chs-epoxy 516

Komentáře

Transkript

chs-epoxy 516
APLIKAČNÍ LIST
EPOXY SYSTÉMY – STAVEBNÍ CHEMIE
CHS-EPOXY 516
Univerzální pojivo pro vodou ředitelné epoxy systémy
CHARAKTERISTIKA
CHS-EPOXY 516 (složka A systému) a pigmentované tvrdidlo TELALIT 80 resp. tvrdidlo
TELALIT 170 (složka B systému ) tvoří dvousložkový vodou ředitelný systém, zasychající za
normální teploty.
POUŽITÍ
1.
2.
3.
Kompozice CHS-EPOXY 516/TELALIT 170 je navržena pro použití jako
vodou ředitelný penetrační nátěr
Vrchní nátěr CHS-EPOXY 516/TELALIT80 se používá k finálním nátěrům
betonových podkladů v interiérech. Systém doporučujeme použít pro úpravy
podlah obchodních domů, velkokapacitních garáží, výstavních pavilonů,
výrobních a skladovacích hal apod.
Kompozice CHS-EPOXY 516/TELALIT 170 plněná vodu vázajícími plnivy
(cement ap.) a dalšími minerálními plnivy (písek, břidlice, vápenec ap.) je
vhodná k přípravě vyrovnávacích, vysprávkových a lepicích tmelů.
VLASTNOSTI SLOŽEK SYSTÉMU
SLOŽKA A (CHS-EPOXY 516)
Viskozita (25°C)
0,4 – 1,0
Pa.s
DIN 53015
4,2- 4,6
mol/kg
ISO 3001
217 - 240
g/mol
ISO 3001
Max. 3
Gardner
ISO 4630-2
Obsah netěkavých složek (2h/140 oC)
SLOŽKA B (TELALIT 170)
Vi Viskozita, 23°C
85 - 89
%
ISO 3251
1,2 - 4
Pa.s
DIN 53015
Aminové číslo
SLOŽKA B (TELALIT 80)
Vi Obsah netěkavých složek (105°C/2h)
125-170
mg KOH/g
PI 627/915
Min 60*
%
ISO 3251
Min. 228
g/mol
Epoxidový index
Epoxidový hmotnostní ekvivalent
Barva
vodíkový ekvivalent
*)
U telalitu bílý je obsah netěkavých složek min 54%
MÍSÍCÍ POMĚR
CHS-EPOXY 516
TELALIT 170
TELALIT 80 BÍLÝ
TELALIT 80 BAREVNÝ
VODA
VÝHODY
•
•
100
140
Hm.d.
100
100
330
200
30
250
30 - 40
Snadná aplikace a údržba, dobrá penetrace povrchu
Vhodný pro špatně odvětratelné prostory , dobré mechanické parametry
SKLADOVÁNÍ A ZÁRUČNÍ DOBA
Skladuje se v uzavřených obalech, v krytých suchých skladech při teplotě 5-25°C odděleně od
tvrdidel. Záruční doba je 12 měsíců od data výroby.
CERTIFIKACE SYSTÉMU
Systém:
Certifikován:
Číslo cert.:
Ze dne:
CHS-EPOXY 516
ZÚLP PRAHA
405 0136 113
22.06.2004
APLIKAČNÍ LIST
EPOXY SYSTÉMY – STAVEBNÍ CHEMIE
INFORMACE O APLIKACI
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PŘED APLIKACÍ
•
Před smícháním dodržujte doporučené skladovací podmínky. Dodržujte
skladovací teplotu 5°C až 25°C v suchých prostorách.
•
Vždy před aplikací penetrace nebo kompozice se podrobně seznamte se
zásadami bezpečné práce a doporučenými aplikačními postupy
•
Použití jiných než doporučených tvrdidel musí vždy předem být konzultováno
s pracovníky Technického Servisu Spolchemie
1.1.
1. PENETRAČNÍ NÁTĚR
Příprava podkladu
•
Betonový podklad musí být suchý, rovný, bez prasklin, vyzrálý nejméně 28
dní
•
Musí být izolován proti vlivům spodní vlhkosti nebo podsklepen
•
Povrch musí být zatažený dřevěným nebo plstěným hladítkem, nesmí být
kletován ani poprašován cementem
•
Před vlastní pokládkou musí být čistý. Je-li povrch podkladu poškozený
(drolení, koroze, vystouplé cementové mléko apod.), příp. znečištěný naftou,
oleji, asfaltem apod., musí se provádět přebroušení, otryskání pískem nebo
lépe ocelovými kuličkami, otryskání tlakovou vodou nebo jiný ověřený resp.
vhodný způsob úpravy podkladu.
•
Vyhovuje-li podkladový beton všem požadovaným parametrům, provádí se
minimálně 24 hodiny před vlastním kladením penetrace podkladu. Smyslem
penetrace je zejména vytěsnit z povrchu betonu vzduch, zakotvit prachové
částice a vytvořit adhezní můstek.
Požadované parametry betonového podkladu dle ČSN 744 505:
Pevnost v tlaku pro pojízdné plochy
min. 21,5 MPa
min. 14.7 MPa
Pevnost v tlaku pro pochůzné plochy
min. 1,5 MPa
Přídržnost
1.2.
•
1. 3.
Mísící poměr
Mísení se provede v předepsaných poměrech:
CHS-EPOXY 516 (Složka A)
TELALIT 170 (Složka B)
VODA (Složka C)
100 hm. dílů
140 hm. dílů
200 hm. dílů
Mísení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CHS-EPOXY 516 se ručně nebo pomocí mechanického míchadla smísí
s TELALITEM 170 a po důkladné homogenizaci se kompozice za neustálého
