Microsoft Word Viewer 97 - Zpravodaj cerven2003

Komentáře

Transkript

Microsoft Word Viewer 97 - Zpravodaj cerven2003
Jak plynul čas v naší obci – Žně
Většinou se obilí seklo kosami „hajsáky“. Ve 30. letech už se pořizovaly koňské žací stroje na sečení
vojtěšky, po úpravě se jimi dalo sekat i obilí. Mimo kočího seděl na bočním sedadle muž, který
zvláštními širokými hráběmi shrnoval obilí na hrstě. Potom se objevila „hrsťovka“, tam už se
nemuselo obilí shrnovat ručně. První samovaz tažený dvěma páry koní se v Nosislavi předvedl brzy
po 2. světové válce. Taktéž byl po válce překvapením první americký traktor, tuším, že to byl
„Farmal“.
Krok za krokem se blížila doba kombajnů. Když muži sekli „hajsákama“ (to byly kosy upravené
dřevěnými oblouky), ženy za nimi obilí srpem odebíraly a úhledně kladly na strnisko. O žních jsme
obraceli oči k nebi s prosbou, aby aspoň 14 dní nepršelo. Po vydatném lijáku se čekalo, až hrstě
uschnou, srpem se obracely, nejednou do nich znova napršelo. Hospodář určil správnou vlhkost
kousnutím do zrnka pšenice a rozhodl, že se pojede vázat. Na mandelňák se naložila ve Švarcavě
namočená povřísla, kdo měl zdravé ruce, nohy, nasedl na vůz včetně dětí a jelo se vázat. Děti
prostíraly na strnisko povřísla, další děcko způsobně podalo vazačovi konec povřísla. Ženy se srpy
kladly obilí na prostřené povříslo, byl svázán snop a utažen „ráblem“, to byl dřevěný kolík. Snopy se
skládaly do mandelů, celé pole se ručně pohrabalo širokými železnými hráběmi. V horku
s poškrábanýma nohama od strniska se dětem každé pole zdálo nekonečně dlouhé. Po pracném svozu
mandelů do stodoly se konal výmlat, dnešníma očima viděno na primitivních mlátičkách.
Na přelomu 19. - 20. století se mlátilo cepy, *žentourem, před zavedením elektřiny v obci se objevily
mlátičky poháněné benzinovým motorem.Ještě ve 30. – 40. letech vyžadovala obsluha mlátičky
velký počet pracovních sil. Jeden člověk dohazoval snopy z „párníka“ k mlátičce, tam na stole další
člen rodiny snopy rozvazoval a nejdůležitější osoba „špajzovala“, dávala po hrstích obilí do
mlátičky, ale tak, aby se stroj „neudávil“. Jeden muž odnášel pytle obilí na sýpku, žena odklízela v
koši plevy, další 2 osoby shrnovaly a vázaly slámu, zpočátku nelisovanou. Otýpky slámy se skládaly
do humna, aby se po vymlácení půlky stodoly nosily zpět do „párníka“.
Ke žním a mlácení neodmyslitelně patřilo koupání ve Svratce, pro děti honění hus na pastvu na
strnisko. Po výmlatu se koňmi a kravami prováděla orba „podmítka“, oráči nachodili za pluhem
bezpočet kilometrů.
Lydie Drobná
∗Žentour už nepamatuji, z vyprávění vím, že to bylo u stodoly ve stínu „malperně“ kolo , ve kterém
zapřažený kůň chodil stále dokola a uváděl mlátičku do chodu – nepředstavitelné!
L. D.
Nosislavský zpravodaj
Zpráva o činnosti Rady obce
-2-
červen 2003
Schůze RO 28.4.2003
Projednala a schválila provozní řád veřejných pohřebišť a upravila sazebník nájemného z hrobového místa,
místa k uložení urny a služeb spojených s užíváním veřejných pohřebišť za cenu služeb spojených s užíváním
hřbitova ve výši 11,--Kč za m2/rok. Dále schválila provozní řád školního hřiště.
Schůze RO 12.5.2003
Projednala a schválila: návrh obecního praporu, určila podmínky umísťování reklamních tabulí v obci,
schválila návrh oplocení obecního pozemku „dvora na materiál“ v místě za obecní knihovnou, schválila
prodloužení plynovodu v ulici Vinohradská.
Schůze RO 2.6.2003
Schválila výsledek výběrového řízení rekonstrukce komunikace Pod Kopcem (zahájení prací 1.9.2003).
Ze života obce
Nejdůležitější událostí posledního období v obci se jeví postupující přípravné práce spojené s výstavbou
kanalizace a ČOV. V těchto dnech probíhá etapa územního řízení a rozbíhají se práce nutné pro stavební
řízení včetně podání žádosti o finanční dotaci ze SFŽP při MŽP. Pravděpodobně v brzké době dojde k
prvotnímu oslovení občanů obecním úřadem ve věcech: technického provedení stavby, projektových prací na
domovních přípojkách, časovém horizontu provedení stavby a dalších problematikách, které se dotknou
každého z nás.
Vzhledem k některým připomínkám a dotazům ze strany občanů ve věci veřejného pořádku, záboru obecních
pozemků, nakládání s komunálním odpadem chci tímto věc objasnit a znovu upozornit na platnou OZV obce
Nosislav ( krátké shrnutí nejdůležitějších bodů - viz samostatný odstavec) a zejména upozornit na to, že
obecní kontejner soustředěný v prostoru za obec. knihovnou není určen pro občany, kteří rekonstruují svoji
nemovitost ( je nutno objednat vlastní kontejner a zajistit si uložení), ani není výsostným majetkem „stálých
návštěvníků“, ale slouží pro místní občany, jimž jejich popelnice nedostačují ( do kontejneru nepatří: plasty,
dřevo, papír apod.).
