. Debrujáři záhadná Šifra Komenského. Nakonec
museli v určitém časovém limitu ode− se k ní dobrali a s posledním kolem od−
slat materiály svých odpovědí a obra− povědí ji odeslali napsanou na po−
zovou dokumentaci o provedených po− vinně vyrobeném ručním papíře.
kusech.
Díky svým znalostem a dovednos−
Nenkovští Koumáci pod vedením tem pak k vysvědčení dostali to, v co
svého učitele Karla Fialy museli napří− po celou dobu věřili – postup do finále.
klad sestrojit dalekohled, krasohled, Z původních 58 družstev postoupilo do
periskop, sluneční hodiny, přesýpací závěrečných bojů 33 družstev a nen−
hodiny a také geocentrický model ves− kovští Koumáci obsadili s plným po−
míru. Součástí každého ze čtyř kol byly čtem bodů první místo v kategorii do
i otázky, na které se žákům 1. stupně 11 let. Budou tak reprezentovat svou
dost těžko odpovídalo. Jejich úkolem školu na celorepublikovém klání.
Foto ZŠ Sobůlky
V Sobůlkách se zase dějí věci
Venkovská škola v Sobůlkách si nezadá
s mnoha městskými školami.
V sobůlské škole byla v závěru škol−
ního roku vyhlášena výtvarná soutěž na
téma Co nového bychom chtěli v So−
bůlkách. S elánem se do ní zapojili žáci,
jejichž výkresy byly ve škole vystaveny
a samotní žáci je také hodnotili.
Uplynulý školní rok byl velmi úspěš−
ný z hlediska akcí, aktivit a rekonstrukcí
školy. Největší změnou byla výměna
oken ve třídách základní i mateřské
školy a byly také pořízeny moderní, výš−
kově stavitelné lavice ve všech třídách.
Rozšířili jsme také nabídku zájmo−
vých kroužků pro školáky i děti v ma−
teřské škole. Největší zájem byl o ke−
ramický kroužek, děti navštěvovaly také
aerobic, hru na flétnu, folklorní krou−
žek, sportovní hry, zdokonalovaly se
v práci s počítačem a užitečné infor−
mace získaly i z přírodovědy. I o prázd−
ninách pokračují přípravy projektu Ko−
munitní venkovské školy, který nabízí
různé kurzy – jazykové, kreativní dílny,
sport, práce na počítači − také pro do−
spělé v obci.
strana 6
Poprvé v historii
školy jsme v minulém
školním roce uspořá−
dali 1. obecní karne−
val, který byl velmi vy−
dařený, s bohatou
tombolou zajištěnou
z větší míry rodiči na−
šich žáků. V rámci Dnů
zdraví se nám poda−
řilo zajistit odborný
zdravotnický personál
nejen pro děti, ale i ve−
řejnost. Součástí akce
byla beseda o zdraví
a první pomoci, měře−
ní tlaku, cukrů a tuků
a samozřejmě i zdravá strava.
V mateřské škole proběhl jarmark
rodičovských a dětských výrobků spo−
jený s prohlídkou školy a školních kro−
nik. Nechyběla ani ochutnávka jarních
salátů. Finanční výtěžek jsme využili
k vybavení mateřské školy. V červnu
jsme vyhlásili Barevný týden, kdy děti
chodily do školy oblečeny v předem
smluvených barvičkách. Akce nadchla
i rodiče, děti vodili do školky stejně
oblečeny a v šatničkách řešili, kde se−
ženou tričko na další den.
Zajímavou aktivitou naší školy je
školní časopis Sobuláček, který vychází
již sedmým rokem. Žáci 5. ročníku si
vytvořili redakční radu a s velkým zá−
jmem pomáhali s realizací časopisu.
Sháněli poutavé obrázky a fotografie,
skládali básničky, tvořili křížovky a psali
příspěvky.
Akcí a aktivit sobůlské školy je
spousta a věřte, že děti do naší školy
chodí rády.
Jana Jarošková
Foto ZŠ Nenkovice
Prevence není nikdy dost
Ústředním motivem Prevence není jen pro zpestření výuky, ale že si žáci
nikdy dost se již několik let řídí v Zá− odnesou něco i do svého života.“
kladní a mateřské škole v Kyjově Za
Vyvrcholením dne byly jistě ukázky
Humny při pořádání projektového a zá− práce s policejním psem, který před−
žitkového dne pro své žáky.
vedl výsledky svého náročného výcviku,
Letošní sedmý ročník zaměřili na ale také vyhodnocení školního pro−
drogovou prevenci a dalších sociálně jektu připraveného Policií ČR Kapka
prevence. „Jde o základy preventivního
patologických jevů.
Ve spolupráci s Policií ČR, měst− chování v dopravě i jiných situacích,
skou policií, městem Kyjovem a dal− kde mohou být účastníky děti. Podle
šími subjekty
se škole poda−
řilo připravit pro
žáky akci, kdy si
každý z nich
mohl vyzkoušet
na vlastní kůži
situace, které
ho mohou v ži−
votě potkat. Jak
uvedla školní
metodička pre−
vence Wieslawa
Janglová, zamě−
řili se při pří−
pravě letošní
akce na zdravý
životní styl dětí,
na posilování
jejich motivace Nedočkavé žáky vyslala na Běh zdraví startovní
a také na výho− pistole v rukou starosty Františka Lukla.
dy kooperace škol a dalších subjektů. našich zkušeností jsou díky nim děti
Školní běh zdraví i letos odstarto− připraveny jak na dopravu, tak rizikové
val starosta města František Lukl: situace a umí si s nimi poradit,“ dodal
„Jsem rád, že základní školy mají ve Petr Zámečník, tiskový mluvčí Policie
svém učebním programu zahrnutou ČR v Hodoníně, který spolu se svými
i látku, která se netýká jen učebního kolegy předával žákům boršovské školy
oboru, ale i zdraví. Věřím, že je to ne− diplomy a ceny.
NA VÝLET VYRAZILI I ŽÁCI ŠKOLIČKY DOMOVA HORIZONT
ralo ČSAD Kyjov.
Autobusem dopra−
vilo dvacítku žáků
s pedagogickými
pracovníky do Sport−
landu Babylon ve
Strážovicích. Tady
děti prožily krásné
dopoledne na tram−
polínách, houpač−
kách, pískovišti a na
skákacím hradu
Foto Domov Horizont
a samozřejmě, jak
to bývá na školním
výletě, nechybělo
Mimořádnou akci si kluci ze školičky užili.
ani občerstvení.
Poslední dva měsíce školního roku „Mnohé z našich dětí zažilo něco ta−
přerušují výuku ve většině školních za− kového poprvé v životě. Doufáme, že
řízení kratší či delší výlety. Na jeden i v budoucnu budeme mít možnost za
takový vyrazili i žáci školičky při Do− přispění sponzorů podobné akce pro
mově Horizont v Kyjově. O přepravu mo− ně připravit,“ řekly po vydařeném vý−
bilních i imobilních chlapců se posta− letě paní učitelky ze školičky.
Štěstí přeje připraveným
Se závěrem škol−
ního roku 2007−08
opustilo ZŠ Újezd
v Kyjově 68 žáků
devátých tříd.
Všichni byli přijati
ke studiu na střed−
ních školách a uči−
lištích. Středoškol−
skými studenty bude
od září jednapadesát
z nich, což je 74 %.
Mimořádně úspěš−
ných bylo 17 chlap−
ců a děvčat, kteří po
absolvování nároč− Tabla všech tří devátých tříd byla k vidění na školní chodbě.
ných přijímacích zkoušek byli přijati na příprava pod vedením zkušených pe−
gymnázia. Významně se na tomto úspě− dagogů. Na rozloučenou s povinnou
chu podíleli žáci ze tříd s rozšířenou vý− školní docházkou deváťáci vytvořili pro
ukou matematiky a informatiky, které své mladší spolužáky a učitele tabla,
mají na ZŠ Újezd dlouholetou tradici. která jsou i dokladem jejich tvůrčí fan−
K přijetí přispěla jistě nejen snaha, zna− tazie. Jako skupinový projekt vznikla
losti a pracovitost žáků, ale i kvalitní v hodinách výtvarné výchovy.
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
Z předprázdninového života mateřských škol
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZA STADIONEM
s pokladem a dostaly od čarodějnice
i „čarodějnické vysvědčení.“
Netradičně pojatým Dnem matek
byla společná dílna pro rodiče a děti.
Všichni s vervou vyráběli přáníčka, zdo−
bili plechovky a skle−
ničky různými techni−
kami, vyráběli korále...
Nikomu se ani nechtělo
domů.
Svátek samotných
dětí jsme slavili ve spo−
lupráci se ZŠ Dr. Joklí−
ka. Děvčata z devátých
tříd spolu s učitelkami
MŠ vytvořila pro děti
cestu pohádkovou říší
nazvanou Přišel malý
Foto MŠ U Vodojemu
medvídek, přišel z říše
pohádek. Cestou do Po−
Zmrzlinku jsme si opravdu zasloužily!
lámaných děti potká−
valy pohádkové bytosti,
které měly připravené
hádanky a úkoly. Po
náročném putování če−
kala na děti v MŠ od−
měna od medvídka, kra−
bice plná zmrzliny a také
školková diskotéka.
