červen

Komentáře

Transkript

červen
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:57
Str. 1
âERVEN 2009
O S L AV Y O S V O B O Z E N Í V E S TA R É M P L Z E N C I
Dne 2. kvûtna 2009 se ve Starém Plzenci a Sedlci konaly oslavy osvobození. Od
konce druhé svûtové války jiÏ letos uplynulo neuvûfiiteln˘ch 64 let, av‰ak na obûti,
které si tato válka vyÏádala, nelze zapomenout. U pomníkÛ ve Starém Plzenci a Sedlci se uskuteãnily pietní akty, pfii kter˘ch
pfiedstavitelé mûsta a dal‰í obãané uctili
památku obûtí obou svûtov˘ch válek.
V areálu sokolovny ve Starém Plzenci se
u pfiíleÏitosti oslav osvobození konalo
zábavné odpoledne, pfii kterém hrála
k tanci a poslechu country kapela Bábydou. Lidé si pochvalovali nejen muziku,
dobré obãerstvení, ale také skvûlé poãasí.
Pro dûti byly pfiipraveny zábavné hry a
soutûÏe, které zajistil Pion˘r Blovice.
Bûhem odpoledne mûli zájemci moÏnost
nav‰tívit kostel sv. Jana Kfititele na námûstí s odborn˘m v˘kladem.
Text a foto Eva Vlachová
Památku obûtí svûtov˘ch válek uctili pfiedstavitelé mûsta spolu s dal‰ími obãany.
JAKÁ BYLA PLZENECKÁ PADESÁTKA
Country kapela Bábydou v akci.
V sobotu 2. kvûtna se turisté se‰li v místní sokolovnû na jiÏ 9. roãníku pochodu
Plzenecká 50. Mohli si vybrat z nûkolika
tras, které se li‰ily svojí délkou. Na startu
se se‰lo témûfi 200 úãastníkÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií. âtvrtina z nich byli cyk-
listé, nejvût‰í zájem byl o trasu 10 a 15 km.
Dûkujeme v‰em organizátorÛm – cviãitelÛm Sokola a ASPV, ktefií vûnovali volnou sobotu na zaji‰tûní této akce.
Milena Benediktová
Foto Eva Vlachová
SoutûÏ s brãkem nebyla jednoduchá.
Dûti pfii soutûÏích se lÏiãkou a míãkem.
Pofiadatelky turistického pochodu. Zleva: Milena Benediktová, Jana Hermanová, Ivana Böhmová a Jana Kliková.
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:57
Str. 2
Strana 2
OBSAH
ÚVODNÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ZE ÎIVOTA MùSTA . . . . . . . . . . . . . 2–3
EKOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
SERIÁL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
HISTORIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–5
PRÁVNÍK VÁM RADÍ . . . . . . . . . . . . . 5
SPOLEâENSKÁ KRONIKA . . . . . . . . 5
KULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NA·E ·KOLY . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–10
JUNÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PION¯R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SPOLEâENSKÉ ORGANIZACE . . 12–13
KOLPINGOVA RODINA . . . . . . . . . . 13
âTENÁ¤I PÍ·Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
STALO SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–15
SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15–16
INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE
9. schÛze – dne 16. dubna 2009
RM
vzala na vûdomí negativní vyjádfiení
spoleãnosti Správa Ïelezniãní dopravní
cesty, s.o. k poÏadavku mûsta na osobní jednání a sdûlení spoleãnosti âD, a.s. Regionální správy majetku PlzeÀ o stávajícím
zastavení pfievodÛ nemovitého majetku, a
nesouhlasila proto s nabízen˘m bezúplatn˘m pfievodem pozemkÛ v ulici Pod Tratí
mûstu do doby vyfie‰ení pfievodÛ pozemkÛ
poÏadovan˘ch mûstem;
schválila uzavfiení smlouvy se spoleãností âEZ Distribuce, a.s o zfiízení vûcného
bfiemene na pozemcích mûsta parc.
ã. 228/3, 64 a 66 v k.ú. Star˘ Plzenec;
schválila uzavfiení smlouvy se spoleãností âEZ Distribuce, o uzavfiení budoucí
smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene a.s. na
pozemku mûsta parc. ã. 225/7 v k.ú. Star˘
Plzenec;
vzala na vûdomí Ïádost Miroslava ·a‰ka
o prodej budovy b˘valé vodárny postavené
na pozemku parc. ã. st. 78/2 v k.ú. Star˘
Plzenec v Heydukovû ulici a uloÏila MûÚ
zjistit oprávnûnost stávajícího uÏívání této
budovy Ladislavem S˘korou;
vzala na vûdomí informaci o nedodrÏování stanoven˘ch podmínek pronájmu
zahrádky parc. ã. 719/65 v k.ú. Star˘ Plzenec v Luãní ulici stávajícím nájemcem Erikou Dudá‰ovou a uloÏila MûÚ vyzvat jmenovanou k vyklizení pozemku a zvefiejnit
zámûr nového pronájmu;
vzala na vûdomí Ïádost manÏelÛ Mayerov˘ch o prodej pozemku pro stavbu rodinného domku ve mûstû;
schválila text smlouvy o uskladnûní
v˘kopku a souhlasila, na Ïádost Hany
RadyÀské listy – ãerven 2009
BlaÏkové a manÏelÛ Mollerov˘ch, s uskladnûním v˘kopku na pozemcích parc. ã. 375/1
a 375/37 v k.ú. Star˘ Plzenec a s uzavfiením
pfiíslu‰n˘ch smluv o uskladnûní podle
schváleného vzoru;
schválila poskytnutí finanãních pfiíspûvkÛ z rozpoãtu mûsta spoleãensk˘m a sportovním organizacím pÛsobícím na území
mûsta na jejich ãinnost v roce 2009;
schválila zlep‰en˘ hospodáfisk˘ v˘sledek
pfiíspûvkové organizace Bytové hospodáfiství Star˘ Plzenec za rok 2008 ve v˘‰i
108.813,71 Kã a jeho odvod do rezervního
fondu organizace;
souhlasila s otevfiením ãtvrté tfiídy v
Matefiské ‰kole Star˘ Plzenec od ‰kolního
roku 2009/2010;
nesouhlasila s prominutím místního
poplatku za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ za likvidaci
odpadu Janû Mildové v roce 2009;
schválila uzavfiení nájemní smlouvy se
spoleãností L’OR special drinks, s.r.o. o pronájmu ãástí pozemku parc. ã. 298/6 v k.ú.
Star˘ Plzenec pod hradem Radyní;
jmenovala Radku Beranovou nov˘m ãlenem kulturní a ‰kolské komise;
souhlasila s v˘jimkou – zv˘‰ením maximálního poãtu dûtí ve tfiídû v Matefiské ‰kole
Star˘ Plzenec na 28 dûtí od ‰kolního roku
2009/2010;
souhlasila s uzavfiením Matefiské ‰koly
Star˘ Plzenec od 13.7 do 14. 8. 2009 z dÛvodu ãerpání fiádné dovolené zamûstnancÛ
‰koly;
souhlasila s pofiádáním RC truck – trialov˘ch závodÛ modeláfisk˘m klubem Kolpingovy rodiny Star˘ Plzenec v lomu pod
Radyní v roce 2009 ve dnech 4. a 5. ãervence, 15. a 16. srpna a 12. a13. záfií.
10. schÛze – dne 29. dubna 2009
RM
souhlasila se zámûrem na roz‰ífiení pÛdní
vestavby v Lidovém domû pro potfieby ZU·
Star˘ Plzenec kvÛli roz‰ífiení v˘ukov˘ch
programÛ a zfiízení koncertního sálu;
schválila uzavfiení smlouvy se spoleãností âEZ Distribuce, a.s o uzavfiení budoucí
smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene na
pozemcích mûsta parc. ã. 1237/1, 1239 a
1487/1 a parc. ã. 1412/1, 1487 a 1492 dle
PK;
vzala na vûdomí Ïádost spoleãnosti
QINN INVEST s.r.o. o prodej pozemkÛ
parc. ã. 63/2, 63/3, 63/6 a 63/7 v k.ú. Star˘
Plzenec - sbûrn˘ a stavební dvÛr v Husovû
ulici za úãelem v˘stavby nákupního stfiediska a parkovi‰tû. RM zatím neuvaÏuje o prodeji tûchto pozemkÛ;
souhlasila s pronájmem ãásti pozemku
parc. ã. 1411/50 v k.ú. Star˘ Plzenec na
Masarykovû námûstí o v˘mûfie 65 m2 pro
parkování vozidel spoleãnosti AUTOSERVIS NEDVùD s.r.o. s úãinností od
1. kvûtna 2009 na dobu neurãitou a uloÏila
starostovi dohodnout s nájemcem moÏnost
úhrady nájemného za poslední tfii roky uÏívání dotãené ãásti pozemku bez právního
vztahu;
vzala na vûdomí dopis vlastníkÛ rodinn˘ch domÛ v Májové ulici s poÏadavkem na
dokonãení povrchu komunikace a chodníkÛ
nebo na vrácení ãásti finanãních prostfiedkÛ
získan˘ch mûstem prodejem stavebních
pozemkÛ a uloÏila pfiedloÏit problém
k posouzení právnímu zástupci mûsta;
vzala na vûdomí stíÏnost na úãtování
vodného a stoãného nájemcÛm mûstsk˘ch
bytÛ v domû ãp. 49 v ÎiÏkovû ulici Bytov˘m
hospodáfistvím a uloÏila místostarostovi
Ing. Wohlmutovi a vedoucímu BH vysvûtlit
stûÏovatelÛm zpÛsob úãtování;
vzala na vûdomí zprávu âeské ‰kolní
inspekce o provedené inspekci na Základní
‰kole Star˘ Plzenec;
schválila uzavfiení smlouvy se spoleãností STAVPRAN, spol. s r.o. o umístûní dvou
reklamních tabulí v prostoru skateparku na
b˘valém hfii‰ti DTJ;
nesouhlasila s prominutím místního
poplatku za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ za likvidaci
odpadu Ing. Jaroslavu Trojanovi v roce
2009;
vzala na vûdomí Ïádost Jitky Tou‰ové o
zmûnu svého rozhodnutí - nesouhlasu s prominutím místního poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ v roce 2009 a nesouhlasila s poÏadovanou zmûnou, RM trvá na svém pÛvodním rozhodnutí;
schválila uzavfiení smlouvy se spoleãností A –Z HOFMAN spol s r.o. na opravy lesních cest pfii vyuÏití poskytnuté dotace;
souhlasila s pofiízením motoru k vodnímu
ãlunu pro potfieby JSDH Star˘ Plzenec
z rozpoãtu této organizaãní sloÏky na rok
2009;
souhlasila s pfiidûlením bytÛ v domû ãp.
99 v Sedlci 99 podle dopruãení sociální
komise;
vzala na vûdomí protestní dopis obãanÛ
Sedlce proti zam˘‰lené v˘stavbû chodníku a
