březen

Komentáře

Transkript

březen
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 1
B¤EZEN 2007
KULTURNÍ HARA·ENÍ
VáÏení spoluobãané,
jak asi uÏ víte, v tomto volebním období jsem pfievzal funkci pfiedsedy kulturní
komise ve Starém Plzenci. Máme spoustu plánÛ a pfiání a snad se nám povede
alespoÀ nûkterá pfiedsevzetí splnit. Rád
bych se zab˘val v nûkolika ãláncích
postupnû vÏdy jedním tématem, které nás
trápí (aby v tom nebyl zmatek). No
a dneska bych rád upozornil na jednu pro
mne velice podstatnou vûc.
Jistû jste si v‰imli pfii jízdû po dálnici
hnûdû zbarven˘ch tabulí upozorÀujících
na nûjaké turisticky zajímavé místo
v blízkém okolí. Star˘ Plzenec takovou
ceduli nejenÏe nemá, ale nemá ani oznaãen˘ sjezd z dálnice – musíte odboãit na
âernice a pak se teprve dozvíte, Ïe je tam
nûkde i Star˘ Plzenec.
Tento nedostatek by bylo dobré co nejdfiíve zmûnit. Navrhuji minimálnû jednu
tabuli s HÛrkou a Radyní dohromady,
popfi. tabule dvû s obûma památkami
zvlá‰È. A mûlo by se pfiidat i oznaãení dálniãního sjezdu na Star˘ Plzenec.
Nevím, jak˘ máte na tuto vûc názor vy,
ale já to povaÏuji za velice dÛleÏité.
A je‰tû mám jednu prosbu na úvod.
Pokud budete mít pocit, Ïe máte nûjak˘
dobr˘ nápad, kter˘ by mohl kulturnímu
„Nepofiádek – maluje se!“ Jak se peãuje o interiér Lidového domu se dozvíte na str. 12 v rubrice
„stalo se“.
Foto: J. Vlach
vyÏití v na‰em mûstû pomoci, prosím,
nenechávejte si ho pro sebe. MÛÏete mi jej
posílat na mail: [email protected] nebo jej
prosím sdûlte paní Evû Vlachové v K-centru ve Smetanovû ulici. V‰echny návrhy ãi
pfiipomínky serióznû probereme a pokud
se podepí‰ete a necháte kontakt na sebe,
rádi s Vámi nápad prodiskutujeme a dozví-
te se, jak jsme s Va‰ím nápadem ãi pfiipomínkou naloÏili.
Pfieji Vám pohodu v osobním Ïivotû
i v práci.
Petr Vrobel
pfiedseda ‰kolské
a kulturní komise
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 2
Strana 2
OBSAH
ÚVODNÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ZE ÎIVOTA MùSTA . . . . . . . . . . . . . 2–3
DOPRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRÁVNÍK VÁM RADÍ . . . . . . . . . . . . . 4
EKOLOIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SERIÁL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NA·E ·KOLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SPOLEâENSKÁ KRONIKA . . . . . . . . 7
PION¯R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
JUNÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SPOLEâENSKÉ ORGANIZACE . . . . 10
KOLPINGOVA RODINA . . . . . . . . . 10
âTENÁ¤I PÍ·Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
STALO SE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
POLICIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE
2. schÛze – dne 25. ledna 2007
RM vzala na vûdomí
- informaci starosty o postupu prací pfii
realizaci pÛdní vestavby v budovû Z·
Star˘ Plzenec;
- Ïádost Ing. Jana Buriana o prodlouÏení projektovaného kanalizaãního fiadu
v rámci III. etapy v˘stavby kanalizace
v Sedlci v lokalitû Na Potocích o cca
200 m k jeho domu ãp. 70;
- ustavení odborÛ ve spoleãnosti
PRONAP s.r.o. dnem 10.1.2007 vãetnû
sloÏení v˘boru základní organizace OS
KOVO PRONAP;
- zápis ze schÛze sociální komise dne
16.1.2007 vãetnû jejího usnesení;
- informaci lesního o ‰kodách v mûstsk˘ch lesích po vichfiici v noci na
19.1.2007 a o prÛbûhu jejich likvidace;
- Ïádost OSHR Star˘ Plzenec a skautského oddílu ve Starém Plzenci o finanãní pfiíspûvek na jejich ãinnost v roce
2007;
- Ïádost Michala Kubce-Dandá‰e o pfieloÏení telefonního kabelu mimo jeho soukrom˘ pozemek;
- oznámení obãanského sdruÏení Klubu
tfietí armády PlzeÀ o zam˘‰leném tradiãním prÛjezdu konvoje historick˘ch vozidel mûstem dne 5.5.2007 v dobû od 15.15
do 15.45 hod.;
- Ïádosti Martina a Kláry Grycov˘ch
RadyÀské listy – bfiezen 2007
a Ing. Petra ·evãíka o prodej stavebních
pozemkÛ ve mûstû na stavbu rodinn˘ch
domÛ;
- rozhodnutí vlády âR ze dne 24.1.2007
o vyhlá‰ení nouzového stavu na území
PlzeÀského kraje na dobu od 25.1.2007 od
5.00 hodin do 5.2.2007 do 24.00 hodin
z dÛvodu fie‰ení krizové kalamitní situace
v lesích po vichfiici.
RM schválila uzavfiení tfií smluv o dílo
s Ing. arch. Oãená‰kovou, Danou Raunerovou a Ing. Pavlem Faitem v pfiedloÏen˘ch znûních ve vûci vytvofiení stál˘ch
expozic ve vûÏi hradu Radynû.
RM souhlasila
- s nav˘‰ením pfiíspûvku mûsta M·
Star˘ Plzenec v roce 2007 o 300 tis. Kã na
rekonstrukci ‰kolní kuchynû podle pfiedloÏeného zámûru;
- se zadáním nutného o‰etfiení a profiezu
lip na vefiejn˘ch prostranstvích mûsta na
Malé Stranû spoleãnosti PROSTROM
Bohemia s.r.o.,
- s prominutím místního poplatku za
likvidaci odpadÛ v roce 2007 Janû Bene‰ové a RÛÏenû Lindauerové.
RM nesouhlasila
- na Ïádost obãanského sdruÏení
LUNGTA, Praha, s vyvû‰ením tibetské
vlajky na stoÏáru mûsta dne 10.3.2007
v rámci celosvûtové akce „Vlajka pro
Tibet“;
- s prominutím místního poplatku za
likvidaci odpadÛ v roce 2007 Pavlu Kellerovi, BoÏenû Hladíkové, Filipu Kováfiovi,
Janû Luká‰ové, Pavle a Katefiinû Lederbuchov˘m, Jarmile a Milo‰i Kocov˘m
a Petru Bene‰ovi.
RM uloÏila tajemníkovi MûÚ pfiipravit do 20.2.2007 koncept obecnû závazné
vyhlá‰ky zavedení nového místního
poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku moÏností jeho pfiipojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace,
RM uloÏila místostarostÛm prostudovat zadání a podmínky vyhlá‰en˘ch státních a krajsk˘ch dotaãních programÛ:
1. Závazná pravidla poskytování finanãních pfiíspûvkÛ na hospodafiení v lesích
v roce 2007 a zpÛsob kontroly jejich vyuÏití
stanovená Ministerstvem zemûdûlství âR,
2. Pravidla pro poskytování finanãních
pfiíspûvkÛ na hospodafiení v lesích
v PlzeÀském kraji na období 2007 – 2013
stanovená PlzeÀsk˘m krajem,
3. Úãelová dotace na reprodukci poÏární techniky pro JPO II a JPO III na rok
2008 vyhlá‰ená MV âR - generálním
fieditelstvím HZS âR,
a do 6.2.2007 pfiedloÏit RM k rozhodnutí pfiípadné návrhy na vyuÏití programÛ
mûstem.
RM uloÏila MûÚ vypovûdût Josefu
Huclovi pronájem pozemkÛ mûsta p.ã.
465/3 a 646/4 (465 a 464 dle PK) v k.ú.
Star˘ Plzenec z dÛvodu uÏívání pronajat˘ch pozemkÛ v rozporu s pfiedmûtem
nájemní smlouvy.
3. schÛze – dne 8. února 2007
RM vzala na vûdomí
- vyrozumûní soudního exekutora
JUDr. Venduly Flaj‰hansové ze dne
24.1.2007 o zániku povûfiení k provedení
exekuce vymoÏením pohledávky;
- vyÏádan˘ rozbor finanãní spoluúãasti
mûsta na pofiádání jazykov˘ch kurzÛ ve
‰kolním roce 2006/2007;
- informace fieditele Z· Star˘ Plzenec ve
vûcech koncepce a dal‰ího rozvoje ‰koly,
v˘voje poãtu ÏákÛ a budoucích nárokÛ na
vybavení, rekonstrukci ãi pfiípadnou
v˘stavbu nov˘ch objektÛ. V leto‰ním
‰kolním roce ‰kola ukonãí provoz v budovû I. stupnû v Raisovû ulici ãp. 96;
- informaci starosty z kontrolního dne
stavby PÛdní vestavba a rekonstrukce
‰kolní jídelny ve Starém Plzenci, Masarykovo nám. 54 uskuteãnûného dne
8.2.2007;
- Ïádosti Alexandry Váchalové, Daniela
Váchala, Marcely ·am‰ulové a Vladimíry
·am‰ulové o prodej stavebních pozemkÛ
ve mûstû na stavbu rodinn˘ch domÛ;
- oznámení Úfiadu pro zastupování státu
ve vûcech majetkov˘ch o pfiipravovaném
prodeji pozemkÛ ve vlastnictví státu v k.ú.
Star˘ Plzenec v oploceném areálu TraÈové
strojní spoleãnosti a.s. Pardubice za úãelem sjednocení vlastnick˘ch vztahÛ;
- obnovenou Ïádost spoleãnosti ELS
s.r.o. o pronájem pozemku p.ã. 455/1
v k.ú. Star˘ Plzenec v lokalitû za Topolovou ulicí za úãelem dal‰í v˘stavby bytov˘ch a rodinn˘ch domÛ;
- zápis ze schÛze lesní komise dne
23.1.2007;
- Ïádost Klubu ãesk˘ch turistÛ o pfiíspûvek na obnovu a údrÏbu znaãen˘ch cest
procházejících okolím mûsta a na v˘mûnu
smûrovek, tabulek a turistick˘ch map;
- stíÏnost Václava Klasny na pfietrvávající zneãi‰Èování komunikací ve mûstû
koÀsk˘m trusem, zejména v Baslovû ulici,
na chodnících v ÎiÏkovû ulici a na stezce
pro chodce podél Ïelezniãní trati,
- zápis z jednání pfiedstavitelÛ obcí sdruÏen˘ch v Mikroregionu Radynû konaného
dne 31.1.2007 na MûÚ ve Starém Plzenci
za úãasti starosty a obou místostarostÛ
mûsta.
RM schválila
- pravidla realizace v˘stav ve Staroplzenecké galerii v budovû MûÚ ve Smetanovû ulici ãp. 932;