Jednou z posledních
akcí školního roku byla
školní akademie s ukáz−
kami, co se děti naučily
v aerobiku a s každoroč−
ním pasováním před−
školáků. Stačilo pouze
Foto MŠ U Vodojemu
zodpovědět několik otá−
zek a už směli pomysl−
Tak se učí v čarodějnické škole.
nou branou opustit
Posléze se naše škola proměnila na mateřskou školu i s malým dárkem
„školu čarodějnickou“. Děti si stavěly v podobě školních potřeb. Chybět sa−
čarodějnická obydlí ve třídách i na za− mozřejmě nemohl ani táborák s opé−
hradě, oblékaly se jako čarodějnice. káním špekáčků, pro ty starší stezka
Učily se vařit čarodějnické pochutiny odvahy a noc ve školce.
a lektvary, vymýšlely zaříkávadla. S po−
Závěr roku v mateřské škole zpest−
mocí učitelek zveršovaly píseň Malé ča− řila beseda s policisty, ukázka práce
rodějky, kterou se naučily zpívat. Vyvr− policejních psů, výlet do hodonínské
cholením byla pohádka O perníkové ZOO a také představení divadla Bar−
chaloupce v provedení učitelek na borka.
školní zahradě. Pro děti byly připra−
Spolu s dětmi se těšíme na další
veny i zajímavé úkoly, po jejichž spl− dobrodružství v příštím školním roce.
nění se vydaly hledat obydlí čarodějnice
Učitelky MŠ U Vodojemu
Děti z Mateřské
školy Nádražní v Ky−
jově pozvaly své ro−
diče na společnou
oslavu Dne dětí do
školky. Tady je vítala
slavnostně vyzdo−
bená zahrada, kar−
nevalové masky se
vytančily při diskoté−
ce. Nejen tance, ale
i soutěží si všichni
užili. Děti dostaly dá−
rečky a nanuky. Pří−
jemné odpoledne vy−
vrcholilo táborákem
s oblíbenou činností
všech malých − opé− Den dětí si užívaly
káním špekáčků − a zpíváním u kytary.
Stejně vydařenou a rodiči vysoce
hodnocenou akcí bylo také Putování
s Houkálkem. Skvělý týden v přírodě,
plný her a dobrodružství strávily před−
školní děti v rekreačním zařízení VMG
Kyjov na Smraďavce. Po celou dobu
pobytu připravovala pro děti úkoly sova
Houkálek. Kluci a děvčata nejen pozná−
Foto MŠ Nádražní
MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁDRAŽNÍ
nejen děti, ale i maminky a tatínkové.
vali život v přírodě, ale navštívili také
zámeckou zahradu v Buchlovicích, hrad
Buchlov, ranč Nevada, lázně Smra−
ďavka a užili si plavání v bazénu. Díky
pestrému programu nebyl čas na stýs−
kání po rodičích. Domů se děti vrátily
se spoustou zážitků a vlastnoručně
zhotovených suvenýrů.
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
Hana Balousová
za rodiče dětí
Pod pirátskou vlajkou se loučili se
svou mateřskou školou Za Stadionem
předškoláci. Mateřská škola se na je−
den proměnila v obrovský pirátský
koráb, který zakotvil na ostrově po−
kladů. Jeden z pokladů se vydali hle−
dat podle tajné mapy po zuby ozbro−
jení piráti.
Cestou plnili nelehké úkoly a často
se museli skrývat před domorodými
kanibaly a zvířaty. Po nelehké pouti
ostrovem nakonec objevili obrovskou
truhlu s pokladem, kterou si za buja−
rého zpěvu odnášeli do pirátské krčmy
Jančovka, aby se zde posilnili před ces−
tou zpět ke korábu. V kotvišti pak za−
pálili oslavný oheň a poklad si roz−
dělili.
Ale to se již pomalu šeřilo a okolní
džungle tajemně světélkovala. Neohro−
žení piráti vykročili na stezku do ta−
jemné jeskyně, kde za otisk „vlastní
krví“ získali kouzelnou lasturku. Ta
jim mohla přes noc splnit jakékoli
přání. Všichni šťastní a plní dojmů,
s lasturkou v dlani v okamžiku usnuli
na pirátském kavalci v korábu.
A když ráno sluníčko tahalo z po−
stýlky už ne piráty, ale naše milé děti,
aby pomalu vstávaly, seděly a s očima
na lasturce přemýšlely – nebyl to jen
krásný sen?
Hana Kůřilová
Foto MŠ Za Stadionem
Odvážní předškoláci na pirátské stezce v honbě za pokladem.
MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘED
Hop a už jsme
v Africe! Afrika?
Že je to daleko?
Ale kdepak. Pře−
svědčili by vás
o tom naši „čer−
noušci“ z MŠ
Střed, kteří letos
strávili školu v pří−
rodě na chatě Ra−
dost ve Vřesovi−
cích.
Krásná příro−
da, přálo nám
i počasí, a tak
jako správní čer−
noušci byly děti
neustále venku.
Na svých výpra− Škola v přírodě neměla chybu.
vách při zkou−
mání okolí navští−
vily sv. Klimentek,
přehradu v Osvě−
timanech a také
obec Vřesovice.
Objevy z výprav,
nejrůznější živo−
čichy a rostliny, si
zaznamenávaly
do velké mapy. Vy−
robily si i vlastní
vlajku kmene Um−
ba Umba, kde si
každý vybarvil svo−
je území. Na pro−
gramu nechyběla
ani návštěva do−
morodého kmene Rozloučení se školním rokem si s dětmi užívali i jejich rodiče.
Uta Huta. Přátelské setkání všichni roku v zahradě restaurace Nový Svět,
společně zakončili ohňostrojem a zvěč− kde pro všechny děti připravila program
něním na fotografii. A v pátek zase hop brněnská agentura. Děti, které od září
– a už jsme byli zpátky ve školce.
zamíří už do základní školy, dostaly
S předškoláky se školka rozloučila šerpy s letopočtem a dárečky.
při poslední akci letošního školního
Marie Galková
Foto MŠ Střed
V MŠ U Vodojemu začalo jaro vý−
stavkou s jarní tématikou, na které se
podíleli kromě dětí také rodiče a uči−
telky. Ukázalo se, jak jsou rodiče na−
šich dětí tvořiví a nápadití.
Foto MŠ Střed
MATEŘSKÁ ŠKOLA U VODOJEMU
strana 7
Klvaňovo gymnázium oslavilo 110 let
K nejvýznamnějším
kyjovským událostem
letošního roku beze−
sporu patří 110. výročí
založení českého
gymnázia v Kyjově.
Dnešní Klvaňovo gymnázium, které
nese jméno prvního ředitele Josefa
Klvani, si své výročí připomnělo osla−
vami v závěru minulého školního roku.
Město se během dvou dnů roz−
rostlo o stovky absolventů, kterých
je od roku 1906 na sedm tisíc,
a bývalých pedagogů, kteří se stali
nejen účastníky slavnostního prů−
vodu, ale také bohatého programu
či třídních setkání v Kyjově a okolí.
Oslavy zahájilo vzpomínkové setkání u hrobu
prvního ředitele gymnázia Josefa Klvani...
...pokračování bylo v režii současných studentů gymnázia
při vydařeném a nápaditém Juniálesu.
Setkání bývalých a současných pedagogů a osobností z řad absolventů si nenechal ujít ani
úspěšný fotbalový trenér František Komňacký (mat. roč. 1970). Zleva: Ivo Trnka – profesor Kl.G.,
Renáta Soukalová – ředitelka Kl.G., František Komňacký, Miloslav Malec – bývalý ředitel Kl. G.
V průvodu, který tvořilo 2 500 účastníků, jela v kočáru za profe−
sorským sborem nejstarší absolventka, která se oslav zúčastnila,
Drahomíra Potůčková−Julínková z maturitního ročníku 1938.
Divadelní pouť Mezi smrky
dala prostor loutkám
Maturitní ročník 1973 pořádá svá třídní setkání pravidelně jednou
za pět let a každých deset let slaví spolu se svou alma mater.
Za deset let budou, při oslavách 120. výročí Klvaňova gymnázia,
z letošních maturantů úspěšné osobnosti a ostřílení matadoři.
strana 8
Loutky a loutkové divadlo byly soutěž Divadlo na papíře a také vý−
hlavním tématem letošního 9. roč− stava fotografií z činnosti OS V Ka−
níku Divadelní pouti Mezi smrky, ranténě. Jak zdůraznil Jan Orava,
kterou v Kyjově jako třídenní festi− principál a vůdčí duch celé akce,
val pořádalo místní OS V Karanténě. vybírali účinkující tak, aby předvedli
Hlavní program se
práci s klasickými
soustředil na neděli
i zvláštními loutka−
v polovině června,
mi. „Loutky nejsou
kdy do kyjovského
jen marionety, ale
parku zamířily de−
i spousta jiných věcí.
sítky návštěvníků na
Třeba Luděk Richter
inscenace domácích
z Prahy hraje s tote−
i mimokyjovských
movými loutkami, což
souborů, např. z Mi−
jsou jen ořezané špa−
lotic, Prahy nebo Ho−
líčky s rysy tváří,
lešova. „Chtěli jsme
další hrají jen s před−
zachovat místo ko−
měty a různými věc−
nání v přírodě, pro−
mi,“ dodal Orava.
tože divadlo v přírodě
Záměr se pořada−
je hodně zajímavé
telům určitě vydařil
a taky park se tímto
a kdo si myslel, že
způsobem dobře vy−
loutky jsou jen Spejbl
užije,“ uvedla jedna
a Hurvínek, byl nápa−
z organizátorů Petra
ditostí a vystoupe−
Kovářová.
ními všech účinkují−
K divadelní pouti
cích naprosto vyve−
patřily také loutkař−
den ze svého omylu.
ské dílny, dílny lout− Nejlepší přehled o dění mezi
Desátý ročník má
koherectví, výtvarná smrky měla loutka – neloutka.
tedy na co navazovat.
