S70368KG8 S70408KG8

Komentáře

Transkript

S70368KG8 S70408KG8
S70368KG8
S70408KG8
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Informaţii pentru
utilizator
Chladnička s
mrazničkou
Chłodziarkozamrażarka
Frigider-Congelator
2
Obsah
Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili
optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k
dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme
vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv
znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli
spotřebiče.
Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.
Obsah
Bezpečnostní informace
3
Bezpečnost dětí a hendikepovaných
osob
3
Všeobecné bezpečnostní informace
3
Denní používání
4
Čištění a údržba
5
Instalace
5
Servis
5
Ovládací panel
6
Zapnutí
6
Vypnutí
6
Vypnutí mrazničky
6
Displeje teploty
7
Nastavení teploty
7
Funkce COOLMATIC
7
Funkce Dovolená
8
Funkce FROSTMATIC
8
Poplach vysoké teploty
8
Při prvním použití
8
Čistění vnitřku spotřebiče
8
Denní používání
9
Skladování zmrazených potravin
9
Rozmrazování
9
Přemístitelné police
9
Rošt na láhve
9
Zásuvka na zeleninu
10
Umístění dveřních poliček
10
Vyjmutí mrazicích košů z mrazničky
11
Užitečné rady a tipy
11
Normální provozní zvuky
11
Tipy pro úsporu energie
11
Tipy pro chlazení čerstvých potravin
11
Tipy pro chlazení
11
Tipy pro zmrazování potravin
12
Tipy pro skladování zmrazených
potravin
12
Čištění a údržba
13
Pravidelné čištění
13
Odmrazování chladničky
13
Odmrazování mrazničky
14
Co dělat, když...
15
Výměna žárovky
16
Zavření dveří
17
Technické údaje
17
Instalace
17
Umístění
17
Umístění
18
Připojení k elektrické síti
18
Zadní podložky
18
Vyrovnání
19
Odstranění držáků polic
19
Změna směru otvírání dveří
19
Poznámky k životnímu prostředí
21
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
3
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací
a prvním použitím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění.
K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny
osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším
osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své
zdraví a majetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způ‐
sobené jejich nedodržením.
Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzický‐
mi, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkuše‐
ností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost,
nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
Na děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
• Jestliže likvidujete starý spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte
napájecí kabel (co nejblíže u spotřebiče) a odstraňte dveře, aby nedošlo k
úrazu dětí elektrickým proudem, nebo se děti nemohly zavřít uvnitř.
• Jestliže je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří a nahrazuje
starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku,
nezapomeňte před likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak ne‐
mohou ve spotřebiči zavřít jako ve smrtelně nebezpečné pasti.
Všeobecné bezpečnostní informace
POZOR
Udržujte větrací otvory volně průchodné.
• Tento spotřebič je určen k uchování potravin a nápojů v běžné domácnosti,
jak je uvedeno v návodu k použití.
• K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné pomocné
prostředky.
• V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje (např.
zmrzlinové strojky), než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.
• Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
Bezpečnostní informace
4
• Chladivo isobutan (R600a) je obsaženo v chladicím okruhu spotřebiče; je to
zemní plyn s vysokým stupněm slučitelnosti s životním prostředím, ale je
hořlavý.
Během přepravy a instalace spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poško‐
zení žádné části chladicího okruhu.
Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:
– odstraňte z blízkosti spotřebiče otevřený plamen a všechny zdroje ohně
– důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěný.
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je ne‐
bezpečná. Jakékoli poškození kabelu může mít za následek zkrat, požár a/
nebo úraz elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Jakýkoli elektrický díl (napájecí kabel, zástrčka, kompresor) smí vyměnit pouze
autorizovaný zástupce servisu nebo kvalifikovaný pracovník servisu.
1. Napájecí kabel nelze nastavovat.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou
spotřebiče. Stlačená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způ‐
sobit požár.
3. Ověřte si, že je zástrčka spotřebiče dobře přístupná.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebez‐
pečí úrazu elektrickým proudem nebo požár.
6. Nespouštějte spotřebič bez krytu žárovky 1) vnitřního osvětlení.
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
• Nevytahujte věci z mrazničky, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo
mokré ruce, protože byste si mohli odřít pokožku nebo způsobit omrzliny.
• Spotřebič nesmí být dlouhodobě vystaven přímému slunečnímu záření.
Denní používání
Ve spotřebiči nestavte horké nádoby na plastové části spotřebiče.
Neskladujte v něm hořlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout.
Potraviny neukládejte přímo na větrací otvory v zadní stěně. 2)
Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat.
Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů daného výrobce.
Pokyny výrobce spotřebiče týkající se uchování potravin je nutné přísně do‐
držovat. Řiďte se příslušnými pokyny.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysličníku uhli‐
čitého nebo nápoje s bublinkami, protože vytvářejí tlak na nádobu, a mohou
dokonce vybuchnout a poškodit spotřebič.
• Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení.
•
•
•
•
•
•
1) Pokud je spotřebič vybaven krytem žárovky.
2) Pokud je spotřebič beznámrazový.
Bezpečnostní informace
5
Čištění a údržba
• Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze sítě. Jestliže nemůžete vytáhnout zástrčku, přerušte přívod pro‐
udu.
• Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
• K odstranění námrazy nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou
škrabku.
• Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li
zanesený, uvolněte ho. Jestliže je otvor ucpaný, rozlije se voda na dno
chladničky.
Instalace
U elektrického připojení se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v příslušných od‐
stavcích.
• Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spotřebič poško‐
zený, nezapojujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě nahlaste pro‐
dejci, u kterého jste spotřebič koupili. V tomto případě si uschovejte obal.
• Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně čtyři
hodiny, aby olej mohl natéct zpět do kompresoru.
• Okolo spotřebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se
přehříval. K dosažení dostatečného větrání se řiďte pokyny k instalaci.
• Pokud je to možné, měl by spotřebič stát zadní stranou ke stěně, aby byly
jeho horké části nepřístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně
zachytit nebo se spálit.
• Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
• Spotřebič připojte výhradně k přívodu pitné vody. 3)
Servis
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávně‐
ním.
• Pokud je spotřebič nutné opravit, obraťte se na autorizované servisní středi‐
sko, které smí použít výhradně originální náhradní díly.
Ochrana životního prostředí
Tento přístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v
chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nelikvidujte společně
s domácím odpadem a smetím. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny:
spotřebič je nutné zlikvidovat podle příslušných předpisů, které získáte na
obecním úřadě. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti
výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spotřebiče označené symbolem
jsou recyklovatelné.
3) Pokud je spotřebič vybaven vodovodní přípojkou
6
Ovládací panel
Ovládací panel
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14
15
Vypínač ON/OFF
Regulátor teploty chladničky, tlačítko +
Displej teploty chladničky
Regulátor teploty chladničky, tlačítko Tlačítko COOLMATIC
Kontrolka COOLMATIC
Ukazatel chladicího oddílu
Ukazatel mrazicího oddílu
Kontrolka FROSTMATIC
Tlačítko FROSTMATIC
Regulátor teploty mrazničky, tlačítko +
Displej teploty mrazničky
Regulátor teploty mrazničky, tlačítko Tlačítko resetu poplachu
Kontrolka poplachu
Zapnutí
1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
2. Nastavte vypínač ON/OFF na ZAP.
3. Kontrolka poplachu bliká až do dosažení teploty.
Zazní zvukový signál.
4. Stiskněte tlačítko resetu poplachu k jeho zrušení.
Vypnutí
Chcete-li vypnout celý spotřebič:
1. Nastavte vypínač ON/OFF na VYP.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Vypnutí mrazničky
Mraznička se vypíná takto:
1. Stiskněte několikrát tlačítko regulátoru teploty "+"mrazničky, až se na dis‐
pleji teploty mrazničky objeví symbol OF.
2. Stiskněte znovu tlačítko regulátoru teploty mrazničky "+" asi na 5 vteřin, až
se dokončí odpočítávání -3 -2 -1.
Ovládací panel
7
3. Displej teploty chladničky zhasne.
Displeje teploty
Displeje teploty zobrazují různé informace:
• Během běžného provozu se zobrazuje současná teplota uvnitř mrazničky
(SKUTEČNÁ teplota).
• V mrazicí části se zobrazuje nejvyšší teplota (SKUTEČNÁ teplota). Při
úplném naplnění se nejteplejší zóna mrazničky obvykle nachází vpředu na‐
hoře. V závislosti na tom, jak je oddíl plný, jsou v jiných částech mrazničky
nižší teploty.
• Po seřízení teploty na displeji bliká právě nastavená teplota chladničky (PO‐
ŽADOVANÁ teplota).
Po nastavení teploty počkejte asi 24 hodin, až se displej teploty ustálí.
Jestliže se objevila závada, na displeji teploty se zobrazí:
• čtvereček nebo písmeno v displeji teploty pro chladničku v případě poruchy
chladničky
• čtvereček nebo písmeno v displeji teploty pro mrazničku v případě poruchy
mrazničky.
Nastavení teploty
Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
1. Nastavte požadovanou teplotu stisknutím příslušného ovladače teploty.
Displej teploty okamžitě ukáže změněné nastavení (POŽADOVANOU te‐
plotu) a bude blikat.
2. Při každém stisknutí ovladače teploty se POŽADOVANÁ teplota změní o
1 °C. POŽADOVANÉ teploty musí být dosaženo do 24 hodin.
3. Po nastavení požadované teploty se za krátkou dobu (asi 5 vteřin) displej
teploty změní a opět zobrazuje současnou SKUTEČNOU teplotu uvnitř
příslušného oddílu. Displej teploty přestane blikat a bude stále svítit.
Pro správné uložení potravin nastavte následující teploty:
• +5 °C v chladničce
• -18 °C v mrazničce.
Jestliže změníte nastavení, kompresor se nespustí hned, pokud právě probíhá
automatické odmrazování. Protože chladnička rychle dosáhne skladovací te‐
ploty, můžete do ní vložit potraviny ihned po zapnutí.
Funkce COOLMATIC
Funkce COOLMATIC je vhodná pro rychlé zchlazení velkého množství potra‐
vin v chladničce.
Chcete-li tuto funkci zapnout, postupujte takto:
1. Stiskněte tlačítko COOLMATIC.
2. Rozsvítí se kontrolka COOLMATIC.
Funkce COOLMATIC pak zajišťuje intenzivní chlazení. Automaticky se zvolí
POŽADOVANÁ teplota +2°C.
Funkce COOLMATIC je ukončena automaticky po 6 hodinách.
Funkci můžete kdykoli vypnout:
1. Stiskněte tlačítko COOLMATIC.
8
Při prvním použití
2. Kontrolka COOLMATIC zhasne.
Funkce Dovolená
Tato funkce umožňuje ponechat prázdnou chladničku zavřenou v období dlou‐
hé dovolené (např. v létě), aniž vzniknou nepříjemné pachy.
Chladicí oddíl musí být při zapnutí funkce Dovolená prázdný.
Chcete-li tuto funkci zapnout, postupujte takto:
1. tiskněte regulátor teploty ( tlačítko +), až se na displeji teploty objeví pís‐
meno "H" (Holiday - dovolená). Funkce Holiday nastaví teplotu na asi +15
°C. Nyní je chladnička v režimu šetřícím energii.
Funkci vypnete takto:
1. nastavte požadovanou teplotu stisknutím ovladače teploty chladničky.
Funkce FROSTMATIC
Funkce FROSTMATIC urychluje zmrazování čerstvých potravin a současně
chrání již uložené potraviny před nežádoucím oteplením.
Chcete-li tuto funkci zapnout, postupujte takto:
1. Stiskněte tlačítko FROSTMATIC.
2. Rozsvítí se kontrolka FROSTMATIC.
Funkce FROSTMATIC je ukončena automaticky po 52 hodinách.
Funkci můžete kdykoli vypnout:
1. Stiskněte tlačítko FROSTMATIC.
2. Kontrolka FROSTMATIC zhasne.
Poplach vysoké teploty
V případě abnormálního zvýšení teploty uvnitř mrazničky (např. z důvodu vý‐
padku proudu) začne kontrolka poplachu blikat a zazní zvukový signál.
Stiskněte tlačítko resetu poplachu k vypnutí zvukového signálu, kontrolka po‐
plachu bude dál blikat.
Zvukový signál se vypne automaticky, jakmile se teplota vrátí do normálu, za‐
tímco kontrolka poplachu bude dále blikat.
Stiskněte tlačítko resetu poplachu. Kontrolka poplachu zhasne a současně se
na displeji objeví na asi 5 vteřin nejvyšší dosažená teplota v mrazicím oddílu.
Při prvním použití
Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek a všechno vnitřní příslušen‐
ství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně utřete do sucha.
Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
Denní používání
9
Denní používání
Skladování zmrazených potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení.
V případě náhodného rozmrazení, například z důvodu výpadku proudu, a po‐
kud výpadek proudu trval delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických
údajů, je nutné rozmrazené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či
upéct a potom opět zmrazit (po ochlazení).
Rozmrazování
Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je možné před použitím rozmrazit
v chladničce nebo při pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času.
Malé kousky lze dokonce připravit ještě zmrazené, přímo z mrazničky: čas
přípravy bude ale v tomto případě delší.
Přemístitelné police
Na stěnách chladničky jsou kolejničky, do
kterých se podle přání zasunují police.
Rošt na láhve
Láhve položte (hrdly dopředu) do roštu
umístěného v chladničce.
Pokud je rošt umístěný vodorovně, položte
do něj pouze zavřené láhve.
Rošt na láhve můžete vpředu nadzdvih‐
nout, abyste do něj mohli také uložit již
otevřené lahve. Vytáhněte rošt tak, abyste
ho mohli natočit nahoru a položit na vyšší
úroveň.
10
Denní používání
Zásuvka na zeleninu
Zásuvka je určena pro uložení ovoce a ze‐
leniny.
Uvnitř zásuvky je přepážka, kterou můžete
nastavit do různých poloh, a rozdělit tak
prostor podle vlastních požadavků.
