Roční zpráva 2008

Komentáře

Transkript

Roční zpráva 2008
Roční zpráva 2008
Renesance jaderné energetiky
POS LÁN Í SPOLEČNOSTI
Jako spolehlivý
a důvěryhodný partner
reagovat na všechny
požadavky a potřeby zákazníků
a naplňovat jejich
očekávání, která jsou
spojena s renesancí
jaderné energetiky.
1
Obsah
Úvodní slovo předsedy představenstva
a generálního ředitele 2
Finanční a provozní výsledky ve zkratce 6
Hlavní obory činnosti 8
Významné události v roce 2008 9
Významné události v historii společnosti 10
ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek 11
Statutární orgány a vedení společnosti k 1. 1. 2009 12
Zpráva o činnosti a stavu majetku 15
Integrovaný systém managementu jakosti a ochrany
životního prostředí 22
Zaměstnanecká politika 26
Komentář k finančnímu hospodaření 29
Zpráva auditora 32
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS) 35
Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce
Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS) 41
Organizační schéma společnosti
ŠKODA JS a.s. k 1. 1. 2009 44
Seznam použitých zkratek 45
Kontaktní údaje 47
Poznámky 48
39
Úvodní slovo předsedy představenstva
a generálního ředitele
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
2
Vážení akcionáři,
vážení obchodní partneři,
dovolte, abych zhodnotil uplynulý rok 2008 z hlediska činnosti a výsledků společnosti ŠKODA JS a.s.
V úvodu zmíním ekonomické výsledky, kterých jsme dosáhli:
> konsolidované tržby dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) převýšily 3 miliardy Kč,
z toho 35 % představuje export,
> konsolidovaný zisk před zdaněním podle IFRS byl ve výši 171 mil. Kč,
> nově přijaté zakázky za konsolidovaný celek (bez velkých projektů) dosáhly hodnoty 3,6 miliardy Kč.
Tyto výsledky, které považujeme za úspěšné, byly auditované firmou KPMG Česká republika Audit s.r.o. a znamenají splnění
plánovaných ukazatelů, které byly stanoveny naším akcionářem – ruskou strojírenskou skupinou OMZ. Úspěšné podnikání firmy
v roce 2008 se projevuje mimo jiné i v tom, že postupně narůstá počet zaměstnanců, jejichž stav na konci roku 2009 zřejmě převýší
počet 960, což znamená nárůst přibližně o 130 pracovníků za rok 2009. Při této příležitosti chci poděkovat všem zaměstnancům
firmy, dále důležitým obchodním partnerům, bankovním domům a všem ostatním za dobrou spolupráci v roce 2008.
Aktivity ŠKODA JS a.s. jsou zaměřeny do oblasti jaderné energetiky, a to v následujících směrech:
> investiční inženýring, který představuje komplexní dodávky systémů, případně celých bloků jaderných elektráren včetně
velkých rekonstrukcí již provozovaných jaderných elektráren,
> servisní služby, které znamenají nabídku různých činností včetně dodávek náhradních dílů při údržbě již provozovaných
jaderných elektráren,
> výroba jaderného zařízení nejen pro elektrárny typu VVER, ale i pro typy technologicky označené jako PWR a BWR, které jsou
stavěny převážně v západní části Evropy, v USA a na Dálném východě.
Pokud rozdělíme tržby roku 2008 dle IFRS dosažené ve výše uvedených oblastech podnikání, pak investiční inženýring představuje
téměř 50 %, servis přibližně 13 % a výroba 37 %.
Neméně důležitým projektem je pro nás dostavba 3. a 4. bloku slovenské jaderné elektrárny Mochovce. Z původně plánovaných
čtyř jaderných bloků typu VVER 440 byly ve slovenské lokalitě Mochovce v letech 1998–1999 uvedeny do provozu první
dva. Elektrárna je majetkem společnosti Slovenské elektrárne, a.s., jejímž majoritním vlastníkem se v roce 2006 stala italská
firma Enel SpA. V listopadu 2008 byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí mezi společnostmi ŠKODA JS a.s. a Slovenské
elektrárne, a.s. na dodávku hlavních systémů jaderného ostrova pro oba bloky v hodnotě několika miliard českých korun.
Současně byla podepsána tzv. mobilizační smlouva, na jejímž základě byly zahájeny první práce na realizaci projektu. Pro
společnost ŠKODA JS a.s. představuje získání účasti v tomto projektu velký úspěch, který podtrhuje její vedoucí postavení mezi
českými a slovenskými dodavateli jaderných investičních celků. Dokončení třetího a čtvrtého bloku JE Mochovce je plánováno
v roce 2012, respektive 2013.
Výroba jaderného zařízení je naším druhým největším oborem podnikání. Na předním místě je to výroba zařízení pro jaderné
elektrárny typu VVER. Významným programem společnosti ŠKODA JS a.s. v tomto segmentu jsou pohony řídicích tyčí pro regulaci
výkonu reaktoru typu VVER. Toto zařízení spolu s moderním řídicím systémem dodáváme hlavně na velký ukrajinský trh,
analogické zařízení ale potřebují i české, slovenské a maďarské jaderné elektrárny. Aktuálním projektem je podepsání kontraktu
s maďarskou elektrárnou Paks na dodávku 124 kusů pohonů s projektovou životností 25 let, které umožní provoz této jaderné
elektrárny do konce předpokládané doby provozu.
Byl podepsán rovněž kontrakt na záměnu lineárních krokových pohonů na jaderné elektrárně Temelín. ŠKODA JS a.s. poskytne
veškeré činnosti, spojené s výměnou lineárních krokových pohonů typu LKP-M/1 za nejnovější třetí generaci LKP-M/3
s projektovou životností 40 let. Výměna umožní provoz nově dodaných pohonů po celou předpokládanou životnost obou bloků
VVER 1000. Dodávky a montáž zařízení se uskuteční do roku 2012.
Na základě dobré reference spojené s výrobou utahováku svorníků hlavního přírubového spoje reaktoru pro JE Dukovany
ve ŠKODA JS a.s. byly v roce 2008 podepsány nové kontrakty na dodávku analogického zařízení pro bloky JE Temelín, Mochovce
a Bohunice. Tyto zakázky probíhají ve spolupráci s německou firmou Siempelkamp Tensioning Systems.
3
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
Současným klíčovým projektem v oblasti inženýringu, který v portfoliu našich tržeb tvoří největší část, je Obnova systému kontroly
a řízení jaderné elektrárny Dukovany. Tento – v současnosti největší – projekt české jaderné energetiky v celkové hodnotě přes
11 miliard korun schválila společnost ČEZ, a. s. v roce 2000, realizace byla zahájena o rok později. Cílem je výměna řídicích
systémů, které mají prioritní vliv na jadernou bezpečnost, životnost a pohotovost všech jaderných bloků. Kompletní obnova
řídicích systémů umožní provozovat jadernou elektrárnu Dukovany minimálně do roku 2025. V roce 2009 bude ukončena 1. etapa
projektu, v roce 2015 bude celé dílo dokončeno.
Relativně mladým oborem je výroba zařízení pro jaderné elektrárny západního typu PWR a BWR. Aktuálním projektem
ve ŠKODA JS a.s. je dnes výroba vnitřních částí pro nově budovaný reaktor typu EPR finské jaderné elektrárny Olkiluoto.
Zákazníkem je francouzská firma Areva NP, která pro stejný projekt objednala také dodávku manipulačního zařízení vnitřních
částí reaktoru. Po úspěšném auditu se ŠKODA JS a.s. stala kvalifikovaným dodavatelem francouzského provozovatele jaderných
elektráren EDF, se kterým byl podepsán kontrakt na dodávku zařízení na vyvážení vyhořelého paliva pro nově budovaný 3. blok
jaderné elektrárny typu EPR ve Flamanville. Rozsah dodávky zahrnuje návrh a detailní design zařízení, jeho výrobu, montáž
na staveništi a uvedení do provozu. Projekt bude dokončen v roce 2011.
Vnitřní částí reaktoru jsou také sušiče páry pro varný reaktor typu BWR švédské jaderné elektrárny Oskarshamn. Podpisem
kontraktu s firmou Areva GmbH převzala ŠKODA JS a.s. zodpovědnost za dodávku zařízení na elektrárnu počátkem roku
2011. ŠKODA JS a.s. udržuje obchodní kontakty také s významnou americkou firmou Westinghouse Electric. V současné době
na základě podepsaného kontraktu dodává pro tuto firmu tzv. nejaderné části paliva pro jaderné reaktory VVER 1000.
Podepsáním dodatku ke kontraktu se strategickým zákazníkem GNS Essen na výrobu 34 kusů kontejnerů Constor® 440/84 včetně
vnitřního koše vlastního designu Škoda byla v polovině roku 2008 zahájena sériová výroba těchto kontejnerů.
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
4
Charakteristický je nárůst nových zakázek v oblasti servisu pro jaderné elektrárny, jejichž zařízení je potřeba pravidelně
kontrolovat a v závislosti na délce provozu modernizovat. Příkladem této činnosti jsou provozní prohlídky tlakové nádoby
reaktoru a potrubí primárního okruhu, prodlužování životnosti komponent, modernizace a opravárenství. Dlouhodobým cílem
společnosti je stát se nejvýznamnějším poskytovatelem servisu pro jaderné elektrárny v České republice, Slovensku, Maďarsku
a na dalších trzích. Postupně chceme tohoto cíle dosáhnout. Se společností ČEZ, a. s. jsme na konci minulého roku již podepsali
Rámcovou smlouvu na dodávky servisních činností pro jaderné části elektráren Temelín a Dukovany do roku 2015.
Do společnosti prakticky nepřetržitě investujeme, postupně se připravujeme na blížící se renesanci jaderné energetiky. Po dohodě
s naším vlastníkem modernizujeme nejen výrobní zařízení, ale také potřebnou techniku pro inženýrské práce. Samozřejmě
zlepšujeme i pracovní podmínky pro zaměstnance, investujeme do potřebné údržby areálu a všech budov. V roce 2008 jsme
vynaložili v rámci konsolidačního celku na investice více než 132 mil. Kč.
Z hlediska budoucnosti je postupné narůstání trhu v oblasti jaderné energetiky velkou výzvou pro naši společnost. Budeme
usilovat o obnovení výroby jaderných reaktorů, pokračujeme v rozhovorech s ruskými partnery, především s firmou
Atomstrojexport, o účasti ŠKODA JS a.s. na jejich projektech výstavby nových jaderných bloků.
Jsem přesvědčen, že i v roce 2009 bude ŠKODA JS a.s. úspěšná jako v roce minulém, má pro to veškeré předpoklady. Přeji nám
všem úspěch.
Miroslav Fiala
předseda představenstva a generální ředitel
ŠKODA JS a.s.
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
5
Současným klíčovým projektem v oblasti inženýringu, který představuje
největší část tržeb společnosti, je obnova systému kontroly a řízení jaderné
elektrárny Dukovany. Kompletní výměna řídicích systémů umožní
provozovat čtyři bloky elektrárny minimálně do roku 2025.