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
strana 9
ODSTRANĚNÍ VRÁSEK
BEZ OPERACE
pomocí preparátu Dysport (botulotoxin)
MUDr. Jolana Kopečková
ortopedická ambulance Slavia Kyjov
tel. 518 614 462, mobil 732 887 592
Pohřební služba
Kyjov (u hřbitova)
Elysium
Kompletní služby v oblasti pohřebnictví
Doprava zesnulého do krematoria
v Hustopečích ZDARMA / ušetříte až 2 600 Kč
Stálá služba na tel. 518 614 380
strana 10
Stabilní finanční společnost vyhlašuje
výběrové řízení na pozici obchodního zástupce
pro kyjovský region.
Nabízíme odborné bezplatné zaškolení, odměna formou
týdenní provize. Požadujeme bezúhonnost, loajálnost
a dobré komunikativní schopnosti.
Podmínkou živnostenský list.
Kontakt: Josef Šimík, tel. 774 420 001.
FLOWER
OD ČERVENCE OTEVŘENA NOVÁ PRODEJNA
PARUK A PŘÍČESŮ NA JIŽNÍ MORAVĚ V KYJOVĚ
Prodej značkových paruk a příčesů
Možnost zapůjčení karnevalových paruk
Masarykovo náměstí 7, 697 01 Kyjov − vedle KB 1. patro
Tel. 721 539 150 (prodejna je přestěhována z Tesca v Brně)
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
strana 11
Soutěž
Netradiční den s Televizí Slovácko
Synkovy
fotohádanky
a projektem Děti dětem
V loňském roce realizovaly Televize Slovácko
a Televize Zlínsko charitativní akci, na jejímž
počátku stáli i žáci základních škol.
Ti přispěli svými obrázky a bás−
ničkami do kalendáře pro letošní rok,
který je součástí projektu. Odměnou
jim byl také zážitkový den.
Mladší děti si své dárky vychut−
naly již loni na podzim, ty starší se
mohly těšit spolu s Televizí Slovácko
až na druhou červnovou neděli. Na
letišti Kyjov se sešlo dvanáct kluků
a děvčat, kteří se seznámili s provo−
zem letiště a odvážně absolvovali
zhruba dvaceminutový vyhlídkový let.
Z výšky 250 až 300 m viděli své byd−
liště a mohli pozdravit rodiče nebo
kamarády.
Na druhou část dne se přesunuli
do strážovického Sportlandu Baby−
lon, kde po společném obědě vybí−
jeli přebytečnou energii na různých
atrakcích. Skluzavka, obří houpačka,
Základní instruktáží prošli na letišti „letci“ i přítomní rodiče.
horská dráha nebo trampolína, to vše
jsou adrenalinové zážitky. Jak ale
zhodnotil celý den jeden z účastníků
Martin Měchura ze Svatobořic−Mis−
třína, ohromně si to užil, ale nejvíc
se mu líbil let letadlem.
Zážitkový den byl pro školáky,
kteří svými pracemi pomohli ke
vzniku kalendáře i k veřejné sbírce
pro dětské domovy a sociální zaří−
zení, příjemnou odměnou. Komu při−
padne výnos sbírky a její průběh
můžete sledovat v Kyjovských novi−
nách a v Televizi Slovácko a Zlínsko
po celý rok.
Docela to
vypadá, že
v Kyjově se
pozorně roz−
hlíží a pátrá
jediný občan
David Mah−
dal. Opět na−
prosto přes−
ně určil hned
v prvním ko−
le, že v červ−
nu František
Synek zaměřil objektiv na budovu
kina Panorama. Zachytil pravý roh
budovy z pohledu od parkoviště.
David Mahdal samozřejmě získal
300 Kč a spolu se všemi dalšími čte−
náři Kyjovských novin může zjišťovat,
kam nás autor fotografie zavede ten−
tokrát. Na všechny odpovědi čekáme
do 22. srpna 2008.
Kolika z nás se poštěstí sedět, byť jen na zemi, za kniplem letadla.
Kultura
Vydařený Den dětí
Letošní 1. červen −
Den dětí připadl na ne−
děli plnou sluníčka. Na
mnoha místech tak
malé i ty trochu odrost−
lejších dětí sportovaly,
soutěžily, tančily a uží−
valy si svůj svátek.
Desítky kluků a děv−
čátek zamířily také na
Jančovku do Nětčic, kde
pro ně OS Jančovka
spolu s dalšími partnery
uspořádalo vydařené zá−
bavné odpoledne. Ote−
vřely je svým vystoupe−
ním mažoretky ze Ždánic
střídané pohádkou v pro−
vedení dětí z dramatic−
Každé z dětí obdrželo zdarma poukázku na občerstvení.
kého oddělení místní
ZUŠ a vystoupení diva−
delní společnosti V Ka−
ranténě. Její principál
Jan Orava se ujal také
moderování akce: „Jsme
tady rádi a baví nás, že
můžeme udělat něco pro
děcka nejen tady v Ky−
jově, ale i v okolí.“
Ceny z různých sou−
těžních disciplín, dárečky,
občerstvení i spoustu do−
jmů si odnášely všechny
děti. „Po loňských zku−
šenostech jsme trochu
přizpůsobili program,
protože se nám zdálo, že
toho bylo až moc,“ uvedl
v průběhu odpoledne
Břetislav Knesl z OS Jan−
čovka. Na škodu věci to
určitě nebylo a spoko−
jeni byli jak návštěvníci,
V tomto duchu probíhal Den dětí na Jančovce...
tak pořadatelé.
strana 12
Concentus Moraviae 2008
Potřinácté se letos Morava stala
dějištěm Mezinárodního hudebního fes−
tivalu 13 měst Concentus Moraviae.
Od prvního ročníku je jedním z kon−
certních měst i Kyjov. Letos se
dva koncerty uskutečnily v kapli
sv. Josefa Kallasanského a v kos−
tele Nanebevzetí Panny Marie.
Bývalá gymnazijní kaple hos−
tila polský orchestr Musica An−
tiqua Polonia a koncert byl uspořádán
ve spolupráci s Polským institutem
v Praze. Renesanční moteta a jejich
koncerty v maďarském folkloru mohli
návštěvníci vyslechnout při druhém ky−
jovském koncertu v kostele v prove−
dení dvou maďarských vokálních sou−
borů Voces Aequales a Villő. Závěrečný
koncert a slavnostní zakončení festi−
valu se tentokrát konalo na zámku
v Lysicích. O Noc světel se postaral
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.
Tématem letošního ročníku Con−
centu Moraviae, který se uskutečnil
pod záštitou ministra kultury
Václava Jehličky a hejtmanů Ji−
homoravského kraje a kraje Vy−
sočina Stanislava Juránka a Mi−
loše Vystrčila, byla Stará hudba
z Visegrádu. Jak uvedl ředitel
festivalu David Dittrich, hudbu z vise−
grádských zemí převážně interpretovali
špičkoví umělci. O kvalitní dramaturgii
a výběru celkem třiceti dvou koncertů
svědčí také stále rostoucí oblíbenost
festivalu nejen u českých návštěvníků.
Již dnes pořadatelé znají téma příštího
ročníku i většinu interpretů a také, jak
bude Concentus Moraviae vypadat
v dalších letech.
JAZZOVÝ HUDEBNÍK ARMANDO BATTISTON
A DNY UMĚNÍ NEVIDOMÝCH NA MORAVĚ
Italský jazzový hudebník
Armando Battiston byl hlav−
ním hostem dalšího pokra−
čování cyklu Jazz do regionů
na Jančovce 2008. Koncert
se tentokrát uskutečnil ve
spolupráci OS Jančovka,
Sjednocené organizace nevi−
domých a slabozrakých ČR
a Městské knihovny Kyjov
v rámci Dnů umění nevido−
mých na Moravě 2008 a před−
cházelo mu vystoupení české skupiny
Kacu s Hudbou vnitřního světa.
V podání zrakově postiženého
Battistona vyslechli posluchači výběr
z děl světových jazzových hudebníků
a skladatelů a také vlastní Battisto−
novu tvorbu. Battiston hraje
na vícero nástrojů, a to jak
jednotlivě, tak současně.
Osvojil si hru na piano, jaz−
zový akordeon, harmoniku,
elektrické klávesy či zobcovou
i příčnou flétnu. Vystudoval
státní konzervatoř v italském
Udine. Kromě koncertů vyuču−
je řadu žáků, věnuje se hudeb−
ní kritice, účastní se různých
televizních show, rozhlaso−
vých vysílání a pořádá hudební konfe−
rence a přednášky. I když jeho evropská
vystoupení a spolupráce s předními ev−
ropskými hudebníky jsou četnější, v Čes−
ké republice ho měli posluchači možnost
slyšet poprvé.
