DATAPROJEKTOR XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 - Support

Komentáře

Transkript

DATAPROJEKTOR XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256 - Support
DATAPROJEKTOR
XJ-A146/XJ-A246/XJ-A256
Cz
Dataprojektor
Průvodce bezdrátovými funkcemi
z Nezapomeňte si přečíst pokyny v dokumentu Průvodce nastavením, který se dodává k projektoru.
z Ponechte si veškerou uživatelskou dokumentaci při ruce pro budoucí použití.
z Microsoft, Windows, Windows Vista a Aero jsou registrované ochranné známky nebo ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.
z Mac OS je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Apple, Inc. ve
Spojených státech a dalších zemích.
z Jiné názvy společností a produktů mohou být registrovanými názvy produktů nebo ochrannými
známkami příslušných vlastníků.
z Obsah tohoto návodu může být změněn bez upozornění.
z Kopírování této příručky, ať zčásti nebo vcelku je zakázáno. Příručku smíte používat pro vlastní
osobní využití. Veškeré jiné využití je bez svolení společnosti CASIO COMPUTER CO., LTD.
zakázáno.
z Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. neodpovídá za jakékoli ušlé zisky nebo nároky třetích
stran vyplývající z používání tohoto produktu, přiloženého softwaru nebo této příručky.
z Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. neodpovídá za jakékoli ztráty nebo ušlé zisky
způsobené ztrátou dat kvůli závadě nebo údržbě tohoto produktu nebo z jakýchkoli jiných
důvodů.
z Ukázková vyobrazení v tomto návodu slouží pouze pro informaci a mohou se mírně lišit od
zobrazení nabídek, která vytváří vlastní produkt.
1
Obsah
Informace o tomto návodu... .......................................... 5
Termíny a obecné zásady ......................................................................5
Co vám bezdrátová funkce umožní... ............................ 6
Požadavky na projektor.................................................. 8
Instalace aplikace Wireless Connection 3 .................... 9
Minimální požadavky na systém.............................................................9
Instalace aplikace Wireless Connection 3 ............................................10
Instalace aplikace Wireless Connection 3 na druhý počítač a další
počítače ................................................................................................10
Navázání připojení mezi projektorem a počítačem
prostřednictvím bezdrátové sítě.................................. 11
Bezdrátové síťové připojení a ovládání funkcí projektoru ....................11
O aplikaci Wireless ...............................................................................12
Bezdrátová projekce .................................................................................................. 12
Stránka pohotovostního režimu bezdrátového přenosu............................................. 12
Wireless Connection 3..........................................................................13
Spuštění aplikace Wireless Connection 3.................................................................. 13
Okno aplikace Wireless Connection 3 ....................................................................... 13
Zobrazení nápovědy pro Wireless Connection 3 ....................................................... 14
Zobrazení verze aplikace Wireless Connection 3 ...................................................... 14
Ukončení aplikace Wireless Connection 3................................................................. 14
Použití výchozího identifikátoru SSID pro připojení počítače
k projektoru prostřednictvím bezdrátové sítě........................................14
Použití výchozího identifikátoru SSID k připojení počítače k projektoru
prostřednictvím bezdrátové sítě ................................................................................. 15
Navázání bezdrátového síťového připojení s vyšším počtem počítačů ..................... 17
2
Konfigurace zabezpečení pro bezdrátové síťové
připojení ......................................................................... 18
Postup nastavení zabezpečení ............................................................18
Konfigurace zabezpečení .....................................................................19
Přihlášení na stránku Správa systému projektoru...................................................... 19
Odhlášení ze stránky Správa systému projektoru...................................................... 20
Konfigurace zabezpečení .......................................................................................... 21
Navázání bezdrátového síťového připojení po konfiguraci
zabezpečení .........................................................................................23
Vytvoření bezdrátového síťového spojení mezi projektorem a počítačem po
konfiguraci zabezpečení ............................................................................................ 23
Navázání bezdrátového síťového připojení s druhým a dalším počítačem po
konfiguraci zabezpečení ............................................................................................ 24
Navázání bezdrátového síťového připojení při vypnutí zabezpečení ........................ 24
Operace v bezdrátové síti............................................. 25
Operace s projekcí obrazů ...................................................................25
Spuštění a zastavení projekce z počítače připojeného prostřednictvím
bezdrátové sítě .......................................................................................................... 26
Zobrazení jména uživatele na projekční ploše........................................................... 28
Další operace .......................................................................................28
Opakované navázání bezdrátového síťového připojení............................................. 28
Informace o projektoru ............................................................................................... 28
Priorita rychlosti zobrazení nebo priorita rozlišení projekce....................................... 28
Ukončení bezdrátového síťového připojení ............................................................... 29
Inicializace aplikace Wireless Connection 3 .............................................................. 29
Konfigurace bezdrátového nastavení ......................... 30
Operace a nastavení na stránce Správa systému...... 32
Operace na stránce Správa systému ...................................................32
Konfigurace nastavení ............................................................................................... 32
Inicializace všech nastavení na stránce Správa systému .......................................... 35
Nastavení stránky Správa systému ......................................................36
System Admin > Setup Settings ................................................................................ 36
System Admin > Change Password .......................................................................... 36
3
Dodatek .......................................................................... 37
Použití průvodce vytvořením tokenu ....................................................37
Instalace aplikace Wireless Connection 3 na paměťovou jednotku USB .................. 37
Použití tokenu USB k připojení počítače k projektoru prostřednictvím
bezdrátové sítě .......................................................................................................... 38
Projekce z terminálu s nainstalovaným softwarem MobiShow.............39
Ověřené platformy MobiShow.................................................................................... 40
Bezdrátová projekce ze systémů Mac OS............................................40
Instalace a odebrání bezdrátového adaptéru .......................................41
Řešení problémů připojení bezdrátové sítě..........................................43
Bezdrátové síťové spojení mezi projektorem a počítačem ........................................ 43
Souběžné bezdrátové síťové připojení s mnoha projektory....................................... 44
Stránka Správa systému ............................................................................................ 45
Bezdrátové ovládání projektoru z počítače ................................................................ 45
Chybové zprávy....................................................................................46
Chybové zprávy aplikace Wireless Connection 3 ...................................................... 46
Chybové zprávy stránky Správa systému .................................................................. 46
4
Informace o tomto návodu...
Tento návod vysvětluje, jak navázat bezdrátové síťové připojení mezi dataprojektory CASIO XJ-A146/
XJ-A246/XJ-A256 a počítačem, a jak odesílat obsahy obrazovek počítače k projekci.
Termíny a obecné zásady
V této příručce je popsána řada postupů, které využívají paralelní operace na projektoru a na počítači.
Kvůli odlišení mezi projektorem a počítačem se používají zvláštní termíny a zásady.
z Projekční plocha
Celá pravoúhlá plocha, na kterou projektor promítá. Určité operace prováděné na dataprojektoru
způsobují, že se na projekční ploše zobrazují zprávy a nabídky.
z Obrazovka počítače
Jedná se o fyzické zobrazovací zařízení vašeho počítače.
5
Co vám bezdrátová funkce umožní...
Odesílat obsahy obrazovek počítače do dataprojektoru prostřednictvím
bezdrátové sítě a promítat je
Projektor má integrovanou funkci, která umožňuje, aby se dal využívat jako přístupový bod bezdrátové
sítě. Po navázání bezdrátového síťového spojení projektoru s počítačem lze do projektoru odesílat
a následně promítat obsah obrazovky počítače.
Bezdrátová projekce MobiShow z inteligentního telefonu nebo mobilního
zařízení
Na inteligentní telefon nebo mobilní zařízení můžete nainstalovat software AWIND MobiShow
a projektor poté použít k projekci fotografií a prezentačních souborů uložených v paměti inteligentního
telefonu nebo zařízení.
* Pamatujte si, že typ terminálu a verze MobiShow může určité funkce omezit nebo projekci dokonce
znemožnit.
6
Bezdrátová projekce obsahu obrazovek až ze čtyř terminálů
Váš projektor podporuje bezdrátové síťové připojení až s 32 terminály (počítače, mobilní terminály
apod.). Obsahy obrazovek až ze čtyř připojených terminálů lze promítat současně.
* Pamatujte si, že některé terminály nepodporují současné zobrazení s obsahem obrazovek ostatních
terminálů.
B
7
Požadavky na projektor
Aby se dalo použít bezdrátové síťové připojení k projekci obsahu obrazovky terminálu (počítač, mobilní
zařízení apod.), projektor musí splňovat následující podmínky.
z Bezdrátový adaptér dodávaný k projektoru musí být správně zapojen do projektoru. Podrobnosti viz
odstavec „Instalace a odebrání bezdrátového adaptéru“ (strana 41).
z Software popisovaný v této příručce musí být na terminálu (počítač, mobilní zařízení apod.) správně
nainstalován.
z Terminál (počítač, mobilní zařízení apod.) musí disponovat funkcemi bezdrátové sítě, které jsou
kompatibilní s protokolem IEEE 802.11b/g/n.
Pamatujte si, že následující operace nejsou podporovány.
z Používání bezdrátového adaptéru CASIO YW-2L nebo běžně prodávaného adaptéru pro bezdrátové
sítě v USB portu projektoru. Tyto adaptéry neumožňují správnou činnost.
z Používání jakéhokoli typu softwaru k bezdrátovému síťovému připojení kromě softwaru
popisovaného v této příručce není podporováno.
B
8
Instalace aplikace Wireless Connection 3
Nejnovější verze softwarových aplikací, které jsou součástí přiloženého disku CD-ROM, jsou
dostupné ke stažení z webových stránek CASIO s adresou:
http://www.casio-intl.com/support/download/
Nezapomeňte si stáhnout a používat nejnovější verzi softwaru.
[ Home – Support – Downloads – Projectors ]
Minimální požadavky na systém
Abyste mohli navázat bezdrátové síťové spojení s projektorem a během připojení provádět nejrůznější
operace, musíte na svůj počítač nainstalovat aplikaci Wireless Connection 3.
