john paul jones 44

Komentáře

Transkript

john paul jones 44
Sym boly
KYTA RA
B
A S A
JOH N PAU L JON E S
Legendárn í baskytarista neménê
44
legendárn í skupiny Led Zeppel i n se
vám p‡edstaví v çlán ku Petera
Pavl íka. Dozvíte se mnoho
zajímavostí tÿkajících se jeho
B
I
C
ï
K LÅV E S Y
hudebn ího vÿvoje, osobního æivota
a h lavnê jeho nástrojového
vybaven í.
D E C H Y
Z
P
ë
V
Stevie Ray Vaug han
N O TA C E
KA P E LY
22
V dal¿ím díle kytarovÿch velikánû
Vítêzslava ¢tefla se rozlouçíme s Stevie
Ray Vaughanem. Souçástí çlánku jsou
t‡i krátké transktipce a diskografie jak
Vaughanovÿch sólovÿch desek, tak
nahrávek na kterÿch úçinkoval pouze
jako host çi studiovÿ hráç.
T
E
S
T
I
N
F
O
God in M u ltiac
42
Od té doby, co Robert Godin v roce 1 972
zhotovil svojí první kytaru, vyvinula se
R E C E N Z E
26
pat‡í mezi hráçe, kte‡í zaujmou jak
rockery, tak jazzmany. Je v¿estrannÿ
a velmi muzikální bubeník.
S dal¿ím velmi zajímavÿm profilem
p‡ichází Lubo¿ Hnát. Jeho çlánek
obsahuje kromê spousty informací téæ
krátké ukázky notace, nákres a p‡esnÿ
popis Morgensteinovy sady.
Maple Custom
36
Demuth
52
La Patrie v Mekku stavby kytar. A dnes
je zde zhotoveno roçnê p‡es 50 000 kytar
Jednu z nejlep¿ích sad firmy YAMAHA
podrobil testu Lubo¿ Hnát.
Komplexnê pojatÿ test Vladimíra
¢vandy na kytary Godin Multiac vás
Paliçky slovenské firmy DEMUTH
jsou dûkazem toho, æe i domácí ( nebo
ruçní prací! Za tím v¿ím je tvo‡ivÿ duch
Roberta Godina, kterÿ stále hledá . . .
P O Ç ï T A Ç
Rod Morgenstei n
Rodák z New Yorku Rod Morgenstein
seznámí struçnê i s historií této
kanadské firmy.
jen nepatrnê zahraniçní) firma mûæe
co do kvality zdatnê konkurovat
nabub‡elÿm nadnárodním kolosûm,
a to za cenu nesrovnatelnê vÿhodnêj¿í.
Více se dozvíte v testu Lubo¿e Hnáta.
S T U D I O
P R O F I L
Dave Weckl osobnê
Minule slíbenÿ rozhovor Vladimíra
I banez PT 4
Multiefekt japonské firmy, urçenÿ
50
tentokrát pro akustickou kytaru,
4
N O VO TY
Y L L A S
Kytarová i mprovizace
Dal¿í díl seriálu Petra Zemana.
m u z i k u s
5 / 9 5
Pechy s Davem Wecklem je tady!
Dru mSHOP
Dal¿í díl p‡ehledu v Çechách
prodávanÿch souprav p‡iná¿í
testoval Ji‡í Charypar.
70
54
58
následující sady: Pearl Prestige Session,
Sonor 2000 a 3 000, a Tama Starclassic.
M uzi kus
Pat Metheny
16
Pat Metheny nahrával poprvé
v devatenácti letech. Tehdy si ho ke
spolupráci p‡izval vibrafonista Gary
Burton, kterého mladÿ Pat zaskoçil svou
muzikálností, vyspêlou technikou
a ohromující skladatelskou invencí.
Více se o tomto vyjímeçném
Inovovaná rubrika recenzí se od
nynêj¿ka uæ nebude omezovat jen na
disky, ale zamê‡í se taktéæ na knihy
tÿkající se hudby, hudební ¿koly, noty
a vÿznamné koncerty.
V kvêtnovém çísle se podíváme na
disky Johnna Hiatta, Luâka Hulana,
nové album King Crimson, dále na
dlouho slibovanou knihu o KISS
kytaristovi dozvíte v profilovém
çlánku K. K. Weisse, kterÿ je taktéæ
a koneçnê na exkluzivní publikaci
doplnên kompletní diskografií.
Novoty
6
Nová kniha o Led Zeppelin; Lampová
komba MARSHALL a mnoho dal¿ích
novinek ze svêta nástrojû.
M uzitip
67
Soutêæ o efekt domácí provenience
v hodnotê p‡es dva tisíce korun.
I nformaçn í servis
72
P‡ed rokem se p‡ihlásilo do soutêæe
Marlboro Rock-In 520 kapel, letos uæ jen
200. Pûjde− li to takhle dál, mûæeme se