Roman Dolejský
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
Kulturní, vzdělávací a společenský servis
Do 27. července,
Radniční galerie
KYJOV – MĚSTO,
KTERÉ MÁM RÁD
Výtvarné práce dětí a žáků
kyjovských mateřských a základ−
ních škol v rámci soutěže Entente
Florale Europe – Kvetoucí
evropská sídla, kde Kyjov
reprezentuje Českou republiku.
Do 7. září,
Vlastivědné muzeum Kyjov
110 LET ČESKÉHO
GYMNÁZIA V KYJOVĚ
Výstava ke 110. výročí Klvaňova
gymnázia – písemné dokumenty,
plakáty, fotografie, ukázky starých
učebních pomůcek...
Přístupno: PO−PÁ 8−12, 13−16 h,
NE 12.30−16.30 h.
Sobota 19. v 19 h,
amfiteátr Pod Sklepy, Kostelec
RIMORTIS, TOY, ELBERETH
Felix Slováček, Luboš Xaver
Veselý a další.
V sobotu zábava s bluegrassovou
skupinou ŠU−FA, v neděli vystou−
pení skupiny Kamelot.
Pátek 8. 8. ve 20 h,
Jančovka
ROCKOVÁNÍ S JIŘÍM ČERNÝM
Besedování o muzice se známým
hudebním publicistou.
Sobota 26. 7. od 21 do 23.15 h,
zámek Milotice
NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
Jak to bylo, když se hrabě Serenyi
vrátil z tureckého zajetí,
aneb putování stoletími.
Vstupenky na noční prohlídku jsou
pouze v předprodeji v pokladně
zámku Milotice.
Čtvrtek 31. 7. v 17 h,
Radniční galerie
Vernisáž prodejní výstavy
MALBA NA HEDVÁBÍ –
HANA BENDOVÁ
Výstava potrvá do 29. srpna.
Pátek 25. a sobota 26. 7. v 18 h,
Jančovka
JANČOVKA OPEN
Dvoudenní rockový festival
pod širým nebem.
Pátek 25. až neděle 27. 7.,
amfiteátr Pod Sklepy, Kostelec
ČERNOHORSKÁ LÁVKA
KOSTELEC
Soutěž v přejíždění lávky přes
rybník. Doprovodné akce pro děti
i dospělé – Dáda Patrasová,
Sobota 4. 8., 9−12 h,
pálenice v Nětčicích
ČZS Kyjov
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ukázka nového zařízení
a odborný výklad.
Sobota 2. 8. v 18 h,
amfiteátr Pod Sklepy, Kostelec
SILVESTR V LÉTĚ
Guločar, latinsko−americké tance,
barmanská show, soutěže,
ohňostroj...
Sobota 9. 8. v 16 h,
Jančovka
JAZZOVÝ FESTIVAL
Boris Urbánek & Rythm Despera−
dos (Ostrava), Rostislav Fraš
kvartet (SK/CZ), Luboš Andršt
& Bluesband (Praha), Luboš Beňa
& Matěj Ptaszek (SK/CZ), Tomáš
Veselý trio (Brno), Jazzevčík
(Vsetín), Začalovec (Kyjov).
Uvádí Aleš Benda.
Sobota 23. 8. v 11 h,
Masarykovo nám.
Slovácký veterán car club
VETERÁNI MORAVSKÝM
SLOVÁCKEM
XIV. ročník Veterán rallye
Sobota 23. 8. ve 14 h,
letní kino
Revue Starodávná láska
O SRDCE STARODÁVNÉ LÁSKY
Soutěž dechových orchestrů
ve správné interpretaci české a mo−
ravské polky, valčíku a pochodu.
Sobota 20. 9.,
Blatnice pod sv. Antonínkem
BRÁNA 2008
Oblastní kolo soutěže začínajících
trampských, folkových a country
skupin, duet a sólistů.
Přihlášky do 5. 9.
Bližší info: Svaťka Blahynková −
604 537 405, Vlasťa Stuška −
774 643 719.
Předprodej vstupenek MKS Kyjov
POZOR ZMĚNA
Dům kultury, tel. 518 614 624:
PO, ST, ČT 13.30 − 16.30 h
www.dum−kultury−kyjov.cz
MKS Kyjov připravuje:
KURS TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
pro začátečníky – studenty a učně.
Zahájení v pondělí 22. září –
13 lekcí po dvou vyučovacích
hodinách, kurzovné 750 Kč.
KURS GENEALOGIE
(návod k sestavení rodokmenu) –
od října.
KRUH PŘÁTEL HUDBY –
předprodej abonentních vstupenek
na koncerty vážné hudby bude
zahájen 5. srpna – cena 590 Kč,
studenti a důchodci 420 Kč.
Přihlášky a bližší info:
MKS Kyjov, Jana Procházková –
tel. 518 614 525,
e−mail: [email protected],
www.dum−kultury−kyjov.cz
Jančovka připravuje:
Elbereth, Setkání kytaristů, Jazz
do regionů, Čtvero rockových dob –
Podzim.
Městské kulturní středisko Kyjov a město Kyjov za podpory Jihomoravského kraje pořádají
XIV. Kyjovské letní slavnosti
Pátek 15. srpna v 17 h,
obřadní síň radnice
UDĚLENÍ ČESTNÉHO
OBČANSTVÍ
Ocenění převezmou
akademický malíř Borek Bayer
a PhDr. Josef Kolmaš, DrSc.
Pořadem provází
Ivana a Jan Slabákovi.
Za realizaci pořadu děkujeme
Jaroslavě a Zdenku Popovým.
Pátek 15. srpna ve 20 h,
letní kino
GALAVEČER věnovaný
nedožitým 95. narozeninám
JOSEFA FRÝBORTA
Vystoupí dechové hudby
Mistříňanka, Stříbrňanka
a mladé dechové hudby
ze Šardic a Ratíškovic.
Sobota 16. srpna,
Masarykovo náměstí
a přilehlé ulice
8−17 h
LIDOVÝ JARMARK –
ukázky lidových řemesel,
předvádění výroby
KOMERČNÍ JARMARK –
prodej zboží všeho druhu
8.30 −12.30 h
JARMAREČNÍ PROGRAM
Country skupina Návrat,
šermířská skupina Memento
Mori (šermířská veselohra,
rytířský turnaj, fakírská
a ohňová show),
výtvarná dílna pro děti,
hudební divadlo
Kuk a Cuk.
15.30 h
LOUTKOVÉ DIVADLO –
O zlé koze Rozalindě –
loutkový sál DK
Mediální partneři letních slavností:
Doprovodné akce – výstavy:
Od 18 h,
Letní kino
ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV
Jen tak tak, Pavel Bobek
a Pavlína Jíšová a přátelé,
Nezmaři, zdravice zasloužilých
matadorů, vítězové Folkového
kvítku 2007, skupina Fleret
s Jarmilou Šulákovou,
Žalman a Pavlína Jíšová
a Tonda Hlaváč,
CM Jury Petrů s ženským
a mužským sborem z Kyjova,
Žalman a spol.
Slovem již tradičně provází
Václav Souček.
110 let českého gymnázia v Kyjově (Vlastivědné muzeum Kyjov), Malba
na hedvábí – Hana Bendová (Radniční galerie), IV. Okresní výstava zvířat
mladých chovatelů a místní výstava králíků, holubů, drůbeže a okrasného
a exotického ptactva (areál na Palackého ul.). Změna programu vyhrazena.
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
Neděle 17. srpna,
Masarykovo náměstí
9 −17 h
LIDOVÝ JARMARK
9 −12 h
JARMAREČNÍ PROGRAM
Dětský folklorní soubor
z Jablůnkova, Kyjovánek II,
DH Žadovjáci, soubor Lúčka
ze Svatobořic−Mistřína.
9.30 h
MARIÁNSKÁ POUŤ –
poutní průvod z Boršova
10.30 h
Slavná poutní mše v kostele
Nanebevzetí Panny Marie
Od 13 h
Vystoupení DFS Kyjovánek I
Od 14 h
KROJOVÝ DOŽÍNKOVÝ PRŮVOD
od Jančů pro hospodáře
Program před radnicí − Slovácký
soubor Kyjov, DH Žadovjáci
strana 13
strana 14
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
Program kina
Kino Panorama a letní kino Kyjov /léto 2008
Červenec
Pátek 18. až neděle 20.,
Panorama v 18 h, letní kino ve 21 h
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
ČR. Česká komedie. Psychiatr Fran−
tišek díky ženám, které si vybíral,
jednoho dne přijde o lékařský di−
plom, střechu nad hlavou i o vlastní
ženu. 81 min, do 12 let nevhodné.
Vstupné 80 Kč.
Pondělí 21. a úterý 22. ve 21 h,
letní kino
AŽ NA KREV
USA. Kalifornie na přelomu století,
v období ropného boomu. Osamělý
otec Daniel se z živořícího horníka
ve stříbrném dole vypracuje na po−
zici ropného magnáta. 158 min, do
15 let nevhodné, titulky. Vstupné
70 Kč.
Středa 23. a čtvrtek 24. ve 21 h,
letní kino
PENELOPE
USA. Kouzelná pohádka o lásce a se−
bepoznání. Penelope, dcera bohatých
rodičů, trpí utajovanou rodinnou klet−
bou, která jí přičarovala prasečí rypá−
ček. Stále ale ještě má naději...
103 min, MP, titulky. Vstupné 70 Kč.
