Přihláška na jachtařský kurz pro kapitánský průkaz RYA

Komentáře

Transkript

Přihláška na jachtařský kurz pro kapitánský průkaz RYA
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ / COURSE BOOKING FORM
Účast zprostředkovává
Kurz organizuje
Škola jachtingu s.r.o.
Antonína Procházky 8
623 00 Brno
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 737 243 001
Email: [email protected]
Web: www.skolajachtingu.cz
Fax: +420 543 232 036
FOTO
PHOTO
(PRAKTICKÉ KURZY /
Bližší informace:
http://www.altumare.cz/skipper_kurzy-cz.htm
[email protected]
tel. 530 331 311
GSM 774 812 446
PRACTICAL COURSES)
Prosím, vyplňte čitelně hůlkovým písmem./ Please fill in capital letters.
Jméno a příjmení:
Full name:
Adresa:
Address:
Datum a místo nar.:
Date & place of birth:
Email:
Telefon:
Phone:
Druh kurzu:
Course type:
RYA Competent Crew PRACTICAL
RYA Day Skipper THEORY
RYA Day Skipper PRACTICAL
RYA Coastal/Yachtmaster THEORY
RYA Coastal Skipper PRACTICAL
NYS Master of Yacht – Coastal PRACTICAL
NYS Master of Yacht – Offshore PRACTICAL
RYA Yachtmaster Coastal - preparation + EXAM
RYA Yachtmaster Offshore - preparation + EXAM
Termín:
Course date:
Číslo pasu nebo OP:
Passport or ID number:
Státní příslušnost:
Nationality:
ÚDAJE O PLATBĚ / PAYMENT METHOD: BANKOVNÍ PŘEVOD/BANK TRANSFER
PLATBA V HOTOVOSTI/CASH
Číslo účtu / Account number:
Podepsané přihlášky prosím zasílejte poštou, emailem nebo faxem. Přihláška má platnost závazné smlouvy. Při
platbě bankovním převodem je nutno uvádět jako variabilní symbol číslo faktury. V případě, že se kurz plně
neobsadí, Škola jachtingu s.r.o. si vyhrazuje právo změny termínu kurzu.
Please send the signed Booking Form by post, email or fax. This Booking Form is considered as binding contract.
In case of bank transfer payment please give the invoice number as the variable symbol. In case the course
is not fully booked the School reserves the right to change the course dates.
SOUHLASÍM S PŘILOŽENÝMI SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI Školy jachtingu s.r.o.
Podrobné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí této přihlášky.
Svým podpisem souhlasím se zavedením a zpracováním svých osobních údajů do databáze klientů Školy jachtingu s.r.o.
I HAVE READ THE TERMS AND CONDITIONS OVERLEAF AND FULLY UNDERSTAND AND ACCEPT THEM.
Detailed Terms and Conditions are part of this Booking Form.
By signing this form, I agree with the introduction and processing of my personal data to client database of NYS – Škola jachtingu s.r.o.
……………………………………………..
Podpis účastníka kurzu / Signature
………………………….……..................
Místo a datum / Date and place
DOTAZNÍK: / QUESTIONNAIRE:
1)
Jsem vlastníkem nějakého oprávnění k řízení plavidla (pokud ano, uveďte typ):
I have some skipper's licence (if yes, please give details):
Počet najetých mil: / Miles at sea total:
z toho jako skipper: / As skipper:
3) Počet dní na moři: / Days at sea:
z toho jako skipper: / As skipper:
z toho hodin v noci: / Night hours:
4) Počet přeplaveb delších než 60 Nm: / Passages over 60 miles:
z toho jako skipper: / As skipper:
z toho hodin v noci: / Night hours:
5) Jsem držitelem průkazu radiooperátora námořní služby: typ, číslo, datum vydání
2)
Radio Operator's Qualification (type, date of issue):
6)
Máte Kurz první pomoci? Typ, datum:
First Aid Certificate (type, date of issue):
7) Jak jste se o nás dozvěděl(a)? / How did you find out about our school?
internet
tisk / magazine
od známých / friends
na výstavě / boat show
jinak - jak? / other - how?
__________________________________________________________________________________________________
ZDRAVOTNÍ PROHLÁŠENÍ: / HEALTH DECLARATION:
Prosím vyplňte v případě účasti na praktickém kurzu. / Please fill in for practical courses.
Informace o zdravotním stavu jsou striktně důvěrné a budou použity pouze pro vnitřní potřebu Školy jachtingu.
This information will be treated with the strictest confidence.
Jachting je sportovní aktivita, která může být fyzicky náročná. Je zodpovědností každého účastníka kurzu, aby posoudil,
jestli je dostatečně fyzicky zdatný a zdráv, aby se mohl praktického výcviku zúčastnit. Je nutné, aby instruktor věděl o
