obsah magazínu

Komentáře

Transkript

obsah magazínu
Gal_Str8_1_03.qxd
21.5.2004
19:26
Page 1
KONTAKTY
Sídlo spoleènosti GALATEK a.s.:
Na Pláckách 647
poštovní schránka 35
584 01 Ledeè nad Sázavou
Èeská republika
Tel:
Fax:
(+420) 569 714 111
Obchod:
721 121
Servis: 723 711 445
(+420) 569 722 509
E-mail:
Internet:
IÈO:
Vydáno jako sedmé èíslo
èasopisu Galatek Magazín
pro podzim a zimu 2003
[email protected]
www.galatek.cz
25286706
Dceøinná spoleènost GALATEK s.r.o.
Sídlo firmy:
Sputniková 8
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel: (+421 2) 4342 4644
Fax: (+421 2) 4342 4644
E-mail: [email protected]
Obchodní kanceláø:
Sabinovská 14
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel: (+421 2) 4341 1245
Fax: (+421 2) 4341 1239
E-mail: [email protected]
KDE NÁS NAJDETE
OBSAH MAGAZÍNU:
Obchodní a telefonní adresáøe
m Úvodní slovo øeditele
m
m
m
m
m Vývoj výrobního sortimentu
spoleènosti
Obchodní adresáø 2003
INFORM KATALOG 2003
KOMPASS
ZLATÉ STRÁNKY 2003
Servery a CD ROM
Výstavy a veletrhy 2003
m 45. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
15. - 19.9. 2003
Konference a semináøe 2003
m OBCHODNÍ ADRESÁØ 2003
m INFORM KATALOG 2003
m KOMPASS
m 17. roèník konference Povrchové úpravy 2003
Poøadatel: Agentura AMA Jihlava
5.11. - 6.11. 2003
NOVÝ ÈLEN VEDENÍ
Pøedstavujeme Vám nového èlena vedení spoleènosti GALATEK s.r.o. Bratislava. Do funkce
øeditele s.r.o. byl od 1.7. 2003 jmenován Ing. Jozef Gališin. Ing. Miroslav Krajèoviè, kterého
vìtšina partnerù na Slovensku dobøe zná, zùstává nadále ve funkci jednatele spoleènosti.
Dùvodem k této zmìnì byl pøedevším velký nárùst poètu a rozsahu projektù, realizovaných
v posledním období ve Slovenské republice. Vzhledem k tomu, že naším hlavním cílem je
maximální uspokojení každého zákazníka, bylo potøeba zvýšit kapacitu a operativnost naší
dceøiné spoleènosti. Pevnì vìøíme, že tato zmìna zajistí všem našim stávajícím i budoucím
zákazníkùm ve Slovesné republice zlepšení komunikace a lepší øešení všech Vašich potøeb
v oboru povrchových úprav.
m Výrobní sortiment a tipy
z provozù
m Realizované projekty
m Partneøi akciové
spoleènosti GALATEK
m Kontakty
m Kde nás najdete
m Nový èlen vedení
Gal_Str2_7_04.qxd
19.8.2003
16:20
Page 1
ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE
PARTNEØI AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI GALATEK
Vážené dámy a pánové,
Firma NOPO Engineering s.r.o. jako pøední dodavatel manipulaèní techniky v èeské republice
patøí i mezi významné partnery firmy Galatek Ledeè nad Sázavou. Spolupráci lze rozdìlit
do dvou oblastí. Do první patøí dodávky obslužných plošin pro lakýrníka. Tyto umožòují
lakýrníkovi zajištìní procesu nanášení lakovacích hmot v prostoru lakovací kabiny. Plošiny
jsou ve vìtšinì pøípadù konstruovány dle individuálních rozmìrù lakovací kabiny a potøeb
zákazníka. Dodáváme plošiny jejichž pohyb je kompletnì øešen pomocí pneumatických
prvkù. To znamená zdvih a výsuv pneumatickými válci, pojezd pneumatickými motory.
Druhou skupinu tvoøí plošiny jejichž pohon je realizován elektrickým motorem v provedení
EX, jež je doplnìn v el. èásti frekvenèním mìnièem. Zde je možno provádìt regulaci
rychlosti pojezdu v nìkolika
skupinách. Uchycení plošin
u obou skupin je do
ocelové konstrukce kabiny,
pøípadnì je dodávána
samostatná kolej, jež je
kotvena do betonové podlahy. Ovládání plošiny tvoøí
kombinace pneumatických
a elektrických prvkù. Tato je
èasto doplnìna i ovládacími prvky pro ovládání jiných
zaøízení v prostoru lakovny.
Druhou
oblastí
jsou
zaøízení pro dopravu a
manipulaci
lakovaného
výrobku mimo a v prostoru
lakovny. Zde je uplatòován Plošina pro lakýrníka s pneupohony
Plošina pro lakýrníka s elpohony
systém návrhu individuálního øešení manipulace. Ten vychází pøedevším z celkové dispozice lakovací kabiny v technologickém prostoru a dále
z velikosti a druhu lakovaného pøedmìtu. Rovnìž je pøihlédnuto i k cenové nároènosti daného projektu vzhledem k požadavku
provedení zaøízení ve skupinì EX. Jsou tedy nabízeny speciální kolejové i bezkolové vozy, s ruèním, pøípadnì elektrickým
pohonem. Váleèkové, øetìzové dopravníky, pøípadnì doprava s pneumatickými prvky, rùzné pøíklady aplikace je možno
vidìt na pøiložených obrázcích.
Pøedkládáme Vám další èíslo magazínu, ve kterém Vás prùbìžnì seznamujeme s
novinkami v akciové spoleènosti GALATEK. Magazín je pøipravován po konání valné
hromady naší akciové spoleènosti, která provedla koneèné hodnocení roku 2002.
Uplynulý rok byl pro
s p o l e è n o s t
GALATEK a.s velmi
úspìšný. Toto hodnocení je pozitivní jednak z pohledu
dosažené hodnoty obratu ve výši 247 mil. Kè, pøedstavující nejvyšší objem tržeb za prodej vlastních
výrobkù a služeb v dosavadní historii spoleènosti, a
souèasnì z pohledu dosažené hodnoty èistého zisku,
která dosáhla rekordní výše 23,5 mil. Kè.
Pokud hodnotíme ukazatele roku 2002 s pøedchozím
rokem je patrné, že výše celkových tržeb vzrostla pouze
o 1,4 %, zatímco hodnota dosaženého hrubého zisku
vzrostla o 146,5 %. Tento nepomìr nárùstu obou hodnot
ovlivnila pøedevším sortimentní skladba zakázek.
Výraznì se snížil pøedevším poèet drobnìjších zakázek