Pátek 25. až neděle 27.,
Panorama v 18 h, letní kino ve 21 h
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
USA. Devatenáct let po Poslední kří−
žové výpravě, v době rodící se stu−
dené války, si profesor archeologie
Indiana Jones na prahu penze užívá
především klid. Staré instinkty se
v něm probudí ve chvíli, kdy se ob−
jeví stopy k legendární Křišťálové
lebce a informace, že po ní prah−
nou sovětští agenti. 122 min, MP,
titulky. Vstupné 70 Kč.
Pondělí 28. a úterý 29. ve 21 h,
letní kino
SMUTEK PANÍ ŠNEJDEROVÉ
ČR, Albánie. Letní romance o lásce
vdané ženy a mladého studenta
z počátku 60. let minulého století,
kdy tři studenti pražské FAMU od−
jíždí točit svůj absolventský film.
110 min, MP. Vstupné 70 Kč.
Středa 30. a čtvrtek 31. ve 21 h,
letní kino
ONCE
Irsko. Hudební melodrama s Mar−
kétou Irglovou a Glenem Hansar−
dem. Pouliční irský muzikant a ta−
lentovaná pianistka z Čech se
náhodou potkají a podaří se jim na−
točit společnou desku... 86 min, do
12 let nevhodné, titulky. Vstupné
70 Kč.
Srpen
Pátek 1. až neděle 3. ve 20.30 h,
letní kino
LETOPISY NARNIE:
PRINC KASPIAN
USA. Volné pokračování ságy, v němž
se ale sourozenci Pevensieovi vra−
cejí do velmi odlišné země, než ja−
kou na konci minulého dobrodružství
opustili. Musí se pokusit o záchranu
narnijských obyvatel a pomoci na
trůn mladému princi Kaspianovi.
144 min, MP, česky. Vstupné 70 Kč.
Týden českého filmu
Pondělí 4. ve 20.30 h, letní kino
VENKOVSKÝ UČITEL
ČR. Učitel opouští gymnázium a ro−
diče v hlavním městě a přichází učit
na venkovskou školu... 126 min, do
15 let nevhodné. Vstupné 80 Kč.
Úterý 5. a středa 6. ve 20.30 h,
letní kino
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
ČR. Komedie, která vznikla na mo−
tivy jednoho z nejoblíbenějších čes−
kých televizních seriálů dokáže
oslovit diváky napříč generacemi.
90 min, MP. Vstupné 80 Kč.
Čtvrtek 7. a pátek 8. ve 20.30 h,
letní kino
U MĚ DOBRÝ
ČR. Česká komedie se ohlíží do
90. let, do doby prvních krůčků na
novém území rašícího kapitalismu
v Čechách. 102 min, do 12 let ne−
vhodné. Vstupné 80 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny
před prvním představením a mezi představeními. Tel. do
pokladny: 518 612 945, kancelář kina: 518 612 010,
e−mail: [email protected], www.kino−kyjov.cz
problémy s financováním studia v ha−
zardních hrách... 123 min, do 12 let
nevhodné, titulky. Vstupné 70 Kč.
Středa 13. a čtvrtek 14. ve 20.30 h,
letní kino
HANCOCK
USA. Akční komedie. Existují hrdi−
nové... a pak je tu Hancock! Oby−
vatelé Los Angeles jsou vděčni za
místního hrdinu, ale co komu udě−
lali, že si ho zasloužili? 92 min, do
12 nevhodné, česky. Vstupné 70 Kč.
Pátek 15. a sobota 16. ve 20 h,
Panorama
Neděle 17. ve 20.30 h, letní kino
STALO SE
USA. Dynamický thriller. Na světě
se objevila nová smrtelná epidemie.
Nejhorším symptomem je ztráta
pudu sebezáchovy. 90 min, do 15 let
nevhodné, titulky. Vstupné 70 Kč.
Pátek 15. ve 20 h, letní kino
GALAVEČER
věnovaný nedožitým 95. narozeni−
nám Josefa Frýborta
Sobota 16. v 18 h, letní kino
ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV
12. ročník ke 40 letům Žalmanovy
umělecké kariéry. Slovem provází
Václav Souček.
Sobota 9. a neděle 10., Panorama
v 17.30 h, letní kino ve 20.30 h
BOBULE
ČR. Melancholická komedie o dvou
kamarádech, kteří pochopí, že nejen
u moře se dá prožít fantastická do−
volená... 90 min, MP. Vstupné 80 Kč.
Pondělí 18. a úterý 19. ve 20.30 h,
letní kino
DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
USA. Komedie o horlivém analyti−
kovi Smartovi, který už dlouho sní
o tom, že se stane superhvězdným
agentem. 110 min, do 12 let ne−
vhodné, titulky. Vstupné 70 Kč.
Pondělí 11. a úterý 12. ve 20.30 h,
letní kino
OKO BERE
USA. Ben je stydlivý a geniální stu−
dent, který nachází odpověď na
Středa 20. a čtvrtek 21. ve 20.30 h,
letní kino
HANK A MIKE
Kanada. Letní úlet pro letní kino.
Hank a Mike makají jako veliko−
noční zajíčci pro Velikonoční s. r. o.
až do okamžiku, kdy je nový mana−
žer propustí. Co je to za zrůdu, že
propustí velikonoční zajíčky?
86 min, do 12 let nevhodné, ti−
tulky. Vstupné 70 Kč.
Pátek 22. a neděle 24., Panorama
v 17 h, letní kino ve 20.30 h
Sobota 23., Panorama ve 20 h
TEMNÝ RYTÍŘ
USA. Pokračování snímku Batman
začíná. Temný hrdina se spojí s po−
ručíkem Gordonem a právníkem Den−
tem, aby zbavili ulice města zločinec−
kých organizací... 152 min, do 12 let
nevhodné, titulky. Vstupné 70 Kč.
Pondělí 25. až středa 27. ve 20.30 h,
letní kino
NEUVĚŘITELNÝ HULK
USA. Pokračování úspěšné komik−
sové adaptace o zeleném monstru,
vědci Bannerovi. 112 min, do 12 let
nevhodné, titulky. Vstupné 70 Kč.
Čtvrtek 28. až sobota 30., Panorama
v 17.30 h, letní kino ve 20.30 h
Neděle 31. v 17.30 h, Panorama
KUNG FU PANDA
USA. Animovaný film pro celou ro−
dinu. Panda Po je nejlínějším zvíře−
tem široko daleko, ale když zjistí,
že jen on může zachránit rodné údolí
před nebezpečnými násilníky, začne
trénovat kung−fu. 92 min, MP,
česky. Vstupné 70 Kč.
Změna promítacích dnů
Od 1. 9. 2008 kino Panorama Kyjov
v pondělí a úterý nepromítá.
Provozovatel MKS Kyjov.
Změna programu vyhrazena.
/ European Union MEDIA Programme
Obraz Josefa Koudelky jako dar městu
Díky českým kořenům jednoho z vý−
Dnes čtyřiaosmdesátiletý Alfred znamně podporují univerzity v Praze,
znamných světových podnikatelů, che− Bader se narodil v rodině rytíře Badera, Olomouci či v Brně a Baderova stipen−
mika, multimilionáře, kunsthistorika je potomkem maďarské šlechtičny dia v oboru chemie pomáhají českým
a filantropa Alfreda Badera a pátrání Elisabethy Serenyiové a část svého studentům ke studiu na zahraničních
jeho dlouholetého přítele, Čecha Vladi− mládí prožil na jižní Moravě. Dnes žije univerzitách. Již patnáct let je pres−
míra Matouše získalo město Kyjov jako v Milwaukee ve Spojených státech. tižní Cena Alfreda Badera udělována
dar jeden z obrazů malíře Slovácka Jo− Spolu se svou ženou mimo jiné vý− také české chemii.
sefa Koudelky.
Doktor Bader spolu
s manželkou Isabelou
a Vladimírem Matou−
šem navštívili v červnu
Kyjov, kde pro ně Vla−
dimír Matouš našel je−
dinou žijící příbuznou
jménem Bader Věru We−
berovou. Z toho důvodu
se rozhodl obraz, který
od Alfreda Badera před
lety dostal, věnovat
městu Kyjovu. „Obraz je
výrazem přátelství pana
doktora ke mně a také
projev sympatií k městu
Kyjovu a žánrově do
města a na slováckou
půdu patří,“ vysvětlil Obraz Josefa Koudelky obohatil
Alfred Bader s manželkou Isabelou (uprostřed), Vladimírem
svůj počin ing. Matouš. archiv města Kyjova.
Matoušem a Věrou Weberovou při přijetí na radnici.
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
strana 15
Volnočasové aktivity
Kyjovští verbíři
slaví další úspěch
Nejlepší tanečník slováckého
verbuňku pro r. 2008 Martin Jelínek.
Příležitost nahlédnout do „myšákova srdce“
si mnozí nenechali ujít.
Za dobrodružstvím z Kyjova až do Nepálu
Po předloňské úspěšné výpravě napříč Ruskem
do Vladivostoku se Petr Goldmann letos rozhodl
zamířit až do velmi vzdáleného Nepálu.
Spolu s ním do devatenáct let
staré škodovky zvané myšák usedl
tentokrát jeho kamarád Milan Tráv−
níček.