Na dně zásuvky je mřížka (je-li součástí
vybavení), která chrání ovoce i zeleninu
před vlhkostí, jež se může tvořit na povrchu
dna.
Všechny součásti zásuvky můžete vyjmout
a vyčistit.
Umístění dveřních poliček
Dveřní poličky můžete umístit do rů‐
zné výšky a vkládat tak do nich různě
velká balení potravin.
Postupujte následovně:
pomalu posunujte polici ve směru ši‐
pek, až se uvolní, a pak ji zasuňte do
zvolené polohy.
1
2
Užitečné rady a tipy
11
Vyjmutí mrazicích košů z mrazničky
Koše na zmrazování potravin jsou vybave‐
ny zarážkou, aby se nedaly náhodně od‐
stranit, nebo nevypadly. Chcete-li je z mra‐
zničky vyjmout, vytáhněte koš směrem k
sobě až na doraz, a pak koš vytáhněte
zdvihnutím jeho přední části směrem na‐
horu.
Chcete-li koš vrátit zpět, lehce nadzdvih‐
něte přední část koše, abyste ho mohli vlo‐
žit do mrazničky. Jakmile je koš nad zaráž‐
kami, zasuňte koš dozadu do jeho polohy.
2
1
Užitečné rady a tipy
Normální provozní zvuky
• Když je chladicí kapalina čerpána chladicím potrubím, můžete slyšet zvuk
slabého bublání či zurčení. Nejde o závadu.
• Když je kompresor spuštěný a čerpá se chladící médium, může to být do‐
provázeno drnčením nebo pulsujícím zvukem kompresoru. Nejde o závadu.
• Tepelné roztažení může způsobit náhlé zapraskání. Jde o přirozený a ne‐
škodný jev. Nejde o závadu.
Tipy pro úsporu energie
• Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně
nutné.
• Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyšším nastavení a
spotřebič je zcela zaplněný, může kompresor běžet nepřetržitě a na výpar‐
níku se pak tvoří námraza nebo led. V tomto případě je nutné nastavit re‐
gulátor teploty na nižší nastavení, aby se spotřebič automaticky odmrazil, a
tím snížil spotřebu energie.
Tipy pro chlazení čerstvých potravin
K dosažení nejlepšího výkonu:
• do chladničky nevkládejte teplé potraviny nebo tekutiny, které se odpařují;
• potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména mají-li silnou vůni;
• potraviny položte tak, aby okolo nich mohl proudit volně vzduch.
Tipy pro chlazení
Užitečné rady:
Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénového sáčku a položte na skle‐
něnou polici nad zásuvku se zeleninou.
12
Užitečné rady a tipy
Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva
dny.
Vařená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt a položit na jakoukoli polici.
Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné, vložte je do speciální zásuvky
(nebo zásuvek), které jsou součástí vybavení.
Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné nádobě nebo zabalené do
hliníkové fólie či do polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně
přístup.
Láhve s mlékem: musí být uzavřeny víčkem a uloženy v držáku na láhve ve
dveřích.
Banány, brambory, cibule a česnek smí být v chladničce pouze tehdy, jsou-li
zabalené.
Tipy pro zmrazování potravin
K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité
rady:
• maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno
na typovém štítku;
• zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době nepřidávejte žádné další po‐
traviny ke zmrazení;
• zmrazujte pouze potraviny prvotřídní kvality, čerstvé a dokonale čisté;
• připravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit,
a bylo pak možné rozmrazit pouze požadované množství;
• zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a přesvědčte se, že jsou ba‐
líčky vzduchotěsné;
• čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin,
protože by zvýšily jejich teplotu;
• libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje
délku bezpečného skladování potravin;
• vodové zmrzliny mohou při konzumaci okamžitě po vyjmutí z mrazicího od‐
dílu způsobit popáleniny v ústech;
• doporučujeme napsat na každý balíček viditelně datum uskladnění, abyste
mohli správně dodržet dobu uchování potravin;
Tipy pro skladování zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného spotřebiče dodržujte následující
podmínky:
• vždy si při nákupu ověřte, že zakoupené zmrazené potraviny byly prodejcem
správně skladované;
• zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
• neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně
nutné;
• již rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat;
• nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem na obalu.
Čištění a údržba
13
Čištění a údržba
POZOR
Před každou údržbou vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zdroje elektrického
napájení.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování
smí proto provádět pouze autorizovaný pracovník.
Pravidelné čištění
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
• vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou ne‐
utrálního mycího prostředku;
• pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usa‐
zených nečistot;
• důkladně vše opláchněte a osušte.
Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnitř spotřebiče, netahejte za ně
a nepoškozujte je.
Nikdy nepoužívejte k čištění vnitřku spotřebiče abrazivní prášky, vysoce pa‐
rfémované čisticí prostředky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit
povrch a zanechat silný pach.
Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na zadní straně spotřebiče čistěte
kartáčem nebo vysavačem. Tím se zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba
energie.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém.
Řada prostředků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mo‐
hou poškodit umělou hmotu použitou v tomto spotřebiči. Doporučujeme proto
čistit povrch spotřebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího
prostředku na nádobí.
Po čištění znovu připojte spotřebič k elektrické síti.
Odmrazování chladničky
Během normálního používání se námraza automaticky odstraňuje z výparníku
chladicího oddílu při každém zastavení motoru kompresoru. Rozmrazená vo‐
da vytéká žlábkem do speciální nádoby na zadní straně spotřebiče nad mo‐
torem kompresoru, kde se odpařuje.
14
Čištění a údržba
Odtokový otvor pro rozmrazenou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v chla‐
dicím oddíle, se musí pravidelně čistit, aby
voda nemohla přetéct na uložené potravi‐
ny. Používejte speciální čisticí nástroj, kte‐
rý najdete již zasunutý do odtokového ot‐
voru.
Odmrazování mrazničky
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se vždy bude tvořit určité množ‐
ství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy dosáhne tloušťky kolem 3-5 mm.
Námrazu odstraňte takto:
• vytáhněte zástrčku ze zásuvky, nebo vypněte spotřebič;
• vyjměte všechny zmrazené potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a
dejte je na chladné místo;
• vytáhněte zásuvky mrazničky;
• zásuvky zabalte do nějakého izolujícího materiálu, např. do přikrývky nebo
novin.
Rozmrazování můžete urychlit tak, že do
mrazničky postavíte nádoby s horkou vo‐
dou (ne vařící).
• Uvolněte odvodňování kanálek z jeho
umístění, zasuňte ho jako na obrázku a
dejte ho ho spodní části zásuvky mra‐
zničky, kam se může svést voda.
• Když začne led tát, opatrně ho seškráb‐
něte. Použijte dřevěnou nebo plastovou
škrabku.
• Až roztaje všechen led, vyčistěte a
vytřete vnitřek spotřebiče, a pak vraťte odvodňování kanálek zpět na místo.
• Zapněte spotřebič a vložte do něj mražené potraviny.
Doporučujeme zapnout spotřebič na několik hodin v nejvyšší poloze ovladače
termostatu, aby dosáhl co nejrychleji vhodné teploty k uchování potravin.
Nikdy nepoužívejte při odstraňování námrazy z výparníku ostré kovové ná‐
stroje, mohli byste ho poškodit. K urychlení odmrazování nepoužívejte me‐
chanické nebo jiné pomocné prostředky, které nejsou výrobcem doporučeny.
Zvýšení teploty během odmrazování může u zmrazených potravin zkrátit dobu
jejich skladování.
Co dělat, když...
15
Co dělat, když...
POZOR
Při hledání a odstraňování závady vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Odstraňování závady, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět po‐
uze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.
Během normálního používání vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, chla‐
dicí okruh).
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně in‐
stalovaný.
Zkontrolujte, zda je ve stabil‐
ní poloze (všechny čtyři no‐
žičky musejí být na podlaze).
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Regulátor teploty může být
nesprávně nastavený.
Nastavte vyšší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz "Zavření dveří".
Otvírali jste příliš často
dveře.
Nenechávejte dveře
otevřené déle, než je nezbyt‐
ně nutné.
Teplota spotřebiče je příliš
vysoká.
Nechte jídlo vychladnout na
teplotu místnosti, a teprve
pak ho vložte do spotřebiče.
Teplota místnosti je příliš
vysoká.
Snižte teplotu místnosti.
Funkce FROSTMATIC je
zapnutá.
Viz funkci " FROSTMATIC".
Funkce COOLMATIC je za‐ Viz funkci " COOLMATIC".
pnutá.
Po vnitřní zadní stěně
chladničky stéká voda.
Během automatického od‐ Nejde o závadu.
mrazování se na zadní stě‐
ně rozmrazuje námraza.
V chladničce teče voda. Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání od‐ Přemístěte potraviny tak,
toku vody do odtokového
aby se nedotýkaly zadní stě‐
otvoru.
ny.
Na podlahu teče voda.
Vývod rozmrazené vody
neústí do misky nad kom‐
presorem.
Příliš mnoho námrazy a Potraviny nejsou řádně za‐
ledu.
balené.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Vložte vývod rozmrazené vo‐
dy do vypařovací misky.
Zabalte lépe potraviny.
Viz "Zavření dveří".
16
Co dělat, když...
Problém
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Možná příčina
Řešení
Regulátor teploty může být
nesprávně nastavený.
Nastavte vyšší teplotu.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz "Zavření dveří".
Teplota spotřebiče je příliš
vysoká.
Nechte jídlo vychladnout na
teplotu místnosti, a teprve
pak ho vložte do spotřebiče.
Vložili jste příliš velké množ‐ Dávejte do spotřebiče raději
ství potravin najednou.
méně potravin.
Příliš vysoká teplota v
chladničce.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Vždy zkontrolujte, zda ve
spotřebiči může dobře obíhat
chladný vzduch.
Příliš vysoká teplota v
mrazničce.
Potraviny jsou položeny
příliš těsně u sebe.
Uložte potraviny tak, aby mo‐
hl dobře obíhat chladný
vzduch.
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není zasunutá
správně do zásuvky.
Zástrčku zasuňte správně do
zásuvky.
Spotřebič je bez proudu.
Zásuvka není pod pro‐
udem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického spotřebi‐
če. Obraťte se na kvalifiko‐
vaného elektrikáře.
Vadná žárovka.
Viz "Výměna žárovky".
Osvětlení nefunguje.
Jestliže závada trvá i po provedení výše uvedených rad, obraťte se na nej‐
bližší značkový servis.
Výměna žárovky
POZOR
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Uvolněte šroub z krytu žárovky.
Vytáhněte háček krytu žárovky.
Sejměte kryt žárovky.
Vyměňte vadnou žárovku za no‐
vou se stejným příkonem (maxi‐
mální příkon je uveden na krytu žá‐
rovky).
Nasaďte kryt žárovky.
Utáhněte šroub krytu žárovky.
Zástrčku zasuňte opět do zásuvky.
Otevřete dveře. Přesvědčte se, že
se osvětlení rozsvítí.
1
2
3
Technické údaje
17
Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte. Řiďte se pokyny v části "Instalace".
3. V případě potřeby vadné těsnění dveří vyměňte. Obraťte se na servisní
středisko.
Technické údaje
S70368KG8
S70408KG8
Rozměry
Výška
1850 mm
2010 mm
Šířka
595 mm
595 mm
Hloubka
632 mm
632 mm
20 h
20 h
Skladovací čas při
poruše
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní levé
straně spotřebiče a na energetickém štítku.
Instalace
UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pečlivě "Bezpečnostní informace" ještě před instalací k zajištění
bezpečnosti a správného provozu spotřebiče.
Umístění
Spotřebič instalujte na místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické třídě
uvedené na typovém štítku spotřebiče:
Klimatická třída
Okolní teplota
SN
+10°C až + 32°C
N
+16°C až + 32°C
ST
+16°C až + 38°C
T
+16°C až + 43°C
18
Instalace
B
A
20 mm
Spotřebič musí být instalovaný v dostateč‐
né vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou
radiátory, bojlery, přímý sluneční svit apod.
Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulo‐
vat kolem zadní části spotřebiče. Jestliže je
spotřebič umístěný pod závěsnými skříň‐
kami kuchyňské linky, je pro zajištění
správného výkonu nutná minimální vzdá‐
lenost mezi horní částí spotřebiče a závěs‐
nými skříňkami alespoň 100 mm. Pokud je
to ale možné, spotřebič pod závěsné skříň‐
ky nestavte. Správné vyrovnání zajišťuje
jedna nebo více seřiditelných nožiček na
spodku spotřebiče.
100 mm
min
Umístění
UPOZORNĚNÍ
Spotřebič musí být odpojitelný od elektrické sítě, proto musí být zástrčka i po
instalaci dobře přístupná.
Připojení k elektrické síti
Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření, že napětí a frekvence uvedené
na typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka
uzemněná, poraďte se s odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými předpisy .
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených
pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.
Zadní podložky
V obálce s dokumentací jsou dvě podložky,
které musí být namontovány podle obráz‐
ku.
Povolte šrouby a vložte podložku pod hlavu
šroubu, pak znovu dotáhněte šrouby.
2
1
3
Instalace
19
Vyrovnání
Po umístění spotřebiče zkontrolujte, zda
stojí rovně. Můžete ho vyrovnat seřízením
dvou dolních předních nožiček.
Odstranění držáků polic
Spotřebič je vybaven držáky polic, kterými
je možné police bezpečně zajistit během
přepravy.
Chcete-li je odstranit, postupujte takto:
1. Posuňte držáky polic ve směru šipky
(A).
2. Nadzdvihněte polici zezadu a pak ji za‐
tlačte dopředu, až se uvolní (B).
3. Odstraňte zarážky (C).
A
B
C
Změna směru otvírání dveří
UPOZORNĚNÍ
Před každou činností vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
K provedení následujícího postupu doporučujeme přizvat další osobu, která
bude v průběhu prácí držet dveře spotřebiče.
