Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu

Komentáře

Transkript

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu
4IT450
Přehled nástrojů CABE
(modelování podniku) na
tuzemském trhu
Klasické nástroje a jejich FOSS a SaaS alternativy
Přemysl Brýl
Jaroslav Dvořák
Filip Hubáček
Jiří Mezera
David Novák
Zima 2009/2010
OBSAH
Úvod ........................................................................................................................................................................ 5
Definice ................................................................................................................................................................... 6
Enterprise architecture ........................................................................................................................................... 7
Definice ............................................................................................................................................................... 7
Popis .................................................................................................................................................................... 7
Byznys pohled ................................................................................................................................................. 7
Aplikační pohled .............................................................................................................................................. 7
Informační pohled ........................................................................................................................................... 8
Technologický pohled ..................................................................................................................................... 8
Architektonické rámce ............................................................................................................................................ 9
Zachman .............................................................................................................................................................. 9
TOGAF ................................................................................................................................................................. 9
FEAF..................................................................................................................................................................... 9
Funkcionalita ......................................................................................................................................................... 11
Modelování cílů a strategie podniku ................................................................................................................. 11
Procesní modelování ......................................................................................................................................... 11
Modelování organizacní struktury .................................................................................................................... 11
Modelování topologie podniku ......................................................................................................................... 11
Modelování okolí podniku ................................................................................................................................ 11
Modelování technologické oblasti, aplikací a systémů ..................................................................................... 11
Cíle ........................................................................................................................................................................ 12
Historie .................................................................................................................................................................. 13
Výběr kritérií ......................................................................................................................................................... 14
Přehled nástrojů CABE .......................................................................................................................................... 15
Český trh ........................................................................................................................................................... 15
Adonis ........................................................................................................................................................... 16
Aris platrofrm/solutions – IDS Scheer ........................................................................................................... 18
CaseWise Modeler Suit ................................................................................................................................. 21
Enterprise Architect ...................................................................................................................................... 23
IBM Lotus workflow ...................................................................................................................................... 25
IBM Rational System Architect...................................................................................................................... 26
IBM Websphere Business Modeler ............................................................................................................... 28
iGrafx Modeler a iGrafx Central .................................................................................................................... 29
Microsoft Office Visio 2007 ........................................................................................................................... 31
Oracle BPA..................................................................................................................................................... 33
Oracle BPM Suite (Oracle BPM Studio) ......................................................................................................... 35
Power Designer ............................................................................................................................................. 37
QPR Process Guide ........................................................................................................................................ 39
QPR ScoreCard .............................................................................................................................................. 41
Free & Open Source .......................................................................................................................................... 43
ARIS Express .................................................................................................................................................. 43
BizAgi Process Modeler ................................................................................................................................. 46
Dia ................................................................................................................................................................. 48
Iteraplan ........................................................................................................................................................ 49
Open ModelSphere ....................................................................................................................................... 50
Process Maker ............................................................................................................................................... 52
Questetra BPM Suite ..................................................................................................................................... 53
Soyatec eBPMN ............................................................................................................................................. 55
StarPound Studio .......................................................................................................................................... 56
StarUML ........................................................................................................................................................ 57
The Essential Project ..................................................................................................................................... 59
TIBCO Business Studio ................................................................................................................................... 60
TOGAF 9 Customizer ..................................................................................................................................... 62
Software as a Service ........................................................................................................................................ 63
Appian Anywhere .......................................................................................................................................... 64
BaariumLive................................................................................................................................................... 65
BPM One ....................................................................................................................................................... 66
eKuar Online Modeler ................................................................................................................................... 67
Gliffy .............................................................................................................................................................. 69
Integrify OnDemand ...................................................................................................................................... 70
Lombardi Blueprint ....................................................................................................................................... 71
Oryx Editor .................................................................................................................................................... 73
Process Maker ............................................................................................................................................... 75
Questetra BPM Suite SaaS Edition ................................................................................................................ 77
Signavio Process Editor ................................................................................................................................. 79
SAP Gravity (v prostředí Google Wave)......................................................................................................... 81
Závěr ..................................................................................................................................................................... 82
Citovaná literatura ................................................................................................................................................ 83
ÚVOD
Tato práce se zabývá pojmem CABE (Computer Aided Business Engineering). Záměrem této práce je poskytnout
přehled nástrojů CABE na tuzemském trhu. Dané téma je zpracováno v rámci předmětu 4IT450 - CASE Computer Aided Systems Engineering vyučovaného na Vysoké škole ekonomické v Praze. Práce vychází z
předchozích semestrů, v nichž jiné týmy vypracovaly práce na stejné téma. Každý tým se snažil předešlé
vypracování aktualizovat či přinést nějaký nový a lepší přístup. Všechny týmy tak ke zpracování přistupovaly
trochu jinak. U nás tomu není výjimkou.
V oblasti definice termínu předešlé práce často odkazovaly pouze na své předchůdce bez snahy definici
předělat či aktualizovat. Toho jsme využili a definici pojmu CABE se věnovali hlouběji. Definici termínu
považujeme za velice důležitou, neboť oblast se stále vyvíjí a je potřeba ji znovu a znovu popisovat. Uvedení
definice nám přijde také důležité z důvodu, aby čtenář bez možnosti nahlédnutí do předešlých prací měl
možnost se s pojmem CABE seznámit.
Mimo klasické robustní nástroje, které doposud popisovaly všechny práce, jsme se zaměřili i na oblasti FOOS
(Free and Open Source Software) a SaaS (Software as a Service), které do daného přehledu zajisté patří a často
jsou opomíjeny. V celkovém přehledu se snažíme dávat přednost kvantitě před kvalitou v podobě co nejvíce
popisovaných nástrojů na úkor detailu popisu, což nám připadá v rámci rozsahu této práce a povahy tématu
zásadnější. Popisujeme tedy pouze základní vlastnosti a charakteristiky. Ve výsledku má tato práce opravdu
přehledový charakter a je to jeden z jejích hlavních přínosů oproti pracím dosavadním, kde bylo spíše výjimkou,
že by jeden z řešitelů hodnotil více než dva nástroje.
DEFINICE
Termín CABE je zkratkou Computer Aided Business Engineering. Což v překladu vyjadřuje „Počítačem
podporované modelování podniku a obchodu“. Tento termín však ve světě v podstatě neexistuje. Žádný z
výrobců ani distributorů dále popisovaných nástrojů tímto pojmem své produkty nenazývá a neoznačuje. Pro
hledání významu je proto nejvhodnější použít analogii k pojmu CASE (Computer Aided System Engineering)
zabývající se modelováním systémů, obzvláště počítačových. Pojem CASE je na rozdíl od CABE celosvětově
rozšířený, a není tudíž problém z něho podobný význam odvodit. Zároveň se dá říci, že pojem CABE je
specifickou podmnožinou nástrojů CASE. Oblast modelování obchodu však zajisté existuje a bylo tedy nutné k
ní najít odpovídající zažité termíny. Na základě minulých prací jsou možnosti interpretace termínu CABE
následující (některé termíny jsou přidány):

Business process modeling tools

Enterprise modeling tools

Business process management tools

Business/Enterprise planning tools

Business modeling Software

Enterprise architecture (management) tools – EA(M)
Oproti minulým pracím jsme se snažili najít nějaké další alternativní termíny. Uvedený seznam jsme rozšířili
o Business/Enterprise planning tools, EAM - Enterprise architecture management a Business modeling software.
Uvedené pojmy jsou již poměrně ustálené. Mezi sebou si jsou velice podobné a dá se říct, že poslední z nich
(Enterprise architecture tools) je zastřešuje a obsahuje všechny dohromady. To, jakým termínem je daný
modelovací nástroj pojmenován, nakonec závisí pouze na výrobci. Každý výrobce a distributor nazývá tuto
skupinu nástrojů jinak.
Snahou těchto nástrojů je poskytovat kompletní informace o stávající a budoucí struktuře daného podniku.
Jedná se zejména o zachycení procesů podniku, informačního systému, organizační struktury a vnějšího okolí.
Celý tento proces však musí respektovat strategie a cíle podniku. Záměrem může být radikální změna jako
reengeneering, optimalizace chodu podniku či jen uspořádání prvků podniku v logické a přehledné struktuře.
Vždy se jedná o princip plánu pro jednoduchou, systematickou a kompletní definici současného a cílového
stavu podniku či jeho části. Do tohoto procesu se také začleňuje samotný plán přeměny mezi oběma stavy. Celý
tento postup včetně svých výstupů pomáhá jak v rozvoji samotného podniku a informačních systémů, tak i v
celém řízení podniku. Tato problematika je více představena v kapitole věnující se Enterprise architecture.
ENTERPRISE ARCHITECTURE
Enterprise architecture (Podniková architektura) je v dnešní době již poměrně známým pojmem. Jak je uvedeno
výše, tato disciplína se věnuje modelování a plánování rozvoje informačních technologií a to především ve
větších organizacích a firmách. Rozsáhlé vysoce automatizované organizace, které využívají velké množství na
sebe vzájemně navázaných systémů a řeší složité komplexní požadavky, jsou nejtypičtějšími uživateli. Proč se
podniková architektura zavádí? Tato otázka souvisí právě s rozsahem a složitostí podniku. Podniková
architektura nabývá významu tam, kde je problém udržet celkový koncept fungování podniku v hlavě.
Nemůžeme opominout, že celá oblast se týká architektury informačního systému. Samotný pojem
"architektura" navádí k pocitu, že se jedná o něco technologického. Podniková architektura sice považuje
architekturu IS za důležitý stavební prvek, ale opomíjí se již zmiňovaný vztah k podniku - byznysu. Architektura
IS však neexistuje sama o sobě. Měla by být vnímána v poněkud širší souvislosti. Váže na sebe další části
podniku a to zejména strategii a cíle firmy. Podstata a popis firmy teprve definují, jaký informační systém a
jakým způsobem by měl být implementován. Podniková architektura by měla nabízet kompletní popis všech
důležitých součástí podniku jako systému a vztahů mezi nimi. Pohled na informatický problém skrz podnik je
základním principem k vysvětlení podnikové architektury. Vzájemné provázání obchodního a technologického
pohledu umožňuje řízení podnikové informatiky z hlediska potřeb a cílů podniku a nikoliv z pohledu cílů a
potřeb informatického útvaru.
DEFINICE
Pro termín "podniková architektura" neexistuje žádná pevně daná definiční norma jako pro jiné termíny, a tak
je následná definice převzata z institutu pro rozvoj podnikové architektury (Institute for Enterprise Architecture
Developments) [3]:
"Kompletní vyjádření podniku; hlavní plán, který vystupuje jako plán spolupráce mezi aspekty obchodního
plánování, mezi které patří cíle, vize, strategie a řídící principy; aspekty obchodních operací jako obchodní
termíny, organizační struktury, procesy a data; aspekty automatizace jako informační systém a databáze;
technologická infrastruktura podniku jako počítače, operační systémy a sítě."
POPIS
Nejdůležitější spojení podnikové architektury a CABE nástrojů je popis podnikové architektury. Jedná se o
statické zachycení podniku včetně jeho součástí. Toto zachycení je tvořeno pro současný stav a zároveň pro
stav budoucí (cílový). Popis podnikové architektury obsahuje také plán přeměny mezi zmíněnými stavy, který je
taktéž velice důležitý. Na podnikovou architekturu nazíráme z několika pohledů. Samotné pohledy se v různých
metodikách mírně liší, obecně je však lze vyjádřit následujícím čtyřmi (samotné pohledy jsou také někdy
nazývané architekturami - byznys architektura, aplikační architektura atd.):
BYZNYS POHLED
Zabývá se tím, jakým postupem bude vykonáváno podnikem definované poslání. Zaměřuje se na podnikové
procesy, služby, workflow, transakce, spolupráci apod.
APLIKAČNÍ POHLED
Tento pohled se zaměřuje na aplikace, aplikační systémy, služby, rozvržení provozních aplikací apod. Na tyto
prvky nahlíží ze dvou hledisek: na ty, které podnik v současné době vlastní a používá, a na prvky, které by do
budoucna používat chtěl. Z hlediska poslání tento pohled podporuje byznys pohled, který je mu nadřazený.
INFORMAČNÍ POHLED
Zaměřuje se hlavně na data, objekty, výměnné formáty a zabezpečení dat. Snaží se znázornit rozvržení
informačních prostředků takovým způsobem, aby podpořily byznys pohled, který je mu nadřazený.
TECHNOLOGICKÝ POHLED
Pohled na nejnižší úrovni. Jsou mu nadřazeny všechny výše popsané pohledy. Zabývá se rozvržením
technologické infrastruktury, která je nutná pro uspokojení nadřazených pohledů. Zaměřuje se na prvky jako
hardware, servery, operační systémy, sítě apod.
ARCHITEKTONICKÉ RÁMCE
Proces tvorby podnikové architektury je velice složitý a komplexní proces, a proto se s ním spojuje role
architektonických rámců. Tyto rámce celý proces zjednodušují a urychlují. Architektonické rámce popisují
postupy a metody pro návrh podnikové architektury se zaměřením na jednotlivé stavební bloky a řeší, jak tyto
bloky vhodně propojit a integrovat. Nabízejí dvě základní úlohy: poskytovat metodu tvorby architektur a
určovat strukturu pro architektonické produkty. Architektonickým produktem je zde myšleno cokoliv, co je
výstupem tvorby architektury. Může se jednat o dokument, model, plán, analýzu apod. Tvorba podnikové
architektury vzhledem k její složitosti a komplexnosti je bez řádné podpory architektonického rámce téměř
nemožná.
ZACHMAN
Architektonický rámec navržený americkým informatikem Johnem Zachmanem. Jedná se o vůbec první rámec v
této oblasti, první verze byla uvedena již v roce 1987. Jeho uvedení bylo velikou inspirací pro ostatní nově
vznikající rámce. Na jeho principech dodnes některé rámce staví a vycházejí z něho. Nejedná se o rámec v
pravém slova smyslu. Pod architektonickým rámcem si představíme popis procesu. Zachman však popisuje
pouze statický pohled na podnikovou architekturu. Jeho struktura se dá nazvat pouze taxonomií pro popis
architektonických artefaktů v podniku. Nabízí vysoce strukturovaný pohled na podnik a jeho definici. Nabízí
jednoduchou a logickou strukturu pro organizaci a klasifikaci celého podniku. Klade důraz na celistvý pohled,
tvorbu takových vztahů, aby se na podnik hledělo jako na komplexní strukturu.
Základním prvkem je dvoudimenzionální matice, která vysvětluje celý náhled na systém - podnik. Matice
obsahuje šest řádků a šest sloupců. Řádky vyjadřují pohledy na věcné oblasti obsažené v dimenzi druhé.
Pohledy na sebe vzájemně navazují. Nejvyšší stupeň ukazuje pouze abstraktní rovinu, která přechází na nejnižší
plně detailní úroveň. Mezi pohledy patří: plánovač, vlastník, návrhář, stavitel, dodavatel a systém. Mezi věcné
oblasti patří: data, funkce, síť, lidé, čas a motivace.
TOGAF
Architektonický rámec, který je vyvíjen skupinou Open Group. Jeho první verze byla představena v roce 1995.
TOGAF nabízí kompletní přístup k návrhu, plánování, implementaci a řízení podnikové architektury. Důraz klade
zejména na samotný proces tvorby podnikové architektury na rozdíl od výše popisovaného rámce Zachman.
Skládá se z několika částí. Jeho jádrem je část ADM (Architecture development method), kterou dělí do
následujících devíti kroků: předběžná fáze, architektonická vize, byznys architektura, architektury informačního
systému, technologická architektura, příležitosti a řešení, plánování migrace, řízení implementace,
management řízení změn. Kromě první fáze se ostatní cyklicky opakují, což poukazuje na to, že tvorba
podnikové architektury je kontinuální proces.
FEAF
Rámec vytvořený pro modelování podnikové architektury federálních úřadů USA. Poprvé představený byl v
roce 1999. Tvoří a vyvíjí ho americký Úřad správy a rozpočtu (US Office of Management and Budget). FEAF
zakládá na obecných principech a poskytuje standardy pro vývoj a dokumentaci popisu částí federální vlády.
Snaží se zjednodušit analýzu a identifikaci duplicitních investic, mezer a příležitostí pro spolupráci. Staví na
kvalitním sdílení informací, technologií, zdrojů a podnikových procesů a na redukci nákladů skrz vládní instituce.
Skládá se z osmi částí: podněty pro architekturu, strategické cíle, výchozí stav architektury, cílový stav
architektury, procesy přechodu, oblasti architektury, modely architektury, standardy.
Podobně jak je architektonický rámec důležitý pro tvorbu podnikové architektury, tak je důležitá podpora
nějakého specializovaného CABE nástroje. CABE nástroje proces tvorby značně ulehčují. Na tento druh nástrojů
jsou kladeny různorodé požadavky. Jedná se zejména o kvalitní správu architektonických produktů, podpora
tvorby dokumentace, vizuální modelování, řízení změn a konfigurace, řízení projektů, distribuce informací
apod. Existují nástroje obecné, které podporují standardizované funkcionality nebo i nástroje podporující
konkrétní architektonického rámce.
FUNKCIONALITA
Z výše uvedené definice vyplývá, že terminologie této oblasti není ustálená a jednotná. To, že každý výrobce či
distributor nazývá tuto skupinu nástrojů jiným způsobem, přispívá i k nejednoznačnosti v oblasti funkcionalit.
Nemůžeme tudíž vycházet z nabídky jednotlivých nástrojů (v takovém případě by znovu, jako při definici pojmu
CABE, došlo ke vzniku velikého množství funkcionalit různého názvu), ale opačně z jednotlivých věcných oblastí
podnikového modelování. Funkcionality nástrojů CABE lze tedy shrnou jedním slovem modelování. CABE
nástroje by měly podporovat a usnadňovat zejména následující oblasti modelování.
MODELOVÁNÍ CÍLŮ A ST RATEGIE PODNIKU
Cíle organizace jsou zásadním prvkem při rozhodování, jakým směrem se bude podnik ubírat. Jsou odvozeny od
strategie firmy, a měly by tedy neustále podnikovou strategii podporovat. Tyto cíle jsou úzce provázány na
podnikové procesy, které se snaží definované cíle naplňovat. Samotné cíle a jejich vazby je potřeba nějakým
způsobem zaznamenávat a dokumentovat v optimální a srozumitelné formě. Definice cílů s jejich vztahy na
procesy včetně metrik měření jsou základním předpokladem pro měření a optimalizace procesu.
PROCESNÍ MODELOVÁNÍ
Modely vznikající v procesním modelování popisují jednotlivé firemní procesy a jejich vazby. Jsou klíčovým
podkladem pro hodnocení naplňování podnikových cílů a vlastní procesní optimalizace. Procesní modelování
obsahuje detailní analýzu a modelování podnikových procesů. Klíčovým prvkem je výběr vhodné metodiky a
notace. Ne všechny nástroje mohou obsahovat nabídku všech metodik a notací. Od tohoto výběru se odvíjí
nabídka možností popisu hierarchie procesu, vazeb na organizační strukturu, definice cílů a metrik procesu.
MODELOVÁNÍ ORGANIZACNÍ STRUKTURY
Každý podnikový proces musí mít svého vlastníka a odpovědnou osobu. Procesy vykonávají zaměstnanci, kteří
mají v podniku v rámci organizační struktury podniku své místo. Modely organizační struktury jsou důležitým
předpokladem pro propojení zaměstnanců s jednotlivými procesy a definici odpovědností. Základním
předpokladem tohoto propojení je udržování jeho konzistentnosti.
MODELOVÁNÍ TOPOLOGIE PODNIKU
Modely topologie podniku zachycují jednotlivé prvky organizace z hlediska jejich geografické struktury a
definují vzájemné vazby mezi těmito prvky a prvky okolí podniku.
MODELOVÁNÍ OKOLÍ PODNIKU
Modelování okolí podniku se zabývá takovými prvky, které na podnik výrazně působí, ale sám je nemá pod svojí
kontrolou, a tudíž je nemůže plně ovlivňovat. Jedná se o snahu tyto externí prvky okolí podniku zachytit a
popsat. Tyto prvky jsou často provázány zejména s organizační strukturou podniku a firemními procesy.
MODELOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉ OBLASTI, APLIKACÍ A SYSTÉMŮ
Tyto modely poskytují pohled na jednotlivé technologické prvky podniku - technologickou infrastrukturu. Jedná
se zejména o geografické umístění a umístění v rámci podniku včetně vzájemných vazeb všech prvků.
Nyní víme, jaké funkcionality nám CABE nástroje nabízí. Tyto vlastnosti můžeme od CABE nástrojů zároveň
požadovat. Uvedené možnosti použití poskytují cestu k mnoha cílům.
CÍLE
Organizace, které využívají CABE nástroje ke svému řízení, získávají podstatnou výhodu. Organizace Institute
For Enterprise Architecture Developments učinila v roce 2005 průzkum mezi firmami využívajícími CABE
nástroje. Výsledky tohoto průzkumu vydala pod názvem Trends in Enterprise Architecture 2005 [4]. Výsledky
jejich práce nám sdělují, že firmy používající CABE nástroje získávají konkurenční výhodu v mnoha následujících
oblastech.