- uzavfiení dohody s majiteli domu ãp.
69 ve Smetanovû ulici o umoÏnûní vefiejného prÛchodu prÛjezdem domu mûsta ãp.
292 ve Smetanovû ulici klientÛm veterinární ordinace v budovû ãp. 69;
- vydání nové vnitfiní smûrnice Pravidla
pro hospodafiení se sociálním fondem
mûsta;
- uzavfiení smlouvy s taneãním orchestrem Miroslava Novotného o hudební produkci na plese mûsta a Z· dne 17.3.2007.
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 3
Strana 3
RM souhlasila
- se zámûrem Z· Star˘ Plzenec na okamÏité zru‰ení smluvního vztahu s Bytov˘m hospodáfistvím Star˘ Plzenec na
úseku v˘roby a dodávky tepelné energie;
- s prominutím místního poplatku za
likvidaci odpadÛ v roce 2007 Lumíru
Johnovi, Dagmar Dindové, Kamile Brandové a Pavlu KfiíÏkovi;
- s provedením kontroly hospodafiení
spoleãnosti PRONAP s.r.o. nezávisl˘m
subjektem;
- s prominutím nájemného soukromé
‰kole TORZO Rokycany za pronájem
prostorÛ v sokolovnû v roce 2007
a akceptovala její nabídku bezplatného
vystoupení taneãní skupiny ‰koly na
plese mûsta a Z· dne 17.3.2007;
- s pfievodem ãlensk˘ch práv a povinností mezi Petrem Hlinkou a Martinem
Pejsarem v BD Radynû-druÏstvo.
RM nesouhlasila
- s prodejem ãásti pozemku p. ã. 320
v Sedci v lokalitû Na Vr‰ku Josefu Vaãkáfiovi z dÛvodu dosud nezpracovaného
územního fie‰ení celé dotãené lokality;
- s prominutím místního poplatku za
likvidaci odpadÛ v roce 2007 Helenû,
Milanovi a Katefiinû Matasov˘m.
RM stanovila
- poplatek za uÏívání vefiejného internetu na v‰ech místech v prostorách K-Centra, mûstské knihovny ve v˘‰i 6,- Kã vãetnû DPH za kaÏd˘ch zapoãat˘ch 5 minut;
- roãní nájemné za ãást pozemku
p.ã. 290/2 v Sedlci pronajatou Jifiímu
Bojovi na dal‰í období do 31.12.2010
podle ustanovení nájemní smlouvy.
RM jmenovala Marii ·imkovou dal‰ím ãlenem stavební komise RM na
volební období 2006 – 2010.
RM uloÏila starostovi pfiipravit návrh
zámûru mûsta na vybudování nové tûloc-
RadyÀské listy – bfiezen 2007
viãny ãi sportovní haly pfii Z· St.Plzenec.
RM uloÏila místostarostÛm prostudovat zadání a podmínky vyhlá‰en˘ch státních a krajsk˘ch dotaãních programÛ:
1. Zásady poskytování dotací z rozpoãtu PlzeÀského kraje pro oblast mládeÏe
a sportu v rámci gesce Odboru ‰kolství,
mládeÏe a sportu KÚ PK pro rok 2007,
2. Obnova obecního a krajského majetku postiÏeného Ïivelní nebo jinou pohromou – rozhodnutí ministra ã.j.
3406/2007-72 ze dne 31.1.2007,
3. Program podpory bydlení pro rok
2007 vyhlá‰en˘ MMR âR dne 31.1.2007
a do 20.2.2007 pfiedloÏit RM k rozhodnutí pfiípadné návrhy na vyuÏití programÛ
mûstem.
RM uloÏila místostarostovi
Ing. Wohlmutovi pfiipravit do 30.3.2007
kompletní návrh na vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na dodavatele zástavby proluky
ve Smetanovû ulici.
RM uloÏila místostarostovi dr. Hákovi
- do 6.3.2007 zpracovat návrh na novou
koncepci mûsta ve vydávání mûsíãníku
RadyÀské listy;
- provûfiit moÏnost získání finanãní
dotace pro mûsto na opravu podlahy
tûlocviãny v sokolovnû.
RM uloÏila MûÚ
- vyhlásit v˘bûrové fiízení na poskytování úvûrÛ z Fondu rozvoje bydlení vlastníkÛm bytÛ a obytn˘ch domÛ na území
mûsta v roce 2007 a stanovila koneãn˘
termín pro podávání pfiihlá‰ek do v˘bûrového fiízení na den 25. 5. 2007;
- upozornit chovatele koní ve mûstû na
nutnost dodrÏování platn˘ch ustanovení
obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta
ã. 4/1995, na povinnost chovatelÛ zneãi‰tûní vefiejného prostranství zvífiaty neprodlenû odstraÀovat a na moÏné sankce pfii
nedodrÏování tûchto pravidel.
JAK HLUBOKO
MÁME DO
KAPSY
Minul˘ t˘den RM projednávala
návrh rozpoãtu na tento rok. V˘sledek
je velice smutn˘. Pokud bychom
chtûli splnit v‰echny zámûry ãi sliby
z minulosti ne pfiíli‰ vzdálené, do‰li
bychom k deficitu pfies 177 milionÛ
Kã. KdyÏ jsme vy‰krtali v‰echny plánované investiãní akce kromû dokonãení jiÏ rozbûhl˘ch (pÛdní vestavba
na základní ‰kole) a pokrátili neinvestiãní pfiíspûvky zfiízen˘m pfiíspûvkov˘m organizacím, tj. ‰kolám, ‰kolkám, Bytovému hospodáfiství, hasiãÛm v Plzenci a Sedlci…, chybûlo
nám stále je‰tû cca 18 miliónÛ. Zapoãteme-li dále, zatím jen slíbenou,
dotaci na dokonãení pÛdní vestavby
ve ‰kole a po dal‰ím krácení zbyl˘ch
rozpoãtov˘ch poloÏek jsme nakonec
dospûli k minimálnímu deficitu cca 4
miliony. Abychom dosáhli vyrovnaného rozpoãtu, jak ukládá zákon,
musíme bûhem roku zrealizovat
nûkteré investiãní akce spojené s prodejem pozemkÛ na vybudování dal‰í
prÛmyslové a obytné zástavby.
Podrobn˘ a takto podmínûnû vyrovnan˘ návrh rozpoãtu mûsta na úrovni
66 milionÛ Kã je zvefiejnûn na úfiední
desce a 26. 2. jej bude schvalovat ZM
na svém vefiejném zasedání. K rozpoãtu mûsta se je‰tû vrátíme v pfií‰tím
vydání RL.
(J. W.)
ZA CHYBY SE PLATÍ ANEB VRACENÍ DAL·Í DOTACE
9. 2. 2007 jsme obdrÏeli od Finanãního
úfiadu v Plzni „Platební v˘mûr na odvod za
poru‰ení rozpoãtové káznû“, kter˘ mûstu
ukládá vrátit státní dotaci ve v˘‰i 2 240 000
Kã. Dotace byla mûstu poskytnuta v listopadu 2003 a byla urãena na vybudování
„Technické infrastruktury pro 28 bytov˘ch
jednotek ve Starém Plzenci nad Máchovou
ulicí“. DÛvodem bylo „…poru‰ení rozpo-
ãtové káznû……ve smyslu neoprávnûného
pouÏití prostfiedkÛ poskytnut˘ch ze státního
rozpoãtu“. Souãasnû s tím pfii‰el druh˘
„Platební v˘mûr na penále za poru‰ení
rozpoãtové káznû za období od 1. 1. 2004
do 5. 2. 2007“ ve stejné v˘‰i, tj. celkem by
mûlo mûsto vrátit cca 4,5 milionu Kã. Je to
jiÏ druh˘ sankãní postih, kterému mûsto
musí v poslední dobû ãelit (o prvním jsme
ZVͤATA ZA TO NE MOHOU
Pfied ãasem nás nav‰tívila paní J. K. a upozornila na „stopy“ po
psích miláãcích nûkter˘ch spoluobãanÛ, se kter˘mi se obãas setkáváme na ulicích na‰eho mûsta. Zejména na námûstí jsou tyto psí
exkrementy neÏádoucí, neboÈ nedûlají mûstu dobrou reklamu.
PoÏádali jsme odbor ÎP, aby zjistil moÏnost umístûní odpadkov˘ch
ko‰Û s papírov˘mi pytlíky, které by bylo moÏné rozmístit na
námûstí. BohuÏel náklady s tím spojené a souãasn˘ stav mûstsk˘ch
financí (viz dále) toto fie‰ení neumoÏÀují. Na podobn˘ problém
upozornil pan V. K. T˘ká se pû‰ího chodníku ze Smetanovy ulice Ïelezniãním podchodem a dále kolem SUSky. Tuto cestu obãas
vyuÏívají jezdci na koních, ktefií smûfiují k lesu kolem Radynû.
Vzhledem k slabému osvûtlení v tûchto místech je setkání s „koÀsk˘mi koblihami“ zvlá‰tû nepfiíjemné. MajitelÛm koní byl odborem ÎP zaslán dopis s upozornûním na pfiípadn˘ sankãní postih,
pokud nebudou dbát ãistoty zejména v pû‰ích zónách. Zatím
nezb˘vá neÏ apelovat na obãany doprovázející tato jinak roztomilá zvífiata, která za to nemohou, aby za nû dbali na ãistotu chodníkÛ a vefiejn˘ch prostranství v na‰em mûstû.
(J. W. )
psali v minulém ãísle RL). V tûchto dnech
mûsto podává na FÚ Ïádost o prominutí
s poukazem na tíÏivou finanãní situaci
mûsta. Kromû toho, v souvislosti s touto
v˘stavbou, kterou realizuje fa HALLU
Centrum, hrozí mûstu soudní spor o neproplacené faktury.
(J. W.)
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 4
Strana 4
RadyÀské listy – bfiezen 2007
V P R O N A P U Z A L O Î I L I O D B O RY
Pracovníci spoleãnosti Pronap, která je
majetkem mûsta Star˘ Plzenec, zaloÏili ke
dni 10. ledna 2007 odborovou organizaci.
K tomuto rozhodnutí je motivovala situace
na pracovi‰ti a pfiístup fieditele spoleãnosti
k fie‰ení jejich poÏadavkÛ.
Jedním z dÛvodÛ je diskriminace ve
stravování s pfiíspûvkem zamûstnavatele.
Zv˘hodnûná je pouze ranní smûna, která
má zabezpeãené obûdy v jídelnû Kohout,
pfiímo v budovû spoleãnosti Pronap.
Odpolední a noãní smûna tuto v˘hodu
nemá, jedinû s obtíÏemi a snahou nûkter˘ch pracovníkÛ na ranní smûnû jí obûd
donést ve vlastních nádobách a uloÏit na
pracovi‰ti do ledniãky. PoÏadavek zamûstnancÛ vyfie‰it tento problém tzv. stravenkami, které jsou bûÏnû, jiÏ snad v‰ude uÏívány, fieditel spoleãnosti zamítnul s odÛvodnûním, Ïe by je zamûstnanci prokoufiili a druh˘ dÛvod byl, Ïe jídelna Kohout by
vypovûdûla smlouvu o pronájmu.
Spoleãnost, která byla vytvofiená z b˘valé Jitony, továrny na v˘robu nábytku, zpra-
covává d˘hu, kterou nakupuje v hor‰í kvalitû. Z tohoto dÛvodu a na základû poÏadavku odbûratele o lep‰í kvalitu, skonãí aÏ
