Elektronická registrační pokladna

Komentáře

Transkript

Elektronická registrační pokladna
SE-S10
Elektronická registrační
pokladna
Uživatelská příručka
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Děkujeme Vám za zakoupení elektronické kontrolní pokladny CASIO SE-S10. Dříve, než přistoupíte k její obsluze,
prostudujte si pečlivě tento návod. Věříme, že se pokladna stane Vaším kvalitním pomocníkem.
Důležité upozornění
Pokladnu můžeme čistit hadříkem, který je mírně namočený v saponátu. Hadřík důkladně vyždímejte, aby
nepoškodil tiskárnu. Nikdy nepoužívejte žádná rozpouštědla.
Pokladnu chraňte před zdroji tepla, přímým slunečním zářením a prachem. Výrobek musí být nainstalován v
blízkosti síťové zásuvky, která musí být dobře přístupná. Při jakémkoli zásahu do přístroje jej odpojte od sítě.
Uvedené baterie je dovoleno nahrazovat pouze stejným či rovnocenným typem. S použitými bateriemi
zacházejte dle pokynů výrobce.
Než začnete...
Dříve než začnete pracovat s pokladnou, seznamte se s těmito pokyny:
1. Neumísťujte pokladnu na taková místa, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření, velmi vysoké
vlhkosti, ostřikování vodou nebo jinými kapalinami a vysoké teplotě (např. v blízkosti ohřívače)
2. Zkontrolujte napětí v síti, kam chcete pokladnu připojit , zda se shoduje s napětím uvedeným na štítku pokladny.
3. Nikdy neobsluhujte pokladnu, jestliže máte vlhké ruce.
4. Na čištění krytu pokladny používejte jemnou a suchou tkaninu. Nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiné
prchavé látky.
5. Nikdy se nepokoušejte zasahovat do pokladny nebo provádět vlastní opravy.
Příprava pokladny k práci
Nyní vysvětlíme, jak připravit pokladnu k práci. To se týká zvláště těch uživatelů, kteří se rozhodnou provést
instalaci pokladny sami, a to i v případě, že již s elektronickou pokladnou dříve pracovali.
1. Vyjměte pokladnu z krabice a přesvědčete se, zda obsahuje všechny části a doplňky.
2. Odstraňte lepicí pásku, která drží části pokladny. Taktéž vyjměte malý sáček, ve kterém najdete 6 kusů klíčů
(2 ks s označením OP, 2 ks s označením PGM a 2 ks s označením D-4).
3. Nainstalujte dvě tužkové baterie do bateriové skříňky. Ukázky se nacházejí na str. 9 originálního manuálu.
4. Nainstalujte papírovou termo pásku (originální manuál str. 10 a 11). Nikdy nepracujte s pokladnou bez
papírové pásky, neboť můžete pokladnu poškodit.
5. Zapojte napájecí šňůru do elektrické sítě.
6. Na displeji se objeví blikající 0, zadejte 0 a stiskněte tlačítko CA/AMT TEND.
7. Na displeji se objeví 00-00-00, zadejte datum ve tvaru DD-MM-RR (např.130709 pro datum 13.července 2009).
8. Na displeji se objeví 00-00, zadejte čas ve tvaru HH-MM (např.0805 pro čas 8 hodin 5 minut).
9. Vložte klíč s označením PGM do přepínacího zámku.
10. Nastavte pokladnu na všechny pokladní operace, které chcete vykonávat. (Nová pokladna není
naprogramována na žádné daňové výpočty.)
Popis pokladny
Zásuvka na peníze
Otevírá se klávesami CA/AMT TEND, CH, CHK/NS. Při výpadku napájení ji lze otevřít páčkou, umístěnou na
spodní straně zásuvky. Při tomto způsobu otevírání nakloňte pokladnu na levý nebo pravý bok. Zásuvka může být
uzamčena nejmenším z přiložených klíčků. (Tyto klíčky najdete po vybalení pokladny u originálního manuálu.) V
tom případě ji nelze otevřít ani elektronicky z klávesnice, ani páčkou na spodní straně pokladny.
-2-
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Upozornění: Neukládejte příliš mnoho bankovek pod plastový výlisek v zásuvce - mohlo by dojít k nadzvednutí
mincovníku a nemožnosti otevřít zásuvku. Pokud k této situaci přeci jen dojde, použijte například šroubovák, který
vsuňte zpředu do horní štěrbiny mezi čelem zásuvky a rámem, výlisek s přihrádkami stlačte dolů a páčkou na
spodní části pokladny otevřete zásuvku.
Bateriová skříňka a baterie
Bateriová skříňka se nachází pod krytem tiskárny za papírovou páskou. Baterie slouží k uchování dat a
naprogramování pokladny pro případ výpadku elektrického proudu. Tyto baterie neslouží k náhradnímu provozu
pokladny. Používají se dva alkalické tužkové články, jejichž životnost je přibližně jeden rok.
Pozor! Během výměny baterií musí být síťová šňůra zapojena v zásuvce elektrické sítě!
Tiskárna
Tiskárna používá papírové termo kotoučky o šířce 57-58 milimetrů. Maximální použitelný průměr kotoučku je 80
mm. Vnitřní průměr dutinky není rozhodující. Můžete si vybrat dva způsoby tisku: Jen kontrolní páska (journal) zůstává v pokladně. Jen účetní páska (receipt)-odevzdává se zákazníkovi.
Na tiskárně se tisknou všechny informace během provozu. Lze vytisknout i stav naprogramování pokladny. K tisku
dochází působením tepla na teplocitlivou vrstvu pásky. Papírové pásky lze zakoupit u dodavatele pokladen.
Upozornění: Používejte jen hlazený papír. Použití méně kvalitního papíru může vést ke zkrácení životnosti tiskárny
a způsobí nutnost častější údržby, čištění a zásahu servisního technika. Na tyto opravy se nevztahuje záruka.
Displej
Displej pokladny je rozdělen na několik sekcí. Jednotlivé sekce jsou označeny bílými nápisy.
V levé části může svítit znak T. Pokud svítí znak (písmeno) T, znamená to, že na displeji je zobrazen součet nebo
mezisoučet, tedy suma, kterou má zákazník platit. Pokud svítí znak (písmeno) C, znamená to, že na displeji je
zobrazena suma, kterou má prodávající vrátit zákazníkovi.
Další údaje jsou zobrazeny pomocí číslic. Číslice vpravo ukazují přímo hodnotu (cenu jednoho kusu, součet,
mezisoučet, počet kusů při násobení).
V levé části displeje je znázorněn poslední zadaný znak při programování názvů.
Přepínací zámek a klíče
Klíč lze vložit nebo vyndat z přepínacího zámku v polohách OFF a REG.
OFF
vypnutí pokladny
REG
režim běžného provozu, účtování
RF
reklamace, vrácení zboží
CAL
režim kalkulačky
PGM
programovací režim
X
inventury
Z
uzávěrky
K pokladně se dodávají tři typy klíčů. Jeden je určen pro vedoucího, lze jej otočit do všech poloh. Je označen
PGM. Druhý, označený OP, používá prodavač, lze jej otočit pouze do poloh REG, CAL a OFF. Třetí typ (nejmenší,
označený D-4) slouží pro uzamčení zásuvky na peníze.
Vysvětlivky k dalšímu textu
DPT je zkratka anglického slova DEPARTMENT, které znamená oddělení. V dalším textu jí budeme označovat