a souèasnì vzrostla hodnota objemovì významných
zakázek. Významný vliv na výši zisku mìlo i zlepšení
finanèního výsledku hospodaøení související pøedevším
se snížením úvìrového zatížení.
V roce 2002 bylo realizováno více jak 120 zakázek.
Pokud tento poèet budeme opìt srovnávat s pøedchozím rokem, je to zhruba 70 % zakázek realizovaných
v roce 2001. Jak již ale bylo uvedeno, vzrostl podíl
i celková výše objemovì významných zakázek.
Dùležité je, že naprostá vìtšina zakázek byla úspìšnì
realizována s dosažením plného uspokojení zákazníkù,
což opìt prokázalo trvalou schopnost spoleènosti
GALATEK a.s. ve spolupráci s vybranými partnery splnit
po všech stránkách požadavky významných zákazníkù.
Mezi nimi se v loòském roce opìt objevila významná
jména jako ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny, ALSTOM
POWER Brno, Autopal Nový Jièín, ÈKD Vagonka
Ostrava, ALTA Brno a další.
Tyto a celá øada dalších realizovaných akcí jsou jedním
ze základních pøedpokladù úspìšné existence
spoleènosti v dalším období. Zvláštì dùležité jsou tyto reference v letošní roce, kdy se dopad recese v zemích západní
Evropy projevil omezením investic u nás. Prozatím bylo uzavøeno asi 70 smluv o dílo. Mezi významné zákazníky
v letošním roce lze uvést ŽOS Trnava, TAYLOR-WHARTON HARSCO s.r.o. Košice, TRANZA a.s. Bøeclav, STROJON
s.r.o. Pardubice, Vagónka Trevišov a.s., AVIA-STROJÍRNA a.s. Novosedly a další.
Na závìr chci jménem vedení spoleènosti GALATEK a.s. podìkovat všem obchodním partnerùm za projevenou dùvìru
s ujištìním, že naší prioritní snahou je Vaše spokojenost s produkty a službami naší spoleènosti. Souèasnì dìkuji všem
spolupracujícím firmám a všem zamìstnancùm GALATEK a.s. za dobøe odvedenou práci.
Ing. Martin Mokroš
Øeditel a.s. a pøedseda pøedstavenstva
VÝVOJ VÝROBNÍHO SORTIMENTU SPOLEÈNOSTI
Kabina s vodní clonou
V souèasné dobì zpracovává naše firma stále více nabídek na zaøízení obsahující odsávané stìny, popø. lakovací
boxy s filtrací na bázi vodní clony. V minulosti jsme tato zaøízení øešili formou subdodávky a to byl hlavní dùvod, proè
jsme mìli problémy cenovì konkurovat pøímým výrobcùm. Vzhledem k tìmto problémùm rozhodlo vedení firmy
zahájit vývojové práce na pøípravì prototypu odsávané stìny s vodní clonou. Pøi vývoji prvního kusu jsme úzce
spolupracovali s firmou EWAC, která dodává pro naše zaøízení flotaèní jednotky a koagulaèní prostøedky a rovnìž
jsme také využili zkušeností technikù firmy Pan San. Jako prototypový kus byla zvolena malá odsávaná stìna
Vùz 20t pro dopravu dílù
Vozy pro dopravu a otáèení nádoby
Zároveò bych chtìl firmì Galatek podìkovat za úspìšnou dosavadní spolupráci a možnost prezentace v tomto magazínu.
Ing. Jaromír Tlustý
Adresy a spojení:
Engineering s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové
Http://www.nopo.cz, E-mail:[email protected]
Tel/fax: 00420 49 5546663, 49 5408913
V pøíštím èísle magazínu Vám pøedstavíme spoleènost
KS Klima-Servis a.s., která v souèasné dobì patøí mezi
nejvìtší výrobce vzduchových filtrù a filtraèních zaøízení
pro odlouèení atmosférického prachu a škodlivých
plynù ze vzduchu.
Gal_Str6_3_03.qxd
19.8.2003
16:22
Page 1
REALIZOVANÉ PROJEKTY
V této rubrice Vás seznamujeme s novì realizovanými projekty, které jsou svým zpùsobem výjimeèné ve vztahu k technickému øešení, objemu díla
nebo významnému postavení zákazníka.
P
øedání pracovištì povrchových úprav osobních vozù ve spoleènosti ŽOS Trnava a.s. je jedním z dalších významných projektù
v oboru kolejových vozidel, umocnìný faktem, že akciová spoleènost ŽOS je jedním ze stálých zákazníkù spoleènosti GALATEK.
Celé pracovištì je kompletní technologický celek sestávající ze dvou pøípravných kabin a jedné støíkací kabiny. Støíkací roštová
kabina má rozmìry pracovního prostoru 6000x29600x6000 mm (šxdxv) a je pøizpùsobena nejen pro nanášení kapalných
nátìrových hmot,
ale i pro režim jejich
sušení. Kabina je
v y b a v e n a
manipulaèními
p l o š i n a m i
obsluhy s pneumatickým pohonem
pojezdu, zdvihu a
výsuvu. Pro nástøik
spodní èásti vozù
slouží provìtrávaný kanál s osvìtlením. Obì pøípavné kabiny
jsou odvìtrávány a dostateènì osvìtleny.
Ú
spìšnost dodávek na slovenském trhu dokazuje
i dodávka lakovny drobných dílù pro Vagónku Trevišov a.s..
Ani tento zákazník není pro spoleènost GALATEK nový. Již v roce 1998 zde
byla realizována roštová støíkací kabina pro povrchovou úpravu vagonù.
V
dubnu 2003 byla pøedána do provozu další roštová støíkací kabina
na Slovensku, a to pro spoleènost Taylor-Wharton Harsco s.r.o.,
v Košicích. Jedná se o výrobce tlakových nádob. Kabina je opìt øešena
jako kombinovaná kabina pro støíkání a sušení s rozmìry pracovního prostoru
5600x18300x4800 mm (šxdxv). Vzhledem k použití rozpouštìdlových kapalných
nátìrových hmot je vzduchotechnika kabiny pro splnìní emisních limitù výstupního vzduchu vybavena zaøízením pro záchyt organických látek. Souèástí komplexní dodávky je i manipulaèní a polohovací zaøízení pro snadnou
manipulaci s rozmìrnými a tìžkými tlakovými nádobami pro zavážení a
vyvážení nádob z kabiny a i pøi vlastním nanášení nátìrových hmot.