Operační systém: Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® SP2, Windows® XP SP3
Počítač
: Počítač IBM PC/AT nebo kompatibilní, který splňuje následující podmínky.
z Nainstalovaný systém Windows® 7, Windows Vista® nebo Windows® XP
z Procesor : Pentium® M 1,6 GHz nebo vyšší nebo procesor doporučený pro používaný
operační systém
z Paměť: Množství paměti doporučené pro používaný operační systém
z Obrazovka: Monitor typu full-color s rozlišením nejméně 1024 × 768, který je podporován
výše uvedenými operačními systémy a používaným počítačem.
z Vstupní zařízení: Klávesnice nebo nějaké polohovací zařízení (myš nebo ekvivalentní
zařízení podporované výše uvedeným operačním systémem)
z Bezdrátová síť : Odpovídá IEEE 802.11b/g/n. Vestavěný nebo připojený bezdrátový adaptér
kompatibilní s WPA-PSK AES*
* V počátečním výchozím nastavení projektoru je standard WPA-PSK AES
využíván během připojení k počítači prostřednictvím bezdrátové sítě jako
protokol zabezpečení.
Z tohoto důvodu musí být počítač pro výchozí bezdrátové síťové připojení
s projektorem vybaven vestavěným nebo připojeným kompatibilním
bezdrátovým adaptérem WPA-PSK AES.
z Další požadavky používaného operačního systému
z Normální provoz nemusí být za určitých hardwarových konfigurací možný.
z Operace nejsou podporovány na počítači se systémem Windows® 2000, NT, Me, 98SE, 98, 95 nebo
3.1.
z Provoz na počítači, na kterém byla provedena aktualizace na systém Windows® 7, Windows Vista®
nebo Windows® XP z jiného operačního systému, není zaručen.
z Provoz na počítači se systémem Windows® XP Professional x64 Edition není podporován.
(Uživatelé Mac OS)
Aplikace Wireless Connection 3 pracuje pouze se systémy Windows. Nelze ji spustit v Mac OS.
Pokud používáte systém Mac OS, čtěte kapitolu „Bezdrátová projekce ze systémů Mac OS“
(strana 40).
B
9
Instalace aplikace Wireless Connection 3
1.
Disk CD-ROM dodávaný k projektoru vložte do jednotky CD-ROM počítače.
z Automaticky se zobrazí nabídka disku CD-ROM.
2.
Na stránce nabídky klikněte na tlačítko [Install] vpravo od „Wireless
Connection 3“.
z Postupujte podle pokynů v dialogových oknech na obrazovce počítače.
z Pokud používáte systém Windows 7 a během instalace se objeví zpráva „Řízení uživatelských
účtů“, klikněte na [Ano].
z Pokud používáte systém Windows Vista a během instalace se objeví zpráva „Řízení
uživatelských účtů“, klikněte na [Povolit].
z Pokud používáte systém Windows XP a během instalace se objeví níže zobrazená zpráva,
klikněte na [Pokračovat].
Po dokončení instalace se aplikace Wireless Connection 3 spustí automaticky a začne
vyhledávat projektor. Chcete-li navázat bezdrátové síťové připojení mezi projektorem
a počítačem, postupujte podle pokynů kapitoly „Použití výchozího identifikátoru SSID k připojení
počítače k projektoru prostřednictvím bezdrátové sítě“ (strana 15). Pokud připojení navázat
nechcete, v pravém horním rohu okna aplikace Wireless Connection 3 klikněte na zavírací
tlačítko.
Instalace aplikace Wireless Connection 3 na druhý
počítač a další počítače
K instalaci aplikace Wireless Connection 3 na paměťovou jednotku USB můžete použít průvodce
vytvořením tokenu Wireless Connection 3. Poté stačí zapojit paměťovou jednotku USB do portu USB
jakéhokoli počítače a spustit aplikaci Wireless Connection 3 odtud. To znamená, že na každý počítač,
který bude připojen k projektoru pomocí bezdrátové sítě, se nemusí instalovat aplikace Wireless
Connection 3 z disku CD-ROM.
Podrobnosti naleznete v odstavci „Použití průvodce vytvořením tokenu“ (strana 37).
10
Navázání připojení mezi projektorem a počítačem
prostřednictvím bezdrátové sítě
Tato část vysvětluje, jak navázat bezdrátové síťové připojení mezi projektorem a počítačem při
výchozím nastavení projektoru „Wireless“.
„Wireless“ je jednou z vestavěných aplikací projektoru. Umožňuje navázat bezdrátové síťové spojení
mezi projektorem a počítačem a z projektoru promítat obsahy obrazovek počítače.
Bezdrátové síťové připojení a ovládání funkcí
projektoru
Následující graf znázorňuje průběh připojení při projekci obsahu obrazovky, když je aplikace Wireless
nakonfigurována ve svém výchozím nastavení.
Na projektoru vyvolejte tlačítkem [INPUT] projekci stránky „Wireless“.
Na počítači spusťte aplikaci Wireless Connection 3.
Na počítači zadejte přihlašovací kód.
Vytvořte bezdrátové síťové spojení mezi projektorem a počítačem a na projektoru promítejte
obsahy obrazovek počítače.
V počátečním výchozím nastavení bude projektor používat bezdrátovou síťovou komunikaci se
zabezpečením WPA-PSK AES pro srovnatelně zabezpečenou bezdrátovou datovou komunikaci.
Data přenášená mezi projektorem a počítačem jsou šifrována podle vestavěného hesla
projektoru a přihlašovacího kódu.
Pokud chcete, systém zabezpečení a heslo lze změnit. Pravidelná změna hesla zajistí, že se
neoprávněný uživatel nemůže dostat do vašeho projektoru nebo počítače.
Další podrobnosti viz kapitola „Konfigurace zabezpečení pro bezdrátové síťové připojení“
(strana 18).
11
O aplikaci Wireless
Wireless je jednou z vestavěných aplikací projektoru. Umožňuje navázat bezdrátové síťové spojení
mezi projektorem a počítačem a z projektoru promítat obsahy obrazovek počítače.
Bezdrátová projekce
Stiskněte tlačítko [INPUT] a jako vstupní zdroj vyberte „Wireless“. Tak se aktivuje bezdrátová projekce.
Pokud mezi projektorem a počítačem není žádné bezdrátové připojení, zobrazí se stránka
pohotovostního režimu bezdrátového přenosu.
Stránka pohotovostního režimu bezdrátového přenosu
Stránka pohotovostního režimu bezdrátového přenosu zobrazuje tyto údaje:
Zobrazená položka
Popis
LOGIN CODE
Čtyřmístný přihlašovací kód, který je nutno zadat při navázání bezdrátového připojení
mezi projektorem a počítačem prostřednictvím bezdrátové sítě při výchozím nastavení.
Při každém spuštění projektoru se číslo aktualizuje.
SSID
Aktuální SSID identifikátor projektoru.
Server IP
Aktuální IP adresa projektoru.
Channel
Aktuální číslo kanálu projektoru.
Security
Aktuální nastavení zabezpečení projektoru.
Informace o parametrech SSID, IP adrese a dalších výše uvedených termínech naleznete v kapitole
„Nastavení stránky Správa systému“ (strana 36).
12
Wireless Connection 3
Aplikace Wireless Connection 3 je ovládací software pro počítače, který se připojuje do projektoru
prostřednictvím bezdrátového síťového připojení.
Spuštění aplikace Wireless Connection 3
Chcete-li na počítači spustit aplikaci Wireless Connection 3, proveďte některou z následujících operací.
z Dvakrát klikněte na ikonu
na ploše Windows.
z V nabídce Start systému Windows vyberte [Všechny programy] - [CASIO] - [Wireless Connection 3].
Pokud váš počítač pracuje se systémem Windows Vista nebo Windows 7, při spuštění aplikace
Wireless Connection 3 se zobrazí zpráva „Řízení uživatelských účtů“. V tomto případě klikněte na
[Povolit] nebo [Ano].
Díky použití průvodce vytvořením tokenu lze aplikaci Wireless Connection 3 nainstalovat na
paměťovou jednotku USB a spouštět z ní. Podrobnosti naleznete v odstavci „Použití průvodce
vytvořením tokenu“ (strana 37).
Okno aplikace Wireless Connection 3
Následující obrázky znázorňují okno, které se objevuje při spuštění aplikace Wireless Connection 3.
Vyhledávání připojení
Tlačítko nabídky funkcí
Přihlašovací kód
Tlačítko minimalizace
Zavírací tlačítko
Připojení se zdařilo
(připojeno)
Tlačítka ovládání projekce
Indikátor projekce
Připojení se nezdařilo
z Tlačítka zavírání, minimalizace a nabídky funkcí jsou k dispozici ve všech třech oknech.
13
Zobrazení nápovědy pro Wireless Connection 3
V okně aplikace Wireless Connection 3 klikněte na tlačítko nabídky funkcí a v nabídce, která se
zobrazí, klikněte na položku [Help].
Zobrazení verze aplikace Wireless Connection 3
V okně aplikace Wireless Connection 3 klikněte na tlačítko nabídky funkcí a v nabídce, která se
zobrazí, klikněte na položku [About].
Ukončení aplikace Wireless Connection 3
Proveďte některou z následujících operací:
z V okně aplikace Wireless Connection 3 klikněte na tlačítko nabídky funkcí a v nabídce, která se
zobrazí, klikněte na položku [Exit].
z Klikněte na zavírací tlačítko v pravém horním rohu okna aplikace Wireless Connection 3.
Použití výchozího identifikátoru SSID pro připojení
počítače k projektoru prostřednictvím bezdrátové
sítě
Tato část vysvětluje, jak použít jeden ze tří výchozích identifikátorů SSID (casiolpj_default1,
casiolpj_default2, casiolpj_default3) k navázání bezdrátového spojení mezi projektorem a počítačem.