jednu z účtovacích kláves. Tyto klávesy se používají k zaúčtování namarkované částky a nahrazují klávesu +.
Jsou označeny čísly 1 až 5. Jediným rozdílem proti klasické mechanické pokladně je to, že tyto klávesy nelze
použít k výpočtu součtu a také to, že místo jedné klávesy jich je zde pět. Toho lze využít pro účtování zboží z
různých oddělení nebo různých sortimentů . Každé toto oddělení má svůj vlastní vnitřní registr. Při inventuře a
uzávěrce se vypočítají součty všech oddělení zvlášť a vypočte se i celkový součet. Při běžném účtování (prodeji)
se částky z jednotlivých oddělení samozřejmě sečtou na účtenku dohromady.
-3-
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Klávesnice
Následuje stručný popis funkcí jednotlivých kláves:
1. FEED
Posun pásky o jeden řádek. Pokud klávesu podržíte stisknutou, posunuje se
páska souvisle.
2. X/DATE TIME
V průběhu markování má význam krát. Pokud jsou ukončeny všechny operace,
lze jejím stisknutím zobrazit na displeji čas nebo datum.
3. AC/C
Opravy překlepů, zrušení chybného stavu.
4. -/ERR CORR
Tato klávesa slouží k poskytnutí slevy v Kč / K opravě chybně zaúčtované částky.
5. PLU
Tlačítko pro prodej a programování PLU (jednotlivých položek zboží).
6. #/DEPT SHIFT
V průběhu markování vytiskne číslo z displeje. Toto číslo se nikam nezapočítává /
Tlačítko pro přepínání hladin oddělení 1-5, 6-10, 11-15, 16 - 20.
7. %/CLK
Klávesa pro účtování a programování slev a přirážek/přihlašování obsluhujících.
8. RC/MR
Příjem hotovosti (zůstatku) do zásuvky, vyvolání paměti v režimu kalkulačky
9. PD
Platba v měně EURO, vydání hotovosti (tržby) ze zásuvky.
10. CH
Uzavření účtenky, účtování k tíži prodejny.
11. CHK/NS
Uzavření účtenky, placení šekem, kreditní kartou nebo fakturou. Jsou-li ukončeny
všechny operace, otevře zásuvku.
12. SUBTOTAL
Výpočet mezisoučtu. Zahájení a ukončení programování.
13. CA/AMT TEND
Výpočet konečného součtu (TOTAL), platba v hotovosti. Výpočet částky,
která má být vrácena zákazníkovi.
14. Číselné klávesy
Deset číselných kláves a klávesa 00. Stisknutí klávesy označené 00 má stejný
efekt, jako dvě stisknutí klávesy 0.
15. Desetinná tečka
Desetinná tečka se používá při práci s kalkulačkou a při programování názvů.
16. Klávesy oddělení
Klávesy umístěné vpravo od číselné klávesnice a označené čísly 1 - 5 se používají
k zaúčtování částky na displeji do příslušného oddělení. Dále slouží jako
aritmetické operátory (+, - , x, / ) v režimu kalkulačky.
17. PAPER SAVING
Tlačítko má dvě funkce. V režimu tisku účtenky s louží k Zapínání/Vypínání tisku
účtenky. V režimu tisku kontrolní pásky slouží pro změnu tisku z normální velikosti
na kondenzované (zhuštěné).
18. POST RECEIPT
Tlačítko pro dodatečný výtisk poslední účtenky.
19. TAX PGM
Klávesa pro programování DPH.
20. HELP
Po zmačknutí tiskárna vytiskne nápovědu při programování, instalaci pásky, …
-4-
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Upozornění : Rozlišujte mezi klávesami oddělení a číselnými klávesami. V dalším textu budeme číselné klávesy
označovat číslem, klávesy oddělení zkratkou DPT. Pokud bude dále v textu uvedeno DPT, stiskněte klávesu
oddělení, pro které se má operace vztahovat.
Rychlé programování
Nastavení času
Hodiny běží i při vypnuté pokladně. Pokladna používá 24 hodinový denní režim. Hodiny se zobrazí po stisknutí tl.
X/DATE TIME, zpět do režimu pokladny stiskem tlačítka C.
1. klíč do polohy PGM
2. 1 > SUBTOTAL
3. čas (4 místa - použijte všechny 4 cifry)
4. X/DATE
5. C
Příklad : Pro čas 8 hodin 5 minut ráno použijte kód : 0 8 0 5
Nastavení datumu
Kalendář běží i při vypnuté pokladně. Je automatický a je naprogramován do roku 2099. Datum se zobrazí, pokud
se 2x stiskne tlačítko X/DATE TIME, zpět do režimu pokladny stiskem tlačítka C.
1. klíč do polohy PGM
2. 1 > SUBTOTAL
3. datum (6 míst použijte všech 6 cifer)
4. X/DATE
5. C
Příklad : Pro datum 13. Července 2009 použijte kód : 1 3 0 7 0 9
Nastavení sazeb DPH a přiřazení oddělení do příslušné sazby
1. klíč PGM do polohy PGM
2. TAX PGM
3. Sazba DPH pro první daňovou skupinu
4. Tlačítko oddělení s DPH podle první sazby
5. Sazba DPH pro první daňovou skupinu
6. Další tlačítko oddělení s DPH podle první sazby
7. Sazba DPH pro druhou daňovou skupinu
8. Tlačítko oddělení s DPH podle druhé sazby
9. SUBTOTAL
POZOR !!!!
Tímto rychlým postupem není pokladna automaticky nastavena na zaokrouhlení výsledné částky pro Českou
republiku (na celé koruny). Nastavení zaokrouhlování viz. strana 6 a 7 tohoto návodu.
-5-
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Nastavení formátu datumu a počtu desetinných míst pokladny
1. klíč PGM do polohy PGM
2. 3 > SUBTOTAL
3. 0122
4. SUBTOTAL
5. kód programu dle následující tabulky (použijte obě cifry) (AB)
6. CA/AMT TEND
7. SUBTOTAL
Po inicializaci AB nastaveno na hodnotu 12
Formát datumu 13. července 2009
Datum ve tvaru RR-MM-DD (2009-07-13)
Datum ve tvaru DD-MM-RR (13-07-2009)
Datum ve tvaru MM-DD- RR (07-13-2009)
VOLBY
0
1
A
2
Počet desetinných míst
Žádné (0.)
Jedno (0.0)
Dvě (0.00)
VOLBY
0
1
B
2
Programování standardní
Všechny informace, jako datum, čas, ceny, daňová tabulka, musí být naprogramovány ještě před zahájením
účtování. Novými informacemi budou automaticky přepsány informace staré.
Nová pokladna je nastavena základním způsobem. Pro základní použití není nutné pokladnu programovat.
Všechny údaje jsou i při vypnutí pokladny uchovány pomocí tužkových baterií.
Při programování musí být klíč v poloze PGM.
Programování se otočením klíče do polohy PGM. Zobrazí se P 0.00. Tato klávesa se použije i pro ukončení
programování. Pokud programujete více údajů současně, je možné dvojí stisk klávesy SUBTOTAL po sobě
vynechat.
Některé vlastnosti pokladny se programují pomocí číselných kódů. Tyto kódy se skládají ze 2 až 4 cifer.
Zadání daňové tabulky, zaokrouhlování
1. klíč do polohy PGM
2. 3 > SUBTOTAL
3. číslo daně
4. SUBTOTAL
5. daňová sazba
6. CA/AMT TEND
7. zaokrouhlení a daňový systém (vždy 4 cifry)
8. CA/AMT TEND
9. SUBTOTAL
-6-
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Číslo daně
0125
daň č. 1
0325
daň č. 3
0225
daň č. 2
0425
daň č. 4
Daňová sazba: Sazbu je možné zadat na čtyři desetinná místa bez desetinné tečky.
Příklad:
Pro daň 19% použijte kód 1 9
Pro daň 8,25% použijte kód 8 • 2 5
Zaokrouhlení:
1. a 2. cifra
typ zaokrouhlování
00
zaokrouhlení dolů (na 2 desetinná místa)
50
zaokrouhlení 5/4 (na 2 desetinná místa)
90
zaokrouhlení nahoru (na 2 desetinná místa)
3. cifra speciální zaokrouhlování
0
není speciální zaokrouhlování
1
speciální zaokrouhlení 1
2
speciální zaokrouhlení 2
6
speciální zaokrouhlení 6
8
speciální zaokrouhlení 8
4. cifra daňový systém
0
bez daně
2
daňový systém Add-on (ceny se zadávají bez DPH, DPH se připočte k zadané ceně)
3
daňový systém Add-in (ceny se zadávají včetně DPH)
Příklad: DPH, matematické zaokrouhlení součtů na celé koruny:
kód nastavte na 5 0 8 3
Speciální zaokrouhlování
Speciální zaokrouhlování se zadává jen u daně č. 1, u ostatních musí být 3. cifra =0.
1)
Typ 1 - na pětníky
Poslední desetinné místo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
5
Příklad:
10
1,21 > 1,20
1,26 > 1,25
1,28 > 1,30
2)
Typ 2 - na desetníky
Poslední desetinné místo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
3)
Příklad:
10
1,12 > 1,10
1,15 > 1,20
Typ 6 - na padesátníky
00 - 24 > 00
25 - 74 > 50
75 - 99 > 100
Příklad:
1,23 > 1,00
1,25 > 1,50
1,75 > 2,00
4)
Typ 8 - české zaokrouhlování na celé koruny
00 - 49 > 00
50 - 99 > 100
Příklad:
1,49 > 1,00
1,50 > 2,00
Zaokrouhlení typu 1 je na pětihaléře, zaokrouhlení typu 2 na desetihaléře, zaokrouhlení typu 6 na padesátihaléře,
zaokrouhlení typu 8 na celé koruny. Toto zaokrouhlení se týká jen celkové sumy, která má být placena. Při výpočtu
daní, procentních přirážek, slev a násobení však pokladna počítá na více desetinných míst. Konečný výsledek se
pak zaokrouhlí nastaveným způsobem.
-7-
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Nastavení jednotkové ceny pro oddělení
Jednotková cena může být nastavena pro každé oddělení. Tato možnost slouží pro urychlení účtování nejvíce
prodávaného zboží. Cenu pak není nutné zadávat z klávesnice, stačí stisknout příslušnou klávesu oddělení.
Částku lze zadat i z klávesnice, není-li to však programově zakázáno (viz. vlastnosti oddělení).
1. klíč do polohy PGM
2. 1 > SUBTOTAL
3. cena (3-6 cifer) v rozsahu 0.01-9999.99
4. DPT
5. SUBTOTAL
Cena se musí zadat včetně haléřů, i když se rovnají nule.
Příklad:
Pro cenu 6,- Kč použijte kód: 6 0 0.
Naprogramování daní pro jednotlivá oddělení
Každé klávese oddělení lze přiřadit daňový systém.
1. klíč do polohy PGM
2. 1 > SUBTOTAL > TAX PGM
3. tlačítko viz. následující tabulka
4. DPT
5. SUBTOTAL
DAŇ č.1
RC/MR
DAŇ č.2
PD
DAŇ č.3
X/DATE TIME
DAŇ č.4
CH
Bez daně
CHK/NS
Vlastnosti jednotlivých oddělení
1. klíč do polohy PGM
2. 3 > SUBTOTAL
3. kód programu dle následující tabulky (použijte všechny 3 cifry) (ABC)
4. DPT
5. SUBTOTAL
VOLBY
0
A
1
0
1-7
B
8,9
0
C
1
Normální oddělení
Záporné oddělení
Libovolný počet cifer
Omezený počet cifer ( 1 – 7 cifer)
Zákaz ručního zadání ceny
Normální způsob registrace
Registrace "Rychloklávesa"
-8-
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Nastavení jednotkové ceny pro PLU
Jednotková cena může být nastavena pro jakékoliv PLU. PLU je konkrétní položka zboží a slouží pro rychlé a
přesné účtování. Cenu pak není nutné zadávat z klávesnice, stačí zadat číslo položky a stisknout klávesu PLU.
1. klíč do polohy PGM
2. 1 > SUBTOTAL
3. číslo položky PLU
4. PLU
5. cena (3-6 cifer) v rozsahu 0.01-9999.99
4. CA/AMT TEND
5. SUBTOTAL
Cena se musí zadat včetně haléřů, i když se rovnají nule.
Příklad:
Pro cenu 6,- Kč použijte kód: 6 0 0.
Přiřazení PLU do oddělení (přebírá jeho vlastnosti – DPH, kladné či záporné)
Pokud má být prodej pomocí PLU zdaněn, musí být PLU přiřazeno do oddělení s příslušnou daňovou skupinou.
1. klíč do polohy PGM
2. 3 > SUBTOTAL
3. číslo položky PLU
4. PLU
5. číslo oddělení, do kterého má být PLU přiřazeno ( zadejte v rozsahu 1-20 )
6. CA/AMT TEND
7. SUBTOTAL
POZOR !!!
Pokud nebude PLU přiřazeno do žádného oddělení nebo bude přiřazeno do neexistujícího oddělení (0,21-99),
bude automaticky zařazeno do oddělení číslo 20.
-9-
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Naprogramování slev (klávesa %/CLK#)
Tato klávesa slouží pro účtování slev k ceně zboží. Slevu lze uplatnit z jedné položky nebo z celého nákupu.
Způsob, jak se mají slevy počítat, se naprogramuje následujícím postupem:
1. klíč do polohy PGM
2. 1 > SUBTOTAL
např. 2,5% zadejte jako 2 · 5
3. výše slevy v %
4. %/CLK#
5. SUBTOTAL
Naprogramování daní pro slevy
1. klíč do polohy PGM
2. 1 > SUBTOTAL > TAX PGM
3. tlačítko viz. následující tabulka
4. %/CLK#
5. SUBTOTAL
DAŇ č.1
RC/MR
DAŇ č.2
PD
DAŇ č.3
X/DATE TIME
DAŇ č.4
CH
VŠECHNY DANĚ
RC/MR + PD
Bez daně
CHK/NS
Naprogramování vlastností přirážek a slev (klávesa %/CLK#)
Tato klávesa slouží pro účtování přirážek nebo slev k ceně zboží. Přirážku, případně slevu lze uplatnit z jedné
položky nebo z celého nákupu. Způsob, jak se mají slevy nebo přirážky počítat, se naprogramuje následujícím
postupem:
1. klíč do polohy PGM
2. 3 > SUBTOTAL
3. kód programu dle následující tabulky (použijte obě cifry) (AB)
4. %
5. SUBTOTAL
VOLBY
0
A
1
2
0
B
1
Zaokrouhlení systém 5/4
Zaokrouhlení nahoru
Zaokrouhlení dolu
Funguje jako slevy
Funguje jako přirážky
- 10 -
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Naprogramování daní pro tlačítko - (minus)/ERR CORR
1. klíč do polohy PGM
2. 1 > SUBTOTAL > TAX PGM
3. tlačítko viz. následující tabulka
4. - (minus)/ERR CORR
5. SUBTOTAL
DAŇ č.1
RC/MR
DAŇ č.2
PD
DAŇ č.3
X/DATE TIME
DAŇ č.4
CH
VŠECHNY DANĚ
RC/MR + PD
Bez daně
CHK/NS
Programování vlastností pokladny
Nastavení tisku účtenky nebo kontrolní pásky
1. klíč do polohy PGM
2. 1 > SUBTOTAL
3. kód programu dle následující tabulky - A
4. CH
Po inicializaci A nastaveno na hodnotu 0
VOLBY
0
A
1
Tisk účtenky
Tisk kontrolní pásky
- 11 -
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Vlastnosti tisku
1. klíč do polohy PGM
2. 3 > SUBTOTAL
3. 0522
4. SUBTOTAL
5. kód programu dle následující tabulky (použijte všechny 4 cifry) (ABCD)
6. CA/AMT TEND
7. SUBTOTAL
Po inicializaci ABCD nastaveno na hodnotu 0000
VOLBY
Tisk Účtenek=U/Tisk kontrolní pásky Žurnálu=Ž
Tisk účtenky normálně/dvojnásobnou výškou
Tisk jedné řádky před součtem
NORMÁL
NE
DVOJNÁ
SOBNĚ
NORMÁL
ANO
DVOJNÁ
SOBNĚ
U
Ž
U
Ž
U
Ž
U
Ž
0