Problematika zavedení kabelové televize je k naší lítosti u konce. JME jakožto majitel stávajících
sloupů vedení nn v naší obci definitivně zamítla umístění rozvodu kabelové televize ( internetu ) i přes
naše podané odvolání. JME zdůvodňuje své rozhodnutí neúměrně vysokým počtem stávajících
kabelových rozvodů na sloupech nn. Touto cestou se chci všem zájemcům o tuto službu omluvit a
vyzvat je, aby si uhrazenou částku vyzvedávali na OÚ od 2.7.2003 - je třeba předložit uzavřenou
smlouvu.
Během uplynulých dvou měsíců bylo dokončeno rozšíření hřbitova kazetovou zdí a osazení dvou vstupních
kovaných bran.
Vzhledem k připomínkám občanů k provozu školního hřiště RO odsouhlasila nový provozní řád, jehož
součástí je: uzamykání objektu, určení správce hřiště, nové vymezení hracích hodin atd.
V současné době se připravuje vydání mapy obce ( provedení o velikosti A3 obdrží zdarma každá
domácnost).
Místní telefonní seznam je připraven k prodeji, zájemci si ho mohou zakoupit za částku 25,--Kč v úřední dny
na OÚ v termínu od 2.7.2003.
O místních poplatcích v obci Nosislav
Na základě připomínek občanů a v souladu s platnou OZV obce Nosislav vznikl tento článek, který je
vzhledem k omezenému prostoru Zpravodaje pouze výčtem několika bodů z platné OZV ze dne 1.7.1995:
Čl. 1 - Obec Nosislav vybírá tyto poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
Čl. 8 - Poplatek za užívání veřejného prostranství
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se
rozumí umístění zařízení k poskytování služeb, umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení
Nosislavský zpravodaj
-3-
červen 2003
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa,
užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Čl. 9
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do dne, kdy poplatník oznámil
obecnímu úřadu, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno
do původního stavu ( odstranění lešení, zahájení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku apod. ).
Čl. 10 - Sazby poplatku
2. K umístění reklamy:
a) pro fyzic. podnikající osoby v obci, ročně
b) pro ostatní, ročně
100,--Kč
500,--Kč
3. Za použití prostr. na skládky všeho druhu, které nebyly povoleny za m2 a den 4,--Kč.
4. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa, ročně (dodatek č. 1):
motor. vozidla do 1,5 t nosn. rok/kus
těžká nákl. auta rok/kus
500.—Kč,
950,--Kč,
do 3,5 t nosn. rok/kus
700,--Kč,
nákl. auta s přívěsem rok/kus
1.550,--Kč
6. V ostatních stanoví sazbu obec zvláštním rozhodnutím.
Čl. 11 - Od poplatku za užívání veřej. prostr. jsou osvobozeni:
a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely;
b) invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství;
c) krátkodobé skládky uhlí, dřeva, písku apod. do 5 dnů. Poplatek se vyměří počínaje šestým dnem;
d) stavebníci po dohodě s obcí;
Pozn: tento výčet bodů není kompletním zněním, ale pouze částí platné OZV obce Nosislav.
Pavel Fröhlich, starosta
Informace pro občany:
Dle zákona č. 328/1999 Sb., § 24, odst. 2, musí mít každý občan ČR od 1. 1. 2006 nový občanský průkaz se
strojově čitelnou zónou. Občané si budou moci žádat už od září 2003. K vyhotovení nového OP je třeba 1
fotografie, starý OP, žádost vyplní občan na místě, tj. MěÚ Židlochovice, oddělení občanských průkazů a
cestovních dokladů (budova bývalého cukrovaru). OP bude vyhotoven bez poplatku. Pokud budou občané
čekat do konce r. 2005, je možné, že se nevyhnou dlouhému čekání.
Výzva včelařů
JUDr. Čermáková, MěÚ Židlochovice
všem velkým i drobným pěstitelům, aby věnovali vždy velkou pozornost postřikovým přípravkům,
které používají k ošetření svých sadů, vinohradů a polních kultur tak, aby neublížili včelám.
Dne 28. 4. 2003 podali místní včelaři trestní oznámení na neznámého pachatele za uhynutí všech 81 včelstev u
Policie ČR v Židlochovicích, která provedla snímkování na všech stanovištích a sepsala protokoly.
Prostřednictvím OÚ Nosislav svolala Okresní veterinární správa Brno - venkov místní šetření za úhyn
včelstev za účasti zástupců okresní veterinární správy, státní rostlinolékařské správy, obce, ZEMOSu Velké
Němčice, OV ČSV a místních včelařů.
Byla provedena prohlídka včelstev u všech včelařů a odebrány vzorky včelstev. Ve všech případech byly
zjištěny příznaky otravy včel, postižené včely nebyly schopné vzlétnout a postupně v křečích hynuly - smutný
pohled, když nemůžete pomoci.
Závěr komise: dle anamnézy, výsledků prohlídky včelstev a epizoot. šetření jde jasně o otravu včelstev, která
postihla všechna stanoviště včelstev v celém katastru obce Nosislav s téměř úplným postižením všech létavek
a mladušek. Přitom příznaky otravy jsou stále přítomny a konečné postižení nelze přesně určit. Další šetření se
uskuteční dle vývoje situace.
Všichni víme, jak velký význam má včela medonosná nejen v opylování veškeré rostlinné vegetace, ale též na
výrobě všech včelích produktů nejen v domácnostech, ale i v lékařství. Pamatujme si: čím více včel, tím větší
výnosy a krásnější naše příroda.