Výchozí nastavení SSID pro projektor je casiolpj_default1.
z Pamatujte si, že pomocí bezdrátového síťového připojení lze z počítače do projektoru odesílat
pouze obsahy obrazovek počítače. Audio data odesílat nelze.
z Pokud máte aplikaci Wireless Connection 3 spuštěnou v operačním systému Windows Vista
nebo Windows 7, během bezdrátového připojení mezi počítačem a projektorem neprovádějte
žádné operace, které se objevují ve zprávách „Řízení uživatelských účtů“ (např. instalace
softwaru, nové hardwarové připojení apod.).
14
Použití výchozího identifikátoru SSID k připojení počítače
k projektoru prostřednictvím bezdrátové sítě
1.
Zapněte projektor a vyčkejte, dokud se indikátor POWER/STANDBY nerozsvítí
zeleně.
2.
Stiskněte tlačítko [INPUT] a jako vstupní zdroj vyberte „Wireless“.
z Poté se zahájí projekce stránky pohotovostního režimu bezdrátového přenosu.
3.
Zapněte počítač a spusťte Windows.
4.
Na počítači spusťte aplikaci Wireless Connection 3.
z Pokud váš počítač pracuje se systémem Windows Vista nebo Windows 7, při spuštění aplikace
Wireless Connection 3 se zobrazí zpráva „Řízení uživatelských účtů“. V tomto případě klikněte
na [Povolit] nebo [Ano].
z Objeví se okno aplikace Wireless Connection 3 se zprávou „Connecting“.
z Pokud váš počítač pracuje se systémem Windows Vista nebo Windows 7 a objeví se dialogové
okno „Nastavit umístění v síti“, kliknutím na [Storno] dialogové okno uzavřete.
z Jakmile aplikace Wireless Connection 3 nalezne projektor, k němuž se lze připojit, zobrazí
dialogové okno jako na vyobrazení.
5.
Zadejte uživatelské jméno a přihlašovací kód.
z Zadané uživatelské jméno se zobrazí jako uživatelské jméno na projekční ploše. Lze zadat
jakýkoli název v délce až 20 znaků.
z Jako přihlašovací kód zadejte čtyřmístné číslo zobrazené na stránce pohotovostního režimu.
15
6.
Až bude vše nastaveno tak, jak potřebujete, klikněte na [OK].
z Mezi počítačem a projektorem se vytvoří bezdrátové síťové spojení a z projektoru se bude
promítat obsah obrazovky počítače.
z Následující vyobrazení znázorňuje okno aplikace Wireless Connection 3, které se zobrazuje na
obrazovce počítače. Toto okno se nezobrazuje na snímku, který se promítá z projektoru.
z Pokud nyní chcete nakonfigurovat zabezpečení, přečtěte si odstavec „Konfigurace
zabezpečení pro bezdrátové síťové připojení“ (strana 18).
z Informace o používání aplikace Wireless Connection 3 při souběžné projekci snímků z většího
počtu počítačů a provádění dalších operací naleznete v kapitole „Operace v bezdrátové síti“
(strana 25).
7.
Chcete-li aplikaci Wireless Connection 3 uzavřít, klikněte na zavírací tlačítko
v pravém horním rohu okna.
z Pokud se zobrazí zpráva „The projector is still projecting. OK to exit?“, klikněte na [OK].
z Okno aplikace Wireless Connection 3 se uzavře a na projekční ploše se zobrazí stránka
pohotovostního režimu bezdrátového přenosu.
z Pokud počítač nalezne větší počet projektorů, k nimž se lze připojit, po zprávě „Connecting“ se
zobrazí dialogové okno se seznamem projektorů.
V tomto případě vyberte kliknutím SSID projektoru, který se má připojit, a poté klikněte na [OK].
z Chcete-li navázat bezdrátové síťové spojení s projektorem nakonfigurovaným pomocí
výchozího identifikátoru SSID po ukončení předchozího připojení, výše uvedený postup
zopakujte od začátku. Při každém restartu projektoru se přihlašovací číslo aktualizuje. To
znamená, že si budete muset přihlašovací číslo zkontrolovat při každém připojení.
z Konfigurací zabezpečení se eliminuje nutnost zadávat přihlašovací kód při navazování
bezdrátového síťového připojení mezi projektorem a počítačem. Jakmile při prvním připojení
zadáte řetězec znaků s názvem „passphrase“ (nebo klíč WEP), při dalších připojeních ze
stejného počítače ho již nebudete muset znovu zadávat.
16
Navázání bezdrátového síťového připojení s vyšším počtem
počítačů
Až navážete bezdrátové síťové připojení mezi projektorem a jedním počítačem, můžete navázat
spojení s druhým, třetím a dokonce i se čtvrtým počítačem. Postup při navazování připojení k druhému
a dalšímu počítači je stejný jako postup od kroku 3 podle odstavce „Použití výchozího identifikátoru
SSID k připojení počítače k projektoru prostřednictvím bezdrátové sítě“ (strana 15).
Ale pamatujte si, že se během projekce obsahu obrazovky prvního počítače obsahy obrazovek dalších
připojených počítačů nezobrazí automaticky. Chcete-li zobrazit obsahy obrazovek dalších připojených
počítačů, v okně aplikace Wireless Connection 3 klikněte na tlačítko
.
Informace o používání aplikace Wireless Connection 3 při souběžné projekci snímků z většího počtu
počítačů a provádění dalších operací naleznete v kapitole „Operace v bezdrátové síti“ (strana 25).
17
Konfigurace zabezpečení pro bezdrátové síťové
připojení
Konfigurace zabezpečení zabraňuje neoprávněnému přístupu k počítači nebo projektoru
prostřednictvím bezdrátové sítě. Nastavení se konfiguruje na stránce Správa systému projektoru,
kterou lze vyvolat z webového prohlížeče počítače.
Tato část vysvětluje pouze nastavení zabezpečení stránky Správa systému. Podrobnosti o dalších
možnostech stránky Správa systému naleznete v kapitole „Operace a nastavení na stránce Správa
systému“ (strana 32).
Postup nastavení zabezpečení
Před konfigurací zabezpečení musíte nejprve navázat bezdrátové síťové spojení mezi projektorem
a počítačem. Informace týkající se navazování spojení mezi projektorem, který nemá nakonfigurováno
zabezpečení, a počítačem, naleznete v odstavci „Použití výchozího identifikátoru SSID pro připojení
počítače k projektoru prostřednictvím bezdrátové sítě“ (strana 14).
Navázání připojení mezi projektorem a počítačem prostřednictvím bezdrátové sítě.
Na počítači se přihlaste na stránku Správa systému projektoru.
Na stránce Správa systému vyberte položku „Setup“, poté „Wireless Setup“,
a nakonfigurujte toto nastavení.
z Projektoru přiřaďte nový identifikátor SSID.
z Vyberte protokol zabezpečení (WPA-PSK, WPA2-PSK nebo WEP).
z Zadejte heslo (nebo klíč WEP).
Výše uvedené nastavení zaregistrujte v projektoru.
(V tomto okamžiku bude bezdrátové síťové spojení mezi projektorem a počítačem ukončeno.)
Klikněte na tlačítko Wireless Connection 3 [Reconnect]. Do dialogového okna, které se objeví,
zadejte heslo (nebo klíč WEP).
Tímto způsobem se naváže bezdrátové síťové spojení se zabezpečením podle vybraného
protokolu.
18
Konfigurace zabezpečení
Tato část vysvětluje postup přihlašování na stránku Správa systému projektoru z počítače a konfiguraci
zabezpečení bezdrátové sítě.
Přihlášení na stránku Správa systému projektoru
1.
Podle pokynů odstavce „Použití výchozího identifikátoru SSID k připojení
počítače k projektoru prostřednictvím bezdrátové sítě“ (strana 15) až do kroku 6
vytvořte bezdrátové síťové připojení mezi projektorem a počítačem.
2.
V okně aplikace Wireless Connection 3 klikněte na tlačítko nabídky funkcí a v
nabídce, která se zobrazí, klikněte na položku [Admin Screen].
Tlačítko nabídky funkcí
z Na počítači se spustí prohlížeč a zobrazí se hlavní stránka projektoru: Správa systému.
3.
Klikněte na položku „System Admin“. Do okna pro zadání hesla, které se zobrazí,
zadejte heslo.
z Počáteční výchozí heslo je „admin“.
19
4.
Klikněte na tlačítko [Login].
z Proběhne přihlášení na stránku Správa systému a zobrazí se stavové okno.
Z bezpečnostních důvodů si výchozí heslo, kterým se přihlašujete na stránku Správa systému,
nezapomeňte změnit. Podrobnosti naleznete v odstavci „Změna přihlašovacího hesla stránky
Správa systému“ (strana 32).
Odhlášení ze stránky Správa systému projektoru
V pravém horním rohu stránky Správa systému klikněte na tlačítko „Logout“. Proběhne návrat na hlavní
stránku Správa systému.
20
Konfigurace zabezpečení
1.
Podle pokynů v odstavci „Přihlášení na stránku Správa systému projektoru“
(strana 19) se přihlaste do správy systému.
2.
Klikněte na „Setup“, aby se zobrazila stránka nastavení Správa systému.
z Konfigurace zabezpečení vyžaduje změnu pouze u třech nastavení v polích na vyobrazení.
V tuto dobu neměňte nastavení žádných jiných položek na stránce.
z Podrobnosti o dalších možnostech nastavení a dalších operacích na stránce Správa systému
naleznete v kapitole „Operace a nastavení na stránce Správa systému“ (strana 32).
3.
Zadejte identifikátor SSID.
z Do pole pro vkládání údajů „SSID“ zadejte jakékoli znaky, celkem až 24 znaků. Ale
nepoužívejte řetězce „_default1“, „_default2“, „_default3“, „_mobishow1“, „_mobishow2“ nebo
„_mobishow3“, protože jsou vyhrazeny k využití pro projektor.
4.
Vyberte protokol zabezpečení.
z Klikněte na tlačítko [T] na pravé straně boxu „Security“ a ze zobrazeného seznamu vyberte
požadovaný protokol zabezpečení. V následující části si vysvětlíme význam každé možnosti
v seznamu.