1
2
3
4
5
6
7
A
B
0
1
VOLBY
0
C
4
VŽDY
Tisk času na účtence / kontrolní pásce
ANO
NE
Tisk čísla účtenek
Tisk mezisoučtu při stisku kl. SUBTOTAL
Netisknout položky na kontrolní pásce
VOLBY
NE
NE
ANO
NE
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
0
1
2
3
4
5
6
7
D
Nastavení ovládacích prvků
1. klíč do polohy PGM
2. 3 > SUBTOTAL
3. 0622
4. SUBTOTAL
5. kód programu dle následující tabulky (použijte všechny 4 cifry) (ABCD)
6. CA/AMT TEND
7. SUBTOTAL
- 12 -
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Po inicializaci ABCD nastaveno na hodnotu 0000
VOLBY
Omezení 2 posledních číslic na 00,25,50 a 75 - jen pro Dánsko
Zapnutí tónu kláves
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
0
2
4
6
A
VOLBY
Uchování zásobníku po ukončení prodeje
Nulovat číslování účtenek při uzávěrce typu Z
Povolení záporných hodnot po zmačknutí
CA/ AMT TEND
ANO
NE
NE
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
0
1
2
3
4
5
6
7
B
VOLBY
Zobrazení sekund při čase na displeji
Povolení částečné (kombinované) platby pro
CA/AMT TEND
Povolení částečné (kombinované) platby pro
CHK
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
0
1
2
3
4
5
6
7
C
VOLBY
Tlačítko 00 slouží jako 000
Obsluhující se přihlašují zadáním kódu
Omezení poslední číslice na 0 a 5
(jen pro Malajsii)
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
- 13 -
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
0
1
2
3
4
5
6
7
D
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Nastavení tisku uzávěrek
1. klíč do polohy PGM
2. 3 > SUBTOTAL
3. 0822
4. SUBTOTAL
5. kód programu dle následující tabulky (použijte všechny 3 cifry) (ABC)
6. CA/AMT TEND
7. SUBTOTAL
Po inicializaci ABC nastaveno na hodnotu 000
VOLBY
Vymazání elektronické kontrolní pásky při Z uzávěrce
ANO
NE
0
1
A
Tisk hodnoty markované v RF módu
ANO
NE
VOLBY
0
B
1
Tisk nulových položek na uzávěrce
Tisk Grand Totalu na Z uzávěrce
VOLBY
NE
ANO
NE
ANO
ANO
NE
0
1
2
3
C
Nastavení tisku daní
1. klíč do polohy PGM
2. 3 > SUBTOTAL
3. 0326
4. SUBTOTAL
5. kód programu dle následující tabulky (použijte všechny 2 cifry) (AB)
6. CA/AMT TEND
7. SUBTOTAL
Po inicializaci AB nastaveno na hodnotu 00
VOLBY
Tisknout daňovou součtovou čáru (jen pro Austrálii)
Tisknout daňový symbol (jen pro Austrálii)
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
Tisk hodnoty daňového základu
Tisk hodnoty daňového základu a částky D PH
0
1
2
3
A
VOLBY
NE
NE
NE
ANO
NE
ANO
- 14 -
0
1
2
3
B
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Kalkulátor
Registrační pokladna SE-S10 má režim kalkulátoru, který se aktivuje přepnutím klíče do polohy CAL. V tomto
režimu pracujete stejně jako s kalkulačkou se základními funkcemi.
Nastavení vlastností kalkulátoru
1. klíč do polohy PGM
2. 3 > SUBTOTAL
3. 1022
4. SUBTOTAL
4. kód programu dle následující tabulky
5. CA/AMT TEND
6. SUBTOTAL
Po inicializaci nastaveno na 0
VOLBY
Otevření zásuvky když je stisknuta klávesa
CA / AMT TEND
Otevření zásuvky když je stisknuta klávesa CHK/NS
Tisk počtu výsledků na uzávěrkách
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
0
1
2
3
4
5
6
7
A
EURO €
Nastavení kurzu
1. klíč do polohy PGM
2. 1 > SUBTOTAL
3. hodnota kurzu - Kč/€
4. PD
6. SUBTOTAL
Příklad: pro aktuální kurz 24,50Kč/ 1€ zadejte: 2 4 • 5 0
Účtování v €
Účtování se provádí standardně jako v Kč až po SUB TOTAL (MEZISOUČET), pak se stiskne klávesa PD a znovu
SUB TOTAL ( na displeji se zobrazí hodnota v € ), zadá se přijatá částka v € a znovu se stiskne klávesa PD a
nakonec klávesa CA/AMT TEND (PLACENO/HOTOVOST).
- 15 -
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Programování názvů oddělení, PLU, obsluhy a loga
Popis tlačítek pokladny v režimu programování názvů
1. Tlačítko dvojnásobné šířky písma. (Před každým znakem se musí zmačknout.)
2. Tlačítka pro zápis jednotlivých znaků.
3. Klávesa pro zápis znaku pod stejným tlačítkem nebo pro zadání mezery.
4. Pro smazání právě zadaného znaku.
5. Tlačítko pro programování položek PLU.
6. Klávesy oddělení.
7. Přepínač hladin oddělení.
8. Tlačítko pro programování čísla obsluhujícího.
9. Klávesa pro zadávání čísla řádku LOGA.
10. Tlačítko pro ukončení programování
11. Klávesa pro zapsání zadaného názvu oddělení, PLU, obsluhy, řádku loga do paměti pokladny.
Programování názvů oddělení
1. klíč do polohy PGM
2. 2 > SUBTOTAL
3. DPT1(…DPT5, DEPT SHIFT + DPT1…DPT5 pro DPT6…10, DPT11…15)
4. název s použitím tlačítek klávesnice pokladny
5. CA/AMT TEND
6. SUBTOTAL
Příklad: Přiřazení názvu CASIO oddělení číslo 1
1. klíč do polohy PGM
2. 2 > SUBTOTAL
3. DPT1
4. DBL,888 →,DBL,8 1111 444 666
C
A
S
I
O
5. CA/AMT TEND
6. SUBTOTAL
- 16 -
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Programování názvů PLU
1. klíč do polohy PGM
2. 2 > SUBTOTAL
3. číslo PLU > PLU
4. název s použitím tlačítek klávesnice pokladny
5. CA/AMT TEND
6. SUBTOTAL
Příklad: Přiřazení názvu CASIO položce číslo 1
1. klíč do polohy PGM
2. 2 > SUBTOTAL
3. 1 > PLU
4. DBL,888 →,DBL,8 1111 444 666
C
A
S
I
O
5. CA/AMT TEND
6. SUBTOTAL
Programování jména obsluhy
1. klíč do polohy PGM
2. 2 > SUBTOTAL
3. číslo obsluhujícího > %/CLK
4. název s použitím tlačítek klávesnice pokladny
5. CA/AMT TEND
6. SUBTOTAL
Příklad: Přiřazení jména JARDA obsluze 1
1. klíč do polohy PGM
2. 2 > SUBTOTAL
3. 1 > %/CLK
4. 5 8 111 9 8
JA R DA
5. CA/AMT TEND
6. SUBTOTAL
Programování jednotlivých řádků LOGA
1. klíč do polohy PGM
2. 2 > SUBTOTAL
3. číslo řádku loga (1-5) > CH
4. název s použitím tlačítek klávesnice pokladny
5. CA/AMT TEND
6. SUBTOTAL
- 17 -
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Příklad: Přiřazení názvu CASIO OBCHOD (18 znaků)na řádek číslo 1
přiřazení názvu kontrolní pokladny (18 znaků) na řádek číslo 2
1. klíč do polohy PGM
2. 2 > SUBTOTAL
3. 1 > CH
4. → → → DBL,888 →,8 DBL,1111 DBL,444 DBL,666 → → DBL,666 88 →,888 44 666 9
3x mezera
C
A
S
I
O
2x mezera
O
B
C
H O D
5. CA/AMT TEND
6. 2 > CH
7. → → → 55555 666666 →,66666 2222 1111111 666666 555555 66666 4444444444444444 → →
3x mezera
k
o
n
t
r
o
l
11111 666666 55555 →,555555 8888 9999 66666 3333333
p
o
k
l
a
d
n
y
8. CA/AMT TEND
9. SUBTOTAL
- 18 -
n
í
2x mezera
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Přehled jednotlivých znaků, které je možno použít při programování názvů.