parkovacích stání podél parku v Tovární
ulici a uloÏila starostovi osobnû projednat
s podepsan˘mi obãany jejich pfiipomínky.
11. schÛze – dne 7. kvûtna 2009
RM
vzala na vûdomí návrhy smluv na zhotovení zadávací dokumentace pro investiãní
akci II. etapa kanalizace a roz‰ífiení âOV;
vzala na vûdomí Igorem Písafiem pfiedloÏen˘ návrh kupní smlouvy na prodej pozemkÛ v tzv. prÛmyslové zónû a odloÏila jejich
projednávání na pfií‰tí schÛzi RM za úãasti
právního zástupce mûsta;
vzala na vûdomí nabídku spoleãnosti
ABK s.r.o na koupi pozemkÛ v tzv. prÛmyslové zónû a nesouhlasila s nabízenou v˘‰í
kupní ceny.
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:57
Str. 3
Strana 3
RadyÀské listy – ãerven 2009
OZNÁMENÍ
o dobû a místû konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta mûsta Star˘ Plzenec podle § 32 odst. 2 zákona ã. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteãní
dne 5. ãervna 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
dne 6. ãervna 2009 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb do Evropského parlamentu
ve volebním okrsku ã. 1 - „Mûsteãko“
je volební místnost v budovû MûÚ ve Smetanovû ulici ãp. 932
pro voliãe, ktefií jsou pfiihlá‰eni k trvalému pobytu v ulici
Akátová
Kozinova
Baslova
Krátká
Bezruãova
Lipová
BroÏíkova
Luãní
Do Vrchu
Mánesova
Ha‰kanova
Masarykovo nám.
Husova
NádraÏní
Javorová
Na Klínu
Jiráskova
Nerudova
K Lesu
Ostrá HÛrka
Ke Studánce
Palackého
ve volebním okrsku ã. 2 - „Vilová âtvrÈ - levá ãást“
je volební místnost v budovû Základní ‰koly na Masarykovû námûstí ãp. 54
pro voliãe, ktefií jsou pfiihlá‰eni k trvalému pobytu v ulici
B. Nûmcové
Karoliny Svûtlé
Dobrovského
Kollárova
Dr. Bene‰e
Mikolá‰e Al‰e (ãást)
El. Krásnohorské
Na Smetaníku
Gorkého
Náprstkova
Hálkova
Nepomucká ul.
Havlenova
Sládkova
ve volebním okrsku ã. 3 - „Vilová âtvrÈ - pravá ãást“
je volební místnost v budovû Základní ‰koly na Masarykovû námûstí ãp. 54
pro voliãe, ktefií jsou pfiihlá‰eni k trvalému pobytu v ulici
Andrej‰ky
Jedlová
âachna
Jetelová
âelakovského
Jungmannova
Dvofiákova
K Lomu
Erbenova
Kpt. Jaro‰e
Friãova
Ke Hfii‰ti
Habrmanova
Máchova
Heydukova
Májová
ve volebním okrsku ã. 4 - „Malá Strana“
je volební místnost v budovû SOU obchodu a fiemesel v Raisovû ulici ãp. 96
pro voliãe, ktefií jsou pfiihlá‰eni k trvalému pobytu v ulici
Havlíãkova
K Vykopávkám
Herejkova
Malostranské nám.
Hollmanova
Podhradní
Hrad. PlzeÀského
Pod HÛrkou
Komenského
Raisova
PrÛbûÏná
Ra‰ínova
Smetanova
Sv. âecha
·tûnovická
·vestková
Topolová
Vrchlického
Zadní
ÎiÏkova
Tomá‰kova
U Pfiírodního divadla
U ·imicÛ
V˘rovna
28. fiíjna
Modfiínová
Pion˘rÛ
RadyÀská
Riegrova
Samota
Sladkovského
Smrková
Sportovní
Sudova
Tfiebízského nám.
U Ml˘na
V. Kratochvíla
a ve volebním okrsku ã. 5 - „Sedlec“
je volební místnost v budovû Základní ‰koly (vchod do tûlocviãny) v Sedlci ãp.81
pro voliãe, ktefií jsou pfiihlá‰eni k trvalému pobytu v ulici
Ke Skalce
Podskalí
U Sedlce
M. Al‰e (ãást)
Pod Tratí
+ Sedlec
3. Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svoji totoÏnost a státní obãanství âeské republiky (obãansk˘m prÛkazem nebo
cestovním pasem âeské republiky). NeprokáÏe-li uvedené skuteãnosti stanoven˘mi doklady, nebude mu hlasování umoÏnûno.
4. Voliãi budou dodány 3 dny pfiede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voliã mÛÏe obdrÏet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:57
Str. 4
Strana 4
RadyÀské listy – ãerven 2009
DOMY â.P. 21, 22, 25
Domek ã.p. 21 stojí na Tfiebízského
námûstí. V osmnáctém století, pfiesnû
v roce 1777, byl jeho majitelem domkáfi na
obci Matûj Kutzendorfer, kter˘ mûl vymûfieno 13 dnÛ pû‰í roboty.
DÛm ã.p. 22 - jedná se o zemûdûlskou
usedlost nad farou. Vznikla pravdûpodobnû jiÏ v 16. století jako farní statek slouÏící pro obhospodafiování farních pozemkÛ.
Pfied ãasem byl tento objekt, budova
s chlévem, prohlá‰en kulturní památkou.
Tato ochrana skonãila 3.10.1991 rozhodnutím Ministerstva kultury âR.
DÛm ã.p. 25 stojí v Havlíãkovû ulici.
B˘val to selsk˘ statek a prvního majitele
známe uÏ v roce 1719, kdy je v Urbáfii ‰Èáhlavského statku zapsán Vilém Fi‰er. JiÏ
o rok pozdûji v r. 1720 byl majitelem Pavel
PraÏák a v roce 1723 to byl Václav Knedlíãek. Ten hospodafiil na v˘mûfie 35 strychÛ a mûl k tomu 2 konû, 1 vola, 2 krávy,
1 jalovici a 2 ovce. Mûl vymûfienu daÀ 21
krejcarÛ. V roce 1777 byl jako majitel
zapsán Franti‰ek Knedlíãek. Ten mûl stanovenu daÀ 26 zlat˘ch a 57 krejcarÛ
a k tomu je‰tû 3 dny potaÏní roboty a 1 den
pû‰í roboty.
Oprava k ãlánku o historii domu ã.p. 20
Do tohoto ãlánku se mi vloudila velmi
nepfiíjemná chyba. Napsal jsem chybnû, Ïe
manÏelé Portovi byli bezdûtní a Ïe dÛm
HISTORIE
STAROPLZENEâTÍ MUZIKANTI
– pokraãování seriálu –
DÛm ã.p. 25, o jehoÏ historii pojednává ãlánek.
byla odúmrÈ ve prospûch státu. Na‰tûstí se
mi ozval pan Rudolf Port a uvedl v‰e na
pravou míru. Jsem mu za to velmi vdûãen,
Ïe doplnil chybûjící údaje do mého archivu, a proto mu velice dûkuji. Nyní tedy
následují správné údaje:
ManÏelé Portovi mûli dvû dûti, Rudolfa
a Helenu. Paní Olga Portová zemfiela
v roce 1983.
V této dobû byl postaven nov˘ most pfies
Úhlavu a bylo nutno roz‰ífiit Raisovu ulici
z dÛvodu bezpeãnosti zv˘‰eného provozu.
ProtoÏe v ã.p. 20 jiÏ Ïil pan Rudolf Port
star‰í sám, padla tedy volba na demolici
tohoto domu. Mûsto od nûj domek vykoupilo a zbouralo. Pan Port star‰í Ïil od prosince 1986 v domku po své matce Barbofie
v Bezruãovû ulici ã.p. 558 aÏ do své smrti
v roce 2006. DoÏil se úctyhodného
a poÏehnaného vûku 89 let.
Svatopluk Mare‰
Foto Eva Vlachová
„Co âech, to muzikant“. Toto pfiísloví platí ve velké mífie i pro obãany ze Starého Plzence. Mnozí
pamûtníci nejstar‰ích generací muzikantÛ jiÏ nejsou mezi námi, a nám
pfiipadá za vhodné tûm mlad‰ím (a
budoucím) vzpomenout tuto hezkou tradici muzikantství ve Starém Plzenci.
Pfiíspûvek je i v˘zvou k doplnûní historie, pfiípadnû i k podnícení diskuse
o krásné tradici v na‰em mûsteãku.
Zdrojem informací jsou osobní vzpomínky autora tohoto ãlánku, rozhovory
s Ïijícími nebo pozÛstal˘mi plzeneck˘ch
muzikantÛ, muzikologická literatura
a nûkteré star‰í fotografie.
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:57
Str. 5
Strana 5
RODINA SUCH¯CH
Dechov˘ nástroj (kfiídlovka, trubka) se
dûdil z generace na generaci.
Asi nejstar‰í Václav Such˘ (nar. 1883) –
povoláním zahradník. Byl znám˘ pfiedev‰ím sv˘m mimofiádnû krásn˘m tónem na
kfiídlovku. PÛsobil v Hanãlovû kapele
a v dal‰ích amatérsk˘ch dechov˘ch
orchestrech v Plzenci i v okolí. Kromû
muziky mûl fiadu dal‰ích zálib (koníãkÛ) –
byl vá‰niv˘ myslivec, vãelafi, holubáfi aj.
Muzika v‰ak byla vÏdy na prvním místû.
Jeho syn Josef Such˘ (nar. 1909) –
pÛvodním povoláním rovnûÏ zahradník.
Vojnu si odslouÏil jako první trumpetista
vojenské dechové kapely v Chebu. Byl
jedním ze zakládajících ãlenÛ JÛzova jazz
orchestru.
V dal‰í generaci je Ing. Josef Such˘ ml.
(nar. 1938)
Od dûtsk˘ch let byla v jeho pfiedstavû
o budoucím povolání jen a jen muzika.
Jeho sen se bohuÏel nenaplnil.
Dotazy zodpovídá JUDr. Petra Marková, advokátní kanceláfi Barrandova
19, PlzeÀ, tel.: 377 455 401.
Otázka:
Já a moje sestra jsme spoluvlastníky
rodinného domku, kaÏdá máme podíl
1/2. NemÛÏeme se dohodnout ohlednû
placení nákladÛ za dÛm, na‰e rozpory
sílí a nejsme se schopné dohodnout
témûfi na niãem, ani na vyuÏití domu.
Odpovûì:
Obecnû platí, Ïe o hospodafiení se spoleãnou vûcí rozhodují spoluvlastníci vût‰inou, poãítanou podle podílÛ. Pfii rovnosti
hlasÛ (coÏ je Vበpfiípad) nebo nedosáhne-
PROFESORKA ZPùVU
LUDMILA KOTNAUEROVÁ
P¤EVZALA CENU
Známá pedagoÏka Ludmila Kotnauerová pÛsobící jiÏ dvacet let na pûveckém
oddûlení Konzervatofie PlzeÀ pfievzala
v Praze Medaili ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. Toto ocenûní jí bylo
udûleno za dlouholetou pedagogickou ãinnost a celkov˘ pfiínos hudebnímu umûní
pro âeskou republiku.
Ludmila Kotnauerová vychovala mnoho
pûvcÛ, ktefií pÛsobí buì jako uãitelé zpûvu,
na poli divadelní scény anebo mají zpûv
jako svého velkého koníãka. Nejv˘znamnûj‰ími osobnostmi, které vy‰ly z rukou
RadyÀské listy – ãerven 2009
S v˘ukou hry na trubku zaãínal u Jindfiicha Buriánka. Jako student stfiední ‰koly
(strojní prÛmyslovky) vypomáhal ãasto
v orchestru opery plzeÀského divadla
(jako soukrom˘ Ïák uãitele hry na trubku
Josef Such˘ st. na dobové fotografii.
li se vût‰iny nebo dohody, rozhodne na