míchání doředí vodou
Penetrační nátěr se nanáší nejlépe asfaltérskými košťaty, plstěnými válečky,
příp. štětcem.
Provádí se opakovaně až do úplného nasáknutí podkladu
Na povrchu však nesmí vznikat vrstva zaschlého penetračního nátěru
Technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry je 24 hodiny při teplotě
20°C.
Teplota podkladu by neměla klesnout pod 15°C
Maximální vlhkost podkladu do 8 % hmot.
2. VRCHNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR NA BETONOVÉ PODKLADY
Pro penetraci doporučujeme použít vodouředitelný penetrační nátěr na bázi
CHS-EPOXY 516/TELALIT 170 viz výše.
Aplikuje se na napenetrovaný čistý povrch 24 hodin po penetračním nátěru
Odstín nátěru určuje použitá složka B – probarvený TELALIT 80
EPOXY SYSTÉMY – STAVEBNÍ CHEMIE
2.1.
2. 2.
APLIKAČNÍ LIST
Mísící poměr
•
Mísení se provede v předepsaných poměrech:
Bílý odstín
Barevný odstín
CHS-EPOXY 516 (Složka A)
100 hm. dílů
100 hm. dílů
TELALIT 80 (Složka B)
330 hm. dílů
250 hm. dílů
VODA (Složka C)
30 hm. dílů
30-40 hm. dílů
Mísení
•
Před vlastním zpracováním se TELALIT 80 dokonale promíchá v celém
objemu tak, aby se dobře dispergovaly hrubší podíly plniva a pigmentu, které
by mohly delším skladováním sedimentovat.
•
CHS-EPOXY 516 se ručně nebo pomocí mechanického míchadla smísí s
Telalitem 80 cca 2-3 minuty
•
Po důkladné homogenizaci obou složek se kompozice CHS-EPOXY 516/
TELALIT 80 za stálého míchání doředí předepsaným množstvím vody a
mísení obou složek probíhá další cca 2-3 minuty
•
K přípravě nátěrové hmoty doporučujeme nádoby, které se po použití dají
dobře očistit (např. z PVC nebo PE).
2.3.
•
•
•
•
•
Aplikace
Nanášení nátěru se provádí vlasovými kartáči, válečky nebo asfalterským
koštětem
Nátěr je schopen běžného používání po 24 hodinách, úplně dotvrzen je
prakticky po jednom týdnu při normální teplotě, více viz Kap. Technické
parametry
Doba zpracovatelnosti cca max 150 minut dle teplotních podmínek viz Kap.
Technické parametry
Nátěr se aplikuje ve dvou vrstvách
Technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry je minimálně 24 hodiny při
teplotě 20°C
3. VYROVNÁVACÍ, VYSPRÁVKOVÉ A LEPÍCÍ TMELY
Úprava betonu a penetrace viz kap Příprava podkladu a penetrace
•
3.1.
•
Mísící poměr
Složky systému se smísí v předepsaném mísícím poměru:
APLIKACE:
CHS-EPOXY 516 (Složka A)
TELALIT 170 (Složka B)
Cement SP 325 (400)
Břidlice (jemně mletá M40/II)
Křemenný písek (1 – 2 mm)
Vápenec jemně mletý
VODA (Složka C)
3.2.
Vyrovnávací
tmely
Opravy výtluků
v betonových deskách
Opravy prošlapaných
schodů
100 hm. dílů
140 hm. dílů
200 hm. dílů
100 hm. dílů
140 hm. dílů
200 hm. dílů
220 hm. dílů
100 hm. dílů
140 hm. dílů
240 hm. dílů
500 hm. dílů
220 hm. dílů
130 hm. dílů
130 hm. dílů
Max. 100 hm. dílů
Mísení
•
•
3.3. Aplikace
•
•
•
CHS-EPOXY 516 se ručně nebo pomocí mechanického míchadla smísí
s TELALITEM 170 a po důkladné homogenizaci se kompozice smíchá
s plnivy a za neustálého míchání doředí vodou
Mísení se provede v předepsaných poměrech.
Připravený tmel se nanáší stěrkou nebo špachtlí
Oprava schodů: hmota se nanáší ve vrstvě až do 5 cm v jednom záběru do
připraveného bednění na vyšlapaných schodech. Povrch se může zasypat
terasovou drtí o zrnitosti nejlépe kolem 4 mm a po zatvrdnutí se povrch
vybrousí
Finální povrchová úprava se provádí krycí pigmentovanou nátěrovou hmotou
APLIKAČNÍ LIST
EPOXY SYSTÉMY – STAVEBNÍ CHEMIE
•
Doba zpracování a vytvrzení viz strana Technické parametry
ČISTĚNÍ
Nářadí a všechny pracovní pomůcky okamžitě po použití očistit ředidly na bázi acetonu.
V případě vytvrdnutí lze nářadí od zbytků kompozice očistit mechanicky. V případě kontaktu
kompozice s pokožkou okamžitě omýt teplou vodou s mýdlem
ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE S EPOXY SYSTÉMY
•
Důsledným používáním ochranných pomůcek se chraňte před přímým
kontaktem Vaší pokožky a očí s epoxy materiály
•
Důsledným zabezpečením odvětrání se chraňte před nadýcháním výparů
•