Řízení komplexity

Komplexní pohled na podnik a jeho IT infrastrukturu

Podpora vývoje informačních systému

Řízení IT portfolia

Podpora prioritizace podnikového a IT rozpočtu firmy

Podklady pro řízení změn v podniku

Využití při akvizicích a slučování podniku

Podpora in/outsourcingu

Podpora rozhodování
HISTORIE
Historie termínu CABE je těžko dohledatelná, neboť samotný termín vznikl až nějakou dobu po tom, co se začal
používat obsah, který se pod ním skrývá. Můžeme však představit historii pojmu CASE, který, jak jsme uvedli
výše v definici, pojem CABE zastřešuje. Dá se tedy říci, že počáteční historie je s pojmem CASE totožná. Až
později se od něho historie CABE oddělila.
Pojem CASE se poprvé použil v roce 1982 ve spojení s firmou Nastec Corporation of Southfield. Tato firma
vytvořila textový a grafický editor GraphiText. Tento editor byl první aplikací vůbec dovolující tvořit
hypertextové odkazy textových řetězců v dokumentu. Jednalo se v podstatě o předchůdce dnešního systému
hypertextového propojení. DesignAid, nástupce GraphiTextu, byl prvním prostředkem pro vývoj a tvorbu
softwaru a databází. Důležitou osobou v této historii byl Albert F. Case, Jr., viceprezident pro produktový
management a consulting, a Vaughn Frick, ředitel produktového managementu. Pod vedením těchto osob se
DesignAid stal významným nástrojem pro podporu širokého souboru metodik strukturované analýzy a designu
aplikací.
Mezi další význačné nástroje na trhu se následně dostal Excelator, který byl vyvinut na Cambridgeské
univerzitě. Excelator byl rozdílný v tom, že běžel na platformě IMB PC/AT. Firma IBM byla už v té době silnou
organizací, a tak neměla problém přesvědčit, aby lidé Excelator používali i přes to, že stroje pracující na IBM
technologii nepracovaly se síťovými službami či centralizovanou databází.
V 90. letech 20. století dosáhly CASE nástroje svého vrcholu, když společnost IBM na trh uvedla produkt
AD/Cycle. Jednalo se o balík softwarových produktů vytvořených pro strukturovanou analýzu a návrh
informačních systémů pro mainframy IBM. Následně se na trhu objevilo několik dalších konkurenčních
produktů: IEW (Information Engineering Workbench) od KnowledgeWare, IEF (Information Engineering Facility)
od Texas Instruments a DesignAid od Nastec Corporation.
S ústupem mainframů přestal být kladen důraz na vývoj těchto systémů a začaly se prosazovat CASE produkty
menších a méně známých firem. Tento stav je platný i v současnosti. Existuje veliké množství menších firem
nabízejících své CASE nástroje.
VÝBĚR KRITÉRIÍ
Vzhledem k většímu počtu hodnocených nástrojů a přehledovému charakteru práce budou sledována jen ta
nejdůležitější kritéria, která budou mít objektivní charakter.
U každého nástroje budou zaprvé sledovány jeho základní informace, které obsahují tato kritéria:

Název

Aktuální verze

Výrobce

Distributor pro ČR

Licencování (popř. cena)

Systémové požadavky

WWW adresa
Poté následuje stručný popis nástroje, který má sledovat jeho hlavní charakteristiky. Tento text je pak shrnut
v poslední tabulce, která obsahuje tato kritéria (kromě posledního jsou všechny ve formátu ano/ne):

Podpora procesního modelování

Podpora modelování organizační struktury

Podpora modelování okolí podniku

Podpora modelování cílů podniku

Podpora dokumentace (tj. integrovaného systému pro vytváření dokumentace)

Podpora českého jazyka (tj. lokalizace aplikace do češtiny)

Podporované modely (např. procesní, organizační, funkční, datový, UML diagramy, atd.)
PŘEHLED NÁSTROJŮ CABE
ČESKÝ TRH
Význam nástrojů pro business modelování a poptávka po jejich využití roste jak celosvětově, tak v českém
prostředí. Za nástroje dostupné na českém trhu se považují takové nástroje, které mají v rámci České republiky
svého dodavatele, který je schopen zákazníkovi zajistit jak samotné dodání, tak případnou podporu, nebo
školení.
Takových nástrojů bylo nalezeno celkem 20, přičemž mezi nimi můžeme shledat několik odlišností. Zejména
pak v tom, zda nástroje pokrývají celou oblast modelování podniku, nebo se vztahují k určité činnosti, například
pouze k modelování procesů. Nicméně ve většině případů se jedná o zavedené nástroje od renomovaných
společností, tudíž jejich funkcionalita je na velmi dobré úrovni (IDS Scheer ARIS, Oracle, IBM, Select…). Pokud se
podíváme na průřez těchto funkcionalit, nabízí nástroje prostředí například pro modelování business procesů,
organizační struktury, datové modelování, modelování cílů atd. Podporovány jsou pak i standardy, kdy
samozřejmostí je BPMN, a dále pak například TOGAF nebo FEAF, podporující komplexní tvorbu podnikové
architektury. Dále je také k dispozici možnost spolupráce, nabízející verzování a podporu workflow, kdy lze
využít jako úložiště některou z již zavedených podnikových databází, například Oracle. Nicméně dalším
charakteristickým znakem této robustní skupiny nástrojů je, že nejsou příliš cenově dostupné a ceny se
pohybují v řádech tisíců dolarů. Stávají se pak předurčenými zejména pro velké společnosti s velkým množstvím
business procesů a složitou podnikovou strukturou. Pro menší společnosti, které by samy chtěly řídit svoji
strukturu, jsou pak tyto nástroje ve většině případů nedostupné. Některé ze společností pak rovněž nabízejí
rozsáhlou dokumentaci i školení, nicméně ačkoliv se někdy jedná i o nástroje s českou lokalizací, další
dokumentace je pak ve většině případů v angličtině a to bohužel platí i pro některá školení a certifikaci (např.
IDS Scheer).
Porovnáme-li český trh se
zahraničním, respektive světovým
trhem, je pak v ČR zastoupena
pouze část nástrojů a to zejména
těch nejzavedenějších
společností. Jak lze vyčíst z
již klasického Gartner Kvadrantu
pro BPM nástroje pro rok 2009
Obrázek 1, je zde zastoupena
pouze menšina nástrojů (Oracle,
IBM, Metastorm). Takové
nástroje, které se v současné
chvíli pohybují v kvadrantu
vedoucích nástrojů (Pegasystems,
Lombardi Software.), pak ještě na
český trh nepronikly. Nicméně
vzhledem k rostoucím
požadavkům a zároveň
zvýšenému zájmu o Enterprise
Architecture lze předpokládat, že
v následujících letech dojde ještě
k rozšíření českého trhu.
Obrázek 1 - Magic Quadrant for Business Process Management [Zdroj: (Gartner, 2009)]
ADONIS
Obrázek 2 - Ukázka rozhraní Adonis
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Adonis
3.81
BOC
Hexpert
Uživatelská licence (BE: od 2100 Euro, PE: od 2700 Euro), multiuživatelská
licence (8-uživ.: 16000 Euro, 32-uživ.: 48400 Euro)
OS: Windows NT SP6a / 2000 / XP
http://www.bocgroup.com/index.jsp?file=WP_582571cc1ed802de.46e381.f59775478f.7f17&lg=en
Adonis je modelovací program pokrývající mnoho činností podniku. Je k dostání ve verzi Business Edition se
základní funkcionalitou a Professional Edition, ve které jsou přidány možnosti simulace, vyhodnocování a
monitorování procesů, aj. BOC také uvolnila bezplatnou Community Edition, kterou lze stáhnout po předchozí
registraci.
Tento produkt obsahuje mnoho typů modelů, jmenujme jen některé – procesní model, výrobkový model,
model dokumentů, mapa rizik, model pracovního prostředí, model organizace podniku, a další. Nechybí ani
automatická dokumentace a podpora mnoha výstupních formátů (XML, XMI, XPDL, BPEL, Text, XLS, RTF, DOC,
PDF, aj.). Pro potřeby týmové práce slouží repository.
Velkou výhodou je podpora integrace s jinými aplikacemi (např. MS Visio, MS Project, Lotus Notes, IBM
Rational ROSE, Eclipse, Oracle BPEL Manager, a mnoho dalších).
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ano
ne
ano
ano
ano
Procesní model, model organizační struktury,
UML diagramy.
ARIS PLATROFRM/SOLUTIONS – IDS SCHEER
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Aris platform / solutions
11g R1
IDS Scheer AG
IDS Scheer ČR, s.r.o.
V závislosti na objemu a typu nástrojů
V závislosti na konkrétním produktu. Obecně by měly být vyhovující
1
následující parametry :
Minimum: Intel Pentium IV 2.4 GHz, 512 MB RAM
Doporučeno: Intel Pentium IV 3.4 GHz,
64-bit systém - 2 GB RAM
32-bit systém - 1 GB RAM
OS:
Windows XP Professional + Service Packs
Windows Vista (Business, Ultimate; 32 bit)
Windows Vista + Service Pack 1 (32 bit)
Citrix Metaframe Presentation Server 4.0
Only in connection with Windows Server 2003 Standard Edition + Service
Pack 2 (32/64 bit)
Linux
http://www.ids-scheer.cz/cz/ARIS/ARIS_ARIS_Platform/84388.html
Společnost IDS Scheer patří k největším hráčům na trhu a již více než 20 let se zabývá byznys procesy a
modelováním.
„Intuitivní uživatelské rozhraní, inteligentní webové technologie a vysoká míra škálovatelnosti nástroje ARIS
vytvářejí nový standard pro technologie celopodnikového řízení procesů. Schopnost integrace s různými
modelovými postupy a frameworky (jako např. EPC, UML, BPEL, BPMN, ITIL, TOGAF, DoDAF, TEAF/FEAF,
ArchiMate a Zachman) umožňuje použití softwaru ARIS v mnoha různých oblastech obchodu. Všechny tyto
2
metody jsou shromážděny v centrálním ARIS repository.“
2
Jednotlivé aplikace společnosti Aris jsou rozděleny do čtyř specializovaných skupin :