návrh kteréhokoli spoluvlastníka soud. Jeli tedy mezi Vámi sporné napfiíklad to, kdo
bude v domû bydlet ãi zda jej dáte do
nájmu tfietí osobû, je moÏné tuto vûc nechat
rozhodnout okresním soudem. Je tfieba ale
zmínit nákladnost a ãasto také ãasovou
nároãnost takového sporu a uvûdomit si, Ïe
pro obû strany mÛÏe b˘t zdaleka v˘hodnûj‰í dohoda, pfii které obû o nûco ustoupí ze
sv˘ch pÛvodních poÏadavkÛ.
Je také moÏné, abyste se se sestrou
dohodly na zru‰ení a vypofiádání spoluvlastnictví, kdy by se jedna stala vlastníkem celé nemovitosti a vyplatila druhé
sjednané finanãní vyrovnání. Tato dohoda musí b˘t písemná a následnû musí
paní Kotnauerové, je svûtovû uznávaná
operní pûvkynû sopranistka Eva Urbanová, barytonista Roman Janál, kter˘ také
hostoval ve Starém Plzenci na koncertu
Kruhu pfiátel hudby letos v dubnu, dále
sopranistka Gabriela Pechmannová a
mnoho dal‰ích.
ProtoÏe jsem také mûla to ‰tûstí b˘t
cel˘ch ãtrnáct let Ïaãkou této skvûlé Ïeny,
mohu za sebe upfiímnû a z celého srdce
potvrdit, Ïe takov˘ch lidí je na svûte
opravdu málo.
Tato v˘znamná, av‰ak skromná Ïena
Ïije v na‰em mûsteãku a stále naplno pracuje nejen na zahrádce, ale pfiedev‰ím se
sv˘mi Ïáky. Paní Ludmila je skuteãná
osobnost, která i v podzimu svého Ïivota
vypadá skvûle, ale také je skvûlá!
Pfiejeme jí do dal‰ích let hodnû zdraví,
‰tûstí a úspûchÛ v pracovním i v soukromém Ïivotû a blahopfiejeme!
Eva Vlachová
Stále - nejen duchem mladá profesorka Ludmila Kotnauerová.
Foto Václav Vodiãka
plzeÀské konzervatofie Arno‰ta Chaloupky). Pozdûji se stal stál˘m ãlenem orchestru ·kodovaãka.
Ing. Josef Such˘
Foto archiv
b˘t pfiedloÏena katastrálnímu úfiadu.
Na návrh spoluvlastníka mÛÏe spoluvlastnictví zru‰it a vypofiádat také soud,
kter˘ pfii svém rozhodnutí pfiihlédne
zejména k velikosti podílÛ a k úãelnému
vyuÏití vûci – je tedy pravdûpodobnûj‰í, Ïe
nemovitost pfiifikne spoluvlastníku s vût‰ím podílem anebo tomu, kdo vûc více
uÏívá. Je moÏné, aby soud vûc reálnû rozdûlil (typicky pozemek) anebo pfiifikl jednomu ãi více spoluvlastníkÛm a ostatní
obdrÏeli finanãní kompenzaci anebo mÛÏe
vûc b˘t prodána a v˘tûÏek rozdûlen podle
velikosti spoluvlastnick˘ch podílÛ. Není
tedy naprosto nezbytnû nutné setrvat ve
spoluvlastnickém vztahu, kter˘ Vám nevyhovuje.
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:57
Str. 6
Strana 6
KALENDÁ¤ âERVEN 2009
K-Centrum, mûstská knihovna a Staroplzenecká galerie
Kontakt:
Smetanova 932, Star˘ Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
721 981 526
e-mail: [email protected],
www.staryplzenec.cz
K-Centrum a Staroplzenecká galerie –
otevfieno pro vefiejnost:
Po, St 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât 9.00-12.00 13.00-15.00 hod.
Pá
zavfieno
Mûstská knihovna - otevfiena pro vefiejnost:
Po, St 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât 9.00-12.00 13.00-14.00 hod
Pá
zavfieno
HRAD RADYNù
Otevfieno: pro vefiejnost:
âerven ÚT - NE
10.00 – 18.00 hod.
V hradní vûÏi je pohádková expozice
s tajemn˘mi bytostmi z povûstí o hradu
Radyni.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla – otevfiena
pro vefiejnost 6. ãervna 2009 od 13.00 –
do 16.00 hod.
(Otevfieno pro vefiejnost v uvedenou dobu
vÏdy první sobotu v mûsíci od kvûtna do
záfií 2009). Skupinové prohlídky (min. 6
osob) mimo otevírací dobu po objednání
na tel.: 377 183 662, 377 183 659.
HASIâSKÉ MUZEUM - otevfieno pro
zájemce po telefonické domluvû v prÛbûhu celého roku. Kontakt: pan Franti‰ek
Chrastil – ã. tel.: 606 608 187.
V˘stava ve Staroplzenecké galerii,
Smetanova 932
KONù A JARO – kresby s tématikou
koní autorky Dany Raunerové
Pofiadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Vstup: voln˘
V˘stava potrvá do 2 ãervence 2009.
âerven 2009
V˘stava v cukrárnû v nákupním
stfiedisku ve Starém Plzenci
- fotografie z kurzÛ probíhajících v centru
Dráãek, pobytu dûtí s maminkami na Hnaãovû, ale i v˘stavka prací dûtiãek i maminek z kreativního tvofiení.
Pofiadatel: Rodinné centrun Dráãek, o.s.
14. ãervna 2009 (nedûle)
Táta dneska frãí – akce v rámci Dne otcÛ
Místo: prostor u hradu Radynû
âas: 15 – 18. hod
- soutûÏe pro dûti nejen s tatínky a samozfiejmû drobné odmûny.
Pofiadatel: Rodinné centrum Dráãek, o.s.
RadyÀské listy – ãerven 2009
16. ãervna 2009 (úter˘)
PODVEâER S P¤ÍâNOU FLÉTNOU
Úãinkují: Eli‰ka Esterlová – BaÈová,
Barbora Koláfiová, Klára Kovafiíková
(pfiíãná flétna), Jana Jechová a Eva Tupá
(klavír) a Lucie Reitrová (kytara)
Místo: obfiadní síÀ radnice
âas: 18.00 hod.
Pofiadatel. Mûsto Star˘ Plzenec a ZU·
Star˘ Plzenec
20. a 21. ãervna 2009
– víkend na Radyni
·ERMͤI Z AVALONU
Místo: areál hradu Radynû
âas: 11.00 – 18.00 hod.
Program: 13.00, 15.00 a 17.00 hod.
·ermífiská vystoupení
18.00 hod: – Lukostfieleck˘ turnaj pro
dospûlé o láhev templáfiského vína
Doprovodn˘ program: stfielba z luku a
ku‰e pro dûti a dospûlé
Pofiadatel: K-Centrum, mûstská knihovna
Star˘ Plzenec a volnoãasov˘ klub Avalon
Kontakt: [email protected],
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
V˘stava v Bohemia Sekt Centru
ve Starém Plzenci, Smetanova 220
VÁCLAV KAREL – malífi znám˘
a neznám˘
- v˘stava obrazÛ a
grafik v˘znamného
ãeského ilustrátora.
Pofiadatel:
BOHEMIA SEKT,
a.s.
Kontakt: www.bohemiasekt.cz,
tel.: 377 197 116
V˘stava potrvá do
10 .ãervna 2009.
27. ãervna 2009
(sobota)
PouÈ kardinála
Berana na HÛrku
ve Starém Plzenci –
22. roãník
Poutû zaloÏil rektor
Teologické fakulty
Karlovy univerzity
Mons. Josef Beran.
Místo: hradi‰tû
HÛrka ve St. Plzenci
Program: 14.00 hod.
sraz úãastníkÛ na
Malé Stranû pod
HÛrkou ve Starém
Plzenci
15.00 hod. slavnostní
m‰e na HÛrce celebrovaná Mons. Franti‰kem Radkovsk˘m
Pofiadatel: ¤ímskokatolická církev a
Obãanské sdruÏení
Bradava
V¯ZVA KE
SPOLUPRÁCI
Obãanské sdruÏení HÛrka a
Radynû, spoleãnost pro zvelebování
kulturních a historick˘ch památek,
a mûsto Star˘ Plzenec pfiipravují jiÏ
4. roãník Radou‰ov˘ch her na
Radyni. Letos by pofiádající rádi
stylovû doplnili prostor kolem
hradu. Obrací se tudíÏ na mladé
v˘tvarníky ‰kol, aby vyrobili jakéhokoliv skfiítka ve velikosti 40 –
100 cm, vodû odolného a do pfiírody
se hodícího. Pfiipojte jméno skfiítka.
Tfii nejvíce nápadité autory
odmûní bûhem her sám Radou‰
v sobotu odpoledne 19. záfií.
V˘tvory oznaãené jménem a
adresou autora zasílejte nebo odevzdejte do K-Centra ve Starém
Plzenci, Smetanova 932, 332 02.
Tel.: 377 183 662, 377 183 659.
Uzávûrka je 15. 9. 2009.
OSHR a mûsto Star˘ Plzenec
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:58
Str. 7
Strana 7
RadyÀské listy – ãerven 2009
DEN ZEMù
TOMU SE ¤ÍKÁ SMÒLA
Po dvou t˘dnech zalit˘ch sluncem se
koneãnû poãasí zkazilo a my jsme vyrazili v pátek 17. dubna bojovat za ãest ‰koly
do Miro‰ova. Na místním fotbalovém
hfii‰ti byly sehrány zápasy základní skupiny Coca-Cola ·kolského poháru 2009.
Kromû domácích nás je‰tû ãekali boje
s Církevním gymnáziem v Plzni a doudleveckou základní ‰kolou.
V zahajovacím utkání jsme v hustém
de‰ti nedali ‰anci domácím a zvítûzili 6 :
0. Mnoho pfiíleÏitostí zÛstalo je‰tû nevyuÏito. Je tfieba pfiiznat, Ïe vûkov˘ i v˘‰kov˘
prÛmûr miro‰ovsk˘ch byl v˘raznû nejniωí. Stfietnutí s gymnáziem mûlo b˘t zápasem o 2. místo, neboÈ hokejisté z Doudlevec byli vzrÛstem i vûkem mimo konkurenci. Boj se nekonal, ho‰i z Plzence
témûfi nepustili soupefie za polovinu a zvítûzili 4 : 0. V této chvíli jsme litovali
nepromûnûn˘ch ‰ancí, protoÏe nበposlední soupefi mûl celkové skóre 11 : 0, tedy
o jedin˘ gól lep‰í. Ve finálovém utkání
nás soupefi cel˘ poloãas pfiehrával, gól ale
nevstfielil. Také druh˘ poloãas se hrál na
jednu branku, ale tu plzeÀskou. Na‰i
chlapci srdnatû bojovali, pfiestoÏe ãtyfiem
bylo dvanáct a nejstar‰ímu patnáct let a na
opaãné stranû byla vût‰ina hochÛ patnáctilet˘ch a ‰estnáctilet˘ch. Pfies obrovskou
snahu skonãil zápas bez branek a nám patfiilo koneãné 2. místo.
O branky na‰eho t˘mu se postarali M.
Pícka, V. Havelka, V. Brejcha a F. Tlust˘.
Podûkování za nezmûrnou bojovnost
a sportovní vystupování v‰ak patfií v‰em.
Z· STAR¯ PLZENEC
KONCERT VE ·KOLE
Dne 16. dubna se na Z· ve Starém
Plzenci konal koncert s tématikou historie
hudby. Pfiedstavení sledovaly v‰echny
tfiídy 2. stupnû. Îáci se dozvûdûli spoustu
zajímavostí, napfiíklad jak vznikal rock,
ve kter˘ch letech se vyvíjel a jak se
postupnû vûtvil. Navíc byli seznámeni
s elektronickou kytarou.
Pfiedstavení bylo obohaceno mnoha
naÏivo zahran˘mi písnûmi, které byly