20
Instalace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otevřete dveře. Odšroubujte
prostřední závěs (m2). Sejměte
plastovou podložku (m1).
Vyjměte podložku (m6) a přesuňte
ji na opačnou stranu čepu závěsu
(m5).
Sejměte dveře.
Vyjměte levý čep středního závěsu
(m3,m4) a přemontujte jej na opač‐
nou stranu.
Čep středního závěsu (m5) na‐
saďte do levého otvoru dolních
dveří.
m1
m5
m3
m2
m6
m4
Pomocí nástroje odstraňte krytku
(b1). Odšroubujte čep dolního zá‐
věsu (b2) a podložku (b3) a na‐
saďte je na opačné straně.
Krytku (b1) nasaďte na opačné
straně.
b1
b2
b3
8.
9.
Vyměňte blokovací prvky dveří
(d2,d3), dejte na je na druhou stra‐
nu druhých dveří a zašroubujte je
pomocí šroubu (d4).
Nasaďte zarážky (d5, d6) na druhé
straně dveří.
d2
d3
d6
d5
d4
Poznámky k životnímu prostředí
10. Odstraňte držadlo. Odšroubujte
horní držák držadla z tyče držadla
(h1). Odšroubujte dolní držák
držadla ze dveří (h2).
Odšroubujte horní držák držadla
ze dveří (h3).
h1
h2
21
h3
11. Namontujte držadlo na opačné
h4
h5
h6
straně.
Opět přišroubujte držák držadla ke
dveřím (h4). Otočte držák držadla
s držadlem a přišroubujte je ke
dveřím (h5) a připravenému držá‐
ku držadla (h6).
12. Dolní dveře opět nasaďte na čep
dolního závěsu (b2).
13. Střední závěs (m2) nasaďte do levého otvoru dolních dveří.
14. Odšroubujte čep horního závěsu
(t1) a zašroubujte ho na opačné
straně.
15. Nasaďte horní dveře na čep hor‐
ních dveří.
16. Dolní dveře nasaďte na čep
středního závěsu (m5), oboje
dveře lehce nakloňte.
17. Zašroubujte prostřední závěs
t1
(m2). Nezapomeňte vložit pod
střední závěs plastovou podložku
(m1).
Na závěr zkontrolujte, zda:
• Jsou všechny šrouby utažené.
• Magnetické těsnění přiléhá ke skříni.
• Dveře se dobře otvírají i zavírají.
Při nízké okolní teplotě (např. v zimě) se může stát, že těsnění nebude doko‐
nale doléhat. V tomto případě počkejte, až těsnění samo změkne.
Pokud nechcete změnu směru otvírání dveří provádět sami, obraťte se na
nejbližší středisko poprodejního servisu. Odborník z poprodejního servisu pro‐
vede změnu směru otevírání dveří na vaše náklady.
Poznámky k životnímu prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a
22
Poznámky k životnímu prostředí
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Spis treści
23
Dziękujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej
jakości.
Aby zapewnić optymalne i prawidłowe działanie Państwa urządzenia
prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Pozwoli to
Państwu na doskonałe i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi
procesami. Zalecamy przechowywanie instrukcji obsługi w
bezpiecznym miejscu, co pozwoli na korzystanie z niej również w
przyszłości. Ponadto prosimy o przekazanie jej przyszłemu
właścicielowi urządzenia.
Życzymy Państwu wiele radości z używania nowego urządzenia.
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
210620411-00-042009
Bezpieczeństwo dzieci i osób
upośledzonych
Ogólne zasady bezpieczeństwa
24
24
24
Codzienna eksploatacja
25
Konserwacja i czyszczenie
26
Instalacja
26
Serwis
27
Panel sterowania
27
Włączanie
28
Wyłączanie
28
Wyłączanie zamrażarki
28
Wskaźniki temperatury
28
Regulacja temperatury
28
Funkcja COOLMATIC
29
Funkcja "Wakacje"
29
Funkcja FROSTMATIC
29
Alarm wysokiej temperatury
30
Pierwsze użycie
30
Czyszczenie wnętrza
30
Codzienna eksploatacja
30
Przechowywanie zamrożonej
żywności
30
Rozmrażanie
31
Zmiana położenia półek
31
Półka na butelki
31
Szuflada na warzywa
32
Rozmieszczanie półek na drzwiach
32
Wyjmowanie koszy z zamrażarki
33
Przydatne rady i wskazówki
33
Zwykłe odgłosy pracy urządzenia
33
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
33
Wskazówki dotyczące
przechowywania świeżej żywności
33
Wskazówki dotyczące
przechowywania żywności
34
Wskazówki dotyczące zamrażania
34
Wskazówki dotyczące
przechowywania zamrożonej
żywności
34
Konserwacja i czyszczenie
35
Okresowe czyszczenie
35
Rozmrażanie chłodziarki
35
Rozmrażanie zamrażarki
36
Co zrobić, gdy…
37
Wymiana żarówki
39
Zamykanie drzwi
39
Dane techniczne
39
Instalacja
40
Ustawienie
40
Miejsce instalacji
40
Przyłącze elektryczne
40
Tylne elementy dystansowe
41
Poziomowanie
41
Wyjmowanie elementów blokady
półek
42
Zmiana kierunku otwierania drzwi
42
24
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ochrona środowiska
44
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i bezawaryjnej pracy urzą‐
dzenia przed instalacją i pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać in‐
strukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na wskazówki oraz ostrzeżenia.
Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady jego bezpiecznej
obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Prosimy o
zachowanie instrukcji obsługi przez cały czas używania urządzenia oraz prze‐
kazanie jej kolejnemu użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprzedaży urzą‐
dzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych na‐
leży przestrzegać środków ostrożności podanych w niniejszej instrukcji obsłu‐
gi, gdyż producent nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane wskutek
ich nieprzestrzegania.
Bezpieczeństwo dzieci i osób upośledzonych
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umy‐
słowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu
tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poin‐
struowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowie‐
dzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
• Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ist‐
nieje ryzyko uduszenia.
• W przypadku utylizacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć
przewód zasilający (jak najbliżej urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchronić
bawiące się dzieci przed porażeniem prądem lub przed zamknięciem się w
środku urządzenia.
• Jeśli to urządzenie zawierające magnetyczne uszczelnienie drzwi ma za‐
stąpić urządzenie z blokadą sprężynową (ryglem) w drzwiach lub w pokry‐
wie, przed oddaniem starego urządzenia do utylizacji należy usunąć bloka‐
dę. Zapobiegnie to przypadkowemu uwięzieniu dziecka.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
UWAGA!
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.
• Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów
w zwykłych warunkach domowych zgodnie z opisem zawartym w niniejszej
instrukcji obsługi.
• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń me‐
chanicznych ani żadnych innych sztucznych metod.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
25
• Nie wolno stosować innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lo‐
dów) wewnątrz urządzeń chłodniczych, jeśli nie zostały one zaakceptowane
do tego celu do tego celu przez producenta.
• Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobu‐
tan (R600a), ekologiczny gaz naturalny, lecz łatwopalny.
Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały
uszkodzone żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony, należy:
– unikać otwartego płomienia oraz innych źródeł zapłonu,
– dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.
• Zmiany parametrów lub jakiekolwiek modyfikacje urządzenia stanowią po‐
tencjalne zagrożenie. Uszkodzenia przewodu zasilającego mogą spowodo‐
wać zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.
OSTRZEŻENIE!
Wszelkie elementy elektryczne (przewód zasilający, wtyczka, sprężarka) mo‐
gą zostać wymienione wyłącznie przez technika autoryzowanego serwisu lub
w przez wykwalifikowany personel techniczny.
1. Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka przewodu zasilającego nie jest zmiaż‐
dżona ani uszkodzona przez tylną ściankę urządzenia. Zmiażdżona lub
uszkodzona wtyczka może się przegrzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki przewodu zasilającego.
4. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdo jest poluzowane, nie wolno podłączać do niego wtyczki
przewodu zasilającego. Występuje niebezpieczeństwo porażenia prą‐
dem lub pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez nałożonej osłony oświetlenia 4) wew‐
nętrznego.
• Urządzenie jest ciężkie. Przy jego przemieszczaniu należy zachować os‐
trożność.
• Nie wolno usuwać ani dotykać przedmiotów znajdujących się w komorze
zamrażarki wilgotnymi lub mokrymi rękoma, gdyż może to spowodować
uszkodzenie skóry lub odmrożenie.
• Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni sło‐
necznych.
Codzienna eksploatacja
• Nie wolno stawiać gorących naczyń na plastikowych elementach urządze‐
nia.
• Nie wolno przechowywać łatwopalnych gazów ani płynów w urządzeniu,
ponieważ mogą spowodować wybuch.
• Nie wolno umieszczać żywności bezpośrednio przy otworze wentylacyjnym
na tylnej ściance. 5)
4) Jeśli urządzenie posiada osłonę oświetlenia
5) Jeśli urządzenie posiada system Frost Free (nie wymaga rozmrażania)
26
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać po rozmrożeniu.
• Zapakowaną zamrożoną żywność należy przechowywać zgodnie z instruk‐
cjami jej producenta.
• Należy ściśle stosować się do wskazówek dotyczących przechowywania
podanych przez producenta urządzenia. Patrz odpowiednie instrukcje.
• W zamrażarce nie należy przechowywać napojów gazowanych, ponieważ
duże ciśnienie w pojemniku może spowodować ich eksplozję i w rezultacie
uszkodzenie urządzenia.
• Lody na patyku mogą być przyczyną odmrożeń w przypadku konsumpcji
bezpośrednio po ich wyjęciu z zamrażarki.
Konserwacja i czyszczenie
• Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Jeśli nie ma dostępu do gniazd‐
ka zasilania, należy wyłączyć prąd.
• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami.
• Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia.
Należy stosować plastikową skrobaczkę.
• Należy regularnie sprawdzać otwór odpływowy skroplin w chłodziarce. W
razie konieczności należy go wyczyścić. Jeżeli otwór odpływowy jest zablo‐
kowany, woda zacznie się zbierać na dnie chłodziarki.
Instalacja
Podłączenie elektryczne urządzenia należy wykonać zgodnie z wskazówkami
podanymi w odpowiednich rozdziałach.
• Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie jest w żaden sposób uszko‐
dzone. Nie wolno podłączać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewentualne
uszkodzenia należy natychmiast zgłosić sprzedawcy. W tym przypadku na‐
leży zachować opakowanie.
• Zaleca się odczekanie co najmniej czterech godzin przed podłączeniem
urządzenia, aby olej mógł spłynąć z powrotem do sprężarki.
• Należy zapewnić odpowiednią wentylację ze wszystkich stron urządzenia.
Nieodpowiednia wentylacja prowadzi do jego przegrzewania. Aby uzyskać
wystarczającą wentylację, należy postępować zgodnie z wskazówkami do‐
tyczącymi instalacji.
• W razie możliwości tylną ściankę urządzenia należy ustawić od ściany, aby
uniknąć dotykania lub chwytania za ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz)
i zapobiec ewentualnym oparzeniom.
• Urządzenia nie wolno umieszczać w pobliżu kaloryferów lub kuchenek.
• Należy zadbać o to, aby po instalacji urządzenia możliwy był dostęp do
wtyczki sieciowej.
• Urządzenie można podłączyć wyłącznie do instalacji doprowadzającej wodę
pitną. 6)
6) Jeśli przewidziane jest podłączenie do sieci wodociągowej
Panel sterowania
27
Serwis
• Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny
być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka lub inną kompe‐
tentną osobę.
• Naprawy tego produktu muszą być wykonywane w autoryzowanym punkcie
serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w materiałach izolacyjnych urządzenia
nie ma gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządzenia nie należy wy‐
rzucać wraz z odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna zawiera
łatwopalne gazy: urządzenie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami, które można uzyskać od władz lokalnych. Należy unikać uszko‐
dzenia układu chłodniczego, szczególnie z tyłu przy wymienniku ciepła. Ma‐
, nadają
teriały zastosowane w urządzeniu, które są oznaczone symbolem
się do ponownego przetworzenia.
Panel sterowania
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przełącznik ON/OFF
Przycisk regulacji temperatury chłodziarki +
Wskaźnik temperatury chłodziarki
Przycisk regulacji temperatury chłodziarki Przycisk COOLMATIC
Wskaźnik COOLMATIC
Wskaźnik komory chłodziarki
Wskaźnik komory zamrażarki
Wskaźnik FROSTMATIC
Przycisk FROSTMATIC
Przycisk regulacji temperatury zamrażarki +
Wskaźnik temperatury zamrażarki
Przycisk regulacji temperatury zamrażarki Przycisk wyłączania alarmu
Wskaźnik alarmu
11 12 13
14
15
28
Panel sterowania
Włączanie
1. Włożyć wtyczkę do gniazdka.
2. Ustawić przełącznik ON/OFF w pozycji WŁĄCZONE.
3. Wskaźnik alarmu miga, z powodu przekroczenia temperatury alarmowej.
Emitowany jest alarm akustyczny.
4. Należy nacisnąć przycisk wyłączania alarmu, aby wyłączyć alarm.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy:
1. Ustawić przełącznik ON/OFF w pozycji WYŁĄCZONE.
2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Wyłączanie zamrażarki
Aby wyłączyć zamrażarkę, należy:
1. Naciskać przycisk regulacji temperatury zamrażarki "+", aż na odpowied‐
nim wskaźniku temperatury pojawi się symbol OF.
2. Nacisnąć przycisk regulacji temperatury zamrażarki "+" ponownie i przy‐
trzymać przez około 5 sekund, aż odliczanie zostanie zakończone od -3 -2
-1.
3. Wskaźnik temperatury zamrażarki zgaśnie.
Wskaźniki temperatury
Wskaźniki temperatury pokazują kilka informacji:
• Podczas normalnej pracy wyświetlana jest bieżąca wartość temperatury w
chłodziarce (BIEŻĄCA temperatura).