možných zdravotních komplikacích. Pokud si nejste jisti, zda ze zdravotních důvodů kurz zvládnete, poraďte se se svým
lékařem.
Sailing is an activity sport and it is the responsibility of students to ensure that they are fit and healthy to sail. The
Principal and Instructor must be made aware of any potential problem. If you are in any doubt as to your fitness to take
part in a practical course you should consult your GP.
Jste podle svého nejlepšího vědomí dostatečně fyzicky zdatný/zdatná, abyste mohl/a kurz absolvovat?
Are you to the best of your knowledge physically fit to participate in this course?
ANO/YES
NE/NO
Trpíte, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, některou z následujících chorob? Epilepsie, diabetes, srdeční choroby,
astma, závratě. Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti.
To the best of your knowledge, do you suffer from any of the following diseases? Epilepsy, diabetes, heart disease,
asthma, giddy spells. If yes, please give details.
ANO/YES
NE/NO
__________________________________________________________________________________________________
KONTAKT V NOUZI: / NEXT OF KIN DETAILS:
Prosím vyplňte v případě účasti na praktickém kurzu. / Please fill in for practical courses.
Uveďte kontaktní údaje osoby, která s Vámi není na kurzu a kterou je možno kontaktovat v případě nouze.
Please give details of next of kin or person to be contacted in emergency.
Jméno (povinné!): / Full name (compulsory!):
Vztah k Vám: / Relationship:
Telefon (povinné!): / Phone (compulsory!)
Adresa: / Address:
E-mail:
Čestně prohlašuji, že jsem na otázky odpověděl(a) pravdivě. / I declare I have answered all questions
truthfully.
……………………………………………..
Podpis účastníka kurzu / Signature
………………………….……..................
Místo a datum / Date and place
SMLUVNÍ PODMÍNKY
1 PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY: Přijímáme e-mailem nebo prostřednictvím elektronické přihlášky na www.skolajachtingu.cz. Předběžné přihlášky
nejsou závazné pro Školu ani pro studenta. Na základě předběžné přihlášky bude studentovi zaslána závazná přihláška, kterou je třeba
podepsanou obratem doručit na adresu Školy - poštou, emailem nebo faxem.
2 ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY: Přihláška je považována za závaznou a platnou v okamžiku doručení podepsané přihlášky na adresu Školy a
zaplacení zálohy v požadované výši.
3 POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY: Škola písemně potvrdí přijetí přihlášky a zaplacení zálohy do 7 dnů od obdržení.
4 ZÁLOHA: a) V případě rezervace více než 28 dní před začátkem kurzu je požadována záloha 50% z ceny kurzu. Doplatek je nutno zaplatit
nejpozději 28 dní před začátkem kurzu.
b) Při rezervaci v době kratší než 28 dní před začátkem kurzu je nutno uhradit plnou cenu.
c) Pokud student nezaplatil doplatek ceny do doby 28 dní před začátkem kurzu, zašle Škola písemnou upomínku emailem na uvedenou adresu.
Pokud nebude doplatek uhrazen do 21 dnů před začátkem kurzu, vyhrazuje si Škola právo nabídnout místo v kurzu jiným zájemcům.
d) Pokud se Škole podaří toto místo prodat jinému zájemci, propadne studentovi pouze záloha.
e) Pokud se Škole nepodaří místo v kurzu prodat, bude student povinen uhradit celou cenu kurzu.
5 TRVÁNÍ KURZU:
Víkendové teoretické kurzy začínají v sobotu přibližně v 9 hodin a končí v neděli přibližně v 18 hodin.
5-tidenní praktické kurzy začínají obvykle v sobotu přibližně v 18 hodin a končí ve čtvrtek přibližně v 18 hodin, 6-ti denní praktické kurzy začínají
obvykle v sobotu přibližně v 18 hodin a končí následující sobotu přibližně v 9 hodin.
Praktická zkouška následující po praktickém kurzu začíná obvykle večer nebo následující den po skončení kurzu a trvá 1-2 dny podle počtu
účastníků. Časový plán zkoušky bude upřesněn před začátkem kurzu.
Všechny časy jsou pouze orientační, na případné změny budou studenti upozorněni před začátkem kurzu. V případě praktického výcviku časy
samozřejmě závisí na počasí, na rozhodnutí kapitána/instruktora a na plavbyschopnosti lodi v danou dobu.