nebo je‰tû pofiád jsou znám˘mi hity. Na
závûr interpreti, aby poukázali na své
dovednosti a upozornili na rozdíly
v hudebních stylech, zahráli pfiedem
nepfiipravenou píseÀ, jejíÏ slova vym˘‰leli sami Ïáci.
Koncert mûl velk˘ úspûch a podle mne
se velice povedl.
Jakub Wolf, 9. A
Îáci 2. stupnû Z· Star˘ Plzenec si 27.
dubna rÛzn˘mi sportovnû-zábavn˘mi disciplínami pfiipomnûli Den Zemû. KaÏdá
soutûÏ vyuÏívala jako pomÛcky pouze
recyklovatelné materiály. SoutûÏilo se napfi.
ve shazování pyramidy z kelímkÛ od jogurtÛ, pfiená‰ení vody pomocí víãek od petek,
tvofiení obrázkÛ z víãek… Nejnároãnûj‰í
byla poslední disciplína – bûh ‰tafet desetiãlenn˘ch druÏstev. Místo pfiedávacího kolíku si dûti pfiedávaly batoh pln˘ víãek.
NeÏ byly seãteny body za jednotlivé
disciplíny, byla vyhodnocena „SoutûÏ o
nejdel‰ího hada z víãek“. Dûti ze 3. A, 6.
A, 7. A., 8. A a 9. B sbíraly a navlékaly
hady od 1. bfiezna do 22. dubna. Nejdel‰ího hada mûla 6. A – 44,60 m, nejpevnûji
navleãeného hada 8. A. Celkem dûti
vytvofiily hada o délce 175,60 metru.
Sportovnû-zábavné dopoledne vyhrála
9. B. Sladkou odmûnu dostali v‰ichni!
VÏdyÈ do soutûÏí, které jim pfiipravili uãitelé 2. stupnû, se zapojily v‰echny dûti.
Náramnû jsme se pobavili, ke zdaru akce
pfiispûlo i nádherné poãasí.
Jaroslava Matou‰ková
Dominik PfiibáÀ,
Jaroslav Nedvûd
NOVÉ PROLÉZAâKY NA
ZAHRADù Z· STAR¯
PLZENEC
Dne 16. dubna 2009 se dûti ze ‰kolní
druÏiny velmi zaradovaly. Poprvé totiÏ
mohly vyzkou‰et nové prolézaãky, na
které dlouho netrpûlivû ãekaly. Prolézaãky se skládají ze dvou horolezeck˘ch stûn,
provazového Ïebfiíku, skluzavky a prÛlezky. K této sestavû pfiibyly je‰tû tfii hrazdy.
Dûti tak mohou ukázat fyzickou zdatnost,
mr‰tnost a ‰ikovnost. V poãátcích je jejich
píle ãasto odmûnûna puch˘fii, ale ani to je
neodradí. Nûktefií se dokonce jiÏ nauãili
v˘myk na hrazdû.
Podûkování patfií pfiedev‰ím vedení
mûsta Star˘ Plzenec za finanãní pomoc a
na‰emu údrÏbáfii panu Josefu Mraãkovi za
rychlou úpravu plochy celého areálu!
V‰echny dûti z druÏinky
Nové prolézaãky musely vyzkou‰et v‰echny dûti.
Foto Martin ·tekl
Jedna z mnoha soutûÏí.
FotoMartin ·tekl
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:58
Str. 8
Strana 8
RadyÀské listy – ãerven 2009
AKCE ZÁKLADNÍ UMùLECKÉ ·KOLY STAR¯ PLZENEC – âERVEN 2009
4. 6. koncert ZU· jiÏního PlzeÀska - v˘stavní síÀ Masné krámy PlzeÀ v 16.30 hod.
9. 6. koncert ÏákÛ studia pro dospûlé - sálek ZU· Star˘ Plzenec v 17.00 hod.
11. 6. 1. absolventsk˘ koncert - obfiad.síÀ radnice Star˘ Plzenec v 17.00 hod.
22. 6. koncert mlad˘ch flétnistÛ – rotunda sv Petra a Pavla v 16.30 hod.
24. 6. 2. absolventsk˘ koncert - obfiad.síÀ radnice Star˘ Plzenec v 17.00 hod.
25. 6. koncert ÏákÛ - sál zámku Spálené Pofiíãí v 15.30 hod.
SPORTOVNÍ DEN
Ve ãtvrtek 14. kvûtna uspofiádala Z·
Star˘ Plzenec 11. roãník atletick˘ch
závodÛ. Ke sportovnímu klání si pfiizvala
Z· Sedlec a Z· Tymákov.
Îáci závodili v bûhu, skoku dalekém a
ve vybíjené. Ostatní dûti byly zapojeny do
soutûÏí, které pfiipravila paní vychovatelka
Jana Hermanová.
Poãasí nám letos sice moc nepfiálo, ale
pfiesto se den vydafiil. V‰ichni podali skvûlé v˘kony ve sportovním duchu.
Mgr. Jana Khaurová
Foto Mgr. Marcela Bardounová
·D STAR¯ PLZENEC
Dne 2. 5. 2009 se dûti ze ‰kolní druÏiny
pfii Z· Star˘ Plzenec zúãastnily pochodu
PLZENECKÁ 50. Na trasu dlouhou 11
km se vydaly v‰echny s chutí a nad‰ením.
To je neopou‰tûlo ani po 8 km, kdy je
ãekal nároãn˘ v˘stup na hrad Radyni. Zde
si dûti musely dojít pro kontrolní razítko
aÏ do hradu. Cesta zpût do cíle utekla
velmi rychle. Za svoji vytrvalost byly v
cíli odmûnûny diplomem a poslechem
kapely BÁBYDOU.
Jana Hermanová
Bc. Katefiina Vlachová Khaurová
JUNIOR ORIENT SHOW
Z· STAR¯ PLZENEC
V¯LET DO
LUÎICK¯CH HOR
Dne 25. 4. 2009 se v Hol˘‰ovû konala
Junior orient show. Je to taneãní show,
které se úãastní orientální taneãnice z celé
republiky. Do Hol˘‰ova pfiijely taneãnice
z Prachatic, Sokolova, Plznû, Chlumãan a
jin˘ch koutÛ na‰í republiky. Celkem se
sjelo 100 taneãnic z tfiiceti rÛzn˘ch taneãních souborÛ. SoutûÏilo se v orientálním
tanci a boj to byl velik˘. V porotû se totiÏ
se‰ly samé velké orientální taneãnice,
napfi. Miss Orient 2008 ·árka Tomanová.
Na‰e taneãnice Lucie Vodiãková, Anna
K‰írová, Katefiina Lukuczová a Veronika
Vítková vystupovaly se skladbou Pusinky.
Pfiedvedly opravdu vynikající v˘kon a
umístily se na krásném druhém místû!
Taneãnicím srdeãnû gratulujeme a chválíme za v˘bornou reprezentaci nejen na‰í
‰koly, ale také na‰eho mûsta.
Bc. Katefiina Vlachová Khaurová
Foto Franti‰ek Vodiãka
Minul˘ víkend si zamûstnanci Z· ve Starém Plzenci udûlali v˘let a nav‰tívili LuÏické
hory. Dva pû‰í v˘lety v celkové délce padesát kilometrÛ jim daly pofiádnû zabrat, ale
krásná krajina a malebné pohledy ze skal do údolí byly v‰em odmûnou. KaÏdému, kdo
je‰tû toto málo známé pohofií nenav‰tívil, vfiele doporuãují.
Vedení ‰koly
Foto archiv Z·
Na‰e mladé reprezentantky orientální show.
NÁV·TùVA HVùZDÁRNY
Na jednom ze skalních hradÛ.
V úter˘ 12. kvûtna nav‰tívili Ïáci ãtvrtého a pátého roãníku Z· ve Starém Plzenci
hvûzdárnu v Rokycanech. Exkurze navazovala na uãivo pfiírodovûdy o vesmíru.
Nejprve Ïáci vyslechli pfiedná‰ku s projekcí o Slunci a jeho planetách. Pak sledovali okolí Rokycan dalekohledem. Nakonec si prohlédli kopuli s nov˘m zrcadlov˘m dalekohledem (prÛmûr zrcadla 50
cm), vyroben˘m v USA. Dûti náv‰tûva
hvûzdárny zaujala a doplnila jejich znalosti o vesmíru.
Mgr. Jana Khaurová
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:58
Str. 9
Strana 9
RadyÀské listy – ãerven 2009
PÁLENÍ âARODùJNIC
TROCHU JINAK
Mil˘ kouzelníku Mordydy!
Ve ãtvrtek 30. 4. v‰ichni z na‰í tfiídy
skládali ãarodûjnické zkou‰ky. Se‰li jsme
se odpoledne i s rodiãi na mudlovském
hfii‰ti. Museli jsme pouÏít vlastní zaklínadlo, aby se otevfiela brána do kouzelnického svûta, a zapsat se na listinu ãarodûjnic
a ãarodûjÛ. Potom jsme ‰li namalovat
Miss ãarodûjnici. Nûktefií ‰li hledat mudlovsk˘ pfiedmût, jiní ko‰tûtem kutáleli
bramboru urãenou tratí do cíle, vrhali
jsme ‰krpálem a vafiili kouzelné lektvary.
Házeli jsme i ko‰tûtem do kouzelné brány,
ale boufika, která si to nemohla hÛfi naãasovat, nás zahnala do mudlovské tûlocviãny. Tam jsme vyãarovali pavouka, museli
si zapamatovat 15 kouzelnick˘ch pfiedmûtÛ a projít zaãarovanou chodbou pro
poklad.
PfiestoÏe jsme skonãili pozdû veãer,
moc se mi to líbilo.
Tvoje Copulína
PS: Je‰tû jsem Ti zapomnûla napsat, Ïe
jsme podávali zku‰en˘m kouzelníkÛm
(rodiãÛm, ktefií pro nás v‰e pfiipravili)
vlastnoruãnû upeãené dobroty - Bradáãovy bradavice, Koãiãí oãi, Pfiekvapení kouzelnice Kerufíny a lektvar s Ïabím okem.
Dana Hlaváãová, 3.A
âarodûjnice se sv˘mi lektvary.
N A · I M L A D Í A T L E T I S L AV I L I Ú S P ù C H
Dne
I pfies poãáteãní
poãasí (zastihl
nás drobn˘
dé‰È)
se dûti
Dne 16.
16. 5.
5. 2009
2009 se
se dûti
dûti ze
ze sportovního
sportovního krouÏku
krouÏku Z·
Z· Star˘
Star˘ PlzePlzenec zúãastnily
závodÛ nepfiízeÀ
v lehké atletice
v N˘fianech.
Se se‰lo
okolo
70
nec
zúãastnily
závodÛ
závodníkÛ
z okresÛ
PSvalehké
PJ. atletice v N˘fianech. Se se‰lo okolo do boje pustily s chutí a velkém úsilím, aby dosáhly co nejlep‰ích
70Dûti
závodníkÛ
z okresÛ
PSvatûchto
PJ. disciplínách: bûh na 50, 60 ãi 100v˘konÛ.
bûhy do
jiÏ kter˘ch
absolvovaly
svoje síly
zmûfiily
m (délkaZávûreãné
trasy bylavytrvalostní
podle kategorie,
byly za
dûtisluneãpodle
Dûtirozdûleny),
svoje síly skoku
zmûfiilydalekém,
v tûchtohodu
disciplínách:
bûhmíãkem
na 50, 60
ãi néhoa poãasí.
vûku
kriketov˘m
ãi granátem
vytrvalostním bûhu na 400 nebo 800 m.
100
m (délka
trasynepfiízeÀ
byla podle
kategorie,
do drobn˘
kter˘chdé‰È)
bylysedûti
byla
na‰e av˘prava
velice úspû‰ná.
Dûticozískaly
10
I pfies
poãáteãní
poãasí
(zastihl nás
dûti do Celkovû
boje pustily
s chutí
velkém úsilím,
aby dosáhly
nejlep‰ích
podle
vûku
rozdûleny),
skoku dalekém,
kriketov˘m
míãkem poãasí.
medailí. Zde je pfiehled v˘sledkÛ:
v˘konÛ.
Závûreãné
vytrvalostní
bûhy jiÏhodu
absolvovaly
za sluneãného
ãi Celkovû
granátembyla
a vytrvalostním
naúspû‰ná.
400 neboDûti
800získaly
m.
Text
na‰e v˘pravabûhu
velice
10 medailí. Zde je pfiehled v˘sledkÛ:
Text aa foto
foto Jana
Jana Hermanová
Hermanová
KATEGORIE:
Îáci I.
1. místo Adam Landergot
2. místo Petr Vlásek
4. místo LukበLandauer
Îáci II.
1. místo Jakub KfiíÏek
3. místo Daniel DeCorte
4. místo Václav Bystfiick˘
Îáci III.
2. místo LukበHejl