Zaøízení je dodávkou spolupracující firmy NOPO Engineering s.r.o..
O celém projektu Vás detailnì informujeme v pøedchozím èlánku.
V
èervnu 2003 probìhla kolaudace pracovištì pro nanášení kapalných
nátìrových hmot ve spoleènosti AVIA-STROJÍRNA a.s. v Novosedlech.
Podrobnì Vás o tomto projektu informujeme v pøedchozím èlánku
tohoto magazínu.
J
edním z menších projektù realizovaných spoleèností
GALATEK zaèátkem roku 2003 byla rekonstrukce
kontinuální linky pro nanášení práškových plastù
ve spoleènosti APOS a.s. v Blansku. Rekonstrukce
se týkala odmašovacího stroje, sušárny po odmaštìní a
dopravního systému.
dubnu letošního roku byla podepsána smlouva o dílo
na dodávku provozu povrchových úprav pro nanášení
kapalných nátìrových hmot na ocelové dílce pro automatizaci železnic se spoleèností AŽD Praha s.r.o.,
výrobní závod Olomouc. Pracovištì, zajišující kompletní technologický proces nanášení kapalných nátìrových hmot, je složeno
ze tøí støíkacích boxù o rùzné velikosti a komorové horkovzdušné
sušárny s termínem realizace v srpnu letošního roku.
V
K
M
ompletní pracovištì pro nanášení práškových plastù je pøedmìtem dodávky pro spoleènost STORY DESIGN s.r.o. Litomyšl.
Smlouva byla uzavøena v èervnu s termínem koneèného pøedání díla v záøí tohoto roku.
imoøádný zájem spoleènosti GALATEK proniknat na zahranièní trhy dokládá uzavøený kontrakt s estonskou spoleèností RIVERBANK. Pøedmìtem dodávky v této fázi je rozmìrná vytvrzovací pec jako souèást komplexního pracovištì pro nanášení
práškových plastù.
Kromì výše uvedených vybraných projektù realizovala spoleènost GALATEK v dodávkách technologických souborù zaøízení lakoven
za osm mìsícù roku 2003 okolo 60 obchodních pøípadù.
urèená pro lakování drobných dílù v automobilovém
prùmyslu s reálnou možností využití v budoucí
zakázce.
V mìsíci èervenci probìhly první funkèní zkoušky a
mìøení, jejichž poznatky byly využity k úpravì
výkresové dokumentace a hlavnì k praktickému
ovìøení všech zákonitostí ovlivòujících celistvost a
rovnomìrnost vodní clony a dobré filtraèní vlastnosti
zaøízení pro splnìní limitù pevných zneèišujících
látek stanovených Zákonem na ochranu ovzduší.
Získané hodnoty a zkušenosti jsou v souèasné dobì
využívány pøi konstrukèním zpracování zaøízení
o vìtších rozmìrech.
Èištìní dopravníku
V souèasné dobì klade naše firma stále vìtší dùraz na maximální uspokojení zákazníka v oblasti záruèního i pozáruèního
servisu. Další novinkou, kterou GALATEK a.s. pøipravila pro
zákazníky, je možnost vyèištìní øetìzu podvìsného dopravníku.
Pro tento zámìr zakoupila naše firma mobilní èistící zaøízení,
které umožòuje vhánìt ohøátý mycí roztok do speciálnì
upravené koleje, osazené tryskami, které myjí bìžící øetìz.
Použitý prostøedek je odvádìn zpìt do stroje, kde se roztok
vyèistí a pøipraví k opìtnému použití. Zaøízení je vybaveno
vynašeèem neèistot a mastnot. Na øádné omytí postaèí, když
øetìz obìhne 2 - 3x a poté se opìtovnì naolejuje. Tento zákrok,
který trvá nìkolik hodin, se uživateli vrátí prodloužením životnosti
øetìzu a snížením jeho opotøebování, eliminováním spadu
neèistot na upravované dílce a snížením spotøeby oleje.
Gal_Str4_5_03.qxd
19.8.2003
16:25
Page 1
VÝROBNÍ SORTIMENT A TIPY Z PROVOZÙ
AVIA - Strojírna Novosedly a.s.
Na základì smlouvy o dílo uzavøené
18. února letošního roku dodala
spoleènost GALATEK technologické
vybavení provozu povrchových úprav
zaøízení užitkových vozidel a kontejnerù
rùzného
provedení
pro
spoleènost AVIA - Strojírna Novosedly a.s.
Provoz obsahuje kombinovanou
kabinu pro støíkání a následné sušení
lakovaných dílcù. Rozmìry pracovního
prostoru kabiny jsou 10 x 5,5 x 4,7 m
(lxšxv). Pracovní prostor je vzduchotechnicky rozdìlen na dvì
samostatné sekce. Každá sekce má
vlastní blokovou vzduchotechnickou
jednotku s plynovým ohøívacím
agregátem, která zajišuje odsávaní
zneèištìného vzduchu z pracovního
prostoru kabiny do venkovního
prostøedí a pøívod èistého a ohøátého vzduchu kazetovým mezistropem kabiny zpìt do pracovního prostoru. V režimu
sušení teplý vzduch cirkuluje z kabiny pøes ohøívací výmìník jednotky. Teplota pøivádìného vzduchu (~ 24°C) i teplota
vzduchu cirkulaèního (do 60°C) je udržována na nastavené hodnotì automaticky. Ke snížení energetických ztrát a nárokù
na ohøev vzduchu je skelet kabiny z tepelnì izolovaných sendvièových panelù a obì vzduchotechnické jednotky jsou
vybaveny rotaèními rekuperátory. Instalací rekuperátorù se dosahuje úspory 65-80% tepelné energie.
Pod pochùznými rošty, zakrývajícími odsávací kanály v podlaze kabiny, je nainstalován suchý filtraèní systém pro záchyt
tuhých èástí pøestøikù nátìrových hmot, splòující požadavky Zákona o ochranì ovzduší.
Celé pracovištì je umístìno v nevytápìné hale a proto je v blízkosti støíkací kabiny umístìn pøíruèní sklad, ve kterém
jsou zajištìny odpovídající podmínky pro uskladnìní nátìrových hmot. Box skladu je zhotoven rovnìž ze sendvièových
panelù s izolací. Je osazen vstupními dveømi se samouzavíraèem, záchytnou vanou a osvìtlením záøivkovými svítidly.
Provozní teplotu skladu v úrovni ~ 20°C zajišuje vzduchotechnické vybavení s pøívodní jednotkou s elektrickým