Security
WPA-PSK TKIP
WPA-PSK AES
WPA2-PSK TKIP
WPA2-PSK AES
WEP ASCII 64bit
Znamená to:
Komunikace šifrování protokolem WPA-PSK. TKIP a AES jsou šifrovací protokoly. WPA
(Wi-Fi Protected Access) je funkce zabezpečení pro šifrování datové komunikace. WPA
používá automaticky generovaný šifrovaný klíč, který se v pravidelných intervalech
mění, což přináší vyšší zabezpečení než WEP.
Komunikace šifrování protokolem WPA2-PSK. TKIP a AES jsou šifrovací protokoly.
WPA2 je novým standardem WPA.
WEP Hex 128bit
Komunikace šifrování protokolem WEP. ASCII 64bit, ASCII 128bit, Hex 64bit a Hex
128bit jsou formáty pro řetězec znaků klíče WEP zadaného v kroku 5. WEP (Wired
Equivalent Privacy) je funkce zabezpečení, která používá řetězec znaků s názvem
„WEP key“ k zašifrování dat a ochraně před neoprávněným přístupem k bezdrátové
komunikaci.
Off
Deaktivace zabezpečení bezdrátové sítě – takže komunikace není zašifrována.
WEP ASCII 128bit
WEP Hex 64bit
21
5.
Zadejte heslo (nebo klíč WEP).
z Heslo nebo klíč WEP zadaný do textového pole „Passphrase/WEP Key“ závisí na protokolu
zabezpečení, který jste zvolili v kroku 4, jak bude popsáno níže.
Security
WPA-PSK TKIP
WPA-PSK AES
WPA2-PSK TKIP
WPA2-PSK AES
Zadaný řetězec znaků
Zadejte heslo WPA-PSK nebo WPA2-PSK. Zadejte nejméně 8 a nejvíce 63
jednobitových znaků nebo hexadecimální hodnotu s délkou až 64 míst.
Příklad:
MyKey123 (osm jednobitových znaků)
1111222233334444555566667777888899990000AAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFF
(64místná hexadecimální hodnota)
WEP ASCII 64bit
Jako klíč WEP zadejte 5 jednobitových alfanumerických znaků.
Příklad: MyKey
WEP ASCII 128bit
Jako klíč WEP zadejte 13 jednobitových alfanumerických znaků.
Příklad: MyKey12345678
WEP Hex 64bit
Jako klíč WEP zadejte 10místnou hexadecimální hodnotu.
Příklad: 11AA22BB33
WEP Hex 128bit
Jako klíč WEP zadejte 26místnou hexadecimální hodnotu.
Příklad: 11223344556677889900AABBCC
Off
Žádné zadání není nutné.
z Řetězec znaků, který zde zadáte, bude vyžadován při navázání bezdrátového spojení mezi
projektorem, který používá zabezpečení, a počítačem. Ujistěte se, že zadaný řetězec
nezapomenete. Pokud si řetězec znaků zapíšete, dbejte na to, aby se vám neztratil, nebo aby
se nedostal do nepovolaných rukou.
6.
Po konfiguraci požadovaného nastavení klikněte na tlačítko [Apply].
z Konfigurace se bude vztahovat na nové nastavení zabezpečení projektoru a ukončí
bezdrátové síťové spojení mezi projektorem a počítačem. Projektor v tomto okamžiku zahájí
projekci stránky pohotovostního režimu bezdrátového přenosu.
z Informace týkající se navazování spojení mezi projektorem a počítačem po konfiguraci
zabezpečení naleznete v kapitole „Navázání bezdrátového síťového připojení po konfiguraci
zabezpečení“ (strana 23).
Pokud podle výše uvedeného postupu nastavení zabezpečení vypnete (použijete nastavení „Off“)
datová komunikace mezi projektorem a počítačem v bezdrátové síti bude probíhat nezašifrovaně.
Doporučujeme zabezpečení komunikace nevypínat, kromě případů, kdy jste si absolutně jisti, že
žádné bezpečnostní riziko bezdrátové komunikace neexistuje.
22
Navázání bezdrátového síťového připojení po
konfiguraci zabezpečení
Postupy v této části začínají od bodu, kdy jeden projektor promítá stránku pohotovostního režimu
bezdrátového přenosu po konfiguraci zabezpečení. Také se předpokládá, že počítač byl po konfiguraci
zabezpečení restartován.
Vytvoření bezdrátového síťového spojení mezi projektorem
a počítačem po konfiguraci zabezpečení
1.
Na počítači spusťte aplikaci Wireless Connection 3.
z Objeví se okno aplikace Wireless Connection 3 se zprávou „Connecting“.
z Jakmile aplikace Wireless Connection 3 nalezne projektor, k němuž se lze připojit, zobrazí se
dialogové okno jako na vyobrazení.
2.
Do polí pro vkládání údajů „Passphrase/WEP Key“ a „Confirm“ zadejte heslo
(nebo klíč WEP) zaregistrované v projektoru.
z Zadejte řetězec znaků, který jste zadali v kroku 5 v odstavci „Konfigurace zabezpečení“
(strana 21).
3.
Až bude vše nastaveno tak, jak potřebujete, klikněte na [OK].
z Mezi počítačem a projektorem se vytvoří bezdrátové síťové spojení a z projektoru se bude
promítat obsah obrazovky počítače.
z Podrobnosti o následných projekčních operacích v aplikaci Wireless Connection 3 a další
informace naleznete v kapitole „Operace v bezdrátové síti“ (strana 25).
23
z Při navazování souběžného bezdrátového síťového spojení mezi jedním projektorem a větším
počtem počítačů použijte pro druhý a další počítač stejný postup. Podrobnosti o operacích
vyžadovaných při projekci z každého počítače po jeho připojení naleznete v kapitole „Operace
v bezdrátové síti“ (strana 25).
z Pokud počítač nalezne větší počet projektorů, k nimž se lze připojit, po zprávě „Connecting“ se
zobrazí dialogové okno se seznamem projektorů.
V tomto případě vyberte kliknutím SSID projektoru, který se má připojit, a poté klikněte na [OK].
Navázání bezdrátového síťového připojení s druhým a dalším
počítačem po konfiguraci zabezpečení
Až budete postupovat podle pokynů odstavce „Vytvoření bezdrátového síťového spojení mezi
projektorem a počítačem po konfiguraci zabezpečení“ (strana 23), aplikace Wireless Connection 3 si
heslo (nebo klíč WEP), které jste při navazování spojení zadali, zapamatuje. Při příštím zapnutí
projektoru a spuštění aplikace Wireless Connection 3 bude k navázání bezdrátového síťového spojení
mezi projektorem a počítačem stačit, když v zobrazeném dialogovém okně kliknete na tlačítko [OK].
Navázání bezdrátového síťového připojení při vypnutí
zabezpečení
Po spuštění aplikace Wireless Connection 3 na počítači při vypnutém zabezpečení projektoru podle
pokynů odstavce „Konfigurace zabezpečení“ (strana 21) se zobrazí zpráva „Connecting“, naváže se
bezdrátové síťové připojení a poté bude zahájena projekce obsahu obrazovky počítače.
24
Operace v bezdrátové síti
Tato část vysvětluje operace, které lze provádět po navázání bezdrátového spojení mezi počítačem
a projektorem. Většina operací se provádí v aplikaci Wireless Connection 3.
Tlačítko nabídky funkcí
Přihlašovací kód
Tlačítko minimalizace
Zavírací tlačítko
Tlačítko režimu projekce 1 obrazovky
Indikátor projekce
Tlačítko režimu projekce 4 obrazovek
(1 / 2 / 3 / 4)
Tlačítko zastavení projekce
Tlačítko Pauza
Okno aplikace Wireless Connection 3
Operace s projekcí obrazů
Bezdrátový přenos umožňuje dvě různé možnosti projekce: „Režim projekce 1 obrazovky“ pro
celoobrazovkovou projekci jedné obrazovky počítače, a „Režim projekce 4 obrazovek“, při kterém je
projekční plocha rozdělena do čtyř částí a umožňuje souběžnou projekci obrazovek ze čtyř počítačů.
Režim projekce 1 obrazovky
Režim projekce 4 obrazovek
Poměr stran během bezdrátové projekce je vždy „Normal“, což umožňuje zachovat poměr stran
vstupního signálu. Toto nastavení nelze změnit.
25
Spuštění a zastavení projekce z počítače připojeného
prostřednictvím bezdrátové sítě
Spuštění režimu projekce 1 obrazovky
Na počítači, z něhož chcete spustit režim projekce 1 obrazovky, klikněte v okně aplikace Wireless
Connection 3 na tlačítko
. Tlačítko se změní na
a z počítače se spustí režim projekce
1 obrazovky.
Provedením této operace v době, kdy probíhá projekce z jiného počítače, se aktuální projekce zruší
a projektor se přepne na projekci z počítače, na kterém byla operace provedena. V tuto dobu bude
bezdrátové síťové spojení mezi projektorem a počítačem, jehož projekce byla zrušena, zachováno.
Pozastavení režimu projekce 1 obrazovky
Na počítači, z něhož chcete pozastavit režim projekce 1 obrazovky, klikněte v okně aplikace Wireless
Connection 3 na tlačítko
. Projekce obrazu, která probíhala při kliknutí na tlačítko
bude
pozastavena, a tlačítko se změní na
.
Chcete-li v projekci pokračovat, klikněte na tlačítko
znovu.
Zastavení režimu projekce 1 obrazovky
Na počítači, z něhož chcete zastavit režim projekce 1 obrazovky, klikněte v okně aplikace Wireless
Connection 3 na tlačítko
. Projekce režimu 1 obrazovky z počítače se zastaví a spustí se projekce
stránky pohotovostního režimu bezdrátového přenosu.
V tuto dobu bude bezdrátové síťové spojení mezi projektorem a počítačem, jehož projekce byla
zastavena, zachováno, takže tlačítkem
lze režim projekce 1 obrazovky restartovat.