3. místo Petr Hejl
Dorostenci
1. místo Michal Votfiel
3. místo Lubo‰ Vála
Îákynû II
3. místo Krist˘na Rákosníková
Îákynû III
1. místo Hana ·tûtková
Bûh na 800 m – Ïáci III.
V‰em úãastníkÛm pfieji hodnû ‰tûstí a úspûchÛ v krajském kole.
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:58
Str. 10
Strana 10
RadyÀské listy – ãerven 2009
HISTORIE SE
OPAKUJE
Poslední dubnovou sobotu se se‰li pfiátelé brännballu (pálkovací hra)
v Rokycanech.
Na zdej‰ím hfii‰ti s umûlou trávou se konalo krajské finále ÏákÛ základních ‰kol. Na‰i chlapci a
dûvãata pod hlaviãkou
ASPV Star˘ Plzenec
obhajovali loÀské a pfiedloÀské prvenství. Po jednoznaãném
prÛbûhu
v‰ech utkání to opût
dokázali. Stejného úspûchu dosáhl i plzeneck˘
dorost. Obûma druÏstvÛm drÏme palce pfii
reprezentaci celého kraje
na republikovém finále.
Milan Florian
Památeãná fotografie úãastníkÛ úspû‰n˘ch závodÛ.
Z· SEDLEC
Ve spoleãném projektu Z· Sedlec ke
Dni Zemû jsme si pfiipomnûli dÛleÏitost
ochrany Ïivotního prostfiedí na‰í planety
pro nበi budoucí Ïivot. Na plotû ‰koly si
kaÏd˘ mohl prohlédnout obrázky, které
vypovídaly o tom, jak se v pfiírodû máme
chovat, nebo naopak co pfiírodû ‰kodí.
Uklidili jsme okolí na‰í ‰koly od odpadkÛ
a na ‰kolním pozemku jsme vyseli zeleninu.
Hned dal‰í t˘den se u nás ve ‰kole „slétlo“ plno ãarodûjnic, které vyrábûly dûti
s pomocí rodiãÛ. V jednodenním projektu
se dûti seznámily s tradicí zvyku pálení
ãarodûjnic. âarodûjnice jsme malovali,
poznávali jsme jedovaté a léãivé byliny,
vafiili ãaj z bylinek, ãarodûjnice jsme
popisovali a ãetli si o nich. Po vyhodnocení nejzdafiilej‰ích ãarodûjnic jsme je pak
upálili v hasiãské zbrojnici v Sedlci.
Kromû toho byly pro dûti pfiipraveny soutûÏe a zajímavé úkoly, jako napfi. míchání
lektvaru, hod o‰tûpem, skákaní v pytlích,
skládání puzzle, hod na cíl atd. Velmi
pûkná byla také ukázka v˘cviku záchranáfisk˘ch psÛ.
Zaãátkem kvûtna jsme jiÏ zaãali nacviãovat vystoupení ke Dni matek. Maminky jsme nejen potû‰ili pásmem pohádek,
básniãek, písniãek a taneãkÛ, ale také
vlastnoruãnû nazdoben˘m perníkov˘m
srdcem a barevn˘m pfiáníãkem.
PROJEKTOVÉ VYUâOVÁNÍ V Z· SEDLEC
1
2
Mgr. Ivana âepková
Foto Mgr. Anna Císafiová
Foto 1: Eli‰ka s Terezkou se sv˘mi „úlovky“ u rybníka.
Foto 2: Kaãenka a Linda coby pejsek a koãiãka.
Foto 3: Vafiení lektvarÛ byla oblíbená disciplina
nejen na‰ich nejmen‰ích.
3
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:58
Str. 11
Strana 11
RadyÀské listy – ãerven 2009
POST¤ELINY
ProdlouÏen˘ víkend 8. – 10. 5. jsme my,
skauti, trávili u Sobenského rybníka.
Konalo se zde totiÏ jiÏ tfietí setkání na‰eho
skautského stfiediska Stfiela – Postfieliny.
Celkem se nás se‰lo pfies 120, takÏe o
zábavu a nové kamarády nebyla nouze.
Letos do na‰eho mûsteãka Postfielín zavítal zvlá‰tní skfiítek. Pomáhal nám získat
kouzeln˘ ml˘nek, kter˘ umí plnit v‰echna
pfiání. Po mnoha rÛznorod˘ch soutûÏích
na sou‰i i na vodû se nám opravdu podafiilo ml˘nek získat. Nakonec jsme ho ale
dali ãertovi, aÈ si ho vezme zpût do pekla.
Jakou bychom pak mûli radost ze Ïivota,
kdyby nám kouzeln˘ ml˘nek bez práce
v‰echno vyãaroval?
Text a foto Olina Dankoviãová
SoutûÏíme.
Vodní radovánky.
âert, skfiítek a kouzeln˘ ml˘nek.
V¯LET DO PRAHY
Dne 25. 4. 2009 uspofiádala na‰e Pion˘rská skupina Star˘ Plzenec v˘let do hlavního
mûsta republiky, ano, do Prahy.
Cílem na‰í cesty byla v‰em jistû velmi dobfie známá zoologická zahrada a my jiÏ byli
zvûdavi, jaké zmûny nás tam ãekají, neboÈ já osobnû jsem v této ZOO byl uÏ ani nepamatuji. A tak jsme se tohoto sobotního rána se‰li na nádraÏí ve Starém Plzenci a na‰e
putování mohlo zaãít.
Po pfiíjezdu do pfiestupní stanice, a to do Plznû, se k nám pfiidali dal‰í ãlenové na‰í skupiny, tak jsme mohli vyrazit. Po cca 2 hod. cestû vlakem jsme koneãnû dorazili na praÏské nádraÏí. Odtud hurá na metro a rychle do stanice Praha – Hole‰ovice, odkud jede
autobus pfiímo urãen˘ pro náv‰tûvníky ZOO.
Cesta metrem byla pro nûkteré záÏitek, neboÈ tímto druhem dopravy jeli poprvé, ale
nakonec jsme v‰ichni stanuli na zmínûné zastávce a oãekávali potfiebn˘ spoj. Ten pfiijel
bûhem 10ti minut a bûhem dal‰ích 20ti minut jsme stanuli pfied branou do ráje zvífiat.
Po vystání krátké fronty na vstupenky jsme se ocitli uvnitfi areálu, kde jsme se v‰ichni
rozprchli, kaÏd˘ na jinou stranu za zvífiátky, na které se tû‰il.
Po cca 4 hodinách jsme se museli opût setkat, a to u v˘stupní brány ze zahrady, neboÈ
bychom nestihli zpáteãní spoj domÛ. Ano, 4 hodiny na prohlídku celé ZOO je opravdu
málo, toto je v˘let tak na 2 dny, aby ãlovûk v‰e stihl, ale i tak nám to staãilo. A tak po
pfiepoãítání, zda jsme v‰ichni, vydali jsme se opût ZOObusem zpût na hlavní nádraÏí,
odkud nám jel vlak zpût do Plznû.
A tak jsme opût strávili jednu sobotu krásn˘m v˘letem, domÛ se vraceli plni dojmÛ a
uÏ teì se tû‰íme na dal‰í spoleãné akce.
Petr Steiner,
Foto Bronislava KfiíÏková
V˘letníci v ZOO Praha.
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:58
Str. 12
Strana 12
RadyÀské listy – ãerven 2009
P¤ED 50 LETY VZNIKL VE STARÉM PLZENCI SVAZ INVALIDÒ
Na 150 ãlenÛ nyní Obãanského sdruÏení zdravotnû
postiÏen˘ch Staroplzenecko se
sjelo do Lidového domu ve
Starém Plzenci ze Sedlce, ·Èáhlav, Losiné a ze ·tûnovic. Valnou hromadu zahájily tancem a básniãkami dûti
z místní matefiské ‰koly. Ze zprávy pfiedsedy
sdruÏení Josefa Korãáka a z v˘ãtu akcí kulturního
referenta Jana Skfiivánka vyplynulo, kolik ãasu a
úsilí vûnují bohaté ãinnosti pfieváÏnû úsekáfii,
ktefií nesou plnû v˘stiÏné oznaãení „vãeliãky“.
Díky nim je udrÏovan˘ kontakt s jednotliv˘mi
ãleny sdruÏení a také oni pfiicházejí k tûm, kter˘m
zdravotní stav nedovoluje, aby se mohli osobnû
zúãastÀovat vût‰iny akcí. Je na nû pamatováno
dary, které od sdruÏení dostávají. Kromû pravideln˘ch zájezdÛ pofiádají zdravotnû postiÏení také
v˘stavy a soutûÏe, zapojují se do Ïivota mûsta.
Velmi pûkn˘m zpÛsobem vedou svoji kroniku.
Jsou velkou inspirací pro ostatní sdruÏení a spolky. Úctu k jejich obûtavé práci vyjádfiil starosta
Starého Plzence Zdenûk Matas, zástupce sociální
komise, baráãníkÛ, místostarostka Losiné.
Za Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû vyjádfiila podporu vzájemné spolupráci Eva Suttnerová
Text a foto Eva Suttnerová
Vzpomínka na kardinála Josefa Berana
Ve dnech 17. a 18. kvûtna se ve Spáleném
Pofiíãí konal semináfi ke 40. v˘roãí úmrtí kardinála Josefa Berana. Tento plzeÀsk˘ rodák
mûl vfiel˘ vztah k na‰emu mûstu, o nûmÏ
napsal krásnou knihu StaroplzeÀské kostely,
ve které popsal v‰ech osm historicky doloÏen˘ch kostelÛ na území Starého Plzence.
Byl tfii roky vûznûn nacisty v Dachau a 14
let internován komunisty na rÛzn˘ch místech
âech, aby nakonec spoãinul jako první Slovan v bazilice sv. Petra a Pavla ve Vatikánu.
Jeho Ïivot mapuje v˘stava v hotelu Ve Dvofie
ve Spáleném Pofiíãí, která je otevfiena od
pátku do nedûle. Ve dnech 29.5 - 8.6. 20009
bude v˘stava zapÛjãena do chrámu sv. Bartolomûje v Plzni. Vstup na v˘stavu je zdarma.
V této souvislosti bude pofiádána dne 27.
ãervna od 14.00 hod. i pouÈ kardinála
Berana na hradi‰tû HÛrka ve Starém
Plzenci. Sraz úãastníkÛ je na Malostranském
námûstí.
Tuto tradici zaloÏil v roce 1946 pan kardinál osobnû. V 50. letech byla komunisty
násilnû zakázána a o její obnovu se zaslouÏil
v roce 1991 pana Karel Kilbergr. V leto‰ním
roce se bude konat jiÏ 22. roãník a v jeho
rámci bude od 15.00 hod. slouÏit pan
Mons. Franti‰ek Radkovsk˘ krátkou m‰i
pod ‰ir˘m nebem, pfiímo u rotundy sv.
Petra a Pavla.
Dovolujeme si Vás v‰echny pozvat ke krátké vzpomínce za tohoto velkého muÏe.
Pavel Hrouda
obãanské sdruÏení BRADAVA
Starosta Starého Plzence Zdenûk Matas nahlíÏí do kroniky OSZP Staroplzenecko.
POZVÁNKA
OSHR pofiádá v pátek 3. 7. 2009 jiÏ tradiãní vzpomínku na v˘znamná
v˘roãí - upálení mistra Jana Husa a pfiíchodu vûrozvûstÛ Cyrila a
Metodûje.
Program zahájí smí‰en˘ pûveck˘ soubor âeská píseÀ v 19 hodin na
námûstí v kostele Narození sv. Jana Kfititele.
Po koncertu budou poloÏeny kvûtiny k pomníku M. Jana Husa na
námûstí u kostela a slavnostní vatra zaplane u skalky v Kollárovû ulici.
Srdeãnû zve v˘bor OSHR
MÁME MùSTO ZASE O NùCO KRÁSNùJ·Í
Díky kvûtinovému trhu snad tato vûta platí. Zhruba stovka lidí si odnesla pro
zkrá‰lení sv˘ch zahrádek, domÛ i bytÛ plno kvûtin a kefiíkÛ. Nejvíce bylo mace‰ek (vypûstováno celkem 500 ks). V‰echny se neprodaly, a tak byly pouÏity na