ARIS Strategy Platform
Pro nastavení podnikových strategií, jejich procesní nasazení a průběžné monitorování systémů.
ARIS Design Platform
Pro distribuované modelování, simulaci, optimalizaci a publikaci podnikových procesů a řízení IT
architektur.
ARIS Implementation Platform
Pro přenesení podnikových procesů do prostředí SAP NetWeaver, pro vývoj architektur orientovaných
na služby, pro procesní inženýring software a pro řízení podnikových pravidel.
ARIS Controlling Platform
Pro dynamické monitorování stávajících podnikových procesů, implementaci CPM systémů a zavádění
celopodnikových „compliance“ systémů.
Dalším možným dělením je kategorizace produktů v závislosti na potřebném řešení:

1
ARIS Solution for Enterprise BPM
Nutno ověřit v závislosti na konkrétním produktu. Např. zde:
http://www.technologica.com/pls/htmldb/TL_PORTAL.tl_portal_utils.download_doc?p_file_id=497
2
http://www.ids-scheer.cz/cz/ARIS/ARIS_ARIS_Platform/84388.html, 24.11.2009





Pro tvorbu struktur BPM a transformaci organizačních diagramů pomocí modelování, simulace a
optimalizace, publikováním procesů a definováním podnikových pravidel.
ARIS Solution for Enterprise Architecture Management
Pro průběžné plánování, vývoj a správu architektury podniku, včetně IT, procesů a organizačních dat.
ARIS Solution for Process-Driven SAP Management
Pro implementaci a aktualizaci řešení SAP, spočívající na specifických požadavcích zákazníka. Metody a
software pro kopírování, implementaci, testování, školení a rozvoj podnikových procesů
podporovaných SAP a analýzu variant uspořádání SOA podniku.
ARIS Solution for Business-Driven SOA Management
Pro procesní návrh, správu a monitoring SOA a pro softwarový a servisní engineering.
ARIS Solution for Process Intelligence & Performance Management
Pro tvorbu procesních business intelligence řešení pro analýzu a optimalizaci zavedených obchodních
procesů a monitoring výkonnostních ukazatelů v reálném čase.
ARIS Solution for Governance, Risk & Compliance Management
Pro nastavení procesního řízení společnosti, na řízení rizik a shody, které splní stávající i budoucí
požadavky.
Vzhledem k faktu, že společnost Aris nabízí ve svém portfoliu přes 20 nástrojů, přesahuje jejich bližší popis
rámec této práce. Z tohoto důvodu je uvedena pouze shrnující tabulka s krátkým popisem vybraných nástrojů
podle specializovaných skupin.
Nástroj
Strategy Platform
Business Optimizer
BSC
Design Platform
ARIS Express
Business Architect
Business Designer
Business Simulator
Process Governance
Popis
ARIS Business Optimizer je webový nástroj pro optimalizaci procesů
prostřednictvím klíčových indikátorů výkonnosti (KPIs). Skombinováním
reálných provozních dat s procesními strukturami lze získat detailní
informace, potřebné například pro procesně orientovanou alokaci nákladů
nebo plánování kapacit lidských zdrojů. Nástroj ARIS Business Optimizer tak
umožňuje definovat nejlepší postupy a poskytuje managementu informace
nezbytné pro provádění kvalifikovaných rozhodnutí.
Nástroj pro tvorbu strategie metodou Balance Scorecard. Umožňuje definici
strategických cílů organizace a jejich propojení pomocí vazeb příčinanásledek napříč jednotlivými perspektivami ve formě tzv. strategické mapy.
Intuitivní a jednoduchý nástroj pro Business Process Management, který je
ZDARMA. Viz kapitola Free & Open Source.
Nástroj pro celopodnikové řízení procesů. Umožňuje návrh, analýzu i
optimalizaci byznys procesů. Nástroj disponuje funkcemi pro správu
uživatelů, databází i skriptů. Kromě osvědčených metod, jako je Event-driven
process chain (EPC), podporuje ARIS i BPMN, BPEL, UML nebo další koncepce
architektury, jako je např. DoDAF, IT City Planning nebo Zachman. Více
informací viz Oracle BPA.
Webový nástroj určený pro analytiky procesů, kteří podle jednotně
definované metodiky vytvářejí a popisují požadované modely.
Prostřednictvím architektury klient-server a vysoce intuitivního uživatelského
rozhraní se ARIS Business Designer stává velice přístupným nástrojem i pro
netechnické uživatele.
ARIS Business Simulator umožňuje analýzu a zlepšování pro stávající i nové
procesy. Na základě zdokumentovaných podnikových procesů doplněných o
dynamické parametry poskytuje důležité informace o úzkých místech procesů
z hlediska času, nákladů a kapacit. Výsledek je zobrazen formou statistik i
diagramů.
Nástroj pracuje na principech modelování, kontrolní procesy modeluje za
užití jedinečné metody ARIS. Intuitivně uchopitelné grafické znázornění toku
dat zvyšuje použitelnost nástroje, umožňuje organizaci „živě“ přizpůsobovat
BPM procesy měnícím se požadavkům. Pružnost governance je zajištěna díky
okamžité implementaci změn do probíhajících operací.
IT Architect nabízí všechny prvky, aby IT oblasti bylo možné celopodnikově
budovat, řídit a uvádět do souladu s podnikovými procesy. Software
podporuje všechny nutné plánovací procesy, počínaje dokumentací skutečné
architektury, její analýzou až po zavedení cílové architektury, která je sladěná
s podnikovými procesy.
Navíc ARIS Value Engineering for Enterprise Architecture nabízí ověřený
metodický postup umožňující sladění systémové architektury IT se
strategickými požadavky.
IT Archtect
Implementation Platform
SOA Architect
UML Designer
Controlling Platform
ARIS Risk & Compliance
Manager
Process Performance
Manager
Nástroj umožňuje svým uživatelům navrhovat SOA na základě podnikových
procesů, probíhajících v organizaci. ARIS SOA Architect podporuje
automatické generování BPEL procesů. Exportované BPEL procesy mohou být
následně prováděny na platformách, jako jsou IBM WebSphere, BEA
WebLogic nebo SAP XI.
ARIS UML Designer je nástroj, který propojuje podnikové procesy s vývojem
aplikací. Nástroj podporuje kompletní proces vývoje aplikací a tak mohou
pomocí jediného nástroje a nad jednou centrální repository pracovat
společně jak návrháři procesů, tak návrháři UML.

Workflow-orientovaná implementace auditorských iniciativ a
interních kontrol vztahujících se k plnění legislativních a dalších
požadavků
 Řízení neshod (Deficiency Management) včetně sofistikovaného
reportingu a „sign-off“ funkcionality
 Manažerské informace o aktuálním stavu všech auditorských aktivit
dostupné prostřednictvím integrovaného Compliance Dashboard
 Včasná detekce nedostatků v systému interní kontroly a jejich
automatická eskalace
Klient/server nástroj, který prostřednictvím klíčových výkonnostních
indikátorů vizualizuje, dokumentuje a vyhodnocuje „reálné“ podnikové
procesy, které jsou podporované IT systémy v organizaci. Sofistikované
analytické funkce umožňují odhalit nejlepší praktiky na úrovni procesů, které
mohou být následně opakovaně použity v rámci celé organizace. Nástroj ARIS
PPM generuje intuitivní manažerské kokpity, které zobrazují aktuální
podnikové cíle a reálný stav jejich naplnění.
Tabulka 1 - Vybraný přehled nástrojů Aris *Zdroj: Popisy upraveny z www.ids-scheer.cz]
CASEWISE MODELER SUIT
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
CaseWise Modeler Suit
2009.2
CaseWise
Unicorn
Pro 2009.1 (pouze orientační)
5 licencí £4,751 (4 standardní licence a 1 enterprise a 1 SQL server) Zdroj:
http://www.smartcities.info/files/Smart%20Cities%20%20Casewise_Protos_Singularity.pdf, 28.11.2009
OS:
Windows 2000 SP4
Windows XP SP2/3
Windows Vista SP1
Windows Server 2003 SP2;
Windows Server 2008
Hardware:
AMD Athlon XP nebo Intel P4 2Ghz
1 GB RAM
Hard Disk 1 GB + velikost úložiště (pokud není na straně serveru)
http://www.casewise.com/Products/CorporateModelerSuite/
CaseWise Modeler suit je sada nástrojů pokrývající podnikovou architekturu od jejího modelování, analyzování
a zlepšování až po dokumentování. Modeler Suit umožňuje spolupráci týmů složených nejen z IT profesionálů a
sdílení modelů v rámci jednoho úložiště. Nabízené řešení zahrnuje Business modelování a analýzu, Bussiness
Process Management, kontrolu, Risk Management, plánování IT a využití předdefinovaných řešení a modelů.
Sada pak obsahuje následující nástroje:








Corporate Modeler
Hlavní modelovací nástroj Business Modeler Suit. Umožňuje mapovat, analyzovat a simulovat byznys
procesy a spojuje organizační, procesní, IT a technologické architektury. Poskytováno je rovněž společné
úložiště podporující Oracle a MS-SQL databáze.
Corporate Exchange
Více uživatelské úložiště pro modely. Umožňuje sdílení mezi více než 250 uživateli.
Automodeler
Automaticky generuje objekty a diagramy z existujících procesů a systémové dokumentace vedené v
rámci organizace. Automodeler také umožňuje shromažďování procesního a systémového know-how od
pracovníků pomocí dotazníků a tak odráží způsob, jakým podnik skutečně funguje.
Corporate Publisher
Jednoduchý a rychlý průvodce, který z modelů vytvořených Corporate Modelerem vytváří HTML stránky
nebo dokumenty MS Word.
Corporate Modeler Links
Umožňuje import a export dat ze současně užívaných nástroj jako jsou MS Visio, IBM Rational XDE, IBM
Rational Rose nebo Sybase PowerDesigner.
Multi-Language Manager
Umožňuje lokalizaci a vytváření modelů ve více jazycích.
Matrix Manager
Umožňuje analyzovat vztahy a závislosti mezi všemi částmi podniku.
Simulator
Slouží k simulování procesů a vyvážit tak náklady, rizika, hodnotu a čas nasazení.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ano
ne
ano
ano
ne
Procesní model
Organizační model
Model IT architektury
Datové modely
Model datových toků (DFD)
Matrix analysis (analyzování vztahů a závislostí
mezi, lidmi, procesy a technologiemi)
ENTERPRISE ARCHITECT
Obrázek 3 - Ukázka prostředá nástroje Enterprise Architect
Základní informace
Název
Enterprise Architect (Corporate Edition)
Aktuální verze
7.1
Výrobce
Sparx Systems
Distributor pro ČR
HTK Pro s.r.o.
Licencování (cena)
Uživatelská licence (3 500 – 4 300 Kč)
Systémové požadavky
OS: Windows NT SP 5 / 2000 / XP / Vista (32bit) / 2003, Linux
Min. systémové požadavky: 1 GHz, 128 MB RAM, 70 MB HD, rozlišení
800x600
Databáze: SQL Server and 2005, MySQL, Oracle ab 9i/10g, PostgreSQL, MSDE,
Sybase Adaptive Server Anywher, MS Access, Progress OpenEdge
WWW adresa
http://www.sparxsystems.eu/enterprisearchitect/ea-purchase/
Enterprise Architect obsahuje šest edicí s různou funkcionalitou a tudíž i cenou. Pro účely CABE slouží
Corporate Edition. Ta kromě modelování pomocí UML diagramů a procesního modelování, které jsou základem
všech edicí, podporuje spolupráci rozsáhlejších týmů díky repository (technologie SQL Server, Oracle nebo
MySQL).
Nástroj je vhodný pro pokrytí celé analýzy a pro všechny členy týmu. Užitečnými funkcemi jsou např.
generování dokumentace, generování zdrojového kódu, podpora XML, podpora projektového řízení, vytváření
rolí a přístupových práv k modelům, export do RTF či XMI (XML Metadata Interchange) atd.
Enterprise Architect je spíše CASE nástroj. Podporuje sice procesní modelování, ale ostatní modely typické pro
CABE lze vytvořit jen omezeně. Nicméně toto řeší přídavný modul Zachman Framework, který je však třeba si
dokoupit.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
ano
Podpora modelování organizační struktury
ne
Podpora modelování okolí podniku
ne
Podpora modelování cílů podniku
ne
Podpora dokumentace
ano
Podpora českého jazyka
ne
Podporované modely
Procesní model, UML diagramy.
IBM LOTUS WORKFLOW
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Lotus workflow
7
IBM
IBM
$106 na uživatele
OS:
Windows 2000 Professional
Windows XP Professional
Notes 6.0.5
Notes 6.5.4 or later version of 6.5.x
Notes 7.0 or later verison of 7.0.x
Notes 8.0. Refer to technote 1293563
Hardware:
Intel(r) Pentium(tm), 128MB RAM minimum, Doporučeno 256MB a více
http://www-01.ibm.com/software/lotus/products/workflow/
IBM Lotus workflow je nástrojem doplňující nástroje z řady Lotus Notes a Domino. Je v něm možné modelovat
procesy a workflow s přiřazením rolí a sledování úkolů. Procesy je dále rovněž možno sledovat a vyhodnocovat.
Nástroj je jednoduchý jak uživatelským prostředím, tak nabízenou funkcionalitou. Více informací je možné se
dočíst zde: http://www.panrepa.org/CASE/jaro2008/cabe_jaro2008.pdf.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ne
ne
ne
ano
ne
Procesní model
IBM RATIONAL SYSTEM ARCHITECT
Obrázek 4 - Pracovní prostředí IBM Rational Architect
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
IBM Rational System Architect
v11.3
IBM
IBM
$3,800 na uživatele
OS:
Windows Vista
Windows 2003 Server
Windows XP Professional
Windows 2000 Server
Windows 2000 Professional
Hardware:
200 MB HDD pro instalaci a dalších 130 MB pro běh
Pentium 500-MHz nebo vyšší
256 MB RAM (doporučeno 2 GB)
http://www-142.ibm.com/software/products/cz/cs/ratisystarch
IBM Rational System architekt představuje komplexní nástroj pro modelování podniku. Uživatelské rozhraní i
samotné modelování je pak velmi intuitivní a pomocí nástroje lze modelovat celkovou podnikovou architekturu
i IT. Dále lze modelovat obchodní činnosti a strategie, cíle podniku, organizační strukturu včetně vztahu
investorů. Nástroj rovněž umožňuje simulaci byznys procesů i jejich realizaci převodem do BPEL z BPMN
diagramu. Součástí programu je rovněž sada tutoriálů detailně popisující jednotlivé možnosti nástroje a zásady
modelování. Podporované metody pro tvorbu podnikové architektury jsou The Open Group Architecture
Framework (TOGAF) a Department of Defense Architecture Framework (DoDAF). Podporována je i tvorba
dokumentace a reportů.
Obrázek 5 - Cize a cíle v IBM Rational Architect
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ano
ne
ano
ano
ne
Procesní model (BPMN)
Modelování podnikové architektury
 Organizační struktura
 Role
 Cíle podniku
 Procesy
UML modelování (všechny diagramy)
IBM WEBSPHERE BUSINESS MODELER
Obrázek 6 - Ukázka prostředí IBM Websphere Business Modeler
Základní informace
Název
IBM Websphere Business Modeler
Aktuální verze
6.2
Výrobce
IBM
Distributor pro ČR
IBM
Licencování (cena)
Uživatelská licence (Basic – 1 350 USD, Advanced – 10 700 USD)
Systémové požadavky
OS: Windows XP SP 2 / Vista Business / Vista Enterprise
Min. systémové požadavky: Pentium 4 1.4 GHz, 1 GB RAM, 1,6 GB HD,
rozlišení 1024x768
Web Browser: IE 6 SP2 a vyšší, Mozilla 2.0 a vyšší
WWW adresa
http://www-01.ibm.com/software/integration/wbimodeler/
Jednodušší nástroj, který je určen zejména pro modelování a dokumentaci podnikových procesů, ale ve
standardní notaci umožňuje modelovat také organizační strukturu. Je plně podporována čeština a uživatelské
rozhraní je jednoduché a intuitivní. Verzování dokumentů umožňuje až ve spolupráci s nástrojem Rational
ClearCase.
IBM nabízí dvě úrovně tohoto produktu – Basic (se základní funkcionalitou) a Advanced (s rozšířenou
funkcionalitou, např. simulace, analýza, atd.). Pro sdílení definicí procesů a dalších objektů je možno použít
Business Modeler Publishing Server.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
ano
Podpora modelování organizační struktury
ano
Podpora modelování okolí podniku
ne
Podpora modelování cílů podniku
ne
Podpora dokumentace
ano
Podpora českého jazyka
ano
Podporované modely
Procesní model, model organizační struktury.
IGRAFX MODELER A IGRAFX CENTRAL
Obrázek 7 - Pracovní prostředí iGrafX Modeler
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
iGrafx Modeler, iGrafx Central
2009
iGrafX
Kware GmbH, Norimberk
481.95 € / uživatel (1 – 10 uživatelů)
385.00 € / uživatel (11 – 25 uživatelů)
365.00 € / uživatel (26 – 60 uživatelů)
OS:
Windows 2000 SP4
Windows XP SP2/3
Windows Vista SP1
Windows Server 2003 SP2;
Windows Server 2008
Hardware:
Pentium® II 350MHz
256 MB RAM
Hard Disk 106 MB
Rozlišení 1024 X 768, 16-bit
CD-ROM
http://www.igrafx.cz/products/enterprisecentral/
IGrafx Modeler a iGrafx Central jsou nástroje pro správu a modelování byznys procesů a umožňují jejich
propojení s podnikovou architekturou a cíly. Zároveň je možné procesy simulovat, řídit rizika a provádět
vyhodnocení naplnění cílů. V nástroji jsou obsaženy následující aplikace:


Enterprise Business Architecture
Umožňuje lepší porozumění složitým multidimenzionálním konceptům a zlepšuje plánování podnikání
a investic do technologií.
Enterprise Process Architecture







Architektura podnikových procesů obsahuje jejich hierarchické uspořádání včetně souvisejících
činností. Může být popsána ve více provázaných iGrafx dokumentech. Bez použití Modeleru může být
architektura zobrazena pomocí Process Central a Web Central.
Compliance (Dodržování)
Umožňuje kompletaci dokumentace a průběžné plnění zákonů jako je as Sarbanes-Oxley.
IT Governance
Umožňuje řízení, konzistenci a správu IT projektů.
Risk Management
Strukturované vzájemně provázané modely, které umožňují identifikaci rizik a jejich analýzu pro
efektivní řízení a snižování rizik.
Business Continuity
Provádí analýzu vlivů a identifikuje vzájemné závislosti mezi procesy.
Quality Management
Měří a zajišťuje, že veškeré procesy spojené s produkcí zboží a služeb jsou účinné a efektivní.
Business Process Management
Centrálně spravuje, sklady, archivy, a ovládá veškerou procesní dokumentaci.
Accelerators (akcelerátory)
Umožňují koncovým uživatelům rychleji definovat komplexní podnikové obchodní architektury a
ujistěte se, že jsou v souladu s příslušnými průmyslovými standardy
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ano
ne
ano
ano
ne
Procesní model
Modelování architektury
Modelování cílů podniku
Strategické mapy
Matice odpovědností
MICROSOFT OFFICE VISIO 2007
Obrázek 8 - Ukázka startovací obrazovky MS Office Visio 2007
Základní informace
Název
Microsoft Office Visio 2007
Aktuální verze
2007
Výrobce
Microsoft
Distributor pro ČR
Microsoft
Licencování (cena)
Uživatelská licence (Standard – 6 328 Kč, Professional – 13 758 Kč)
Systémové požadavky
OS: Windows XP SP 2 a novější / 2003 Server a novější
Min. systémové požadavky: 500 MHz, 256 MBB RAM, 2 GB HD, rozlišení
800x600
WWW adresa
http://www.microsoft.com/cze/office/programs/visio/highlights.mspx
Microsoft Office Visio 2007 je nástroj pro vizualizaci a analýzu komplexních informací o podniku. Nabízí řadu
diagramů, kde lze modelovat např. procesy, organizační strukturu, časové a finanční informace, atd. Výhodou je
možnost propojení diagramů s externími zdroji dat (např. z MS Excel či MS Access) a zobrazením těchto dat u
obrazců.
Analytik může využít množství šablon, které zjednodušují práci s vytvářením diagramů. Stojí také za zmínku, že
díky funkci malování je možné navrhnout si vlastní obrazce či celé šablony. Výsledné diagramy lze uložit třeba
jako soubor PDF nebo jako webovou stránku.
Podporu týmové práce zajišťuje sdílený pracovní prostor (technologie Windows SharePoint Services).
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
ano
Podpora modelování organizační struktury
ano
Podpora modelování okolí podniku
ano
Podpora modelování cílů podniku
ne
Podpora dokumentace
ano
Podpora českého jazyka
ano
Podporované modely
Procesní model, model organizační struktury,
víceúčelové diagramy.
ORACLE BPA
Obrázek 9 - Pracovní prostředí Oracle BPA
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Oracle Business Process Analysis Suite
11g R1
Oracle, provozováno na platformě Aris (IDS Scheer AG)
Oracle Czech
Zkušební verze 90 dní,
$10,500.00 časově neomezená licence
$2,100.00 1 rok
(https://shop.oracle.com/pls/ostore/f?p=ostore:3:0)
Systémové požadavky
WWW adresa
Pro Oracle Business Process Repository:
Minimum: Intel Pentium IV 2.4 GHz, 512 MB RAM
Doporučeno: Intel Pentium IV 3.4 GHz,
64-bit systém - 2 GB RAM
32-bit systém - 1 GB RAM
OS: Windows/ Linux/ Mac OS
http://www.oracle.com/us/technologies/soa/025593.htm
Nejen pro modelování byznys procesů nabízí společnost Oracle svým zákazníkům balíček aplikací nazvaný
Oracle Business Process Analysis Suite (BPA). K dnešnímu datu je k dispozici verze 11g R1. Oracle BPA je vyvíjen
společností IDS Scheer a v podstatě se jedná o lehce modifikovanou platformu Aris. Vzhledem ke své
robustnosti a ceně je řešení vhodné zejména pro větší společnosti spravující rozsáhlé portfolio procesů.
Oracle BPA obsahuje několik nástrojů:




Business Process Architect
Business Process Repository
Business Process Simulator
Business Process Publisher
Cílem spolupráce Oracle s IDS scheer je integrace obou produktů a zvýšit možnosti procesního modelování a
realizace procesů v organizacích bez nutnosti jednat se dvěma různými dodavateli.
Oracle BPA tak nabízí správu celého životního cyklu procesu, včetně jeho navržení, simulace, nasazení a
následné optimalizace. Oracle BPA suite doplňuje ostatní aplikace jako je například Oracle SOA Suit a Oracle
BPEL Manager. BPA Suit pak není nástrojem určeným pouze pro softwarová řešení společnosti Oracle, ale i pro
řešení třetích stran.
Samozřejmostí nástroje je pak propojení s úložištěm v Oracle Database a možnost sdílení a verzování
modelů. Dále také nástroj podporuje tvorbu reportu v několika formátech.
Velkou výhodou vycházející ze spolupráce s IDS Scheer je česká lokalizace nástroje, včetně všech českých menu.
Nicméně nápověda zůstává v angličtině a rovněž není přeložen komplexní manuál, který ovšem čítá 3669 stran
a detailně tak popisuje veškeré aspekty práce s nástrojem.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ano
ano (Business segment matrix)
ne
ano
ano
Organizace – Kalendář směn, Model sítě,
Organizační graf, Technické zdroje, Topologie sítě
Data – Časový plán, eERM, IE datový model,
Kombinovaný časový plán, Model druhů nákladů,
Model nosičů informací. Model odborných
pojmů, Model rizik
Procesy – Administrativní proces, Business
Controls Diagram, Business Process Diagram
(BPMN), Casual Model, EPC, EPC s tokem
materiálu, Model klasifikace, Model klasifikace
funkcí, Model matice, Model operátorů, Model
přiřazení funkce, Model rolí, Model tříd, Model
tvorby přidané hodnoty, Model událostí, Model
výskytů procesu, PCD, PCD s tokem materiálu,
Proces BPEL, Schéma přiřazení BPEL, Schéma
přiřazení BPMN, Schéma přiřazení služby, UML
diagramy, Výrobní proces
Funkce – Model typu aplikace
Produkt/Služba – Produktový strom
ORACLE BPM SUITE (ORACLE BPM STUDIO)
Obrázek 10 - Pracovní prostředí Oracle BPM Studio
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
Oracle BPM Suite (Oracle BPM Enterprise standalone)
10.3.1.0.0
Oracle
Oracle Czech
$2,300 na uživatele
$115,000 na procesor
(http://www.oracle.com/corporate/pricing/technology-price-list.pdf)
OS:
Windows Vista a XP SP2 x86-32
Red Hat Enterprise Linux 4 a 5
Novel SUSE Linux 9 a 10
Databáze (pouze pro BPM Enterprise):
• Oracle 10g and 11g
• Oracle 10g and 11g with RAC (Real Application Clusters)
• Microsoft SQL Server 2005
• DB2 UDB 8.1 and 9.1
• Sybase 15.0
Hardware:
Studio
Doporučeno:
• 2 GB RAM +
• 4 GB HDD +
• 1.8 GHz nebo rychlejší Pentium Core Duo CPU nebo obdobné
Minimum:
• 1 GB RAM
• 2.5 GB HDD +
WWW adresa
s• 1.5 GHz Pentium M CPU nebo obdobné
Enterprise
Doporučeno (pro max. 500 uživatelů):
• 4 GB RAM +
• 5 GB HDD +
• 2.0 GHz nebo rychlejší Pentium Dual-Core Xeon CPU nebo obdobné
Minimum:
• 2 GB RAM
• 3 GB HDD +
• 1.5 GHz Pentium M CPU nebo obdobné
http://www.oracle.com/technologies/bpm/bpm-suite.html
Oracle BPM Suit nabízí nástroje pro návrh, implementaci, realizace a řízení veškerých byznys procesů jak
v rámci jednoho oddělení a celé společnosti, tak mezi podniky navzájem. Přináší tak větší efektivnost a
přehlednost do správy a řízení procesů. Jak u společnosti dobrým zvykem, i BPM Suite vychází z jiného nástroje
a je postaveno na Eclipse 3.3. a AquaLogic BPM 6.0. Stejně jako u Oracle BPA Suit se jedná o nástroje určené
především pro velké společnosti s velkým množstvím procesů.
Uživateli BPM Suit nabízí integraci s BPA suit a přináší především intuitivní modelování s vylepšenou podporou
BPMN. Dále je také možné dědit mezi jednotlivými modely, což značně zvyšuje jejich znovupoužitelnost.
Stěžejním nástrojem je pak Oracle BPM Studio, které umožňuje vytvářet a spravovat procesy včetně jejich
simulace podle jednotlivých rolí a oddělení v rámci podniku. Práce s BPM Studio je definována podle jedné ze
zvolených rolí – Byznys analytik, Byznys architekt a vývojář.
Business studio dále například umožňuje vytváření proměnných, které lze použít jako KPI a při vývoji lze
definovat byznys omezení a logiku. Další výhodou je možnost řízení kalendáře, dovolených nebo aktuálně se
podílejících pracovníků na proces, včetně jejich mzdy atd. Samozřejmostí je týmová spolupráce a sdílení
modelů, včetně správy verzí.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ano, omezeně pro potřeby procesů
ne
ne
ano
ne
procesní model (BPMN)
POWER DESIGNER
Obrázek 11 - Ukázka prostředí nástroje Power Designer
Základní informace
Název
Power Designer
Aktuální verze
15.1
Výrobce
Sybase
Distributor pro ČR
Sybase Software s.r.o.
Licencování (cena)
Uživatelská licence
Systémové požadavky
OS: Windows XP / 2003 Server / Vista
Min. systémové požadavky: 1,5 GHz, 1 GB RAM, 500 MB HD, SVGA, rozlišení
800x600
WWW adresa
http://www.sybase.com/products/modelingdevelopment/powerdesigner
Power Designer je velmi známý a komplexní modelovací nástroj, který podporuje více modelů, jež jsou
vzájemně propojeny. Kromě procesního modelu jsou to např. datové modely, modely podnikových cílů a také
obsahuje všechny UML diagramy. V Power Designeru je také možné řízení požadavků, včetně
přidělení odpovědných pracovníků. Dále umožňuje řízení konfigurací a další práci s repository, které je
základem týmové práce. Uživatelé jistě uvítají i možnost automatického generování dokumentů či přizpůsobivé
uživatelské rozhraní.
Také podpora standardů je velmi rozsáhlá. Jmenujme jen ty nejznámější: BPMN, XML, ebXML, UML, RDBMS,
RTF, a další.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
ano
Podpora modelování organizační struktury
ano
Podpora modelování okolí podniku
ne
Podpora modelování cílů podniku
ano
Podpora dokumentace
ano
Podpora českého jazyka
ne
Podporované modely
Procesní model, model organizační struktury,
model podnikových cílů, datový model, XML
modelování, UML diagramy (objektové
modelování).
QPR PROCESS GUIDE
Obrázek 12 - Ukázky z nástroje QPR Process Guide
Základní informace
Název
QPR Process Guide
Aktuální verze
8
Výrobce
QPR Software
Distributor pro ČR
LBMS
Licencování (cena)
Uživatelská licence (495 Euro), možnost cenově výhodnějších licenčních
balíčků
Systémové požadavky
OS: Windows 2000 / 2003 / XP / Vista, Mac OS 10.2.x
Web Browser: Microsoft IE 6.0 – 7.0, Netscape 8.0, Mozilla Firefox 2.0
Databáze: IBM DB2 8.1, MS Access 2000, MS SQL Server 2000/2005, Oracle
9i/10g
Servery: Apache 1.3.x, IBM HTTP server 1.3.28.1/6.0, Lotus Domino Server
6.5, MS IIS 5.0 – 7.0
WWW adresa
http://www.qpr.com/process-management.html
Jedná se o modelovací nástroj procesů, mezi jehož přednosti patří:

Přehlednost a jednoduché ovládání

Přizpůsobivost objektů (včetně jejich popisných atributů) dle potřeb firmy

Dynamický přístup k procesům přes internet či intranet (dynamicky generované webové stránky
zajišťují neustále aktuální informace a zabraňují tak provádění nesprávných činností založených na
zastaralých informacích)

Podpora týmové práce (díky vysoké škálovatelnosti)

Podpora mnoha technologií (viz systémové požadavky)

Simulace a analýzy procesů (slouží k ověření logické/sémantické správnosti procesních modelů a
popisných atributů)
Tento nástroj slouží primárně pro modelování procesů. Proto je třeba provázat tento nástroj s nástrojem
ScoreCard (od stejné firmy), který je zaměřen na strategické cíle firmy. Procesy a strategické cíle podniku totiž
jsou spolu ruku v ruce.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
ano
Podpora modelování organizační struktury
ne
Podpora modelování okolí podniku
ne
Podpora modelování cílů podniku
ne
Podpora dokumentace
ano
Podpora českého jazyka
ano
Podporované modely
procesní model
QPR SCORECARD
Obrázek 13 - Ukázka prostředí nástroje QPR ScoreCard
Základní informace
Název
QPR ScoreCard
Aktuální verze
8
Výrobce
QPR Software
Distributor pro ČR
LBMS
Licencování (cena)
?
Systémové požadavky
OS: Windows 2000 / 2003 / XP / Vista, Mac OS 10.2.x
Web Browser: Microsoft IE 6.0 – 7.0, Netscape 8.0, Mozilla Firefox 2.0
Databáze: IBM DB2 8.1, MS Access 2000, MS SQL Server 2000/2005, Oracle
9i/10g
Servery: Apache 1.3.x, IBM HTTP server 1.3.28.1/6.0, Lotus Domino Server
6.5, MS IIS 5.0 – 7.0
WWW adresa
http://www.qpr.com/performance-management.html
Nástroj ScoreCard od firmy QPR Software umožňuje sledovat klíčové ukazatele (finanční i jiné) výkonnosti a
transformovat je do akčních plánů organizace. Je určen pro podporu strategického řízení.
Scorecard diagramy umožňují zachytit hierarchicky cíle podniku spolu s jejich měřítky a indikátory současného
stavu. Dále jsou zde k dispozici strategické mapy, které pomáhají pochopit vztahy mezi jednotlivými objekty a
vytváří podmínky pro celkové pochopení strategie. Nástroj podporuje i tvorbu akčních plánů pro každý objekt
scorecard a přiřazení zodpovědných pracovníků.
Technologicky je QPR ScoreCard řešený podobně jako Process Guide (viz výše) – tzn. jednoduché ovládání,
přístup přes internet/intranet, podpora jen užitečné funkcionality, atd.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
ne
Podpora modelování organizační struktury
ano
Podpora modelování okolí podniku
ne
Podpora modelování cílů podniku
ano
Podpora dokumentace
ano
Podpora českého jazyka
ano
Podporované modely
Balanced Scorecard (BSC), strategické mapy
FREE & OPEN SOURCE
Předchozí práce se téměř výhradně zaměřovaly na zhodnocení pouze několika nejzavedenějších a
nejkomplexnějších komerčních nástrojů a až na výjimky v podstatě zcela přehlížely oblast svobodného a open
source softwaru. Přitom právě v této kategorii nastal za poslední léta poměrně zajímavý vývoj, a je jí zde proto
věnována tato samostatná kapitola.
Kritéria hodnocení jsou i zde ponechána stejná, jaká jsou ve zbytku práce. Důvodem je snaha o jednotnost a
přehledový charakter dokumentu. Celkem je dále zhodnoceno 13 nástrojů, což samozřejmě nepokrývá celý trh,
ale jak bude rozebráno níže, jedná se o poměrně vypovídající vzorek s nástroji různých "váhových" kategorií a
orientací.
Co se týká terminologie, není zde hlouběji řešen poněkud problematický vztah mezi svobodným (free) a open
source softwarem. Popis nástrojů v tabulkách tedy vychází pouze z informací, které o svých produktech
uveřejnili vývojáři, nebo které byly zjištěny během instalace a testování. Z ryze praktických důvodů pak byly do
této kapitoly zařazeny také nástroje z kategorie freeware, které sice nesplňují obecné vlastnosti FOSS (free a
open source software) nástrojů, ale lze je získat zdarma, což platí právě i pro většinu FOSS nástrojů a je to jedna
z jejich hlavních předností.
Během hodnocení níže uvedených nástrojů se mi také podařilo vysledovat několik význačnějších obecných
trendů či nových vlastností, které se v této kategorii začínají v rostoucí míře uplatňovat:
1.
Stabilně rostoucí počet FOSS nástrojů v oblasti CABE. Za posledních několik let se s relativní
pravidelností a v nijak dlouhých intervalech objevují nové a nové FOSS nástroje. Přitom ale nejde jen o
produkty zcela nových vývojářů, ale lze pozorovat trend, že i silnější hráči na trhu s již zavedenými
robustními nástroji uvolňují odlehčené free nebo komunitní verze svých nástrojů (příkladem může být
i níže zmíněné TIBCO Business Studio či ARIS Express). Samozřejmě hlavní důvody jsou zřejmě
marketingové, ale i tak lze tyto nástroje s výhodou použít pro malá a střední nasazení. Na druhou
stranu se objevují i původně čistě free nástroje, u kterých bylo přistoupeno k duálnímu licencování.
2.
Od grafiky k sémantice. V dřívějších dobách obvykle platilo, že free nástroje byly opravdu velmi
"lehké" a obsahovaly pouze tu nejzákladnější funkcionalitu. Díky tomu šlo velmi často spíše o grafické
jednoduché modelovací prográmky, jejichž výstupy byly skutečně pouze obrazové. Dnes ale i free
nástroje začínají implementovat rozsáhlejší funkcionalitu a modely v nich vytvořené už nejsou pouhým
"obrázkem" na papíře, ale jsou vnitřně sémanticky propracované a propojené s jinými modely či
aplikacemi.
3.
Od jedné funkce k životnímu cyklu. Dalším trendem je fakt, že oproti dřívějšku se FOSS nástroje
mnohem více orientují na podporu celého životního cyklu či alespoň jeho větší části. Do jisté míry se
tím dotahují na klasické robustní komerční nástroje, kde toto přišlo již mnohem dříve a dnes je to již
samozřejmostí. Přitom tato podpora nesměřuje pouze "kupředu", tj. směrem k implementaci
namodelovaných procesů, jejich vazbě na aplikace, databáze a případně k jejich trackingu a řízení, ale i
"dozadu" směrem k samotné definici vize a strategických cílů byznysu, od kterých se teprve následující
analýza a modelování odvíjí.
4.
Webové rozhraní, multiplatformnost, možnost SaaS. Čím dále tím častěji jsou i FOSS nástroje
nabízeny ve verzi s webovým uživatelským rozhraním.
5.
Podpora architektonických rámců. U několika níže zmíněných nástrojů se dokonce objevila podpora
architektonických rámců (byť samozřejmě v spíše omezené míře a kvalitě). Toto bylo dříve u FOSS
nástrojů téměř vyloučeno.
ARIS EXPRESS
Obrázek 14 - Ukázka pracovního prostředí ARIS Express na vzorovém procesu nákupní objednávky
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
ARIS Express
1.0
IDS Scheer AG
Freeware
Windows XP, Vista
Java Runtime Environment 1.6.0_10 a vyšší
Minimální rozlišení 800x600 pixelů
http://www.ariscommunity.com/aris-express/
ARIS Express je zdarma dostupný nástroj poskytující pouze ty nejzákladnější modelovací funkce svých
komerčních kolegů z rodiny ARIS. Kromě tradičních druhů modelů a souvisejících funkcí podporuje tzv. context
sensitive modeling, tedy funkci, která dynamicky prostřednictvím kontextových gadgets nabízí uživateli možná
pokračování modelu a ta stačí jen kliknutím vybírat a umísťovat. Dále nástroj nabízí například tzv. model
fragments funkci, která umožňuje ohraničovat a znovupoužívat uživatelem definované části modelů, dále
tzv. spreadsheet smart view umožňující definování procesů v tabulkové formě s následným automatickým
vygenerováním odpovídajících modelů, export do PDF či EMF, import z MS Visio, nebo také relativně snadný
převod již hotových modelů do prostředí ARIS Professional. Celkově jde o moderní nástroj s kvalitním
uživatelským rozhraním, který na svou "lehkost" poskytuje bohaté možnosti nejen v oblasti CABE.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
ano
ano
ne
ne
ne
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ne
Procesní modely
Datové modely
Organizační modely
Aplikační modely
Landscape diagramy
Obecné diagramy
BIZAGI PROCESS MODELER
Obrázek 15 - Ukázka pracovního prostředí BizAgi Process Modeleru na jednoduchých procesech
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
BizAgi Process Modeler
1.4.2
BizAgi
BizAgi Process Modeler je freeware (zdarma)
Komerční BizAgi BPM Xpress Edition:
 trvalá licence s 1 rokem podpory: 120 EUR / 1 uživatel
 roční subscription s podporou: 40 EUR / 1 uživatel
 akademická bezplatná licence (po dohodě)
Windows Server 2008, Vista, XP Service Pack 2, Server 2003 nebo 2000 Service
Pack 3
Microsoft .NET Framework 2.0
http://www.bizagi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95
&Itemid=107
BizAgi Process Modeler je poměrně mladý freeware nástroj pro klasické procesní modelování s využitím BPMN
1.1 standardu. Je celkem nenáročný na systém i uživatele, má příjemné moderní uživatelské rozhraní,
podporuje exporty do PDF, Visia, XML aj. a celkově je jednoduchý, přehledný, rychle a zdarma získatelný a
použitelný - lze ho považovat za typický příklad "lehkého" nástroje. Na druhou stranu je to ale fakticky jen jedna
z komponent komplexnějšího, avšak již komerčního řešení BizAgi BPM Suite, které dále kromě holého
modelování byznys procesů (případně dat, která tyto procesy využívají) pomocí Modeleru podporuje i jejich
exekuci, správu, reportování, migrace atd.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ne
ne
ne
ne
ne
Procesní modely (BPMN)
Jednoduché datové modely pro procesy
DIA
Obrázek 16 - Ukázková obrazovka nástroje Dia s jednoduchým BPMN diagramem
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Dia
0.97
The GNOME Foundation
Svobodný software (GNU GPL), zdarma
Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000; Linux
GTK+ Runtime Enviroment v2.10 a vyšší (obsaženo v instalátoru)
http://live.gnome.org/Dia
Další z klasických "lehkých" modelovacích nástrojů, který lze do kategorie CABE zařadit v podstatě pouze z
důvodu podpory BPMN pro procesní modelování (bereme-li v úvahu nejen grafickou, ale i sémantickou stránku
modelů a nástroje). I předpřipravené sady tvarů, zahrnující například elektrické obvody, CISCO síťové prvky
apod., jasně vypovídají o tom, že tento nástroj je cílen spíše do techničtější sféry modelování. A podporuje to i
další výhoda tohoto nástroje - velmi snadná možnost definice nových tvarů a jejich množin pomocí podmnožiny
SVG (vektorový grafický formát založený na XML). Oproti většině ostatních nástrojů v této kategorii je však Dia
alespoň částečně lokalizován do češtiny (díky linuxové komunitě kolem GNOME) a má snad nejrozsáhlejší
možnosti exportu (EPS, SVG, XFIG, WMF, PNG ad.) Obecně ho však v žádném případě nelze doporučit pro
jakékoliv komplexnější "CABE" nasazení.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ne
ne
ne
ne
ano
UML modely, BPMN modely
ITERAPLAN
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
iteraplan
2.3
iteratec GmbH
Komunitní edice (GNU Aferro GPL) - zdarma
Enterprise edice (free software licence):
 Basic podpora - €4'200 / rok
 Extended podpora - €12'000 / rok
Java Runtime Environment 1.5 (a novější)
Webový prohlížeč (optimalizováno pro IE6, Firefox 1.5 a novější)
Rozlišení obrazovky alespoň 1280x1024
http://www.iteraplan.de/en
Kromě zdarma získatelné komunitní edice je nabízena i enterprise edice pod free software licencí, avšak s
nutností alespoň roční smlouvy na podporu a konzultační služby. Enterprise edice nabízí možnost práce s
MySQL a Oracle databázemi (jinak podporována pouze open source HSQLDB), připojení na LDAP server, definici
a administraci uživatelů, rolí a jejich práv, a dále nabízí také rozhraní pro import stávajících dat a migrační
skripty pro přechod mezi verzemi. Mimo jiné iteraplan podporuje také customizaci a rozšíření prostřednictvím
atributů a exporty do MS Excel nebo CVS souborů.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ano
ne
ano
ne
ne
Landscape diagram (může zahrnovat procesy,
technologie, strategie, cíle a jejich vztahy)
Masterplan diagram
Portfolio diagram
Information flow diagram
OPEN MODELSPHERE
Obrázek 17 - Ukázková obrazovka nástroje Open ModelSphere - vytváření procesního modelu
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Open ModelSphere
3.1
Grandite
Svobodný software (GNU General Public License), zdarma
MS Windows 98, Millenium, NT4, 2000, XP a VistaLinux, Solaris
Java Runtime Environment 1.6 a novější
http://www.modelsphere.com/open_modelsphere.html
Open ModelSphere oficiálně vznikl 17. 9. 2008 přejmenováním původního ještě komerčního nástroje
SILVERRUN ModelSphere. Zachoval si samozřejmě všechnu funkcionalitu a podporuje tak i nadále především
datové modelování na konceptuální, logické i fyzické úrovni, umožňuje forward/reversní inženýrství nad Javou,
podporuje širokou paletu databází (Oracle, Infomix, MS SQL Server aj.) a umožňuje jejich synchronizaci s
modely pomocí generovaných skriptů. V oblasti CABE je tento nástroj však poměrně slabý, nabízí jen tradiční
procesní modelování a UML. Jeho výhodou v tomto směru jsou snad jen dobře propracované možnosti
propojení procesních modelů s datovými a ve výsledku snadnější vytváření konzistentní databáze. Generování
reportů (lze tak získat i dokumentaci) je možné pouze do formátu HTML, samozřejmostí je potom import či
export do formátu XML.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ne
ne
ne
ano
ne
Datové modely
Tradiční procesní modelování
UML
PROCESS MAKER
Obrázek 18 - Ukázka webově založeného pracovního prostředí nástroje Process Maker
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Process Maker
1.2
Colosa, Inc.
Open source (GNU Affero GPL v3), zdarma
SaaS hostovaná verze
Windows Vista, 2003, XP, Linux
Apache/2.2.3, MySql v5.0.22, PHP v5.1.6
Firefox 2.5 a vyšší, IE7 a vyšší
http://www.processmaker.com/
Process Maker je BPM a workflow management nástroj s webovým uživatelským rozhraním zaměřený spíše na
menší a střední podniky a řadí se tedy spíše do kategorie "lehkých" nástrojů. Přesto však nabízí celkem zajímavé
funkce, ať už je to vytváření vlastních procesních formulářů nebo získávání dat z externích zdrojů např. i
prostřednictvím webových služeb, funkce sledování a analýzy průběhu daného case s možností automatické
identifikace problémových míst, správa uživatelů, skupin, rolí, dokumentů, událostí atd., podpora různých
databází (MySQL, Oracle, MS SQL aj.) nebo také možnost propojení s CRM, ERP, DMS a BI systémy. Webové
rozhraní umožňuje i přístup k hostované verzi tohoto nástroje na month-to-month bázi (viz kapitola SaaS),
avšak drobnou nevýhodou jsou poněkud pomalejší a nejisté reakce tohoto webového GUI.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ne
ne
ne
ne
ne
Procesní modely, Workflow mapy
QUESTETRA BPM SUITE
Obrázek 19 - Ukázka webového pracovního prostředí nástroje Questetra BPM Suite
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Questetra BPM Suite
4.2.0
Questetra, Inc.
Download Edition - freeware s omezením na 10 procesů a dále:
 10-100 procesů: $100/měsíc nebo $1,200/rok
 101-500 procesů: $500/měsíc nebo $6,000/rok
 atd.
SaaS Edition - dle počtu uživatelů (viz kapitola SaaS)
Windows Server 2003 SP2, Server 2008 SP1, XP, Vista SP1
Linux CentOS
IE 7, Firefox 3, Chrome, Safari
JRE 6, Adobe Flash Player 10
http://store.questetra.com/en/
Japonský Questetra BPM Suite je, jak ostatně již název napovídá, nástroj podporující nejen samotné
modelování procesů, ale také jejich řízení. Obecně ho lze zařadit do střední "váhové" kategorie, protože sice
nepodporuje mnoho modelů, ale na druhou stranu má dobře propracované jejich funkční a logické propojení
se zdroji, daty a rozšiřujícími řídícími funkcemi. Dá se říci, že tento nástroj v sobě do jisté míry zahrnuje
funkcionalitu task tracking systému. Uživatelé mají možnost sledovat, které úkoly v návaznosti z jakých procesů
jsou jim nabízeny, mají možnost je přijímat a pracovat na nich, manažerům se nabízí monitorovací funkce a
sledování výkonnosti a je zahrnuto i propracované systémové administrační rozhraní. Nástroj dále podporuje
import a export, centralizovanou správu artefaktů procesů a SaaS edice dokonce i integraci s Google Apps.
Jednoznačnou výhodou nástroje je i velmi moderní a příjemně reagující webové uživatelské rozhraní.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ne
ne
ne
ne
ne
Procesní modely
Process data modely
SOYATEC EBPMN
Obrázek 20 - Ukázka pracovního prostředí Soyatec eBPMN na vzorovém procesním modelu
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Soyatec eBPMN
1.0.2
Soyatec
Freeware
Java Runtime Environment 1.5 a vyšší
http://www.soyatec.com/ebpmn/download.html
Další zástupce "lehkých" nástrojů, tentokrát postavený na Eclipse RCP a modelovacím frameworku GMF.
Soyatec eBPMN nabízí pouze základní procesní modelování dle standardu BPMN 2.0 a kromě lehce
propracovanějšího modelování subprocesů a možnosti měnit typ již namodelovaných elementů nenabízí v
podstatě žádné další nadstandardní funkce, dokonce chybí i možnost importu nebo exportu. Přidá-li se k tomu
pouze průměrné uživatelské rozhraní a použitelnost, nelze tento program vzhledem ke konkurenci celkově
příliš doporučit, je vhodný pouze pro základní jednoduché modelování bez složitých dodatečných funkcí a
vazeb.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ne
ne
ne
ne
ne
Procesní modely (BPMN 2.0)
STARPOUND STUDIO
Obrázek 21 - Ukázka pracovního prostředí modelovacího nástroje StarPound Studio
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
StarPound Studio
1.2.0
StarPound Technologies, Inc.
Duální licencování:
 Open Source (LGPL) - zdarma
 Klasická komerční licence (cena neuvedena)
Java 1.5 a vyšší
http://starpound.net/products/prod_studio.php
StarPound Studio je BPM nástroj založený na Eclipse výrazněji orientovaný na oblast hlasových a datových
služeb - svou funkcionalitou podporuje modelování procesů obecně, ale pro tuto oblast silně podporuje i jejich
konzistentní transformaci v aplikace s využitím webových služeb. Z obecného hlediska CABE lze tedy StarPound
Studio využít pro klasické procesní modelování nad BPMN, ale jeho skutečný potenciál mohou využít spíše
firmy v oblasti telekomunikací nebo obecně jakákoliv kontaktní centra, která usilují o automatizaci svých služeb
a procesů na základě definovaných modelů.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ne
ne
ne
ne
ne
Procesní modely (BPMN)
STARUML
Obrázek 22 - Ukázková obrazovka StarUML s procesním diagramem modulu EPBE v1.0
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
StarUML
5.0.2
Plastic Software, Inc.
OCIRIS consulting
Svobodný software (GNU General Public License), zdarma
Windows 2000, XP (a vyšší)
Microsoft Internet Explorer 5.0 (a vyšší)
Microsoft Office XP (a vyšší)
http://staruml.sourceforge.net/en/index.php
StarUML je klasický a již starší free modelovací nástroj implementující UML 2.0, je systémově nenáročný, rychle
se instalující a obecně rychle a jednoduše použitelný. Jeho mírnou nevýhodou v kategorii CABE nástrojů je fakt,
že k podpoře typických funkcí CABE nástrojů je nutné si doinstalovat alespoň dva dodatečné moduly: ErikssonPenker Business Extensions (EPBE) v1.0 a The Softgoal Profile. Bez těchto plug-inů je sice možné modelovat
byznys také, ale jen v čistě grafické podobě bez sémantiky. Získání a instalace těchto doplňků je však otázkou
minut a celkově jde tedy o poměrně výkonný nástroj s mnoha možnostmi (dokonce je podporováno i celkem
sofistikované generování wordovských dokumentů). Drobnou vadou na kráse je zastaralý design a někdy horší
použitelnost uživatelského rozhraní (např. často chybí drag & drop funkce).
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
ano
ne
ne
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ano
ne
UML 2.0 diagramy
Procesní modely (modul EPBE v1.0)
Modely cílů (modul EPBE v1.0)
Business requirements model (modul The
Softgoal Profile)
THE ESSENTIAL PROJECT
Obrázek 23 - Ukázka různých druhů modelů a reportů nástroje Essential Architecture Manager
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
The Essential Project
1.3
Enterprise Architecture Solutions Ltd.
Open source zdarma (GNU General Public License)
Java Runtime Environment 1.5 (nebo vyšší)
Protege Ontology Editor 3.4 (nebo vyšší)
Apache Tomcat 5.5 (nebo vyšší)
http://www.enterprise-architecture.org/
The Essential Project je název pro celou sadu nástrojů pro podporu enterprise architecture managementu. V
aktuální verzi jsou jeho hlavními komponentami Essential Meta-model a Essential Architecture Manager.
Essential Meta-model je v podstatě pouze knihovnou tzv. building-blocks pro oblast EA a obsahuje znalosti a
zkušenosti nasbírané výrobcem tohoto nástroje během jeho předchozích projektů. Essential Architecture
Manager je poté již klasickým nástrojem pro modelování architektury a následné reportování, umožňuje práci s
repository, importy a exporty dat apod. Přitom název tohoto balíku nástrojů není náhodný, skutečně se totiž
snaží poskytovat pouze ty nejzákladnější a nejnutnější funkce pro EAM a výsledkem je jeho jednoduchost a také
například udávaná rychlost implementace v řádu týdnů namísto obvyklých měsíců.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ano
ne
ano
ne
ne
Podporuje širokou paletu modelů v oblastech
technologické, datové/informační, aplikační a
byznys architektury
TIBCO BUSINESS STUDIO
Obrázek 24 - Ukázková obrazovka pracovního prostředí TIBCO Business Studio
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
TIBCO Business Studio
3.2.0
TIBCO Software Inc
Svobodný software (GNU GPL), zdarma
Windows Server 2003, XP Professional, Vista
RedHat Enterprise Linux 4.0 AS/ES Update 2, GTK, 32/64-bit
SUSE Linux Enterprise Server 10, GTK, 32/64-bit
JRE 1.6.0 a vyšší (obsaženo ve win instalátoru)
Eclipse v3.4.2 a vyšší (součástí instalátoru)
http://developer.tibco.com/business_studio/
TIBCO Business Studio je již relativně robustní nástroj založený na Eclipse. Podporuje celý životní cyklus BPM od
analýzy, přes design, modelování, simulaci, až po implementaci a správu - přitom vše v jednom pracovním
prostředí, umožňujícím různé úhly pohledu (analytický, vývojářský). Je tedy možné se od prvotní analýzy
postupně dopracovat například až k vizualizované tvorbě Web 2.0 (Ajax) formulářů a aplikací, což je podpořeno
i snadnou propojitelností a návazností na TIBCO ActiveMatrix suite (pro SOA služby) a TIBCO iProcess™ Engine.
Nástroj v sobě do jisté míry nese i otisk některých best practices např. v podobě vestavěných vzorů workflow
nebo standardních procesních modelů (např. SCOR, DCOR, HR-XML, Prince2). Další výhodnou vlastností je
možnost definovat slovník byznys objektů a jejich vztahů, které je následně možno znovupoužít v nově
vytvářených procesech se zachováním maximální konzistence. Za zmínku stojí i propracované propojení
procesů s modelem organizační struktury a rozsáhlé možnosti importu a exportu (ARIS, Visio, aj.) Jinak se jedná
o moderní nástroj s velmi příjemným uživatelským rozhraním, které je přehledné a dobře se používá (v poslední
verzi např. přidány gadgets, značně zrychlující modelování).
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ano
ano
ne
ano
ano
ne
BPMN 1.1/1.2
XPDL 2.1
UML
Process Project Requirements
Business Object Model
TOGAF 9 CUSTOMIZER
Základní informace
Název
Aktuální verze
Výrobce
Distributor pro ČR
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
TOGAF 9 Customizer
1.5.0.4
The Open Group
Částečně open source, avšak bezplatná licence TOGAF 9 jen akademická nebo
90 denní evaluační
Komerční licence v řádu tisíců $ ročně (dle obratu společnosti)
Microsoft Windows 2000, XP or 2003
Red Hat Enteprise Linux, SUSE Enterprise Linux
Firefox
Java Runtime Environment 1.5
http://www.opengroup.org/togaf/epf_intro.html
TOGAF 9 Customiser zde uvádíme jako zástupce třídy nástrojů, které nejsou primárně zaměřeny na klasické
modelování, ale slouží spíše k administraci a manipulaci s metodikami či celými frameworky pro enterprise
architekturu (což je ovšem značnou mírou do kategorie CABE implicitně řadí). TOGAF 9 Customizer je fyzicky
plug-in vyvinutý přímo The Open Group a založený na Eclipse Process Frameworku (EPF), a jeho hlavním cílem
je umožnit firmám spravovat a přizpůsobovat si framework TOGAF (jinak dostupný pouze staticky v PDF, HTML
apod.) podle svých potřeb. Tento nástroj tedy TOGAF kompletně obsahuje a umožňuje s ním pracovat
interaktivně, rozšiřovat ho o vlastní obsah a napojovat ho na firemní procesy a metody používané v oblasti
enterprise architektury.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
ne přímo
ne přímo
ne přímo
ne přímo
ano
ne
Zaměřen na administraci frameworku TOGAF
(odpovídající modely podporuje pouze nepřímo)
SOFTWARE AS A SERVICE
V posledních letech můžeme sledovat rostoucí trend v oblasti internetových služeb a s tím souvisejícího cloud
computingu . Jednou z jeho forem je i SaaS – Software as a Service, v překladu software jako služba. Jak z názvu
vyplývá, jedná se o jiný přístup k používání software a jde v podstatě o jeho pronajímání, kde odpadá nutnost
cokoliv instalovat, či kupovat licence vázané na konkrétní počítač a celé aplikace jsou dostupné online přes
internetový prohlížeč. Uživatelský komfort srovnatelný s aplikacemi standardními byl pak umožněn nástupem
technologií (respektive jejich kombinací a novým využitím) jako je AJAX, Flash/Flex, Java a rozvojem
vysokorychlostního internetu. Princip SaaS však přináší také pro většinu firem mnohem významnější výhody
v oblasti nákladů:




nulové fixní náklady na pořízení aplikace (nejčastěji aplikován model měsíčních plateb za uživatele)
snížení rizika selhání projektu (při nespokojenosti je možné poskytovatele po měsíci vyměnit)
odpadá nutnost mít vlastní hardware a lidi, kteří by se o něj starali (kompletní provoz aplikace
zajišťuje provozovatel)
škálovatelnost – souvisí s variabilními náklady
A i další výhody:




časté updaty či případné opravy (stejnou aplikaci využívají i ostatní zákazníci)
využití best-practices
škálovatelnost
rychlé nasazení
Ovšem i toto řešení s sebou nese řadu nevýhod a rizik:



ztráta kontroly nad daty (data jsou sice majetkem zákazníka, ale jsou umístěna u poskytovatele)
závislost na poskytovateli služby (v případě nalezení ideální aplikace a následných problémů ze strany
poskytovatele)
nutnost neustálého připojení k internetu
Jako SaaS se začaly objevovat i CABE nástroje, kterými se zabývá naše práce, a proto je určitě zajímavé zjistit, co
takto dostupné nástroje dovedou.
Zde uvedené aplikace se v postatě dělí na 2 skupiny – první jsou jednodušší aplikace nabízející pouze podporu
modelování procesů v BPMN, ale vzhledem k principu SaaS je obohacena o modelování kolaborativní, které je
velmi užitečné při práci více lidí na jednom projektu. Druhou skupinkou jsou pak Business Process Management
sady často již zavedených výrobců, které nabízejí velmi širokou funkcionalitu a opět díky principu SaaS umožňují
velmi snadný kolaborativní vývoj a použití takto vzniklých procesních aplikací v prostředí celého podniku.
APPIAN ANYWHERE
Obrázek 25 - Ukázka prostředí aplikace Appian Anywhere
Základní informace
Název
Výrobce
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Appian Anywhere
Appian Corporation
Standardní edice ($35 uživatel/měsíc), Premium edice (ceny nezjištěna)
Internet Explorer, Mozilla Firefox
http://www.appian.com/bpm-saas.jsp
Appian Anyehere je on-demand verze Appian Enerprise. Americká společnost Appian, která za těmito produkty
stojí, patří dle společnosti Gartner (CRM Media, 2009) k leadrům v BPM Suite oblasti. Toto komplexní SaaS
řešení bylo v roce 2007 jedním z prvních, takto poskytovaných.
Funkcionalita produktu je velmi široká, jádrem jsou však procesy, na jejichž definici procesní aplikace stojí.
Appian používá klasicky notaci BPMN, ale jak je možné vidět na Obrázek 25, tak ji vizuálně rozšiřuje o související
prvky – formuláře, účastníky apod. Kromě definice procesu umožňuje i centrální definici Business Rules pro
automatizaci rozhodování. Procesní aplikace jsou klasicky postaveny na formulářích, ale dále je možné
definovat i vlastní přehledové dashboardy. Procesy lze také monitorovat a analyzovat jejich výkonnost.
V neposlední řadě je také umožněna datová integrace postavená na SOA, která umožňuje tvorbu repository
služeb pro jejich znovupoužitelnost. K dalším funkcím patří Content management pro správu dokumentů.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
Podpora kolaborace
ano
ano
ne
ne
ne
ne
Procesní (BPMN)
Sdílení, revize, komentáře, diskuze
BAARIUMLIVE
Obrázek 26 - Rozhraní Barium Live!
Základní informace
Název
Výrobce
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Barium Live
Modeler - €25 – uživatel/měsíc
Premium - €35 – uživatel/měsíc (podpora aplikační části)
Participant - €10 – uživatel/měsíc
Doplněk pro IE
http://www.bariumlive.com/
Bohužel se nejedná o plnohodnotnou SaaS aplikaci, protože pro umožnění modelování je nutné nainstalovat
doplněk do Internet Exploreru. Jinak se jedná o jednoduchý, dobře navržený a použitelný produkt se snadným
ovládáním. Barium Live také obsahuje aplikační simulaci procesu, kdy lze proces procházet pomocí
nadefinovaných formulářů a přiřazených úkolů, následně pak sledovat a vyhodnocovat jeho průběh.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
Podpora kolaborace
ano
ne
ne
ne
ne
ne
Procesní (BPMN)
Sdílení, revize
BPM ONE
Základní informace
Název
Výrobce
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
BPM One
Pallas Athena
nezjištěno
Java; Internet Explorer 7+ nebo FireFox 3+
http://www.pallas-athena.com/products/bpmone
BPM One je další z komplexních nástrojů a tomu také odpovídá složitější UI. Sestává se z průzkumníka a
reportů, kam se řadí exporty modelů, které jsou velmi silnou stránkou tohoto produktu. Nejpropracovanější je
HTML export, kdy jsou všechny prvky modelu provázány a lze o nich zobrazit všechny dostupné informace. Je
zde také export do BPMN notace, jelikož BPM One využívá notaci vlastní. Z dalších typů exportu uveďme RFD,
XML, XLS, RACI. V průzkumníku jsou pak kromě procesních modelů i modely organizační struktury, ukazatelů a
knihovna dalších entit, kde lze definovat dokumenty, role, datové elementy apod. Užitečnou funkcí jsou analýzy
(zpracovatelů, zodpovědností, aplikací a teamů) v procesu a simulace. Nepříjemnou vlastností je pomalý běh a
odezva (v testovací verzi).
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
Podpora kolaborace
ano
ano
ne
ne
ano
ne
Procesní (vlastní notace)
Sdílení, revize
EKUAR ONLINE MODELER
Obrázek 27 - eKuar Online modeler - prostředí aplikace
Základní informace
Název
Výrobce
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
eKuar Online Modeler
Ekuar S.R.L.
Enterprise Collaborative verze - $50 uživatel/rok
Webový prohlížeč s nainstalovaným Flash Player 10+
http://www.ekuar.com/index.html
Aplikace od argentinských vývojářů je zaměřena pouze na modelování procesů v notaci BPNM, ale jedná se o
propracovaný nástroj. Rozhraní je však místy nepřehledné a není úplně jasné, k čemu jednotlivé prvky slouží.
Silnou stránkou je velmi propracovaná simulace procesu. Simulaci lze instancovat a každé instanci nastavovat
zdroje (ve formě financí, času prostřednictvím kalendáře atp.) a po spuštění následně v živém běhu sledovat
úzká hrdla procesu. Vše je navíc dynamicky zobrazováno v procesním diagramu a ve formě grafů. Nástroj
poskytuje také podporu dokumentace modelovaných procesů, a to ve formátu XML.
Obrázek 28 - Simulace v prostředí Ekuar Online Modeler
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
Podpora kolaborace
ano
ne
ne
ne
ano (Založena na XML)
ne
Procesní (BPMN)
Sdílení
GLIFFY
Obrázek 29 - Ukázka rozhraní Gliffy
Základní informace
Název
Výrobce
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Gliffy
Gliffy Inc.
$5 - uživatel/měsíc, $10 - 25 uživatelů/měsíc, $100 - 50 uživatelů/měsíc,
$1750 – 1000 uživatelů měsíc (akademické licence 50% sleva),
Webový prohlížeč s nainstalovaným Flash Playerem 7+
http://www.gliffy.com/gliffy/
Jedná se v podstatě o jednoduchý kreslící nástroj s podporou notace BPMN a částečně i UML, který umožňuje
kolaborativní kreslení a jednoduchou publikaci vytvořených modelů. Nástroj nabízí poměrně široké formátovací
možnosti, ale vytvoření složitějších a pěkně vypadajících diagramů je velmi pracné. Aplikace umožňuje export
do JPEG, PNG anebo SVG. Také je k dispozici API, takže je možné integrovat Gliffy do jiných aplikací.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
Podpora kolaborace
ano
ano
ne
ne
ne
ano
Procesní (BPMN), UML, Flow chart)
Sdílení
INTEGRIFY ONDEMAND
Obrázek 30 - Ukázka prostředí aplikace Integrify
Základní informace
Název
Výrobce
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Integrify OnDemand
Integrify
$495/měsíc za 25 uživatelů a 3 procesy, dále individuálně
Explorer 7.0+, Firefox 3.0.6+, Safari 3.2.1+
http://www.integrify.com/Overview/Ondemand.aspx
Výrobce označuje své řešení jako ERM (Enterprise Request Management), což má být spojení BPM a workflow
řešení. Jedná se tedy o funkcionalitou rozsáhlé řešení, kde základem jsou procesy a v nich definované formuláře
a tasky. Další zajímavé funkce jsou například možnost využití webových služeb, propojení s Excelem a dalšími
datovými zdroji (včetně použití SQL přímo z tasku), nastavení delegace tasků a vlastní definice různých typů
notifikací. Formuláře, které jsou uživatelským vstupem do procesu, mají centrální úložiště a je možné je i
importovat z HTML. Reportovací část pak obsahuje jak předdefinované statistiky včetně grafického vyjádření,
tak možnost tvořit vlastní dotazy. Reportovácí engine slouží i samotným uživatelům, kteří mohou na svých
dashboardech sledovat všechny své činnosti. Integrify je postaveno na modulární architektuře (widgety,
pluginy, webové služby), takže je možná jeho integrace s dalšími systémy a je snadno customizovatelné.
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
Podpora kolaborace
ano
částečně (pomocí rolí)
ne
ne
ne
ne
procesní (vlastní notace)
sdílení, diskuze
LOMBARDI BLUEPRINT
Obrázek 31 – Prostředí aplikace Blueprint - modelování procesu
Základní informace
Název
Výrobce
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Lombardi Blueprint
Lombardi Software, Inc.
$50 autor/měsíc, $10 účastník/měsíc. Omezená verze zdarma pro 1 uživatele
a 10 procesů.
Microsoft Internet Explorer 6+, Mozilla Firefox 3.5+
https://blueprint.lombardi.com/
Aplikace obsahuje tři pohledy na proces. Prvním je tzv. Discovery Map, která slouží k definici skupin aktivit (tzv.
milníky) a samotných aktivit. Na základě této definice, je pak možné generovat procesní model, který lze dále
doplňovat o standardní prvky z notace BPMN. Posledním pohledem je pak dokumentace. Každému prvku lze
přiřadit informace jako účastník a vlastník procesu, expert, zákazník, dodavatel, náklady, problémy, přílohy
apod. Na základě těchto obsáhlých informací je pak v pohledu dokumentace vytvořen přehledný popis procesu.
Obsahuje i import modelů z MS Visio a export do MS Powerpoint a Word. Export do MS Powerpoint je velmi
komplexní – jedná se o export všech částí projektu ve velmi kvalitním grafickém zpracování.
Obrázek 32 - Ukázka exportu do Powerpointu - Lombardi Blueprint
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
Podpora kolaborace
ano
ano
ne
částečně (lze definovat cíle projektu)
ano
ne
procesní (BPMN)
sdílení, komentáře
ORYX EDITOR
Obrázek 33 - ukázka rozhraní Oryx Editor
Základní informace
Název
Výrobce
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Oryx Editor
Hasso Plattner Institut – Univerzita Potrdam
(Open source projekt - zdarma
Mozilla Firefox
http://bpt.hpi.uni-potsdam.de/Oryx (http://bpt.hpi.unipotsdam.de/pub/Public/WebHome/Oryx_-_Flyer_-_EN.pdf)
Jedná se o univerzitní projekt. V základu jde o BPMN editor s možností kolaborace – sdílení, komentáře,
publikace. K dispozici jsou však i další notace (např. EPC). Co se týče modelování samotných procesů, je produkt
velmi propracovaný – obsahuje nabízení prvků dle syntaxe, je možné krokování procesu, validace syntaxe a
různé druhy transformací nebo mapování do jiných modelů i rozličné druhy exportu.
Obsahuje také rozsáhlý repositář modelů od ostatních uživatelů. Součástí projektu je i rozvíjející se BPMN
komunitní portál, kde jsou k dispozici referenční modely, výklad základů modelování a tutoriály. Do budoucna
je slibována také transformace do BPEL. Celý projekt je založen na otevřených standardech. Z univerzitního
pohledu jde tedy o velmi zajímavý produkt (také je na několika desítkách z nich používán).
Obrázek 34 - Oxyx - BPMNcommunity portál
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
Podpora kolaborace
3
ano
ne
ne
ne
ne
ne
3
4
procesní (BPMN, EPC), FMC , petriho sítě ,
5
workflow sítě, XForms
sdílení
FMC (Fundamental Modeling Concept) - http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_modeling_concepts
Petriho sítě – matematický modelovací jazyk - http://en.wikipedia.org/wiki/Petri_net
5
XForms – XML definice webových formulářů - http://www.w3.org/TR/2009/REC-xforms-20091020/
4
PROCESS MAKER
Obrázek 35 - Ukízka prostředí aplikace Process Maker
Základní informace
Název
Výrobce
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Process Maker
Colosa Inc.
Individuální na měsíční bázi (k dispozici je i serverová open source instalace
viz část o Open Source)
Moderní webový prohlížeč s podorou JavaScriptu
http://www.processmaker.com/
Process Maker je nástroj pro workflow management (BPM), který spojuje definici procesů a dynamických
formulářů. Zaměřuje se na malé a střední podniky.
Procesní část umožňuje definici procesů (tzv. workflow maps), je možné přidávat datové zdroje, čímž je možné
integrovat tento systém do stávající architektury, procesy sledovat a vyhodnocovat. Pomocí tzv. dynaforms, což
je způsob tvorby formulářů zakomponovaných do procesů (technologie XML. HTML, Java Script) je možné
definovat uživatelské obrazovky a následně pomocí workflow generovaného na základě předchozí definice
procesu a přiřazování uživatelských rolí vytvářet procesní aplikace.
Velmi nepříjemnou vlastností je neexistence tlačítka zpět a méně povedené uživatelské rozhraní.
Obrázek 36 - Definice formuláře v Porcess Maker
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
Podpora kolaborace
ano
ne
ne
ne
ne
ne
procesní (vlastní notace)
sdílení