Jakš Stanislav
Nosislavský zpravodaj
O vinařství trochu jinak
-4-
červen 2003
Většina informačních zdrojů prezentuje Nosislav jako vinařskou obec. Několik staletí trvající vinařskou
tradici stojí za to zachovávat a dále rozvíjet. Četné články na toto téma vyšly i ve Zpravodaji.
V posledních letech se bohužel i v Nosislavi ujala nová nežádoucí tradice. Ano – jedná se o krádeže sazenic v
nových výsadbách. Ti, kdo tuto zavrženíhodnou činnost provozují, by si měli uvědomit, že je to něco docela
jiného, než když si někdo "v cizím" utrhne pár hroznů pro chuť. Nevzniká tím jen přímá finanční škoda
konkrétnímu majiteli, ale též nenahraditelná ztráta celého jednoho vegetačního roku. Zároveň je poškozeno
vinařství jako takové s následnými nepříznivými dopady na celkový vzhled krajiny.
Každý trochu zasvěcený člověk ví, že na zemědělství a vinařství nevyjímaje se v dnešní době rozhodně
zbohatnout nedá. Existují mnohem snazší způsoby jak dosáhnout zisku. Činnost nenechavců ještě více
odrazuje lidi od výsadby nebo obnovy vinic. Jaká je potom perspektiva vinařství? Nechci být mravokárcem
ani idealistou. Přesto nevěřím, že by některý tzv. vinař na tom byl finančně tak špatně, že by si nemohl dovolit
pořídit sazenice běžným způsobem. Tito lidé to nedělají z nouze, výsadbou jim nevzniká jakákoliv škoda na
jejich majetku a ani jim nová výsadba v ničem nepřekáží. Jisté je jen to, že z takto získaného materiálu
nemohou mít nikdy opravdovou radost a jednou toho budou litovat.
Netýká se to však jen vinic. Neúcta k práci jiných a k životu vůbec se může projevit rovněž odcizením tůjí u
tenisových kurtů, květin na hřbitovech, úmyslným poškozením nově vysázených stromků nebo bezohledným
zastřelením vysokobřezích laní.
Nezbývá než si přát, aby důvodů k psaní podobných článků bylo co nejméně.
Miloš Dobrovolný
Přírodní park Výhon
Nařízením bývalého Okresního úřadu Brno-venkov ze dne 25. listopadu č. 6/2002 byl zřízen podle zákona
ČNR č. 14/1992 Sb. přírodní park Výhon. Smyslem zřízení přírodního parku je ochrana krajinného rázu, který
umožní standardní zemědělské činnosti a únosné turistické využití území. Má zajistit ochranu před činností
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Význam přírodního parku hodnotíme ze tří hledisek: jsou v něm soustředěny výrazné přírodní hodnoty, jsou v
něm patrny i kulturně historické hodnoty a v neposlední řadě má i krajinářský význam. Výhon je jedinečnou
dochovanou scenerií extenzivně obhospodařované krajiny, která nemá obdoby na jižní Moravě. Je výraznou
krajinnou dominantou podobně jako Pavlovské kopce. Jeho masív dosahuje nadmořské výšky 355 metrů a z
jeho vrcholu jsou překrásné výhledy do rovinatého Dyjsko – svrateckého úvalu. Mozaika sadů, zahrad, vinic,
lesíků a travních lad v členitém reliéfu vytváří krajinářsky cenné území. Relativní narušení krajinného rázu
zástavbou dosud nedosáhlo kritických rozměrů.
Území přírodního parku je jednou z nejbohatších paleontologických lokalit na Moravě. Byly zde nalezeny
unikátní nálezy, jako spodní čelist velryby, žraločí zuby, jehličky mořských hub, ostny a destičky ježovek a
celá řada dalších nálezů. Také archeologické nálezy jsou velmi významné – mamutí čelist, zlomek klu a
mamutí kosti, bronzové předměty, kosterní pozůstatky v hrobech s bohatou výstrojí a šperky.
Vyskytuje se zde řada chráněných druhů rostlin, např. vstavač vojenský, len žlutý, lilie zlatohlávka a další.
Vegetaci vytváří bohatá travinobylinná společenstva s řadou teplomilných druhů. Nelesní vegetace se neustále
obnovuje v ovocných sadech na kopcích celého kopce. Zvláště pozoruhodné jsou staré sady a vinice.
Přirozená vegetace lesa zde prakticky neexistuje. Původní dřeviny, jako dub letní, dub pýřivý, lípa malolistá a
další bude nutno v budoucnosti obnovit. Borovice lesní a stále se rozšiřující akát bílý nepatří k původní
vegetaci. Na území parku je registrováno 66 druhů ptáků, z nichž je 16 zvláště chráněných. Mezi nejcennější
patří silně ohrožená vlha pestrá, strnad luční a pěnice vlašská. Vyskytují se zde i ohrožení obratlovci (ještěrka
obecná a slepýš křehký) a chránění motýli - martináč hrušňový, otakárek fenyklový a otakárek ovocný. Park je
rovněž významný z hlediska myslivosti, protože je stanovištěm srnce, bažanta obecného a zajíce polního.
Přírodní park má rozlohu kolem 17 km² a nachází se na katastrálním území Blučina, Židlochovice a Nosislav.
Na východě tvoří hranici parku dálnice D2 v úseku od silničního nadjezdu nad dálnicí spojujícího silnici III.
třídy 41611 mezi Blučinou a Jaloviskem (Jalové díly) přibližně po Zeleňák, kde končí polní cesta vedoucí z
Nosislavi. Tato polní cesta tvoří jižní hranici parku. Vede kolem areálu zemědělského družstva a pokračuje v
Nosislavi Komenského a Masarykovou ulicí. Dále hranice pokračuje starou silnicí spojující Nosislav se
Židlochovicemi. V Židlochovicích pak pokračuje Komenského a Masarykovou ulicí, navazuje na silnici II.
třídy č. 416 (Židlochovice - Blučina) přes Blučinu, dále navazuje na silnici III. třídy 41611 až k dálnici D2,
kde končí u nadjezdu nad dálnicí (Jalové díly).