40 % nakoupené d˘hy v kotelnû, kde se
s ní vytápí celá továrna. Za nedodrÏení
poÏadované kvality a na základû uplatnûné
reklamace ze strany zákazníka, jsou obvinûni pracovníci, ktefií na zakázce pracovali. ZároveÀ jsou v‰ak kritizováni ze strany
vedení spoleãnosti za pl˘tvání s materiálem a jeho velk˘m objemem urãen˘m
k likvidaci. O kvalitû své provedené práce
se mÛÏe dûlník dozvûdût aÏ na základû
uplatnûné ãi neuplatnûné reklamace.
Dal‰ím dÛvodem zaloÏení odborÛ je, Ïe
dûlníci jsou pfieváÏnû odmûÀováni za vykonanou práci úkolovou mzdou. Tento zpÛsob
odmûÀování je provádûn na základû úkolov˘ch norem, které jsou jiÏ více jak 8 let staré
a nebyly pfiehodnoceny. Z tohoto dÛvodu je
nûkdy obtíÏné si vydûlat i minimální odmûnu. Vysvûtlením této skuteãnosti mÛÏe b˘t
i argument, Ïe dûlníci jsou pomalí, ne‰ikovní, lhostejní, neukáznûní apod. Je tomu ale
skuteãnû tak? Vedení spoleãnosti dává v‰em
pfiíleÏitost, nûkdy to i vyÏaduje, pracovat
pfiesãas a o sobotách. A není dÛvod si nafiíkat nad mal˘mi v˘dûlky. Pracuj 24 hodin
dennû a bude‰ spokojen˘!
Snahou kaÏdé v˘robní spoleãnosti je
sniÏovat náklady a kaÏdou investovanou
korunu do v˘roby co nejefektivnûji zhodnotit. Pfiekvapuje nás, dûlníky, Ïe pro hospodáfiské vedení spoleãnosti není Ïádnou
ztrátou v továrnû svítit, topit, odsávat
prach, vyrábût stlaãen˘ vzduch a zprovoznit dal‰í nezbytné vûci k zabezpeãení
noãní smûny, kdyÏ na noãní smûnû pracují
pouze 2 dûlníci. Na ranní smûnû je jich
v prÛmûru 50, na odpolední 10.
DÛvodÛ k zaloÏení odborÛ je je‰tû více.
Na‰í snahou není informovat ãtenáfie
o problémech ve spoleãnosti Pronap, ale
upozornit na to, Ïe máme opaãn˘ zájem
o majetek mûsta a jeho obyvatel neÏ je
lhostejnost.
Ing. Josef ·irok˘
pfiedseda ZO OS KOVO PRONAP
DOPRAVNÍ KOMISE UPOZOR≈UJE
Dopravní komise opakuje v˘zvu pro
obãany Starého Plzence a Sedlce, ktefií
mají zájem o fungování dopravní obsluÏnosti a pfiijatelnûj‰í dopravní infrastrukturu, aby se stali na‰imi spolupracovníky.
Bez Va‰í pomoci se neobejdeme! Zájemci
se mohou stát ãleny, ale i externími spolupracovníky komise podle toho, kolik ãasu
jste ochotni obûtovat. Komise zasedá jednou za 2 – 3 mûsíce cca na 2 hodiny. To je
informace pro zájemce o ãlenství v komi-
si, externí spolupracovníky budeme zvát
individuálnû podle fie‰ené problematiky.
Své kontakty vãetnû toho, zda se chcete
stát ãleny komise nebo externími spolupracovníky, pfiedejte, prosím, sekretáfice
starosty nebo vedení mûsta. Pfiedem dûkuji jménem mûsta Star˘ Plzenec zájemcÛm
o spolupráci.
Za dopravní komisi
Ing. Radek Jano‰ek, Ph.D.
Pokud jde o dluhy, které vznikly za trvání manÏelství, mÛÏe vûfiitel poÏadovat
jejich splacení po obou manÏelích i v pfiípadû, Ïe mají dohodu o vypofiádání SJM,
a to v pfiípadû, Ïe mu obsah dané dohody
není znám. Pokud je vûfiitelÛm obsah
dohody o vypofiádání SJM znám, mûli by
se obrátit na toho manÏela, kter˘ na sebe
závazky pfievzal.
Ale § 150 odst. 2 obãanského zákoníku
stanoví, Ïe práva vûfiitelÛ nesmí b˘t dohodou manÏelÛ dotãena. Pokud se tedy vûfiitel domnívá, Ïe daná dohoda se jeho práv
dot˘ká (napfi. jednomu z b˘val˘ch manÏelÛ pfiipadla ve‰kerá aktiva a druhému
pouze pasiva), mÛÏe se vûfiitel domáhat
Ïalobou u soudu (odpÛrãí Ïalobou), aby
soud urãil, Ïe taková dohoda je vÛãi nûmu
neúãinná. Pokud by soud rozhodl v jeho
prospûch, mohl by návrh na exekuci podat
i proti Vám.
PfiedbûÏná ochrana v podstatû neexistuje, kromû napfi. Va‰í dohody pfiímo s vûfiiteli.
Pokud va‰e SJM bylo vypofiádáno soudem, je jeho pravomocné rozhodnutí
závazné vÛãi v‰em a vûfiitelé nemohou po
Vás vymáhat dluhy, které rozhodnutím
soudu náleÏí pouze Va‰emu b˘valému
manÏelovi.
Pokud by byla soudem nafiízena exekuce i proti Vám, mÛÏe soudní exekutor vyuÏít ty zpÛsoby exekuce, které mu umoÏÀuje zákon ã. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuãní ãinnosti (exekuãní
fiád), a to na ve‰ker˘ Vበmajetek, nehledû
na to, jak a kdy jste jej nabyla.
VáÏení obãané,
dopravní komise vás upozorÀuje na
1. zmûnu J¤ 2006/2007. Je platná od
4. bfiezna 2007. Jedná se pfiedev‰ím o linku
âSAD PlzeÀ ã.: 460170 ·Èáhlavice – PlzeÀ.
Ve vlastním zájmu tedy tuto zmûnu sledujte. Aktuální jízdní fiád bude k dispozici v KCentru a v mûstské knihovnû a dále pak na
obvykl˘ch prodejních místech.
Na Va‰e dotazy odpovídá JUDr. Petra
Lindová, advokátka v Plzni, Barrandova
19, http://advokatka.vplzni.cz, tel. 377
455 401
Otázka:
Jak je to, prosím, s exekucí na mÛj majetek, pokud jde o dluhy b˘valého manÏela?
Jde asi o dluhy vzniklé za manÏelství i po
jeho skonãení. Mám majetek, kter˘ jsem
získala vypofiádáním spoleãného jmûní
s tímto manÏelem, a pak také majetek zdûdûn˘ po rodiãích a dále majetek novû
nabyt˘ po rozvodu (plat).
Odpovûì:
Pokud jde o dluhy, které manÏelovi
vznikly po skonãení manÏelství a po vypofiádání spoleãného jmûní manÏelÛ (SJM),
není dÛvod, aby vûfiitelé poÏadovali splacení tûchto dluhÛ po Vás.
Va‰e dotazy z právní oblasti mÛÏete
adresovat redakci, budou podle moÏnosti
postupnû zodpovûzeny v dal‰ích vydáních
RadyÀsk˘ch listÛ.
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 5
Strana 5
RadyÀské listy – bfiezen 2007
KDO SE UJME OPU·TùNÉHO
PEJSKA?
V na‰í obci byli nalezeni 3 psi. Neztratili se Vám? Pokud se Vám nûkter˘ pejsek
líbí, kontaktujte nás, rádi Vám ho dáme,
pokud u Vás najde klid, pohodu a bezpeãí.
My jim mÛÏeme zajistit potravu, ale ãas,
lásku a péãi jakou potfiebují jim v‰em dát
nemÛÏeme.
Dûkujeme Vám za kaÏdou pomoc, kterou pro opu‰tûná zvífiata poskytnete – aÈ
jim pomÛÏete najít pÛvodního pána, nebo
se jich ujmete sami…
Helena ·a‰ková
odbor Ïivotního prostfiedí
Kontakt: tel: 377 966 399,
[email protected]
HISTORIE DOMU â. P. 88
V dolní ãást námûstí stojí podél Husovy
ulice budova, kterou nelze snadno pfiehlédnout, pfiestoÏe její souãasn˘ stav je
velice tristní. Jedná se o b˘val˘ statek
s ãíslem popisn˘m 88.
BohuÏel se mi nepodafiilo najít Ïádn˘
dobov˘ snímek, kter˘ by tuto budovu
zobrazoval ve své plné slávû. V obrazové
pfiíloze tohoto ãlánku je pouÏit snímek,
kter˘ zachycuje zmiÀovanou budovu
v souãasné podobû. Od doby zaãátku existence tohoto domu je nanejv˘‰ zfiejmé, Ïe
se zde velmi mnoho zmûnilo.
Nejstar‰ím doloÏiteln˘m vlastníkem
hospodáfiství s ã. p. 88 byla v roce 1719
Anna Bastlová, hned potom v roce 1720
Jakub Bastl. Purkmistrem byl v té dobû
Ondfiej Faber. V tûchto letech mûlo mûsto
Stará PlzeÀ (název Star˘ Plzenec se zaãal
pouÏívat v r. 1776) 1) asi 500 obyvatel a asi
63 domÛ. Vzhledem k vy‰‰ímu ãíslu
popisnému, neÏ byl celkov˘ poãet domÛ
ve mûstû, je nutno pfiipomenout, Ïe ãísla
byla domÛm pfiidûlena aÏ v roce 1770.
V tomto asi padesátiletém mezidobí bylo
zcela jistû postaveno mnoho nov˘ch
domÛ.
V této dobû podle údajÛ z Urbáfie z roku
1719 majitelé hospodafiili na v˘mûfie 68
korcÛ polí (asi 19,5 hektaru), mûli
3 konû,1 vola, 2 krávy, 2 jalovice a 4 ovce.
V roce 1767 byl v ãinÏovním rejstfiíku na
tomto statku zapsán jiÏ Daniel Sigmund.
Tent˘Ï byl uveden i v robotním seznamu
v roce 1777.
Nyní se pro nedostatek dal‰ích historick˘ch podkladÛ posuneme zhruba o 80 100 let. V letech 1864 – 1866 je na tomto
statku doloÏen tehdej‰í purkmistr
MUDr. Jan Kondr 2).
V Pozemkové knize 3) katastrálního
úfiadu je v úplnû prvním zápise u tohoto
domu uvedeno, Ïe hospodáfiství koupili
19. záfií 1871 manÏelé Matûj a Magdalena
DÛm, o jehoÏ historii pojednává dne‰ní díl seriálu.
âeãilovi. Podle v˘‰e uvedeného mohli
âeãilovi hospodáfiství pravdûpodobnû
koupit od Jana Kondra.
JiÏ v bfieznu 1880 v‰ak Magdalena âeãilová zemfiela a vdovec Matûj hospodafiil
sám. Pravdûpodobnû se mu pfiíli‰ nedafiilo,
a proto byla Ïivnost ã. p. 88 11. ãervna
1886 prodána v exekuãní draÏbû. Hospodáfiství získal Matûj Vlnafi. Ten statek pfiepsal jiÏ 11. ãervence 1890 na syna Josefa
a jeho manÏelku Barboru.
Mladí manÏelé Vlnafiovi prodali usedlost v listopadu 1897 manÏelÛm Vojtûchu
a Marii âern˘m a ti ji v listopadu 1904
prodali manÏelÛm Emanuelovi a AlÏbûtû
Blochov˘m.
Za jejich vlastnictví do‰lo k v˘raznûj‰í
zmûnû ve stavu hospodáfiství v roce 1912.
ManÏelé Blochovi oddûlili, jak je uvedeno
na Ohla‰ovacím listu ã. 1 z roku 1912,