Navázání bezdrátového síťového spojení mezi projektorem a několika
počítači, a střídání mezi projekcí 1 obrazovky
1.
Navázání bezdrátového síťového spojení mezi projektorem a prvním počítačem.
z Z prvního počítače se spustí režim projekce 1 obrazovky.
2.
Navázání bezdrátového síťového spojení mezi stejným projektorem a ostatními
počítači.
z I když připojíte každý počítač, režim projekce 1 obrazovky z prvního počítače bude zachován.
3.
V okně aplikace Wireless Connection 3 na druhém počítači nebo na jednom
z dalších počítačů klikněte na tlačítko
.
z Tím se přeruší režim projekce 1 obrazovky z prvního počítače a přepne se na režim projekce
1 obrazovky z počítače, na kterém bylo stisknuto tlačítko
.
z Dále můžete v okně aplikace Wireless Connection 3 kliknout na tlačítko
jakéhokoli
připojeného počítače, aby se projektor přepnul do režimu projekce 1 obrazovky z tohoto
počítače.
26
Projekce obsahů obrazovek čtyř počítačů současně (Režim projekce 4
obrazovek)
1.
Navažte bezdrátové síťového spojení mezi projektorem a prvním počítačem
a poté klikněte na tlačítko
.
z Poté se obsah obrazovky prvního počítače objeví v levém horním rohu projekční plochy 4
obrazovek. Tlačítko se změní na
, čímž indikuje, že projekce probíhá v levém horním rohu
projekční plochy.
2.
Navažte bezdrátové síťového spojení mezi projektorem a druhým počítačem
a poté klikněte na tlačítko
.
z Poté se obsah obrazovky druhého počítače objeví v pravém horním rohu projekční plochy 4
obrazovek.
3.
Navažte bezdrátové síťového spojení se třetím a čtvrtým počítačem a poté
klikněte na tlačítka
a
.
z Obsah obrazovky třetího počítače se objeví v levém spodním rohu, a obsah obrazovky čtvrtého
počítače v pravém spodním rohu projekční plochy 4 obrazovek.
z Souběžné bezdrátové síťové připojení je podporováno až pro 32 počítačů a jediný projektor.
Souběžná projekce obsahů obrazovek je podporována až do čtyř počítačů připojených
prostřednictvím bezdrátové sítě.
z V průběhu režimu projekce 4 obrazovek se při kliknutí na tlačítko
,
,
nebo
na
počítači, který je připojen k projektoru prostřednictvím bezdrátové sítě, spustí projekce z tohoto
počítače do režimu projekce 4 obrazovek. Umístění obrazové projekce počítače závisí na
tlačítku, na které se klikne. Pokud na místo, které odpovídá stisknutému tlačítku, již promítá jiný
počítač, aktuální projekce bude zrušena. Ale bezdrátové síťové spojení mezi počítačem, jehož
projekce byla zrušena, a projektorem, zůstane zachováno.
z Kliknutím na tlačítko
během režimu projekce 4 obrazovek na počítači, který je připojen
k projektoru prostřednictvím bezdrátové sítě, se přepne do režimu projekce 1 obrazovky
z počítače. V tuto dobu budou bezdrátová síťová spojení mezi projektorem a počítači, jejichž
projekce byla zrušena, zachována.
Pozastavení a zastavení projekce z počítače během režimu projekce 4
obrazovek
z Kliknutím na tlačítko
na jakémkoli počítači, který promítá během režimu projekce 4 obrazovek,
se pozastaví obrazová projekce pouze z tohoto počítače. Obrazová projekce z ostatních počítačů
nebude ovlivněna.
z Kliknutím na tlačítko
na jakémkoli počítači, který promítá během režimu projekce 4 obrazovek,
se zastaví obrazová projekce pouze z tohoto počítače. Obrazová projekce z ostatních počítačů bude
zachována.
z Jestliže existuje pouze jeden počítač, který promítá v režimu projekce 4 obrazovek, kliknutím na
tlačítko
se režim projekce 4 obrazovek zastaví a zobrazí se stránka pohotovostního režimu
bezdrátového přenosu.
27
Zobrazení jména uživatele na projekční ploše
Při stisku tlačítka [f] na dálkovém ovladači projektoru se na projekční ploše zobrazí platné uživatelské
jméno počítače. V případě režimu projekce 4 obrazovek se jméno zobrazí v oblasti, kam se promítá
obsah obrazovky počítače. Po stisku tlačítka zůstane uživatelské jméno zobrazeno asi na pět sekund.
Další operace
Opakované navázání bezdrátového síťového připojení
Po ukončení bezdrátového síťové spojení mezi projektorem a počítačem můžete opakovaně navázat
spojení se stejným projektorem nebo se spojit s projektorem jiným. V okně aplikace Wireless
Connection 3 klikněte na tlačítko nabídky funkcí a v nabídce, která se zobrazí, klikněte na položku
[Server Search]. Počítač ukončí aktuální bezdrátové síťové připojení a začne vyhledávat projektor,
k němuž by se mohl připojit.
Informace o projektoru
V okně aplikace Wireless Connection 3 klikněte na tlačítko nabídky funkcí a v nabídce, která se
zobrazí, klikněte na položku [Info]. Poté se zobrazí dialogové okno s informacemi o právě připojeném
projektoru.
Priorita rychlosti zobrazení nebo priorita rozlišení projekce
Při projekci prostřednictvím bezdrátové sítě lze projektor nakonfigurovat tak, aby získal prioritu rychlosti
zobrazení nebo rozlišení.
Volba priority rychlosti zobrazení nebo priority rozlišení pro projekci
1.
V okně aplikace Wireless Connection 3 klikněte na tlačítko nabídky funkcí a v
nabídce, která se zobrazí, klikněte na položku [Projection Setting].
2.
Ve vedlejší nabídce, která se objeví, klikněte na položku „High-speed“ nebo
„High-resolution“.
High-speed
: Toto nastavení upřednostňuje rychlost zobrazení (obnovovací kmitočet) před
rozlišením. Při tomto nastavení se použije obrazové rozlišení (přechody)
16bitové barvy.
High-resolution : Toto nastavení upřednostňuje rozlišení před rychlostí zobrazení. Při tomto
nastavení se použije obrazové rozlišení (přechody) 32bitové barvy.
28
Ukončení bezdrátového síťového připojení
K ukončení bezdrátového síťového spojení mezi projektorem a počítačem, použijte aplikaci Wireless
Connection 3. Klikněte na zavírací tlačítko v pravém horním rohu okna aplikace Wireless Connection 3.
Inicializace aplikace Wireless Connection 3
Provedením následujících pokynů se obnoví výchozí heslo/klíč WEP, které jsou momentálně
zaznamenány v počítači, na kterém je spuštěna aplikace Wireless Connection 3.
Inicializace aplikace Wireless Connection 3
1.
V okně aplikace Wireless Connection 3 klikněte na tlačítko nabídky funkcí a v
nabídce, která se zobrazí, klikněte na položku [Initialize].
z Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení jako na vyobrazení.
2.
Chcete-li provést inicializaci, klikněte na [OK], jinak klikněte na [Cancel].
29
Konfigurace bezdrátového nastavení
Nabídku nastavení projektoru lze použít ke konfiguraci nastavení níže popsaných bezdrátových funkcí.
Název nastavení
Popis
Change wireless connection
Přepíná nastavení identifikátoru SSID projektoru z jednoho ze šesti výchozích SSID
na jiný.
Initialize Wireless Setup
U všech nastavení bezdrátové sítě dojde k obnovení výchozích hodnot z výroby.
Rozšířené nastavení bezdrátového síťového připojení projektoru (parametry připojení,
zabezpečení apod.) lze konfigurovat na stránce Správa systému, kterou lze otevřít na počítači
připojeném k projektoru pomocí bezdrátové sítě. Podrobnosti naleznete v odstavci „Operace
a nastavení na stránce Správa systému“ (strana 32).
Přepínání mezi výchozími identifikátory SSID
Tento postup lze použít pouze k přepnutí z jednoho výchozího SSID na jiný výchozí SSID. Pokud
aktuální SSID nebo SSID, který se mění, není jedním ze šesti výchozích SSID, ke změně SSID
použijte stránku Správa systému projektoru. Podrobnosti naleznete v kapitole „Konfigurace
nastavení sítě a bezdrátového síťového připojení projektoru“ (strana 34).
1.
Během projekce stránky Wireless stiskněte tlačítko [MENU].
2.
Tlačítkem [T] přesuňte zvýraznění na položku „Wireless“ a poté stiskněte
tlačítko [ENTER].
3.
Tlačítkem [T] přesuňte zvýraznění na položku „Change wireless connection“
a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
z Zobrazí se dialogové okno (jako na vyobrazení níže) umožňující změnu bezdrátového
připojení.
z Každý z názvů připojení, který se objeví v dialogovém okně, odpovídá níže uvedeným
identifikátorům SSID.
Název připojení
SSID
Wireless Connection 1
casiolpj_default1
Wireless Connection 2
casiolpj_default2
Wireless Connection 3
casiolpj_default3
MobiShow Connection 1
casiolpj_mobishow1
MobiShow Connection 2
casiolpj_mobishow2
MobiShow Connection 3
casiolpj_mobishow3
z Podrobnosti o připojení MobiShow naleznete v kapitole „Projekce z terminálu s nainstalovaným
softwarem MobiShow“ (strana 39).
30
4.
Tlačítky [T] a [S] přesuňte zvýraznění na název připojení, který chcete vybrat
a poté stiskněte tlačítko [ENTER].
z Poté se objeví dialogové okno pro potvrzení s textem „Do you want to change the wireless
connection?“.
5.
Tlačítkem [S] přesuňte zvýraznění na položku „Yes“ a poté stiskněte tlačítko
[ENTER].
z Aby se projevila změna, která způsobí, že promítaný obraz zhasne, aplikaci Wireless
Connection je nutno restartovat. Návrat projekce může chvíli trvat.