• W przypadku zamrażarki, wyświetlana jest najwyższa temperatura (BIEŻĄ‐
CA temperatura). W przypadku pełnego załadowania zamrażarki najcieplej‐
sze miejsce znajduje się na górze, z przodu zamrażarki. Zależnie od stopnia
zapełnienia zamrażarki, temperatury są niższe w pozostałych miejscach ko‐
mory.
• Podczas regulacji temperatury migający wskaźnik pokazuje właśnie usta‐
wianą temperaturę chłodziarki (ŻĄDANĄ temperaturę).
Po zmianie ustawienia temperatury należy odczekać około 24 godzin, aż tem‐
peratura się ustabilizuje.
Jeśli nastąpi awaria w urządzeniu, na wskaźniku temperatury pojawi się:
• kwadrat lub litera na wskaźniku temperatury dla chłodziarki w przypadku
awarii w chłodziarce
• kwadrat lub litera na wskaźniku temperatury dla zamrażarki w przypadku
awarii w zamrażarce.
Regulacja temperatury
W celu ustawienia temperatury należy postępować w następujący sposób:
1. Ustawić wymaganą temperaturę odpowiednim regulatorem temperatury.
Na wskaźniku temperatury natychmiast pojawi się zmieniona wartość (ŻĄ‐
DANA temperatura) i wskaźnik temperatury zacznie migać.
Panel sterowania
29
2. Po każdym naciśnięciu regulatora temperatury ŻĄDANA temperatura jest
zmieniana o 1 °C. ŻĄDANA temperatura zostanie osiągnięta w ciągu 24
godzin.
3. Po ustawieniu żądanej temperatury i upływie krótkiego okresu czasu (ok.
5 sekund) wskaźnik temperatury ponownie wskaże aktualną BIEŻĄCĄ
temperaturę w danej komorze. Wskaźnik przestanie migać i cyfry będą
świecić światłem ciągłym.
Aby zapewnić odpowiednie przechowywanie żywności, należy ustawić nastę‐
pującą temperaturę:
• +5 °C w chłodziarce
• -18 °C w zamrażarce.
Sprężarka nie rozpocznie pracy natychmiast po wprowadzeniu opisanej zmia‐
ny, jeśli w danym momencie trwa automatyczne rozmrażanie. Ponieważ chło‐
dziarka szybko osiąga ustawioną temperaturę przechowywania, artykuły spo‐
żywcze można wkładać natychmiast po jej włączeniu.
Funkcja COOLMATIC
Funkcja COOLMATIC służy do szybkiego schłodzenia większej ilości artyku‐
łów spożywczych w chłodziarce.
Aby włączyć tę funkcję, należy:
1. Nacisnąć przycisk COOLMATIC.
2. Włącza się wskaźnik COOLMATIC.
Funkcja COOLMATIC zapewnia teraz intensywne chłodzenie. ŻĄDANA tem‐
peratura zostaje automatycznie ustawiona na +2°C.
Funkcja COOLMATIC wyłącza się samoczynnie po upływie 6 godzin.
Funkcję można wyłączyć w dowolnym momencie:
1. Nacisnąć przycisk COOLMATIC.
2. Wyłączy się wskaźnik COOLMATIC.
Funkcja "Wakacje"
Funkcja ta pozwala na pracę zamkniętej i pustej chłodziarki przez dłuższy ok‐
res, na przykład podczas wakacji letnich, nie dopuszczając do powstawania
nieprzyjemnego zapachu.
Komora chłodziarki musi zostać opróżniona na czas włączenia funkcji "Waka‐
cje".
Włączanie funkcji:
1. naciskać przycisk regulacji temperatury ( + ), aż na wskaźniku temperatury
pojawi się litera "H" (Wakacje). Funkcja Holiday umożliwia ustawienie tem‐
peratury na ok. +15°C. Chłodziarka działa w trybie oszczędzania energii.
Wyłączanie funkcji:
1. ustawić żądaną temperaturę za pomocą przycisków regulacji temperatury
chłodziarki.
Funkcja FROSTMATIC
Funkcja FROSTMATIC przyspiesza zamrażanie świeżej żywności i jedno‐
cześnie chroni przechowywane produkty przed niepożądanym ogrzaniem.
30
Pierwsze użycie
Aby włączyć tę funkcję, należy:
1. Nacisnąć przycisk FROSTMATIC.
2. Włącza się wskaźnik FROSTMATIC.
Funkcja FROSTMATIC wyłącza się samoczynnie po upływie 52 godzin.
Funkcję można wyłączyć w dowolnym momencie:
1. Nacisnąć przycisk FROSTMATIC.
2. Wyłączy się wskaźnik FROSTMATIC.
Alarm wysokiej temperatury
W przypadku nienaturalnego wzrostu temperatury wewnątrz zamrażarki (np.
awaria zasilania) zacznie migać wskaźnik alarmu i emitowany będzie sygnał
akustyczny.
Należy nacisnąć przycisk wyłączania alarmu, aby wyłączyć sygnał akustyczny.
Wskaźnik alarmu będzie nadal migać.
Sygnał akustyczny zostanie automatycznie wyłączony, gdy temperatura po‐
wróci do normy, a wskaźnik alarmu będzie nadal migać.
Nacisnąć przycisk wyłączania alarmu. Wskaźnik alarmu wyłączy się i jedno‐
cześnie przez 5 sekund na wskaźniku temperatury zamrażarki wyświetlona
zostanie najwyższa temperatura osiągnięta w komorze zamrażarki.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim elementy letnią
wodą z łagodnym mydłem, a następnie dokładnie je wysuszyć.
Nie należy stosować detergentów ani proszków do szorowania, ponieważ mo‐
gą one uszkodzić powierzchni urządzenia.
Codzienna eksploatacja
Przechowywanie zamrożonej żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia urządzenia lub po okresie jego nie‐
używania, przed włożeniem żywności do komory zamrażarki należy odczekać
co najmniej 2 godziny od włączenia urządzenia przy ustawieniu wyższej mocy
chłodzenia.
Jeżeli dojdzie do przypadkowego rozmrożenia żywności, spowodowanego na
przykład brakiem zasilania przez okres czasu dłuższy niż podany w parame‐
trach technicznych w punkcie "Czas utrzymywania temperatury bez zasilania",
należy szybko skonsumować rozmrożoną żywność lub niezwłocznie poddać
ją obróbce termicznej, po czym ponownie zamrozić (po ostudzeniu).
Codzienna eksploatacja
31
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki należy przed użyciem rozmrozić w
komorze chłodziarki lub w temperaturze pokojowej, zależnie od czasu prze‐
znaczonego na tę operację.
Małe kawałki można gotować w stanie zamrożonym, od razu po wyjęciu z za‐
mrażarki. W takim przypadku gotowanie potrwa jednak dłużej.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających umie‐
szczenie półek zgodnie z aktualnymi po‐
trzebami.
Półka na butelki
Układać butelki (szyjkami do przodu) na
wcześniej ustawionej półce.
Jeśli półka jest ustawiona poziomo, można
kłaść na niej wyłącznie zamknięte butelki.
Półka na butelki może zostać przechylona,
aby umożliwić przechowywanie otwartych
butelek. W tym celu należy pociągnąć pół‐
kę do siebie tak, aby można ją było obrócić
do góry i zamocować na wyższym pozio‐
mie.
32
Codzienna eksploatacja
Szuflada na warzywa
Szuflada jest przeznaczona do przechowy‐
wania owoców i warzyw.
W środku szuflady znajduje się przegród‐
ka, którą można umieścić w różnych pozy‐
cjach, co pozwala na podzielenie szuflady
według potrzeb.
Na spodzie szuflady znajduje się wkładka
(jeśli została przewidziana) pozwalająca
na oddzielenie warzyw i owoców od wilgoci
mogącej się zebrać na dnie szuflady.
Wszystkie elementy szuflady można wyjąć
w celu wyczyszczenia
Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić przechowywanie arty‐
kułów spożywczych w opakowaniach
o różnej wielkości, półki w drzwiach
można umieszczać na różnych wyso‐
kościach.
Aby dokonać odpowiedniego ustawie‐
nia, należy:
stopniowo wyciągać półkę w kierunku
wskazywanym przez strzałki aż do jej
zwolnienia, a następnie umieścić ją w
żądanym miejscu.
1
2
Przydatne rady i wskazówki
33
Wyjmowanie koszy z zamrażarki
Kosze zamrażarki posiadają ograniczniki,
które zapobiegają ich przypadkowemu wy‐
jęciu lub wypadnięciu. W celu wyjęcia ko‐
sza należy go pociągnąć do siebie i po cał‐
kowitym wysunięciu wyjąć go, przechylając
jego przednią część do góry.
Aby włożyć kosz, należy lekko podnieść je‐
go przednią część i włożyć do zamrażarki.
Po wsunięciu poza ograniczniki wepchnąć
kosz na miejsce.
2
1
Przydatne rady i wskazówki
Zwykłe odgłosy pracy urządzenia
• Podczas przetłaczania czynnika chłodniczego przez rurki i inne elementy
układu chłodzącego może być słyszalny odgłos cichego bulgotania lub od‐
głos przypominający wrzenie wody. Jest to właściwe.
• Gdy sprężarka jest włączona, a czynnik chłodzący jest pompowany, słychać
warkot i odgłos pulsowania pochodzący ze sprężarki. Jest to właściwe.
• Rozszerzalność cieplna może powodować nagłe odgłosy pękania. Jest to
naturalne, niegroźne zjawisko. Jest to właściwe.
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
• Nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłu‐
żej niż jest to absolutnie konieczne.
• Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, pokrętło regulacji temperatury jest
ustawione w najwyższej pozycji, urządzenie jest w pełni załadowane sprę‐
żarka będzie pracowała bezustannie, powodując zbieranie się szronu lub
lodu na parowniku. W takim przypadku należy obrócić pokrętło regulacji
temperatury w kierunku niższego ustawienia, aby umożliwić automatyczne
usuwanie szronu i jednocześnie zmniejszyć zużycie energii.
Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
• Nie przechowywać w chłodziarce przechowywać ciepłej żywności ani paru‐
jących płynów.
• Artykuły spożywcze należy przykryć lub owinąć, szczególnie te, które mają
silny zapach.
• Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół artykułów spożywczych.
34
Przydatne rady i wskazówki
Wskazówki dotyczące przechowywania żywności
Przydatne wskazówki:
Mięso (każdy rodzaj): zapakować do polietylenowych worków i umieścić na
szklanej półce nad szufladą na warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je przechowywać w ten sposób najwyżej
przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno itp.: należy je przykryć i umieścić na
dowolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie oczyścić i umieścić w przeznaczonych
dla nich szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w specjalnych hermetycznych pojemnikach
lub zapakować w folię aluminiową lub woreczki polietylenowe, aby maksymal‐
nie ograniczyć dostęp powietrza.
Butelki z mlekiem: należy założyć na nie nakrętki i przechowywać na półce na
butelki na drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli nie są zapakowane, nie należy
przechowywać w chłodziarce.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania, należy skorzystać z poniższych
ważnych wskazówek:
• Maksymalną ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, pod‐
ano na tabliczce znamionowej.
• Proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym czasie nie należy wkładać do
zamrażarki więcej żywności przeznaczonej do zamrożenia.
• Należy zamrażać tylko artykuły spożywcze najwyższej jakości, świeże i do‐
kładnie oczyszczone.
• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby móc ją szybko zupełnie zamro‐
zić, a później rozmrażać tylko potrzebną ilość.
• Żywność należy pakować w folię aluminiową lub polietylenową zapewnia‐
jącą hermetyczne zamknięcie.
• Nie dopuszczać do stykania się świeżej, niezamrożonej żywności z zamro‐
żonymi produktami, aby uniknąć wzrostu temperatury produktów zamrożo‐
nych.
• Produkty niskotłuszczowe przechowują się lepiej i dłużej niż o wysokiej za‐
wartości tłuszczu. Sól powoduje skrócenie okresu przechowywania żyw‐
ności.
• Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry.
• Zaleca się umieszczanie daty zamrożenia na każdym opakowaniu w celu
kontrolowania długości okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania zamrożonej żywności
Aby urządzenie funkcjonowało z najlepszą wydajnością, należy:
• sprawdzać, czy mrożonki były odpowiednio przechowywane w sklepie.
• zapewnić jak najszybszy transport zamrożonej żywność ze sklepu do za‐
mrażarki.
Konserwacja i czyszczenie
35
• nie otwierać zbyt często drzwi zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych dłu‐
żej niż jest to absolutnie konieczne.
• Po rozmrożeniu żywność szybko traci świeżość i nie może być ponownie
zamrażana.
• Nie przekraczać daty przydatności do spożycia podanej przez producenta
żywności.
Konserwacja i czyszczenie
UWAGA!
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, należy odłą‐
czyć urządzenie od zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia zawiera węglowodory. Prace konserwacyjne i
uzupełnianie mogą wykonywać wyłącznie technicy autoryzowanego serwisu.
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
• Wnętrze i akcesoria należy czyścić za pomocą ciepłej wody z dodatkiem
łagodnego mydła.
• Należy regularnie sprawdzać i czyścić uszczelki drzwi.
• Dokładnie opłukać i wysuszyć.
Nie ciągnąć, nie przesuwać ani nie niszczyć rurek i/lub przewodów umie‐
szczonych w urządzeniu.
Do czyszczenia wnętrza urządzenia nie stosować środków czyszczących,
proszków do szorowania, pachnących środków czyszczących lub wosku do
polerowania, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię i pozostawić silny za‐
pach.
Skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę z tyłu urządzenia należy wyczyścić za
pomocą szczotki lub odkurzacza. Zwiększy to wydajność urządzenia i zmniej‐
szy zużycie energii elektrycznej.
Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodniczego.
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawierają substancje chemiczne, które
mogą uszkodzić tworzywo zastosowane w urządzeniu. Z tego względu zaleca
się mycie zewnętrznych części urządzenia ciepłą wodą z niewielką ilością pły‐
nu do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządzenie do zasilania.