Vždy používejte ochranné rukavice při mísení a aplikaci materiálu
•
V případě potřísnění oka nechte oko otevřené a vymývejte min. 15 minut a
poté vyhledejte lékařskou pomoc. V případě potřísnění pokožky okamžitě
omývejte tekoucí vodou.
•
MSDS: Bezpečnostní list ke každému produktu je k dispozici na vyžádání
v elektronické podobě prostřednictvím emailu na: [email protected]
DOPORUČENÁ ÚDRŽBA POLAHY OPATŘENÉ NÁTĚREM
•
Pro čištění podlah opatřených nátěry je optimální běžný saponátový 1-3%
roztok s vlažnou, nikoliv horkou vodou
•
V případě, že je třeba použít horkou vodu, musí být podlahovina řádně
vytvrzená
•
Vysoce zamaštěné podlahy se myjí roztoky obsahující saponát s max.
2%ním roztokem chlornanu sodného, sody nebo louhu
•
Pokud je třeba použít rozpouštědel, je možné použít lakový benzín nebo
denaturovaný líh. Nedoporučujeme používání aromatických a kyslíkatých
rozpouštědel včetně acetonu, butyl a ethyl acetátu
•
Pro údržbu je třeba se vyvarovat speciálních přípravků pro kameninu-sanitu,
obsahující organické kyseliny, jako kyselinu mravenčí, octovou apod. v
koncentracích nad 5 %
•
Suchou cestou se podlahy mohou čistit po 3 dnech od aplikace po
dokonalém zatvrdnutí.
•
Strojně by se měly podlahy potěry čistit nejdříve po 10 dnech od aplikace.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Informace uvedené v tomto aplikačním listě, především rady pro zpracování a použití výrobků
Spolchemie a.s. jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech z oblasti vývoje
stavebních systémů při standardních podmínkách a řádném skladování a užívání. Vzhledem
k různorodosti našich materiálů, charakteru a úpravě podkladu, rozdílným klimatickým
podmínkám a dalším vnějším vlivům nemusí být postup na základě uvedených informací, ani
jiných psaných či ústních doporučení, zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Všechny
námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím
podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického
listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na naší webové stránce
www.spolchemie.cz.
* PRO DALŠÍ INFORMACE PROSÍM KONTAKTUJTE PRACOVNÍKY NAŠEHO
TECHNICKÉHO SERVISU NEBO NAŠE DISTRIBUTORY
APLIKAČNÍ LIST
EPOXY SYSTÉMY – STAVEBNÍ CHEMIE
TECHNICKÉ PARAMETRY
Forma
Složka A je tekutá, čirá, epoxidová pryskyřice. Složka B v případěTELALITU
80 probarvené tvrdidlo. TELALIT 170 je čiré tvrdidlo.
Základní parametry: vytvrzená kompozice (CHS-EPOXY 516/ TELALIT 170/TELALIT 80)
Mez pevnosti vPevnost v tahu
MIN. 40
MPa
Pevnost v tlaku
MIN. 25
MPa
Nasákavost za 7 dní/23°C
10,9
%
Tvrdost kyvadlem
14 dní /28% (65 % při použití kyvadla
Doba zpracování a vytvrzování systému
1. NEPLNĚNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM CHS-EPOXY 516/TELALIT 80
Teplota
20°C
30°C
Doba zpracování, min.
150
130
Pochůznost, hod.
5
4
Plně vytvrzené, dní
14
13
Technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry:
24 hodin
2. PLNĚNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM CHS-EPOXY 516/TELALIT 80/TELALIT 170
Teplota
20°C
30°C
Doba zpracování, min.
180
150
Pochůznost, hod.
10
8
Plně vytvrzené, dní
14
13
Technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry:
24 hodin
Mezní podmínky pro aplikaci
Minimální teplota vzduchu a podkladu:
Maximální teplota vzduchu a podkladu:
* dle typu tvrdidla
Aplikace jednotlivých nátěrů
SPOTŘEBA
•
•
•
+ 15°C /+10 °C *
+ 30°C /+30 °C
min. 24 hodin přestávka
Penetrační nátěr CHS-EPOXY 516/TELALIT 170: 0,2 - 0,7 kg/m2 pro jeden
nátěr (doporučuje se provést 1-2 penetrační nátěry)
Vrchní nátěr CHS-EPOXY 516/TELALIT 80: 0,2 kg/m2 pro jeden nátěr
(doporučuje se provést 2 nátěry)
Kompozice – tmely & stěrky – dle stupně naplnění
BALENÍ
CHS-EPOXY 516 (SLOŽKA A)
TELALIT 80 (SLOŽKA B)
TELALIT 170 (SLOŽKA B)
Spolchemie a.s
Revoluční 86, 400 32, Ústí nad Labem
Česká Republika
Tel: +420 47 716 3801, Fax: +420 47 716 3244
Email: [email protected]
www.spolchemie.cz
50, 200 kg
50 kg
50 kg
Vydáno
Revidováno
11/ 2001
12/ 2008