brzy doçkat toho, æe po‡adatel bude
p‡inucen usilovnê slídit po sklepích
a garáæích, aby si organisovanÿm odchytem zajistil dostatek amatérskÿch kapel.
Z Pau lova zápisn íku
73
KAVR A RYMEJK
V praxi to vypadá asi tak, æe kdyæ dojdou
nápady tak se prostê natoçí starÿ film
nebo stará deska znova a je to − jak
prosté. Æádné bádání − staçí jen pytel se
symbolem $ .
Odpovêdna al ias Yl las
75
I nzerce
79
o kytarách. Çtête na str
68
Viscount RD 70
30
MIDI p‡ehrávaç italské firmy testoval
Daniel Forró. Pokud vás zajímá
p‡ehrávání skladeb ve formátu SMF,
odloæte pizzu a çtête.
Yamaha MU 5
32
V zajímavém testu Mikiho Jelínka se
doçtete o novém tónovém generátoru.
Dr. M I D I
56
àábelskÿ doktor opustil svoji tradiçní
stránku 66.
Teorie a praxe samplerû
Forró, tentokráte pod zcela regulérním
po‡adovÿm çíslem 004.
M I D I komun i kace s I BM PC 64
Dal¿í díl populárního seriálu Jana
Markoviçe.
#50
a víc vám
Teorie a praxe
klávesovÿch nástrojû
46. díl seriálu Daniela Forró
neprozradíme.
62
Z á st u p c e ¿ éf re d a kto ra
Pa u l S c h e n ze r
Re d a kç n í ra d a
L u b o ¿ H n át − b i c í
V l a d i m ír ¢ va n d a − kyt a ry
D a n i e l Fo r ró − k l áve sy, s of t
D o p i s ovate l é
L u b o ¿ A n d r¿t
Voj t ê c h E c ke rt
Pav l a Fo rst ová
J i ‡ í C h a ry p a r
M i k i J e l ín e k
M oj m ír M o h a p l
V l a d i m ír Pe c h a
Ad a m R o m á n e k
R i c h a rd S c h e u f l e r
Pave l S ká l a
V ít êz s l av ¢t ef l
K . K . We i s s
Pet r Z e m a n
G ra f i c ká ú p rava
Pa u l S c h e n ze r
Foto g ra f i e
Pet r To l a r, I va n P ro ko p
Saz ba
M i l a n Svat o ¿
J o s ef D o l a n s kÿ
S e kret á ‡ka re d a kc e
Pav l ín a J e rs á ková
P l a c e n á i n ze rc e
I va N ová ková
D i st r i b u c e a p ‡e d p l a t n é
J o s ef Va l e n t a
Ro z ¿ i ‡uj e
P N S , KA PA , H I T B OX ,
p ro d ej n y h u d e b n íc h n á st roj û .
P ‡e d p l at n é , o bj e d n áv ky
a i n ze rc i vy ‡ i z u j e re d a kc e .
Ad re s a re d a kc e
M u z i k u s , P ‡ íst av n í 1 8
1 7 0 0 0 P ra h a 7
t e l : (0 2 ) 8 0 8 7 8 0
f ax : (0 2 ) 8 7 6 1 3 0
ç ís l o 5 , V. ro ç n í k
O b c h o d n í d i st r i b u c e
p ro M o rav u
H I T B OX 4 8 6 , 6 6 0 8 6 B r n o
t e l /fax : (0 5) 74 5 8 6 1
O b c h o d n í d i st r i b u c e
p ro S l ove n s ko
I F M M e l o d i a , L az a ret s ká 4
8 1 1 0 8 B rat i s l ava
t e l : (0 7 ) 3 6 4 9 6 4
fax : (0 7) 3 6 8 8 1 6
Tisk
VA M B ¢t ê c h ov i c e
R e g i st ra c e M K Ç R 5 74 2
i n d ex : 4 7 8 9 9 TS : 6 C
I SS N 1 2 1 0 − 1 443
Dal¿í sada otázek çtená‡û a odpovêdí
redaktorû
Soukromá burza muzikantû
60
Po úspê¿ném zmatení Jamese Bonda
p‡íná¿íme dal¿í díl seriálu Daniela
¢ éf re d a kto r
Dan i e l An d e l
Urçitê se ale máte na
co tê¿it, to si znaçte.
m u z i k u s
5 / 9 5
N evyæ á d a n é m at e r i á l y
a r u ko p i sy n ev ra c ím e .
Z a o b s a h ovo u st rá n k u ç l á n k û
r u ç í a u t o r.
Po d ává n í n ov i n ovÿc h z á s i l e k
p ovo l e n o ” e d i t e l stv ím
p o ¿t ov n í p ‡e p ravy P ra h a ç . j .
8 7 3/9 3 z d n e 1 7. 3 . 1 9 9 3
Po d áva n i e n ov i n ovÿc h z á s i e l o k
p ovo l e n é R i a d i t e l st vo m
p o ¿t ovej p re p ravy B rat i s l ava
ç . j . 5 0 7 − R P P/9 5 zo d ñ a
24 . 2 . 1 995
5

