Seznam onemocnění léčitelných pupečníkovou krví

Komentáře

Transkript

Seznam onemocnění léčitelných pupečníkovou krví
Seznam onemocnění léčitelných pupečníkovou krví
Akutní leukémie
•
•
•
•
Akutní
Akutní
Akutní
Akutní
lymfoblastická leukémie (ALL)
myelogenní leukémie (AML)
bi-fenotypická leukémie
nediferencovaná leukémie
Chronické leukémie
•
•
•
•
Chronická myelogenní leukémie (CML)
Chronická lymfocytická leukémie (CLL)
Juvenilní chronická myelogenní leukémie (JCML)
Juvenilní myelo-monocytická leukémie (JMML)
Myelodysplastické syndromy
•
•
•
•
•
Refrakterní anémie (RA)
Refrakterní anémie s kruhovými sideroblasty (RARS)
Refrakterní anémie s vysokým počtem blastů (RAEB)
Refrakterní anémie s vysokým počtem vyvíjejících se blastů (RAEB-T)
Chronická myelo-monocytická leukémie (CMML)
1
Onemocnění krvetvorných buněk
•
•
•
•
Aplastická anémie (závažná)
Fanconiho anémie (FA)
Paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH)
Aplázie červených krvinek, erytroblastopenie (PRCA)
Myeloproliferativní onemocnění
•
•
•
•
Akutní myelofibróza
Myelofibróza (Agnogenní myeloidní metaplázie)
Polycytémia vera
Esenciální thrombocytémie
Lymfoproliferativní onemocnění
•
•
Non-Hodgkinův lymfom
Hodgkinův lymfom
Nedědičné abnormality červených krvinek
•
•
Beta-thalasémie major
Srpkovitá anémie
Onemocnění fagocytů
•
•
•
Chediak-Higashiho syndrom
Chronická granulomatózní choroba
Nedostatek neprofilového aktinu
•
Retikulární dysgeneze
Nedědičné metabolické poruchy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mukopolysacharidóza (MPS)
Hurlerův syndrom (MPS-IH)
Scheieův syndrom (MPS-IS)
Hunterův syndrom (MPS-II)
Sanfilippův syndrom (MPS-III)
Morquiův syndrom (MPS-IV)
Maroteaux-Lamyův syndrom (MPS-VI)
Sly syndrom, Beta-glukuronidázová deficience (MPS-VII)
Adrenoleukodystrofie
Mukolipidóza typu II * (Onemocnění I-buněk)
Krabbova choroba
Gaucherova choroba
Niemann-Pickova choroba
Wolmanova choroba
Metachromatická leukodystrofie
Onemocnění histiocytů
•
•
•
2
Familiální erytrofagocytická lymfohistiocytóza
Histiocytóza-X
Hemofagocytźa
Nedědičná onemocnění imunitního systému
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ataxia-telangiektásia
Kostmannův syndrom
Deficit v adhezi leukocytů
DiGeorgeův syndrom
Syndrom nahých lymfocytů (Bare Lymphocyte Syndrome)
Omennův syndrom
Těžká kombinovaná imunodeficience (SCID)
SCID s adenosin-deaminázovou deficiencí
SCID s absencí T- a B- lymfocytů
SCID s absencí T- lymfocytů a normálních B-lymfocytů
Běžná variabilní imunodeficience (CVID)
Wiskott-Aldrichův syndrom
Lymfoproliferativní onemocnění spojené s chromozómem X
Další nedědičná onemocnění
•
•
•
•
Lesch-Nyhanův syndrom
Hypoplazie chrupavek (Cartilage-Hair Hypoplasia)
Glanzmannova trombasténie (Glanzmann Thrombasthenia)
Osteopetróza*
Nedědičné abnormality krevních destiček
•
Amegakaryocytóza/Kongenitální trombocytopenie
Onemocnění plazmatických buněk
•
•
•
Mnohočetný myelom
Leukémie plazmatických buněk (Plasma Cell Leukemia)
Waldenstromova makroglobulinémie
Další maligní onemocnění
•
•
•
•
Rakovina prsu
Ewingův sarkom
Neuroblastom
Karcinom buněk ledvin
Ostatní onemocnění
•
•
•
•
•
•
Chronický aktivní Epstein-Barrův virus (lidský herpesvirus 4, HHV-4)
Evansův syndrom
Roztroušená skleróza
Revmatoidní artritida
Systémový lupus erytematosus
Dysplázie brzlíku
Další využití pupečníkové krve
3
•
•
•
Léčba akutního radiačního syndromu (ARS)
Využití regeneračních schopností mezenchymálních kmenových buněk (MSC)
Využití pupečníkové krve jako roborans při těžkém onemocnění, kdy dochází k
vyčerpání imunity (chemoterapie, sepse..
Zdroj informací: Internetové stránky a odborné publikace, (National Marrow Donor
Program)

Podobné dokumenty

SAMBUKUS

SAMBUKUS škodě však většina osvědčených receptů pozvolna upadla v zapomenutí. Současný, tzv. „návrat k přírodě“ a zájem o rostliny je podpořen izolováním přírodních látek, často nenahraditelných. Některé z ...

Více

Klinické projevy

Klinické projevy ztluštění intimy arterií, hluchota, postižení neuronů centrálního a periferního nervstva

Více

Česko - korejská konverzace - k tisku

Česko - korejská konverzace - k tisku Mám hlad jako vlk a žízeĖ jako trám.

Více

Synopse projektu RAPID

Synopse projektu RAPID NovoSeven je po naředění aplikován jako bolusová intravenózní injekce po dobu 2 – 5 minut. Neměl by být přidáván do infúzních roztoků nebo podáván v kapénkové infúzi. NovoSeven® je určen k léčbě kr...

Více

Imunodeficience - Ústav imunologie

Imunodeficience - Ústav imunologie Rozpoznání mikroorganismů v buňce probíhá na několika úrovních: TLR systém na membránách TLR na intracelulárních membránách

Více

Erythema nodosum

Erythema nodosum došlo ke klonální expanzi autoreaktivních T lymfocytů, která je typická pro Omennův syndrom (4). Přítomnost defektních T lymfocytů vedla ke kožnímu postižení v obou případech. GVHD může být způsobe...

Více

SEVARON s. r. o. Ceník platný od 1. 12. 2012

SEVARON s. r. o. Ceník platný od 1. 12. 2012 Amoxid 800 mg/g (pro telata, prasata, brojlery kura domácího) Doxipan 200 mg/g ( pro brojlery, krůty, prasata a neruminující telata) Antibiotické premixy pro medikaci krmiva Microamox 300 mg/g (obd...

Více

Patologie

Patologie • Histologická stavba nádorů. Znaky malignity. Paraneoplastické projevy. • Příčiny nádorů (změny na úrovni buňky, klonalita, kancerogenní látky, záření, viry, dědičné faktory). Nádorový růst. • Kla...

Více