Přehled jednotlivých znaků, které je možno použít při programování názvů.
Přehled jednotlivých znaků, které je možno použít při programování názvů.
Přehled jednotlivých znaků, které je možno použít při programování názvů.
Přehled jednotlivých znaků, které je možno použít při programování názvů.
Přehled jednotlivých znaků, které je možno použít při programování názvů.
Přehled jednotlivých znaků, které je možno použít při programování názvů.
Přehled jednotlivých znaků, které je možno použít při programování názvů.
- 19 -
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Zobrazení znaku pro tiskárnu
Číslo programované pozice
Počet stisknutí příslušné klávesy numerické klávesnice
- 20 -
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Čtení stavu naprogramování pokladny
1. klíč do polohy PGM
2. CA/AMT TEND
Vytiskne se aktuální naprogramovaní pokladny kromě nastavení PLU.
1. klíč do polohy PGM
2. 1 > CA/AMT TEND
Vytiskne se aktuální naprogramovaní PLU.
Účtování
Pozor ! Veškeré operace účtování (krom reklamací ) se provádějí s klíčem v poloze REG. Ukázky výpočtů jsou na
straně 14-17 originálního návodu.
Běžné markování
Namarkovaní částky se provede zadáním ceny z číselné klávesnice (včetně haléřů!) a zaúčtuje se klávesou
oddělení DPT, označenou číslem (má význam klávesy +). Pokud chcete tutéž sumu zaúčtovat do stejného
oddělení znovu, stačí jen stisknout klávesu příslušného oddělení.
Příklad:
Nákup: 1 kus za 28,- (oddělení 3), 2 kusy po 16,50 (oddělení 1) a 1kus za 33,- (oddělení 8)
28 00 DPT3
1650
DPT1
DPT1
33 00
DEPT SHIFT
DPT3
CA/AMT TEND
Pokud máte pro klávesu oddělení přednastavenou nějakou cenu, pak (stisknete-li pouze klávesu oddělení) se
použije přednastavená cena. Cenu lze namarkovat i ručně z klávesnice, není-li to však programově zakázáno.
Funkce násobení se použije tak, že se nejprve napíše počet jednotek (v rozsahu 1 až 9999), stiskne se klávesa
X/DATE TIME a pak se zadá příslušná suma. Po stisknutí klávesy oddělení se vypočte součin a výsledek se
zaúčtuje.
Příklad :
6
Nákup: 6 kusů po 0,50 do oddělení 2.
X/DATE 50
DPT2
CA/AMT TEND
Klávesy oddělení i cenové registry lze použít i jako tzv. rychloklávesy - pouhým stiskem se zaúčtuje cena
(přednastavená nebo ručně vložená), vypočte součet a otevře zásuvka. Toto je možně však použít pouze v
případě, že nemáte nic rozúčtováno.
Klávesa SUB TOTAL slouží k vypočtení mezisoučtu během prodeje.
Příklad:
Nákup: 1 kus za 20,- a 1 kus za 7,70.
20 00 DPT3
770
DPT4
SUBTOTAL
CA/AMT TEND
Druhy plateb, výpočet vrácené částky
Uzavření účtů se provede klávesou CA/AMT TEND nebo CHK/NS. Jedná-li se o platbu v hotovosti, použije se
CA/AMT TEND, pro bezhotovostní platbu se použije CHK/NS. Oba způsoby placení lze kombinovat.
Chcete-li vypočítat částku, která má být vrácena zákazníkovi, musíte tak učinit ještě před uzavřením účtenky (před
použitím CA/AMT TEND nebo CHK/NS). Pro zobrazení součtu použijte klávesu SUBTOTAL, zadejte placenou
částku a uzavřete účtenku.
- 21 -
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Příklad :
Nákup: 128,- a 94,- (oddělení 1), placeno 100,- šekem a zbytek hotově. (bankovkou 200,-)
12800 DPT1 9400 DPT1 SUBTOTAL
T
222.00
10000 CHK/NS
T
122.00
20000 CA/AMT TEND
C
78.00
Účtování k tíži prodejny
Účtování částky k tíži prodejny se provede klávesou CH. Po stisknutí této klávesy se uzavře účet a suma, která
zbývá k zaplacení se naúčtuje k tíži prodejny. Tuto funkci lze kombinovat s klávesami CA/AMT TEND a CHK/NS,
klávesa CH musí být použita jako poslední.
Opravy chyb při účtování
Překlepy (chybná cena, počet kusů, ...) se ještě před zaúčtováním odstraní klávesou C. Pak se zadá správná
hodnota a pokračuje v účtování.
Chybně zaúčtovaná položka se stornuje klávesou –(minus)/ERR CORR. Nyní je možné pokračovat v účtování
dalších položek.
Manipulace s hotovostí
Pokud vkládáte do pokladny hotovost, zadejte sumu na klávesnici a stiskněte RC.
Pokud hotovost z pokladny vybíráte, zadejte sumu na klávesnici a stiskněte PD.
Budete-li tyto funkce využívat, pokladna kdykoliv vypočítá, kolik peněz na hotovosti by mělo být v daný okamžik v
zásuvce.
Zobrazení datumu a času
Jsou-li ukončeny všechny operace, může být na displeji zobrazen čas nebo datum. Čas a datum se zobrazí
stisknutím klávesy X/DATE TIME. Opakovaným stisknutím této klávesy se přepíná mezi zobrazením času a
datumu.
Zrušení této funkce se provede klávesou C.
Reklamace
Reklamace se provádí s klíčem PGM v poloze RF. V tomto případě se postupuje stejně, jako při prodeji. Lze použít
i klávesy –(minus)/ERR CORR a %/CLK#. Všechny částky se započítají s opačným znaménkem než při prodeji.
Tisk daní
Tisk daní na účtenky lze programově povolit nebo zakázat. Na účtenku lze tisknout celkovou cenu, cenu bez daně
a daň. Způsob tisku těchto položek se rovněž nastavuje programově ( viz. strana 14 )
Přirážky a slevy
K výpočtu přirážek a slev slouží klávesa %/CLK#. Tato klávesa musí být předem naprogramována. Procentní
sazbu lze uplatnit na jednu položku nebo na celý nákup.
Příklad:
Klávesa % je nastavena na slevy s hodnotou 2 %.
50 00 DPT1
%/CLK#
20 00 DPT1
SUBTOTAL
1
%/CLK# CA/AMT TEND
V tomto případě jsme poskytli na první položku slevu(přednastaveno na 2%), a na celý nákup pak slevu 1 %.
Klávesa #/DEPT SHIFT
Tato klávesa má dvě funkce :
1. Po zadání čísla ( 0 – 12345678 ) a stisknutí klávesy, dojde k vytištění čísla z displeje na účtenku, toto číslo se
nikam nezaznamenává. Funkci lze použít například pro vytisknutí čísla šeku nebo výrobního čísla na účtenku.
2. Pokud není žádné číslo zadáno, slouží k přepínání jednotlivých hladin oddělení.
- 22 -
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Inventury a uzávěrky
- Inventura je přečtení stavu vnitřních registrů pokladny.
- Uzávěrka je přečtení stavu vnitřních registrů pokladny a jejich následné vynulování..
- Inventura se provádí s klíčkem PGM v poloze X, uzávěrka s klíčem v poloze Z.
Jednotlivé inventury a uzávěrky
Výtisk kontrolní pásky
Před Z uzávěrkou ( v závislosti na nastavení volby A na adrese 822, viz. strana 13 )
1. klíč do polohy X
2. 58
3. CA / AMT TEND
4. CA / AMT TEND
5. CA / AMT TEND
Denní inventura / uzávěrka
1. klíč do polohy X nebo Z
2. CA / AMT TEND
Inventura / uzávěrka za prodaná PLU