Podobné dokumenty

bruce spri n gstee n 2 0

bruce spri n gstee n 2 0 N evyæ á d a n é m at e r i á l y a r u ko p i sy n ev ra c ím e . Z a o b s a h ovo u st rá n k u ç l á n k û r u ç í a u t o r. Po d ává n í n ov i n ovÿc h z á s i l e k p ovo l e n o ” e d i t ...

Více

frankfurt 1 6 24 52

frankfurt 1 6 24 52 V ít êz s l av ¢t ef l K . K . We i s s Pet r Z e m a n G ra f i c ká ú p rava Pa u l S c h e n ze r Foto g ra f i e Pet r To l a r, I va n P ro ko p Saz ba M i l a n Svat o ¿ M a rt i n V ít , R a...

Více

Symboly - Muzikus.cz

Symboly - Muzikus.cz s tímto vÿjimeçnÿm hráçem v çlánku Lubo¿e Hnáta. Dozvíte se nêco o Peartovê spolupráci s firmou Tama p‡i návrhu soupravy Artstar, nêco o

Více

Stáhnout - Kapucíni

Stáhnout - Kapucíni aby od 1.1.2014 bylo zavedeno skupinové vstupné ve výši 110,Kč/os. Rozhodnutí: definitorium vyslovilo návrhu podporu. 5. N Á V R H N A O D K U P III. D Í L U F R A N T . P R A M E N Ů V tiskárně zů...

Více

Symboly - Muzikus.cz

Symboly - Muzikus.cz Dan i e l An d e l Z á st u p c e ¿ éf re d a kto ra Pa u l S c h e n ze r Re d a kç n í ra d a L u b o ¿ H n át − b i c í V l a d i m ír ¢ va n d a − kyt a ry D a n i e l Fo r ró − k l áve sy, s o...

Více

ARTICLES MORAVSKÄ SPOLEĆNOST A STÄT V 9. STOLETi

ARTICLES MORAVSKÄ SPOLEĆNOST A STÄT V 9. STOLETi 17 L. E. H a v lik , Velkä Morava a stredoevropsti Slovan6, Praha 1964, s. 129. 18 M. K uöera, Problemy vzniku a vyvoja feudalizmu na Slovensku, Hist. öas. 22, 1974, s. 541 - 564; id., Slovensko po...

Více

Sedm století kytary

Sedm století kytary nejvêt¿í v¿estrannosti. Neexistuje jinÿnástroj, kterÿbyzkombinoval tolik melodickÿch, harmonickÿch, rytmickÿch a vÿrazovÿch moæností, jeæsi mûæete vzít s sebou. Kytara

Více