Rozmrażanie chłodziarki
Za każdym razem przy wyłączeniu silnika sprężarki w czasie normalnego
użytkowania szron jest usuwany automatycznie z parownika komory chło‐
dziarki. Roztopiony szron spływa rynienką do specjalnego pojemnika z tyłu
urządzenia nad sprężarką, gdzie odparowuje.
36
Konserwacja i czyszczenie
Należy pamiętać o okresowym czyszcze‐
niu otworu odpływowego na środku kanału
komory chłodziarki w celu zapobieżenia
przelewaniu się wody i kapaniu na żyw‐
ność. Należy używać specjalnej przetyczki
dostarczanej z urządzeniem, a umieszczo‐
nej w otworze odpływowym.
Rozmrażanie zamrażarki
Na półkach zamrażarki oraz w górnej części komory zawsze powstaje pewna
ilość szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa szronu osiągnie grubość ok. 3-5
mm.
Aby usunąć szron, należy:
• wyjąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć urządzenie
• wyjąć wszystkie przechowywane artykuły spożywcze, zawinąć w kilka war‐
stw gazet i umieścić w chłodnym miejscu
• wyjąć szuflady zamrażarki
• rozłożyć materiał izolujący wokół szuflad - np. koce lub gazety.
Proces rozmrażania można przyspieszyć.
W tym celu należy włożyć do zamrażarki
naczynie z gorącą (ale nie wrzącą) wodą.
• Odczepić kanalik spustowy, wepchnąć
go tak, jak pokazano na ilustracji oraz
umieścić go w dolnej szufladzie zamra‐
żarki, w której będzie się gromadzić wo‐
da.
• Ostrożnie zeskrobywać szron, gdy zacz‐
nie się roztapiać. Użyć drewnianego lub
plastikowego skrobaka
• Po całkowitym roztopieniu się lodu wyczyścić i wytrzeć wnętrze komory do
sucha, a następnie ponownie założyć na miejsce kanalik spustowy.
• włączyć urządzenie i włożyć do niego zamrożoną żywność.
Zaleca się wybranie ustawienia termostatu na najwyższą pozycję na kilka go‐
dzin, aby urządzenie jak najszybciej osiągnęło odpowiednią temperaturę prze‐
chowywania.
Co zrobić, gdy…
37
Do usuwania szronu z parownika nigdy nie należy używać ostrych metalowych
przedmiotów, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Do przyśpie‐
szenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych, ani
żadnych innych sztucznych metod oprócz tych, które są zalecane przez pro‐
ducenta. Wzrost temperatury zamrożonych artykułów spożywczych podczas
rozmrażania może spowodować skrócenie czasu ich przechowywania.
Co zrobić, gdy…
UWAGA!
Przed przystąpieniem do usunięcia problemu należy wyjąć wtyczkę z gniazd‐
ka.
Usuwanie problemów nieuwzględnionych w niniejszej instrukcji można po‐
wierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej kompetentnej
osobie.
Podczas normalnej pracy urządzenia słychać odgłosy pracy urządzenia (sprę‐
żarka, obieg czynnika chłodniczego).
Problem
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie głośno pra‐ Urządzenie nie jest prawid‐ Należy sprawdzić, czy urzą‐
cuje.
łowo ustawione.
dzenie stoi stabilnie (wszyst‐
kie cztery nóżki powinny stać
na podłodze).
Sprężarka pracuje bez‐ Ustawiono niewłaściwą
ustannie.
temperaturę.
Ustawić wyższą temperatu‐
rę.
Drzwi nie są prawidłowo za‐ Patrz "Zamykanie drzwi".
mknięte.
Drzwi są otwierane zbyt
często.
Nie pozostawiać drzwi ot‐
wartych dłużej, niż to ko‐
nieczne.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury poko‐
jowej i dopiero wtedy włożyć
je do urządzenia.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w po‐
mieszczeniu.
Funkcja FROSTMATIC jest Patrz "Funkcja FROSTMA‐
włączona.
TIC".
Funkcja COOLMATIC jest
włączona.
Po tylnej ściance chło‐
dziarki spływa woda.
Patrz "Funkcja COOLMA‐
TIC".
Podczas procesu automa‐ Jest to właściwe.
tycznego rozmrażania
szron rozmraża się na tylnej
ściance.
38
Co zrobić, gdy…
Problem
Możliwa przyczyna
Woda spływa do komo‐ Odpływ skroplin jest zatka‐
ry chłodziarki.
ny.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ścianie.
Rozwiązanie
Wyczyścić odpływ skroplin.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wypływa na pod‐ Końcówka wężyka odpro‐
łogę.
wadzającego skropliny nie
jest skierowana do pojem‐
nika umieszczonego nad
sprężarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego skro‐
pliny w pojemniku umie‐
szczonym nad sprężarką.
Za dużo szronu i lodu.
Należy dokładniej zapako‐
wać żywność.
Żywność nie została po‐
prawnie zapakowana.
Drzwi nie są prawidłowo za‐ Patrz "Zamykanie drzwi".
mknięte.
Ustawiono niewłaściwą
temperaturę.
Temperatura w urzą‐
dzeniu jest zbyt wyso‐
ka.
Ustawić wyższą temperatu‐
rę.
Drzwi nie są prawidłowo za‐ Patrz "Zamykanie drzwi".
mknięte.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury poko‐
jowej i dopiero wtedy włożyć
je do urządzenia.
Zbyt wiele produktów wło‐
Ograniczyć ilość produktów
żono na raz do przechowa‐ wkładanych jednocześnie do
nia.
przechowania.
Temperatura w chło‐
dziarce jest zbyt wyso‐
ka.
Brak cyrkulacji zimnego po‐ Zapewnić cyrkulację zimne‐
wietrza w urządzeniu.
go powietrza w urządzeniu.
Temperatura w zamra‐
żarce jest zbyt wysoka.
Produkty są umieszczone
zbyt blisko siebie.
Urządzenie nie działa.
Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.
Nie działa oświetlenie.
Produkty należy przechowy‐
wać w sposób umożliwiający
cyrkulację zimnego powie‐
trza.
Wtyczka przewodu zasila‐
jącego nie została właści‐
wie włożona do gniazdka.
Włożyć wtyczkę prawidłowo
do gniazdka.
Brak zasilania urządzenia.
Brak napięcia w gniazdku.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego gniazd‐
ka. Skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
Żarówka jest uszkodzona.
Patrz "Wymiana żarówki".
Dane techniczne
39
Jeżeli podane rozwiązania nie pomagają, należy zadzwonić do najbliższego
firmowego punktu serwisowego.
Wymiana żarówki
UWAGA!
Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
1. Odkręcić śrubkę klosza żarówki.
2. Odciągnąć haczyk mocujący klo‐
sza żarówki.
3. Zdjąć klosz żarówki.
4. Wymienić starą żarówkę na nową
o takiej samej mocy (maksymalną
moc podano na kloszu).
5. Nałożyć klosz żarówki.
6. Dokręcić śrubkę klosza.
7. Włożyć wtyczkę do gniazdka.
8. Otworzyć drzwi. Upewnić się, że
oświetlenie się włącza.
1
2
3
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie konieczności wyregulować drzwi. Patrz punkt "Instalacja".
3. W razie konieczności wymienić uszkodzone uszczelki drzwi. W tym celu
skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Dane techniczne
S70368KG8
S70408KG8
Wymiary
Czas utrzymywa‐
nia temperatury
bez zasilania
Wysokość
1850 mm
2010 mm
Szerokość
595 mm
595 mm
Głębokość
632 mm
632 mm
20 godz.
20 godz.
Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się z lewej
strony wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie informującej o zużyciu energii.
40
Instalacja
Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Przed instalacją urządzenia należy dokładnie przeczytać "Informacje dotyczą‐
ce bezpieczeństwa" w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa i prawid‐
łowego działania urządzenia.
Ustawienie
Urządzenie należy instalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia bę‐
dzie odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej
urządzenia.
Klasa klimatyczna
Temperatura otoczenia
SN
+10°C do + 32°C
N
+16°C do + 32°C
ST
+16°C do + 38°C
T
+16°C do + 43°C
A
B
20 mm
Urządzenie należy zainstalować z dala od
źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, bojlery,
bezpośrednie promienie słoneczne itd. Na‐
leży sprawdzić, czy z tyłu urządzenia za‐
pewniony jest swobodny obieg powietrza.
W przypadku zamontowania urządzenia
pod wiszącą szafką, dla zapewnienia jego
optymalnej sprawności, odległość między
górną powierzchnią urządzenia a szafką
musi wynosić co najmniej 100 mm. Najle‐
piej jednak nie ustawiać urządzenia pod
wiszącymi szafkami. Urządzenie można
dokładnie wypoziomować dzięki regulowa‐
nym nóżkom.
100 mm
min
Miejsce instalacji
OSTRZEŻENIE!
Należy zapewnić możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania; dlate‐
go po zainstalowaniu urządzenia jego wtyczka musi się znajdować w łatwo
dostępnym miejscu.
Przyłącze elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom domowej instalacji zasilającej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego dołączone‐
go do urządzenia posiada styk uziemiający . Jeśli gniazdko zasilania nie jest
Instalacja
41
uziemione, urządzenie należy odrębnie uziemić zgodnie z aktualnymi przepi‐
sami, uzgadniając to z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzega‐
nia powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi dyrektyw Unii Europejskiej.
Tylne elementy dystansowe
W torebce z dokumentacją znajdują się
dwa elementy dystansowe, które należy
zamontować tak, jak pokazano na rysunku.
Należy poluzować śruby, umieścić pod ni‐
mi elementy dystansowe, a następnie po‐
nownie je dokręcić.
2
1
3
Poziomowanie
W trakcie ustawiania urządzenia należy
zwrócić uwagę na jego prawidłowe wypo‐
ziomowanie. Służą do tego dwie regulowa‐
ne przednie nóżki.
42
Instalacja
Wyjmowanie elementów blokady półek
Urządzenie jest wyposażone w blokadę
półek, która umożliwia zabezpieczenie pó‐
łek podczas transportu.
Aby je zdjąć, należy:
1. Przesunąć elementy blokady półek w
kierunku oznaczonym strzałką (A).
2. Podnieść półkę z tyłu i wypychać ją do
przodu, dopóki nie zostanie uwolniona
(B).
3. Wyjąć blokady (C).
A
B
C
Zmiana kierunku otwierania drzwi
OSTRZEŻENIE!
Przed rozpoczęciem prac należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
Aby wykonać poniższe czynności, zalecamy skorzystanie z pomocy drugiej
osoby, która przytrzyma drzwi urządzenia.
1.
2.
3.
4.
5.
Otworzyć drzwi. Odkręcić środko‐
wy zawias (m2). Usunąć plastiko‐
wą podkładkę (m1).
Zdjąć podkładkę (m6) i przełożyć
ją na drugą stronę sworznia zawia‐
su (m5).
Zdjąć drzwi.
Wyjąć lewą zaślepkę środkowego
zawiasu (m3, m4) i przenieść ją na
drugą stronę.
Włożyć sworzeń środkowego za‐
wiasu (m5) w lewy otwór dolnych
drzwi.
m1
m5
m3
m2
m6
m4
Instalacja
6.
7.
Wymontować pokrywę (b1) przy
pomocy narzędzia. Odkręcić swo‐
rzeń dolnego zawiasu (b2) z pod‐
kładką (b3) i umieścić je po prze‐
ciwnej stronie.
Zamontować pokrywę (b1) po
przeciwnej stronie.
43
b1
b2
b3
8.
9.
Odwrócić elementy ułatwiające
domykanie drzwi (d2,d3), prze‐
nieść je na przeciwną stronę dru‐
giego skrzydła drzwi i przymoco‐
wać przykręcając śruby (d4).
Zamontować zaślepki (d5,d6) po
drugiej stronie drzwi.
d2
d3
d4
d6
d5
10. Zdemontować uchwyt. Odkręcić
górny wspornik od uchwytu (h1).
Odkręcić dolny wspornik uchwytu
od drzwi (h2)
Odkręcić górny wspornik uchwytu
od drzwi (h3).
h1
h2
h3
11. Przymocować uchwyt po przeciw‐
h4
h5
h6
nej stronie.
Zamontować wspornik uchwytu na
drzwiach (h4). Obrócić uchwyt ze
wspornikiem i przykręcić je do
drzwi (h5) i przymocowanego
wspornika uchwytu (h6).
12. Wsunąć dolne drzwi na sworzeń
dolnego zawiasu (b2).
13. Włożyć sworzeń środkowego zawiasu (m2) w lewy otwór dolnych drzwi.
44
Ochrona środowiska
14. Odkręcić sworzeń górnego zawia‐
su (t1) i przykręcić go po przeciw‐
nej stronie.
15. Wsunąć górne drzwi na sworzeń
górnego zawiasu.
16. Wsunąć górne drzwi na sworzeń
środkowego zawiasu (m5), lekko
przechylając obie pary drzwi.
17. Przykręcić ponownie środkowy za‐
t1
wias (m2). Nie zapomnieć o plas‐
tikowej podkładce (m1).
Sprawdzić jeszcze raz, czy:
• Wszystkie śruby zostały dokręcone.
• Uszczelka magnetyczna przylega do obudowy.
• Drzwi otwierają i zamykają się prawidłowo.
Jeśli temperatura otoczenia jest niska (np. zimą), uszczelka może nie przyle‐
gać dokładnie. W tym przypadku, należy poczekać na naturalne dopasowanie
się uszczelki.
Jeżeli nie chcą Państwo sami dokonywać tych czynności, należy zwrócić się
o pomoc do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Specjalista z
autoryzowanego punktu serwisowego zmieni kierunek otwierania drzwi na
Państwa koszt.
Ochrona środowiska
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie
pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na
środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Cuprins
45
Vă mulţumim că aţi ales unul din produsele noastre de calitate.