1. klíč do polohy X nebo Z
2. 1
3. CA / AMT TEND
Periodická inventura /uzávěrka
1. klíč do polohy X nebo Z
2. 10
3. CA / AMT TEND
- 23 -
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Chybová hlášení
Dojde-li při provozu k chybě obsluhy, ozve se na dobu 1 sekundy akustický signál. Pokud má chyba závažnější
charakter, zobrazí se kód chyby současně i na displeji. Odstranění takové chyby ukazuje následující tabulka.
Příznak / problém
Příčina
Řešení
E01 na displeji
Změna modu bez předchozího
dokončení operace
Přepnout zpět klíč do původní polohy
a dokončit operaci
E08 na displeji
Pokus účtování bez přihlášení
obsluhy
Zadat číslo obsluhy (1-8)a stisknout
klávesu %/CLK
E10 na displeji
Otevřena tiskárna nebo není papír
Zavřít tiskárnu nebo doplnit
papírovou pásku
E90 na displeji
Zaplněná paměť pokladny
Proveďte všechny uzávěrky
E81 na displeji
Paměť pro kontrolní pásku je plná
Proveďte uzávěrku
Pokladna netiskne
Není úplně zavřený kryt s válečkem
tiskárny
Znovu zavřete kryt
Na účtence není datum a čas, papír
málo vyjíždí
Tiskárna je naprogramovaná na tisk
kontrolní pásky
Naprogramovat tiskárnu na tisk
účtenek
Klíč nejde přepnout do polohy Z, X,
PGM, a RF
Je použitý klíč OP
Použijte klíč PGM
Zásuvka se otevře hned po stisknutí
tlačítka oddělení
Oddělení je naprogramováno jako
rychloklávesa
Naprogramujte oddělení pro
normální registraci
Totály se po uzávěrce nenulují
Používáte uzávěrku X
Použijte uzávěrku Z
Ztratilo se naprogramování po
odpojení ze sítě
Záložní baterie jsou vybité
Vyměňte záložní baterie
Pokladna je vypnutá, nejde otevřít
zásuvka na peníze
Nejde napájení.
Otevřete zásuvku páčkou na spodní
straně pokladny
POZOR !!!
Výměna baterií
Pokud se po zapnutí pokladny objeví na displeji v levé části L, jsou vybité záložní baterie. Do bateriové skříňky
vložte 2 nové tužkové baterie typu AA. V žádném případě neodpojujte pokladnu od sítě. Pokud by došlo k odpojení
pokladny od sítě, hrozí ztráta všech dat ( naprogramování pokladny, obchodní data, atd. ) !!!
Manuální otevření zásuvky na peníze
- 24 -
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
Technické údaje
Vkládání čísel:
Systém číselných kláves,
Displej:
LED, 8 míst, potlačení nul
Tiskárna:
12 míst, Šířka papíru 57- 58 mm TERMO!!!
Počet oddělení:
5 (20 pomocí DEPT SHIFT)
Datum, čas:
Automatické, možnost tisku
Zálohování paměti:
2 tužkové baterie – nejsou součástí dodávky
Napájení:
Viz štítek, (220-230V/50/60Hz)
Pracovní teplota:
0 - 40 stupňů C
Vlhkost:
10 - 90 %
Rozměry a hmotnost:
188 mm (v) x 330 mm (š) x 360 mm (h), 4 kg s malou zásuvkou na peníze
205 mm (v) x 410 mm (š) x 450 mm (h), 8 kg s velkou zásuvkou na peníze
Technické parametry a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Autoři tohoto návodu neručí za technické změny, ke kterým došlo po vydání tohoto návodu a které nemají vliv na
funkci přístroje.
Firma Casio, prodejce přístroje ani autoři návodu neručí za následky a nemohou hradit případné škody, které by
snad vznikly používáním přístroje.
Tento návod nesmí být bez souhlasu autorů rozmnožován ani překládán do jiných jazyků.
- 25 -
Elektronická registrační pokladna CASIO SE-S10
OBSAH
Důležité upozornění ............................................................................................................................................... 2
Než začnete........................................................................................................................................................... 2
Příprava pokladny k práci....................................................................................................................................... 2
Popis pokladny ...................................................................................................................................................... 2
Zásuvka na peníze .......................................................................................................................................... 2
Bateriová skříňka a baterie .............................................................................................................................. 3
Tiskárna .......................................................................................................................................................... 3
Displej ............................................................................................................................................................. 3
Přepínací zámek a klíče................................................................................................................................... 3
Klávesnice ....................................................................................................................................................... 4
Rychlé programování ............................................................................................................................................. 5
Nastavení času................................................................................................................................................ 5
Nastavení datumu............................................................................................................................................ 5
Nastavení sazeb DPH a přiřazení oddělení do příslušné sazby ........................................................................ 5
Nastavení formátu datumu a počtu desetinných míst pokladny......................................................................... 6
Programování standardní ....................................................................................................................................... 6
Zadání daňové tabulky, zaokrouhlování ........................................................................................................... 6
Nastavení jednotkové ceny pro oddělení.......................................................................................................... 8
Vlastnosti jednotlivých oddělení ....................................................................................................................... 8