Z hlediska omezení nejsou součástí parku následující pozemky: komunikace tvořící hranice parku, zastavěná
Nosislavský zpravodaj
-5-
červen 2003
území obcí a uzavřené zemědělské areály. Hranice parku budou označeny v terénu. Označení bude informovat
o jeho řízení, vymezení, poslání a režimu ochrany.
Režim ochrany krajinného rázu v přírodním parku vychází z obecné ochrany stanovené v zákoně č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny (§12.odst. 2). Činnosti, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz a
znamenat zničení, poškození či rušení jeho stavu, podléhají souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody –
odboru životního prostředí Městského úřadu Židlochovice. Jedná se o tyto činnosti: umísťování staveb a
jiných nadzemních objektů (např. maringotek a mobilních buněk), těžbu nerostů a hornin, provádění
sportovních motoristických akcí, zřizování trvalých a dočasných komunikací, parkovišť, tábořišť, kempů a
skládek odpadů. Omezení dalších činností v parku není stanoveno taxativně. O těch, které by mohly negativně
ovlivnit krajinný ráz, učiní závěr orgán ochrany přírody.
Prioritním cílem ochrany krajinného rázu v přírodním parku je udržení pohledově exponovaných svahů a
horizontů bez rušících nadzemních objektů. Úplné znění nařízení č. 6/2005 OkÚ Brno-venkov o zřízení parku
Výhon je k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Židlochovice.
Vlasta Muzikářová, MěÚ Židlochovice – odbor životního prostředí
Zajímá vás, jak jsme hlasovali v referendu o vstupu České republiky do Evropské unie?
Potencionálních voličů je v Nosislavi 973, volit přišlo 575, platných hlasů bylo 542, z toho ANO volilo 420
občanů a NE 122 občanů.
Máme k dispozici také porovnání věku voličů, kteří se voleb zúčastnili:
ročníky
1910 - 1919
přišlo volit
6
1920 – 1929
49
1940 – 1949
85
1930 – 1939
73
1950 – 1959
114
1970 – 1979
123
1960 – 1969
1980 – 1985
87
38
Marie Pilátová (podklady dodala volební komise)
HISTORIE NOSISLAVI V DATECH
1278
nejstarší písemná zmínka o obci (Žofie z Drahotuš), obec uváděna jako Nozizlab
1371
nejstarší zmínka o nosislavské tvrzi (Buček z Nosislavě)
1347
1406
1476
1485
1486
1497
1507
od r.1508
od r.1511
počátek 16.stol.:
1559
1565
1571
1562-1565
1562
datuje se fara v místě
nejstarší zpráva o nosislavských vinicích
Vilém z Pernštejna dává Nosislavským tzv. právo odúmrti
hlavní díl obce (s tvrzí) se dostal do majetku pánů z Pernštejna
povýšení na městečko, udělen znak a povolení trhů (listina Matyáše Korvína datovaná ve Vyškově
4.10.1486)
horenské právo obce
zmiňuje se tzv. „Nová ulice“
náleží k židlochovickému panství
doložena purkrechtní kniha
opevnění kostela (na bráně býval letopočet 1539, kostel postaven 1537 na starších základech snad
románských)
varné právo
doloženo obsazení fary protestantským farářem
doloženo, že Nosislav je sídlem protestantského děkanství
po rodě Pernštejnů drží panství rod Ždánských
Nosislav získala od vrchnosti možnost dědit po zemřelých farářích
Nosislavský zpravodaj
-6-
od r.1565 (1567?)
drží panství Žerotínové
1599
zmiňuje se existence obecního písaře
1585
červen 2003
zmiňuje se škola v Nosislavi
16.století
velký rozvoj hospodářství (kartuziánské sklepy - čp.234,235, pivovar - čp. 39, mlýn - asi čp.48)
1615
tvrz přestala být panským sídlem (prodej obci), od r.1616 panství v rukou Valdštejnů
1583
1616
1622
1628
1642
1643
1645
1645-1646
1652
1663
1667
1670-1690
1691
od r.1697 (1695?)
novokřtěnci se přistěhovali ze Židlochovic do Nosislavi na místo vedle tvrze (dnešní čp.68, 69 a 70)
počet osídlených domů: 163
vypovězení novokřtěnců z Moravy (tj. i z Nosislavi)
vyhořelo 60 domů
velký požár 15 domů i s radnicí
požár kostela sv.Jakuba, věže a protilehlé fary po úderu blesku do věže, zničeny zvony (2.února)
Švédové při obléhání Brna (4.5.-23.8.) plenili okolí Brna a i Nosislav nebyla plenění ušetřena
morová epidemie a následný celkový úpadek obce
pouze 32 obydlených domů
Tataři na Moravě (v Nosislavi?)
přestavěn kostel v renesančním slohu (věž byla snížena)
postavena budova radnice (na místě dnešní samoobsluhy)
zmíněna školní budova
panství v rukou Sintzendorffů
1720
úprava robot mezi Nosislaví a vrchností
1729
zrušen hrdelní soud
1721
1742(1743?)