QUESTETRA BPM SUITE SAAS EDITION
Obrázek 37 - Prostředí aplikace Questetra BPM Suite - modelování procesu
Základní informace
Název
Výrobce
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Questetra BPM Suite SaaS Edition
Questetra, Inc.
$200 měsíčně (max. 20 uživatelů)
Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3, Google Chrome, Safari
Nainstalovaný Flash Player 10
http://store.questetra.com/en/
Tento nástroj není typickým modelovacím nástrojem, jak ze zkratky BPM (Business Process Management)
v názvu vyplývá. K modelování slouží poměrně jednoduchý editor, který ale umožňuje kromě definice
samotného procesu také definovat datové entity (typy, validace) a přiřadit uživatele zapojené do procesu.
Následně je pak celý proces možné uvést do provozu (Operating), kdy jednotliví uživatelé obdrží úkoly dle
definovaného workflow procesu a do generovaných formulářů vyplňují předdefinovaná datová pole. Následně
je v modulu Monitoring možné procesy a uživatele vyhodnocovat. Autoři produkt označují jako tzv. „HumanCentric“ BPM System.
Zajímavostí této edice je i integrace s Google Apps, kdy je možné přihlašovat se do aplikace přes Google účet a
sledovat přiřazené úkoly pomocí Google Gadget.
Obrázek 38 – Questetra BPM Suite - Google Gadget
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
Podpora kolaborace
ano
ano
ne
ne
ne
ne
procesní (včetně definice dat)
sdílení, revize
SIGNAVIO PROCESS EDITOR
Obrázek 39 - Ukázka rozhraní Signavio Process Editor
Základní informace
Název
Výrobce
Licencování (cena)
Systémové požadavky
WWW adresa
Signavio
Signavio GmbH
29,95€ - uživatel/měsíc za Team edici, 74,95€ - uživatel/měsíc za Premium
edici
Moderní webový prohlížeč s podporou JavaScriptu
http://www.signavio.com/en.html
Jde o komerční pokračování výše uvedeného nástroje (Oryx Editor). Jsou změněny podporované modely –
zůstávají BPMN a EPC (nabízí i import z ARIS® repository), naopak je přidán organizační diagram a value chain
(pro modelování globálních procesů) a zcela nově také BPMN 2.0. Modely lze mezi sebou provazovat. Dále je
přidána podpora revizí, komentářů a notifikací. Přítomen je také definiční slovník sloužící následně jako
nápověda při pojmenovávání elementů a fulltextové vyhledávání. Novinkou je také podpora integrace se
salesforce.com, uživatelé tak mohou modelovat své procesy přímo pomocí tohoto nástroje.
Produkt pokračuje s podporou akademického sektoru, díky existenci Signavio Academic Initiative je možné
požádat o dedikovanou instalaci pro akademické využití.
Obrázek 40 - Signavio - Komentování procesu
Přehledová tabulka
Podpora procesního modelování
Podpora modelování organizační struktury
Podpora modelování okolí podniku
Podpora modelování cílů podniku
Podpora dokumentace
Podpora českého jazyka
Podporované modely
Podpora kolaborace
ano
ano
ne
ne
ne
ano
procesní (BPMN, BPMN 2.0, EPC, organizační,
Value Chain)
sdílení, komentování, revize
SAP GRAVITY (V PROST ŘEDÍ GOOGLE WAVE)
Posledním produktem je SAP Gravity, který jako modul do Google Wave, vzbudil mnoho pozitivních ohlasů. Šlo
však o prototyp a i Google Wave je stále ve fázi preview. Jedná o jednoduchý modelovací nástroj (BMPN), ale
tentokrát s podporou kolaborace poskytovanou přímo v Google Wave a lze tak využívat všech výhod, které
poskytuje – snadné přizvání kohokoliv z venku, přehrávání historie a posílání zpráv. Na straně Gravity jsou pak
všem účastníkům přiřazovány barvy stínu prvku procesu, aby bylo snadno odlišitelné, kdo kterou část přidal.
ZÁVĚR
Na základě předešlých prací jsme aktualizovali popis a definice pojmu CABE. Zjistili jsme, že nově se pod tímto
termínem skrývají pojmy jako Business/Enterprise planning tools, EAM - Enterprise architecture management a
Business modeling software. Popsali jsme také základní charakteristiky podnikové architektury - Enterprise
Architecture (včetně architektonických rámců - Enterprise Architecture Framework), která se pojmu CABE
zásadně týká a která veškeré termíny interpretace CABE pokrývá. Dá se říci, že je všechny zastřešuje a stojí nad
nimi. Mezi další popsané oblasti definice CABE nástrojů jsme uvedli typickou funkcionalitu, cíle a historii.
V kategorii klasických robustních nástrojů bylo zhodnoceno 14 nástrojů. Tyto nástroje jsou většinou od
renomovaných společností, které ručí za určitou kvalitu - nástroje nabízejí rozmanitou funkcionalitu, podporu
mnoha standardů a často i vzájemnou slučitelnost výstupů. Nevýhodou je cena licencí, která bývá relativně
vysoká. To má za následek, že takové nástroje využívají především větší a bohatší firmy, které jsou schopny a
ochotny za kvalitu zaplatit vyšší sumu. Odměnou za vynaložené peníze jim je zaručená funkčnost nástroje, za
kterou je výrobce plně zodpovědný.
Podmínkou pro zařazení nástrojů do této kategorie byla existence českého distributora. V porovnání se
zahraničím je český trh robustních nástrojů poměrně slabý. Přesto se dá v České republice sehnat kvalitní
nástroje od předních světových výrobců. Rostoucí poptávka v tomto odvětví bude mít zřejmě za následek
budoucí rozšíření českého trhu s klasickými robustními nástroji.
V kategorii FOSS bylo zhodnoceno celkem 13 nástrojů a mezi nimi i několik typických freeware nástrojů, ačkoliv
samozřejmě nesplňují oficiální kritéria free či open source softwaru. Souhrnně lze říci, že tato kategorie v
poslední době zaznamenala dynamický rozvoj, počet nástrojů v ní výrazně vzrostl. Přitom důvodem není pouze
vstup nových hráčů na trh, ale také tendence již zaběhnutých firem zpřístupňovat odlehčené free nebo
komunitní verze svých klasických robustních nástrojů a podporovat tak jejich marketing. V hodnoceném vzorku
se objevily nástroje různých druhů a zaměření, od těch "nejlehčích" modelovacích nástrojů podporujících pouze
UML a BPMN až po nástroje typu "Suite" s podporou téměř celého životního cyklu od modelování vizí a cílů
byznysu, přes modelování procesů, až po jejich implementaci a exekuci. Celkově lze také říci, že se v kategorii
FOSS CABE nástrojů začínají ve zvýšené míře uplatňovat následující obecné trendy či vlastnosti: vytváření
marketingových verzí či odlehčených derivátů robustních komerčních nástrojů (případně uplatňování duálního
licencování u nativních FOSS), výrazně vyšší podpora sémantiky a logických vazeb v rámci životního cyklu
(výstupem už nejsou jen "obrázky" modelů), podpora celého životního cyklu od vizí, cílů, přes analýzu, až po
implementaci a exekuci (nástroje typu "Suite"), místy se objevují i počátky podpory architektonických rámců
(např. TOGAF) a obecně lze pozorovat přesun k SaaS, webovým uživatelským rozhraním a multiplatformovosti.
Model prodeje a distribuce formou SaaS je nový a většina dodavatelů s ním v oblasti modelování procesů
teprve začíná, velmi často jde o alternativu ke klasické licenci nebo k open source produktu. Dá se očekávat, že
podobné nástroje budou stále přibývat a také se budou zdokonalovat, podobně jako je tomu například u CRM,
které se zatím jako SaaS prosadily nejvíce. Co se týče funkcionality, jsou na tom SaaS nástroje pravděpodobně
nejhůře, což se ale dalo očekávat. Silnou pozici si SaaS aplikace ale začínají tvořit v oblasti Business Process
Managementu a s tím souvisejících procesních aplikací, které plně těží z potencionálu webového prostředí.
CITOVANÁ LITERATURA
9 Vendors Lead Gartner Magic Quadant for BPM Suites. Destination CRM. [online]. [cit. 2009-11-25]. Dostupné
z www: < http://www.destinationcrm.com/Articles/CRM-News/Daily-News/9-Vendors-Lead-Gartner-MagicQuadrant-for-BPM-Suites-52973.aspx>
Appian Anywhere. [online]. [cit. 2009-11-22]. Dostupné z www: <http://www.appian.com/bpm-saas.jsp>
ARIS Platform. [online]. [cit. 2009-11-25+. Dostupné z www: <http://www.idsscheer.cz/cz/ARIS/ARIS_ARIS_Platform/84388.html>
Barium Live. [online]. [cit. 2009-11-25]. Dostupné z www: <http://www.bariumlive.com/>
BOC Adonis. [online]. [cit. 2009-12-02]. Dostupné z www: <http://www.bocgroup.com/index.jsp?file=WP_582571cc1ed802de.46e381.f59775478f.-7f17&lg=en>
BPM One. [online]. [cit. 2009-11-28]. Dostupné z www: <http://www.pallas-athena.com/products/bpmone>
CA Erwin Process Modeler. [online]. [cit. 2009-12-01]. Dostupné z www:
<http://www.ca.com/us/products/product.aspx?id=254>
eKuar Online Modeler. [online]. [cit. 2009-12-01]. Dostupné z www: <http://www.ekuar.com/index.html>
Enterprise Architecture Standards Overview. [online]. [cit. 2009-12-05]. Institute For Enterprise Architecture
Developments. Dostupné z www: <http://www.enterprisearchitecture.info/EA_Standards.htm>
Gartner Magic Quadrant for Business Process Management Suites. [online]. c2008 [cit. 2009-11-25+. Dostupné z
www: <http://www.add.si/uploads/bpm/Gartner_BPMS_Magic_Quadrant_2009.pdf>
Gartner. Magic Quadrant for Business Process Management. [[online]. [cit. 2009-11-25]. Dostupné z www:
<http://www.add.si/uploads/bpm/Gartner_BPMS_Magic_Quadrant_2009.pdf>
Gliffy. [online]. [cit. 2009-11-18]. Dostupné z www: <http://www.gliffy.com/gliffy/>
IBM Websphere Business Modeler. [online]. [cit. 2009-12-01]. Dostupné z www: <http://www01.ibm.com/software/integration/wbimodeler>
iGrafx Enterprise Central & iGrafx Enterprise Modeler. [online]. [cit. 2009-11-25+. Dostupné z www:
<http://www.igrafx.cz/products/enterprisecentral/>
Integrating SAP and Google Wave, And The Context-Based Future of Business User Applications. [online]. [cit.
2009-12-05]. Dostupné z www: <http://www.cloudave.com/link/integrating-sap-and-google-wave-and-thecontext-based-future-of-business-user-applications>
Integrify OnDemand. [online]. [cit. 2009-11-19]. Dostupné z www:
<http://www.integrify.com/Overview/Ondemand.aspx>
LBMS ProcessGuide. [online]. [cit. 2009-12-05]. Dostupné z www:
<http://www.lbms.cz/Nastroje/ProcessGuide/index.html>
LBMS ScoreCard. [online]. [cit. 2009-12-05]. Dostupné z www:
<http://www.lbms.cz/Nastroje/ScoreCard/index.html>
Lombardi Blueprint. [online]. [cit. 2009-11-19]. Dostupné z www: <https://blueprint.lombardi.com/>
Lotus Workflow. [online]. [cit. 2009-11-25+. Dostupné z www: <http://www142.ibm.com/software/products/cz/cs/ratisystarch>
Microsoft Office Visio 2007. [online]. [cit. 2009-12-02]. Dostupné z www:
<http://www.microsoft.com/cze/office/programs/visio/highlights.mspx>
Oracle Business Process Analysis Suite. [online]. [cit. 2009-11-25+. Dostupné z www:
<http://www.oracle.com/us/technologies/soa/025593.htm>
Oracle Business Process Management Suite. [online]. [cit. 2009-11-25+. Dostupné z www:
<http://www.oracle.com/technologies/bpm/bpm-suite.html>
Oryx Editor. [online]. [cit. 2009-11-19]. Dostupné z www: <http://bpt.hpi.uni-potsdam.de/Oryx>
Process Maker. [online]. [cit. 2009-11-25]. Dostupné z www: <http://www.processmaker.com/>
QPR Process Guide. [online]. [cit. 2009-12-01]. Dostupné z www: <http://www.qpr.com/processmanagement.html>
QPR ScoreCard. [online]. [cit. 2009-12-01]. Dostupné z www: <http://www.qpr.com/performancemanagement.html>
Questetra BPM Suite SaaS Edition. [online]. [cit. 2009-11-22]. Dostupné z www:
<http://store.questetra.com/en/>
SAP’s Gravity Prototype: Business Collaboration Using Google Wave. [online]. [cit. 2009-12-05]. Dostupné z
www: <http://www.sapweb20.com/blog/2009/10/sap’s-gravity-prototype-business-collaboration-usinggoogle-wave/>
Signavio. [online]. [cit. 2009-12-01]. Dostupné z www: <http://www.signavio.com/en.html>
Sparx Systems Enterprise Architect. [online]. [cit. 2009-12-02]. Dostupné z www:
<http://www.sparxsystems.eu/enterprisearchitect/ea-purchase>
StarPound Technologies: StarPound Studio. [online]. [cit. 2009-11-25+. Dostupné z www: <http://www01.ibm.com/software/lotus/products/workflow/>
Svět Software Enterprise Architect. [online]. [cit. 2009-12-05]. Dostupné z www:
<http://www.svetsoftware.cz/enterprise-architect-corporate-edition>
Sybase Power Designer. [online]. [cit. 2009-12-01]. Dostupné z www:
<http://www.sybase.com/products/modelingdevelopment/powerdesigner>
The Corporate Modeler Suite. [online]. [cit. 2009-11-25+. Dostupné z www:
<http://www.casewise.com/Products/CorporateModelerSuite/>
Trends in Enterprise Architecture 2005. [online]. [cit. 2009-12-05]. Institute For Enterprise Architecture
Developments. Dostupné z www: <http://www.enterprisearchitecture.info/Images/EA%20Survey/Enterprise%20Architecture%20Survey%202005%20IFEAD%20v10.pdf>
Wikipedia, the free encyclopedia. Computer-aided software engineering. *online+. Dostupné z www:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_software_engineering>