zkrá‰lení truhlíkÛ kolem ka‰ny, nákupního stfiediska a pomníãku americké armády. V‰ude krásnû kvetou - vûfiíme, Ïe pro potû‰ení v‰ech kolemjdoucích. Z na‰í
„dílny“ pocházejí i mu‰káty v oknech radnice, které se zaãínají také ukazovat ve
v‰í nádhefie.
ProtoÏe nejen krásou Ïiv je ãlovûk, nabízeli jsme v omezené mífie i sadiãky
zeleniny. Ukázalo se, Ïe jich byl velk˘ nedostatek, proto se pokusíme v pfií‰tím
roce tento sortiment roz‰ífiit.
Na závûr je‰tû dÛleÏité sdûlení o vybran˘ch penûzích. Vybrali jsme celkem
7 857 Kã. První dva roky jsem dávali peníze na vypsanou sbírku na Radyni, za
loÀsk˘ v˘dûlek jsme koupili stoly a lavice pro potfieby K-Centra. Z leto‰ních
penûÏ vûnujeme 7 000 Kã Z· na dfievo potfiebné pro zhotovení pfiístfie‰ku
dûtem na ‰kolní zahradû. Zbytek penûz pÛjde na pfií‰tí oslavu MDÎ.
Aãkoli leto‰ní trh uÏ je za námi a v‰echny sazenice rozebrány, pfiíprava na pfií‰tí rok jiÏ zaãala a tû‰íme se, Ïe vám budeme mít i za rok zase co nabídnout. Dûkujeme v‰em, ktefií pomohli a uvítáme i dal‰í nad‰ence, ktefií by mûli zájem podílet
se a pomoci pfii realizaci této akce.
Jitka Sutnarová
ZO KSâM Star˘ Plzenec
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:58
Str. 13
Strana 13
RadyÀské listy – ãerven 2009
DRÁâKOVSK¯ ZPRAVODAJ ANEB CO SE DùJE
Co se dûlo…
V kvûtnu se v rámci
celorepublikové kampanû Sítû matefisk˘ch center konala akce
Pfiijìte pobejt, která si vzala za cíl seznámit vefiejnost s ãinností centra. Probûhla
v dopoledním ãase v RCD, kde jsme pfiivítali starostu pana Matase spolu s místostarostou panem Wohlmutem, ktefií s námi
hovofiili o dal‰í spolupráci. V odpolední
ãásti na hfii‰ti u skateparku jsme si opekli
bufity a spoleãnû se bavili u her a soutûÏí.
Jako dal‰í jsme pro vás pfiipravili v˘stavu v cukrárnû, kde si mÛÏete prohlédnout
fotografie z kurzÛ a akcí RCD a také tvorbu na‰ich nejmen‰ích. Celá v˘stava trvá
do konce ãervna.
Co se bude dít…
Bambiriáda - ve dnech 4. 6. - 6. 6. 2009
se v Plzni ve Chvojkov˘ch lomech koná
jiÏ jedenáct˘ roãník Bambiriády, akce pro
celou rodinu, kde si dûti mohou vyzkou‰et
nové vûci, jako rozdûlání ohnû, stanování,
mluvení do mikrofonu apod. I rodiãe zde
mají své, napfi naleznou typy na dûtské
tábory, v˘lety apod. Bliωí info na
www.bambiriada.cz. My vás uvítáme 5.
6. od 13-17 hod. na na‰em stánku, kde
budou pro dûti pfiipraveny hry a soutûÏe.
Hrajeme si a cviãíme se sv˘mi dûtmi.
Kreativní dílna – nejen pro dráãkovany
bude 10. 6. 2009 v prostorách RCD pfiipraveno tvofiení na téma malovan˘ porcelán. Hlaste se na tel 605 973 736.
soutûÏní odpoledne pro dûti nejen s tatínky, a to v prostoru u hradu Radynû. KaÏd˘
úãastník obdrÏí v cíli odmûnu! Tato akce
se koná celorepublikovû pod zá‰titou Sítû
matefisk˘ch center a Ligy otevfien˘ch
muÏÛ a má za úkol zaãlenit tatínky do ãinnosti a chodu rodiny a zároveÀ také oslavit
jejich svátek. Více info na www.materska-centra.cz. Tû‰íme se na vás…
Táta dneska frãí aneb oslavte s námi
Den otcÛ – v nedûli 14. ãervna 2009
v ãase od 15 – 18 hod. bude pfiipraveno
Klub maminek – tentokrát oslavíme
konec dráãkovského roku. Termín upfiesníme emailem.
VÁÎENÍ DÁRCI VùCÍ POT¤EBN¯CH K ÎIVOTU
Cítím potfiebu objasnit akci, kterou zde ve Starém Plzenci konáme
dvakrát v roce jiÏ po mnoho let. Vût‰ina vûcí je‰tû poslouÏí potfiebn˘m lidem, proto v‰em dárcÛm dûkujeme.
V roce 2002 jsme pomohli tímto zpÛsobem i mnoha zdej‰ím rodinám, postiÏen˘m povodnûmi.
V dobû pfiítomné nepfiijímáme staré boty, elektroniku, nábytek,
koãárky. V posledních dvou letech je sbûrné místo vãetnû data a
hodiny vÏdy uvefiejnûno v RadyÀsk˘ch listech.
Velice nás zaneprázdÀují neukáznûní obãané. V sobotu 9. 5. 2009
v ãasn˘ch ranních hodinách nûkdo sloÏil pfied hlavní vchodové
dvefie kostela na námûstí spoustu rancÛ s vûcmi. Je zfiejmé, Ïe toto
mnoÏství bylo pfiivezeno autem. Proã s tím dárci nezajeli do
CHARITY v Plzni nebo do zdej‰ího SBùRNÉHO DVORA? UpozorÀujeme, Ïe v kostele se sbírky jiÏ nekonají, proto nám neznám˘
dárce tímto zpÛsobil spoustu nepfiíjemností. Volali jsme i policii a
bylo zji‰tûno, Ïe spousta vûcí byla rozebrána a zbytek byl rozházen
po prostranství. Dárce sloÏil vûci fiádnû zabalené, to jsme se dozvûdûli od lidí, ktefií ‰li ráno nakupovat a tu hromadu vidûli, ov‰em
pachatel tam jiÏ nebyl.
Domníváme se, Ïe poveden˘ dárce nemohl anebo nechtûl pfiispût
na dopravu (tj. na odvoz vûcí), a proto jednal uveden˘m zpÛsobem.
Prosím, sledujte zprávy v RadyÀsk˘ch listech. Dal‰í sbírka bude
pravdûpodobnû v mûsíci záfií.
ZdeÀka Komínková
A co bude o prázdninách…
Sledujte na‰e webové stránky www.rcdracek.unas.cz a pravidelné info bude
aktuálnû pfiipraveno. Nebojte se ani o
prázdninách se neztratíme….
Závûrem bych vám v‰em chtûla popfiát
hezké a pfiíjemné proÏití prázdnin, aby se
nám v‰em povedla dovolená a ve zdraví a
plném poãtu se sejdeme v záfií v Dráãku.Tû‰íme se na vás.
Eva Mertlová a t˘m RCD
Foto Eva Mertlová
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:58
Str. 14
Strana 14
RadyÀské listy – ãerven 2009
V kvûtnovém ãísle RadyÀsk˘ch listÛ
popsal p. Mare‰ historii domu ã.p.20, kter˘
uÏ dnes neexistuje. PonûvadÏ uvádí
nepravdivé informace, chtûl bych popsat
skuteãnou historii zániku domu.
Poslední majitelé tohoto domu byli skuteãnû manÏelé Rudolf a Olga Portovi.
Nebyli bezdûtní, ale mûli dvû dûti, syna
a dceru. Obyvatelé domu postupnû tento dÛm opustili. V roce
1970 se odstûhoval syn. Olga
Portová zemfiela roku 1983.
Dcera se odstûhovala v polovinû
roku 1986. ZÛstal zde poslední obyvatel
Rudolf Port st.
V tomto období byl postaven nov˘ most
pfies fieku Úslavu, kter˘ dost necitelnû
zasáhl do zástavby obce a znemoÏnil prÛjezd do ulic Podhradní, Komenského
a Hrad. PlzeÀského. Pfiístup zÛstal jen Raisovou ulicí mezi domy ã.p.20 a 113, kter˘
byl nepfiehledn˘, a proto nebezpeãn˘.
Rozhodovalo se o demolici jednoho
z tûchto domÛ. ProtoÏe dÛm ã.p.20 byl
obydlen uÏ jen jedním obyvatelem Rudol-
24. SEZÓNA KRUHU P¤ÁTEL
HUDBY ÚSPù·Nù SKONâILA
ODBORY CHTùJÍ POMÁHAT
Dovolte mnû, abych podûkovala v‰em,
ktefií se podíleli na uspofiádání hudebních
veãerÛ ve Starém Plzenci. Vzpomínka
patfií také paní Jindfii‰ce Hrneãkové, vynikající interpretce klavírních skladeb a
organizátorce, která uÏ není mezi námi.
Blahopfiání pak právem náleÏí paní profesorce Ludmile Kotnauerové za prestiÏní
tuzemské ocenûní – získání Medaile
Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy druhého stupnû za pedagogickou
ãinnost. Vychovala celou fiadu vynikajících pûvcÛ, z nichÏ mnozí vystoupili i
v na‰em mûstû.
V prÛbûhu roku jsme mûli moÏnost
vyslechnout skladby na‰ich i zahraniãních
hudebních velikánÛ v podání vynikajících
interpretÛ. O jednotliv˘ch koncertech nás
v RadyÀsk˘ch listech pravidelnû informovala paní Eva Vlachová.
Kvûtnov˘m koncertem skonãila opût
jedna z velmi zdafiil˘ch hudebních sezón.
Vûfiím, Ïe se v‰em organizátorÛm i pro
pfií‰tí hudební setkání podafií zajistit skvûlé hudebníky a my posluchaãi budeme
z koncertÛ odcházet jen s tûmi nejlep‰ími
záÏitky a dojmy.
Mgr. Alena ·iková
Dennû se dozvídáme prostfiednictvím sdûlovacích prostfiedkÛ o tragick˘ch událostech
na na‰ich silnicích. Nevnímáme je a povaÏujeme tyto informace za negativní souãást
soudobé civilizace. Skuteãnost a následky dopravních nehod si uvûdomujeme teprve
tehdy, kdyÏ ovlivní nበÏivot, nebo rodinn˘ Ïivot pfiíbuzn˘ch, znám˘ch, pfiátel ãi spolupracovníkÛ.
Tento ne‰Èastn˘ osud postihl v listopadu loÀského roku i jednu z na‰ich obyvatelek a
spoluzamûstnankyÀ spoleãnosti PRONAP s.r.o. paní Romanu M. Její manÏel, ne vlastním zavinûním, tragicky zahynul pfii automobilové nehodû a navÏdy opustil ji a dvû dûti.
Odborová organizace spoleãnosti PRONAP s.r.o. projevila v rámci sv˘ch moÏností
soucit s v˘‰e uvedenou spolupracovnicí a pfiestoÏe nebyla ãlenkou organizace, poskytla
ji pfied Vánocemi pro nezletilé dûti finanãní v˘pomoc v ãástce 5 tis. Kã. Také fieditel spoleãnosti pfiislíbil paní Romanû M. jakoukoliv pomoc.
K 31. bfieznu tohoto roku skonãila paní Romanû M. pracovní smlouva na dobu urãitou. Zamûstnavatel jí oznámil, Ïe novou pracovní smlouvu s ní neuzavfie. Tato zpráva
byla nepfiíjemn˘m pfiekvapením i pro odbory. Pfii vyjednávání nové Kolektivní smlouvy
pro rok 2009 bylo pfiislíbeno, Ïe nikdo o práci nepfiijde. Pozdûji bylo vysvûtleno, Ïe