1742
1743
1750
1770-1771
1770-1771
1781
1783-1784
1788
1805
od r. 1819
1826
1828
1831
1848
1852
1857
1871
1872-1876
1891(1892)
1894
poslední poprava v Nosislavi (Johanka Strnadka)
panství v rukou Ditrichštejnů
za tereziánských válek o Slezsko pruské vojsko v Nosislavi ( 24.2.-9.4. )
vystěhování několika evangelických rodin do Uher (7 rodin)
další stěhování (6 rodin)
velká bída a hlad z důvodu neúrody vždy po velkých jarních záplavách
označení domů popisnými čísly (konskripční čísla - dnešní čp.1-161), soupisy mužů ve věku 20-40
let pro odvodní povinnost
zrušení nevolnictví, toleranční patent - založen evangelický sbor (31.12.)
postavena toleranční modlitebna (ve dvoře evang.fary)
postavena evangelická škola (dnešní čp.303-zde stála do r.1891-92)
francouzské vojsko v obci (20.-29.11., po bitvě u Slavkova dne 3.12.velké rabování obce)
panství v rukou rodu Habsburskolotrinského (do. r.1918)
katastrální mapování (tzv. stabilní katastr) v Nosislavi
další požár katolického kostela (a obce)
epidemie cholery ( a znovu 1850, 1855, 1866 )
zrušení vrchnostenské správy
zřízen evangelický hřbitov
u katolického kostela přistavěna sakristie (další stavební úpravy 1890,1899)
založen potravní spolek „Blahoděj“, který se později přejmenoval na „Jednotu“
postaven evangelický kostel v novorománském slohu
nová školní budova čp.127 (tehdy „evangelická škola“)
nová školní budova „katolické školy“ (čp.103)
Nosislavský zpravodaj
-7-
červen 2003
1899
založen hasičský sbor
1912
evangelický sbor kupuje dům, který v r.1915 pojmenovává na Husův dům (v l.1914-1926 zde byl
sirotčinec)
1901
1919
1920
1922
1923
1927
1927
1930
1931
1945
1949-1956
1950
1951
1950-1952
1953
50.léta 20.stol.
1957
1960
1961-62
1968
1972-73
1974
1986-1989
1989
1990
1990
1991
1992
1993
1995
1995
1996
1997
2001
zřízen poštovní úřad
založen v obci Sokol a Orel
telefon v obci
sloučeny školy, dokončeno ohrázkování řeky
elektrifikace obce
zřízeno první kino, rozdělen velkostatek (44ha obci)
koupen dům čp.68 pro zřízení Lidového domu (spolek založen 21.6.1926)
T.G.Masaryk čestným občanem
založen fotbalový klub
Rudá armáda v obci 17.dubna
vybudován vodovod
zanikla poslední z nosislavských cihelen
vybudován místní rozhlas
komunistický režim zrušil Spolek pro postavení Katolického domu a Orlovny (kromě "sjednocení"
tělovýchovy a jiného omezení spolkového života)
zřízeno kino v Katolickém (Lidovém) domě
tzv.“kolektivizace venkova“, zemědělské družstvo založeno 1950, většinové r.1958
hřbitovy převzaty státem (obcí)
obec odtržena od Židlochovicka a přiřazena nelogicky pod okres Břeclav
zbourána stará radnice v Městečku
ničivá průtrž mračen
nová silnice Kroužkem a Městečkem, kanalizace
spojení zemědělských družstev (s V.Němčicemi a Křepicemi)
nové katastrální mapování obce
založeno Občanské fórum v obci (6.12.1989)
pojmenování ulic v obci, obnovena samospráva obce
znovuobnoven "Spolek pro postavení Katol.domu a Orlovny v Nosislavi" (dům čp.68 převzal v r.
1995, v r. 2001 přejmenován na "Spolek lidového domu v Nosislavi")
Nosislavská zátočina rezervací
první jednoduché pozemkové úpravy v obci (Humínka)
plynofikace obce
otevřena první ordinace lékaře v obci
založen Nosislavský zpravodaj
obec přísluší k okresu Brno-venkov
založen tenisový oddíl
internetové stránky obce
a dále již tvoříme dějiny v současnosti
www.nosislav.cz
⇒ Prosím každého, kdo zjistí jakoukoliv nesrovnalost či chce doplnit tuto historii, nechť dá vědět s uvedením
pramene.
⇒ Děkuji za pomoc na tomto sestavování p.Aleši Luklovi.
Ing.Vladimír Svoboda
Nosislavský zpravodaj
-8červen 2003
Nosislavské štěpování
Ozvali se pamětníci, čtenáři Zpravodaje, např. pan Střídecký z Prostějova, aby doplnili některé mezery v povědomí o
nedávné historii Nosislavi. Ani si neuvědomujeme, jak nenávratně mizí tato paměť, pokud není někde zaznamenána.
Získal jsem několik fotografií ze štěpování révy vinné u nás. Prozatím tu nejstarší z roku 1927, mi zaslal právě pan
Střídecký. Další fotografii o 10 let mladší, ze stejného místa, mi poskytla paní Zdeňka Kneslová. Z vybavení je zřejmé, že
technologie byla již propracovaná a zaběhnutá, takže se štěpovalo jistě již předtím.Podle jedněch v obecním skleníku na
bývalém obecním pozemku, podle druhých ve skleníku „na vile“ u pana Hlaváčka. Na fotografii z roku 1927 jsou zleva:
Ema Loskotová, Blahoslav Losa, František Sedlo – na Skalce, František Střídecký, Jaroslav Bartůšek, p. Rézl, dále jsou 3
štěpaři asi z Mutěnic, kteří zde prováděli výuku a Terezie Mahovská. Pamětníkem a žákem výše jmenovaných štěpařů je
pan Bartůšek Pavel. Štěpoval u pana Konšela v Židlochovicích, dále po domech, v JZD a Státním statku.
Čtenářům se také omlouvám za omyl ve jménu z článku v minulém čísle. Pamětníkem a štěpařem nebyl pan Urbánek
František, ale Urbánek Jan.
Všem pamětníkům děkuji za cenné informace a přeji mnoho zajímavých informací na stránkách Nosislavského
zpravodaje.