vytápìním, s odsávacím ventilátorem a s regulaèním systémem.
Pracovištì s dodávkou technologického
vybavení "na klíè" je kompletováno komíny pro
odvod spalin od vzduchotechnických jednotek,
pøívodním, odsávacím a propojovacím vzduchotechnickým potrubím a elektroinstalací
s kompletním kabelovým propojením vèetnì
rozvadìèe a regulaèního systému. Pro
aplikaèní techniku jsou zajištìna odbìrná místa
tlakového vzduchu vèetnì regulace a èištìní.
Kompletní pracovištì bylo pøedáno k užívání
19. kvìtna 2003.
Taylor-Wharton Harsco s.r.o. Košice
V prùbìhu minulého roku jsme pøipravili pro
spoleènost Taylor-Wharton Harsco s.r.o. Košice
návrh pracovištì pro nanášení kapalných
nátìrových hmot na tlakové zásobníky maximálního rozmìru 16 300 mm a prùmìru 3 100 mm. Smlouva o dílo na dodávku technologie byla uzavøena zaèátkem prosince 2002 a
zaèátkem dubna letošního roku bylo pracovištì
pøedáno uživateli po komplexním vyzkoušení.
Na otryskaný povrch se vysokotlakým zpùsobem nanáší tøívrstvý nátìrový systém firmy
HEMPEL s denní kapacitou 2 kusù. Aplikaèní
techniku GRACO - vysokotlaké pumpy s pneumatickým pohonem dodala spoleènost DASS
s.r.o. Martin. Vzhledem k nejvìtší hmotnosti
pøesahující 33 000 kg jsou zásobníky umístìny
na dvou kolejových pøepravních vozících,
z nichž jeden je hnaný. Na tomto hnaném
vozíku je zároveò polohovadlo s pohonem
umožòujícím otáèet zásobníky v horizontální
poloze pøi støíkání nátìrových hmot. Dopravní
systém navrhla a dodala spoleènost NOPO
Engineering Hradec Králové.
Vlastní povrchová úprava zásobníkù probíhá
v roštové støíkací kabinì rozmìru 18,3 x 5,6 x 4,8 m (lxšxv), která je vzduchotechnicky dìlena na 4 samostatné sekce.
Toto øešení pøispívá pøedevším ke snížení investièních a provozních nákladù díky menším nárokùm na energii potøebnou
pro ohøev pøivádìného èistého vzduchu do pracovního prostoru. Dvì plynové blokové vzduchotechnické jednotky
umístìné za kabinou zajišují
ventilaci pracovního prostoru pøi
režimu støíkání a cirkulaci teplého
vzduchu do 60°C pøi režimu
sušení. Pro další snížení energetických nárokù jsou obì jednotky vybaveny rotaèními rekuperátory tepla. Odsávaný vzduch
je pøes suchý filtraèní systém,
uložený pod pochùznými rošty
zvýšené
podlahy,
odveden
pomocí blokových jednotek
propojovacím
potrubím
do
zaøízení pro záchyt plynných
organických látek. Dodavatelem
tohoto zaøízení je FITRAÈNÍ
TECHNIKA spol. s r.o. Praha.
Celé pracovištì je kompletováno
pøípravnou nátìrových hmot,
kompletním vzduchotechnickým
potrubím, potrubím pro odvod
spalin od hoøákù plynových
agregátù, rozvody tlakového
vzduchu a elektroinstalací.
Gal_Str4_5_03.qxd
19.8.2003
16:25
Page 1
VÝROBNÍ SORTIMENT A TIPY Z PROVOZÙ
AVIA - Strojírna Novosedly a.s.
Na základì smlouvy o dílo uzavøené
18. února letošního roku dodala
spoleènost GALATEK technologické
vybavení provozu povrchových úprav
zaøízení užitkových vozidel a kontejnerù
rùzného
provedení
pro
spoleènost AVIA - Strojírna Novosedly a.s.
Provoz obsahuje kombinovanou
kabinu pro støíkání a následné sušení
lakovaných dílcù. Rozmìry pracovního
prostoru kabiny jsou 10 x 5,5 x 4,7 m
(lxšxv). Pracovní prostor je vzduchotechnicky rozdìlen na dvì
samostatné sekce. Každá sekce má
vlastní blokovou vzduchotechnickou
jednotku s plynovým ohøívacím
agregátem, která zajišuje odsávaní
zneèištìného vzduchu z pracovního
prostoru kabiny do venkovního
prostøedí a pøívod èistého a ohøátého vzduchu kazetovým mezistropem kabiny zpìt do pracovního prostoru. V režimu
sušení teplý vzduch cirkuluje z kabiny pøes ohøívací výmìník jednotky. Teplota pøivádìného vzduchu (~ 24°C) i teplota
vzduchu cirkulaèního (do 60°C) je udržována na nastavené hodnotì automaticky. Ke snížení energetických ztrát a nárokù
na ohøev vzduchu je skelet kabiny z tepelnì izolovaných sendvièových panelù a obì vzduchotechnické jednotky jsou
vybaveny rotaèními rekuperátory. Instalací rekuperátorù se dosahuje úspory 65-80% tepelné energie.
Pod pochùznými rošty, zakrývajícími odsávací kanály v podlaze kabiny, je nainstalován suchý filtraèní systém pro záchyt
tuhých èástí pøestøikù nátìrových hmot, splòující požadavky Zákona o ochranì ovzduší.
Celé pracovištì je umístìno v nevytápìné hale a proto je v blízkosti støíkací kabiny umístìn pøíruèní sklad, ve kterém
jsou zajištìny odpovídající podmínky pro uskladnìní nátìrových hmot. Box skladu je zhotoven rovnìž ze sendvièových
panelù s izolací. Je osazen vstupními dveømi se samouzavíraèem, záchytnou vanou a osvìtlením záøivkovými svítidly.
Provozní teplotu skladu v úrovni ~ 20°C zajišuje vzduchotechnické vybavení s pøívodní jednotkou s elektrickým
vytápìním, s odsávacím ventilátorem a s regulaèním systémem.
Pracovištì s dodávkou technologického
vybavení "na klíè" je kompletováno komíny pro
odvod spalin od vzduchotechnických jednotek,
pøívodním, odsávacím a propojovacím vzduchotechnickým potrubím a elektroinstalací
s kompletním kabelovým propojením vèetnì
rozvadìèe a regulaèního systému. Pro
aplikaèní techniku jsou zajištìna odbìrná místa
tlakového vzduchu vèetnì regulace a èištìní.
Kompletní pracovištì bylo pøedáno k užívání
19. kvìtna 2003.
Taylor-Wharton Harsco s.r.o. Košice