dost velkou ãást svého pozemku ze strany
ulice Svatopluka âecha a na novû vzniklé
Foto: archiv
stavební parcele byl potom postaven dÛm
ã. p. 234.
V roce 1925 Marek Bloch ovdovûl a dne
9.12.1925 pfievzal i polovinu hospodáfiství
po své zemfielé manÏelce. Pak do historie
vstupuje temné období 2. svût války
a okupace. Podle posledního zápisu
v Pozemkové knize bylo dle trhové smlouvy ze dne 12. záfií 1945 a v˘mûru Úfiadu
okresního národního v˘boru v Plzni ze
dne 18. fiíjna 1945 vloÏeno právo vlastnické manÏelÛm Franti‰ku a Josefû Kocov˘m.
Tím také konãí mé vyprávûní o historii
tohoto domu.
Svatopluk Mare‰
Historická sekce OSHR
1) Podle kroniky Martina Hru‰ky
2) Podle kroniky Martina Hru‰ky
3) Pozemkové knihy jsou vedeny
pfiibliÏnû od poloviny 19. století
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 6
Strana 6
RadyÀské listy – bfiezen 2007
KALENDÁ¤ B¤EZEN
Místo: Lidov˘ dÛm na Malé Stranû
Pofiadatel: Pion˘rská skupina Star˘ Plzenec
Hrad RADYNù: uzavfien
ROTUNDA sv. Petra a Pavla: uzavfiena
13. 3. 2007 (úter˘)
K-Centrum, mûstská knihovna Star˘ Plzenec
Otevfieno:
Po, St
9.00-12.00
13.00-17.00
Út, ât
9.00-12.00
13.00-14.00
Pá
zavfieno
8. 3. 2007 (ãtvrtek)
VernisáÏ v˘stavy prací ÏákÛ ZU· – v˘tvarného
oboru
âas: 17.00 hod.
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Pofiadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum,
mûstská knihovna
Kontakt: [email protected]
Tel: 377 965 068
Vstup voln˘
V˘stava potrvá do 11. 4. 2007
9. 3. 2007 (pátek)
Oslava MDÎ
âas: 18.00 hod
Místo: jídelna Pronap
Pofiadatel: ZO KSâM Star˘ Plzenec
10. 3. 2007 (sobota)
Ma‰karní karneval
âas: 14.00 hod.
VII. KONCERT SEZÓNY
Na‰e paní BoÏena Nûmcová
Úãinkují:
Vladimír Matûjãek – umûleck˘ pfiednes
Miroslav Sekera - klavír
Místo: obfiadní síÀ radnice
âas: 18.00 hod
Pofiadatel: mûsto St. Plzenec - K-Centrum,
mûstská knihovna Star˘ Plzenec a KPH
Kontakt: [email protected]
Tel.: 377 965 068
Vstupné na jednotlivé koncerty: dospûlí 40,Kã, dûti 10,- Kã
15. 3. 2007 (ãtvrtek)
Básniãka pod rotundou
-‰kolní kolo recitaãní soutûÏe
Místo Základní ‰kola na Malé Stranû
âas: 14.00 hod.
Pofiadatel: Základní ‰kola Star˘ Plzenec
Partner akce: Mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna
17. 3. 2007 (sobota)
PLES MùSTA A ZÁKLADNÍ ·KOLY STAR¯
PLZENEC
Místo:Lidov˘ dÛm Star˘ Plzenec
âas: 20.00 – 02.00 hod.
Z A D I VA D L E M D O · E ¤ Í K O V K Y
PlzeÀské divadlo Jezírko vás, milí pfiíznivci divadelního umûní, s laskavostí zve k náv‰tûvû na pozoruhodná pfiedstavení jak pro dûti, tak i pro
dospûlé, která se konají v bfieznu v pfiíjemném prostfiedí Kulturního domu
·efiíkovka v Plzni na Slovanech.
Nedûle 4. 3. od 15.00 hod
DùTSK¯ KARNEVAL
Komponovan˘ pofiad soutûÏí a taneãkÛ, na kterém se podílejí ãlenové
divadla Jezírko
Zábavná akce trvá cca 90 minut
Doporuãeno pro dûti od 2 let
Nedûle 18. 3. od 15.00 hod
PASÁâEK VEP¤Ò
Klasická pohádková hra podle pfiedlohy H.Ch. Andersena v dramatizaci
K. Voglové
Úprava a reÏie: Jaroslav Pára
Délka pfiedstavení: cca 50 minut
Doporuãeno pro dûti od 4 let
Pofiadatel: Mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum,
mûstská knihovna a Základní ‰kola Star˘ Plzenec
- reprezentaãní ples s pestr˘m programem,
bohatou tombolou a pÛlnoãním pfiekvapením.
Vstupné: 110 Kã
Rezervace a pfiedprodej vstupenek:
K-Centrum, Smetanova 932
Kontakt: [email protected]
Tel. 377 965 068
20. 3. 2007 (úter˘)
VIII. KONCERT SEZÓNY
Úãinkují:
Jifií Ho‰ek – violoncello
BoÏena Kronychová – klavír
Místo: obfiadní síÀ radnice
âas: 18.00 hod
Pofiadatel: mûsto St. Plzenec - K-Centrum,
mûstská knihovna Star˘ Plzenec a KPH
Kontakt: [email protected]
Tel.: 377 965 068
Vstupné na jednotlivé koncerty: dospûlí 40Kã,
dûti 10 Kã
22. 3. 2007 (ãtvrtek)
Básniãka pod rotundou
-okresní kolo recitaãní soutûÏe
Místo: obfiadní síÀ radnice
âas: 14.00 hod.
Pofiadatel: Základní ‰kola Star˘ Plzenec
Partner akce: Mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
krize, která vze‰la mistrnû z pera anglické autorky Joan Shirleyové
Pfieklad: Stanislava Kellnerová
Úprava a reÏie: Josef Drápal
Práva k provozování tohoto díla zastupuje DILIA Praha
Vstupenky v místû konání hodinu pfied pfiedstavením.
Zmûna programu vyhrazena.
Július Novák, divadlo Jezírko PlzeÀ, tel.: 608 030 566
Jaroslav Pára, umûleck˘ vedoucí souboru, tel.: 774 225 510
KONCERT LAHODIL OU·KU A POHLADIL PO DU·I
Uveden˘mi snímky se vracíme ke koncertu umûleckého hudebního tria,
kter˘ se uskuteãnil v rámci Kruhu pfiátel hudby 6. 2. 2007 v obfiadní síni
radnice.
Nedûle 25. 3. od 15.00 hod
O PTÁKU OHNIVÁKU A LI·CE RY·CE
PÛvodní adaptace klasické pohádky K.J. Erbena a dramatizace J. Jílka
Úprava a reÏie: Jaroslav Pára
Délka pfiedstavení: 70 minut
Doporuãeno pro dûti od 6 let i pro dospûlé
Práva k provozování tohoto díla zastupuje DILIA Praha
Nedûle 25. 3.od 18.30 hod
VRAÎDA SEXEM
Premiéra této komedie diváky zavede do svérázného fie‰ení manÏelské
Klarinetista Jakub Aubrecht v hudebním souznûní s klavíristou ·tûpánem
Kosem.
Foto: Eva Vlachová
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 7
Strana 7
RadyÀské listy – bfiezen 2007
VERNISÁÎ V¯STAVY
PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ –
VÝTVARNÉHO OBORU
probûhne
ve ãtvrtek 8. bfiezna 2007
ve Staroplzenecké galerii
od 17.00 hodin
Zve Mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
V˘stava potrvá do 11. 4. 2007
Mladí a nadûjní interpreti (na snímku pfii dûkovaãce) pfievedli posluchaãÛm naprosto nenásilnû
a s noblesou své koncertní umûní. Na snímku
vlevo houslistka Marie Fuxová.
Text a foto Eva Vlachová
11. bfiezna uplynulo 10 let,
co nás navÏdy opustil nበdrah˘ manÏel, tatínek a dûdeãek
pan Václav Zral˘ ze Sedlce.
V‰em, ktefií vzpomenou s námi, dûkuje manÏelka, RÛÏena Zralá, syn a dcera s manÏelem
a vnouãata Va‰ík a Liborek.
12. bfiezna uplyne 20 let,
co utichlo srdce
pana Václava Bistfiického ze Starého Plzence.
Kdo jste ho znali, vûnujte mu s námi tichou vzpomínku.
Syn Václav s rodinou, ostatní pfiíbuzní a známí
Z· STAR¯ PLZENEC
INFORMUJE
PÛdní vestavba v budovû na‰í ‰koly na
Masarykovû námûstí pokraãuje pfiesnû
podle harmonogramu. V souãasné dobû se
dûlají sádrokartonové pfiíãky mezi místnostmi. Poprvé jsme tak mohli vidût, jak
budou nové místnosti vypadat. Vznikající
prostory uÏ teì budí obdiv. Bude zde tfiída
informatiky, v˘tvarné v˘chovy a velká
ãítárna, dále nûkolik kabinetÛ pro uãebnice a jiné ‰kolní pomÛcky. V ãásti budovy
smûrem ke trati vzniká nová aula, její
velikost zaruãuje velmi rozmanité vyuÏití.
Místnost bude slouÏit jako divadélko,
kino, pfiedná‰ková síÀ, koncertní hala
nebo napfiíklad v˘stavní síÀ.
PÛdní vestavbu tak ocení nejen dûti, ale
i ‰iroká vefiejnost. Uãitelé ani vedení
‰koly se stûhovat nebudou, zÛstanou ve
(pokraãování na str. 8)
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 8
Strana 8
RadyÀské listy – bfiezen 2007
(dokonãení ze str. 7)
stávajících kanceláfiích a kabinetech.
Kolaudace probûhne do konce ãervna, v‰e nové bychom rádi ukázali vefiejnosti na dnu otevfien˘ch dvefií, kter˘ se
bude konat v záfií. Moc bychom si pfiáli,
abychom mohli nové místnosti hned
vybavit nábytkem, ale v‰e bude záleÏet na
finanãní situaci ‰koly. Jsme pfiesvûdãeni,
Ïe nové vedení mûsta se bude snaÏit udûlat maximum, vÏdyÈ pfiece kaÏdá koruna,
která se investuje do vzdûlání , má hlubok˘ smysl.
PaedDr.Martin ·tekl,
fieditel ‰koly
Na prvním snímku vidíte jak vypadal pÛdní
prostor pfied rekontrukcí a na druhém, jak˘ je
stav k dne‰nímu dni.
Foto Martin ·tekl
DEVÁËÁCI
Z· STAR¯ PLZENEC
V TEMELÍNù
V pátek 9. února jsme my, Ïáci devát˘ch
tfiíd, spolu s panem uãitelem Milanem
Florianem a Václavem ·teklem nav‰tívili jadernou elektrárnu Temelín.
V zámeãku Vysok˘ Hrádek jsme se
dozvûdûli, na jakém principu tento typ
elektrárny pracuje a jaké vyuÏívá technologie. Vidûli jsme trojrozmûrn˘ film o ‰tûpení jader atomÛ a mûli jsme dokonce
moÏnost nasimulovat jadernou havárii, ke
které samozfiejmû nedo‰lo, protoÏe zaãalo
fungovat zabezpeãení elektrárny. V dal‰ích prostorách budovy jsme na panelech
vidûli vyuÏití jaderné energie a zjistili,
jaké je její nezastupitelné místo v na‰í
energetice. Bylo to velmi pouãné a zajímavé.