A závěrem patří poděkování panu Střídeckému za velmi milý dopis, ve kterém mimo jiné uvádí: „Je neuvěřitelné, co jste,
Nosislaváci, za těch 13 let udělali pro svoji obec a ještě děláte. Týká se to zejména budování v obci, ale také kultury,
sportu atd. Rovněž si vážím redakční rady Zpravodaje, která svým občanům podává zprávy o všem, co se v obci děje,
zásluhou dlouhé řady dopisovatelů, které pro svoji práci získává.“ Pochvaluje vzdělanost, kulturnost občanů, ale také
dobré vedení obce.
Ing. Karel Válka
Štěpování v Nosislavi v roce 1927
Výstava Velikonoční zajíček
Co všechno děti ze školky a školy dovedou? To jste mohli vidět na Velikonočním zajíčku. Byla to velice
pěkná výstava, kde se nejen vystavovalo, ale i vyrábělo. A tak děti, vlastně nejen děti, ale i rodiče zasedali za
stoly a tvořili různá vajíčka, pomlázky a zajíčky, které si potom odnesli domů jako vzpomínku na krásně
prožité odpoledne. Proto bych chtěla poděkovat všem učitelkám MŠ a ZŠ, také členům školské a kulturní
komise a paní Koníčkové, kteří tuto akci připravili.
Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný a kdo neměl malovaný, určitě si vyrobil na Velikonočním
zajíčku.
Renata Nováková
Jarní koncert
V pátek l6. května 2003 pořádala školská a kulturní komise za podpory členů TJ Sokol Nosislav rockový
koncert tří hudebních kapel. Kluci, kteří pravidelně zkoušejí v Nosislavi, se jmenují SKRZNASKRZ (jsou ze
Starovic, Uherčic a ze Židlochovic).Druhá skupina SANITKA (hlavně z Kurdějova) a třetí kapela ŽIVOT JE
Nosislavský zpravodaj
-9-
červen 2003
JINDE (ale neřekli nám, kde – je z Brna) byly v naší vesnici poprvé. Vše se opravdu pečlivě chystalo,
pomáhali dospělí, pomáhali i mladí fotbalisté dorostu, ochota mladých byla i při shánění zvukaře na tuto
akci.Vše se dařilo, fotilo se i natáčelo na videokameru a někteří při poslechu i tanci snad ani necítili, že rtuť na
teploměru ukazovala po setmění pouhých 9 °C. I když na mě byla hudba poněkud hlučná (ti mladí to
samozřejmě nechápou), musím konstatovat, že mládež i dospělí se bavili dobře a byla zde po celý večer
příjemná atmosféra.
A naše nosislavská mládež?Když jí o něco jde, tak se umí i přičinit a pomoci. V tom to asi je; když se táhne za
jeden provaz, tak se akce vydaří. Zřejmě to bylo cítit i ve vzduchu, protože všechny kapely odjížděly
spokojeny a těší se zase někdy příště...
Jana Jelínková
Dětský den ve sportovním areálu v Nosislavi se vydařil
a poděkování za to patří dobrovolným hasičům z Nosislavi a strážníkovi Městské policie
v Židlochovicích panu Ladislavu Kojnokovi. Program pro děti byl pestrý a zajímavý, plný her a
soutěží. Všichni si prohlédli i hasičské auto. Nechybělo ani malé občerstvení a sladké odměny od
Volného sdružení rodičů při základní a mateřské škole. Děti též s nadšením sledovaly ukázku výcviku
služebního psa městské policie. Den byl horký, a proto všem přišla vhod „sprcha“ z hasičského auta.
Děkujeme a těšíme se za rok na shledanou!
Za ZŠ a MŠ Alena Brychtová
Jak nám bylo bez Sváti Karáska
Milí čtenáři, možná jste si povšimli, že o druhém květnovém víkendu přijela do Nosislavi pozoruhodná
skupinka mladých lidí na sjezd evangelické mládeže, o němž jsme Vás už dvakrát informovali - v únorovém a
dubnovém čísle Nosislavského zpravodaje. Namísto náhle indisponovaného Sváti Karáska se o program
postarali místní katolický farář Josef Fasora (v rámci sobotní ranní pobožnosti) a účastníci,kteří téma
popularizace křesťanství důkladně probrali v rámci tvůrčích dílen. Z jedné z nich vzešel krvavě veselý
billboard informující o příčině Karáskovy absence (poranil se při sekání trávníku v Itálii). Tento billboard byl
Sváťovi ihned po sjezdu odeslán. Na sobotním Školkafestu vystupovaly tedy pouze dvě skupiny - Pink Floyd
revival a Kulturní úderka. Díky technickým problémům se začátek koncertu odsunul o hodinu, z čehož byli
rozmrzelí nejenom posluchači, ale i někteří členové Pink Floyd revival. Zato Kulturní úderka hrála zcela
živočišně, nadšeně a velmi dobře. Byla tedy kontrastem k sice technicky perfektním, ale málo
komunikativním a bez zájmu o publikum hrajícím Floydům. Rozloučili jsme se v neděli při bohoslužbách s
poděkováním všem, kteří se na přípravě a realizaci tohoto sjezdu podíleli (rodiny s ubytováním, kuchařky,
místní sbor ČCE, a také obec s finančním příspěvkem).
Lenka Luklová
Poděkování
V minulém měsíci se konala v Husově domě sbírka šatstva a jiných potřebných věcí pro Diakonii v Úpici.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli touto cestou pomoci potřebným lidem nejen u nás, ale i v jiných částech
světa. Letošní sbírka se konala již popáté a stává se milou tradicí, která se rozšířila i do blízkého okolí. To
potvrdila veliká účast rodin z Velkých Němčic, Nikolčic, Hustopečí (celková účast cca 170 rodin). Takové
množství věcí mile překvapilo nejen organizátory, ale jistě potěšilo i v Úpici. Odvoz proběhl 10. června, na
dopravu se vybralo 2.500,- Kč.