Na cestu s přáním hlavně šťas−
ného návratu od představitelů města,
kamarádů a také spolucestovatele
po Rusku Petra Vavříka vyrazili Gold−
mann s Trávníčkem od kyjovské rad−
nice 24. června. Do končin vzdále−
ných od Moravy tisíce kilometrů se
většinou autem necestuje. Jakákoli
podobná automobilová expedice si
v takovém případě žádá odvahu
i dobrodružnou povahu. Dokládají to
i slova Milana Trávnička: „S Petrem
jsme už byli v Ekvádoru, ale autem
je to moje první výprava. Dali jsme
Anketa
Komise životního prostředí Rady města Kyjova vyhlašuje 4. ročník soutěže
O nejkrásnější květinovou výzdobu
Kdokoliv z občanů může podat
návrh na ocenění vlastního nebo ci−
zího květinami vyzdobeného okna,
balkonu, předzahrádky. Návrhy bu−
dou komisí posouzeny a v říjnu 2008
vyhlášeny výsledky. Přihlášky zasí−
lejte do poloviny září na adresu:
Městský úřad Kyjov, odbor investic
a rozvoje, Masarykovo nám. 30,
697 22 Kyjov. Podmínkou je místní
příslušnost v Kyjově. Komise život−
ního prostředí vyhlašuje soutěž jako
motivaci občanů k vylepšení vzhledu
města. Případné dotazy na soutěž
Vám budou zodpovězeny na telefon−
ním čísle 602 512 054.
Anketní lístek vystříhněte a zašlete nebo doručte na uvedenou adresu.
Návrh na ocenění v soutěži
O NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO, BALKON, PŘEDZAHRÁDKU
Adresa: ...................................................................................................
Majitel: ...................................................................................................
Kategorie (zaškrtněte):
A − rodinné domy (1−3 bytové jednotky)
B − bytové domy (4 a více bytových jednotek)
C − instituce (neziskové organizace, školy, zdravotnické objekty apod.)
D − podnikatelské objekty (firmy, banky apod.)
Poznámka: ..............................................................................................
...............................................................................................................
(upřesnění lokalizace, poschodí, druh květin aj.)
Datum: .......................................
strana 16
Na co asi pár minut před odjezdem
mysleli Petr (vlevo) s Milanem...
se dohromady proto, že je asi stejný
blázen jako já. Jsme kamarádi a ne−
čekáme mezi sebou konflikty.“
V době odjezdu se podle původ−
ního plánu měli cestovatelé již vra−
cet, jenže do hry vstoupila nekonečná
vyřizování víz a různých povolení, jed−
nání se sponzory a množství dalších
zařizování. Časový skluz dosáhl tří mě−
síců a myšák se svou posádkou pro−
dělá skutečně zatěžkávací zkoušku ve
vedrech dosahujících 45oC ve stínu.
„Myšák je pořád klasická škodovka
s motorem Favorit 136, do které
jsme po Rusku museli hodně inves−
tovat. Ale jediné vylepšení je druhý
ventilátor na chladič. Pevně věříme,
že to myšák vydrží,“ řekl před odjez−
dem Petr Goldmann. Problémy,
které by mohly nastat, vidí spíš v roz−
dílných mentalitách národů a spole−
čenských zřízení států, kterými bu−
dou projíždět.
Kyjovské náměstí by Petr Gold−
mann a Milan Trávníček měli znovu
spatřit zhruba po necelých třech
měsících, mezi 5. až 9. zářím. Před
uzávěrkou Kyjovských novin se na−
cházeli na území Íránu.
Cena pro šampiona zůstala v Kyjově
váme, že rulandská
vína, čili burgundské
odrůdy na Moravu patří,
proto také tuto výstavu
pořádáme,“ uvedl před−
seda Cechu kyjovských
vinařů Pavel Navrátil.
Díky svému ruland−
skému bílému – výběr
z bobulí, ročník 2003 se
stal vítězem letošního
ročníku.
V jednotlivých odrů−
dách si vítězství odnesli
Vojtěch Štěrba z Uher−
ského Hradiště – ruland−
ské bílé, ročník 2007,
pozdní sběr, Znovín
Znojmo – rulandské
šedé, r. 2005, ledové
a Vinařství Štěpán Ma−
ňák ze Žádovic – ruland−
ské modré, r. 2006, vý−
běr z hroznů.
Cenu Šampion výstavy převzal Pavel Navrátil (vlevo)
Specializovaná vý−
z rukou starosty Františka Lukla.
stava si nachází stále
Cech kyjovských vinařů uspořádal více příznivců a návštěvníků, jak o tom
v pořadí již 2. ročník Galerie ruland− svědčí i slova jednoho z nich Pavla
ských vín. Cena pro šampiona zů− Zachara: „Líbí se mi tady podstatně víc,
stala tentokrát doma, v rukou Pavla než při loňském ročníku, protože vína
jsou chlazená a mají optimální teplotu.
Navrátila.
Letos se na výstavě sešlo více jak Nejvíc mi chutnal vítěz celého koštu
330 vzorků rulandského bílého, še− místního vinaře Pavla Navrátila.“
dého a modrého z Moravy, Čech, ale
Mimořádný zážitek z vysoce kvalit−
také ze Slovenska, Moldávie, Francie ních vín umocnila svým vystoupením
či Itálie. „Jedná se o starou, klasickou také Horňácká cimbálová muzika s pri−
francouzskou odrůdu, která je rozší− mášem Martinem Hrbáčem.
řená po celém světě. A my se domní−
Roman Dolejský
Foto Roman Dolejský
Foto soukromý archiv
Kyjovští verbíři i letos pokračo−
vali ve svém skvělém tažení pres−
tižní soutěží O nejlepšího taneč−
níka slováckého verbuňku, která je
letitou součástí MFF Strážnice.
Vítězem ročníku 2008 se stal
Martin Jelínek ze Slováckého sou−
boru Kyjov, který na nejvyšším stu−
pínku stanul poprvé v roce 2004.
Kyjovský verbuňk ve strážnickém
klání výborně prezentovali také Ja−
kub Džubera, vítěz z r. 2006 a třetí
v r. 2007, Ladislav Šimeček, Pavel
Fridrich a Lukáš Latemberk. Jejich
úspěchy jsou jistě motivující pro
všechny verbíře na Kyjovsku, stejně
jako skutečnost, že slovácký verbuňk
je zapsán na seznamu UNESCO jako
Mistrovské dílo ústního a nemateri−
álního dědictví lidstva.
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
Knihovna
POKROK NEZASTAVÍME
UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
Víkendová setkání
Více jak dvě desítky členů míst−
V závěru června se zástupci všech
ních organizací STP z Kyjova, Sva− tří organizací sešli ve Svatobořicích−
tobořic−Mistřína a Blatnice se sešly −Mistříně na turnaji v kuželkách.
v červnu na Smraďavce, aby se vzá−
„Přestože kuželky málokdo hraje
jemně poznali, získali nové znalosti pravidelně, při turnajích se snažíme
a také se pobavili.
Svaz tělesně
postižených sdru−
žuje členy různého
věku, který však při
společných aktivi−
tách nehraje roli.
Svou dovednost si
mohl každý vyzkou−
šet v šipkách, stol−
ním tenise nebo
i v kartách. Jen do
bazénu, na první po−
hled s teplou vo−
dou, se přece jen
nikomu nechtělo.
Vítané naopak byly
výlety do blízkého
okolí, na zámek
v Buchlovicích či ve−
černí posezení s tá− Na příjemné i poučné setkání každý rád vzpomíná.
borákem a opékáním špekáčků.
o co nejlepší výsledek a překonáváme
Jak uvedly Marie Břečková a Zdena semi sebe,“ chválili všechny kužel−
Zavrtálková z kyjovské organizace STP, káře Marie Břečková se Zdenou Zavr−
důležitá byla i výměna zkušeností, na− tálkovou. Pořadí na stupních vítězů se
příklad jak se vyrovnat se zdravotními již delší dobu nemění – 1. Kyjov, 2. Sva−
problémy. Na ty ale účastníci setkání tobořice−Mistřín, 3. Blatnice – ale ra−
při povídání, zpěvu a zábavě rádi zapo− dost ze hry u všech přetrvává. Pod−
mněli a další podobnou akci by velmi zimní turnaj se tentokrát uskuteční
přivítali.
v Kyjově.
Foto STP Kyjov
Pokrok nezastavíme ani při výrobě
destilátů. Také proto kyjovská zahrád−
kářská organizace, provozující pále−
nici v Nětčicích, vyměnila staré desti−
lační zařízení za zcela novou technolo−
gii špičkové úrovně a nezapomněla ani
na „lidský faktor“.
„Nové zařízení nám umožní vypro−
dukovat destilát nejlepší kvality. Urych−
luje destilaci při čtyřstupňové konden−
zaci nežádoucích složek destilátu,“
shrnul stručně přednosti nového zaří−
zení místopředseda ČSZ v Kyjově Bla−
žej Zajíc. K většímu komfortu zákazníků
poslouží například prosklená čekárna,
kde mohou sledovat průběh destilace.
Také letos bude zajištěno i společné
pálení, ale také kvašení ve vlastních
nádobách umístěných v prostoru pále−
nice. Jak dodal Blažej Zajíc, kvas si
každý může kontrolovat a využít i od−
borné poradenství. Dalším zlepšením
je nasání kvasu přímo z nádob např.
na vozíku, tedy laicky řečeno konec ký−
blování a namáhavé práce při přemís−
tění kvasu do kotle.