Pentru a asigura performanţe optime şi de durată ale aparatului dvs., vă
rugăm citiţi cu atenţie acest manual cu instrucţiuni. Vă va permite să
parcurgeţi toate procesele în mod perfect şi eficient. Pentru a putea
consulta acest manual ori de câte ori aveţi nevoie, vă recomandăm să
îl păstraţi într-un loc sigur. Şi vă rugăm să îl înmânaţi unui eventual viitor
proprietar al aparatului.
Vă dorim să vă bucuraţi pe deplin de noul dvs. aparat.
210620411-00-042009
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
46
Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
46
Siguranţa generală
46
Utilizarea zilnică
47
Întreţinerea şi curăţarea
48
Instalarea
48
Serviciul de Asistenţă Tehnică
48
Panoul de comandă
49
Pornirea
49
Oprirea
50
Oprirea congelatorului
50
Indicatoarele de temperatură
50
Reglarea temperaturii
50
Funcţia COOLMATIC
51
Funcţia Vacanţă
51
Funcţia FROSTMATIC
51
Alarmă pentru temperatură ridicată
51
Prima utilizare
52
Curăţarea interiorului
52
Utilizarea zilnică
52
Conservarea alimentelor congelate
52
Dezgheţarea
52
Rafturile detaşabile
53
Raftul pentru sticle
53
Sertarul pentru legume
53
Poziţionarea rafturilor de pe uşă
54
Scoaterea coşurilor de congelare din
congelator
54
Recomandări ajutătoare
54
Sunete normale în timpul funcţionării
54
Recomandări pentru economisirea
energiei
55
Recomandări pentru conservarea
alimentelor proaspete
55
Recomandări privind păstrarea în
frigider
55
Recomandări privind păstrarea în
congelator
55
Recomandări pentru conservarea
alimentelor congelate
56
Îngrijirea şi curăţarea
56
Curăţarea periodică
56
Dezgheţarea frigiderului
57
Dezgheţarea congelatorului
57
Ce trebuie făcut dacă...
58
Înlocuirea becului
60
Închiderea uşii
60
Date tehnice
61
Instalarea
61
Amplasarea
61
Amplasarea
62
Conexiunea electrică
62
Distanţierele posterioare
62
Nivelarea
63
Scoaterea opritoarelor rafturilor
63
Reversibilitatea uşii
63
Informaţii privind mediul
65
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri
46
Informaţii privind siguranţa
Informaţii privind siguranţa
Pentru siguranţa dv. şi pentru a asigura utilizarea corectă a aparatului, înainte
de instalare şi de prima utilizare, citiţi cu atenţie acest manual de utilizare,
inclusiv recomandările şi avertismentele cuprinse în el. Pentru a evita erorile
inutile şi accidentele, este important să vă asiguraţi că toate persoanele care
vor folosi aparatul cunosc foarte bine modul său de funcţionare şi caracteris‐
ticile de siguranţă. Păstraţi aceste instrucţiuni şi asiguraţi-vă că ele vor însoţi
aparatul în cazul în care este mutat sau vândut, astfel încât toţi utilizatorii, pe
întreaga durată de viaţă a aparatului, să fie corect informaţi cu privire la utili‐
zarea şi siguranţa sa.
Pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor, respectaţi măsurile de precauţie
din aceste instrucţiuni de utilizare, deoarece producătorul nu este responsabil
de daunele cauzate prin nerespectarea acestor cerinţe.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fi‐
zice, senzoriale şi mentale reduse, sau lipsiţi de experienţă şi cunoştinţe, cu
excepţia cazului în care sunt supravegheaţi sau li s-au dat instrucţiuni în
legătură cu folosirea aparatului, de către o persoană răspunzătoare pentru
siguranţa lor.
Copiii trebuie supravegheaţi ca să nu se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor. Există riscul de sufocare.
• Când aruncaţi aparatul, scoateţi ştecherul din priză, tăiati cablul de alimen‐
tare (cât mai aproape de aparat) şi înlăturaţi uşa, astfel încât copiii care se
joacă să nu se poată electrocuta şi să nu se poată închide înăuntru.
• Dacă acest aparat, care are garnituri magnetice la uşă, înlocuieşte un aparat
mai vechi care are un sistem de închidere cu arc (zăvor cu resort), faceţi
inutilizabil sistemul de închidere înainte de a arunca aparatul vechi. În acest
mod nu va putea deveni o capcană mortală pentru un copil.
Siguranţa generală
ATENŢIE
Menţineţi libere deschiderile de ventilare.
• Acest aparat este destinat pentru conservarea alimentelor şi/sau a băuturilor
în locuinţele normale, aşa cum se arată în acest manual de instrucţiuni.
• Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte mijloace artificiale pentru a acce‐
lera procesul de dezgheţare.
• Nu utilizaţi alte aparate electrice (de ex. aparate de îngheţată) în interiorul
aparatelor de răcire, decât dacă sunt aprobate în mod special de producător
în acest scop.
• Nu deterioraţi circuitul de răcire.
Informaţii privind siguranţa
47
• Circuitul de răcire al aparatului conţine izobutan ca agent de răcire (R600a),
un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător,
dar care este inflamabil.
În timpul transportului şi al instalării aparatului, aveţi grijă să nu se deterio‐
reze niciunul dintre componentele circuitului de răcire.
Dacă circuitul de răcire e deteriorat:
– evitaţi flăcările deschise şi sursele de foc
– aerisiţi foarte bine camera în care e amplasat aparatul
• Este periculos să modificaţi specificaţiile sau să modificaţi acest produs, în
orice fel. Deteriorarea cablului de alimentare poate produce un scurt-circuit,
un incendiu şi/sau un şoc electric.
AVERTIZARE
Toate componentele electrice (cablu electric, ştecher, compresor) trebuie în‐
locuite doar de un agent autorizat de la serviciul de asistenţă sau de personal
de asistenţă calificat.
1. Cablul electric nu trebuie să fie prelungit.
2. Verificaţi cablul de alimentare din spatele aparatului, ca să nu fie strivit
sau deteriorat. Un cablu de alimentare strivit sau deteriorat se poate su‐
praîncălzi şi poate produce un incendiu.
3. Verificaţi să puteţi avea acces uşor la ştecherul aparatului.
4. Nu trageţi de cablul ştecherului.
5. Dacă ştecherul cablului de alimentare e slăbit, nu introduceţi ştecherul
în priză. Există riscul de şoc electric sau de incendiu.
6. Nu trebuie să utilizaţi aparatul fără capacul becului 7) pentru becul din
interior.
• Acest aparat este greu. Trebuie să aveţi grijă când îl deplasaţi.
• Nu scoateţi şi nu atingeţi alimentele din compartimentul congelator dacă
aveţi mâinile umede sau ude, deoarece în acest mod pielea se poate zgâria
sau poate suferi degerături.
• Evitaţi expunerea îndelungată a aparatului la lumină solară directă.
Utilizarea zilnică
• Nu puneţi oale fierbinţi pe piesele din plastic ale aparatului.
• Nu păstraţi gaze şi lichide inflamabile în interiorul aparatului, deoarece ar
putea exploda.
• Nu puneţi alimentele în contact cu deschiderile de aerisire de pe peretele
din spate. 8)
• Alimentele congelate nu trebuie să mai fie congelate din nou după ce s-au
dezgheţat.
• Păstraţi alimentele congelate ambalate în conformitate cu instrucţiunile pro‐
ducătorului alimentelor congelate.
• Recomandările producătorului aparatului privind conservarea trebuie res‐
pectate cu stricteţe. Consultaţi instrucţiunile respective.
7) Dacă este prevăzut capacul
8) Dacă aparatul este Frost Free (fără dezgheţare)
48
Informaţii privind siguranţa
• Nu puneţi băuturi gazoase sau carbonatate în compartimentul congelator,
deoarece se creează presiune asupra recipientului, iar acesta ar putea ex‐
ploda, deteriorând aparatul.
• Îngheţata pe băţ poate cauza degerături dacă e consumată imediat după
scoaterea din aparat.
Întreţinerea şi curăţarea
• Înainte de a curăţa aparatul, stingeţi-l şi scoateţi ştecherul din priză. Dacă
nu puteţi ajunge la priză, întrerupeţi curentul electric.
• Nu curăţaţi aparatul cu obiecte de metal.
• Nu folosiţi obiecte ascuţite pentru a îndepărta gheaţa din aparat. Folosiţi o
răzuitoare de plastic.
• Examinaţi periodic orificiul de evacuare din frigider pentru apa rezultată din
dezgheţare. Dacă e necesar, curăţaţi orificiul. Dacă evacuarea este blocată,
apa se va acumula în partea de jos a aparatului.
Instalarea
Pentru racordarea la electricitate respectaţi cu atenţie instrucţiunile din para‐
grafele specifice.
• Despachetaţi aparatul şi verificaţi să nu fie deteriorat. Nu conectaţi aparatul
dacă este deteriorat. Comunicaţi imediat eventualele defecte magazinului
de unde l-aţi cumpărat. În acest caz, păstraţi ambalajul.
• Se recomandă să aşteptaţi cel puţin două ore înainte de a conecta aparatul,
pentru a permite uleiului să curgă înapoi în compresor.
• Trebuie să se asigure o circulaţie adecvată a aerului în jurul aparatului, în
lipsa acesteia se poate supraîncălzi. Pentru a obţine o ventilare suficientă,
urmaţi instrucţiunile referitoare la instalare.
• Pe cât posibil, spatele aparatului trebuie să se afle lângă un perete, pentru
a evita atingerea părţilor calde şi a evita riscul de arsuri.
• Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea caloriferului sau a aragazului.
• Asiguraţi-vă că după instalarea aparatului priza rămâne accesibilă.
• Conectaţi numai la o sursă de apă potabilă. 9)
Serviciul de Asistenţă Tehnică
• Toate lucrările electrice necesare pentru instalarea acestui aparat trebuie
efectuate de către un electrician calificat sau de o persoană competentă.
• Acest produs trebuie reparat numai de căte un Centru de Asistenţă autorizat
şi trebuie să se folosească numai piese de schimb originale.
9) Dacă este prevăzută conectarea la apă
Panoul de comandă
49
Protecţia mediului înconjurător
Acest aparat nu conţine gaze care pot deteriora stratul de ozon, nici în circuitul
de răcire şi nici în materialele de izolare. Aparatul nu poate fi aruncat împreună
cu deşeurile urbane şi cu gunoiul. Spuma izolatoare conţine gaze inflamabile:
aparatul trebuie eliminat conform reglementărilor aplicabile ale autorităţilor lo‐
cale. Evitaţi deteriorarea unităţii de răcire, mai ales în spate, lângă schimbăto‐
rul de căldură. Materialele folosite pentru acest aparat marcate cu simbolul
sunt reciclabile.
Panoul de comandă
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13
14
15
Comutator ON/OFF
Butonul de reglare a temperaturii frigiderului, butonul +
Indicatorul temperaturii frigiderului
Butonul de reglare a temperaturii frigiderului, butonul Butonul COOLMATIC
Indicatorul COOLMATIC
Indicatorul compartimentului frigiderului
Indicatorul compartimentului congelatorului
Indicatorul FROSTMATIC
Butonul FROSTMATIC
Butonul de reglare a temperaturii congelatorului, butonul +
Indicatorul temperaturii congelatorului
Butonul de reglare a temperaturii congelatorului, butonul Buton resetare alarmă
Indicator alarmă
Pornirea
1. Introduceţi ştecherul în priză.
2. Setaţi comutatorul ON/OFF pe PORNIT.
3. Lumina indicatorului alarmei clipeşte la atingerea temperaturii.
Alarma sonoră sună.
4. Apăsaţi butonul de resetare a alarmei pentru a reseta alarma.
50
Panoul de comandă
Oprirea
Pentru a opri întregul aparat:
1. Setaţi comutatorul ON/OFF pe OPRIT.
2. Scoateţi ştecherul din priză.
Oprirea congelatorului
Pentru a opri congelatorul efectuaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi butonul de reglare a temperaturii congelatorului "+" de câteva ori
până când simbolul OF apare pe indicatorul temperaturii congelatorului.
2. Apăsaţi butonul de reglare a temperaturii congelatorului "+" din nou timp
de 5 secunde până când se termină o numărătoare inversă de la -3 -2 -1.
3. Indicatorul temperaturii congelatorului se stinge.
Indicatoarele de temperatură
Indicatoarele de temperatură prezintă câteva informaţii:
• Pe durata funcţionării normale, este afişată temperatura existentă în mod
curent în frigider (temperatura REALĂ).
• În congelator este afişată cea mai caldă temperatură (temperatura REALĂ).
În cazul umplerii complete, cea mai caldă zonă se află în mod normal dea‐
supra zonei frontale a congelatorului. În funcţie de modul de umplere, tem‐
peraturile sunt mai reduse în alte zone ale congelatorului.
• Când temperatura este reglată, un afişaj clipind indică temperatura conge‐
latorului setată în mod curent (temperatura DORITĂ).
În cazul modificării temperaturii, aşteptaţi circa 24 de ore până la stabilizarea
afişajului temperaturii.
Dacă există o defecţiune a aparatului, indicatorul temperaturii arată:
• un pătrat sau o literă în indicatorul de temperatură a frigiderului pentru o
defecţiune în frigider
• un pătrat sau o literă în indicatorul de temperatură a congelatorului pentru o
defecţiune în congelator.
Reglarea temperaturii
Pentru a pune în funcţiune aparatul, procedaţi după cum urmează:
1. Setaţi temperatura necesară prin apăsarea butonului corespunzător de re‐
glare a temperaturii. Indicatorul de temperatură va indica imediat setarea
modificată (temperatura DORITĂ) şi indicatorul de temperatură clipeşte.
2. De fiecare dată când butonul de reglare a temperaturii este apăsat, tem‐
peratura DORITĂ este ajustată cu 1 °C. Temperatura DORITĂ trebuie
atinsă în interval de 24 de ore.