Inicializovat bezdrátové nastavení
1.
Během projekce stránky Wireless stiskněte tlačítko [MENU].
2.
Tlačítkem [T] přesuňte zvýraznění na položku „Wireless“ a poté stiskněte
tlačítko [ENTER].
3.
Tlačítkem [T] přesuňte zvýraznění na položku „Initialize Wireless Setup“ a poté
stiskněte tlačítko [ENTER].
z Poté se objeví dialogové okno pro potvrzení s textem „Initialize the Wireless setup?“.
4.
Tlačítkem [S] přesuňte zvýraznění na položku „Yes“ a poté stiskněte tlačítko
[ENTER].
z Tak se obnoví počáteční výchozí hodnoty všech nastavení projektoru (všechna nastavení na
stránce Správa systému). Podrobnosti naleznete v kapitole „Nastavení stránky Správa
systému“ (strana 36).
31
Operace a nastavení na stránce
Správa systému
Pokud je projektor připojen k počítači prostřednictvím bezdrátové sítě, můžete k přístupu na stránku
Správa systému projektoru použít webový prohlížeč počítače. Stránku Správa systému lze použít ke
konfiguraci připojení bezdrátové sítě projektoru z počítače.
Operace na stránce Správa systému
Abyste mohli provádět uvedené operace, musíte se z počítače přihlásit na stránku Správa
systému. Informace přihlášení naleznete v pokynech počínajíc krokem 2 v odstavci „Přihlášení na
stránku Správa systému projektoru“ (strana 19).
Konfigurace nastavení
Ze stránky Správa systému lze nakonfigurovat tato nastavení:
z Přihlašovací heslo
z Nastavení sítě (IP nastavení, nastavení DHCP)
z Nastavení připojení bezdrátové sítě (hlavně zabezpečení)
Změna přihlašovacího hesla stránky Správa systému
1.
Mezi projektorem a počítačem vytvořte bezdrátové síťové spojení a z projektoru
se přihlaste na stránku Správa systému projektoru.
2.
Klikněte na položku „Change Password“.
z Zobrazí se stránka pro změnu hesla.
32
3.
Do polí pro vkládání údajů „New Password“ a „Reinput Password“ zadejte
dvakrát nové heslo.
z Jako heslo lze zadat až osm znaků.
z Pamatujte si, že heslo, které jste zde vložili, budete potřebovat při příštím přihlášení na stránku
Správa systému. Ujistěte se, že zadané heslo nezapomenete. Pokud si heslo zapíšete, dbejte
na to, aby se vám neztratilo, nebo aby se nedostalo do nepovolaných rukou.
z Pokud nejsou znaky, které jste zadali do obou textových polí, stejné, při kliknutí na tlačítko
[Apply] v dalším kroku tohoto postupu se zobrazí dialogové okno jako na vyobrazení. V tomto
případě klikněte na [OK] a do obou polí znovu zadejte správné heslo.
4.
Až bude vše nastaveno tak, jak potřebujete, klikněte na [OK].
z Nové heslo se zaregistruje. Nové heslo budete muset zadat při příštím přihlášení na stránku
Správa systému.
5.
Chcete-li se ze stránky Správa systému odhlásit, klikněte na tlačítko „Logout“.
33
Konfigurace nastavení sítě a bezdrátového síťového připojení projektoru
1.
Mezi projektorem a počítačem vytvořte bezdrátové síťové spojení a z projektoru
se přihlaste na stránku Správa systému projektoru.
2.
Klikněte na „Setup“, aby se zobrazila stránka nastavení Správa systému.
3.
Nastavení změňte zadáním hodnoty nebo výběrem možnosti.
z Informace týkající se konfigurace zabezpečení bezdrátové sítě (SSID, zabezpečení, heslo/klíč
WEP) naleznete v odstavci „Konfigurace zabezpečení“ (strana 21).
z Podrobnosti o významu, rozsahu nastavení a další informace o možnostech nastavení na
stránce „Setup“ naleznete v kapitole „Nastavení stránky Správa systému“ (strana 36).
4.
Až bude vše nastaveno tak, jak potřebujete, klikněte na tlačítko [Apply].
z Použije se nové nastavení.
z Spojení mezi projektorem a počítačem bude ukončeno. V případě potřeby se k projektoru
připojte z počítače.
34
Inicializace všech nastavení na stránce Správa systému
Tato operace obnoví počáteční hodnoty z výroby u všech nastavení na stránce Správa systému.
Informace o výchozím nastavení naleznete v kapitole „Nastavení stránky Správa systému“ (strana 36).
Uživatelské jméno a heslo/klíč WEP zaznamenané v počítači pomocí aplikace Wireless
Connection 3 nebudou podle těchto pokynů inicializovány.
Inicializace všech nastavení na stránce Správa systému
1.
Mezi projektorem a počítačem vytvořte bezdrátové síťové spojení a z projektoru
se přihlaste na stránku Správa systému projektoru.
2.
Klikněte na položku „Restore Factory Defaults“.
z Zobrazí se stránka jako na vyobrazení.
3.
Chcete-li obnovit výchozí nastavení z výroby, klikněte na [Apply].
z U všech nastavení se obnoví původní hodnoty a bezdrátové síťové spojení mezi projektorem
a počítačem bude ukončeno. Projektor v tomto okamžiku zahájí projekci stránky
pohotovostního režimu bezdrátového přenosu.
35
Nastavení stránky Správa systému
System Admin > Setup Settings
Název nastavení
IP Setup
DHCP Setup
Wireless Setup
Popis
IP Address
Určuje IP adresu projektoru.
Výchozí nastavení: 192.168.100.10
Subnet Mask
Určuje hodnotu masky podsítě, která určuje rozsah IP adres podsítě, do které
projektor náleží.
Výchozí nastavení: 255.255.255.0
Auto/Disable
Položka určuje, zda bude počítači připojenému k projektoru prostřednictvím
bezdrátové sítě automaticky přiřazena IP adresa. „Auto“ znamená, že přidělení IP
adresy proběhne automaticky, zatímco při nastavení „Disable“ se automatické
nastavení vypne.
Výchozí nastavení: Auto
Starting IP Address
Určuje počáteční bod rozsahu IP adres, které se počítači přiřazují automaticky.
Toto nastavení je dostupné pouze tehdy, pokud se jako nastavení DHCP
Auto/Disable použije „Auto“.
Výchozí nastavení: 192.168.100.11
Ending IP Address
Určuje koncový bod rozsahu IP adres, které se počítači přiřazují automaticky. Toto
nastavení je dostupné pouze tehdy, pokud se jako nastavení DHCP Auto/Disable
použije „Auto“.
Výchozí nastavení: 192.168.100.254
SSID
Název ID bezdrátové sítě. Normálně se vztahuje k názvu SSID, ESS-ID nebo
názvu sítě. Lze zadat až 24 jednobajtových alfanumerických znaků.
Výchozí nastavení: casiolpj_default1 (casiolpj_default2 a casiolpj_default3 jsou
také integrovány do projektoru.)
SSID Broadcast
Položka určuje, zda bude povoleno nebo zakázáno vysílání informace SSID.
Výchozí nastavení: Enable
Channel
Určuje kanál používaný pro bezdrátovou síťovou komunikaci. Při volbě „Auto“
proběhne volba kanálu, který je vhodný pro momentální komunikační aktuální
prostředí, automaticky. Chcete-li specifikovat číslo kanálu, ze seznamu, který se
objeví, když kliknete na tlačítko [T] vpravo od čísla kanálu vyberte číslo kanálu 1
až 11.
Výchozí nastavení: Auto
Security
Položka určuje protokol zabezpečení. Podrobnosti naleznete v odstavci
„Konfigurace zabezpečení“ (strana 21).
Výchozí nastavení: WPA-PSK AES
Passphrase/WEP
Key
Určuje heslo nebo klíč WEP podle protokolu zabezpečení vybraného od položkou
„Security“ výše. Podrobnosti naleznete v odstavci „Konfigurace zabezpečení“
(strana 21).
IEEE 802.11n
Určuje, zda bude povolen standard bezdrátové sítě IEEE 802.11n.
Výchozí nastavení: Enable
Channel Width
Určuje šířku kanálu „20MHz“ nebo „Auto“ pro IEEE 802.11n.
Výchozí nastavení: 20MHz
Show User Name Display
Položka určuje, zda se má při zahájení projekce z počítače připojeného
k projektoru prostřednictvím bezdrátové sítě na projekční ploše zobrazovat jméno
uživatele počítače.
Výchozí nastavení: On (Zobrazení jména uživatele.)
System Admin > Change Password
Název nastavení
New Password
Reinput password
Popis
Pole k vložení nového hesla při příštím přihlášení na stránku Správa systému.
Výchozí nastavení: admin
36
Dodatek
Použití průvodce vytvořením tokenu
Ke zkopírování aplikace Wireless Connection 3 na paměťovou jednotku USB můžete použít průvodce
vytvořením tokenu Wireless Connection 3. Potom budete moci spouštět aplikaci Wireless Connection 3
na počítači, na kterém není aplikace nainstalována – do portu USB počítače stačí zasunout paměťovou
jednotku USB (označovanou jako „USB Token“). Používání USB tokenu se doporučuje při připojování
projektoru z většího počtu počítačů.
Instalace aplikace Wireless Connection 3 na paměťovou
jednotku USB
K instalaci je nutná paměťová jednotka USB s kapacitou nejméně 4 MB. Doporučuje se použít nově
naformátovanou paměťovou jednotku USB, které neobsahuje žádná jiná data.
Při instalaci aplikace Wireless Connection 3 na paměťovou jednotku USB podle níže uvedeného
postupu se v kořenové složce paměťové jednotky USB vytvoří soubor „autorun.inf“ (což je soubor
automatického spuštění aplikace Wireless Connection 3). Pokud bude kořenová složka
paměťové jednotky USB již obsahovat soubor se stejným názvem, stávající soubor bude
přejmenován přidáním přípony „.bak“ nebo trojciferným číslem (.001, .002 apod.) za název
souboru.