V prùbìhu minulého roku jsme pøipravili pro
spoleènost Taylor-Wharton Harsco s.r.o. Košice
návrh pracovištì pro nanášení kapalných
nátìrových hmot na tlakové zásobníky maximálního rozmìru 16 300 mm a prùmìru 3 100 mm. Smlouva o dílo na dodávku technologie byla uzavøena zaèátkem prosince 2002 a
zaèátkem dubna letošního roku bylo pracovištì
pøedáno uživateli po komplexním vyzkoušení.
Na otryskaný povrch se vysokotlakým zpùsobem nanáší tøívrstvý nátìrový systém firmy
HEMPEL s denní kapacitou 2 kusù. Aplikaèní
techniku GRACO - vysokotlaké pumpy s pneumatickým pohonem dodala spoleènost DASS
s.r.o. Martin. Vzhledem k nejvìtší hmotnosti
pøesahující 33 000 kg jsou zásobníky umístìny
na dvou kolejových pøepravních vozících,
z nichž jeden je hnaný. Na tomto hnaném
vozíku je zároveò polohovadlo s pohonem
umožòujícím otáèet zásobníky v horizontální
poloze pøi støíkání nátìrových hmot. Dopravní
systém navrhla a dodala spoleènost NOPO
Engineering Hradec Králové.
Vlastní povrchová úprava zásobníkù probíhá
v roštové støíkací kabinì rozmìru 18,3 x 5,6 x 4,8 m (lxšxv), která je vzduchotechnicky dìlena na 4 samostatné sekce.
Toto øešení pøispívá pøedevším ke snížení investièních a provozních nákladù díky menším nárokùm na energii potøebnou
pro ohøev pøivádìného èistého vzduchu do pracovního prostoru. Dvì plynové blokové vzduchotechnické jednotky
umístìné za kabinou zajišují
ventilaci pracovního prostoru pøi
režimu støíkání a cirkulaci teplého
vzduchu do 60°C pøi režimu
sušení. Pro další snížení energetických nárokù jsou obì jednotky vybaveny rotaèními rekuperátory tepla. Odsávaný vzduch
je pøes suchý filtraèní systém,
uložený pod pochùznými rošty
zvýšené
podlahy,
odveden
pomocí blokových jednotek
propojovacím
potrubím
do
zaøízení pro záchyt plynných
organických látek. Dodavatelem
tohoto zaøízení je FITRAÈNÍ
TECHNIKA spol. s r.o. Praha.
Celé pracovištì je kompletováno
pøípravnou nátìrových hmot,
kompletním vzduchotechnickým
potrubím, potrubím pro odvod
spalin od hoøákù plynových
agregátù, rozvody tlakového
vzduchu a elektroinstalací.
Gal_Str6_3_03.qxd
19.8.2003
16:22
Page 1
REALIZOVANÉ PROJEKTY
V této rubrice Vás seznamujeme s novì realizovanými projekty, které jsou svým zpùsobem výjimeèné ve vztahu k technickému øešení, objemu díla
nebo významnému postavení zákazníka.
P
øedání pracovištì povrchových úprav osobních vozù ve spoleènosti ŽOS Trnava a.s. je jedním z dalších významných projektù
v oboru kolejových vozidel, umocnìný faktem, že akciová spoleènost ŽOS je jedním ze stálých zákazníkù spoleènosti GALATEK.
Celé pracovištì je kompletní technologický celek sestávající ze dvou pøípravných kabin a jedné støíkací kabiny. Støíkací roštová
kabina má rozmìry pracovního prostoru 6000x29600x6000 mm (šxdxv) a je pøizpùsobena nejen pro nanášení kapalných
nátìrových hmot,
ale i pro režim jejich
sušení. Kabina je
v y b a v e n a
manipulaèními
p l o š i n a m i
obsluhy s pneumatickým pohonem
pojezdu, zdvihu a
výsuvu. Pro nástøik
spodní èásti vozù
slouží provìtrávaný kanál s osvìtlením. Obì pøípavné kabiny
jsou odvìtrávány a dostateènì osvìtleny.
Ú
spìšnost dodávek na slovenském trhu dokazuje
i dodávka lakovny drobných dílù pro Vagónku Trevišov a.s..
Ani tento zákazník není pro spoleènost GALATEK nový. Již v roce 1998 zde
byla realizována roštová støíkací kabina pro povrchovou úpravu vagonù.
V
dubnu 2003 byla pøedána do provozu další roštová støíkací kabina
na Slovensku, a to pro spoleènost Taylor-Wharton Harsco s.r.o.,
v Košicích. Jedná se o výrobce tlakových nádob. Kabina je opìt øešena
jako kombinovaná kabina pro støíkání a sušení s rozmìry pracovního prostoru
5600x18300x4800 mm (šxdxv). Vzhledem k použití rozpouštìdlových kapalných
nátìrových hmot je vzduchotechnika kabiny pro splnìní emisních limitù výstupního vzduchu vybavena zaøízením pro záchyt organických látek. Souèástí komplexní dodávky je i manipulaèní a polohovací zaøízení pro snadnou
manipulaci s rozmìrnými a tìžkými tlakovými nádobami pro zavážení a
vyvážení nádob z kabiny a i pøi vlastním nanášení nátìrových hmot.
Zaøízení je dodávkou spolupracující firmy NOPO Engineering s.r.o..
O celém projektu Vás detailnì informujeme v pøedchozím èlánku.
V
èervnu 2003 probìhla kolaudace pracovištì pro nanášení kapalných
nátìrových hmot ve spoleènosti AVIA-STROJÍRNA a.s. v Novosedlech.
Podrobnì Vás o tomto projektu informujeme v pøedchozím èlánku
tohoto magazínu.
J
edním z menších projektù realizovaných spoleèností
GALATEK zaèátkem roku 2003 byla rekonstrukce
kontinuální linky pro nanášení práškových plastù
ve spoleènosti APOS a.s. v Blansku. Rekonstrukce
se týkala odmašovacího stroje, sušárny po odmaštìní a
dopravního systému.
dubnu letošního roku byla podepsána smlouva o dílo
na dodávku provozu povrchových úprav pro nanášení
kapalných nátìrových hmot na ocelové dílce pro automatizaci železnic se spoleèností AŽD Praha s.r.o.,
výrobní závod Olomouc. Pracovištì, zajišující kompletní technologický proces nanášení kapalných nátìrových hmot, je složeno
ze tøí støíkacích boxù o rùzné velikosti a komorové horkovzdušné
sušárny s termínem realizace v srpnu letošního roku.
V
K
M