6 OPOŽDĚNÝ PŘÍJEZD, ZRUŠENÍ ÚČASTI NA KURZU
a) Pokud se z nějakého důvodu nemůžete dostavit do začátku kurzu, prosím informujte nás co nejdříve.
b) Pokud se student nemůže zúčastnit kurzu z důvodu nemoci nebo jiných závazků, je povinen informovat Školu co nejdříve. Pokud bude nutné
zrušit účast na kurzu v době kratší než 28 dní před začátkem kurzu, udělá Škola vše pro to, aby prodala místo na kurzu jinému zájemci. Pokud se
najde jiný zájemce, propadne studentovi pouze záloha. Pokud ne, je student povinen uhradit plnou cenu kurzu. Doporučujeme uzavřít
cestovní a storno pojištění!
c) Pokud se student na kurz z jakéhokoliv důvodu na kurz nedostaví a Školu o tom neinformuje, celá zaplacená částka automaticky propadá a
Škola nemá ke studentovi žádné další závazky.
7 POZDNÍ NÁVRAT LODĚ Z KURZU: Pokud se z jakéhokoliv důvodu zpozdí návrat lodě z praktického kurzu, může student zůstat na lodi na
náklady školy (strava a pobyt na lodi) nebo se vrátit domů na vlastní náklady. Jinou zodpovědnost Škola v tomto případě nemá.
8 MLADŠÍ 18ti LET: Studenti mladší 18ti let se mohou kurzů zůčastnit pouze v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce. Přihláška musí být
podepsána rodičem/zákonným zástupcem a tato skutečnost u u podpisu zmíněna.
9 VÝUKA NA VAŠÍ VLASTNÍ LODI: a) Platí všechny zde uvedené podmínky. Výdaje budou vyčísleny a zaplaceny před začátkem kurzu, pokud
se obě strany nedohodnou jinak. Cena kurzu bude stanovena individuálně v závislosti na počtu účastníků, časovém harmonogramu a místě
kotvení lodě.
b) Studentova loď musí být vybavena dle standardů NYS/RYA, student poskytne instruktorovi stravu a vhodné místo na spaní po dobu pobytu
instruktora na lodi.
c) Pojištění: majitel musí informovat svou pojišťovnu, že na lodi bude vyučovat kvalifikovaný instruktor, nicméně majitel lodě zůstává za všech
okolností kapitánem. Majitel také potvrzuje, že jeho pojistka pokrývá veškeré aspekty normálního námořního pojištění pro oblast očekávané
plavby, včetně oblastí, kam se loď může dostat v případě nepříznivých povětrnostních podmínek.
10 ZDRAVÍ: Studenti se specifickými zdravotními problémy by se měli informovat u svého lékaře, zda je pro ně jachting bezpečný. O případném
zhoršeném zdravotním stavu je nutno informovat instruktora a ředitele školy spolu s přihlášením na kurz. Přivezte si s sebou potřebné osobní
léky.
Studentům doporučujeme, aby si na praktický kurz vzali s sebou léky proti mořské nemoci. O vhodném léku se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem.
11 ROZHODNUTÍ INSTRUKTORA/KAPITÁNA: Pokud je instruktor kapitánem, jsou jeho rozhodnutí na školní lodi v každém případě
konečná.
a) Rozhodnutí kapitána: Od okamžiku, kdy kapitán vstoupí na palubu lodi určené k výuce, jsou jeho rozhodnutí v souladu s námořní praxí vždy
konečná a nezvratná.
b) Všichni studenti a členové posádky budou respektovat příkazy a rozhodnutí kapitána po celou dobu trvání kurzu, na lodi i na břehu, dokud
kurz neskončí a instruktor/kapitán loď neopustí. Autorita kapitána je svrchovaná dnem i nocí v souladu s námořním právem.
c) Pokud z jakéhokoliv důvodu student neakceptuje příkaz kapitána nebo jeho určeného zástupce, ať tento příkaz student považuje za rozumný
nebo ne, dostává se student do rozporu s námořním právem. Kapitán v takovém případě přijme taková opatření a rozhodnutí, která považuje za
důležitá pro soužití a pohodu na lodi a v posádce. Pokud bude student vysazen na břeh v nejbližším přístavu, Škola ztrácí ke studentovi veškeré
závazky a student nemá nárok na žádnou náhradu finanční ani jinou.
12 ČAS STRÁVENÝ NA VODĚ: Škola se bude snažit poskytnout studentům maximum času na vodě. Pokud ale dle názoru kapitána není další
plavba možná, ať z důvodů zhoršeného počasí, bezpečnosti nebo z jiných důvodů, je toto rozhodnutí kapitána konečné.
13 VÝMĚNA LODI: Pokud Škola z důvodu závady, zpoždění nebo jiných důvodů poskytne na kurz jinou loď, než bylo původně určeno, neovlivní
to nijak platnost závazných přihlášek a těchto Smluvních podmínek.
14 ZRUŠENÍ KURZU ZE STRANY ŠKOLY: Pokud z jakéhokoliv důvodu Škola nemůže uspořádat kurz nebo se školní loď stane plavby
