zpr_duben_22 email

Komentáře

Transkript

zpr_duben_22 email
Nocování s Andersenem s badatelským programem
V pátek 1 .4. bylo pro děti z 1 . až 4. tříd připraveno nocování se zajímavým
programem, který navazoval na celoroční téma družiny o vesmíru, a sobotní
dopoledne pak patřilo „andersenskému“ kvízu o knížkách Václava Čtvrtka
a tradičnímu vyrábění dárků. Původním záměrem organizátorek nocování byl
výlet s nocležníky na jesenickou hvězdárnu. Na akci se přihlásilo celkem 36
dětí, což je dvojnásobek kapacity hvězdárny, a proto správkyně hvězdárny pí.
Veronika Pavelková navrhla, že přijede za dětmi. Po úvodním opékání špekáčků
se děti přesunuly do družiny, kde jim pí. Pavelková promítala svou prezentaci
o hvězdárně, vysvětlovala teorii vzniku vesmíru, planety naší sluneční soustavy
a další zajímavosti. Pak přišly na řadu dotazy dětí, které prozradily opravdový
www.bela.cz
Strana 1
zájem dětí o vesmírnou tématiku. Díky jasné obloze se všichni ve 20:30 hodin
přesunuli ven, kde pozorovali noční hvězdnou oblohu, naučili se poznávat
některá souhvězdí a pokračovalo se v zajímavé diskusi na vesmírné téma.
V sobotu po snídani na děti čekalo putování po škole, kde řešily úkoly týkající
se hlavně pohádkových postaviček z knížek a večerníčků Václava Čtvrtka. Po
úspěšném vyřešení všech záludných otázek a kvízů si děti vyrobily jarní
květinku nebo malovaly voskem a barvami na plátno obrazy s vesmírnou
tématikou.
Akce „Nocování s Andersenem“ si klade za cíl podporu čtenářství a zvyšování
zájmu dětí o četbu. Proto děti dostaly jako upomínku na nocování nejen drobné
dárky a sladké odměny, ale i krásné dětské knížky, které mohly být zakoupeny
pouze díky finančním příspěvkům ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem a SRPZŠ Bělá
pod Pradědem. Děkujeme i Knihkupectví Domeček za jejich skvělou nabídku.
Všem tímto velmi děkujeme za podporu, a také rodičům nocležníků, kteří přispěli
svými skvělými buchtami a dalšími dary k dokonalé atmosféře této akce. - sia-
Zpráva ze 3.zasedání zastupitelstva
Ve středu 6.4. se konalo třetí veřejné zasedání zastupitelstva obce, kterého se
zúčastnilo 1 3 zastupitelů, 5 zaměstnanců obce a 5 hostů z řad veřejnosti.
Přítomné přivítal starosta obce M. Kružík, zprávu o činnosti rady obce v termínu
21 .2. – 6.4. přednesl místostarosta R. Neugebauer. Z ekonomických důvodů
se od 1 .4.201 1 uzavírá turistická ubytovna. Místostarosta dále seznámil
zastupitele s projektem „Vzdělaný zastupitel“, který jim nabízí bezplatné
vzdělávání ve formě kurzu.
Zastupitelstvo obce schválilo schodkový rozpočet na rok 201 1 . Rozpočet
počítá s příjmy 25 980,1 0 tis Kč a výdaji 32 1 20,1 0 tis Kč. Schodek bude
financován ze šestimilionového zůstatku z roku 201 0. Obec doposud
hospodařila v rozpočtovém provizoriu a schválení rozpočtu umožňuje zahájit
investiční akce.
ZO vzalo na vědomí zprávu o nakládání s odpady a pověřilo referenta
odpadového hospodářství V. Lasovského kontrolou vývozu popelnic ve vývozní
dny. Vyúčtování bude provedeno do dalšího zasedání ZO.
Zpráva lesního hospodáře nastínila rozsah těžebních a pěstebních činností
v letošním roce v obecních lesích. Nad hospodařením v obecních lesích se již
několikrát sešli někteří zastupitelé lesnických profesí tzv. „Zelená pětka“.
ZO schválilo „Odpisový plán ZŠ a MŠ“, hospodaření za rok 201 0 a převod
Strana 2
www.bela.cz
zůstatku 1 20 tis Kč na rezervní fond. Finanční prostředky budou využity na
modernizaci zařízení ZŠ a MŠ.
ZO schválilo odprodej vodovodu v „Lágru“ Adolfovice o délce 970 m společnosti