Finanční a provozní výsledky ve zkratce
Konsolidační celek (dle IFRS)
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Finanční a provozní výsledky ve zkratce
6
tis. Kč
Aktiva = Pasiva (netto)
Dlouhodobá aktiva (netto)
Oběžná aktiva (netto)
Zásoby (netto)
Pohledávky (netto)
Finanční majetek (netto)
Ostatní aktiva (netto)
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Rezervy
Závazky
Úvěry
Ostatní pasiva
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb
Export
Osobní náklady
Provozní zisk (EBIT)
Zisk za účetní období
Zisk před zdaněním
Průměrný počet pracovníků*
Produktivita práce z přidané hodnoty = EBIT+osobní náklady/prům.
počet pracovníků (Kč/zaměstnance)
2005
2 273 274
831 791
1 441 483
200 786
608 489
609 374
22 834
1 237 501
1 035 773
100 520
797 814
0
137 439
3 158 595
957 126
356 763
309 443
232 003
307 196
782
2006
2 494 850
803 877
1 690 973
129 804
1 150 615
333 088
77 466
1 414 460
1 074 578
108 938
907 898
0
57 742
2 236 319
1 211 733
376 814
250 222
160 867
214 633
803
2007
2 802 019
682 440
2 119 579
292 201
1 536 967
226 325
64 086
1 389 449
1 412 570
52 027
1 253 881
0
106 662
2 742 149
849 496
443 252
152 288
132 632
160 417
805
2008
3 326 384
537 602
2 788 782
376 613
2 009 722
386 462
15 985
1 336 043
1 990 341
49 738
1 887 160
8 799
44 644
3 089 162
1 092 206
476 248
164 954
131 827
170 730
833
851 926
780 867
739 801
769 750
2005
2 799 700
1 395 181
2 656 924
1 382 312
666 217
608 395
9 781
1 115 906
1 673 902
224 696
1 449 206
0
9 892
3 462 380
899 157
724 545
293 082
202 422
270 295
730
992 528
2006
3 567 822
1 328 129
3 482 667
2 276 907
902 225
303 535
9 992
1 190 611
2 370 533
212 549
2 157 984
0
6 678
1 357 405
999 374
470 215
65 269
49 175
67 977
753
624 456
2007
3 809 429
1 376 433
3 697 540
2 422 668
1 063 205
211 667
10 250
1 160 017
2 631 783
112 084
2 519 699
0
17 628
2 413 295
605 376
497 842
134 891
126 907
170 381
752
662 024
2008
4 328 880
1 477 708
4 122 974
3 033 493
705 091
381 390
9 425
1 000 807
3 321 818
68 269
3 253 549
0
6 255
2 395 539
453 534
489 562
32 643
13 933
22 921
778
629 257
*průměrný přepočtený stav
ŠKODA JS a.s. (dle CAS)
tis. Kč
Aktiva = Pasiva (netto)
Stálá aktiva (brutto)
Oběžná aktiva (brutto)
Zásoby (brutto)
Pohledávky (brutto)
Finanční majetek (brutto)
Ostatní aktiva (brutto)
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Rezervy
Závazky
Úvěry
Ostatní pasiva
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb
Export
Přidaná hodnota
Provozní výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním
Průměrný počet pracovníků*
Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/zaměstnanec)
*průměrný přepočtený stav
Vývoj ukazatelů konsolidačního celku (dle IFRS)
Tržby z prodeje zboží, vlastních
výrobků a služeb (mil. Kč)
Tržby na zaměstnance
(tis. Kč)
4 000
5 000
3 000
3 750
2 000
2 500
1 000
1 250
2005 (3 159)
2006 (2 236)
2007 (2 742)
2005 (4 039)
2008 (3 089)
2006 (2 785)
2007 (3 406)
2008 (3 708)
Zisk před zdaněním
(mil. Kč)
Produktivita práce
z přidané hodnoty (tis. Kč)
400
1 000
300
750
200
500
100
250
2005 (307)
2006 (215)
2007 (160)
2005 (852)
2008 (171)
2006 (781)
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Finanční a provozní výsledky ve zkratce
7
2007 (740)
Přijaté zakázky bez velkých projektů – vývoj
exportu (%)
Tuzemsko
Export
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE);
Zisk po zdanění/Vlastní kapitál (%)
100
20
75
15
50
10
25
5
2005 (27 / 73)
2006 (42 / 58)
2007 (17 / 83)
2008 (34 / 66)
2005 (19)
2006 (11)
2007 (10)
2008 (770)
2008 (10)
Hlavní obory činnosti
Inženýring
> výstavba a dostavba bloků VVER, modernizace a rekonstrukce provozovaných bloků VVER, mezisklad vyhořelého paliva,
výstavba a rekonstrukce výzkumných reaktorů
Výroba
> zařízení pro jaderné elektrárny VVER – tlaková nádoba reaktoru s příslušenstvím, horní blok a vnitřní části reaktoru, pohony
regulačních orgánů, kanály měření neutronového toku, utahováky přírubových spojů, zařízení betonové šachty reaktoru,
zařízení obsluhy reaktoru, komponenty palivových souborů, zařízení pro diagnostiku a kontroly, hermetické kabelové
průchodky, termočlánky, tlakové nádoby a nádrže, stínění, niklové a grafitové těsnění, spojovací součásti
> zařízení pro západní typy jaderných elektráren – vnitřní části reaktorů PWR a BWR, utahováky přírubových spojů,
rekombinátory vodíku, speciální tepelné výměníky, kontejnery na čerstvé palivo
> skladování vyhořelého jaderného paliva – kompaktní skladovací mříže, transportní a skladovací kontejnery, zařízení pro
skladování ostatního radioaktivního odpadu
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Hlavní obory činnosti
8
Servis
> analýza provozních stavů, software a výpočtové analýzy bezpečnosti a spolehlivosti provozu, výpočtová podpora pro
optimalizaci vsázek, analýzy a zkoušky materiálu, kontrola stavu a řízení doby života zařízení, termohydraulická,
tenzometrická, radiační a diagnostická měření, analýzy termohydraulických procesů, periodické provozní kontroly a prohlídky
zařízení, optimalizace kontrol zařízení, funkční údržba zařízení, diagnostika, řízení a optimalizace odstávek, rekonstrukce
a modernizace, opravárenství a montážní práce, přípravky a manipulátory, regenerační žíhání tlakové nádoby reaktoru,
dodávky náhradních dílů
Významné události v roce 2008
Inženýring pro jaderné elektrárny
> Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na dodávku hlavních systémů jaderného ostrova pro dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce.
Servis jaderných elektráren
> Podepsání Rámcové smlouvy s ČEZ, a. s. na provádění údržby logického celku Reaktorovna pro JE Dukovany a Temelín.
Zařízení VVER
> Uzavření kontraktu na záměnu pohonů LKP-M na 1. a 2. bloku JE Temelín.
> Uzavření kontraktu na dodávku utahováku svorníků hlavního přírubového spoje reaktoru pro JE Mochovce a Bohunice.
Zařízení PWR a BWR
Skladování vyhořelého jaderného paliva
> Zahájena sériová výroba kontejnerů Constor® 440/84 pro JE Kozloduj v Bulharsku.
Investice
> ŠKODA JS a.s. v roce 2008 vynaložila na nákup a opravy investičního majetku téměř 160 mil. Kč.
Personalistika
> Za podpory specialistů z řad společnosti ŠKODA JS a.s. byla na Západočeské univerzitě v Plzni nově otevřena výuka se
zaměřením na jadernou energetiku.
9
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Významné události v roce 2008
> Zahájení prací na unikátní zakázce na dodávku zařízení pro vyvážení vyhořelého paliva pro nový blok jaderné elektrárny typu
EPR ve francouzském Flamanville.
> Vyroben rekordní počet hlavic a patic pro palivové soubory reaktorů VVER 1000.
Významné události v historii společnosti
10
1859
založena společnost ŠKODA
1956
počátky aktivit v jaderné energetice ve společnosti ŠKODA
1957
zahájeny práce na výstavbě jaderné elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích, Slovensko
1968
spuštěna největší plynová smyčka na světě s parametry pro výzkum palivových kazet a regulačních mechanismů
1970
podepsána smlouva mezi SSSR a ČSSR o spolupráci při výstavbě a uvedení do provozu dvou bloků VVER 440
1972
uvedení jaderné elektrárny A-1 (1 x 150 MWe GCHWR) do provozu
1979
zahájena výroba kompletních reaktorů v nově postavené reaktorové hale
1980
výroba a dodání první tlakové nádoby VVER 440/V-213 do JE Paks, Maďarsko
1983
projekt, výroba, montáž a uvedení do provozu experimentálního reaktoru LVR 15 v ÚJV Řež a.s.
1989
výroba a dodávka první tlakové nádoby VVER 1000/V-320 pro JE Belene, Bulharsko
1990
projekt, výroba, montáž a uvedení do provozu experimentálního školního reaktoru VR-1P na ČVÚT Praha
1993
privatizace a založení společnosti ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ s.r.o.
1994
první velký kontrakt na Ukrajině – kompaktní skladovací mříže vyhořelého paliva pro Rovenskou JE
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Významné události v historii společnosti
zahájení výroby kontejnerů typu Castor®
1997
otevření nové výrobní haly pro přesné obrábění
první kontrakty na jaderném trhu v západní Evropě
1998
změna obchodního jména společnosti na ŠKODA JS s.r.o.
1999
transformace společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost ŠKODA JS a.s.
vítězství v tendru na dodávku závodu na úpravu zemního plynu v Sosnogorsku, Ruská federace
2000
vítězství v tendru ČEZ, a. s., na obnovu systému kontroly a řízení JE Dukovany
2001
uzavření dlouhodobé smlouvy o spolupráci se společností GNB Essen na výrobu a dodávku kontejnerů na vyhořelé
jaderné palivo
2002
uvedení do komerčního provozu a předání zákazníkovi 1. bloku JE Temelín
2003
uvedení do komerčního provozu a předání zákazníkovi 2. bloku JE Temelín
2004
vstup nového vlastníka, ruské firmy OMZ, do společnosti ŠKODA JS a.s.
uvedení do provozu a předání zákazníkovi závodu na úpravu zemního plynu v Sosnogorsku, Ruská federace
2005
uzavření kontraktu na dodávku podpěrného kroužku a vnitřní vestavby reaktoru EPR pro finskou JE Olkiluoto 3
uzavření kontraktů na dodávku kontejnerů pro JE Obrigheim, Kozloduj a Ignalina
2006
uzavření kontraktu na modernizaci výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 v ÚJV Řež a.s.
dodávka 16 kontejnerů VPVR pro transport paliva z výzkumných reaktorů pro MAAE a ÚJV Řež
2007
vítězství ve výběrovém řízení na 2. etapu projektu Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany
(dodávka modulů M3–M5)
uzavření kontraktu s Électricité de France na dodávku zařízení na vyvážení vyhořelého paliva pro nový blok
francouzské JE Flamanville s reaktorem EPR
ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek
Mateřská společnost
Mateřská společnost:
Sídlo:
Datum vzniku:
Zakladatel:
Akcionář:
Vklad:
IČ:
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266, 316 06 Plzeň
5. 3. 1993
ŠKODA a.s.
OMZ B.V.
100 %
25235753
Dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku
Zakladatel:
Akcionář:
Vklad:
IČ:
ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Hornopotočná 4, 917 00 Trnava, Slovenská republika
25. 4. 1995 (zapsána do obchodního rejstříku u registračního soudu Bratislava, oddíl s.r.o.,
vložka 3544/K)
ŠKODA JS a.s. (v době založení ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, Plzeň, s.r.o.)
ŠKODA JS a.s.
100 %
34120220
Ostatní cenné papíry a podíly
Společnost:
Sídlo:
Datum vzniku:
Zakladatel:
Výše účasti ŠKODA JS a.s.
na základním jmění:
IČ:
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Husinec-Řež, č.p. 130, PSČ 250 68
31. 12. 1992 (zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1833)
Společnost byla založena jediným zakladatelem Federálním fondem národního majetku
Společnost:
Sídlo:
Datum vzniku:
Zakladatel:
Výše účasti ŠKODA JS a.s.
na základním jmění:
Právní forma:
Interatomenergo M.CH.O.
Kitajgorodskij projezd, d. 7, 109074, Moskva, Ruská federace
13. 12. 1973, poslední registrace: 11. 1. 1994 u Moskovskoj registracionnoj palaty č. 11520-cl.
Sdružení bylo založeno na základě rozhodnutí vlád zemí bývalé RVHP a SFRJ
17,38 %
46356088
10,53 %
mezinárodní hospodářské sdružení
11
Roční zpráva ŠKODA JS a.s.
ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek
Dceřiná společnost:
Sídlo:
Datum vzniku:
Statutární orgány a vedení společnosti k 1. 1. 2009
Představenstvo
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Statutární orgány a vedení společnosti k 1. 1. 2009
12
Miroslav Fiala | předseda
Zbyněk Karpíšek | člen
Vladimír Kuchaev | místopředseda
Jiří Demiš | člen
Evgeny Kashitsyn | člen
Dozorčí rada
Předseda:
Místopředseda:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:
Jan Kleisner | člen
Vedení společnosti
Timur V. Ivanov
Yury I. Utochkin
Victor Danilenko
Aleksandr Korzhavin
Vladimír Bejvančický
Jaroslav Eliášek
Generální ředitel:
Ekonomika:
Divize Inženýring JE:
Divize Servis JE:
Divize Jaderné zařízení:
Divize SKŘ JE:
Finance:
Business Controlling:
Personalistika:
Nákup:
Prodej a marketing:
Management jakosti:
Technika:
Miroslav Fiala
Vladimir Kuchaev
Josef Perlík
Miloslav Provod
Zbyněk Karpíšek
Jiří Janeček
Jan Kleisner
Miroslava Růžičková
Kateřina Říhová
Zbyněk Karpíšek
Jiří Demiš
Roman Zdebor
Jan Zdebor
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Statutární orgány a vedení společnosti k 1. 1. 2009
13
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zpráva o činnosti a stavu majetku
14
Energetická náročnost současné vyspělé společnosti vyvolala renesanci
jaderné energetiky. Ta může účinně sloužit jen tehdy, pokud bude technicky
dokonale zabezpečena. Naše dodávky v oblasti jaderné energetiky jsou toho
zárukou.
Zpráva o činnosti a stavu majetku
Inženýring pro jaderné elektrárny VVER
Obnova systému kontroly a řízení JE Dukovany
Úspěšně pokračují práce na projektu Obnova systému kontroly a řízení (SKŘ) JE Dukovany. Záměr realizovat tento v současnosti
největší projekt v české jaderné energetice přijala společnost ČEZ, a. s. před více než deseti lety. Cílem byla výměna a doplnění
řídicích systémů, které mají prioritní vliv na jadernou bezpečnost, dosažení vyšší provozní spolehlivosti, životnosti a pohotovosti
všech jaderných bloků. Kromě toho bylo nutné splnit nové, náročnější požadavky na jadernou bezpečnost ve smyslu současné
národní a mezinárodní legislativy. Kompletní obnova systémů SKŘ umožní provozovat jadernou elektrárnu Dukovany minimálně
do roku 2025. Jednotlivé řídicí systémy byly pro tento účel zařazeny do tzv. modulů, označených v první etapě obnovy SKŘ jako
moduly M1, M2 a v následující etapě jako moduly M3 až M5.
V letech 1999–2000 se uskutečnilo výběrové řízení na první etapu projektu, zahrnující bezpečnostní systémy, systémy řízení
výkonu reaktoru (modul M1) a informační systémy (modul M2). V roce 2005 byly úspěšně uvedeny do provozu obnovené systémy
SKŘ na prvním výrobním bloku JE. V následujícím roce 2007 byly uvedeny do provozu obnovené systémy SKŘ na druhém bloku
v pořadí. Třetí blok v pořadí byl uveden do provozu v říjnu 2008. Obnovené systémy SKŘ na posledním bloku v pořadí budou
zprovozněny v rámci pravidelné odstávky na konci roku 2009.
Obnova systému SKŘ, moduly M3–M5, zahrnuje výměnu řídicích systémů primárního okruhu (modul M3), turbíny (modul M4)
a sekundárního okruhu (modul M5) včetně dodávky nadřazeného diagnostického a informačního systému. Práce na jednotlivých
blocích proběhnou stejně jako u modulů M1–M2 během plánovaných odstávek na výměnu paliva. To klade vysoké nároky
na koordinaci všech činností a na dodržení přísných kritérií na zajištění kvality prováděných prací s ohledem na dodržení
požadované úrovně jaderné bezpečnosti. Na rozdíl od předchozí zakázky se v novém projektu M3–M5 budou uvádět dílčí
modernizované části zařízení do ostrého provozu v každé odstávce. Kompletní záměna systémů modulů M3–M5 na jednom bloku
bude provedena v průběhu pěti odstávek.
V roce 2008 probíhaly práce na dokumentaci pro licencování a na veškeré dokumentaci pro výrobu zařízení a realizaci prací
v první odstávce v pořadí na 3. výrobním bloku JE. Na konci roku bylo po zkouškách ve výrobě dodáno zařízení, určené pro
instalaci v odstávce. Realizace první odstávky v pořadí na pilotním 3. bloku JE Dukovany byla ukončena počátkem roku 2009.
Realizací projektu Obnova systému SKŘ, moduly M3–M5, v hodnotě více než 4 miliardy korun bude v roce 2015 dokončena
kompletní modernizace zařízení SKŘ na všech výrobních blocích jaderné elektrárny Dukovany.
Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce
Z původně plánovaných čtyř jaderných bloků typu VVER 440 byly ve slovenské lokalitě Mochovce v letech 1998–1999 uvedeny
do provozu první dva. Pro zbývající rozestavěné a zakonzervované bloky 3 a 4 byla dodána rozhodující část strojních dodávek.
Technologické zařízení je z velké části dosud ve skladech, stavební část je hotova v hrubé stavbě. Elektrárna je majetkem
společnosti Slovenské elektrárne, a.s. (dále „SE“), jejímž majoritním vlastníkem se v roce 2006 stala italská firma Enel.
V květnu 2008 podala ŠKODA JS v pozici leadera česko-slovensko-ruského konsorcia na základě předchozí tendrové výzvy
SE nabídku na dostavbu jaderné části 3. a 4. bloku formou „na klíč“. V dalších měsících probíhala složitá a náročná jednání se
zákazníkem, jejichž výsledkem byla změna dodavatelského modelu. Společnost SE se rozhodla převzít roli generálního dodavatele
a koordinátora jaderného ostrova. Jednotliví členové bývalého konsorcia se stali finálními dodavateli. Protože zákazník nemá
k dispozici dostatečné kapacity pro řízení a koordinaci celého projektu z pozice generálního dodavatele, bude tyto činnosti
objednávat u jednotlivých firem formou servisních služeb na základě samostatných smluv. Jedná se zejména o koordinaci tvorby
prováděcích projektů, montáže, spouštění, výpočtů a zajištění jakosti.
15
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zpráva o činnosti a stavu majetku
V září 2006 vypsala společnost ČEZ, a. s. veřejnou soutěž na pokračování projektu obnovy zařízení SKŘ JE Dukovany
na zbývajících modulech M3–M5. Jako hlavní dodavatel byla vybrána opět ŠKODA JS a činnosti na projektu byly zahájeny
v říjnu 2007.
Podle tohoto dodavatelského modelu probíhala jednání se zákazníkem, která byla koncem roku 2008 završena podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí mezi SE a ŠKODA JS. Ve smlouvě byl přesně definován rozsah díla a zároveň i cenový rámec v objemu
několika miliard českých korun, za něž ŠKODA JS svůj rozsah díla dodá.
Aby bylo možné dodržet harmonogram projektu a mohly být okamžitě zahájeny práce související s přípravou staveniště
a inženýrskými aktivitami, podepsala ŠKODA JS a ostatní významní dodavatelé v listopadu 2008 se zákazníkem tzv. „Mobilizační
smlouvu“, která umožnila zahájit potřebné práce ještě v období finalizace a projednávání hlavní smlouvy o dílo. Na základě této
smlouvy byly zahájeny první práce na realizaci projektu.
Pro ŠKODA JS představuje získání účasti v projektu dostavby JE Mochovce velký úspěch, který podtrhuje vedoucí roli společnosti
mezi českými dodavateli velkých investičních celků v jaderné energetice. Zároveň získání tohoto projektu zaručuje rozvoj
a expanzi v klíčovém oboru na další léta. Umožní rovněž vychovat novou generaci odborníků, kteří následně uplatní své
schopnosti a znalosti při plánované dostavbě JE Temelín a dalších velkých investičních akcích.
Dokončení 3. a 4. bloku JE Mochovce je plánováno v roce 2012, respektive 2013.
Školní a výzkumné reaktory
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zpráva o činnosti a stavu majetku
16
V roce 2008 pokračovala společnost ŠKODA JS v dlouholeté spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu v Řeži a s Fakultou
jadernou a fyzikálně-inženýrskou (FJFI) při ČVUT Praha. V rámci kontraktu, podepsaného se společností ÚJV Řež
na technologickou část díla „Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor Řež“, dodala ŠKODA JS experimentální
smyčku se superkritickými parametry vody (SCWL). Jedná se o světově unikátní zařízení, sloužící pro výzkum materiálů nově
projektovaných reaktorů čtvrté generace se superkritickými parametry vody (SCWR) a současně pro studium radiolýzy vody při
superkritických parametrech.
Po úspěšné modernizaci řídícího a ochranného systému na školním reaktoru VR-1 na ČVUT uskutečnila ŠKODA JS v roce
2008 modernizaci analogických systémů rovněž na výzkumném reaktoru LR-0 v ÚJV Řež. Pro školní reaktor VR-1 bylo dodáno
nové ovládací zařízení pro systém přípravy demineralizované vody a speciální, elektricky ovládaný uzávěr experimentálního
horizontálního kanálu reaktoru.
Na základě dlouholetých zkušeností má ŠKODA JS ambice zúčastnit se i dodávek pro technologickou část fúzního reaktoru ITER
ve francouzském jaderném výzkumném středisku Cadarache. Společnost je jedním z členů volného uskupení firem „Český
průmysl pro ITER“, které sdružuje firmy se zájmem o dodávky komponent a služeb pro výstavbu fúzního reaktoru ITER.
Modernizace a rekonstrukce zařízení
Na základě kontraktu, uzavřeného s bulharskou jadernou elektrárnou Kozloduj, uskutečnila ŠKODA JS v roce 2008 na 5. bloku
modernizaci silové části polárního jeřábu včetně dodávky potřebného zařízení. Analogická modernizace na 6. bloku proběhne
v roce 2009. V obdobném rozsahu modernizuje ŠKODA JS také silovou část polárních jeřábů na obou blocích JE Temelín.
Na 1. bloku byl projekt dokončen v roce 2008, na 2. bloku se akce uskuteční v průběhu odstávky v roce 2009. Výše uvedené
projekty jsou pokračováním modernizace systému navádění a monitoringu, kterou společnost ŠKODA JS provedla na obou
elektrárnách.
Servis pro jaderné elektrárny
V roce 2008 získala ŠKODA JS pozici výhradního dodavatele údržby pro primární část elektráren Dukovany a Temelín. Výsledkem
jednání se společností ČEZ, a. s. je podepsání smlouvy o dílo na zajištění údržby logického celku Reaktorovna pro JE Temelín
a dodatku smlouvy o dílo pro rok 2009 na JE Dukovany. Tyto dokumenty navazují na Rámcovou smlouvu a smlouvu o dílo pro
JE Dukovany, uzavřenou v první polovině roku 2008. ŠKODA JS se tak stává minimálně do roku 2015 generálním dodavatelem
komplexní údržby zařízení primárního okruhu obou jaderných elektráren. Předmětem dodávky jsou organizace, řízení a realizace
údržby zařízení podle požadavku elektráren, které očekávají úsporu nákladů, vyšší efektivitu dodavatelského systému údržby,
lepší organizaci práce a optimalizaci servisních zásahů na zařízení. ŠKODA JS přejímá zodpovědnost za stav a schopnost
spravovaného zařízení plnit požadovanou funkci, za dodržení délky plánovaných odstávek, plnění ukazatelů bezpečnosti a měrné
technické poruchovosti, i za další parametry, ovlivňující plánovanou výrobu všech šesti jaderných bloků.
Pro zajištění tohoto projektu byly na obou lokalitách založeny technicko-inženýrské útvary, začleněné organizačně v divizi
Servis JE. ŠKODA JS také převzala řízení skupiny dvaceti subdodavatelských firem, se kterými uzavřela příslušné kontrakty.
Významné kontrakty a obchodní případy
Na zkušebních stendech provozu Bolevec bylo provedeno experimentální ověření hydraulických charakteristik makety nového
palivového souboru typu TVSA-T pro JE Temelín a pádové zkoušky klastrů. Testy byly provedeny v rozsahu provozních
parametrů VVER-1000 jako jedna ze závěrečných zkoušek před zavezením nového typu paliva do reaktoru 1. bloku JE Temelín
v roce 2010. Výsledky zkoušek byly předány zadavateli úkolu, ruské firmě TVEL.
V rámci spolupráce na projektu „Využití projektových rezerv bloků JE Dukovany“ proběhlo sledování hydraulických
charakteristik 3. bloku v poslední kampani projektu zvýšení projektového výkonu.