Podobné dokumenty

Technický list 20.15 Podlahový epoxy nátěr

Technický list 20.15 Podlahový epoxy nátěr vysátím průmyslovým vysavačem, zbroušením, frézováním, brokováním apod. Podklad musí být izolovaný proti spodní vlhkosti. V případě vlhkých betonů může vzlínáním spodní vlhkosti docházet k odlupová...

Více

Technický list

Technický list se provádí některou z obvyklých nátěrových metod - nátěrem štětcem, příp. asfaltérskými košťaty, stříkáním, máčením atd. Minimální teplota, při které lze penetrovat, je 15 °C. Při nižších teplotách...

Více

Technický list

Technický list eurocol – the strong connection Za účelem zajištění souladu podkladu s němckým standardem DIN 18202 a zaručením

Více

Technický list

Technický list Room climate:

Více

Čáslav ze sborníků 1881-2011

Čáslav ze sborníků 1881-2011 ministerstvu školství pronajímána za 23.000 Kč ročně. Evangelické církvi byla protiprávně odebrána v roce 1960 a pak až do devadesátých let 20. století sloužila různým vzdělávacím institucím. Po re...

Více

hydroizolace - Střešní nátěry AUSTIS

hydroizolace - Střešní nátěry AUSTIS hladítkem je možné provést nivelačním válečkem (ježkem). Spotřeba min. 1,1 kg/m2. Technologická přestávka mezi první a druhou vrstvou je min. 24 hodin. Směs FORTE BAKu je možné přiředit vodou, m...

Více

elastosil m 4511 - Transtech Tooling

elastosil m 4511 - Transtech Tooling Pokud se bude do formy odlévat epoxidová nebo polyuretanová pryskyřice použije se k vytvrzování Elastosilu M 4511 s 5 % hm. tvrdidla Catalyst T 21 s dlouhou dobou zpracování a vytvrzování. Pro form...

Více