Podobné dokumenty

Článek

Článek Skodlivinl' piinaii r-itr z iinskeho vnitrozemi. ZneciSteni oblohy a t a k 6 v e l k e m n o 2 s r r - r s r - e t e lz m r a k o d r a p n j s o u d r - Ep i r t i n r - . p r o i v Hongkongu neis...

Více

zlom na net

zlom na net byla ve své ‰atnû zavraÏdûna taneãnice revue Rudá koãka. V prÛbûhu vy‰etfiování naráÏí Hansen na staré známé, z nichÏ nûktefií jsou do tohoto podivuhodného pfiípadu zapleteni. I jeho vlastní minulost ...

Více

Cloudová řešení nástrojů CASE

Cloudová řešení nástrojů CASE V rychle se vyvíjejícím prostředí informačních technologií je nesmírně důležité sledovat současné trendy, jejich vývoj a také míru trvanlivosti. Jedním z důležitých trendů IT současnosti je Cloud C...

Více

Využití CASE ve vývojářské firmě

Využití CASE ve vývojářské firmě Z těchto údajů je jasné použití při specifikaci cílů, počáteční specifikaci požadavků a řízení projektů. Použité nástroje mohou být DFD (Data Flow Diagram) a ERD (Entity Relationship Diagram) bez p...

Více

modelování busimess procesů a dalších aspektů business systému

modelování busimess procesů a dalších aspektů business systému Jednou z otázek jsme chtěli zjistit, zda distributoři připravují uvést na trh nový nástroj, který by patřil do CABE. Bohužel jsme podobný nástroj nenašli a z námi dotazovaných firem nikdo neuvažuje...

Více

celý časopis

celý časopis Microsoft příznivcům neviditelných serverů poskytl zdarma, takže nešla „do výroby“ – RTM, ale rovnou do světa! Neuškodí zopakovat si, jak to je0 Hyper-V je virtualizační technologie, která je služb...

Více

Vybrané aspekty návrhu webových informačních systémů

Vybrané aspekty návrhu webových informačních systémů voj, který obsahuje jednotlivé fáze vývoje, jejich zjednodušený popis, vzájemné vazby a způsob přechodu z jedné fáze do další fáze. Každá fáze modelu životního cyklu tedy i etapa vývoje umožňuje p...

Více

modelování business procesů a dalších aspektů business systému

modelování business procesů a dalších aspektů business systému Srovnávací tabulka vybraných nástrojů ........................................................................................................... 14 Hodnocené nástroje ................................

Více