Pro divizi Servis JE mělo klíčový význam podepsání kontraktu a provedení periodických prohlídek na arménské JE Metsamor.
V rámci použití retrospektivní dozimetrie byl proveden odběr vzorků materiálu z vnitřního povrchu tlakové nádoby za účelem
stanovení fluence rychlých neutronů, což je klíčová informace pro hodnocení zbytkové životnosti tlakové nádoby reaktoru. Spolu
s provozní prohlídkou stavu materiálu tlakové nádoby pomocí zařízení SKIN se jednalo o kontrolu se čtyřletou periodou, kde
ŠKODA JS opakovaně vítězí ve vypsaném tendru.
Ve středisku Zkušebny proběhly kompletní předávací zkoušky 70 kusů pohonů LKP–M/2 a 8 kusů ukazatelů polohy UP-2 pro
ukrajinské elektrárny. Ve druhé polovině roku byla zahájena příprava stendů ke zkouškám dvou kompletů pohonů nové generace
LKP-M/3, které budou dodány na JE Temelín.
Pro přírubové spoje horního bloku reaktorů VVER bylo v roce 2008 vyrobeno přibližně 8 000 kusů různých typů grafitových
těsnění. Byla zahájena výroba zařízení MKM-3 na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu pro JE Dukovany,
Paks a Mochovce.
V rámci programu vývoje reaktorů IV. generace probíhaly další testy materiálu MoNiCr, které byly zakončeny prvním roztavením
fluoridových solí v systému autoklávu. V průběhu celého roku probíhala výroba experimentálního zařízení superkritické vodní
smyčky (SCWL) pro společnost ÚJV Řež. Byly dokončeny programy komplexního vyzkoušení a zahájeno testování a ověřování
parametrů smyčky.
17
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zpráva o činnosti a stavu majetku
Velkou příležitostí pro společnost je možnost získat další jednorázové zakázky na obou českých jaderných elektrárnách v rámci
modernizace, zlepšování technické úrovně, výměny zařízení a jiných investičních akcí. Uzavřením uvedených kontraktů a jejich
realizací v dlouhodobém horizontu se ŠKODA JS přiblížila svému cíli: stát se nejvýznamnějším partnerem v oblasti servisu pro
provozovatele českých jaderných elektráren s vysokým podílem činností, zajišťovaných vlastními silami.
Nadále pokračuje zajištění technického dozoru a podpory při operativním řešení případných technických problémů během
odstávek českých a slovenských provozovaných bloků s reaktory typu VVER 440 a VVER 1000. Rozvíjí se spolupráce
s provozovateli českých a maďarských jaderných elektráren v oblasti prodlužování životnosti, zajištění záručního a pozáručního
servisu a hodnocení technického stavu vybraných komponent reaktoru, zejména pohonů PRO, vyrobených ve ŠKODA JS.
V roce 2008 byly provedeny tyto provozní kontroly komponent primárního okruhu:
> JE Temelín/1. blok − tlaková nádoba reaktoru z vnitřního povrchu zařízením SKIN a z vnějšího povrchu zařízením SK 187,
vnitřní části reaktoru zařízením TEKOR, obvodové svary jedné smyčky hlavního cirkulačního potrubí
> JE Temelín/2. blok − vnitřní části reaktoru zařízením TEKOR, svorníky a matice M 170 x 6 zařízením KOMAŠ, obvodové svary
jedné smyčky hlavního cirkulačního potrubí
> JE Dukovany/2. blok − tlaková nádoba reaktoru z vnitřního povrchu zařízením SKIN, hrdla tlakové nádoby z vnějšího povrchu
pomocí manipulátoru USK 213, svorníky a matice M 140 x 6 zařízením KOMAŠ
> JE Paks/2. blok − tlaková nádoba reaktoru z vnitřního povrchu zařízením SKIN
> JE Metsamor/2. blok − tlaková nádoba reaktoru z vnitřního povrchu zařízením SKIN
> JE Dukovany/1., 2. a 4. blok − obvodové svary hlavního cirkulačního potrubí jedné smyčky
> JE Dukovany/všechny bloky − nerezové vložky nátrubků HRK vířivými proudy
> JE Dukovany/1., 2. blok + JE Temelín/1., 2. blok − detekce vody mezi nerezovou vložkou a nátrubkem HRK ultrazvukovou
metodou
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zpráva o činnosti a stavu majetku
18
Všechny provozní kontroly proběhly v plánovaném rozsahu a v souladu s harmonogramem. Práce se zařízením SKIN na 1. bloku
JE Temelín byly díky mimořádnému nasazení pracovníků oproti plánu zkráceny o čtyři dny.
Metodou akustické emise bylo zkontrolováno 152 domovních zásobníků LPG v České republice a na Slovensku.
Výroba zařízení pro jaderné elektrárny – východní trhy
V uplynulém roce ŠKODA JS podepsala několik významných kontraktů v různých oblastech svého podnikání. Pro divizi Jaderné
zařízení měly klíčový význam:
Podepsání opce na dodávku 124 kusů pohonů ARK s projektovou životností 25 let pro maďarskou JE Paks
V roce 2004 ŠKODA JS uzavřela kontrakt na dodávku 76 pohonů ARK s projektovou životností 25 let pro JE Paks v Maďarsku.
Dodávky probíhaly po etapách a byly ukončeny v roce 2007. Daný kontrakt umožnil rozšířit produktovou řadu o další vlastní
sofistikovaný výrobek.
V návaznosti na připravované rozhodnutí maďarského odběratele o prodloužení životnosti JE Paks a na základě dobrých
zkušeností spolupráce, včetně dobrých referencí s již dodanými pohony, se JE Paks rozhodla uplatnit opci na dodávku dalších
124 kusů pohonů ARK. Dodatek k původní smlouvě, který rozšiřuje celkové množství již dodaných pohonů, byl podepsán
začátkem prosince 2008. Dodávky pohonů se uskuteční v letech 2010 až 2012. Jedná se o jeden z největších kontraktů na výrobu
zařízení společnosti v posledních letech.
Podepsání kontraktu na záměnu lineárních krokových pohonů LKP na JE Temelín
ŠKODA JS poskytne veškeré činnosti, spojené s výměnou pohonů typu LKP-M/1 za nejnovější třetí generaci LKP-M/3
s projektovou životností 40 let. Výměna umožní provoz nově dodaných pohonů po celou předpokládanou životnost obou bloků
VVER 1000. Součástí kontraktu je provedení projekčních prací, dodávka zařízení včetně řídicí elektroniky a náhradních dílů,
demontážní a montážní práce, dekontaminace a fragmentace demontovaného zařízení. Na vybrané komponenty byla poskytnuta
nadstandardní garanční doba v délce deseti let. Dodávky a montáž zařízení budou provedeny do roku 2012.
Podepsání kontraktu na dodávku utahováku svorníků reaktoru pro JE Mochovce a Bohunice
Počátkem roku 2008 byl ve ŠKODA JS vyroben utahovák svorníků hlavního přírubového spoje reaktoru pro JE Dukovany.
Finálním dodavatelem utahováku pro českou elektrárnu byla firma Siempelkamp Tensioning Systems. Dobrá spolupráce s tímto
partnerem pokračovala v roce 2008 uzavřením kontraktu na dodávku analogického utahováku pro slovenské jaderné elektrárny
Mochovce a Bohunice. V tomto případě se role obrátily − ŠKODA JS je hlavním dodavatelem a firma Siempelkamp Tensioning
Systems jejím subdodavatelem. Objem dodávky se liší od verze pro Dukovany větším rozsahem. Na žádost zákazníka bude
zařízení umožňovat přepravu mezi JE Mochovce a JE Bohunice. Dodávka se uskutečnila v první polovině roku 2009.
Výroba zařízení pro jaderné elektrárny – západní trhy
V druhé polovině roku 2008 ŠKODA JS podepsala významný kontrakt se společností Siempelkamp Tensioning Systems
na dodávku částí utahováku svorníků hlavního přírubového spoje tlakové nádoby jaderného reaktoru, určeného pro elektrárnu
Temelín. Společnost získala tento kontrakt na základě úspěšně realizované zakázky na dodávku analogického utahováku pro
jadernou elektrárnu Dukovany. Utahovák bude dodán zákazníkovi na JE Temelín v první polovině roku 2009 a následně použit
pro povolování a utahování hlavního přírubového spoje během pravidelné odstávky druhého bloku elektrárny.
V listopadu 2008 byl se společností Areva NP podepsán kontrakt na dodávku sušiče páry pro druhý blok švédské JE Oskarshamn.
Tato zakázka je součástí rozsáhlého projektu PLEX, jehož cílem je prodloužení životnosti a navýšení výkonu bloku. Podpisem
kontraktu ŠKODA JS převzala zodpovědnost za provedení pevnostních výpočtů, dopracování designu z pohledu výrobních
možností, nákup materiálu, výrobu zařízení a jeho dodávku na elektrárnu počátkem roku 2011. Úspěch v tomto tendru je
potvrzením pozice společnosti ŠKODA JS jako spolehlivého obchodního partnera a zároveň významného výrobce vnitřních částí
reaktoru BWR.
V roce 2008 byly zahájeny práce na unikátní zakázce − dodávka zařízení pro vyvážení vyhořelého paliva pro nově budovaný
3. blok jaderné elektrárny typu EPR ve francouzském Flamanville. Byly vypracovány projekty jednotlivých uzlů zařízení včetně
ověřovacích výpočtů v rozsahu stanoveném zadáním. Následně byly projekty jednotlivých uzlů zařízení rozpracovány do detailní
výrobní dokumentace a zahájena výroba horního víka prostupu, které bude dodáno na stavbu v polovině roku 2009.
Skladování vyhořelého jaderného paliva
Podepsáním dodatku ke kontraktu na výrobu a dodávku 34 kusů kontejnerů Constor®440/84 včetně vnitřního koše vlastního
designu Škoda se strategickým zákazníkem GNS Essen byla v polovině roku 2008 zahájena sériová výroba těchto kontejnerů pro
JE Kozloduj v Bulharsku. V témže roce byly dodány další čtyři kontejnery z celkového počtu 25 kusů typu Castor®440/84 M pro
druhý mezisklad vyhořelého paliva v lokalitě JE Dukovany.
Koncem roku 2008 byl dohodnut kontrakt na poslední dodávku deseti kusů kontejnerů Constor®RBMK pro litevskou JE Ignalina.
Tento typ kontejnerů je pro GNS vyráběn již od roku 1998. Do současné doby bylo dokončeno a předáno zákazníkovi více než
80 kusů kontejnerů tohoto typu.
19
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zpráva o činnosti a stavu majetku
Rok 2008 byl pro ŠKODA JS rekordní v celé historii výroby nejaderných dílů pro čerstvé palivové soubory. Dosud bylo vyrobeno
celkem 128 párů hlavic a patic pro firmu Westinghouse Columbia S.C. na JE Temelín a 42 párů pro Westighouse Sweden
na Jižněukrajinskou JE. Celkem tedy 170 párů hlavic a patic pro reaktory typu VVER 1000.
Investice
V roce 2008 ŠKODA JS vynaložila na nákup investičního majetku 99,8 mil. Kč, z toho 81,3 mil. Kč na nákup nových strojů
a zařízení a 11,6 mil. Kč na nákup IT techniky. Na opravy investičního majetku bylo vydáno 59,5 mil. Kč. Celkem ŠKODA JS v roce
2008 na nákup a opravy investičního majetku vynaložila 159,3 mil. Kč.
Do provozu byl uveden nový karusel SKIQ 25 CNC s celkovou hodnotou investice 32,1 mil. Kč. V rámci environmentálního
programu byla provedena rekonstrukce pracoviště kontrolní montáže v hodnotě 5,7 mil. Kč. Nové řešení pracoviště významně
snižuje prašnost v prostoru čisté montáže v reaktorové hale. Z realizovaných oprav byla nejrozsáhlejší oprava portálového
frézovacího stroje WPA 60 NC ve výši 18,2 mil. Kč.
Významnou investicí bylo také pořízení nové hrotové brusky Grindor za 4,2 mil. Kč. V rámci rozšíření aplikací na DNC síti
byly pořízeny dva nové seřizovací přístroje Zoller a instalován systém odepisování výroby, celkem za 3,2 mil. Kč. V oblasti
informačních technologií bylo nejvýznamnější pořízení a aktivace nového softwaru PDMS a I-DEAS a rozvoj softwaru CAD/CAM
pro projekční práce v oblasti jaderné energetiky, celkem za 9,6 mil. Kč.
