Name - Didaktis

Komentáře

Transkript

Name - Didaktis
T
M
ts
1
Name: _______________
Zapiš hláskovaná slova. Nakonec spoj každé slovo s obrázkem.
A
C
__ __ __ __
B
D
__ __ __ __
__ __ __
al 35
26
E
__ __ __ __ __ __
ot
T
1.
y po
in
EST
__ __ __
F
__ __ __ __ __ __
12 points
2.
Vybarvi počet školních potřeb podle zadání.
Ten blue pencil cases. Eight brown exercise books. Two green files. One yellow brush.
4 points
3.
Odpověz Yes, it is. / No, it isn´t.
Is it his book?
Yes, _______________
Is it her rubber?
No, _______________
4 points
Is it his pencil case? ________________
Is it her brush?
4.
________________
__
Dopiš příkazy k obrázkům. Sit down. Listen. Read. Pass me the pencil case.
4 points
Name: _______________
ot
T
T
5.
y po
ts
1
M
in
EST
al 35
Doplň slova do rozhovoru. his, hi, yes, see, my, your, her, you, Republic, come, sit
Hello.
Is it your dog?
_________ !
_______ , it is. ________ name is
What’s his name?
Linda.
________ name is Bad. Listen, Bad.
_______ down. _________ name is
Robert. What´s _________ name?
My name is Peggy.
Where are ________ from, Robert?
Oh, Bad. ___________ here!
I´m from the Czech
Goodbye, Peggy.
__________________________ .
_______ you, Robert.
11 points
T
M
ts
2
Name: _______________
Zakroužkuj popisované členy rodiny.
ot
T
1.
y po
in
EST
a l 37
46
2.
1.
3.
5.
4.
5 points
2.
Pim ráda luští křížovky a ty jistě také. Zjisti tajenku této křížovky.
1.
6.
3.
5.
2.
4.
3.
4.
1.
2.
5.
6 points
6.
3.
Tajenka:
Odpověz Yes, he is. / Yes, she is. nebo No, he isn´t. / No, she isn´t.
1. Is your uncle tall?
_____________________
5.
3.
1.
2. Is your aunt skinny? _____________________
3. Is your mother slim? _____________________
4. Is your father sad?
_____________________
6.
5. Is grandmother old? _____________________
4.
6 points
6. Is your cousin angry? _____________________
2.
T
EST
2
a l 37
Do vyznačených rámečků doplň správný tvar slovesa have.
Do ostatních vynechávek doplň slovíčka z nápovědy. am, is, he, she, and
1. I am Luke. I
I
got short blond hair.
got two small eyes __________ a big mouth. I _________ tall.
2. My Mum _____ very nice. She
3. My Dad is sad. He
4. My dog
5.
ot
T
4.
Name: _______________
got long hair. _______ is slim.
got short hair. _____ is chubby and clever.
got four legs and a long tail.
10 points
Doplň do rámečků písmena tak, aby ti vyšel popis dědečka. Z písmenek ti vyjde tajenka. Podle
popisu vybarvi dědečkovo oblečení a obličej.
1. This is
2. He
3. He has got
4. He is
5. He has
C slim and happy.
T grandfather John.
I
a big nose, short hair, small ears and
blue eyes.
K got a green cap, a black sweatshirt,
blue jeans and brown shoes.
R is old.
Tajenka: _________________________
10 points
Name: _______________
Poslouchej a očísluj obrázky podle pořadí, v jakém jejich názvy uslyšíš.
ot
T
1.
T
y po
ts
3
M
in
EST
al 28
61
10 points
2.
Napiš zvýrazněná slova správně.
This is our tcikehn
_______________
This is my ormbeod
_______________
This is our thoobarm
_______________
This is our viglni – omor
_______________
4 points
3.
Odpověz Yes, I have. / No, I haven´t.
Have you got a teddy bear? Yes, I ______________
Have you got a kite? _______________________
Have you got a car?
_______________________
Have you got a train? _______________________
4 points
Name: _______________
ot
T
T
4.
y po
ts
3
M
in
EST
al 28
Pim a Vim si hrají na schovávanou. Pim schovala Vimovi hračky a on je teď musí hledat. Pomoz
Vimovi jeho hračky najít tak, že spojíš otázky a odpovědi podle obrázku.
Where is my kite?
It is on the table.
Where is my teddy bear?
It is in the bookcase.
Where is my car?
It is under the bed.
Where is my train?
It´s on the chair.
Where is my plane?
It´s in the wardrobe.
5 points
5.
Doplň slova do vět. are, between, there, next, is
There ________ a school.
There is a sweetshop _____________ to the hospital.
There is a shop _________________ the church and the park.
There are three pavements. _____________ are two buildings.
There _____________ four swings.
5 points
T
M
ts
4
Name: _______________
Poslouchej a zakroužkuj potraviny,které má Katie ráda a škrtni, které ráda nemá.
ot
T
1.
y po
in
EST
a l 41
81
10 points
2.
Pojmenuj zvířata a jídla a jejich názvy zapiš do tabulek.
English breakfast
In the ZOO
E
M
G
Farm animals
L
O
N
Fruit and vegetables
O
W
H
N
R
T
12 points
T
M
ts
4
4.
Name: _______________
Pim některé potraviny ráda jí,některé ne. Doplň Yes, I do. / No, I don´t.
podle obrázků, které ti napovídají.
1. Do you eat grapes?
________________
2. Do you eat sausages?
________________
3. Do you like toasts?
________________
4. Do you like peppers?
________________
a l 41
4 points
Doplň písmena do rámečků a vytvoř tak věty nebo rozhovory. Zjisti tajenku.
1. Can I …
5.
ot
T
3.
y po
in
EST
P
A wrong?
2. What´s …
R Yes, there are.
3. Is your snake long?
T some bread
4. Are there two tigers in the zoo?
R No, it isn´t.
5. Have you got a fish?
P help you?
6. I would like …
O No, I haven´t.
Tajenka:
5 points
Doplň slova do vět. have, like, and, don´t, is, has, is, breakfast, are, favourite
I __________
grapes
___________
cherries but I
___________
like carrots and
I _________ got a dog Bad and my cousin
tomatoes.
______ got a turtle. Her turtle _______ lovely.
Look! There _______ a cat under the bin.
Oh, no! You naughty dog!
There ___________ two dogs next to the tree.
It is my _____________________ .
My ____________________ animals are dogs.
10 points