Instalace aplikace Wireless Connection 3 na paměťovou jednotku USB
Při instalaci aplikace Wireless Connection 3 na paměťovou jednotku USB podle následujících
pokynů se název paměťové jednotky USB změní na „USB Token“ a její ikona se změní na
.
37
1.
V okně aplikace Wireless Connection 3 klikněte na tlačítko nabídky funkcí a v
nabídce, která se zobrazí, klikněte na položku [Token Wizard].
z Zobrazí se průvodce vytvořením tokenu.
2.
Klikněte na [Next>].
z Zobrazí se stránka pro volbu jednotky USB.
z Pokud není k počítači připojena žádná paměťová jednotka USB, objeví se zpráva „USB
memory could not be detected.“. V tomto případě připojte paměťovou jednotku USB a vyčkejte,
dokud se v poli „USB Drive“ nezobrazí její název.
3.
Pokud je k počítači připojen větší počet jednotek USB, klikněte na tlačítko [T] na
pravé straně pole „USB Drive“ a vyberte název jednotky, na kterou budete chtít
aplikaci Wireless Connection 3 nainstalovat.
4.
Klikněte na [Next>].
z Na vybranou paměťovou jednotku USB se nainstaluje aplikace Wireless Connection 3. Po
dokončení instalace se na displeji objeví zpráva „Wizard ended normally.“.
5.
Okno průvodce vytvořením tokenu uzavřete kliknutím na [Exit].
Použití tokenu USB k připojení počítače k projektoru
prostřednictvím bezdrátové sítě
Token USB připojte do USB portu počítače a poté dvakrát klikněte na ikonu aplikace Wireless
Connection 3 v tokenu. Po spuštění aplikace Wireless Connection 3 můžete provádět stejné operace,
jako by byla aplikace Wireless Connection 3 nainstalována na počítači.
Při spuštění aplikace Wireless Connection 3 z tokenu USB nelze použít průvodce vytvořením
tokenu.
38
Projekce z terminálu s nainstalovaným softwarem
MobiShow
MobiShow je klientský software od společnosti AWIND, který umožňuje bezdrátové odesílání dat do
projektoru z nejrůznějších typů mobilních terminálů. MobiShow lze použít k odesílání fotografií
a souborů prezentací do projektoru a jejich projekci.
Projekce z MobiShow
1.
Použijte postup podle odstavce „Přepínání mezi výchozími identifikátory SSID“
(strana 30), a jako SSID vyberte casiolpj_mobishow1, casiolpj_mobishow2 nebo
casiolpj_mobishow3.
z Jedná se o výchozí identifikátory SSID pro první připojení k MobiShow. Tabulka znázorňuje
počáteční výchozí nastavení protokolu zabezpečení a hesla.
SSID
Nastavení zabezpečení
Výchozí heslo
WPA-PSK AES
casiolpj2
casiolpj_mobishow1
casiolpj_mobishow2
casiolpj1
casiolpj_mobishow3
2.
casiolpj3
Na mobilním zařízení spusťte aplikaci MobiShow, přihlaste do systému a poté
proveďte projekční operaci.
z Podrobnosti o operacích MobiShow naleznete v uživatelské dokumentaci dodávané k vašemu
MobiShow.
Jakmile použijete výše uvedený postup k navázání bezdrátového síťového spojení mezi mobilním
zařízením a projektorem, doporučuje se vytvořit nový identifikátor SSID a nakonfigurovat heslo,
které se od počátečního výchozího hesla liší. Poté použijte vytvořený SSID k navázání
bezdrátového síťového připojení. Chcete-li vytvořit nový SSID, proveďte během bezdrátového
síťového připojení mezi mobilním zařízením a projektorem následující kroky.
Vytvoření nového identifikátoru SSID projektoru pomocí mobilního zařízení
1.
Vyhledejte IP adresu projektoru.
z Při vyhledávání aktuální IP adresy projektoru postupujte takto.
1. Tlačítkem [MENU] vyvolejte nabídku nastavení.
2. Tlačítky [T] a [S] přesuňte zvýraznění na položku „Wired LAN settings“ a poté stiskněte
tlačítko [ENTER].
3. Tlačítky [T] a [S] přesuňte zvýraznění na položku „Wired LAN info“ a poté stiskněte tlačítko
[ENTER].
2.
Na mobilním zařízení spusťte webový prohlížeč a vyvolejte IP adresu, kterou jste
vyhledali v kroku 1.
z Pokud je aktuální IP adresa projektoru například 192.168.100.10, měli byste zadat:
„http://192.168.100.10“.
z Poté se zobrazí hlavní stránka projektoru: Správa systému.
39
3.
Klikněte na položku „System Admin“. Do okna pro zadání hesla, které se zobrazí,
zadejte heslo.
z Počáteční výchozí heslo je „admin“.
4.
Klikněte na tlačítko [Login].
z Poté proběhne přihlášení na stránku Správa systému a zobrazí se stavové okno. Z tohoto
místa pokračujte podle pokynů v odstavci „Konfigurace zabezpečení“ (strana 21), od bodu 2.
z V bezdrátové síti spojující zařízení s nainstalovanou aplikací MobiShow a počítače
s nainstalovanou aplikací Wireless Connection 3 můžete uskutečnit souběžnou projekci. Podle
pokynů v kapitole „Navázání bezdrátového síťového připojení po konfiguraci zabezpečení“
(strana 23) vytvořte bezdrátové síťové připojení mezi projektorem a počítačem. Po navázání
spojení zadejte do identifikátoru projektoru heslo pro SSID.
z K převodu souborů PowerPoint na soubory PtG, které lze přehrávat pomocí aplikace
MobiShow, použijte software EZ-Converter FA dodávaný s projektorem. Soubory PtG lze na
projektoru přehrávat také pomocí funkce Prohlížeč. Podrobnější informace naleznete
v dokumentu Průvodce funkcemi USB na disku CD-ROM, který je přiložen k projektoru.
Ověřené platformy MobiShow
Navštivte stránku podpory projektorů CASIO na adrese:
http://www.casio.com/support/
Bezdrátová projekce ze systémů Mac OS
Projektor umožňuje projekci obsahů obrazovek počítače používajícího systém Mac OS (Mac OS X
10.5 nebo vyšší), který je k němu připojen prostřednictvím bezdrátové sítě. Projekce vyžaduje splnění
následujících podmínek.
z Identifikátor SSID projektoru se musí změnit na jeden z následujících: casiolpj_mobishow1,
casiolpj_mobishow2 nebo casiolpj_mobishow3. Podrobnosti o změně SSID naleznete v odstavci
„Přepínání mezi výchozími identifikátory SSID“ na straně 30.
z Na počítač se systémem Mac OS nainstalujte aplikaci wePresent*, spusťte ji a poté se z ní přihlaste
k projektoru.
* Aplikaci wePresent si můžete stáhnout ze stránky podpory projektorů CASIO umístěné na níže
uvedené adrese. Stránky podpory projektorů CASIO obsahují také důležité informace
o požadovaném prostředí počítače a podrobnosti týkající se ovládání.
http://www.casio.com/support/
40
Instalace a odebrání bezdrátového adaptéru
Projektory se dodávají s bezdrátovými adaptéry YW-3. Bezdrátový adaptér můžete instalovat
a odebírat podle potřeby.
*Upozornění
Bezdrátový adaptér dodávaný k projektoru držte z dosahu malých dětí.
Při náhodném spolknutí produktu může dojít k narušení správného
dýchání a smrtelnému ohrožení života.
z Pokud není adaptér nainstalován v projektoru, uchovávejte ho na bezpečném místě.
z Bezdrátový adaptér dodávaný k projektoru nikdy nezkoušejte používat s jiným typem zařízení.
z Do zvláštního konektoru YW-3 umístěného pod krytem bezdrátového adaptéru projektoru se
nikdy nepokoušejte zapojit jiný typ zařízení. Jinak může dojít k poruše a dalším problémům
s projektorem a/nebo připojeným zařízením.
Instalace bezdrátového adaptéru do projektoru
1.
Projektor vypněte a jeho síťový kabel odpojte od zásuvky.
2.
Povolte dva šrouby 1, které zajišťují kryt bezdrátového adaptéru, a poté
stáhněte horní část krytu k sobě, abyste ho mohli sundat.
1
3.
Do zvláštního konektoru YW-3 uvnitř krytu 2 zasuňte bezdrátový adaptér.
2
4.
Vraťte nazpět kryt a zajistěte ho dvěma šrouby.
41
Odebrání bezdrátového adaptéru z projektoru
1.
Projektor vypněte a jeho síťový kabel odpojte od zásuvky.
2.
Povolte dva šrouby 1, které zajišťují kryt bezdrátového adaptéru, a poté
stáhněte horní část krytu k sobě, abyste ho mohli sundat.
Speciální konektor YW-3
Bezdrátový adaptér YW-3
1
3.
Odeberte bezdrátový adaptér.
z Uchopte bezdrátový adaptér a vytáhněte ho směrem doleva.
4.
Kryt vraťte nazpět a zajistěte ho dvěma šrouby.
42
Řešení problémů připojení bezdrátové sítě
Pokud zaznamenáte problém s připojením bezdrátové sítě, projděte si následující položky.
Bezdrátové síťové spojení mezi projektorem a počítačem
Problém
Příčina a požadované opatření
V okně aplikace Wireless
Connection 3 zůstane
nápis [Reconnect]
a počítač se k projektoru
nepřipojí.
z Pokud je na počítači spuštěna jiná aplikace než Wireless Connection 3, ukončete ji.
z Pokud je projektor a počítač daleko od sebe nebo pokud je mezi nimi stěna nebo jiná
fyzická překážka, dejte je blíž k sobě a/nebo překážku odstraňte.
z Pokud se v blízkosti vyskytuje mikrovlnná trouba, zařízení Bluetooth nebo jiné
zařízení, které ruší bezdrátový síťový signál, rušící zařízení přemístěte.
z Pokud je projektor vypnutý, zapněte ho.
z Pokud není do projektoru nainstalován jeho bezdrátový adaptér, nainstalujte ho
(strana 41).
z Pokud je funkce bezdrátové sítě na počítači zakázána, povolte ji.
z Ujistěte se, že funkce bezdrátové sítě na počítači (vestavěný nebo externí bezdrátový
adaptér) splňuje podmínky „Bezdrátová síť“ uvedené v odstavci „Minimální
požadavky na systém“ (strana 9). Pokud nejsou tyto podmínky splněny, připojení není
možné.