neschopnou, bude Škola informovat studenty ihned jakmile tuto informaci zjistí. V takovém případě vrátí Škola studentům částku nebo poměrnou
nevyužitou část částky zaplacené za kurz, tím veškeré závazky Školy vůči studentovi končí.
15 POJIŠTĚNÍ ŠKOLY: Škola je pojištěna pro potřeby a rozsah výuky, požadavky jednotlivých studentů se ovšem mohou lišit. Škola silně
doporučuje studentovi uzavřít vlastní úrazové, nemocenské, cestovní a storno pojištění, případně jakékoliv další pojištění, které student
považuje za vhodné a potřebné. Student souhlasí, že podmínky pojištění Školy jsou dostatečné. Pojištění školy je k dispozici k nahlédnutí
vkanceláři Školy v Brně.
16 ODPOVĚDNOST: Škola nezodpovídá za vozidla studentů zaparkovaná v marině, ani za věci studentů odložené ve vozidle, na pontonech, v
lodi ani v prostorách Školy.
Škola nenese zodpovědnost za studenty při pohybu v prostorách Školy, v marině ani na lodi. Všichni studenti se účastní kurzů na vlastní
nebezpečí a zodpovědnost.
17 POŠKOZENÍ A ZTRÁTY MATERIÁLU: Z důvodu bezpečnosti je nutno jakékoliv poškození nebo ztrátu vybavení lodi či školy neprodleně
ohlásit instruktorovi/kapitánovi nebo řediteli školy. Studenti zodpovídají za ztrátu či poškození vybavení lodi nebo školy do výše 100euro za
předmět.
18 CERTIFIKÁTY: Nároky Školy jsou vysoké a certifikáty budou uděleny pouze těm studentům, kteří podle názoru instruktora a zkoušejícího
splní požadované standardy. Rozhodnutí Školy jsou konečná a budou studenty akceptována.
19 POVINNOSTI NA LODI: U všech studentů se očekává, že se budou během praktického kurzu podílet na přípravě jídla, úklidu a běžné
údržbě lodi dle pokynů instruktora.
20 FYZICKÁ ZDATNOST: Jachting je sportovní aktivita a může být fyzicky náročný. Každý student se musí rozhodnout, zda je dostatečně
fyzicky zdatný. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem. Případné zdravotní problémy Vás nemusí z účasti na kurzu nutně vyloučit. Je
ale nutné, aby o Vašem zdravotním stavu byl informován instruktor a ředitel školy již v době Vašeho přihlášení na kurz.
TERMS & CONDITIONS
1 BOOKING PROVISIONAL: Provisional bookings are accepted by email or electronic booking form at www.skolajachtingu.cz. Provisional
booking is not deemed binding upon the School or the Student. Upon receiving the provisional booking the School will send the firm Booking
Form, which needs to be signed and sent to the School office without delay.
2 FIRM BOOKINGS: Will be deemed firm once the Booking Form is received, completed in full and signed, and the minimum Deposit paid.
3 CONFIRMATION: The School will confirm the booking, in writing, within 7 days of receiving the Booking Forms.
4 DEPOSIT: A 50% deposit is required if the booking is over 28 days from the date of the course as per the enclosed literature.
a) The balance of payment is due 28 days prior to the date of the course.
b)If within 28 days of the date of the course full fee is required.
c) If within 28 days prior to the course the Student has not paid the balance of the fee, on the 28th day a reminder email will be sent to the
address overleaf. If 21 days from the date of the course the balance has not been received the School reserves the right to sell the Student’s
berth, named overleaf.
d) If the School is successful in selling this berth and mitigating its costs the student overleaf will only forfeit the deposit.
e) If the School fails to sell the berth, the Student will be liable for the full fee. If the Student fails to remit the balance due, it is agreed that 3%
per month can be added to the outstanding amount, on compound interest rates, from the twenty eighth day, prior to the course until paid.
5 COURSE DURATION:
Weekend Theory Courses, from approximately 0900 hours Saturday until 1800 hours Sunday.
5-Day Practical Courses, from approximately 1800 hours Saturday until 1800 hours the following Thursday. 6-Day Practical Courses, from
approximately 1800 hours Saturday until 0900 hours the following Saturday.
Practical Exam following the practical Course starts usually the evening or the next day after the finish of the course. The duration of the exam is