toto se t˘ká pouze pracovníkÛ, ktefií mají smlouvu na dobu neurãitou. Odborová organizace poÏádala fieditele spoleãnosti pro uvedenou pracovnici o v˘jimku a zmûnu jeho rozhodnutí. Byla s ní uzavfiena nová pracovní smlouva na dobu jednoho mûsíce. S ohledem
na tragickou událost a skuteãnost, Ïe si nelze v souãasné dobû bûhem jednoho mûsíce
najít novou práci, byl poÏádán o pomoc také 1. místostarosta, kter˘ je zároveÀ jednatelem spoleãnosti PRONAP s.r.o.
âtvrtek 30. duben byl posledním dnem, kdy paní Romana M. v továrnû pracovala.
Pravdivá historie domu ã.p. 20 ve Starém Plzenci (reakce ãtenáfie na ãlánek
z kvûtnov˘ch RadyÀsk˘ch listÛ)
fem Portem, kter˘ navíc zdûdil domek na
opaãném konci obce (po své matce), bylo
rozhodnuto. Mûsto dÛm ã.p. 20 odkoupilo
a zbouralo. Nyní je plocha po domû vyasfaltována a slouÏí i jako parkovi‰tû a hfii‰tû pro místní romsk˘ dorost.
MÛj otec Rudolf Port Ïil v novém pÛsobi‰ti od listopadu 1986 do roku 2006, kdy
zemfiel. DoÏil se 89 let. Nezvykl si ani po 20
letech. Pofiád vzpomínal na Malou Stranu,
na své sousedy, na Ïivot, kter˘ zde proÏil.
Staãí jedna nepromy‰lená stavba a spustí se lavina improvizací, na kterou doplatila malebná ãást Malé Strany mûsta Star˘
Plzenec.
Rudolf Port
Ing. Josef ·irok˘
pfiedseda odb. org.
N A · E M ù S T O P ¤ I V Í TA L O N O V É O B â Á N K Y
Dne 25.4.2009 probûhlo v obfiadní síni
Mûstského úfiadu ve Starém Plzenci „vítání obãánkÛ“ narozen˘ch v období od
1.7.2008 – 31.12.2008. Narozené obãánky, jejich rodiãe i dal‰í pfiítomné pfiivítala
ãlenka zastupitelstva a pfiedsedkynû sboru
pro obãanské záleÏitosti paní Jaromíra
Zikmundová. O kulturní záÏitek se postaraly dûti z matefiské ‰kolky, které své novû
narozené spoluobãánky a moÏná i budoucí kamarády pfiivítaly básniãkami a písniãkami. Starosta mûsta pan Zdenûk
Matas popfiál v‰em nov˘m obãánkÛm i
jejich rodiãÛm mimo jiné i pevné zdraví a
mnoho Ïivotních úspûchÛ.
V. H.
Snímkem se vracíme ke slavnostnímu vítání nov˘ch obãánkÛ na‰eho mûsta.
Foto Iva Jánská
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:58
Str. 15
Strana 15
KONù A JARO DANY
RAUNEROVÉ
Dne 4. kvûtna v byla ve Staroplzenecké
galerii zahájena v˘stava kreseb s tématikou koní plzeÀské v˘tvarnice Dany Raunerové.
Tato dáma, která pÛsobí téÏ jako v˘tvarn˘ pedagog, uplatÀuje svÛj v˘tvarn˘
potenciál hlavnû v tûchto oblastech:
malba, kresba, ilustrace pfiedev‰ím dûtské
literatury, v˘robky s vlastními dekory
(hraãky, porcelán, textil..), návrhy a realizace sezónních v˘zdob vefiejn˘ch prostor
aj. Dana Raunerová tvofií souvisle od roku
1980 a od té doby pravidelnû vystavuje
svoji volnou tvorbu, ve které se nevyh˘bá
Ïádné tématice – od krajiny pfies figurativní motivy, aÏ po volné fantazijní kompozice. AÈ je v˘chodiskem cokoliv, obsahuje
její tvorba vÏdy intenzivní v˘zvu k hledání pozitivních stránek existence.
V poslední dobû roz‰ífiila svÛj rejstfiík
tvorby o kresby s tématikou koní, protoÏe
byla tfii roky jejich majitelkou a chovatelkou. Vûnuje se téÏ tvorbû ver‰Û pro dûti i
volné literární tvorbû.
Je autorkou pohádkové expozice na
hradu Radyni.
V˘stava potrvá do 2. ãervence 2009.
Ukázky z tvorby, recenze, kontakty najdete na www.raunerova.cz.
Z autobiografie autorky
ãerpala Eva Vlachová
RadyÀské listy – ãerven 2009
NOVÉ BYDLENÍ PRO
PTÁâKY V LESE
Dne 26.4. bylo na Ïádost pana hajného
v lese rozmístûno 10 nov˘ch ptaãích
budek. Pfiesnûji 8 u hradu Radynû a 2 na
Malé Stranû. Budky pro mûsto vyrobil p.
Josef Mraãek, o rozmístûní a upevnûní se
postarali staroplzeneãtí skauti.
Jaroslava Lencová
Foto archiv
Nové ptaãí budky ãekají na své obyvatele.
ZAHÁJENÍ V¯STAVY
ODCHODY A NÁVRATY
mem a kter˘ byl pozdûji jmenován kardinálem v ¤ímû, kde také roku 17. 5. 1969
umírá.
V˘stavu zahájilo slavnostní hudební
vystoupení ÏákÛ ZU· ze Starého Plzence. V prostorách b˘valé barokní konírny si
hosté poslechli nûkolik barokních skladeb
pro spinet, violoncello a housle.
Úvodní slovo si poté vzal autor v˘stavy
pan Jaroslav Hodek, aby hostÛm pfiiblíÏil
v krátkosti nûkolik v˘znamn˘ch odchodÛ
a návratÛ kardinála Berana. Symbolicky
vyjádfiil nadûji, Ïe posledním návratem
této osobnosti bude návrat do povûdomí
lidí, ke kterému by právû zahájená v˘stava mûla pfiispût.
Ing. Pavel Hrouda jako organizátor
nadcházejícího semináfie o kardinálu
Beranovi (17.- 19. 5. 2009) seznámil pfiítomné s jeho prÛbûhem. Poté pfiivítal pranetefi kardinála Berana paní Brabcovou,
která laskavû zapÛjãila mnoho materiálÛ
z rodinn˘ch sbírek.
Za úãasti starosty Spáleného Pofiíãí Ing.
Pavla âíÏka a dal‰ích mil˘ch hostÛ byla
v˘stava prohlá‰ena za zahájenou.
V˘stava potrvá aÏ do 7. 6. 2009 v prostorách spoleãenského sálu hotelu Ve
Dvofie ve Spáleném Pofiíãí. Vstupné je
zdarma. Hosté si mohou na místû zakoupit
tematické fotografie a knihy.
Text a foto Jana Hroudová
o Ïivotû a díle Josefa kardinála Berana u
pfiíleÏitosti 40. v˘roãí jeho úmrtí
Autorka v˘stava Dana Raunerová (vpravo) pfii vernisáÏi.
Foto Eva Vlachová
CHOMUTOV 2009
Dne 13. 5. 2009 v 17 hodin byla ve
spoleãenském sále hotelu Ve Dvofie ve
Spáleném Pofiíãí zahájena v˘stava
nazvaná „ODCHODY A NÁVRATY“.
V˘stava pfiipomíná Ïivot a dílo Josefa
kardinála Berana u pfiíleÏitosti 40. v˘roãí
jeho úmrtí. Soubor dobov˘ch fotografií,
vzpomínkov˘ch pfiedmûtÛ, kreseb sakrálních staveb i kreseb míst, kde pob˘val
Josef kardinál Beran, ukazuje na pestr˘
Ïivot velkého ãlovûka, kter˘ byl pronásledován fa‰istick˘m i komunistick˘m reÏi-
V druhém závodû v rychlostní kanoistice se uÏ na‰im sedleck˘m
závodníkÛm dafiilo lépe.
Johana PetrÏelková si odskoãila z plavání zpût ke kanoistice a hned ve
své úvodní jízdû získala bronzovou medaili. Za ní startovali na‰i nejmen‰í závodníci - Honzík Burian a Va‰ek Vávra. Oba ho‰i pfiedvedli solidní
v˘kon a ãasovû se dotahovali na svého kamaráda Bohdana Bernarda.
Debla tentokrát jeli pouze Va‰ek s Honzou a letos je to opravdu bavilo, coÏ bylo s podivem, jelikoÏ se dva dny pfied závodem na deblu zkoupali.
·imon PetrÏelka pfiedvedl perfektní rozjíÏìku na 500 m a postoupil
pfiímo do finále mezi nejlep‰í. BohuÏel ho pfiekvapil startovní povel,
zaváhal na startu a závodní pole mu bohuÏel tentokrát ujelo. Nedá se nic
dûlat, byl to letos první závod na 500 m. V Raãicích bude líp.
Honza Îitník, Marika Holubová a Simona PetrÏelková jeli na hranicích
sil, ale bohuÏel na postup do finále to nestaãilo.
Perliãku pro na‰e malé bûÏce pfiipravili pofiadatelé - bûh na 1 km. Závodu se zúãastnil Honzík, Va‰ek, Bóìa a Jifiík. Honzík udrÏel krok se sv˘mi
o dva roky star‰ími bûÏci a získal skvûlé druhé místo. Hodnû téÏ pfiekvapil Jifiík, kter˘ v davu ‰edesáti úãastníkÛ pfiedbûhl spoustu dûtí o hodnû
vût‰ích.
Chomutov dopadl v˘sledkovû celkem slu‰nû a vzestup rychlosti sedleck˘ch borcÛ je znát, proto se tû‰íme na dal‰í pohárov˘ závod do Raãic
Na vernisáÏi v˘stavy koncertovali Ïáci ZU· Star˘
Plzenec.
u Roudnice nad Labem, ale hlavnû na Sedleckou pûtistovku 5.7.2009, kde
se budeme moci pfiedstavit domácímu publiku.
Více informací o oddílu kanoistiky a ostatních oddílech TJ Spartak
Sedlec vãetnû fotografií naleznete na www.spartaksedlec.cz.
Marek Vávra
dokumentRL06_09.qxd
28.5.2009
13:58
Str. 16
Strana 16
RadyÀské listy – ãerven 2009
INZERCE
● Prodám ãerpadlo kfiídlovku ã. 3 a prodluÏ.
kabel CU 4 x 1,5 v délce 65 m, moÏno i ãásti.
Dohoda. Tel.: 737 636 125.
● Prodám kombinovanou chladniãku s mrazákem zn. Whirpool 210 l/55 l, energ. tfiída A+,
mrazák 2 ‰uplíky dole, velmi pûkná, r. v. 2005,
cena 2.000 Kã (PC 9.000 Kã). Tel.: 721 871 250.
● Poskytnu bezplatnû komplexní finanãní poradenství, kontrolu stávajících smluv finanãních
produktÛ a návrh smluv nov˘ch. Spofiení, úvûry,
poji‰tûní, kapitálové vklady atd. Kontakt: 728
881 927.
● Prodám obleãení pro holãiãku vel. 98 – 104,
velmi zachovalé a hezké. Tel.: 602 154 418.
RadyÀské listy
Vydává mûsto Star˘ Plzenec
pfiíspûvky a inzerci pfiijímá redakce:
K-Centrum, Smetanova 932
332 02 Star˘ Plzenec
e-mail: [email protected]
Tel.: 377 183 662, 377 183 659
www.staryplzenec.cz
IâO: 00257257 DIâ: CZ00257257
Registrace MK âR E 12371
·éfredaktorka: Eva Vlachová
Zástupkynû ‰éfredaktorky:
Mgr. Milena Benediktová
Hlaviãky pravideln˘ch rubrik: Jifií Vlach
Zlom a DTP: Fotostudio „B“ Kfiivoklát
Dáváme prostor i tûm názorÛm, se
kter˘mi se neztotoÏÀujeme.
NevyÏádané pfiíspûvky se nevracejí.
Za pravdivost údajÛ zodpovídá
autor pfiíspûvku.
Redakce si vyhrazuje moÏnost krácení
pfiíspûvku se souhlasem autora.
Uzávûrka tohoto ãísla byla:
20. 5. 2009
Cena: 8 Kã
Vychází: 3. 6. 2009
v nákladu 700 kusÛ.