VaK Jesenicko. Odprodej bude probíhat podle „Pravidel pro převod VHI od obcí
do akciové společnosti“. Obec je akcionář VaK, za odprodej si připíše dalších
1 0 akcií Vak.
Projednávány byly vyhlášky o pohybu psů, čistotě v obci a místních poplatcích.
Všechny tři vyhlášky byly schváleny. Porušení těchto vyhlášek i jiné přestupky
řeší Přestupková komise v Jeseníku.
Místostarosta R. Neugebauer byl pověřen přípravou minimálně tří variant
k dodržování nočního klidu pro „OZV 4/2011 o ochraně nočního klidu v Bělé
pod Pradědem“ do příštího zasedání.
ZO delegovalo zástupce na valnou hromadu Vak M. Kružíka a R. Neugebauera.
Zastupitelstvo dále schválilo úvěr na výstavbu nové hasičské zbrojnice od
Komerční banky ve výši 9 mil Kč. Tomuto tématu se věnuje článek na str. 4-5.
Dalším bodem jednání bylo schválení zpracování projektové dokumentace na
celkovou rekonstrukci fotbalového hřiště. Po letošní zimě bylo hřiště ve velmi
špatném stavu a místními je nazýváno „Krtekaréna“. Jarní údržbu provádí firma
K+K služby, trávník byl upraven načechráním, pohnojen a byla vyseta nová
tráva na vyšlapaných místech. S celkovou rekonstrukcí se počítá v příštím
roce, když naše žádost o dotaci bude úspěšná.
Dalšími body jednání bylo schválení výkupu pozemků od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Jsou to pozemky nutné pro realizaci cyklostezky
Kollman - Pocklan a dořešení pozemků u Barbary. Předseda majetkové komise
přednesl návrhy na prodej obecních pozemků, které byly následně schváleny.
Dle zákona č.1 01 /2000 Sb. o ochraně osobních údajů není možné zde uvést
žádné údaje, které by mohly vést k identifikaci žadatelů.
Starosta také informoval o tom, že jsme letos bohužel neuspěli s žádostí
o dotaci na stavbu chodníku v Domašově. K doplnění uvádíme schválené
a zamítnuté žádosti o dotace. Rada OL kraje schválila naši žádost o dotaci
na dokončení cyklostezky v úseku „Kollman-Pocklan“. Projekt na výstavbu 1 2
malometrážních bytů v prostorech bývalé MŠ byl rozdělen na 3 etapy.
V letošním roce byla podána žádost na přestavbu 1 . pavilonu, kde by měly
vzniknout čtyři bytové jednotky.. Na dokončení hřiště pro MŠ jsme nezískali
dotaci z ČEZu (Oranžové hřiště), proto budou další úpravy realizovány
z rozpočtu obce.
-siawww.bela.cz
Strana 3
Výstavba nové hasičské zbrojnice
V březnu letošního roku byla zahájena stavba hasičské zbrojnice. Ta bude
sloužit jednotce požární ochrany obce – dobrovolným hasičům. Jedná se o
největší investiční akci, kterou obec provede z vlastních zdrojů a vůbec poprvé
si vezme úvěr. Výběrové řízení na stavbu vyhrála firma STAVPUR s.r.o. Celá
stavba bude stát 8,5 mil Kč.
Hasiči v současnosti využívají hasičskou zbrojnici, která byla postavena po roce
1 889. Jedná se o poměrně zachovalou stavební památku, ale neodpovídá
současným požadavkům. Součástí zbrojnice je klubovna, která slouží i jako
převlékárna před zásahem i po něm. Hasiči ji vytvořili tak, že ubrali čtvrtinu
garáže, kde postavili příčku, vybourali nové dveře a okno. Chybí zde jakékoliv
vytápění, umývárna a WC. Je zde možné zatopit alespoň elektrickými přímotopy.
Klubovna je vlhká, proto v ní nelze skladovat žádné dokumenty ani zásahové
oblečení. Chybějící vytápění neumožňuje garážování cisterny a vymrzání škodí
i ostatnímu vybavení - moderní technika včetně dýchacích přístrojů.
Nová zbrojnice se měla stavět již na přelomu osmdesátých a devadesátých let
v Domašově mezi kravínem a domem rodiny Zbranků. Financovat ji měla Česká
pojišťovna. V době politických a hlavně ekonomických změn se tento záměr
nepodařilo dotáhnout do konce. O stavbě nové zbrojnice se začalo znovu