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zpráva o činnosti a stavu majetku
20
Výzkum a vývoj
Úkoly výzkumu a vývoje v roce 2008 navázaly na trend předchozích let, který ověřil správnost jejich orientace z hlediska
strategických cílů společnosti. Ty směřují do čtyř hlavních jaderných oblastí a zůstávají prioritou i pro rok 2009:
> nové a inovované výrobky pro provozované jaderné elektrárny s cílem zvýšit jejich užitnou hodnotu pro provozovatele,
> oblast transportu a skladování vyhořelého jaderného paliva a odpadu s cílem rozšířit možnosti dodávek,
> servisní činnosti se zaměřením na vývoj speciálních zařízení a technologií pro diagnostiku, opravy a prodlužování životnosti
komponent jaderných elektráren,
> práce na reaktorech IV. generace k udržení kontaktu s perspektivními směry vývoje alternativních jaderně-energetických
zdrojů. Pozornost je zaměřena na materiály pro reaktory s fluoridovými solemi, určené k využití vyhořelého paliva
z provozovaných tlakovodních reaktorů.
Nejvýznamnější projekty v roce 2008:
> ověření technologie výroby speciálních kabelových průchodek a konektorů se skleněnými zátavy,
> komplexní analýza těsnění hlavního přírubového spoje reaktorů VVER,
> osvojení technologie speciálního galvanického pokovení vodičů pro lineární krokové pohony LKP-M,
> pokračování zkušebního provozu lineárního krokového pohonu 3. generace LKP-M/3,
> vývoj modernizovaného obslužného zařízení pro přírubové spoje horního bloku reaktoru VVER 1000,
> osvojení speciální technologie svařování Cu-Fe,
> experimenty s roztavenými fluoridovými solemi na neaktivní smyčce,
> zahájení prací na novém modulárním zařízení pro kontrolu tlakové nádoby reaktoru,
> vývoj doplňkových zařízení pro experimentální reaktory.
6
Struktura tržeb 2008
dle komodit za účetní jednotku (dle IFRS)
5
4
1
3
1
2
3
4
5
6
Investiční inženýring
Servis pro JE
Zařízení pro JE VVER
Zařízení pro západní JE
Skladování VJP
Ostatní
49,7 %
11,7 %
15,3 %
5,1 %
13,2 %
5,0 %
2
6
Struktura tržeb 2006–2008
dle komodit za účetní jednotku (dle IFRS)
4
1
3
1
2
3
4
5
6
Investiční inženýring
Servis pro JE
Zařízení pro JE VVER
Zařízení pro západní JE
Skladování VJP
Ostatní
47,4 %
9,3 %
21,2 %
4,9 %
14,3 %
2,9 %
2
5 1 2
Struktura tržeb 2006–2008
dle teritoria země určení za účetní jednotku (dle IFRS)
4
1
2
3
4
5
3
Amerika
Asie
Domácí trh
Střední a východní Evropa
Západní Evropa
1,6 %
3,7 %
65,7 %
25,1 %
3,9 %
21
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zpráva o činnosti a stavu majetku
5
Integrovaný systém managementu jakosti
a ochrany životního prostředí
Zajišťování jakosti zakázek
V roce 2008 pokračovaly práce na dlouhodobých zakázkách, významných z hlediska dodržování řady předpisů a legislativních
nařízení. Jednalo se zejména o americké předpisy NQA u zakázek na výrobu komponent čerstvého paliva pro firmu
Westinghouse, německé předpisy TRV 006 a ADR u zakázek kontejnerů na vyhořelé jaderné palivo pro GNS či francouzský
kód RCC-M a finské bezpečnostní směrnice YVL u zakázek na výrobu vnitřních částí a podpěrného kroužku reaktoru EPR pro
francouzskou společnost Areva NP.
Probíhaly činnosti na výrobě vyvážecího zařízení kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem pro JE Flamanville 3 ve Francii.
Zajištění jakosti u tohoto projektu je náročné vzhledem ke kombinovaným požadavkům francouzských konstrukčních kódů
RCC-M a RCC-E a německých předpisů KTA.
Nedílnou součástí zajišťování kvality bylo i v uplynulém roce hodnocení dodavatelů prostřednictvím auditů kvality. U jaderných
zakázek je zajištění kvality dodávek materiálu a služeb klíčovým předpokladem pro úspěšný průběh zakázek a pro spokojenost
zákazníků. V roce 2008 bylo provedeno celkem 36 auditů u tuzemských dodavatelů, ale také u dodavatelů ze Slovenské republiky,
Francie, Velké Británie a Německa.
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Integrovaný systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí
22
Certifikace a kvalifikace
Nejvýznamnější událostí v roce 2008 bylo získání certifikace systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, reprezentované
normou ČSN OHSAS 18001:2007. Celý proces byl završen úspěšným auditem, provedeným společnosti Det Norske Veritas. Rovněž
pravidelný dozorový audit celého systému řízení jakosti, ochrany životního prostředí i nově včleněné bezpečnosti práce byl
absolvován úspěšně. ŠKODA JS tak potvrdila připravenost a aktuálnost svého integrovaného systému řízení.
ŠKODA JS také úspěšně prošla dozorovým auditem ASME, provedeným společností HSB, a obhájila certifikace
AD-2000 Merkblatt HP0 (Výroba tlakových zařízení) a EN ISO 3834-2 (Tavné svařování kovových materiálů), provedené
společností TÜV NORD, a také certifikaci CEFRI pro francouzské jaderné elektrárny.
V roce 2008 se ve ŠKODA JS uskutečnily audity tří významných zákazníků − audit firmy GNS, provedený za účelem prodloužení
kvalifikace ŠKODA JS, audit společnosti Slovenské elektrárne, a.s. v souvislosti s plánovanou dostavbou Jaderné elektrárny
Mochovce a audit ČEZ, a. s., vztahující se k plánovaným servisním činnostem na JE Temelín a Dukovany.
Při žádném z auditů nebyl identifikován problém, který by vedl ke zrušení nebo pozastavení kvalifikace ŠKODA JS jako
dodavatele.
Na základě prověrky ze strany zákazníka GP NAEK „Energoatom“ byla společnost ŠKODA JS zařazena na seznam kvalifikovaných
dodavatelů pro výrobu a dodávku strojního a elektrického zařízení pro ukrajinské jaderné elektrárny. Udělená kvalifikace je
platná rovněž pro projekční práce na jaderném zařízení, hodnocení technické spolehlivosti životnostních zkoušek, rekonstrukce
zařízení reaktoroven, a pro bezpečnostní analýzy a výpočty v rámci prodlužování životnosti. V prosinci 2008 ŠKODA JS úspěšně
obhájila při dozorovém auditu certifikaci v oblasti výroby a dodávek tlakových zařízení pro Ruskou federaci v systému GOST-R
na další jednoleté období.
Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí je faktorem, který společnost ŠKODA JS plně respektuje. Environmentální chování společnosti je
předmětem zájmu řady zainteresovaných stran a může významným způsobem ovlivnit prosperitu podnikání. Přístup podniků
k životnímu prostředí hraje významnou roli při výběru obchodních partnerů nejen u zahraničních výběrových řízení, ale
v současnosti i u větších tuzemských firem. Z těchto důvodů jsou environmentální aspekty začleněny do podnikatelské strategie
i do každodenního řízení dobrovolných nástrojů, které jsou doporučovány mezinárodními organizacemi a environmentální
politikou Evropské unie či jednotlivých členských států.
Při vlastním výběrovém řízení na dostavbu elektrárny Mochovce prokázala ŠKODA JS, že v oblasti environmentálního chování
a přístupu je připravena být rovnocenným partnerem mezinárodních společností.
Technická kontrola výroby
Přístrojové vybavení a znalosti personálu odpovídají světovým parametrům a umožňují provést všechny požadované kontroly
a zkoušky podle mezinárodních norem a kódů při plnění náročných zakázek jaderného programu pro tuzemské i zahraniční
zákazníky.
Pracoviště Technické kontroly je vybaveno novými přístroji, které rozšířily možnosti kontrol a měření:
> souřadnicový mobilní měřicí systém METRONOR, umožňující přesné měření velkých rozměrů až do 30 m s přesností měření
+ 0,03 mm/6 m,
> mobilní spektrometr BELEC Compact Port – velmi přesný optický emisní spektrometr pro analýzu chemického složení
kovových materiálů,
> videoskop XLG3 – v současnosti jeden z nejmodernějších přístrojů pro nepřímou vizuální kontrolu s možností měření.
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Integrovaný systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí
23
Akreditované zkušební laboratoře
V průběhu roku 2008 proběhl dozorový audit pracovníků Českého institutu pro akreditaci (ČIA) ve zkušební laboratoři
Defektoskopie. Audit nezjistil žádné neshody, veškeré činnosti a dokumentace byly v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC
17025:2005. Průběžně byly po pěti letech prodlužovány certifikace dle uvedené normy a po třech letech dle SNT-TC-1A v souladu
s požadavky ASME Code. Pokračovaly defektoskopické kontroly kontejnerů Castor a Constor, vnitřních částí reaktoru EPR pro JE
Olkiluoto. Kontroly byly prováděny také na kompletech pohonů PRO-M a LKP-M, kanálech měření neutronového toku KNI-LM
a KNI-401, dále pak na hlavicích a paticích pro čerstvé palivo VVER 440 a VVER 1000. Kromě uvedených zakázek laboratoř
prováděla defektoskopické kontroly pro externí zákazníky.
Pravidelná dozorová návštěva pracovníků ČIA ve zkušební laboratoři Provozní kontroly jaderných reaktorů nezjistila žádné
neshody. Činnost týmu provozních prohlídek je popsána v kapitole Servis pro jaderné elektrárny (str. 17–18).
Na zajišťování jakosti se podílejí také Materiálové laboratoře, které již druhým rokem pracovaly ve firmě jako akreditovaná
zkušební laboratoř č. 1411.3. Akreditace byla udělena Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení plnění
akreditačních kritérií dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Integrovaný systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí
24
Kromě akreditovaných zkušebních postupů, kterými jsou zkoušky mechanických vlastností, metalografické zkoušky kovových
materiálů, zkoušky odolnosti proti mezikrystalové korozi korozivzdorných ocelí a nedestruktivní stanovení podílu feritické fáze
v austenitických svarových kovech a duplexních ocelích, se v materiálových laboratořích provádí také vakuové pájení a žíhání
a další činnosti, související s materiálovou problematikou výrobních zakázek a s řešením úkolů technického rozvoje.
Rozvoj informačních technologií
V souvislosti se zahájením projektu Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce a vznikem nové divize Servis JE byly zahájeny práce
na postupné revizi dokumentace IMS. Harmonogram revizí systémové dokumentace předpokládá kompletní aktualizaci
dokumentace IMS v souladu s nově vytvořenou metodikou v průběhu příštích dvou let. Uvedený projekt dává předpoklad dalšího
rozvoje elektronického řízení interní i externí dokumentace (Document Management System) s extenzivním využitím platformy
Lotus Notes.
Na staveništi JE Mochovce byla vybudována pobočka, vybavená výpočetní technikou a bezpečným spojením s mateřskou
společností v Plzni. Také projekt Údržba logického celku Reaktorovna si vyžádal rozšíření činností a vybavení na lokalitách
JE Temelín a Dukovany.
ERP RAMSES je integrovaný manažerský informační systém, který slouží ve společnosti k řízení všech hlavních procesů,
od vedení účetnictví, přes skladové hospodářství po obchodní činnosti. Bylo zprovozněno řešení, jehož cílem je automatizace
vstupu dat z výroby prostřednictvím stacionárních zařízení vybavených snímačem čárového kódu, on-line přenos těchto údajů
do specializovaného aplikačního serveru (kontrola, archivace) a následné předání dat nadřazenému podnikovému informačnímu
systému RAMSES ERP.