Při prvním zápisu letošního pálení
v sobotu 2. srpna od 9 do 12 hodin
pořádá ČZS Kyjov také Den otevřených
dveří s odborným výkladem. Další při−
hlášky budou přijímány opět v sobotu
9. a 16. srpna od 9 do 12 h. Každý
zájemce o pálení bude mít také k dis−
pozici provozní řád pálenice, infor−
mace s podrobnými pokyny ke všem
činnostem a o úpravě koncentrace lihu
v destilátu.
Městská knihovna Kyjov upozorňuje,
že až do 8. srpna 2008 budou z dů−
vodu revize knihovního fondu uza−
vřena oddělení pro děti a mládež
a oddělení pro dospělé. Znovu bu−
dou obě oddělení otevřena v pondělí
11. srpna.
Beze změny zůstává půjčování
a půjčovní doba v oddělení studovna
– čítárna a každý čtvrtek od 13 do
17 h v pobočce v Bohuslavicích.
Poděkování
Městská knihovna Kyjov, pří−
spěvková organizace města Kyjova
děkuje městu Kyjovu – odboru škol−
ství a kultury za propagační materi−
ály, zdravotní pojišťovně Metal Ali−
ance a paní Janě Šimečkové – Stu−
dio atd., spol. s r. o. za sponzorské
dary na akci Pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny, která se usku−
tečnila před koncem školního roku
v městské knihovně.
Inzerce
HLEDÁM PODNÁJEM v Kyjově na
dobu 2−3 let, dle dohody. Cena:
do 5 500 Kč. Tel.: 737 816 035.
Sport
Z KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Plavecký maraton
V červenci se uskutečnilo další
jednání pracovní skupiny pro pomoc
seniorům a zdravotně postiženým
v rámci tzv. komunitního plánování
sociálních služeb.
Tento způsob pomoci sociálně
potřebným občanům byl představen
v dubnových Kyjovských novinách.
Prakticky se jedná o zjištění stavu
poskytování sociálních služeb v dané
lokalitě a zároveň potřeb, které ne−
jsou naplněny. Například pro těžce
postižené občany (vozíčkáře), kteří
jsou odkázáni na fyzickou pomoc, se
nabízí možnost osobní asistence
spoluprací s mladými a fyzicky zdat−
nými klienty OS Krok.
Touto službou může občanské
sdružení naplnit slova určená ky−
jovským občanům: „Pomáháme
jak městu, tak dětem, starým lidem,
zdravým, nemocným, postiženým...“
Pozitivní zpětnou vazbou by tato po−
moc fyzicky handicapovaným ky−
jovským občanům nepochybně pro−
spěla i k resocializaci klientů OS
Krok.
Zajištění osobní asistence je pří−
kladem pro definování potřeb, které
v rámci komunitního plánování musí
nutně vycházet z požadavků pří−
jemců sociálních služeb, zde místní
komunity vozíčkářů.
Pro zdárný rozvoj této pomoci je
zapotřebí iniciativa ze strany potřeb−
ných občanů. Ti mohou se svými
připomínkami a potřebami kontak−
tovat Centrum sociálních služeb
v Domě s pečovatelskou službou,
tel. 518 613 085.
má na kontě 45 kilometrů
Ing. Jiří Wenzel
Počátkem června uspořádalo Ob− běly ani ukázky trávení volného času
čanské sdružení Krok z Kyjova 3. roč− a sportovních aktivit.
ník plaveckého maratonu jako jednu
Dopoledne strávené v Ratíškovicích
z akcí zaměřených na protidrogovou viděl jako nepromarněné a smyslu−
plné i učitel Josef Krištof ze ZŠ Vanču−
prevenci.
Spolu s obcí Ratíškovice, hodonín− rova v Hodoníně, který přijel se svými
ským Centrem prevence a dalšími or− žáky. „Jsou to velice zajímavé aktivity
ganizacemi přivedl Krok do krytého ba− a rozhodně lepší, než aby se mládež
zénu v Ratíškovicích stojednapadesát potloukala někde po sídlištích, pila
plavců.
apod. Získají i nějaké podněty, co dě−
Tomuto počtu, v převážné většině lat ve volném čase,“ dodal Krištof.
mladých, se podařilo bě−
hem 24 hodin uplavat
45 km. Splnili tak přání
Jana Hoférka z OS Krok, aby
se letos podařilo uplavat
alespoň loňských 38 km.
„Dopoledne plavali žáci zá−
kladních škol a kyjovského
gymnázia, odpoledne si
mohl přijít zaplavat kdokoli
z veřejnosti. Volný čas pak
vykrývali klienti Kroku,“
Uplavané maratonské metry rychle přibývaly.
uvedl Jan Hoférek.
Ke spokojenosti orga−
nizátorů přispěl i zájem
o doprovodné programy,
které probíhaly přímo u ba−
zénu a na přilehlém hřišti.
Jak zdůraznila Marie Pijáč−
ková z hodonínského Cen−
tra prevence, podařilo se
uskutečnit zajímavou pre−
ventivní akci proti drogám:
„Naším úkolem bylo vy−
tvořit kvíz, jehož pomocí
děcka získají např. infor−
mace o škodlivosti drog
nebo kouření. Diskutovali
jsme s nimi o základních
pojmech, účincích návyko− Zatímco jedna třída se tužila v bazénu,
vých látek apod.“ Nechy− druhá si lámala hlavy nad testy.
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
Soustředění a zápal pro hru byly
znát v každé odehrané partii.
KYJOV HOSTIL MISTROVSTVÍ
ČR V ŠACHU ŽÁKŮ
V polovině června se zásluhou Ša−
chového klubu 1923 Sokol Kyjov usku−
tečnilo poprvé v jeho historii v Kyjově
Mistrovství ČR.
V roce, kdy místní šachový klub sla−
ví 85. narozeniny, získal jako dárek
také uspořádání Mistrovství republiky
družstev mladších žáků. Po tři dny zá−
polily na dvě stovky šachových nadějí
ročníku narození 1996 a mladší
v Domě kultury. Poslední, už nesou−
těžní partie se za dohledu desítek tre−
nérů a rodičů dohrávaly doslova něko−
lik minut před vyhlášením vítězů.
Pořádající klub měl v soutěži nej−
mladší družstvo, které z podobných vr−
cholných soutěží nemá ještě mnoho
zkušeností. Svá čtyři utkání prohráli
malí šachisté velmi nešťastně, poda−
řilo se jim získat jen bod v souboji
s pražskými Bohemians. Kyjovští tak
skončili na posledním 28. místě.
Vítězem náročného turnaje se stal
A tým Frýdku−Místku, druhou příčku vy−
bojoval Rychnov nad Kněžnou a bronz
putoval opět na sever Moravy zásluhou
B týmu z Frýdku−Místku.
I když tentokrát kyjovští mladí ša−
chisté příliš neuspěli, celé mistrovství,
jeho uspořádání a zajištění bylo hod−
noceno hlavním rozhodčím velmi dobře.
Jak dodal, Kyjov nastavil v tomto
směru laťku hodně vysoko.
strana 17
Deset let pro radost v sedle bicyklu
Před deseti lety se několik příz−
nivců cyklistiky z Kyjova a okolí roz−
hodlo založit neoficiální klub, kte−
rému dali název Slovácký cyklokrúžek.
Letošní kulaté výročí oslavili samo−
zřejmě v sedlech bicyklů.
Od kyjovské radnice vyrazilo na
trasu Kyjov, přes okolní obce do
Bzence a zpět bezmála sedmdesát mi−
lovníků cyklistiky. Do kolony členů cyk−
lokrúžku se totiž zařadili i členové míst−
ního Hec klubu, kamarádi z Vracova,
Uherskohradišťska a také Třebíče.
Místostarosta Antonín Kuchař, který
cyklisty na oslavnou vyjížďku vyslal
s přáním mnoha bezpečných kilo−
metrů a vždy šťastných návratů, přislí−
bil i budování nových cyklostezek.
Kyjovský Slovácký cyklorúžek má za
sebou i několik zahraničních výjezdů,
na kterých najel tisíce kilometrů. „Dva−
krát jsme absolvovali Korsiku, projeli
jsme Francii, Rakousko, Německo.
Letos se chystáme jet podél Rýna
z Lichtenštejnska, přes Švýcarsko,
Francii do Německa,“ uvedl jeden ze
zakládajících členů Vlastimil Válka. Na
tato cyklistická putování doprovází sku−
pinu autobus speciálně upravený pro
přepravu kol. Využít jej mohou i děti,
které mnohdy jezdí spolu s rodiči ať už
na vlastním kole nebo v sedačce. Své
místečko v tašce a košíku na řídítkách
má leckdy i nějaký ten malý pejsek.
Vyjížďku na Bzenec nepokazila ani
letní bouřka a jak zdůraznila neúnavná
cyklistka Alena Blažková, všichni se
do místa startu vrátili v plném počtu
a v pořádku.
Členové Slováckého cyklokrůžku s sebou na oslavnou jízdu rádi vzali i další vyznavače cykloturistiky.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
JISKRA KYJOV
Karate Klub Kyjov uspořádal letos
v červnu další z řady seminářů. Ten−
tokrát pod vedením Pavla Zname−
náčka, nositele technického stupně
5. dan a mistra světa karate v FSKA
v kategorii veteránů v kata i kumite.