3. După ce temperatura necesară a fost setată, după o perioadă scurtă de
timp (aprox. 5 sec.) indicatorul de temperatură va arăta din nou temperatura
REALĂ curentă din interiorul compartimentului corespunzător. Indicatorul
de temperatură se va modifica din starea de clipire în cea de iluminat con‐
tinuu.
Pentru o păstrare corectă a alimentelor trebuie setate următoarele temperaturi:
• +5 °C în frigider
• -18 °C în congelator.
Panoul de comandă
51
Când setarea este modificată, compresorul nu porneşte imediat dacă decon‐
gelarea automată este în desfăşurare în mod curent. Dacă temperatura de
păstrare din interiorul frigiderului este atinsă rapid, puteţi păstra alimente ime‐
diat după pornire.
Funcţia COOLMATIC
Funcţia COOLMATIC este potrivită pentru răcirea rapidă a unor cantităţi mari
de alimente în frigider.
Pentru a activa funcţia, efectuaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi butonul COOLMATIC.
2. Indicatorul COOLMATIC porneşte.
Funcţia COOLMATIC oferă acum răcire intensă. O temperatură DORITĂ de
+2°C este selectată automat.
Funcţia COOLMATIC este terminată automat după o perioadă de 6 ore.
Puteţi dezactiva funcţia în orice moment:
1. Apăsaţi butonul COOLMATIC.
2. Indicatorul COOLMATIC se stinge.
Funcţia Vacanţă
Această funcţie vă permite să ţineţi frigiderul închis şi gol pe durata unei va‐
canţe lungi (de ex. vacanţa de vară) fără să se formeze mirosuri neplăcute.
Compartimentul frigider trebuie să fie gol când este activată funcţia Vacanţă.
Pentru a activa funcţia:
1. apăsaţi continuu butonul de reglare a temperaturii ( +) până când litera "H"
(Holiday-Vacanţă) apare pe indicatorul de temperatură. Funcţia Holiday
setează temperatura la aproximativ +15°C. Frigiderul este în modul eco‐
nomisire energie.
Pentru a dezactiva funcţia:
1. setaţi temperatura necesară prin apăsarea butonului de reglare a tempe‐
raturii frigiderului.
Funcţia FROSTMATIC
Funcţia FROSTMATIC accelerează congelarea alimentelor proaspete şi, în
acelaşi timp, protejează alimentele deja păstrate împotriva încălzirii nedorite.
Pentru a activa funcţia, efectuaţi aceşti paşi:
1. Apăsaţi butonul FROSTMATIC.
2. Indicatorul FROSTMATIC porneşte.
Funcţia FROSTMATIC este terminată automat după 52 de ore.
Puteţi dezactiva funcţia în orice moment:
1. Apăsaţi butonul FROSTMATIC.
2. Indicatorul FROSTMATIC se stinge.
Alarmă pentru temperatură ridicată
În cazul unei creşteri anormale a temperaturii în interiorul congelatorului (de
exemplu întreruperea alimentării cu curent), lumina indicatorului de alarmă va
începe să clipească şi o sonerie va suna.
52
Prima utilizare
Apăsaţi butonul de resetare a soneriei, în timp ce lumina indicatorului de
alarmă va continua să clipească.
Soneria se va opri automat în momentul în care temperatura a revenit la normal
în timp ce lumina indicatorului de alarmă va continua să clipească.
Apăsaţi butonul de resetare a alarmei. Lumina indicatorului de alarmă se stinge
şi în acelaşi timp indicatorul temperaturii congelatorului arată timp de circa 5
secunde cea mai caldă temperatură atinsă în compartimentul congelatorului.
Prima utilizare
Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima oară, spălaţi interiorul şi toate aceso‐
riile interne cu apă călduţă şi cu detergent neutru, pentru a înlătura mirosul
specific de produs nou, apoi uscaţi-le bine.
Nu folosiţi detergenţi sau prafuri abrazive, deoarece vor deteriora finisajul.
Utilizarea zilnică
Conservarea alimentelor congelate
La prima pornire sau după o perioadă de neutilizare, înainte de a introduce
alimentele în compartiment, lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de cel puţin 2
ore la setările cele mai mari.
În cazul dezgheţării accidentale, de exemplu din cauza unei întreruperi a cu‐
rentului, dacă curentul a fost întrerupt mai mult timp decât valoarea indicată în
tabelul cu caracteristicile tehnice din paragraful "Timpul de atingere a condi‐
ţiilor normale de funcţionare", alimentele decongelate trebuie consumate rapid
sau trebuie gătite imediat şi apoi recongelate (după ce s-au răcit).
Dezgheţarea
Alimentele congelate, înainte de a fi utilizate, pot fi dezgheţate în comparti‐
mentul frigider sau la temperatura camerei, în funcţie de timpul de care dis‐
puneţi pentru această operaţiune.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate, direct din congelator: în acest caz, durata
de coacere va fi mai mare.
Utilizarea zilnică
Rafturile detaşabile
Pe pereţii frigiderului se află o serie de ghi‐
daje, astfel încât rafturile să poată fi pozi‐
ţionate după dorinţă.
Raftul pentru sticle
Puneţi sticlele (cu orificiul îndreptat înainte)
în raftul poziţionat anterior.
Dacă raftul este poziţionat orizontal, puneţi
numai sticle închise.
Acest raft suport pentru sticle poate fi încli‐
nat pentru a păstra sticle deschise anterior.
Pentru a obţine acest rezultat, trageţi ser‐
tarul în sus astfel încât să se poată roti în
sus şi să poată fi pus pe următorul nivel
superior.
Sertarul pentru legume
Sertarul este potrivit pentru păstrarea fruc‐
telor şi legumelor.
În interiorul sertarului există un separator
care poate fi plasat în diferite poziţii, pentru
a permite cea mai bună împărţire a spaţiu‐
lui, în funcţie de nevoile dvs. personale.
Există un grilaj (dacă este prevăzut) pe fun‐
dul sertarului, pentru a separa legumele şi
fructele de umiditatea care s-ar putea for‐
ma pe partea inferioară a suprafeţei.
Toate piesele din interiorul sertarului pot fi
scoase pentru a fi curăţate
1
2
53
54
Recomandări ajutătoare
Poziţionarea rafturilor de pe uşă
Pentru a permite conservarea pache‐
telor cu alimente de diferite dimensiu‐
ni, rafturile de pe uşă pot fi poziţionate
la înălţimi diferite.
Pentru a efectua aceste reglări, pro‐
cedaţi după cum urmează:
Trageţi treptat raftul în direcţia săgeţi‐
lor până când se eliberează, apoi re‐
poziţionaţi-l conform necesităţilor.
Scoaterea coşurilor de congelare din congelator
Coşurile de congelare au un opritor pentru
a preveni scoaterea sau căderea acciden‐
tală. Când îl scoateţi din congelator, trageţi
coşul spre dvs. şi, când ajunge la capăt,
scoateţi coşul înclinându-l cu partea din
faţă în sus.
Când îl puneţi înapoi, ridicaţi puţin partea
din faţă a coşului pentru a-l introduce în
congelator. După ce au trecut peste opri‐
toare, împingeţi coşurile înapoi pe poziţia
lor.
2
1
Recomandări ajutătoare
Sunete normale în timpul funcţionării
• Puteţi auzi sunete slabe, ca nişte gâlgâituri sau ca nişte bule, când agentul
de răcire este pompat prin tuburile din spate. Acest lucru este normal.
• Când compresorul funcţionează, agentul de răcire este pompat prin circuit,
iar de la compresor se aude un sunet ca un sfârâit şi un zgomot ca de pul‐
saţie. Acest lucru este normal.
Recomandări ajutătoare
55
• Dilatarea termică poate cauza un zgomot brusc de crăpătură. Este un fe‐
nomen fizic natural, nepericulos. Acest lucru este normal.
Recomandări pentru economisirea energiei
• Nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi deschisă mai mult decât e absolut
necesar.
• Dacă temperatura camerei este prea mare, butonul de reglare a temperaturii
este pe setarea cea mai mare, iar aparatul este complet încărcat, compre‐
sorul poate funcţiona în mod continuu, iar pe evaporator se poate produce
brumă sau gheaţă. Dacă se întâmplă acest lucru, rotiţi butonul de reglare a
temperaturii pe o setare mai joasă pentru a permite dezgheţarea automată,
economisindu-se astfel energia.
Recomandări pentru conservarea alimentelor proaspete
Pentru a obţine cele mai bune rezultate:
• nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi lichide care se evaporă în frigider
• acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales dacă au un miros puternic
• poziţionaţi alimentele astfel încât aerul să poată circula liber în jurul lor
Recomandări privind păstrarea în frigider
Recomandări utile:
Carne (toate tipurile) : ambalaţi-o în pungi de polietilenă şi puneţi-o pe raftul
de sticlă, deasupra sertarului pentru legume.
Carnea poate fi conservată în siguranţă în acest mod pentru una sau două zile
maximum.
Alimente gătite, gustări reci etc.: acestea trebuie acoperite şi pot fi păstrate pe
orice raft.
Legume şi fructe: acestea trebuie să fie bine curăţate şi puse în sertarul special
(sertarele speciale) din dotare.
Unt şi brânză: acestea trebuie puse în recipiente ermetice sau învelite în folie
de aluminiu sau în pungi de polietilenă pentru a exclude aerul cât mai bine
posibil.
Sticle de lapte: acestea trebuie să aibă dop şi să fie păstrate în raftul pentru
sticle de pe uşă.
Bananele, cartofii, ceapa şi usturoiul, dacă nu sunt ambalate, nu trebuie
păstrate în frigider.
Recomandări privind păstrarea în congelator
Pentru a obţine o congelare eficientă, iată câteva recomandări importante:
• cantitatea maximă de alimente care poate fi congelată într-o perioadă de 24
de ore este indicată pe plăcuţa cu datele tehnice;
• procesul de congelare durează 24 ore. În acest interval de timp nu mai pot
fi adăugate alte alimente de congelat;
• congelaţi numai alimente de calitate superioară, proaspete şi bine curăţate;
• faceţi porţii mici de alimente, care să se poată congela rapid şi complet, iar
apoi să puteţi dezgheţa numai cantitatea necesară;
• înfăşuraţi alimentele în folie de aluminiu sau de polietilenă şi verificaţi ca
pachetele să fie etanşe;
56
Îngrijirea şi curăţarea
• aveţi grijă ca alimentele proaspete, necongelate, să nu vină în contact cu
cele deja congelate, evitând astfel creşterea temperaturii celor din urmă;
• alimentele fără grăsime se păstrează mai bine şi pe o perioadă mai înde‐
lungată decât cele grase; sarea reduce perioada de păstrare a alimentelor;
• îngheţatele pe bază de sucuri, dacă sunt consumate imediat după scoaterea
din congelator, pot produce degerături ale pielii;
• se recomandă să notaţi data congelării pe fiecare pachet, pentru a putea
ţine evidenţa perioadei de conservare.
Recomandări pentru conservarea alimentelor congelate
Pentru a obţine cele mai bune rezultate de la acest aparat, procedaţi astfel:
• controlaţi ca alimentele congelate comercial să fi fost păstrate în mod co‐
respunzător în magazin;
• aveţi grijă ca alimentele congelate să fie transferate din magazin în conge‐
lator cât mai repede posibil;
• nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi deschisă mai mult decât e absolut
necesar.
• După dezgheţare, alimentele se deteriorează rapid şi nu mai pot fi congelate
din nou.
• Nu depăşiţi perioada de păstrare indicată de producătorul alimentelor.
Îngrijirea şi curăţarea
ATENŢIE
Scoateţi ştecherul din priză înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere.
Acest aparat conţine hidrocarburi în unitatea de răcire; prin urmare, întreţine‐
rea şi reîncărcarea trebuie efectuate numai de tehnicieni autorizaţi.
Curăţarea periodică
Aparatul trebuie să fie curăţat regulat:
• curăţaţi interiorul şi accesoriile cu apă caldă şi cu detergent neutru.
• verificaţi regulat garniturile uşii şi ştergeţi-le, pentru a vă asigura că sunt
curate.
• clătiţi şi uscaţi bine.
Nu trageţi, nu deplasaţi şi nu deterioraţi tuburile şi/sau cablurile din interiorul
carcasei.
Nu folosiţi niciodată detergenţi, prafuri abrazive, produse de curăţare foarte
parfumate sau ceară de lustruit pentru a curăţa interiorul, deoarece acestea
vor deteriora suprafaţa şi vor lăsa un miros puternic.
Curăţaţi condensatorul (grila neagră) şi compresorul din spatele frigiderului cu
o perie sau cu un aspirator. Această operaţiune va îmbunătăţi performanţele
aparatului şi va duce la economia de energie.
Aveţi grijă să nu deterioraţi sistemul de răcire.
Îngrijirea şi curăţarea
57
Multe substanţe speciale de curăţat suprafeţele din bucătărie conţin substanţe
chimice care pot ataca/deteriora materialul plastic utilizat în acest aparat. Din
acest motiv, se recomandă să curăţaţi carcasa exterioară a aparatului numai
cu apă caldă în care s-a adăugat puţin detergent.
După curăţare, conectaţi din nou aparatul la reţea.
Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din evaporatorul din compartimentul frigider de
fiecare dată când se opreşte compresorul motorului, în timpul utilizării normale.
Apa rezultată din dezgheţare se scurge printr-un canal într-un recipient special
situat în spatele aparatului, deasupra compresorului motorului, de unde se
evaporă.
Este necesar să curăţaţi periodic orificiul
de drenare a apei rezultate din dezgheţare,
din mijlocul canalului din compartimentul
frigider, pentru ca apa să nu dea pe dina‐
fară şi să nu se scurgă peste alimente. Fo‐
losiţi dispozitivul special de curăţare din
dotare, pe care-l veţi găsi deja introdus în
orificiul de drenare.
Dezgheţarea congelatorului
Întotdeauna se va forma gheaţă pe rafturile congelatorului şi în jurul compar‐
timentului superior.
Dezgheţaţi congelatorul când grosimea stratului de gheaţă atinge aprox. 3-5
mm.