Aneta Holubová,
Jolana Rotenbornová 9.A
Foto: archiv
Jaderná elektrárna Temelín.
M· SEDLEC
DùTI NA CESTÁCH
S dûtmi z matefiské ‰koly Sedlec jsme opût vyjeli na cesty , a to do sousedního mûsta
Rokycany. V kulturním domû jsme zhlédli divadelní pfiedstavení s názvem „Radovanovy radovánky“. KaÏdého z nás, dûti i paní uãitelky, potû‰ila krásná vtipná ãe‰tina pana
Jana Svûráka. Celí rozesmátí jsme se vydali na prohlídku mûsta. Nejvíce se nám líbilo
na námûstí, kde jsme nakrmili sebe i vdûãné holoubky.
Text a foto B. PraÏáková
Zastaveníãko na námûstí v Rokycanech.
Úsmûv zÛstal na dûtsk˘ch tváfiích je‰tû dlouho po skonãení veselého pfiedstavení.
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 9
Strana 9
RadyÀské listy – bfiezen 2007
M· STAR¯ PLZENEC
V˘stavu obrazÛ a kreseb pana Franti‰ka
Hrocha zhlédla spousta náv‰tûvníkÛ. Mezi
nimi nechybûli ani Ïáci základní ‰koly a
vystavené obrázky se líbily také na‰im
nejmen‰ím - ÏáãkÛm matefiské ‰koly(viz
foto).
Uvedenou v˘stavu, která potrvá do
1. bfiezna 2007, vystfiídají práce ÏákÛ
v˘tvarného oboru ZU· Star˘ Plzenec,
jejichÏ vernisáÏ se uskuteãní ve ãtvrtek
8.bfiezna 2007 v 17:00 hodin ve Staroplzenecké galerii.
Eva Vlachová
·kolkové dûti zaujaly obrázky se znám˘mi
motivy Starého Plzence. Nûktefií dokonce na
obrázcích poznali i svÛj dÛm.
Foto: Eva Vlachová
SKAUTSKÉ V¯ROâÍ
V leto‰ním roce oslavujeme 100 let od
zaloÏení mezinárodního skautského hnutí.
Tûch oslav bude v prÛbûhu leto‰ního roku
po celém svûtû nepfieberné mnoÏství. I nás
v únoru nav‰tívily „zahraniãní“ skautky,
které pro nás pfiipravily pestré odpoledne
plné her, soutûÏí i písniãek. V prÛbûhu
programu jsme v‰ichni spoleãnû pfiipravili nûkolik druhÛ pizz, které na závûr zmizely rychlostí blesku v na‰ich útrobách.
Za skautsk˘ oddíl Sluneãní údolí
Radim Dankoviã
ODDÍL RADY≈ÁCI
Vítûz turnaje – Toníãek KfiíÏek (na snímku vlevo
s pohárem v ruce).
Oddíl RadyÀáci uspofiádal v pátek 9. 2.
2007 v klubovnû dûtského areálu turnaj
v PEXESU. V pfiíjemném prostfiedí klubovny a s tepl˘m ãajem si úãastníci zasoutûÏili - kaÏd˘ s kaÏd˘m - a v˘hercem se
stal nejmlad‰í úãastník turnaje, Antonín
KfiíÏek. Sladká odmûna ãekala na kaÏdého
a nejvût‰í na vítûze, kter˘ mûl z v˘hry velkou radost.
Za PS Star˘ Plzenec
Foto a text Franti‰ek KfiíÏek
Turnaj v pexesu je v plném proudu.
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 10
Strana 10
RadyÀské listy – bfiezen 2007
OSLAVA MDÎ
Zveme v‰echny Ïeny, které chtûjí proÏít hezk˘ podveãer u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne Ïen dne 9. bfiezna 2007 od 18:00 hodin do
jídelny Pronapu.
Pfiijdou mezi nás dûti s písniãkami i taneãky. Pfiipravena je oblíbená tombola a hudba k tanci i poslechu.
Za ZO KSâM zve Jitka Sutnarová
OBâANSKÉ SDRUÎENÍ
HÒRKA A RADYNù – OSHR
Zve své ãleny a v‰echny pfiíznivce na brigádu – úklid hradi‰tû HÛrka, která se uskuteãní
v sobotu 24. 3. 2007 od 9.00 hodin (sraz u rotundy, pracovní náfiadí s sebou).
Za v˘bor OSHR dr. Václav Hák
SBÍRKA VùCÍ POT¤EBN¯CH
K ÎIVOTU
Kolpingova rodina Star˘ Plzenec opût
pofiádá tradiãní sbírku vûcí potfiebn˘ch
k Ïivotu ve dnech:
13. 4 . 2007 (pátek) od 14 do 16 hod.
14. 4. 2007 (sobota) od 10 do 12 hod.
21. 4. 2007 (sobota) od 10 do 12 hod.
v kostele sv. Jana Kfititele na námûstí.
Za v‰echny vûci pfiedem dûkujeme.
Kolpingova rodina
MA·KARNÍ PLES
Dne 17. 2. 2007 se uskuteãnil jiÏ tfietí
ma‰karní ples v sále Lidového domu ve
Starém Plzenci. Po úvodní nejistotû, zda
vÛbec nûkdo pfiijde, se sál zaplnil náv‰tûvníky v maskách i bez. Odmûnou pro nejhezãí masky byly vynikající domácí dorty.
Vybrat ty nejlep‰í masky bylo opût obtíÏné, ale náv‰tûvníci plesu, ktefií masky hodnotili, se úkolu poroty zhostili na v˘bornou. K tanci hrála skupina Duo country a
myslím, Ïe se nikdo nenudil.
Tombola byla bûhem krátké chvíle roz-
prodaná, neboÈ hlavní cenou byl opût divoãák. Kdo si na nûm pochutná? Tak to vám
neprozradíme. Pfiijìte pfií‰tí rok na nበples
také a tfieba divoãák bude vá‰.
Myslím, Ïe se ples vydafiil a doufám, Ïe
ten pfií‰tí rok bude také tak pûkn˘.
Dûkuji touto cestou v‰em, ktefií pfiispûli
do tomboly, pekli dorty a v˘borné preclíky
a samozfiejmû i tûm, ktefií se na pfiípravû
plesu podíleli.
Je‰tû jednou dûkuji.
Za Kolpingovu rodinu
Martina ·teklová
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 11
Strana 11
1.
RadyÀské listy – bfiezen 2007
2.
3.
Umístûní v soutûÏi masek bylo následující: 1. Snûhurka a sedm trpaslíkÛ, 2. siamská dvojãata, 3. nemocniãní personál. K tanci, poslechu a pro
dobrou náladu hrálo DUO COUNTRY.
Foto: Jakub ·tekl
KOUZELNÁ MOC HUDBY
Usednete-li do kfiesla v obfiadní síni staroplzenecké radnice, spadne z vás rázem
ve‰kerá tíha a únava. V krásném prostfiedí
se mÛÏete zaposlouchat do líbezn˘ch tónÛ
hudby. Îe máme tuto moÏnost kaÏd˘
mûsíc, za to vdûãí pravidelní i nahodilí
náv‰tûvníci malé skupinû obûtav˘ch
a nad‰en˘ch organizátorÛ hudebních podveãerÛ, milovníkÛ instrumentální hudby
a zpûvu, profesorÛ pí Hrneãkové, L. Kotnauerové a vedoucí kulturního stfiediska.
Do na‰eho mûsta zajíÏdûjí nejen sólisté,
ale i tria a kvarteta (hudební skupiny).
V minulém roce jsme mûli moÏnost
vyslechnout klavírní koncert ve vynikajícím podání profesora PlzeÀské konzervatofie Maxima Averkieva. Pro v‰echny
posluchaãe to byl nezapomenuteln˘ záÏitek. Koncem loÀského roku mûl opût zavítat tento umûlec mezi nás, bohuÏel jeho
onemocnûní toto setkání neumoÏnilo.
KdyÏ se otevfiely dvefie, do koncertního
sálu vstoupil místo oãekávaného interpreta mlad˘ pianista. Usedl ke klavíru
a v mÏiku se jeho hbité prsty dot˘kaly kláves. Netrvalo dlouho a ocenili jsme skvûl˘
v˘kon Martina Levického. V mûsíci lednu
zavítalo do na‰eho mûsta Snítilovo kvarteto ve sloÏení Roman Hraniãka – I. housle,
Matûj Polá‰ek – II. housle, Barbora Veisová – viola a ·imon Veis – violoncello.
Záhy se ozvaly první ãarovné zvuky houslí a podmanivé zvuky violy a violoncella.
Z pfiítomn˘ch náv‰tûvníkÛ rázem spadla
únava a zaposlouchali se do skladeb W.
A. Mozarta, A. Dvofiáka a dal‰ích skladatelÛ v podání mlad˘ch hudebníkÛ.
Pro leto‰ní koncertní sezónu je plánováno celkem 9 setkání se ‰piãkami na‰í koncertní scény. Vûfiím, Ïe se mezi obãany
Starého Plzence a blízkého okolí najde
podstatnû více zájemcÛ o dobrou hudbu.
Neváhejte a nav‰tivte nûkter˘ z pfií‰tích
koncertÛ. Vstupenku je moÏno zakoupit za
40,- Kã pfiímo v obfiadní síni. Rozhodneteli se pro pravidelnou náv‰tûvu koncertÛ,
máte moÏnost pofiídit si pfiedplatné na pfií‰tí jiÏ 23. koncertní sezónu za 200,- Kã v
K- Centru.
VÏdy se pro vás v na‰em „koncertním
sále“ najde volné kfieslo a rádi vás mezi
sebou uvítáme. ZáÏitky, které si z náv‰tûvy koncertu odnesete, vás budou dlouho
provázet.
Mgr. Alena ·iková
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 12
Strana 12
RadyÀské listy – bfiezen 2007
KDO ZNÁ MELODII K TÉTO PÍSNIâCE?
Antonín Belza
RADYNù
Zdaleka na PlzeÀ dívá se star˘ hrad
Radynû vysoká, kterou má kaÏd˘ rád.
Ta její ãerná vûÏ nad lesy tich˘mi
StfieÏí kraj celiãk˘, mûsta a dûdiny.
Ze v‰ech stran ku hradu cestiãky se sbíhají,
kdyÏ u brány se setkají, o velké lásce ‰eptají
a na‰e Radynû ti‰e se usmívá,
v‰ak ona do srdcí lásku v‰em dá.
Za letních veãerÛ cestiãky oÏijí
mládenci s dûvãaty k V˘rovnû putují.
V hospÛdce stulené u nohou Radynû
pfii sklence omládne‰, pfiijde‰-li mezi nû.
Pfii zpûvu, pfii tanci dûvãe k sobû pfiivine‰,
kdyÏ do oãí mu pohlédne‰, na cel˘ svût zapomene‰.
A cestou k domovu na hrad se ohlédne‰
Radyni staleté podûkuje‰.
AÏ bude‰ dûdeãkem a já zas babiãkou
vnouãata povedem tou na‰í cestiãkou.
Na pozdrav k˘vne nám mohutn˘, ãern˘ hrad,
na jeho nádvofií dûti si budou hrát.
Na lávku sedneme, hlavy k sobû pfiitisknem,
na svoje mládí vzpomenem,
k Radyni vzhÛru pohlédnem.
Hrade nበmilen˘, dÛvûru na‰í má‰,
jak máti opatruj cel˘ kraj ná‰.
Text písnû poskytl pan Franti‰ek Hroch a teì uÏ schází jen muzika a mÛÏeme si ji také zazpívat.
Eva Vlachová
SOUROZENCI BAËKOVI ZE SEDLCE NA PRKNECH,
KTERÁ ZNAMENAJÍ SVùT
Sourozenci BaÈkovi, Petr a Pavel, pochází ze Sedlce u Starého Plzence. Oba
od mládí tíhli k umûlecké profesi a vedle svého zamûstnání v Bohemia Sektu