Podobné dokumenty

O Napoleonský klobouk

O Napoleonský klobouk na‰i Hec olympiádu, která se uskuteãnila 27. ãervence za úãasti osmi druÏstev se zajímav˘mi disciplínami. Závûr sportovního odpoledne tvofiila módní pfiehlídka zástupcÛ jednotliv˘ch druÏstev, ktefií s...

Více

Památková obnova glorietu zámku v Ploskovicích

Památková obnova glorietu zámku v Ploskovicích tricky uspofiádané po jeho stranách. Kolmá pfiíãná osa hlavního nástupu do zámku, orientovaná od západu pfies rozlehl˘ hospodáfisk˘ dvÛr, byla na v˘chodû zdÛraznûna monumentální alejí a smûfiovala na v...

Více

VINYASA ASHTANGA YOGA

VINYASA ASHTANGA YOGA v˘dech - z Dandásany ohni pravou nohu v koleni, posuÀ se mírnû vpfied a dosedni hrází na její patu, obûma rukama uchop ‰piãku propnuté levé nohy. nádech - prodluÏ trup - vytáhni se ze sedacích kostí...

Více

červen

červen Pá zavfieno Mûstská knihovna, Smetanova 932, Star˘ Plzenec tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz Otevfieno pro vefiejnost: Po, St 9.00-12.00 13.00-17.00 hod. Út, ât 9.00-12.00 13.00-14.00 hod. Pá zavfi...

Více

duben

duben Klail, v roce 1930 uÏ jeho dûdicové manÏelé Václav a Helena Klailovi a v roce 1933 RÛÏena TÛmová.

Více

březen

březen pfiedseda ‰kolské a kulturní komise

Více

Velemínský zpravodaj 1/2016

Velemínský zpravodaj 1/2016 pro vysokozdviÏnou plo‰inu nutnou k provedení provizorní opravy stfiechy glorietu a zabránili jsme tak dal‰ímu zatékání do této památkovû chránûné stavby. Dal‰ím místem v Mile‰ovû, kde byl proveden ...

Více

duben

duben KALENDÁ¤ DUBEN 2011

Více