Jitka Brchaňová
Našim věrným fandům
Pomalu končí jarní část naší záhumenkové ligy a v tomto momentu je nám všem naprosto jasné, že se nám
nepodaří zachránit soutěž pro naše muže. Nebo spíš naopak, že se našim mužům nepodaří zachránit v okrese
pro nás, diváky. Bohužel došlo k tomu, čemu jsme se snažili zabránit už několik sezon. Tentokrát neúspěšně.
Ale asi je to logické vyústění několikaleté absence mužstva dorostu a z toho vyplývajícího nedostatku nových
hráčů přicházejících do „jedničky“. O to víc nás - výbor těšilo, že kluci vytažení z dorostu byli na jaře
platnými posilami v době, kdy se nám nahromadili nemocní, zranění nebo ti, co prostě přestali chodit bez
udání důvodu.
Jaké však bylo naše rozčarování, když jsme po pohovoru s trenérem a hráči zjistili, že klukům se do mančaftu
prostě nechce. Výsledkem toho je situace, kdy na soupisce mužů je přibližně deset lidí, u některých
s otazníkem, jestli budou hrávat, nebo ne.
Nosislavský zpravodaj
- 10 -
červen 2003
Ve světle těchto faktů jsou všechny dílčí úspěchy ostatních mužstev skryty poněkud do pozadí. Bylo by
chybou nevidět práci trenérů ostatních mužstev a zbytku výboru, ale bohužel, co je vidět na veřejnosti nejvíc,
je výsledek mužů. Přesto věřím, že přízeň fanoušků nám bude zachována i v budoucnu.
Rostislav Laichman, člen výboru TJ Sokol
Základní a Mateřská škola Nosislav
Honzo, vysyp mne!
Honza se vydal hledat práci. Přišel ke stařečkovi a zeptal se, jestli by ho nevzal do služby. Stařeček ho přijal a
řekl mu: „Můžeš chodit všude po domě, jenom do komory nesmíš!“ Hned první noc se Honza vydal do
komory. Otevřel dveře a co neviděl. Uvnitř se povalovaly pytle se zlaťáky a další drahocenné věci. V rohu
byla jakási divná hromada. Přišel blíž a viděl loupežníky. Honem chtěl utéct, ale z kouta slyšel: „Honzo,
vysyp mne!“ Honza přišel k pytli, ze kterého se ozýval hlas. Vysypal z něho několik dukátů a knížete. Vtom
se jeden loupežník probudil a zavolal: „ Utíká nám kořist!“ Honza nastartoval stařečkovo koště, sedl na ně, za
sebe nechal sednout knížete a letěli do zámku. Tam dal kníže Honzovi moped a Honza byl rád, že si něco
vysloužil.
Lukáš Novotný, žák 4. ročníku
Tradiční Jakubské hody
Rok utekl jako voda a čas hodů se neúprosně blíží. V mnohých rodinách nastává doba příprav. A nejen
v domácnostech, ale i nosislavská chasa se připravuje. I letos se můžeme těšit na mládež, která si ráda a
s chutí obleče kroj. Příprava na hody je v plném proudu, elán a nadšení, které je vidět u holek a kluků, je
skvělé. Doufejme, že jim vydrží až do posledního dne (nebude to žádná procházka; vy , kteří jste byli v kroji,
víte, že to není snadné). Je pravda, že někteří se musí zdokonalovat v tanci i zpěvu, ale ten pot na jejich
tvářích svědčí o tom, že se jim to podaří! Mnozí z vás si pokládáte otázku, kteří jsou to ti mladí a jaký jde
ročník? Rozepisovat všechny kluky a holky je v tuto dobu nemožné. Zatím mohu jen napsat, že letošní vršek
máje bude zdobit vlajka s nápisem ročníku 1985, ale vypomáhají i nadšenci z jiných ročníků. Jménem všech
nosislavských stárků si vás dovoluji pozvat na letošní Jakubské hody, které se konají ve dnech 25. – 27.
července. Na letošních hodech bude v pátek hrát taneční skupina „Modul“, v sobotu taneční skupina „Raffael“
a v neděli dechová hudba „Moraváci“. Na vaši návštěvu se už nyní těší stárci i pořadatelé hodů TJ Sokol
Nosislav. Věřím, že i letos si stárci nacvičí slavnostní pochod a na nedělní půlnoc překvapení. Přejme jim, ať
se to vše povede. A nakonec bych chtěl popřát stárkům, pořadatelům i vám všem, aby se poslední červencový
víkend vydařil. Bylo by krásné, kdybychom si všichni zanotovali pod májí písničku „ Nosislavská chasa
mladá“.
Za KŠK Stanislav Hvízdal
ZVEME VÁS
21. 6. - Zájezd po jižní Moravě: Valtice, Janův hrad, Lednice ( SPCCH )
- Pohárový turnaj starších hráčů v kopané ve 13.00 hod.Hrají: Přísnotice, Uherčice,
Bošovice a Nosislav ( Sokol )
22.6. - Představení divadelního kroužku ZŠ Nosislav „ O čertu Belínkovi“ ve 13.30 hod. v Lidovém domě
( ZŠ a MŠ )
- Divadelní představení herců brněnského divadla „Neslyším“, začátek v 17.00 hod. na dvoře Husova
domu. Představení je pro děti i dospělé, hrát budou hluchoněmí herci.
( ČCE )
27. 6. - Táborák, zakončení školního roku. K poslechu, tanci i zpěvu bude hrát hudební skupina „Krtek“.