Nastavení jednotkové ceny pro PLU ................................................................................................................ 9
Naprogramování slev (klávesa %/CLK#) ........................................................................................................ 10
Naprogramování daní pro slevy ..................................................................................................................... 10
Naprogramování daní pro tlačítko - (minus)/ERR CORR ................................................................................ 11
Nastavení tisku účtenky nebo kontrolní pásky ................................................................................................ 11
Nastavení ovládacích prvků ........................................................................................................................... 12
Nastavení tisku uzávěrek ............................................................................................................................... 14
Nastavení tisku daní ...................................................................................................................................... 14
Kalkulátor............................................................................................................................................................. 15
Nastavení vlastností kalkulátoru..................................................................................................................... 15
EURO € ............................................................................................................................................................... 15
Nastavení kurzu............................................................................................................................................. 15
Účtování v € .................................................................................................................................................. 15
Programování názvů oddělení, PLU, obsluhy a loga............................................................................................. 16
Popis tlačítek pokladny v režimu programování názvů.................................................................................... 16
Programování názvů oddělení ....................................................................................................................... 16
Programování názvů PLU .............................................................................................................................. 17
6. SUBTOTAL................................................................................................................................................ 17
Programování jména obsluhy......................................................................................................................... 17
6. SUBTOTAL................................................................................................................................................ 17
Programování jednotlivých řádků LOGA......................................................................................................... 17
Přehled jednotlivých znaků, které je možno použít při programování názvů. ................................................... 19
Čtení stavu naprogramování pokladny ................................................................................................................. 21
Účtování .............................................................................................................................................................. 21
Běžné markování........................................................................................................................................... 21
Druhy plateb, výpočet vrácené částky ............................................................................................................ 21
Účtování k tíži prodejny.................................................................................................................................. 22
Manipulace s hotovostí .................................................................................................................................. 22
Zobrazení datumu a času .............................................................................................................................. 22
Reklamace .................................................................................................................................................... 22
Tisk daní........................................................................................................................................................ 22
Přirážky a slevy ............................................................................................................................................. 22
Klávesa #/DEPT SHIFT ................................................................................................................................. 22
Inventury a uzávěrky ............................................................................................................................................ 23
Jednotlivé inventury a uzávěrky ..................................................................................................................... 23
Chybová hlášení .................................................................................................................................................. 24
POZOR !!!............................................................................................................................................................ 24
Výměna baterií .............................................................................................................................................. 24
Manuální otevření zásuvky na peníze ............................................................................................................ 24
Technické údaje................................................................................................................................................... 25
- 26 -