ompletní pracovištì pro nanášení práškových plastù je pøedmìtem dodávky pro spoleènost STORY DESIGN s.r.o. Litomyšl.
Smlouva byla uzavøena v èervnu s termínem koneèného pøedání díla v záøí tohoto roku.
imoøádný zájem spoleènosti GALATEK proniknat na zahranièní trhy dokládá uzavøený kontrakt s estonskou spoleèností RIVERBANK. Pøedmìtem dodávky v této fázi je rozmìrná vytvrzovací pec jako souèást komplexního pracovištì pro nanášení
práškových plastù.
Kromì výše uvedených vybraných projektù realizovala spoleènost GALATEK v dodávkách technologických souborù zaøízení lakoven
za osm mìsícù roku 2003 okolo 60 obchodních pøípadù.
urèená pro lakování drobných dílù v automobilovém
prùmyslu s reálnou možností využití v budoucí
zakázce.
V mìsíci èervenci probìhly první funkèní zkoušky a
mìøení, jejichž poznatky byly využity k úpravì
výkresové dokumentace a hlavnì k praktickému
ovìøení všech zákonitostí ovlivòujících celistvost a
rovnomìrnost vodní clony a dobré filtraèní vlastnosti
zaøízení pro splnìní limitù pevných zneèišujících
látek stanovených Zákonem na ochranu ovzduší.
Získané hodnoty a zkušenosti jsou v souèasné dobì
využívány pøi konstrukèním zpracování zaøízení
o vìtších rozmìrech.
Èištìní dopravníku
V souèasné dobì klade naše firma stále vìtší dùraz na maximální uspokojení zákazníka v oblasti záruèního i pozáruèního
servisu. Další novinkou, kterou GALATEK a.s. pøipravila pro
zákazníky, je možnost vyèištìní øetìzu podvìsného dopravníku.
Pro tento zámìr zakoupila naše firma mobilní èistící zaøízení,
které umožòuje vhánìt ohøátý mycí roztok do speciálnì
upravené koleje, osazené tryskami, které myjí bìžící øetìz.
Použitý prostøedek je odvádìn zpìt do stroje, kde se roztok
vyèistí a pøipraví k opìtnému použití. Zaøízení je vybaveno
vynašeèem neèistot a mastnot. Na øádné omytí postaèí, když
øetìz obìhne 2 - 3x a poté se opìtovnì naolejuje. Tento zákrok,
který trvá nìkolik hodin, se uživateli vrátí prodloužením životnosti
øetìzu a snížením jeho opotøebování, eliminováním spadu
neèistot na upravované dílce a snížením spotøeby oleje.
Gal_Str2_7_04.qxd
19.8.2003
16:20
Page 1
ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE
PARTNEØI AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI GALATEK
Vážené dámy a pánové,
Firma NOPO Engineering s.r.o. jako pøední dodavatel manipulaèní techniky v èeské republice
patøí i mezi významné partnery firmy Galatek Ledeè nad Sázavou. Spolupráci lze rozdìlit
do dvou oblastí. Do první patøí dodávky obslužných plošin pro lakýrníka. Tyto umožòují
lakýrníkovi zajištìní procesu nanášení lakovacích hmot v prostoru lakovací kabiny. Plošiny
jsou ve vìtšinì pøípadù konstruovány dle individuálních rozmìrù lakovací kabiny a potøeb
zákazníka. Dodáváme plošiny jejichž pohyb je kompletnì øešen pomocí pneumatických
prvkù. To znamená zdvih a výsuv pneumatickými válci, pojezd pneumatickými motory.
Druhou skupinu tvoøí plošiny jejichž pohon je realizován elektrickým motorem v provedení
EX, jež je doplnìn v el. èásti frekvenèním mìnièem. Zde je možno provádìt regulaci
rychlosti pojezdu v nìkolika
skupinách. Uchycení plošin
u obou skupin je do
ocelové konstrukce kabiny,
pøípadnì je dodávána
samostatná kolej, jež je
kotvena do betonové podlahy. Ovládání plošiny tvoøí
kombinace pneumatických
a elektrických prvkù. Tato je
èasto doplnìna i ovládacími prvky pro ovládání jiných
zaøízení v prostoru lakovny.
Druhou
oblastí
jsou
zaøízení pro dopravu a
manipulaci
lakovaného
výrobku mimo a v prostoru
lakovny. Zde je uplatòován Plošina pro lakýrníka s pneupohony
Plošina pro lakýrníka s elpohony
systém návrhu individuálního øešení manipulace. Ten vychází pøedevším z celkové dispozice lakovací kabiny v technologickém prostoru a dále
z velikosti a druhu lakovaného pøedmìtu. Rovnìž je pøihlédnuto i k cenové nároènosti daného projektu vzhledem k požadavku
provedení zaøízení ve skupinì EX. Jsou tedy nabízeny speciální kolejové i bezkolové vozy, s ruèním, pøípadnì elektrickým
pohonem. Váleèkové, øetìzové dopravníky, pøípadnì doprava s pneumatickými prvky, rùzné pøíklady aplikace je možno
vidìt na pøiložených obrázcích.
Pøedkládáme Vám další èíslo magazínu, ve kterém Vás prùbìžnì seznamujeme s
novinkami v akciové spoleènosti GALATEK. Magazín je pøipravován po konání valné
hromady naší akciové spoleènosti, která provedla koneèné hodnocení roku 2002.
Uplynulý rok byl pro
s p o l e è n o s t
GALATEK a.s velmi
úspìšný. Toto hodnocení je pozitivní jednak z pohledu
dosažené hodnoty obratu ve výši 247 mil. Kè, pøedstavující nejvyšší objem tržeb za prodej vlastních
výrobkù a služeb v dosavadní historii spoleènosti, a
souèasnì z pohledu dosažené hodnoty èistého zisku,
která dosáhla rekordní výše 23,5 mil. Kè.
Pokud hodnotíme ukazatele roku 2002 s pøedchozím
rokem je patrné, že výše celkových tržeb vzrostla pouze
o 1,4 %, zatímco hodnota dosaženého hrubého zisku
vzrostla o 146,5 %. Tento nepomìr nárùstu obou hodnot
ovlivnila pøedevším sortimentní skladba zakázek.
Výraznì se snížil pøedevším poèet drobnìjších zakázek
a souèasnì vzrostla hodnota objemovì významných
zakázek. Významný vliv na výši zisku mìlo i zlepšení