diskutovat po ničivých povodních v roce 1 997 a přívalových deštích v posledních
letech, které poukázaly na potřebu kvalitního zázemí pro hasiče. Dalším
impulsem bylo získání cisterny, která je větších rozměrů a do původní
zbrojnice se nevejde.
Nejprve se plánovala rekonstrukce stávající zbrojnice. Vzhledem k potřebným
rozměrům však její rekonstrukce není technicky možná. V roce 2007 se proto
zpracoval projekt na novostavbu hasičské zbrojnice. Nová zbrojnice bude mít
Strana 4
www.bela.cz
vše potřebné. Temperovanou garáž pro dvě vozidla, vozík s hasičskou
stříkačkou a další vybavení, sociální zařízení, šatny pro mužstvo a klubovnu,
která může sloužit jako místnost pro krizový štáb a činnost našich mladých
hasičů. Součástí zbrojnice bude také třetí menší garáž se skladem pro potřeby
Obecního úřadu.
Již při přípravě projektu se hledaly možnosti pro získání dotací. Vyzkoušely se
všechny možné dotační programy, ale na zbrojnici se prostředky nenašly. Proto
již předešlé zastupitelstvo rozhodlo, že bude výstavba financována z vlastních
prostředků formou úvěru. Nové zastupitelstvo tento záměr jednohlasně potvrdilo.
Starou zbrojnici by dobrovolní hasiči chtěli využít jako malé hasičské muzeum.
Hlavní exponát, dřevěnou ruční stříkačku taženou koňmi ze začátku minulého
století, máme již několik let ve stanici HZS Jeseník.
Doufejme, že už letošní zimu budou moci hasiči vyjíždět k zásahu (nejlépe jen
cvičnému) z nové zbrojnice u Obecního úřadu.
Petr Kučák, SDH Bělá pod Pradědem
Hromadné očkování psů
V sobotu 1 4.05.2011 se bude konat hromadné očkování psů v naší obci:
Očkování proti vzteklině -nyní platné na 3 roky (ze zákona povinné).. 300,-Kč
Kompletní vakcína (psinka, vzteklina, inf. hepatitida, parvovirosa,
parainfluensa,leptospirosa) platné 1 rok………… 300,- Kč
K zakoupení budou i tablety na odčervení: 1 tableta na 1 0kg hmotnosti psa
za 30,- Kč a přípravky proti blechám a klíšťatům v různé ceně.
Možnost vakcinace králíků (po domluvě nebo přímo na místě) proti moru
a myxomatose za 1 5,- Kč nebo jen proti moru za 1 0,- Kč kus.
Stanoviště: Potraviny U Jany…………….8:30 – 8:50
U Cimbury ………………..….9:00 – 9:20
Asej ………………………......9:30 – 9:50
Horní kostel ………………. 1 0:00 – 1 0:20
u ovčína ………………........1 0:30 – 1 0:50
Filipovice ………….…….….11 :1 5 – 11 :30
Těším se na setkání s Vámi a doufám, že nám všem bude přát počasí.
Vaše MVDr. Zuzana Uhříková
Strana 5
www.bela.cz
Společenská kronika
Jubilea v dubnu:
Tar Tibor
Píšová Anastázie
Bělíček Karel
Kociánová Anna
Pecáková Jiřina
Plischkeová Anna
75 let
91 let
70 let
93 let
82 let
70 let
Za soc. komisi Jana Furišová
Vítání občánků
Dne 1 6.4. jsme přivítali tyto nové občánky:
Otáhal Matyáš
Zelená Alexandra
Kholová Renata
Lapčíková Jana
Lešková Veronika
Keltner Jan
Neugebauer Tim
Strana 6
www.bela.cz
Soutěž
Komise cestovního ruchu obce Bělé pod Pradědem vyhlašuje
v termínu 1.5. – 30.11.2011 soutěž
„Píseň, báseň, rýmovačka o naší obci“
Pravidla soutěže
• Kategorie (dosažení věku v den uzávěrky soutěže):
Děti do 9 let
Děti od 9 do 1 2 let
Děti od 1 2 do 1 5 let
Mládež od 1 5 do 1 8 let
Dospělí
• Rozsah je minimálně 20 veršů
• V každé kategorii bude oceněno 1 - 3 místo.
• Hodnotící komise bude složena ze zástupců rady obce, komise CR, ZŠ
a pěveckého sboru OÚ
• Ze všech oceněných míst může být vybrán celkový výherce, jehož dílo bude
označeno za hymnu obce Bělá pod Pradědem.
• Pro výherce jsou připraveny hodnotné ceny
• Každé dílo musí být označeno jménem, příjmením, datem narození a trvalé
bydlištěm autora
• Podepsaná díla můžete doručit buď písemně nebo osobně:
do obecní knihovny, email: [email protected]
ředitelce ZŠ pí. Ireně Rudolfové, e-mail: [email protected]
• Nesmí se opěvovat pouze jedna část obce (například Filipovice). Buď všechny
části a nebo obecně Bělá pod Pradědem.
• Dílo nesmí obsahovat nevhodné slova a vulgarismy
• Autor přihlášením do soutěže dává obci Bělá pod Pradědem souhlas k šíření,
veřejné produkci, úpravám (po osobní konzultaci) a případnému zhudebnění
jeho díla a vzdává se dalších nároků.
• Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly, s tím,
že pořadatel (Obec Bělá pod Pradědem) je oprávněn bezplatně uveřejňovat
jména, fotografie a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích
prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele.
• Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, aby osobní údaje
poskytnuté během této soutěže byly až do odvolání tohoto souhlasu
zpracovávány pořadatelem, jakožto správcem, za účelem vyhodnocení soutěže
a dalšího zpracování zejména z důvodů propagace.
www.bela.cz
Strana 7
Informace z obecního úřadu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pracovní doba OÚ:
8:00 - 1 2:30 1 3:30 - 1 7:00
8:00 - 1 2:00 1 2:30 - 1 5:30
8:00 - 1 2:30 1 3:30 - 1 7:00
ZAVŘENO
8:00 - 1 3:00
Tel.: 584 420 1 71 , fax: 584 452 505.
Knihovna:
8:00 - 1 2:00
8:00 - 1 2:00
ZAVŘENO
8:00 - 1 2:00
8:00 - 1 2:00
1 2:30 - 1 7:00
1 2:30 - 1 5:30
1 2:30 - 1 7:00
1 2:30 - 1 5:30
Tel.: 584 452 834
Nová telefonní čísla na OÚ - přímé linky:
588 11 0 31 0 - Sekretariát starosty - Marie Filípková
588 11 0 31 2 - místostarosta - Robert Neugebauer
588 11 0 31 3 - hlavní účetní - Eliška Dolanská Lešková
588 11 0 31 4 - účetní místních poplatků - Lada Svobodová
588 11 0 31 5 - správce obecních lesů - Jan Ťulpík
588 11 0 31 6 - referent odpadového hospodářství - Vít Lasovský
"
"
Kam na fotbal
07.
1 4.
22.
28.
05.
05.
05.
05.
- 1 6:00 BĚLÁ – ČESKÁ VES „B“
- 1 6:00 BĚLÁ – JAVORNÍK „B“
- 1 5:00 ZLATÉ HORY „B“– BĚLÁ
- 1 6:00 BĚLÁ – JESENÍK „B“
Kalendář akcí
7.5.
Koncert ŽPS v Jeskyních Na Špičáku – v 1 6:00 hodin
4.6.
Dětský den a
Srdečně Vás zvou členky pěveckého sboru!
kácení máje – ve 1 4:00 hodin, fotb. hřiště
XVII. ročník - Vydává Obec Bělá pod Pradědem, Domašov 381 , 790 85. IČO: 00302333
Tel.: 584 420 1 71 , fax: 584 452 505, www.bela.cz. Registrace: MK ČR E 1 9873. Měsíčník.
Náklad: 600ks, do každé domácnosti zdarma.
Příspěvky, připomínky a náměty podávejte do schránky Informačního centra, tel.: 584 452 834,
[email protected] nebo na OÚ, email: [email protected] Šéfredaktor: K. Sikorová (sia).
Uzávěrka 20. 4. 2011 . Tisk: Studio 4 s.r.o. Vydáno 6. 5. 2011
www.bela.cz
Strana 8

Podobné dokumenty

Zpravodaj květen 2014 - Bělá pod Pradědem

Zpravodaj květen 2014 - Bělá pod Pradědem některé značky upravující přednost v jízdě a to v místech, kde toto nebylo správě určeno. Nicméně se jedná jen o asi 3 značky. Je však důležité si připomenut, že na VŠECH křižovatkách, tedy i na mí...

Více

Koucká

Koucká odbornou výchovu, zvláště pak řemeslnou“. Již o rok později byli do ústavu přijímáni i dospělí. Dokonce bylo plánováno, že administrativním propojením s komplexem Pražského sanatoria v Podolí měla ...

Více

tombola!

tombola! Ov. nápoj + balónek Náramek Razítko + guma Pohlednice + balónek Klíčenka + balónky Vodovky

Více

červen - Cement Hranice

červen - Cement Hranice Pokračování ze str. 1 Samostatně stojící objekty jsou propojeny chodbou, která odděluje hlavní obytné části od jejich zázemí, jako je technická místnost s pračkou, komora, WC či koupelny. Tato část...

Více