Star˘ Plzenec hráli jako ochotníci divadlo a pÛsobili i v hudební skupinû. Náklonnost ke kum‰tu v nich nakonec pfieváÏila a Petr nastoupil do angaÏmá v mosteckém divadle, Pavel pak vystudoval praÏskou DAMU a dnes pÛsobí ve vinohradském divadle.
Oba ãasto hostují i v Plzni, kde hrají pro radost mal˘ch i velk˘ch divákÛ.
Dne 12. února jsme zhlédly v plzeÀském divadle Dialog pfiedstavení
TO I ONO, ve kterém úãinkovali herci Pavel Batûk a Jan Holík. V˘kony hercÛ
jsme byly nad‰eny, pfiedstavení se nám moc líbilo.
Obûma bratrÛm BaÈkov˘m pfiejeme hodnû hereckého ‰tûstí. Kluci, drÏte se,
máte na to!
B˘valé kolegynû z Bohemia Sektu
VZORN¯ SOUSED – DOBROVOLN¯ HASIâ PAN VÁCLAV BE·TA
Pan Václav Be‰ta má ochotu pomáhat
druh˘m v krvi, a proto bydlet v jeho sousedství je velké ‰tûstí. O tom hovofií nejstar‰í obãanka Sedlce, témûfi 90letá paní
Marie BÛchová, která se tû‰í z kaÏdodenní
pomoci svého souseda – nákup, léky,
popelnice.... Jak je vzácné mít takového
souseda, kter˘ jí kaÏdé ráno zaÈuká na
okno a zeptá se, co potfiebuje. Paní Marie
BÛchová si pomoci souseda nesmírnû váÏí.
KéÏ by bylo mezi námi takov˘ch obûtav˘ch lidí více!
Milu‰e Chrastilová
LIDOV¯ DÒM DOSTÁVÁ ZASLOUÎENOU PÉâI
Prostory kulturního stánku – Lidového
domu ve Starém Plzenci - se zkulturÀují.
V‰ak uÏ bylo na ãase. Stûny a strop velkého sálu Lidového domu se rozzáfiily díky
jejich kvalitnímu a velmi vkusnému vymalování. Z oken a stûny naproti jevi‰ti se
odstranily letité a zubem ãasu nahlodané
vybledlé kusy látky a namísto nich bude
interiér vyzdoben úãelov˘mi dekorativními závûsy, které svou kvalitou nejen pfiíjemnû esteticky vylep‰í celkov˘ vzhled
sálu, ale i poslouÏí jako akustická clona.
Také interiéru toalet se dostalo fiádné
péãe v podobû vymalování a hloubkové
údrÏby sanitárního zafiízení. V prostoru
u umyvadla nebude chybût zásobník na
tekuté m˘dlo a na papírové ruãníky.
A tak se bude pomaliãku pokraãovat
v peãovatelské ãinnosti o nበdosud jedin˘
a kapacitnû vyhovující kulturní stánek, kter˘m je Lidov˘ dÛm, aby se mohl lépe vyuÏívat k realizaci kulturních akcí ‰irokospektrého charakteru, napfi. koncerty,
plesy, besedy, setkání, soutûÏe, apod.
Za to, Ïe se vûci hnuly kupfiedu tím
správn˘m smûrem, velice dûkujeme pfiedstavitelÛm mûsta Star˘ Plzenec, panu starostovi ZdeÀku Matasovi a obûma místostarostÛm, panu dr. Václavu Hákovi a panu
Ing. Jaroslavu Vohlmutovi, a také Radû
mûsta Star˘ Plzenec.
A za to, Ïe v‰echno jde, jak na drátku,
dûkujeme vedoucímu Bytového hospodáfiství panu Jifiímu Opaleckému, kter˘ i svÛj
voln˘ ãas vûnuje péãi o Lidov˘ dÛm.
V neposlední fiadû patfií dík panu Jifiímu
Vlachovi, kter˘ zhotovil bez nároku na
honoráfi grafick˘ návrh pro podobu malby
interiéru. To v‰e by jistû dobfie nedopadlo,
kdyby se úlohy malífie neujal ‰ikovn˘
a pracovit˘ ãlovûk pan Pavel Hrabaãka.
VÏdyÈ Lidov˘ dÛm za to stojí! Není-liÏ
pravda?!
Eva Vlachová
Foto: Jifií Vlach
Pavel Hrabaãka v plné práci.
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 13
Strana 13
RadyÀské listy – bfiezen 2007
Jevi‰tû bûhem malování poslouÏilo jako skladi‰tû Ïidlí.
Budova Lidového domu, která by si zaslouÏila také nov˘ kabát.
Pfii v˘malbû bylo kvÛli v˘‰ce stûn a stropu potfieba pouÏít le‰ení.
Je hotovo, sál se mÛÏe pfiedstavit vefiejnosti opût v plné kráse.
MEMORIÁL VÁCLAVA REJ·KA
ZNÁ VÍTùZE PRO TENTO ROK
JiÏ tradiãnû pofiádá SK Star˘ Plzenec
fotbalov˘ turnaj pro miniÏáky (hráãi do 10
let) - Memoriál Václava Rej‰ka. Na sobotu
3.2.2007 bylo pozváno do rokycanské haly
8 muÏstev, bohuÏel plzeneãtí miniÏáci
z dÛvodu velké marodky své muÏstvo
nepostavili.Turnaj se proto hrál systémem
kaÏd˘ s kaÏd˘m. Nejlep‰í muÏstvo postavil 1. FC PlzeÀ, kter˘ za cel˘ turnaj nepoznal hofikost poráÏky a po v˘sledcích 6 : 1
s Bfiasy, 2 : 1 s M˘tem, 5 : 0 s N˘fiany,
6 : 1 s Blovicemi, 3 : 1 s Rokycany a 0 : 0
s Nepomukem suverénnû s 16 body zvítûzil. Druhé místo obsadil Nepomuk se ziskem 13 bodÛ. Na tfietím místû skonãily
N˘fiany s 12 body na kontû. âtvrté místo
získaly Rokycany s 5 body, stejnû bodÛ
mûly i Blovice, ale hor‰í skóre je odsunulo na 5 místo. ·estí skonãili hráãi Bfias,
ktefií mûli 4 body (stejnû jako sedmí hráãi
M˘ta - ale vítûzn˘ vzájemn˘ zápas). Pfii
závûreãném vyhla‰ování v˘sledkÛ byla
ocenûna cenami v‰echna zúãastnûná muÏstva.
Petr Li‰ka
V ROKYCANECH BOJOVALY STARÉ FOTBALOVÉ GARDY
Jedenáct˘ roãník Memoriálu Josefa Sutnara pfiilákal do haly v Rokycanech 10
muÏstev, která 10.2.2007 ve 14 hodin
odstartovala maraton 27 zápasÛ s vyvrcholením finále, které bylo naplánováno na
20. hodinu. Organizátor turnaje SK Star˘
Plzenec rozdûlil muÏstva do dvou skupin,
ve kter˘ch se bojovalo o postup do semifinálov˘ch bojÛ.
Ve vyrovnané první skupinû bylo nejlep‰í muÏstvo Horní Bfiízy, které po v˘hrách
nad Letnou 2 : 1, Kozolupy 1 : 0, Blovicemi 2 : 1 a prohfie s Kvaseticemi 2 : 3
postoupilo z 1. místa. Druh˘m postupujícím se stalo muÏstvo Blovic, které porazilo Letnou 3 : 2, Kozolupy 4 : 2, Kvasetice
2 : 0 a prohrálo s Horní Bfiízou 1 : 2. Ve
druhé skupinû bylo nejlep‰í muÏstvo Bfias,
které po v˘sledcích 4 : 2 s Radkovicemi, 3
: 2 s Rakovou, 5 : 2 s D˘‰inou a 3 : 3 se
Star˘m Plzencem postoupilo z prvního
místa. Druh˘m postupujícím z této skupiny bylo muÏstvo Rakové, kdyÏ postupnû
vyhrálo nad Radkovicemi 2 : 0, D˘‰inou
4 : 2, Star˘m Plzencem 3 : 1 a prohrálo
s Bfiasy 2 : 3.
V prvním semifinále se tak utkala muÏstva Horní Bfiízy a Rakové a po nerozhodném v˘sledku 2 : 2 byli na penalty ‰Èastnûj‰í hráãi Rakové. Druhé semifinále mezi
Bfiasy a Blovicemi skonãilo remízou 3 : 3
a na penalty v˘hráli Bloviãtí. V boji
o bronz vyhrálo muÏstvo Bfias, kdyÏ otoãilo nepfiízniv˘ v˘sledek s Horní Bfiízou z
0 : 1 na 2 : 1. Dramatické finále mezi
Rakovou a Blovicemi dospûlo po remíze
1 : 1 k penaltám. V nich mûli pevnûj‰í
nervy hráãi Blovic a vyhráli 3 : 2. Závûreãné vyhla‰ování v˘sledkÛ (za pfiítomnosti Josefa Sutnara) a pfiedání cen se odvíjelo od tohoto koneãného pofiadí: 1.Blovice,
2.Raková, 3.Bfiasy, 4.Horní Bfiíza, 5.Letná,
6.Radkovice, 7.Star˘ Plzenec, 8. Kozolupy, 9. Kvasetice a 10. D˘‰ina. Závûreãné
podûkování pofiadatelÛ putuje k rozhodãímu turnaje Jirkovi Opaleckému, kter˘
odfiídil v‰ech 27 utkání s naprost˘m pfiehledem.
Petr Li‰ka
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 14
Strana 14
RadyÀské listy – bfiezen 2007
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
V nedûli 18. 2. 2007 se ve sportovní hale
v Nezvûsticích uskuteãnil turnaj v malé
kopané. Turnaje se zúãastnily oddíly v
kategorii mlad‰ích ÏákÛ: oddíl TJ Pfie‰tice,
Star˘ Plzenec, Dolní Lukavice a Losiná .
Oddíl TJ Star˘ Plzenec – star‰í Ïáci.
Vítûzem kategorie mlad‰ích ÏákÛ se stal
oddíl TJ Pfie‰tice a Star˘ Plzenec obhájil
skvûlé druhé místo.
V kategorii star‰ích ÏákÛ , roãníky 19961997 se zúãastnily oddíly: Star˘ Plzenec A,
Foto: Pavel ·tika
Dobfiany, ·tûnovice, Star˘ Plzenec B
Vítûzem této kategorie se stal oddíl Star˘
Plzenec A.
Eva Vlachová
Oddíl TJ Star˘ Plzenec – mlad‰í Ïáci.
Foto: Pavel ·tika
NA·E MùSTO MÁ MISTRYNI âESKÉ REPUBLIKY
S potû‰ením dávám na vûdomost v‰em spoluobãanÛm, Ïe mezi
námi Ïije mladá dívka, která dosáhla velkého úspûchu ve sportu. Je
jí ‰estnátiletá Krist˘na PraÏáková ze Sedlce, Ïákynû Sportovního
gymnázia v Plzni a ãlenka Sportovního klubu pfii Sportovním gym-
náziu v Plzni-na Slovanech, která získala titul mistra âeské republiky ve sportovní stfielbû ze vzduchov˘ch zbraní, konaného v PlzniLobzích ve dnech 10. – 11. února 2007. Pfiejeme Krist˘nce mnoho
dal‰ích úspûchÛ a hlavnû – „dobrou mu‰ku“.
Eva Vlachová
Krist˘na PraÏáková na stupni vítûzÛ.
REJ MASEK NA MA·KARNÍM PLESU
Jako kaÏd˘m rokem se i letos uskuteãnil
dûtsk˘ ma‰karní ples, kter˘ pofiádal TJ
Sokol a ASTV Star˘ Plzenec o sobotním
odpoledni dne 17. 2. 2007.
Sál sokolovny zaplnila smûs v‰elijak˘ch
roztodivn˘ch pohádkov˘ch bytostí, napfi.
vodníãek, stra‰id˘lko, kouzelník, bojovník,
víla, princezna, ãarodûjnice, ãertík, pirát,
spidermann a nechybûla ani zvífiátka, jako
medvídek, koãiãka, brouãek, pejsek, mot˘lek a spousta jin˘ch pfiekrásn˘ch masek.
V‰echna ta pestrobarevná „cházka“ se
vrtûla na taneãním parketu v rytmu hudby,