Podobné dokumenty

Návod k obsluze CAS CT-100

Návod k obsluze CAS CT-100 Pokud  je  z paměti  vyvolána  položka  s nastavenou  fixní  cenou,  není  možno  jednotkovou  cenu  z numerické  klávesnice manuálně změnit; v případě nastavení položky s cenou nefixní je možno ce...

Více

Uživatelský manuál k pokladně Samsung 420M

Uživatelský manuál k pokladně Samsung 420M Inicializaci je nutné provést jako součást opravy pokladny nebo při hledání poruchy pokladny.

Více

ke stažení zde v PDF

ke stažení zde v PDF přivlastnit jedině duším v  očistci. Kromě tohoto odpustkového úkonu je nutné splnění dalších podmínek: svátost smíření (krátce před nebo potom), svaté přijímání (nejlépe ve stejný den) a přidáme m...

Více

POScale-P POScale UŽIVATELSKÝ MANUÁL – NÁVOD K OBSLUZE

POScale-P POScale UŽIVATELSKÝ MANUÁL – NÁVOD K OBSLUZE Vaše váha může mít až 1799 předvolených položek (PLU). Zadání a naprogramování PLU je popsáno v kapitole 5.1. Každá položka může být nastavena jako vážená nebo nevážená, může mít předvolený název, ...

Více

Zapis (SVJ) 300715 - final

Zapis (SVJ) 300715 - final urgentní záležitosti: návrh objednávky domovníkem nejdříve zaslán KKZV ke schválení, před definitivním zpracováním a uplatněním na OBS, KKZV reaguje do 3 pracovních dnů, v případě absence reakce od...

Více

Magazín Komory zubních techniků ČR

Magazín Komory zubních techniků ČR určitou hranici, za kterou se ve svém jednání už nepouští, prostě jenom proto, že i když to není nikde napsané, zkrátka se to nedělá, protože je to za hranicí slušnosti, nepsaných pravidel a vkusu....

Více

Občasník 3/2009

Občasník 3/2009 Nikdy tomu pøi mizení jakýchkoliv jevù ve stvoøení nebylo jinak! Na tuto odpovìï ihned navazují konkretizující otázky, a sice kde skuteèné pøíèiny krizí hledat a jak jejich odstranìní spoleèensky d...

Více

Číslo 5/2014 ke stažení ve formátu PDF

Číslo 5/2014 ke stažení ve formátu PDF obci se zapojují všichni lidé, všechny spolky. Je to zlatá třešinka na tom dortu. Vážíme si u nás jeden druhého, jsme šťastní, respektujeme se navzájem. Pracujeme, ale všichni pamatují i na zábavu ...

Více

Příspěvek do sborníku konference INSPO 2014 - ELSA

Příspěvek do sborníku konference INSPO 2014 - ELSA metoda výroby zcela novou dimenzi, a to jak pro tvůrce map, tak pro jejich uživatele. Samotná myšlenka se narodila v roce 2007, v době, kdy Centrum podpory samostatného studia zrakově postižených T...

Více