Pentru a înlătura gheaţa, procedaţi astfel:
• scoateţi ştecherul din priză sau opriţi aparatul
• scoateţi alimentele conservate, înfăşuraţi-le în mai multe straturi de ziar şi
puneţi-le într-un loc răcoros
• scoateţi sertarele din congelator
• puneţi materiale izolatoare în jurul sertarelor, de ex. pături sau ziare.
58
Ce trebuie făcut dacă...
Dezgheţarea poate fi accelerată punând
boluri cu apă caldă (dar nu foarte fierbinte)
în congelator.
• Scoateţi canalul de scurgere din poziţia
sa, împingeţi-l aşa cum se arată în figură
şi puneţi-l în sertarul de jos al congela‐
torului, pentru ca apa să se poată strân‐
ge
• Răzuiţi cu grijă gheaţa când începe să se
topească. Folosiţi o răzuitoare de lemn
sau de plastic
• După ce s-a topit toată gheaţa, curăţaţi şi ştergeţi interiorul, apoi puneţi ca‐
nalul de evacuare înapoi la locul său.
• porniţi din nou combina frigorifică şi puneţi la loc alimentele congelate.
Se recomandă să setaţi aparatul pe poziţia cea mai ridicată a butonului ter‐
mostatului timp de câteva ore, pentru a atinge temperatura adecvată de con‐
servare cât mai rapid.
Nu folosiţi niciodată instrumente de metal ascuţite pentru a îndepărta gheaţa
de pe evaporator, deoarece îl puteţi deteriora. Nu utilizaţi dispozitive mecanice
sau alte instrumente diferite de cele recomandate de producător pentru a ac‐
celera procesul de dezgheţare. Creşterea temperaturii pachetelor cu alimente
congelate, în timpul dezgheţării, le poate scurta durata de conservare în sigu‐
ranţă.
Ce trebuie făcut dacă...
ATENŢIE
Înainte de a remedia defecţiunile scoateţi ştecherul din priză.
Numai un electrician calificat sau o persoană competentă trebuie să remedieze
defecţiunile care nu apar în acest manual.
În timpul utilizării normale se aud unele sunete (compresorul, circulaţia agen‐
tului de răcire).
Problemă
Aparatul face zgomot.
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu este sprijinit co‐ Verificaţi dacă aparatul este
rect.
stabil (toate cele patru picio‐
ruşe trebuie să fie pe podea).
Compresorul funcţio‐
Butonul de reglare a tempe‐ Setaţi o temperatură mai ri‐
nează în mod continuu. raturii poate fi setat inco‐
dicată.
rect.
Uşa nu este închisă corect. Consultaţi paragraful "Închi‐
derea uşii".
Uşa a fost deschisă prea
des.
Nu ţineţi uşa deschisă mai
mult decât este necesar.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
59
Soluţie
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimente‐
lor să scadă până la tempe‐
ratura camerei înainte de
păstrare.
Temperatura camerei este
prea mare.
Reduceţi temperatura came‐
rei.
Funcţia FROSTMATIC este Consultaţi "Funcţia FROST‐
activată.
MATIC".
Funcţia COOLMATIC este
activată.
Consultaţi "Funcţia COOL‐
MATIC".
Pe peretele posterior al În timpul procesului de dez‐ Acest lucru este normal.
frigiderului curge apă.
gheţare automată, gheaţa
de pe peretele posterior se
topeşte.
În frigider curge apă.
Orificiul pentru evacuarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul.
Alimentele pot împiedica
scurgerea apei în colector.
Asiguraţi-vă că alimentele nu
ating peretele din spate.
Se scurge apă pe jos.
Apa rezultată din dezgheţa‐ Puneţi canalul de evacuare a
re nu se scurge în tăviţa de apei rezultate din dezgheţare
evaporare situată pe com‐ în tăviţa de evaporare.
presor.
Există prea multă
gheaţă.
Produsele nu sunt ambala‐
te corect.
Ambalaţi produsele mai bine.
Uşa nu este închisă corect. Consultaţi paragraful "Închi‐
derea uşii".
Butonul de reglare a tempe‐ Setaţi o temperatură mai ri‐
raturii poate fi setat inco‐
dicată.
rect.
Temperatura din aparat Uşa nu este închisă corect. Consultaţi paragraful "Închi‐
este prea mare.
derea uşii".
Temperatura din frigi‐
der este prea mare.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimente‐
lor să scadă până la tempe‐
ratura camerei înainte de
păstrare.
Sunt păstrate prea multe
alimente în acelaşi timp.
Introduceţi mai puţine ali‐
mente în acelaşi timp.
Aerul rece nu circulă în apa‐ Verificaţi ca aerul rece să cir‐
rat.
cule în aparat.
Temperatura din con‐
Produsele sunt puse prea
gelator este prea mare. aproape unele de altele.
Puneţi produsele astfel încât
aerul rece să poată circula
printre ele.
60
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Aparatul nu funcţio‐
nează.
Becul nu funcţionează.
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul este stins.
Porniţi aparatul.
Ştecherul nu este introdus
corect în priză.
Introduceţi ştecherul corect
în priză.
Aparatul nu este alimentat
cu electricitate. La priză nu
există tensiune.
Conectaţi alt aparat electric
la priză. Contactaţi un elec‐
trician calificat.
Becul este defect.
Consultaţi paragraful "Înlo‐
cuirea becului".
Dacă soluţia indicată nu duce la niciun rezultat, contactaţi cel mai apropiat
centru de asistenţă autorizat al firmei.
Înlocuirea becului
ATENŢIE
Scoateţi ştecherul din priză.
1. Scoateţi şurubul de la capacul be‐
cului.
2. Trageţi spre exterior clapeta capa‐
2
cului becului.
3. Scoateţi capacul becului.
4. Înlocuiţi becul cu unul de aceeaşi
putere (puterea maximă este indi‐
cată pe capacul becului).
5. Puneţi la loc capacul becului.
6. Strângeţi şurubul de la capacul be‐
cului.
7. Introduceţi ştecherul în priză.
8. Deschideţi uşa. Verificaţi ca becul să se aprindă.
1
3
Închiderea uşii
1. Curăţaţi garniturile uşii.
2. Dacă este nevoie, reglaţi uşa. Consultaţi paragraful "Instalarea".
3. Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile defecte ale uşii. Contactaţi Centrul
de Asistenţă.
Date tehnice
61
Date tehnice
S70368KG8
S70408KG8
Dimensiuni
Timp de atingere a
condiţiilor normale
de funcţionare
Înălţime
1850 mm
2010 mm
Lăţime
595 mm
595 mm
Adâncime
632 mm
632 mm
20 h
20 h
Informaţiile tehnice sunt specificate pe plăcuţa cu datele tehnice de pe partea
internă din stânga a aparatului şi pe eticheta referitoare la energie.
Instalarea
AVERTIZARE
Citiţi cu atenţie "Informaţiile privind siguranţa", pentru siguranţa dv. şi pentru a
asigura utilizarea corectă a aparatului, înainte de instalarea acestuia.
Amplasarea
Instalaţi aparatul într-un loc în care temperatura ambientului să corespundă cu
clasa climatică indicată pe plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului:
Clasa climatică
Temperatura camerei
SN
+10°C până la +32°C
N
+16°C până la +32°C
ST
+16°C până la + 38°C
T
+16°C până la + 43°C
62
Instalarea
B
A
20 mm
Aparatul trebuie instalat la distanţă faţă de
sursele de încălzire, ca de ex. radiatoare,
boilere, lumina directă a soarelui etc. Asi‐
guraţi-vă că aerul poate circula liber prin
partea din spate a aparatului. Pentru a asi‐
gura performanţe optime când aparatul es‐
te amplasat sub un corp de mobilier sus‐
pendat, distanţa minimă dintre partea de
sus a aparatului şi corpul suspendat tre‐
buie să fie de cel puţin 100 mm. În mod
ideal aparatul nu ar trebui amplasat sub
corpuri de mobilier suspendate. Pentru a
amplasa aparatul în poziţie orizontală cu
precizie utilizaţi picioarele reglabile de la
bază.
100 mm
min
Amplasarea
AVERTIZARE
Trebuie să poată fi posibilă deconectarea aparatului de la priză; prin urmare,
ştecherul trebuie să fie uşor accesibil după instalare.
Conexiunea electrică
Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa indicate
pe plăcuţa cu datele tehnice corespund cu sursa de alimentare a locuinţei dv.
Aparatul trebuie să fie legat la pământ. Ştecherul cablului electric este prevăzut
cu un contact în acest scop. Dacă priza din locuinţă nu este legată la pământ,
conectaţi aparatul la o împământare separată, în conformitate cu reglementări‐
le în vigoare, după ce aţi consultat un electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio responsabilitate dacă aceste măsuri de sigu‐
ranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E.
Distanţierele posterioare
În punga cu documentaţia există două dis‐
tanţiere, care trebuie montate ca în figură.
Slăbiţi şuruburile şi introduceţi distanţierul
sub capul şurubului, apoi strângeţi din nou
şuruburile.
2
1
3
Instalarea
63
Nivelarea
Când aparatul este instalat, asiguraţi-vă că
este perfect orizontal. Aceasta se poate fa‐
ce prin intermediul celor două picioare re‐
glabile de la bază, din partea din faţă.
Scoaterea opritoarelor rafturilor
Aparatul dvs. este echipat cu opritoare
pentru rafturi, care asigură blocarea raftu‐
rilor în timpul transportului.
Pentru a le scoate, procedaţi după cum ur‐
mează:
1. Mutaţi opritoarele rafturilor în direcţia
săgeţii (A).
2. Ridicaţi raftul din partea din spate şi îm‐
pingeţi-l înainte, până când se elibe‐
rează (B).
3. Scoateţi opritoarele (C).
A
B
C
Reversibilitatea uşii
AVERTIZARE
Înainte de a face orice operaţie, scoateţi ştecherul din priză.
Pentru a efectua operaţiile următoare, vă recomandăm să le faceţi împreună
cu încă o persoană care să ţină bine uşile aparatului în cursul operaţiilor.
64
Instalarea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Deschideţi uşa. Deşurubaţi bala‐
maua din mijloc (m2). Scoateţi dis‐
tanţierul de plastic (m1).
Scoateţi distanţierul (m6) şi mutaţil pe partea cealaltă a pivotului ba‐
lamalei (m5).
Scoateţi uşile.
Îndepărtaţi bolţul de acoperire al
balamalei mijlocii din stânga (m3,
m4) şi mutaţi-l pe partea cealaltă.
Potriviţi bolţul balamalei mijlocii
(m5) în orificiul din stânga al uşii de
jos.
m1
m5
m3
m2
m6
m4
Scoateţi capacul (b1) cu ajutorul
unei unelte. Deşurubaţi pivotul ba‐
lamalei de jos (b2) şi distanţierul
(b3) şi montaţi-le pe partea opusă.
Reintroduceţi capacul (b1) pe par‐
tea opusă.
b1
b2
b3
8.
9.
Întoarceţi elementele de blocare
ale uşii (d2, d3), aşezaţi-le pe cea‐
laltă parte a celeilalte uşi şi fixaţi-le
prin înşurubarea şurubului (d4).
Fixaţi iarăşi opritoarele (d5, d6) pe
partea cealaltă a uşilor.
d2
d3
d6
d5
d4
Informaţii privind mediul
10. Scoateţi mânerul. Deşurubaţi con‐
sola mânerului superior de la tija
mânerului (h1). Deşurubaţi conso‐
la mânerului inferior de la uşă (h2)
Deşurubaţi consola mânerului su‐
perior de la uşă (h3).
h1
h2
65
h3
11. Instalaţi mânerul pe partea opusă.
h4
h5
h6
Reînşurubaţi consola mânerului la
uşă (h4). Rotiţi consola mânerului
cu mânerul şi înşurubaţi-le la uşă
(h5) şi la consola mânerului montat
(h6).
12. Introduceţi din nou uşa de jos pe
pivotul balamalei de jos (b2).
13. Introduceţi balamaua din mijloc (m2) în orificiul din stânga al uşii de jos.
14. Deşurubaţi pivotul balamalei de
sus (t1) şi montaţi-l pe partea
opusă.
15. Montaţi uşa de sus pe pivotul uşii
de sus.
16. Reintroduceţi uşa de sus pe pivotul
balamalei din mijloc (m5), încli‐
nând uşor ambele uşi.
17. Înşurubaţi din nou balamaua din
t1
mijloc (m2). Nu uitaţi distanţierul
de plastic (m1).
Efectuaţi o verificare finală pentru a vă
asigura că:
• Toate şuruburile sunt bine strânse.
• Dispozitivul magnetic de etanşare se lipeşte de carcasă.
• Uşa se deschide şi se închide corect.
Dacă temperatura ambiantă este scăzută (de ex. iarna), este posibil ca garni‐
tura să nu se potrivească bine la aparat. În acest caz, aşteptaţi ca garnitura să
se potrivească în mod natural.
Dacă nu doriţi să realizaţi singur operaţiile de mai sus, vă rugăm adresaţi-vă
celui mai apropiat serviciu de asistenţă după vânzare. Serviciul de asistenţă
după vânzare va schimba direcţia de deschidere a uşilor pe cheltuiala dvs.
Informaţii privind mediul
Simbolul
e pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie
aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare
corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că aţi eliminat în mod corect produsul, ajutaţi la evitarea
66
potenţialelor consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru
sănătatea persoanelor, consecinţe care ar putea deriva din aruncarea
necorespunzătoare a acestui produs. Pentru mai multe informaţii detaliate
despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul local, serviciul
pentru eliminarea deşeurilor sau magazinul de la care l-aţi achiziţionat.
67
www.electrolux.com
210620411-00-042009
www.aeg-electrolux.cz
www.aeg-electrolux.pl

Podobné dokumenty

zamrażarka instrukcja obsługi 21 ro frigider cu c

zamrażarka instrukcja obsługi 21 ro frigider cu c K dosažení dokonalého zmrazování dodržujte následující důležité rady:

Více