kterou pou‰tûl do éteru d˘dÏej Petr Steiner.
Skvûlé organizátorky „námofinice“ pfiipravily pro zúãastnûné spoustu soutûÏí a
zábavn˘ch her.
Nejvût‰í zásluhy na konání a úspû‰ném
prÛbûhu této akce mûla paní Jana Steinerová s celou svojí rodinou, které tímto
velice dûkujeme.
Foto a text Eva Vlachová
Foto: web SSK Slovany
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 15
Strana 15
RadyÀské listy – bfiezen 2007
·TùNOVICE
V druhé polovinû mûsíce února se vloupal zatím neznám˘ pachatel do jedné místní prodejny. V prostorách zadní nákladové
rampy vypáãil nezji‰tûn˘m pfiedmûtem
dvefie, poté vnikl do objektu a odcizil
odtud cca 70 kartonÛ cigaret rÛzn˘ch znaãek a nûkolik potravináfisk˘ch v˘robkÛ.
Policisté po pachateli pátrají.
STAR¯ PLZENEC
K dopravní nehodû do‰lo v polovinû
února v místû Ïelezniãního viaduktu ve
smûru jízdy od centra na obec PlzeÀ. ¤idiã
motorového vozidla znaãky Opel dával
pfiednost protijedoucímu autobusu. ¤idiã
autobusu v‰ak zaãal prudce brzdit a autobus se zaãal sunout na pravou ãást viaduktu. Tomu chtûl fiidiã zabránit, strhnul fiízení vlevo a stfietl se tak s pfiední ãástí stojícího vozidla Opel. Provedená dechová
zkou‰ka na alkohol byla negativní. Pfii
dopravní nehodû nedo‰lo ke zranûní
a hmotná ‰koda byla vyãíslena na cca
25. 000 Kã. V autobuse nebyla kromû fiidiãe Ïádná jiná osoba.
NEZBAVùTICE
Na poãátku února se pokusil vloupat do
stánku za zadní zdí místního hfibitova
dosud neznám˘ pachatel, kter˘ jako páãidlo pouÏil nalezenou kovovou tyã. Na stánku potrhal plechovou stfiechu a izolaci,
potrhal a z ãásti odtrhal dfievûné desky ze
stûn a na nûkolika místech vyrazil otvory
do sklenûné v˘plnû okna. Dovnitfi stánku
se v‰ak nevloupal. Sv˘m jednáním zpÛsobil hmotnou ‰kodu ve v˘‰i 10.000,- Kã.
Policie po pachateli pátrá.
ÚTU·ICE
Zatím neznám˘ pachatel v dobû od
8. ledna do 2. února demontoval a poté
také odcizil z dálniãního mostu celkem
10 m nerezového potrubí na svod de‰Èové
vody, dva kusy kolen s pfiípojkou na potrubí, dva kusy potrubí v délce 4 m, dva kusy
v˘tokov˘ch kolen a dva kusy nerezov˘ch
objímek. Sv˘m jednáním zpÛsobil hmotnou ‰kodu v celkové v˘‰i 70.000 Kã. Policisté po pachateli pátrají.
âIÎICE
Mûdûn˘ truhlík, mûdûnou desku z náhrobku, mûdûn˘ kfiíÏ a mûdûnou lucerniãku
odcizil z místního hfibitova neznám˘
pachatel v dobû od 28. ledna do 6. února.
SvÛj ãin zavr‰il je‰tû tím, Ïe na samotn˘
hrob povalil náhrobní desku. Po‰kozené
tím zpÛsobil hmotnou ‰kodu ve v˘‰i
10.000 Kã. Policie po pachateli pátrá.
nprap. Mgr. Pavla Soukupová
tisková mluvãí PâR O¤ PlzeÀ-jih
Gymnázium Blovice se stalo vzdûlávacím centrem, jehoÏ sluÏby budou moci vyuÏívat kromû jeho ÏákÛ i dal‰í cílové skupiny. Tato
transformace byla moÏná díky podpofie Evropské unie (Evropského sociálního fondu) a rozpoãtu âR (M·MT).
Díky této podpofie mohla b˘t v˘raznû roz‰ífiena nabídka vzdûlávacích aktivit pro Ïáky gymnázia, ale v nabídce budou aktivity i pro
Ïáky ostatních ‰kol, vzdûlávací aktivity budou také nabídnuty pedagogick˘m pracovníkÛm v‰ech ‰kol v okresu PlzeÀ-jih.
Obãany Starého Plzence a okolí v‰ak bude zajímat pfiedev‰ím to, Ïe vzdûlanostní potenciál bude zdarma k dispozici i pro nû, tedy
pro jakéhokoliv zájemce o dal‰í vzdûlávání. Toto vzdûlávání bude realizováno rÛznou formou, pfiedev‰ím v podobû stfiednûdob˘ch
(poãítaãová gramotnost) a dlouhodob˘ch (jazykové kurzy) kurzÛ a jednorázov˘ch semináfiÛ rÛzného charakteru.
V‰echny informace o vzdûlávacím centru vãetnû seznamu plánovan˘ch, skonãen˘ch a právû realizovan˘ch akcí a pfiihla‰ovacího
formuláfie najdete na webov˘ch stránkách gymnázia www.blovice.cz nebo pfiímo stránkách Vzdûlávacího centra
www.blovice.cz/esf.
Pavel Vlach, garant projektu
Nyní Vzdûlávací centrum nabízí obãanÛm následující aktivity:
Základy práce s poãítaãe
Zpracování textu na poãítaãi
Tabulkové kalkulátory - zaãáteãníci
Tabulkové kalkulátory - pokroãilí
Poãítaãová grafika a digitální fotografie
Vektorová grafika
Tvorba prezentací
Tvorba webov˘ch stránek
Základy programování v PHP
Macromedia Flash - grafika a základy Action Scriptu
Macromedia Flash - programování v Action Skriptu
Jedná o periodické ICT kurzy s délkou 20-30 vyuãovacích hodin.
V‰echny v˘‰e uvedené aktivity jsou pro úãastníky ZDARMA!
Pfiihlásit lze i celé kolektivy!
Pfiihlá‰ky naleznete na webov˘ch stránkách centra (www.blovice.cz/esf) v Aktualitách nebo v sekci Vzdûlávání
dal‰ích zájemcÛ, stejnû jako popisy nabízen˘ch vzdûlávacích aktivit.
Pfiihlá‰ky na on-line formuláfii nebo písemné podobû (k dispozici na webu) budou pfiijímány do poloviny bfiezna.
Akce budou zahájeny ve druhé polovinû bfiezna. Úspû‰ní absolventi kurzu získají osvûdãení.
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSK¯M SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOâTEM âESKÉ REPUBLIKY
dokumentRL03_07.qxd
8.3.2007
1:10
Str. 16
Strana 16
• Vymûním byt 2+1+L v novostavbû (ul. âachna) za
vût‰í byt také v novostavbû nebo za novostavbu
rodinného domu. V‰e v rámci Starého Plzence. Rozdíl doplatím. Kontakt: 604 607 020
• Koupím pûkn˘ byt ve Starém Plzenci - nejlépe v
novostavbû (3+1nebo vût‰í) nebo novûj‰í rodinn˘
domek, ãi fiadov˘ domek (event. star‰í po celkové
rekonstrukci). Kontakt: 604 607 020
• Kdo nabídne zasíÈovan˘ pozemek pro stavbu rodinného domu (500-800m2) veStarém Plzenci? Klidné
místo, ne u tratû. Kontakt: 604 607 020
• Prodám indukãní varnou desku – novou, nepouÏitou. Cena dohodou. Tel.: 723 018 865.
RadyÀské listy – bfiezen 2007
• Prodám poãítaã AMD Duron 750, RAM 640 MB,
HDD 20 GB, graf. karta ATI AIW 128 Pro 32 MB
s TV tunerem, DVD Toshiba, zvuk. karta SB Live
Player, modem, klávesnice, my‰, monitor ACET
17“. Cena 5.000,- Kã. Tel.: 608 524 131.
• Hledám podnájem bytu ve Starém Plzenci – do
5.000,- Kã. Tel.: 723 676 907.
• Hledám douãování matematiky pro 9. tfiídu (na pfiijímací zkou‰ky na S·). Tel.: 736 601 763.
• Provedu fiez ovocn˘ch, okrasn˘ch stromÛ a kefiÛ,
Ïiv˘ch plotÛ a stûn, inf. na 605 206 094 nebo veãer
377 966 969.
• Soukromé douãování angliãtiny a nûmãiny. Mám
vzdûlání a praxi v oboru , pobyty v zahraniãí (GB,
D). Tel.: 723 984 301.
• Koupím byt 1 + 1 – St. Plzenec, Sedlec, ·Èáhlavy
(i k opravû). Spûchá, rodin. dÛvody.
Tel.: 607 700 612.
• Taneãní ‰kola TORZO pofiádá letní taneãní soustfiedûní pro dûti od 6 do 13 let.Termín od 1.7. do
8.7.2007 v areálu LUXOR u M. Lázní
V˘uka Disco tance, Break dance a Capoeira. Trenérem je David Charouz mistr âeské a Slovenské
republiky .Odpovûdn˘ vedoucí i pedagogick˘ dozor.
Pfiihlá‰ky dûtí a dal‰í informace na tel: 608 822
520 Marie Charouzová , vedoucí ‰koly .Dûti tak
mohou b˘t zafiazeni od záfií do taneãní ‰koly
TORZO, která pÛsobí ve Starém Plzenci v malém
baletním sále v Sokolovnû.
• Prodám stavební dfievo, rÛzné dílky, rÛzné prÛfiezy.
Dubové a smrkové fo‰ny. V‰e suché. Star˘ Plzenec.
Tel.: 607 579 994
• Prodám boudu pro stfiednû velkého psa – dfievûná,
s pfiepáÏkou, nepouÏitá – 1.500,- Kã. Dále v˘bûh 2 x
2 x 2 m, kovov˘ + pletivo – 1.000,- Kã.
Tel.: 608 524 131.
• Prodám pletené ko‰íky a pfiidávaãky – rÛzné velikosti. Star˘ Plzenec , mob. tel.: 604 687 838. Volat
veãer.
Jaroslava Patoãková
Star˘ Plzenec – sokolovna
• Prodám dlouh˘ hnûd˘ pánsk˘ koÏen˘ kabát, zachoval˘. Tel.: 377 966 317.
• Prodám velmi levnû zachovalé oboustranné matrace (vlna, bavlna) o rozm. 200x90 cm, snímateln˘
potah moÏno prát. Tel.: 377 966 317 mezi 18-20 hod.
PEDIKÚRA – MASÁÎE
PRODEJ PALIVOVÉHO
·TÍPANÉHO D¤EVA
VE STARÉM PLZENCI
Tel.: 603 754 574
e-mail:
[email protected]
Pravidelnou masáÏí
proti bolestem
zad, hlavy, krãní pátefie
Dobíjím pozitivní energií
BaÀková masáÏ
MasáÏ chodidel
Informace a objednávky na
tel.: 774 885 774
Základní umûlecká ‰kola
Star˘ Plzenec bude v nejbliωí dobû
otevírat v˘uku nového oboru
KONTRABAS – BASOVÁ KYTARA
MoÏnost nástupu studia nového oboru
není omezena vûkem, nabídka platí
i pro dospûlé zájemce.
Zájemci o tento nástroj se mohou pfiihlásit osobnû na fieditelství ZU·, Raisova 2
nebo na telefonu ã. 377 966 700
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Petr Dostál
U Sedlce 857
Star˘ Plzenec
Kontakt:
Tel.: 724 580 484
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