1-2 days, according to the number of parcticipants. The exam time plan will be announced prior to the start of the preparation course.
Note that these are only a guide and any variation will be announced prior to the course commencing. On practical courses, the times are, of
course, dependant upon the weather conditions and the Instructor's/Skipper's decisions and the sea-worthiness of the vessel at the time.
6 DELAY/NON ARRIVAL/CANCELLATION:
a) If you are likely to be delayed beyond the start of your course, please inform us as early as possible.
b) A student who cannot attend their course through illness or commitments elsewhere is requested to contact the school as soon as possible. If
it is necessary to cancel the course within twenty eight days of commencement of the course every possible attempt will be made to mitigate the
Student’s costs, to let the berth elsewhere. If successful the Student will only forfeit the deposit. If unsuccessful the Student will be expected to
pay the full fee. Travel and cancellation insurance is strongly recommended.
c) Any Student who fails to arrive, for any reason whatsoever including illness and has not notified the School, will automatically forfeit the total
monies paid and no liability by doing so shall attach to the School whatsoever.
7 LATE RETURN OF SAILING VESSEL: For whatever reason beyond the date of the course. The Students can stay onboard at the company’s
victualling expense or return home if they wish at their own expense. No liability shall extend beyond this.
8 UNDER 18’S: Under 18’s accepted when sailing with parent or guardian. All Booking Forms for under 18’s to be signed by parent or guardian,
stating this fact after the signature.
9 INSTRUCTION ON YOUR OWN YACHT: a)All conditions herein apply. The price of the tuition and possible extra costs will be agreed with
the student prior to the commencement of the course. The price of the course depends on the number of participants, time schedule and the
place where the vessel lies. Possible extra costs will be calculated and paid before the start of the course, if not agreed otherwise.
b) The Student’s vessel will be expected to be equipped with the minimum RYA standards and provide the Instructor with all bedding, victualling
whilst on board.
c) Insurances: The Owner must notify his Insurance Company that there will be a qualified Instructor onboard delivering tuition but the Owner
remains the Skipper at all times. It is also agreed that the owners insurance is fully comprehensive and covers all aspects of normal marine
insurance for the area in which the Skipper is expected to sail, with additional days leeway to allow for adverse weather
10 HEALTH: Students with special medical problems should check that their G.P. considers them safe to sail and advise the School of the
condition when booking, and both the Principal and Skipper when reporting for the course. Bring any personal medication necessary.
We reccomend that all Students bring their own seasickness medication. Consult your G.P. or pharmacist about suitable medication.
11 SKIPPER’S/INSTRUCTOR’S DECISIONS: On any of the Shool vessels, the Instructor is the Skipper and his/her decision is final at all
times.
a) Skipper’s Decisions: From the moment the Skipper steps onboard the instruction vessel in accordance with marine practice, the Skipper’s
decisions are final always.
b) All crew/students will accept all orders and decisions given to them by the Skipper at all times whilst onboard the School’s vessel or ashore,
for the duration of the course until the course is complete and the Skipper is no longer onboard the vessel. The Skipper’s authority is total day
and night in accordance with Marine Law.
c) If for any reason whatsoever a Student does not accept an order from the Skipper or his designated substitute, whether the Student considers
it to be reasonable or not, the Student shall be considered to be in breach of Marine Law. The Skipper shall take any action or decision he