Ve společnosti se uskutečnila analýza dat ERP systému RAMSES a následně návrh a tvorba sestav s využitím funkcionality
nástroje Oracle Business Inteligence. Cílem tohoto data-miningu bylo zlepšení přístupu k datům a větší komfort práce s daty,
uloženými v ERP. Tyto sestavy jsou určeny pro širší management společnosti.
Byl pořízen nový licenční a DTB server a nové pracovní stanice pro práci v systémech CAD/CAM/CAE. V rámci obnovy hardware
bylo zakoupeno 42 osobních počítačů, 59 notebooků a 26 pracovních stanic. Průběžně byl modernizován software PDMS,
AutoCAD, I-DEAS a další produkty.
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Integrovaný systém managementu jakosti a ochrany životního prostředí
25
Náročné úkoly naše společnost úspěšně plní zejména díky týmu schopných
a výkonných zaměstnanců, kteří se ztotožňují s její vizí. Jenom s lidmi,
kteří přistupují ke své práci s plnou zodpovědností, je možné dosahovat
dobrých ekonomických výsledků.
Zaměstnanecká politika
Vzhledem k rostoucí potřebě nových zaměstnanců pro realizaci nově uzavřených významných projektů a zakázek byla zaměstnanecká
politika zaměřena na získávání pracovníků s kvalifikací pro jadernou energetiku. Na základě spolupráce se Západočeskou univerzitou
a za podpory specialistů z řad ŠKODA JS byla na univerzitě nově otevřena výuka s jaderným zaměřením.
Samozřejmostí zůstává neustálé prohlubování odborné úrovně stávajících zaměstnanců společnosti.
Vývoj zaměstnanosti
Ve společnosti pracovalo ke konci roku 764 zaměstnanců, průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2008 byl 775.
Ve společnosti včetně její dceřiné společnosti pracovalo ke konci roku 819 zaměstnanců, průměrný přepočtený počet zaměstnanců
včetně dceřiné společnosti byl 830.
Ve srovnání s rokem 2007 vzrostl podíl vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců na 34,8 %.
Kvalifikace a vzdělávání
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zaměstnanecká politika
26
V souvislosti s prohlubováním kvalifikace zaměstnanců byla na vzdělávání v roce 2008 vynaložena částka ve výši 3 686 355 Kč.
Vzdělávání bylo zaměřeno především na odborné semináře týkající se jaderné energetiky, ekonomické problematiky a obchodních
dovedností. V jazykových kurzech jsou prohlubovány jazykové znalosti, pravidelně se konají školení a certifikace zaměstnanců,
vyplývající ze závazných vyhlášek a norem. Opětovně byl realizován vzdělávací program pro mladé klíčové zaměstnance.
V roce 2008 každý zaměstnanec společnosti absolvoval v průměru 1,67 dne vzdělávání.
Sociální program
Ve společnosti byla v roce 2008 stanovena pracovní doba 37,5 hodiny týdně.
Zaměstnavatel přispívá na penzijní připojištění zaměstnancům částkou 500 Kč měsíčně.
Pro zaměstnance, kteří pracují ve ztíženém pracovním prostředí, zajišťuje zaměstnavatel rekondiční rehabilitační péči
s poskytnutím pracovního volna.
Společnost poskytuje zaměstnancům týden dovolené nad základní výměru dovolené dle zákoníku práce.
Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti déle než 5 let, poskytuje zaměstnavatel při prvním skončení pracovního poměru
po nabytí nároku na důchod jubilejní odměnu.
Zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům příspěvek za první tři dny pracovní neschopnosti.
Zaměstnavatel vytváří sociální fond pro uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců.
Čerpání sociálního fondu v roce 2008 (v tis. Kč)
Příspěvek na stravování
Dětské a rodinné rekreace
Příspěvek na rehabilitační péči
Příspěvek na preventivní očkování proti chřipkové epidemii
Nákup vitaminů pro zaměstnance
Sportovní, kulturní a další činnost
Celkem
304
149
151
18
323
148
1 093
Přepočtený stav zaměstnanců v letech
2000–2008 (koncový stav k 31. 12.)
Fluktuace zaměstnanců v letech (%)
2003–2008 (k 31. 12.)
1 200
6,00
1 000
5,00
800
4,00
600
3,00
400
2,00
200
1,00
2000 2001 2002
(1 207) (1 042) (815)
2003
(735)
2004 2005 2006 2007 2008
(731) (731) (753) (752) (775)
2003
(3,40)
2004
(2,32)
2005
(3,55)
2006
(3,18)
2007
(4,79)
2008
(3,10)
Věková struktura zaměstnanců
k 31. 12. 2008
1
4
2
1
2
3
4
Do 30 let
31–40
41–50
51 let a výše
14,7 %
21,4 %
26,8 %
37,1 %
3
1
2
4
Struktura dosaženého vzdělání zaměstnanců
ŠKODA JS a.s. k 31. 12. 2008
1
2
3
4
3
Základní
Střední odborné a vyučení
Úplné střední
Vysokoškolské
2,6 %
24,1 %
38,5 %
34,8 %
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zaměstnanecká politika
27
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Komentář k finančnímu hospodaření
28
Společnost ŠKODA JS dosáhla v roce 2008 dle mezinárodních standardů
(IFRS) hospodářských výsledků srovnatelných s rokem předchozím, její
finanční situace byla stabilizovaná.
Komentář k finančnímu hospodaření
Úvodem
Společnost ŠKODA JS a.s. dosáhla dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) v roce 2008 hospodářských výsledků
srovnatelných s rokem předchozím. Zisk za účetní období byl v obou letech cca 132 mil. Kč, v roce 2008 bylo ale k jeho dosažení
nutno zvýšit tržby o 12,65 %. Při tomto nárůstu tržeb se provozní zisk zvýšil jen o 8,3 %. Příčinou nižší výnosnosti je jiná struktura
realizovaných obchodních případů, v níž bylo menší zastoupení výrobních zakázek s vyšší přidanou hodnotou. Uvedený nárůst
hrubého zisku potom spotřebovalo vyšší skutečné zdanění, způsobené nárůstem odložené daně.
Finanční situace společnosti, financování projektů a pojištění
Zvýšení zakázkové náplně společnosti ŠKODA JS v uplynulém roce znamenalo zvýšenou potřebu záručních linek u bank. Kromě
prolongace existujících záručních a kontokorentních linek (UniCredit Bank Czech Republic) byly navýšeny linky u Citibank a dále
vyjednány nové linky s bankou Calyon. V rámci těchto linek došlo v průběhu roku 2008 k vystavení několika desítek bankovních
záruk. Hodnota bankovních záruk vystavených za naši společnost ve výše uvedených bankách a dále v ČSOB a Komerční bance
tak dosáhla k 31. 12. 2008 výše téměř 1,6 miliardy Kč.
V důsledku nepříznivého makroekonomického vývoje ve světě byl finanční systém České republiky v roce 2008 zasažen poklesem
důvěry klientů ve stabilitu institucí, nejistotou ohledně expozic vůči zahraničním mateřským společnostem i růstem rizikové
averze vůči regionu střední a východní Evropy. To mělo pro většinu klientů bank za následek přísnější podmínky při poskytování
úvěrů i zvýšení ceny poskytovaných bankovních produktů.
I za této situace se společnosti ŠKODA JS podařilo s bankami dohodnout relativně nízkou průměrnou cenu čerpaných peněžních
prostředků a poplatků za vystavení bankovních záruk. V tom se odráží vysoký finanční kredit naší firmy, který společnost drží
nejen díky pozitivním finančním výsledkům, ale také díky splnění následujících skutečností:
> společnost má za sebou úspěšnou historii v rámci svého segmentu, podloženou velice dobrými referencemi,
> společnost má silný a stabilní lokální management, který je schopen prosazovat své strategické záměry a úspěšně rozvíjet
podnikatelský záměr společnosti,
> ŠKODA JS je součástí mezinárodní skupiny, má však možnost a schopnost působit na trzích autonomně,
> ŠKODA JS má velice silné postavení na domácím trhu a rovněž významnou pozici na trzích střední a východní Evropy,
> společnost je schopna úspěšně spolupracovat s významnými světovými hráči v oblasti jaderné energetiky.
29
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Komentář k finančnímu hospodaření
Finanční situace společnosti ŠKODA JS v roce 2008 byla stabilizovaná, a to zejména díky pozornosti, kterou společnost dlouhodobě
věnuje vyrovnaným platebním podmínkám u kontraktů uzavíraných jak s hlavními zákazníky, tak i recipročně s významnými
subdodavateli. Dobrá bilance salda příjmů a výdajů byla po celý rok ovlivňována zejména pozitivním saldem cash-flow z projektů
Obnova SKŘ Dukovany M3-M5 a M1-M2, a dále ve druhé polovině roku přijetím záloh z projektu na dodávku 34 kusů kontejnerů
typu Constor pro německého zákazníka, firmu GNS Essen (konečné místo určení JE Kozloduj). Do této bilance přispěly také dílčí
platby v souvislosti s realizací projektů pro zákazníky Areva (vnitřní části reaktoru EPR a manipulátor) a EdF (vyvážecí zařízení).
Po většinu kalendářního roku tak financování společnosti nevykazovalo větší potřebu dodatečných externích finančních zdrojů
a docházelo pouze ke krátkodobému čerpání kontokorentních úvěrů. Celková výše úrokových finančních nákladů z těchto úvěrů
dosáhla za rok 2008 hodnoty 1,290 tis. Kč.
V oblasti pojištění a pojistné problematiky rozvíjela ŠKODA JS další spolupráci se svým hlavním pojišťovacím makléřem,
společností Renomia a.s. Na základě aktuální analýzy pojistných rizik bylo rozhodnuto o zkvalitnění podmínek pojištění majetku,
který byl pojištěn na novou cenu, dále pojištění nedokončené výroby i rozšíření pojistného krytí na všechna rizika (all risks).
V souvislosti se zahájením přípravných činností, spojených s dostavbou 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce, byla do
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zahrnuta dceřiná společnost ŠKODA SLOVAKIA, a.s. Další pojistné
smlouvy byly v průběhu roku za výhodných podmínek prolongovány na další období (např. pojištění přepravy). ŠKODA JS
ve spolupráci s Renomia a.s. a Českým jaderným pojišťovacím poolem dále rozšiřovala identifikaci možných jaderných rizik,
hrozících v souvislosti s rozšiřující se servisní a dodavatelskou činností společnosti, a způsoby jejich ošetření prostřednictvím
pojistných produktů.
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Komentář k finančnímu hospodaření
30
V roce 2008 získala ŠKODA JS pozici výhradního dodavatele údržby pro
primární část elektráren Dukovany a Temelín. Společnost se tak přiblížila
svému cíli: stát se nejvýznamnějším partnerem v oblasti servisu pro
provozovatele českých jaderných elektráren.
Zajišťování měnových rizik
V roce 2008 společnost, podobně jako v uplynulých letech, využívala k zajišťování měnových rizik, vyplývajících z možného
poklesu hodnoty cizích měn vůči české koruně, standardní finanční deriváty. Nejvíce využívány byly opět měnové forwardy
a swapy, při nichž byl sjednán prodej nebo nákup cizí měny za pevný kurz vůči Kč s vypořádáním v konkrétní den v budoucnu,
a to v souladu s očekávanými budoucími peněžními toky v cizí měně.
Zisk z těchto transakcí, vzniklý z rozdílu mezi aktuálním tržním kurzem cizí měny a kurzem, za který byly cizí měny skutečně
prodávány, činil v roce 2008 celkem 77,6 mil. Kč. Jde o dosud největší roční zisk z vypořádaných finančních derivátů v historii
zajišťování měnových rizik v naší společnosti. Pokud by vše bylo účtováno bez použití principů zajišťovacího účetnictví, jednalo
by se o zaúčtovaný zisk. Velká část vypořádaných derivátů byla klasifikována jako deriváty zajišťovací, které se projeví v zisku
až v roce 2009 nebo později. Proto byl dopad ve výsledku hospodaření o něco nižší, a to +46,6 mil. Kč. Větší část tohoto zisku se
projevila zvýšením tržeb u konkrétních zakázek (účet 605) a tedy zlepšením provozního výsledku hospodaření, menší část se
projevila ve finančním výsledku hospodaření.