finanèního výsledku hospodaøení související pøedevším
se snížením úvìrového zatížení.
V roce 2002 bylo realizováno více jak 120 zakázek.
Pokud tento poèet budeme opìt srovnávat s pøedchozím rokem, je to zhruba 70 % zakázek realizovaných
v roce 2001. Jak již ale bylo uvedeno, vzrostl podíl
i celková výše objemovì významných zakázek.
Dùležité je, že naprostá vìtšina zakázek byla úspìšnì
realizována s dosažením plného uspokojení zákazníkù,
což opìt prokázalo trvalou schopnost spoleènosti
GALATEK a.s. ve spolupráci s vybranými partnery splnit
po všech stránkách požadavky významných zákazníkù.
Mezi nimi se v loòském roce opìt objevila významná
jména jako ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny, ALSTOM
POWER Brno, Autopal Nový Jièín, ÈKD Vagonka
Ostrava, ALTA Brno a další.
Tyto a celá øada dalších realizovaných akcí jsou jedním
ze základních pøedpokladù úspìšné existence
spoleènosti v dalším období. Zvláštì dùležité jsou tyto reference v letošní roce, kdy se dopad recese v zemích západní
Evropy projevil omezením investic u nás. Prozatím bylo uzavøeno asi 70 smluv o dílo. Mezi významné zákazníky
v letošním roce lze uvést ŽOS Trnava, TAYLOR-WHARTON HARSCO s.r.o. Košice, TRANZA a.s. Bøeclav, STROJON
s.r.o. Pardubice, Vagónka Trevišov a.s., AVIA-STROJÍRNA a.s. Novosedly a další.
Na závìr chci jménem vedení spoleènosti GALATEK a.s. podìkovat všem obchodním partnerùm za projevenou dùvìru
s ujištìním, že naší prioritní snahou je Vaše spokojenost s produkty a službami naší spoleènosti. Souèasnì dìkuji všem
spolupracujícím firmám a všem zamìstnancùm GALATEK a.s. za dobøe odvedenou práci.
Ing. Martin Mokroš
Øeditel a.s. a pøedseda pøedstavenstva
VÝVOJ VÝROBNÍHO SORTIMENTU SPOLEÈNOSTI
Kabina s vodní clonou
V souèasné dobì zpracovává naše firma stále více nabídek na zaøízení obsahující odsávané stìny, popø. lakovací
boxy s filtrací na bázi vodní clony. V minulosti jsme tato zaøízení øešili formou subdodávky a to byl hlavní dùvod, proè
jsme mìli problémy cenovì konkurovat pøímým výrobcùm. Vzhledem k tìmto problémùm rozhodlo vedení firmy
zahájit vývojové práce na pøípravì prototypu odsávané stìny s vodní clonou. Pøi vývoji prvního kusu jsme úzce
spolupracovali s firmou EWAC, která dodává pro naše zaøízení flotaèní jednotky a koagulaèní prostøedky a rovnìž
jsme také využili zkušeností technikù firmy Pan San. Jako prototypový kus byla zvolena malá odsávaná stìna
Vùz 20t pro dopravu dílù
Vozy pro dopravu a otáèení nádoby
Zároveò bych chtìl firmì Galatek podìkovat za úspìšnou dosavadní spolupráci a možnost prezentace v tomto magazínu.
Ing. Jaromír Tlustý
Adresy a spojení:
Engineering s.r.o.
Jižní 870
500 03 Hradec Králové
Http://www.nopo.cz, E-mail:[email protected]
Tel/fax: 00420 49 5546663, 49 5408913
V pøíštím èísle magazínu Vám pøedstavíme spoleènost
KS Klima-Servis a.s., která v souèasné dobì patøí mezi
nejvìtší výrobce vzduchových filtrù a filtraèních zaøízení
pro odlouèení atmosférického prachu a škodlivých
plynù ze vzduchu.
Gal_Str8_1_03.qxd
21.5.2004
19:26
Page 1
KONTAKTY
Sídlo spoleènosti GALATEK a.s.:
Na Pláckách 647
poštovní schránka 35
584 01 Ledeè nad Sázavou
Èeská republika
Tel:
Fax:
(+420) 569 714 111
Obchod:
721 121
Servis: 723 711 445
(+420) 569 722 509
E-mail:
Internet:
IÈO:
Vydáno jako sedmé èíslo
èasopisu Galatek Magazín
pro podzim a zimu 2003
[email protected]
www.galatek.cz
25286706
Dceøinná spoleènost GALATEK s.r.o.
Sídlo firmy:
Sputniková 8
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel: (+421 2) 4342 4644
Fax: (+421 2) 4342 4644
E-mail: [email protected]
Obchodní kanceláø:
Sabinovská 14
821 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel: (+421 2) 4341 1245
Fax: (+421 2) 4341 1239
E-mail: [email protected]
KDE NÁS NAJDETE
OBSAH MAGAZÍNU:
Obchodní a telefonní adresáøe
m Úvodní slovo øeditele
m
m
m
m
m Vývoj výrobního sortimentu
spoleènosti
Obchodní adresáø 2003
INFORM KATALOG 2003
KOMPASS
ZLATÉ STRÁNKY 2003
Servery a CD ROM
Výstavy a veletrhy 2003
m 45. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno
15. - 19.9. 2003
Konference a semináøe 2003
m OBCHODNÍ ADRESÁØ 2003
m INFORM KATALOG 2003
m KOMPASS
m 17. roèník konference Povrchové úpravy 2003
Poøadatel: Agentura AMA Jihlava
5.11. - 6.11. 2003
NOVÝ ÈLEN VEDENÍ
Pøedstavujeme Vám nového èlena vedení spoleènosti GALATEK s.r.o. Bratislava. Do funkce
øeditele s.r.o. byl od 1.7. 2003 jmenován Ing. Jozef Gališin. Ing. Miroslav Krajèoviè, kterého
vìtšina partnerù na Slovensku dobøe zná, zùstává nadále ve funkci jednatele spoleènosti.
Dùvodem k této zmìnì byl pøedevším velký nárùst poètu a rozsahu projektù, realizovaných
v posledním období ve Slovenské republice. Vzhledem k tomu, že naším hlavním cílem je
maximální uspokojení každého zákazníka, bylo potøeba zvýšit kapacitu a operativnost naší
dceøiné spoleènosti. Pevnì vìøíme, že tato zmìna zajistí všem našim stávajícím i budoucím
zákazníkùm ve Slovesné republice zlepšení komunikace a lepší øešení všech Vašich potøeb
v oboru povrchových úprav.
m Výrobní sortiment a tipy
z provozù
m Realizované projekty
m Partneøi akciové
spoleènosti GALATEK
m Kontakty
m Kde nás najdete
m Nový èlen vedení