V bezdrátovém síťovém
spojení mezi projektorem
a počítačem dochází
k výpadkům.
z Pokud je na počítači spuštěna jiná aplikace než Wireless Connection 3, ukončete ji.
z Pokud je projektor a počítač daleko od sebe nebo pokud je mezi nimi stěna nebo jiná
fyzická překážka, dejte je blíž k sobě a/nebo překážku odstraňte.
z Pokud se v blízkosti vyskytuje mikrovlnná trouba, zařízení Bluetooth nebo jiné
zařízení, které ruší bezdrátový síťový signál, rušící zařízení přemístěte.
Problém
Mohu navázat
bezdrátové síťové
spojení mezi projektorem
a počítačem, ale obsahy
obrazovek počítače se
z projektoru nepromítají.
Přepínání promítaného
obrazu je pomalé.
Příčina a požadované opatření
Viz:
z Na projektoru stiskněte tlačítko [INPUT] a ujistěte se,
že jako vstupní zdroj bylo vybráno „Wireless“.
„Bezdrátová projekce“
(strana 12)
z Pokud se obsahy obrazovek počítače nepromítají ani
při volbě vstupního zdroje „Wireless“, v okně aplikace
Wireless Connection 3 klikněte na tlačítko
.
„Spuštění a zastavení
projekce z počítače
připojeného prostřednictvím
bezdrátové sítě“ (strana 26)
z Pokud byl promítaný obraz pozastaven nebo dočasně
vypnut tlačítky [FREEZE] nebo [BLANK] na projektoru,
tlačítkem [ESC] tyto operace zrušte.
Návod k použití
(UsersGuide_Czech.pdf)
z Ověřte si, co je pro projektor vybráno pod položkou
„Projection Setting“. Pokud bylo vybráno nastavení
„High-resolution“, změňte ho na „High-speed“.
„Volba priority rychlosti
zobrazení nebo priority
rozlišení pro projekci“
(strana 28)
z Pokud váš počítač pracuje se systémem Windows
Vista nebo Windows 7, prostředí Windows AeroTM
zakažte.
Při zahájení projekce
z počítače se
nezobrazuje jméno
uživatele.
z Ověřte si, zda je pro položku „Show User Name
Display“ na stránce nastavení správy systému „Setup“
vybráno „On“.
„Konfigurace nastavení sítě
a bezdrátového síťového
připojení projektoru“
(strana 34)
Jak mohu zkontrolovat
identifikátor SSID
a přihlašovací kód
projektoru?
z Zkontrolujte stránku pohotovostního režimu
bezdrátového přenosu.
„Bezdrátová projekce“
(strana 12)
43
Souběžné bezdrátové síťové připojení s mnoha projektory
Problém
Aplikace Wireless
Connection 3 je na mém
počítači spuštěna, ale
dialogové okno seznamu
projektorů se
nezobrazuje.
Příčina a požadované opatření
z Ujistěte se, zda jsou všechny projektory zapnuty.
Projektor lze počítačem rozpoznat, i když nastavení
„Wireless“ není vybráno jako vstupní zdroj projektoru.
Viz:
–
z Ujistěte se, že jsou ve všech projektorech
nainstalovány bezdrátové adaptéry (strana 41).
z Pokud jsou projektory a počítač daleko od sebe, nebo
pokud je mezi nimi stěna nebo jiná fyzická překážka,
dejte je blíž k sobě a/nebo překážku odstraňte.
z Pokud se v blízkosti vyskytuje mikrovlnná trouba,
zařízení Bluetooth nebo jiné zařízení, které ruší
bezdrátový síťový signál, rušící zařízení přemístěte.
Identifikátor SSID
projektoru, ke kterému se
chci připojit, není uveden
v seznamu projektorů
v dialogovém okně.
Dokonce i po zadání
přihlašovacího kódu
zobrazeného na stránce
pohotovostního režimu
bezdrátového přenosu,
jsem dostal chybovou
zprávu „Could not
connect to projector.
Connection has been
terminated.“.
z Zkontrolujte nastavení položky „SSID Broadcast“
projektoru. Pokud bylo vybráno nastavení „Disable“,
změňte ho na „Enable“.
„Konfigurace nastavení sítě
a bezdrátového síťového
připojení projektoru“
(strana 34)
z Pokud je projektor vypnutý, zapněte ho.
z Pokud se jedná o dva či tři projektory, ujistěte se, že
každý z nich odlišný identifikátor SSID:
casiolpj_default1, casiolpj_default2, casiolpj_default3.
„Přepínání mezi výchozími
identifikátory SSID“
(strana 30)
z Pokud se jedná o tři projektory nebo ještě vyšší počet,
přiřaďte každému jedinečný identifikátor SSID. V tomto
případě můžete pro tři projektory použít výchozí
identifikátor SSID, a pro zbylý počet projektorů
konfigurovat zabezpečení, aby získaly originální SSID.
„Konfigurace zabezpečení“
(strana 21)
44
Stránka Správa systému
Problém
Příčina a požadované opatření
Stránka Správa systému
se nezobrazuje, když se
jí pokouším vyvolat
z aplikace Wireless
Connection 3.
Používaný prohlížeč může být nakonfigurován, aby
používal server proxy. Protože konfigurace serveru proxy
znemožňuje přístup na stránku Správa systému, musíte
konfiguraci svého prohlížeče změnit. Informace
o nastavení serveru proxy naleznete v nápovědě a další
uživatelské dokumentaci ke svému prohlížeči.
–
Viz:
Když do prohlížeče
zadám IP adresu
projektoru, hlavní stránka
Správa systému se
nezobrazuje.
z Pokud se bezdrátové síťové spojení mezi projektorem
a počítačem ukončí, obnovte ho.
„Použití výchozího
identifikátoru SSID pro
připojení počítače
k projektoru prostřednictvím
bezdrátové sítě“ (strana 14),
„Navázání bezdrátového
síťového připojení po
konfiguraci zabezpečení“
(strana 23)
z Používaný prohlížeč může být nakonfigurován, aby
používal server proxy. Konfiguraci serveru proxy
zakažte.
Zapomněl jsem
přihlašovací heslo, které
jsem zadal na stránce
Správa systému.
Požadovanou operaci proveďte na projektoru, abyste
inicializovali bezdrátové nastavení.
„Inicializovat bezdrátové
nastavení“ (strana 31)
Bezdrátové ovládání projektoru z počítače
Problém
Příčina a požadované opatření
Viz:
Prostřednictvím nabídky
nastavení bezdrátové
sítě projektoru nemohu
změnit identifikátor SSID.
Poté, co použijete k přiřazení nového SSID pro projektor
stránku Správa systému, SSID již nebudete moci změnit
pomocí tlačítek na dálkovém ovladači projektoru. Chceteli SSID změnit, musíte se znovu přihlásit na stránku
Správa systému.
„Konfigurace nastavení sítě
a bezdrátového síťového
připojení projektoru“
(strana 34)
45
Chybové zprávy
Chybové zprávy aplikace Wireless Connection 3
Chybová zpráva
Could not connect to
projector. Connection has
been terminated.
Příčina a požadované opatření
z Při navazování bezdrátového síťového připojení k projektoru nakonfigurovanému
ve výchozím nastavení byl zadán chybný přihlašovací kód. Kliknutím na tlačítko
[OK] na chybové zprávě se vrátíte do dialogového okna k zadávání přihlašovacího
kódu, kde zadáte správný přihlašovací kód. Pokud přihlašovací kód neznáte,
zkontrolujte na projektoru stránku pohotovostního režimu bezdrátového přenosu
(strana 12).
z Při navazování bezdrátového síťového připojení k projektoru nakonfigurovanému
se zabezpečením bylo zadáno chybné heslo (nebo klíč WEP). Kliknutím na tlačítko
[OK] na chybové zprávě se vrátíte do dialogového okna k zadávání hesla/klíče
WEP, abyste vložili správné heslo nebo klíč WEP.
Pokud jste heslo nebo klíč WEP přiřazený projektoru zapomněli, přepracujte
konfiguraci zabezpečení. Podrobnosti naleznete v odstavci „Konfigurace
zabezpečení“ (strana 21).
Chybové zprávy stránky Správa systému
Chybová zpráva
Příčina a požadované opatření
Enter the correct
password.
Při přihlašování na stránku Správa systému projektoru z počítače bylo zadáno chybné
heslo. Kliknutím na tlačítko [OK] na chybové zprávě se vrátíte do okna pro zadání
hesla, kam zadáte správné heslo. Výchozí heslo (tady pokud jste ho ještě nezměnili) je
„admin“.
Pokud jste heslo, které jste zadali na stránce Správa systému, zapomněli, postupujte
podle pokynů v odstavci „Inicializovat bezdrátové nastavení“ (strana 31).
Enter a different SSID to
change wireless settings.
Ke změně tří výchozích identifikátorů SSID (casiolpj_default1, casiolpj_default2,
casiolpj_default3) nelze použít nastavení „Setup“ ze stránky Správa systému. Pokud
chcete použít odlišné nastavení, do textového pole „SSID“ musíte před kliknutím na
[Apply (Použít)] zadat jiný (než výchozí) identifikátor SSID.
Informace o chybových zprávách, které se zobrazují na projekční ploše, naleznete v dokumentu
„Návod k použití“ (UsersGuide_Czech.pdf).
46
MA1209-B

Podobné dokumenty