Nominální hodnota všech nevypořádaných finančních derivátů k 31. 12. 2008 byla 718 mil. Kč. Znamená to závazek společnosti
prodat zhruba 27,1 mil. EUR během let 2009 a 2010. Tržní ocenění těchto nevypořádaných finančních derivátů k 31. 12. 2008 činilo
-10,6 mil. Kč (přitom ještě na konci předchozího roku to bylo +61,1 mil. Kč). Jen menší část tohoto ocenění, tj. částka -3,3 mil. Kč,
která nesouvisela se zajišťovacími deriváty, byla zahrnuta do finančního výsledku hospodaření roku 2008. K výraznému snížení
ocenění ve srovnání s koncem roku 2007 došlo zejména z důvodů nečekaně silného oslabení kurzu koruny ve druhé polovině
roku 2008, kdy koruna ztratila vůči EUR asi 17 % ze své hodnoty.
Závěrem
Společnost ŠKODA JS v roce 2008 dosáhla výsledků hospodaření, které jí svým plánem stanovili akcionáři. Očekávaný růst trhu
dodávek pro jadernou energetiku v důsledku zahájení výstavby několika jaderných elektráren v Evropě i dalších teritoriích je
reálným předpokladem udržení dobrých výsledků hospodaření také v dalších letech.
Jan Kleisner
finanční ředitel
31
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Komentář k finančnímu hospodaření
Drtivá většina transakcí v cizích měnách, realizovaných na finančních trzích, proběhla formou vypořádání finančních derivátů,
přičemž prodej cizích měn, zejména EUR, výrazně převažoval nad jejich nákupem. Saldo mezi prodeji a nákupy cizích měn
činilo v roce 2008 495,5 mil. Kč. Celkový nominální obrat všech vypořádaných finančních derivátů v roce 2008 mírně přesáhl
hodnotu 1,9 miliardy Kč. V menší míře byly cizí měny prodávány nebo nakupovány i za aktuální tržní kurz, celkový obrat těchto
„spotových“ transakcí byl asi 136 mil. Kč.
Zpráva auditora
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone +420 222 123 111
Fax
+420 222 123 100
Internet
www.kpmg.cz
Zpráva auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA JS a.s.
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ŠKODA JS a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2008, výkazu zisku a ztráty
přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok 2008 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu
použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ŠKODA JS a.s. jsou uvedeny v bodě 1
přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zpráva auditora
32
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti
ŠKODA JS a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením
účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné
účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se
zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám,
které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 24185.
KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.
IČ 49619187
DIČ CZ49619187
Živnostenská banka
Praha 1
č.ú./account no.
466016004/0400
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
společnosti ŠKODA JS a.s. k 31. prosinci 2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2008
v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze, dne 20. března 2009
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení číslo 71
Karel Růžička
Partner
Osvědčení číslo 1895
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zpráva auditora
33
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
34
Společnost ŠKODA JS v roce 2008 dosáhla výsledků hospodaření, které jí
svým plánem stanovili akcionáři. Očekávaný růst trhu dodávek pro jadernou
energetiku je předpokladem dobrých výsledků hospodaření i v dalších letech.
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
Výkaz zisku a ztráty
(v celých tisících Kč)
TEXT
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
III.1.
III.2.
F.
F.1.
F.2.
G.
IV.
H.
*
VI.
J.
IX.
L.
X.
N.
XI.
0.
*
Q.
Q.1.
Q.2.
**
***
****
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
− splatná
− odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním
Skutečnost v účet. obd.
2008
2007
2 839 647
2 596 012
2 395 539
2 413 295
434 775
182 137
9 333
580
2 350 085
2 098 170
1 154 262
853 438
1 195 823
1 244 732
489 562
497 842
451 220
421 716
340 425
309 067
1 734
1 411
100 716
104 042
8 345
7 196
537
2 781
31 957
26 776
1 459
275
153
191
1 306
84
4 828
55
4 828
-58 051
31 074
58 961
32 643
33 555
18 495
7 449
1 290
81 436
112 377
-9 722
8 988
1 164
7 824
13 933
13 933
22 921
55
-93 349
17818
23 065
134 891
46 264
46 264
19 205
16 889
8 782
356
77 944
53 196
35 490
43 474
32 613
10 861
126 907
126 907
170 381
35
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
Označ.
Rozvaha
(v celých tisících Kč)
Označ.
B.
B. I.
B. I.
B. II.
B. II.
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
36
AKTIVA
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B. III.
B. III. 1.
2.
C.
C I.
C. I.
1.
2.
3.
C. II.
C. II. 1.
2.
3.
4.
C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
D. l.
D. I.
1.
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Ocenitelná práva
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary
Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky − ovládající a řídící osoba
Stát − daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peníze
Účty v bankách
Krátkodobé cenné papíry a podíly
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Brutto
5 610 107
1 477 708
83 435
62 035
19 707
1 600
93
1 339 560
29 023
1 266 449
1 863
14 895
24 785
2 545
54 713
8 934
45 779
4 122 974
3 033 493
368 652
1 861 855
802 986
146 930
22 321
124 124
485
561 161
332 583
53 860
58 342
95 748
1 474
19 154
381 390
362
381 028
9 425
9 425
31. 12. 2008
Korekce
-1 281 227
-1 236 309
-71 412
-52 287
-18 022
-1 103
-1 164 897
-4 255
-1 158 202
-856
-1 584
-44 918
-23 377
-23 377
-21 541
-6 952
-14 589
Netto
4 328 880
241 399
12 023
9 748
1 685
497
93
174 663
24 768
108 247
1 007
14 895
24 785
961
54 713
8 934
45 779
4 078 056
3010 116
345 275
1 861 855
802 986
146 930
22 321
124 124
485
31. 12. 2007
Netto
3 809 429
160 792
4 765
1 722
1 901
10
1 132
102 330
16 052
68 274
1 072
4 509
11 292
1 131
53 697
7 918
45 779
3 638 387
2 399 874
240 760
1 427 080
732 034
247 672
23 496
214 124
10 052
539 620
325 631
53 860
58 342
95 748
1 474
4 565
381 390
362
381 028
779 174
479 205
103 460
49 804
92 644
2 833
51 228
211 667
771
210 896
9 425
9 425
10 250
10 250
A.
A.
A.
A.
A.
I.
I.
II.
II.
1.
1.
2.
3.
A. III.
A. III. 1.
2.
A. IV.
A. IV. 1.
A. V.
B.
B. l.
B. I.
1.
2.
3.
B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C. l.
C. I.
1.
2.
PASIVA
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Dlouhodobé přijaté zálohy
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát − daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
31. 12. 2008
4 328 880
1 000 807
550 000
550 000
147 060
111 696
50
35 314
71 678
69 639
2 039
218 136
218 136
13 933
3 321 818
68 269
19 489
31. 12. 2007
3 809 429
1 160 017
550 000
550 000
174 111
111 696
50
62 365
64 425
63 294
1 131
244 574
244 574
126 907
2 631 783
112 084
58 864
48 780
584 864
53 220
496 419
47 463
446 153
581 801
137
2 926
2 668 685
688 848
46 428
19 115
9 762
1 870 376
18 756
15 400
6 255
175
6 080
2 803
2 023 280
565 990
33 214
23 462
10 739
1 292 063
90 027
7 785
17 629
175
17 454
37
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
Označ.
Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2008
(v celých tisících Kč)
A.1
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.*
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
38
A.2
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
A.**
A.3
A.4
A.5
A ***
B.1
B.2
B.3
B***
C.1
C.1.1.
C.1.2.
C***
Peněžní toky z provozní činnosti
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
Odpisy stálých aktiv
Změna stavu opravných položek a rezerv
Zisk z prodeje stálých aktiv
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami oběžných prostředků
a mimořádnými položkami
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv
Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv
Změna stavu zásob
Změna krátkodobého finančního majetku
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
Úroky vyplacené
Úroky přijaté
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Půjčky a úvěry spřízněným osobám, změna stavu investic
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Změna stavu vlastního kapitálu
Přímé platby na vrub fondů
Vyplacené dividendy
Čisté peněžní toky z finanční činnosti
Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku
2008
2007
22 921
-3 916
60 276
-57 880
-153
-6 159
170 381
-75 190
26 776
-93 349
-191
-8 426
19 005
360 327
281 381
695 425
-616 479
0
379 332
-1 290
10 701
-2 828
385 915
95 191
118 549
-151 817
369 863
-145 761
46 264
213 740
-356
8 782
-60 017
162 149
-119 853
153
9 600
-70 100
-55 269
191
-4 650
-59 728
-146 092
-1 092
-145 000
-146 092
169 723
211 667
381 390
-148 025
-1 025
-147 000
-148 025
-45 604
257 271
211 667
Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone +420 222 123 111
Fax
+420 222 123 100
Internet
www.kpmg.cz
Zpráva auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA JS a.s.
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ŠKODA JS a.s. („Společnost“), tj. rozvahy k 31. prosinci 2008, výkazu
zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok 2008 a přílohy této účetní závěrky,
včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě
číslo 1 přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. S výjimkou skutečnosti popsané
v odstavci Zdůvodnění výroku s výhradou, jsme audit provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje
významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám,
které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol společnosti je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých
účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové vypovídací schopnosti účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Obchodní rejstřík vedený
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 24185.
KPMG Česká republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.
IČ 49619187
DIČ CZ49619187
Živnostenská banka
Praha 1
č.ú./account no.
466016004/0400
39
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy a s Mezinárodními standardy finančního
výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán společnosti ŠKODA JS a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout,
zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět přiměřené účetní odhady.
Zdůvodnění výroku s výhradou
Standard IAS 24 vyžaduje zveřejnění názvu konečné ovládající strany společnosti v příloze účetní závěrky, pokud taková strana
existuje. Společnost v bodě 1 přílohy účetní závěrky zveřejnila společnost OAO OMZ jako nejvyšší mateřskou společnost. Nebyli
jsme schopni se ujistit, zda OAO OMZ byla konečnou ovládající stranou za roky končící 31. prosince 2007 a 2008. Z tohoto důvodu
jsme nebyli schopni posoudit, zda zveřejnění v bodě 25 přílohy ve vztahu k zůstatkům a transakcím se spřízněnými stranami jsou
dostatečná.
Výrok s výhradou
Podle našeho názoru, s výhradou případných úprav zveřejnění, jak je popsáno v odstavci Zdůvodnění výroku s výhradou, účetní
závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti ŠKODA JS a.s.
k 31. prosinci 2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2008 v souladu s účetními předpisy
platnými v České republice a Mezinárodními standardy finančního výkaznictví ve znění přijatém EU.