Podobné dokumenty

VARI LITE CZ

VARI LITE CZ Od predstavení prvního moderního inteligentního reflektoru pred dvaceti peti lety, vyrobila firma VARI*LITE nejpokrokovejší Spot a Wash reflektory dostupné na trhu. Firma VARI*LITE vyvíjí reflekto...

Více

Accord-Pneumaticke-seci-stroje-A4nahled

Accord-Pneumaticke-seci-stroje-A4nahled DA−X je urèen pro pøipojení s nejrùznìjší− mi stroji na pøípravu pùdy. Prodlouený paralelogram zajišuje optimální polohu nosníku secích botek i v pøípadì, e je pøi− pojeno náøadí s velkým utuov...

Více

ALEA sportswear vzorník materiálů a barev

ALEA sportswear vzorník materiálů a barev Výsledky testování obleèení z Resistex Carbon vykazují pozitivní vliv na tìlo a výkon hlavnì pøi vytrvalostních sportech .Snížení teploty tìla, tepové frekvence a snížení spotøeby kyslíku. ALDREP -...

Více

Výsledková listina - Župný pohár 2016

Výsledková listina - Župný pohár 2016 Michal Martin Michal Peter Peter Peter Richard Marek Jaromir Andrej Lukáš Peter Martin Andrej Jozef Norbert Juraj Marek Marek Adam Maroš Pavol ¼ubomír Ondrej Peter Pavol

Více

obsah magazínu

obsah magazínu jeøábové a manipulaèní techniky, vám v pøíštím èísle pøedstaví sortiment svých výrobkù a služeb.

Více

Krbové stavebnice - katalog 1

Krbové stavebnice - katalog 1 Krby jsou èasto spojovány s kouzelnou atmosférou klidu a tepla strávenou v pøíjemném prostøedí našeho domova. Již mnohokrát se každý z nás pøesvìdèil o hypnotickém kouzlu ohnì, který nás nutí zast...

Více

OBSCENE @-KATALOG LEDEN 2003

OBSCENE @-KATALOG LEDEN 2003 pojedou INGROWING Evropské turné po boku americké grind core velièiny a mistrù žánru - PHOBIA!!! Datum vydání : 16.04.2003 FLESHLESS - argh!!! Startujeme!!! Bomba v jejich záøivé "kariéøe" - jsou p...

Více