considers fit for the well being of the vessel and crew. If The Student is placed ashore at the nearest port no liability whatsoever shall attach
itself to the School and neither shall the Student have redress for any expenses or unused portion of the fee, neither any redress against the
Skipper or School as a result of actions taken by the Skipper.
12 SEA TIME: Every attempt will be made to give pupils maximum sea time. However, if in the Skipper’s opinion weather conditions, safety or
any other consideration renders it imprudent, the Skipper’s decision is final.
13 VESSEL CHANGE: If the School changes vessels, due to any vessel becoming unsuitable, for any reason whatsoever, or delay in this in no
way affects the validity of the booking of the Terms and Conditions stated herein they remain good.
14 SCHOOL CANCELLATION: If, for any reason, the School is unable to fulfil a booking or a vessel becomes unseaworthy for any reason
whatsoever, the School will inform the Student immediately the knowledge is available. No liability shall attach itself to the School beyond the
refund of the full fee paid by the student(s) or unused portions thereof.
15 SCHOOL INSURANCE: The School is insured for Instruction. However Student’s needs vary. The School strongly advises that the Student
obtain their own insurance for Sickness, Illness, School Fees, Illness or Accident onboard, or any other reason the Student considers prudent for
his personal life style or well being. The Student agrees the School Insurance Policies are adequate. The Policy is available on request for
inspection at the School offices in Brno.
16 DISCLAIMER: No liability is accepted for any Student’s vehicles parked in the Marina grounds, or Student’s Possessions in the vehicle, on
the pontoons or in the Schools vessels or accommodation.
No liability is accepted for Students whilst on School grounds, in any of the School properties, on ladders, pontoons or vessels and all Students
participate in any aspect of any course at their own risk.
17 BREAKAGES OR DAMAGES: Howsoever caused must be immediately notified to the Skipper or Instructor for safety. Students shall be
liable for any loss or damage to School equipment, vessel’s equipment, up to and including the first €100 per item
18 CERTIFICATES: The School’s standards of instruction are high and certificates will only be issued at the end of a course if, in the opinion of
the School’s Instructors and Examiners, the Student has reached the necessary standard. The School’s decision shall be final and accepted by all
Students.
19 DUTIES ONBOARD: All Students will be expected to participate in cooking, cleaning vessel and routine maintenance as required by the
Instructor.
20 PHYSICAL FITNESS
Sailing is an activity sport and it is the responsibility of the student to ensure that they have an adequate level of fitness. Please check with your
G.P. if you are in any doubt. Should you suffer from any condition you should disclose this information to us at the time of booking. This need
not disqualify you from participation.

Podobné dokumenty

Omický zpravodaj červenec, srpen 2016

Omický zpravodaj červenec, srpen 2016 tak jsem jim to oznámila, až to bylo za mnou,“ usmívá se plavkyně Nikola Hájková. „Chvilku to vstřebávali, ale když jim došlo, co jsem dokázala, tak na mě začali být pyšní.“ O co že šlo? Na pohled ...

Více

Seznam servisních středisek

Seznam servisních středisek - důvodem uvedeného postupu je velký počet neoprávněných reklamací kterým má tento postup předejít. Navíc dává klientovi možnost konzultovat problém přímo v HW prostředí ve kterém má produkt zabud...

Více

Řeháková, B.

Řeháková, B. graphics of various kinds. For example, Macromedia Flash technology is widely used for animated illustrations. For the reasons of clarity and practicability such interactive environments are applie...

Více

zdarma - Lodě.cz

zdarma - Lodě.cz úkonu. Nemůže se tak stát, že na některé lodi dojde k opomenutí některých úkonů. Pan Brkič dokonce zašel tak daleko, že pro účely své společnosti odmítl přijímat personál z jiných charterovek s pou...

Více