V Praze, dne 3. dubna 2009
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce
40
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Osvědčení číslo 71
Karel Růžička
Partner
Osvědčení číslo 1895
Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS)
Konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008
(údaje v tis. Kč)
Bod
2008
2007
7
8
8, 9
386 462
398 242
788 130
24 679
376 613
4 410
798 671
1 827
9 748
2 788 782
226 325
627 215
429 928
23 264
292 201
51 095
456 560
2 838
10 153
2 119 579
11
12
8, 13
26
8
8
12 406
259 349
45 779
485
20 746
198 837
537 602
3 326 384
5 260
179 545
45 779
10 052
23 496
418 308
682 440
2 802 019
14
14, 26
14
14
16
624 440
15 400
14 818
932 337
49 738
1 636 733
440 009
0
54 641
423 797
52 027
970 474
14
14, 26
14
15
769
137
274 817
77 885
353 608
1 471
0
389 302
51 323
442 096
550 000
178 201
607 842
1 336 043
3 326 384
550 000
214 563
624 886
1 389 449
2 802 019
10
8, 26
8
8
8
41
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS)
AKTIVA
OBĚŽNÁ AKTIVA
Peníze a peněžní ekvivalenty
Pohledávky − finanční
Nevyfakturované částky odběratelům
Daňové pohledávky − daň z příjmů splatná
Zásoby
Pohledávky z derivátových operací
Ostatní nefinanční pohledávky
Ostatní oběžná aktiva − finanční
Ostatní oběžná aktiva − nefinanční
Oběžná aktiva celkem
DLOUHODOBÁ AKTIVA
Nehmotná aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Realizovatelná finanční aktiva
Dlouhodobé pohledávky z derivátových operací
Ostatní dlouhodobé pohledávky − finanční
Ostatní dlouhodobé pohledávky − nefinanční
Dlouhodobá aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Závazky − finanční
Závazky z derivátových operací
Ostatní závazky − finanční
Ostatní závazky − nefinační
Rezervy
Krátkodobé závazky celkem
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Ostatní dlouhodobé závazky − finanční
Závazky z derivátových operací
Ostatní dlouhodobé závazky − nefinanční
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky celkem
VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál
Kapitálové a ostatní fondy
Nerozdělený zisk
Vlastní kapitál celkem
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM
Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2008
(údaje v tis. Kč)
Bod
17
Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb
Ostatní tržby
Tržby
Spotřeba materiálu a služeb
Změna stavu zásob hotové a nedokončené výroby
Zaměstnanecké požitky
Odpisy
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní zisk
Finanční výnosy
Finanční náklady
Zisk před zdaněním
Daň z příjmu
Zisk po zdanění
Čistý zisk na akcii
18
19
11, 12
20
20
21
21
15
24
2008
3 089 162
9 333
3 098 495
-2 380 378
-21 734
-476 248
-45 051
128 855
-138 985
164 954
7 167
-1 391
170 730
-38 903
131 827
240
2007
2 742 149
2 563
2 744 712
-2 154 035
17 788
-443 252
-36 140
104 036
-80 821
152 288
8 799
-670
160 417
-27 785
132 632
241
Nerozdělený
zisk
Celkem
641 782
-2 427
-147 000
1 414 460
0
-147 000
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS)
42
Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2008
(údaje v tis. Kč)
Stav k 1. lednu 2007
Příděl ze zisku do zákonného rezervního fondu
Vyplacené dividendy
Kurzové rozdíly vztahující se ke konsolidaci zahranční
jednotky
Ostatní pohyby nezaúčtované ve výkazu zisku a ztráty
− finanční deriváty
Čisté zisky nevykázané ve výkazu zisku a ztráty
Čistý zisk za rok
Stav k 31. prosinci 2007
Příděl ze zisku do zákonného rezervního fondu
Vyplacené dividendy
Kurzové rozdíly vztahující se ke konsolidaci zahranční
jednotky
Ostatní pohyby nezaúčtované ve výkazu zisku a ztráty
− finanční deriváty
Čisté zisky nevykázané ve výkazu zisku a ztráty
Čistý zisk za rok
Stav k 31. prosinci 2008
Základní
kapitál
Zákonný
rezervní fond
550 000
0
0
64 647
2 427
0
Kapitálové
a ostatní
fondy
158 031
0
0
0
0
0
-101
-101
0
0
0
550 000
0
0
0
0
0
67 074
6 830
0
-10 542
-10 542
0
147 489
0
0
0
-101
132 632
624 886
-6 830
-145 000
-10 542
-10 643
132 632
1 389 449
0
-145 000
0
0
0
2 959
2 959
0
0
0
550 000
0
0
0
73 904
-43 192
-43 192
0
104 297
0
2 959
131 827
607 842
-43 192
-40 233
131 827
1 336 043
Konsolidovaný výkaz cash flow za rok končící 31. prosince 2008
(údaje v tis. Kč)
2008
170 730
45 051
-176
-5 776
-2 289
2 959
5 776
-2 513
213 762
2007
160 417
36 140
-197
-8 129
-56 911
5 198
8 129
-61 689
82 958
Změny pracovního kapitálu:
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
Změna stavu zásob
Změna stavu závazků z provozní činnosti
Změna stavu ostatních oběžných aktiv a závazků
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
Čisté peněžní toky z provozní činnosti
-247 302
-84 412
684 172
-22 870
0
543 350
-186 742
-162 397
271 718
354 097
46 264
405 898
Investiční činnost:
Výdaje na nákup dlouhodobého majetku
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku
Peněžní toky z investičních činností
-132 001
176
-131 825
-91 448
197
-91 251
Finanční činnost:
Změna stavu úvěrů, půjček a dlouhodobých závazků
Splátky závazků z finančního leasingu
Vyplacené dividendy
Peněžní toky z finančních činností
Čistá změna peněz a peněžních prostředků
Peníze a peněžní prostředky na začátku období
Peníze a peněžní prostředky na konci období
-104 707
-1 681
-145 000
-251 388
160 137
226 325
386 462
-219 870
-8 276
-147 000
-375 146
-60 499
286 824
226 325
43
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS)
Čistý zisk před zdaněním
Odpisy
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku a fin. investic
Přijaté/zaplacené úroky
Změna stavu rezerv
Ostatní nepeněžní operace
Přijaté/zaplacené úroky
Placená daň z příjmu
Provozní cash flow před změnami pracovního kapitálu
Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s. k 1. 1. 2009
Valná hromada
Interatomenergo M.CH.O.
Představenstvo ŠKODA JS a.s.
Dozorčí rada ŠKODA JS a.s.
Generální ředitel
ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s.
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s. k 1. 1. 2009
44
Kancelář generálního ředitele
Ekonomika
Divize D1
Inženýring JE
Úsek
Finance
Úsek
Prodej a marketing
Divize D2
Servis JE
Úsek
Business Controlling
Úsek
Nákup
Divize D3
Jaderné zařízení
Úsek
Personalistika
Úsek
Technika
Divize D4
SKŘ JE
Úsek
Management jakosti
Seznam použitých zkratek
ARK
ASME
BWR
CAD/CAM
CAE
CAS
CEFRI
CNC
Cu-Fe
ČEZ, a. s.
ČIA
ČSN EN ISO
ČSN EN ISO/IEC
ČSN OHSAS
ČSOB
ČVÚT
DIČ
DNC
DTB
EdF
EPR
ERP RAMSES
EUR
FJFI
GCHWR
GNB
GNS
GOST-R
GP NAEK
HRK
HSB
IČ
I-DEAS
IFRS
IMS
ISO
IT
ITER
JE
Kč
KNI
akciová společnost
německá certifikace pro výrobu tlakových nádob
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord européen relatif au
transport international des marchandises Dangereuses par Route)
havarijní, regulační, kontrolní (tyče)
Sdružení amerických strojních inženýrů (American Society of Mechanical Engineers)
varný reaktor (boiling water reactor)
Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing (počítačem podporované navrhování/
počítačem podporovaná výroba)
počítačem podporované konstruování (Computer Aided Engineering)
české účetní standardy (Czech Accounting Standards)
Comité français de certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du personnel travaillant
sous Rayonnements Ionisants
číslicové řízení počítačem (Computerized Numerical Control)
měď-železo
České energetické závody
Český institut pro akreditaci
Certifikace systému managementu jakosti v procesech svařování
norma pro akreditaci zkušebních laboratoří
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Československá obchodní banka
České vysoké učení technické
daňové identifikační číslo
přímé propojení obráběcích CNC strojů s počítačem (Direct Numerical Control)
databáze
Électricité de France
evoluční energetický reaktor (Evolutionary Power Reactor)
integrovaný informační systém (Enterprise Resource Planning)
euro
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
těžkovodní plynem chlazený reaktor (Gas Cooled Heavy Water Reactor)
Gesellschaft für Nuklear-Behälter
Gesellschaft für Nuklear-Service
ruská norma (Gosudarstvennyj standart)
ukrajinský státní podnik na výrobu elektřiny na jaderných elektrárnách (Gosudarstvenoje
Predprijatije „Nacionalnaja Atomnaja Energogeněrirujuščaja Kompanyja“)
havarijní, regulační, kontrolní (tyče)
Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Co.
identifikační číslo
Integrated Design and Engineering Analysis Software
mezinárodní finanční a reportingové standardy (International Financial Reporting Standards)
integrovaný systém řízení (Integrated Management System)
Mezinárodní normalizační organizace (International Organisation for Standardization)
informační technologie
Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (International Thermonuclear Experimental
Reactor)
jaderná elektrárna
česká koruna (CZK)
neutronový měřicí kanál (kanal nejtronnyj izmeritělnyj)
45
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Seznam použitých zkratek
a.s.
AD-2000 Merkblatt HP0
ADR
KTA
LKP-M
LPG
LR-0
LVR-15
M.CH.O.
MAAE
MKM-3
MoNiCr
NQA
OMZ
OR
PDMS
PLEX
PRO
PWR
RCC-E
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Seznam použitých zkratek
46
RCC-M
RVHP
s.r.o.
SCWL
SCWR
SE
SFRJ
SKŘ
SNT-TC-1A
TRV 006
TÜV NORD
TVSA-T
ÚJV Řež a.s.
USD
VJP
VPVR
VR-1P
VVER
YVL
německé předpisy (Kerntechnischer Ausschuss)
modernizovaný lineární krokový pohon (VVER 1000)
zkapalněný topný plyn (Liquefied Petroleum Gas)
lehkovodní výzkumný reaktor nulového výkonu (ÚJV Řež)
lehkovodní výzkumný reaktor (ÚJV Řež)
mezinárodní hospodářské sdružení (meždunarodnoje chozjajstvennoje obediněnije)
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
zařízení na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu
slitina molybden, nikl, chrom
zajištění jaderné bezpečnosti (Nuclear Quality Assurance)
Obediňonnyje mašinostroitelnyje zavody
obchodní rejstřík
Plant Design Management System
prodloužení životnosti elektrárny (Plant Life Extension)
pohon regulačního orgánu
tlakovodní reaktor (pressurized water reactor)
francouzský konstrukční kód (Régles de conception et de construction des matériels électriques des
ilots nucléaires)
francouzský konstrukční kód (Régles de conception et de construction des matériels mechaniques des
ilots nucléaires REP)
Rada vzájemné hospodářské pomoci
společnost s ručením omezeným
experimentální smyčka se superkritickými parametry vody (Supercritical Water Loop)
superkritickou vodou chlazený a moderovaný reaktor (Supercritical Water Cooled Reactor)
Slovenské elektrárne
Socialistická federativní republika Jugoslávie (Socijalistička federativna republika Jugoslavija)
systém kontroly a řízení
kvalifikační systém v oboru nedestruktivní defektoskopie (Personnel Qualification and Certification in
Nondestructive Testing)
technická směrnice o opatření k zajištění kvality a kontroly na obaly k přepravě radioaktivních látek
(Technische Richtlinie über Maßnahmen zur Qualitätssicherung (QM) und -überwachung (QU) für
Verpackungen zur Beförderung radioaktiver Stoffe)
Technischer Überwachungsverein
modifikace zdokonaleného ruského jaderného paliva TVSA pro reaktory VVER 1000
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
americký dolar
vyhořelé jaderné palivo
transportní kontejner na vyhořelé palivo z výzkumných reaktorů
experimentální školní reaktor
tlakovodní reaktor podle ruského projektu (vodovodjannoj energetičeskij reaktor)
finské přepisy pro jadernou bezpečnost (Ydinvoimalaitosohjeet)
Kontaktní údaje
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266
316 06 Plzeň
+420 378 041 111
+420 377 524 755
[email protected]
www.skoda-js.cz
IČ:
DIČ:
OR:
25235753
CZ25235753
Rejstříkový soud v Plzni, oddíl B, vložka 811
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Plzeň, Goethova 1, 309 95 Plzeň
Číslo účtu (CZK):
74303311/0100
IBAN CZ12 0100 0000 0000 7430 3311
Číslo účtu (USD):
4848440247/0100
IBAN CZ09 0100 0000 0048 4844 0247
Swift: KOMB CZ PP
Číslo účtu (EUR):
4848610277/0100
IBAN CZ15 0100 0000 0048 4861 0277
Swift: KOMB CZ PP
47
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Kontaktní údaje
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:
Roční zpráva 2008 ŠKODA JS a.s.
Poznámky
Poznámky
48
© 2009
Zpracovala: ŠKODA JS a.s.
Poradenství, design a produkce: ENTRE s.r.o.

Podobné dokumenty

Profesionalita v každém detailu

Profesionalita v každém detailu  analýza provozních stavů, software a výpočtové

Více

- ŠKODA JS as

- ŠKODA JS as ** Při sestavování IFRS účetních výkazů Skupiny za rok 2011 bylo provedeno posouzení členění poskytnutých a přijatých záloh k dlouhodobým projektům z pohledu jejich vykazování v rámci nefinančních...

Více