Podobné dokumenty

English - Multi phrase book for travelers

English - Multi phrase book for travelers Těší mě, že Vás poznávám This is my friend. To je můj přítel - má přítelkyně ... May I introduce Mrs./ Mr. ........ to you. Dovolte, abych Vám představil paní / pana ... How are you? / I'm fine, th...

Více

Pomůckový list pro projektové vyučování

Pomůckový list pro projektové vyučování Umí používat slovní zásobu, která se týká nakupování.

Více

zde - Granty VŠERS

zde - Granty VŠERS POZNÁMKA: Některá slova s –ile jsou vyslovována stejně v americké i britské angličtině.

Více

Happy Street slovíčka

Happy Street slovíčka Počítej anglicky a napiš do každého rámečku správný počet:

Více

Komunální stroje Matev

Komunální stroje Matev Sběrací ústrojí CLS-G 450 na s objemem koše 450 litrů má lehkou (72 kg), samonosnou kompaktní konstrukci a koš z polyetylenu. Proud vzduchu byl optimalizován tak, aby omezil prašnost a aby se při u...

Více

Untitled - Avaya Support

Untitled - Avaya Support 1 Při práci ve zprávě, která je faxová nebo obsahuje faxovou přílohu, stiskněte dvakrát sedmičku. Stisknutím jedničky vytisknete tento fax, stisknutím dvojky vytisknete všechny nevytištěné faxy neb...

Více