číst - ARCHIV - Vedneměsíčník

číst - ARCHIV - Vedneměsíčník návrat do zamilovan˘ budovy LeÏanského paláce na nábfieÏí Vltavy, a ‰la jsem tam s nad‰ením a enthusiasmem. Myslím si, Ïe samozfiejmû mÛÏou b˘t amatéfii, ktefií jsou mnohem nadanûj‰í neÏ studenti nebo ...

Více

stáhnout

stáhnout S verzí 6.5 se budou moci zájemci seznámit i bûhem série prezentací po celé âR, která probûhne ve dnech od 9. do 26. kvûtna. www.cegra.cz

Více

duben

duben i v pfiimûfien˘ch splátkách), nezb˘vá spoleãenství neÏ podat Ïalobu o zaplacení u pfiíslu‰ného okresního soudu. Spoleãenství vynaloÏí dal‰í náklady na soudní poplatek a eventuálnû i na právní zastoupe...

Více

duben

duben a provázelo nás v‰emi v˘tvarn˘mi techni(pokraãování str. 13)

Více

Průhonicko listopad 2010

Průhonicko listopad 2010 projevit zájem a ve ‰kole zamluvit pronájem hodin. V dobû, kdy jsme se s dotazem na základní ‰kolu obrátili, byly volné jiÏ pouze uvedené 3 hodiny. Do budoucna bychom chtûli prostor pro cviãení v t...

Více

Obecní zpravodaj Hájský kohout 3/2014

Obecní zpravodaj Hájský kohout 3/2014 Dal‰í dÛleÏit˘ bod vidím v pfiípravû na novelizaci zákona o odpadech, kdy od dubna roku 2015 dojde k naplnûní úãinnosti tohoto zákona a prudce stoupnou náklady na skládkování komunálního odpadu. Mus...

Více

duben

duben Jak jsem slíbil v pfiedchozím díle, budu pokraãovat pfiehledem plzeneck˘ch starostÛ ãi rychtáfiÛ ve století devatenáctém. V roce 1806 to byl opût Matûj ·molík. Ten byl vystfiídán v roce 1826 Franti‰kem...

Více