Pavel Znamenáček seznámil nej−
mladší kyjovské karatisty se základ−
ními principy technik karate a velkou
pozornost věnoval etice chování při tré−
ninku i vystupování a chování žáka
karate mimo něj. Následující část se−
mináře probíhala již v tréninkových jed−
notkách podle technické vyspělosti
účastníků. Na řadu přišly bojové kom−
binace útoku a obrany, tradiční cvičení
sestav, tzv. kata, která jsou pro vý−
chodní bojové systémy typická a velmi
důležitá.
Na závěr třídenního vzdělávání pro−
šli karatisté zkouškami. Začátečníci
mohli získat svůj první technický stu−
Pořádá Motoklub Kyjov v sobotu
6. a neděli 7. září 2008 v ulicích města
Kyjova.
Závody se pojedou ve třídách
175 ccm, 250 ccm, do 350 ccm, nad
350 ccm, supermono, volná třída do
600 ccm a ukázková jízda sidecar.
Očekává se účast 120 domácích i za−
hraničních jezdců.
Hosty budou šestinásobný mistr
světa Jim Redman, úspěšný jezdec
Grand Prix Heinz Rosner, čtyřnásobný
mistr světa v sidecarech Ralf Engelhard
a další osobnosti motocyklového
sportu.
Pro diváky, kterých pořadatelé le−
tos očekávají až 15 tisíc, je připravena
řada doprovodných akcí – kaskadérská
show Pepy „Sršně“ Šilera s partnerkou,
ukázková jízda minibiků, výstava mo−
tocyklů v Domě kultury (1. až 5. září),
koncert skupiny Walter Bartoš band na
Jančovce (6. září), motojarmark na so−
kolovně s neziskovými organizacemi
zaměřenými na prevenci bezpečnosti
v dopravě (7. září).
Bližší informace pro občany včetně
přestávek, možností výjezdu a pří−
jezdu do okruhu, zajištění bezpečnosti
občanů apod. přinese zářijové vydání
Kyjovských novin v pátek 5. 9.
Přebor Kyjova v tenise žactva
O POHÁR MĚSTA KYJOVA
Seminář nejmladších karatistů
Foto KKK
Pravidelné úterní pochody pro všechny.
Úterý 22. 7.
Jestřabice (samota) – Čeložnice
(odjezd v 9.10 h − bus)
Úterý 29. 7.
Kyjov – Svatobořice (rybníky)
(pěšky v 8 h od bus nádraží)
Úterý 5. 8.
Vřesovice – Koryčany
(odjezd v 9.05 h − bus)
Úterý 12. 8.
Luhačovice – celodenní výlet
(odjezd v 8.40 h − vlak, nádraží ČD)
Úterý 19. 8.
Ostrožská Nová Ves – Kostelany
(odjezd v 8.40 h − vlak, nádraží ČD)
Úterý 26. 8.
Hodonín – Rohatec Kolonie
(odjezd v 7.45 h − bus)
Úterý 2. 9.
Bzenec – Váté písky
(odjezd v 7.40 h − vlak)
KYJOVSKÝ OKRUH
V. ročník silničních závodů
motocyklů
peň vyspělosti v řadě 9.−1. kyu. Pokro−
čilejší karatisté měli možnost svým
výkonem přesvědčit zkušebního komi−
saře o zvýšení stávajícího stupně, který
s sebou nese i změnu barvy pásu.
Jak uvedl předseda Karate Klubu
Kyjov Petr Ledvina, hodnotil Pavel Zna−
menáček nejen samotné zkoušky a vý−
kony karatistů, ale i jejich přístup,
technické znalosti a úroveň jako velmi
dobré.
„S panem Znamenáčkem spolupra−
cuje náš klub již dvanáct let a spolu−
práce se neomezuje jen na místní se−
mináře, ale účastníme se i seminářů
a soutěží, které pořádá jeho mateřský
klub v České Lípě,“ pochvaloval si dlou−
holetou spolupráci Petr Ledvina.
Nábor nových zájemců o karate, dětí
i dospělých, se uskuteční v září. Bližší
info: www.karate−kyjov.cz, Petr Led−
vina – tel. 777 680 804.
XVI. ročník tenisového turnaje pro
chlapce a děvčata z Kyjova a kyjov−
ského regionu – pro registrované i za−
čínající mladé tenisty. Pořádá Teni−
sový klub Kyjov. Sobota 30. a neděle
31. srpna, kurty TK Kyjov u sokolovny.
Kategorie: děti 6−9 let (H, D), žactvo
10−14 let (H, D). Dvouhry – v rámci
věkové kategorie, čtyřhry – bez vě−
kového omezení.
V jednotlivých kategoriích bude brán
zřetel na registraci hráčů, takže i nere−
gistrovaní mohou hrát na své úrovni
a mohou postoupit do dalších bojů.
Přihlášky: sobota 30. 8. od 8.30 do 9 h
na kurtech u sokolovny
Zápasy: sobota dopoledne – kat. dětí
(doplněny soutěžemi pro malé hráče)
sobota odp. a neděle – kat. žactva
Turnaj se i tentokrát koná za vý−
razné podpory města Kyjova, spon−
zorů, členů TK Kyjov a rodičů dětí.
Vítána je i jakákoli další finanční či ma−
teriální podpora příznivců aktivního
sportování dětí a příznivců tenisu.
ATLETICKÝ KLUB KYJOV
Pavel Znamenáček (vpravo) se svými unavenými, ale spokojenými seminaristy.
Antošova míle − Hodonín
Přípravka dívky − 400 m:
2. Natálie Kolajová
Přípravka hoši − 400 m:
7. Ctibor Němec
Starší žákyně − 400 m:
3. Markéta Rajsiglová, 4. Lenka Pa−
zourková, 8. Pavlína Hromková
Starší žáci − 400 m: 1. Jakub Šlampa
Dorostenky − 1 609,34 m:
1. Hana Hálová
Dorostenci − 1 609,34 m:
2. Jan Selucký
Kyjovské noviny
– vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO 00285030. Zhotovuje J. D. Production, s. r. o. Uherské Hradiště. Redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Dana Petříčková
tel. 518 697 588, 777 781 779, e−mail: [email protected] Inzerce: tel. 518 697 588. Povoleno OÚ Hodonín dne 25. 1. 1993 reg. zn. 3706002/93. Evid. č. MK ČR E10475. Grafický design & typografie KAM Studio
Kyjov, tisk Hartpress s. r. o. Otrokovice. Náklad 5 100 ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované příspěvky a fotografie v tomto čísle: Dana Petříčková. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: 8. 7. 2008.
strana 18
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
TV Slovácko najdete
také na satelitu!
Dobrá zpráva pro všechny, kteří nepřijímají běžný televizní program
prostřednictvím kabelových rozvodů, ale spoléhají se na individuální pří−
jem třeba instalací vlastního satelitu. Od června 2008 lze totiž v programu
CS LINK TV najít všechny pořady, které TV Slovácko v průběhu týdne vyrábí
a vysílá v kabelových rozvodech. Od pondělí do pátku od 17 do 18 h vysílá
tato satelitní stanice hodinový zpravodajský blok ze Zlínského a Jihomorav−
ského kraje. Na realizaci vysílání se podílí vedle TV Slovácko také TV Zlínsko
a TV Beskyd. Diváci v celé České a Slovenské republice tak mají možnost
sledovat i dění na jihovýchodní Moravě. Kyjovský týdeník je do programu
zařazen vždy ve čtvrtek, stejně jako magazín z Uh. Hradiště. Sportovní
magazín můžete sledovat v úterý a magazíny z Hodonína a Veselí nad
Moravou vždy ve středu. Regionální hodina začíná denním zpravodajstvím.
I v tomto pořadu lze najít zprávy z Kyjova a okolí. CS Link TV naladíte na
Astře 1E na frekvenci 11.992 MHz. Vysíláme nekódovaně denně od 6 do
22 h.
www.jdp.cz
Developerská společnost oznamuje
zahájení výstavby nových bytů
všech velikostí do osobního
vlastnictví v centru Kyjova
Informace o prodeji: tel. 777 786 787
Dlouhodobě pronajmeme
nebytové prostory − 165 m2
v Kyjově na Komenského ul.
Vhodné pro obchod apod.
Tel. 777 786 787
Televize Slovácko hledá
kameramana − střihače
pro redakci Kyjov
Požadujeme: časovou flexibilitu, pracovní nasazení a chuť učit se.
Nutná znalost programů Adobe Premiere a Edius, práce
s kamerou na vysoké úrovni. Předchozí praxe s médii výhodou.
Podmínkou ŘP sk. B a ŽL.
Nabízíme: kvalitní pracovní zázemí, odpovídající platové podmínky.
Nástup možný ihned.
Životopis zašlete na: [email protected], info na tel. 777 781 788
AMEDEO - SPOLEHLIVÁ POČÍTAČOVÁ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO
PC AMEDEO "student"
Z
PC AMEDEO "hráč"
5
PC AMEDEO "podnikatel"
PC AMEDEO "senior"
C
G
od 6.183,- Kč
od 6.516,- Kč
od 16.743,- Kč
od 16.132,- Kč
od 12.730,- Kč
od 11.378,- Kč
od 9.175,- Kč
od 8.559,- Kč
(ceny bez DPH)
Výpočetní technika, příslušenství, registrační pokladny, servis.
Svatoborská 428, 697 01 Kyjov, telefon: +420 518 610 351
[email protected], www.amedeo.cz
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008
strana 19
strana 20
Kyjovské noviny / červenec − srpen 2008

Podobné dokumenty