Začátek v 18.30 hod. Špekáčky a dobrou náladu vezměte s sebou. Členové školské a kulturní komise
se těší na společné předprázdninové setkání v areálu TJ Sokol Nosislav. ( KŠK )
28. 6. Dětský tenisový turnaj ( P. Fröhlich a trenér mládeže )
25. 7.-27. 7. Tradiční Jakubské hody ( Sokol )
26. 7. Nohejbalový turnaj místních borců ( ProSport )
23. 8. Zájezd na trati: Ústí nad Orlicí-Vamberk-Rychnov nad Kněžnou-Solnice-Dobruška-Nové Město nad
Metují-Náchod. ( SPCCH )
6. 9.-7.9. Vinobraní ( ČZS ve spolupráci s KŠK a ČMS )
7. 9.
Hrozen jižní Moravy v Mikulově – přehlídka dechové hudby ( SPCCH )
Nosislavský zpravodaj
září
- 11 -
červen 2003
Divadelní představení v Brně ( SPCCH )
28. 9. Výstava ovoce, zeleniny a domácích zvířat ( SLD )
Kino Jiskra ve Velkých Němčicích uvádí:
20. 6. 2003 v 19. 30 hod. TĚLO NA TĚLO
5. 9. Pupendo
27. 6. 2003 v 19. 30 hod. ŽÁBA K ZULÍBÁNÍ
19. 9. Chicago
24. 6. 2003 v 18.00 hod. KNIHA DŽUNGLÍ 2
12. 9. 8. míle
V červenci a srpnu kino nehraje!
Novinky v knihovně
Pro děti a mládež
Arnold
Protivná příroda. Děsivá věda
26. 9. Kluci to chtěj taky … a pořád
Pro dospělé
Bauer
Podivuhodné osudy v českých dějinách
Brezina
Ostrov netvorů
Beverly
Hazard
Boehme
Rozpustilá opička. Týna a Pony.
Brent
Bílá žena
Enigma
2. díl. Tajemství Západu.
Boehme
Deary
Deary
Le Gloahec
Müler
Fischer
Wilson
Zimmermann
Schröder
Nerozluční přátelé. Týna a Pony.
Mizerná první světová válka. Děsivé dějiny.
Strašná druhá světová válka. Děsivé dějiny.
Jak kreslit a malovat: Pro malé výtvarníky.
Blábolil
Denker
Erben
Poprvé u počítače aneb Začínáme pracovat s PC
Nejtěžší zkouška
Na dosah ruky
V říši koní
Fielding
Pán prstenů. Společenství prstenů: Podrobný.
Harazimová
Vojenská káznice
Káš
Ischias a jiné nemoci páteře
Riskantní nasazení
Grey
obrazový průvodce
Houdret
Napotřetí ho ulovím
Mac Bain
Tajemství
Moje kamarádka je koza nebeská
Plaidy
Pawlovská
Robinson
Schröffer
Yorke
Šepoty a lži
Ztracená řeka
Chřipka
Kniha špekouna Ollieho
Satanova dcera
Banánové rybičky
Zabiják bohů
Aktuální slovník Evropské unie
Vražda v Akropoli
Restaurace U nádraží
Hrušovany u Brna
naproti vlakovému nádraží
nabízí
00
00
teplou kuchyni denně od 11 do 21
cena jídel v rozpětí 35,- až 60,- Kč
přijímáme stravenky EXIT GROUP, Sodexho Pass
20 míst v nekuřácké jídelně
možno využít i jako salonek pro individuální akci
sál k pořádání společenských akcí
ubytování ve 2 až 7 lůžkových pokojích
až 47 míst v kategorii turistická ubytovna
cena 150,- Kč za noc (možnost množstevních slev)
Restaurace u Nádraží
Nádražní 129
664 62 Hrušovany u Brna
otevírací doba:
00
30
Po – Čt
10 – 22
00
30
Pá – So
10 – 23
00
00
Ne
10 – 21
tel.: 547 237 065, 732 764 939, 603 435 737
fax: 545 245 525, e-mail: [email protected]
Olga Slouková, knihovnice
Nosislavský zpravodaj
- 12 -
Tajenka křížovky
červen 2003
z minulého čísla zní: „I v nedokonalém světě je možné být šťastný“. Odměnu za správnou odpověď
získávají následující vylosované luštitelky: Marie Moučková, Marta Svobodová a Jiřina Procházková.
Gratulujeme!
Významné životní jubileum oslavili:
Jaroslav Loskot
Městečko 6
nar. 3. 5. 1922
Družstevní 363
nar. 20. 5. 1923
80 let
Městečko 51
nar. 17.5. 1928
75 let
Komenského 439
nar. 7. 6.1928
75 let
Horní Kroupná 81
nar. 19.6.1933
70 let
Albína Bučková
Dolní Kroupná 237
Slávie Samsonová
Komenského 222
Milan Kaplan
Václav Drobný
Jarmila Zelená
Vinohradská 142
Jan Kovář
Masarykova 377
Eva Fousková
Městečko 47
Marta Sedlová
Alžběta Mahovská
Anna Rohrerová
Krátká 337
nar. 22. 5. 1922
nar. 25. 6.1923
nar. 21. 5.1928
nar. 13.6.1933
nar. 22.5.1938
nar. 18.5.1943
81 let
81 let
80 let
75 let
70 let
65 let
60 let
Narodili se tito noví občánci Nosislavi:
Josef Pavka, Pod Kopcem 255, nar. 14.3. 2003, rodiče Bohumila a Josef Pavkovi
Vendula Srncová, Komenského 286, nar. 29.4.2003, rodiče Bronislava a Jiří Srncovi
Jan Mahovský, Městečko 71, nar. 5.5. 2003, rodiče Andrea a Jiří Mahovští
Rodičům srdečně gratulujeme!
Rozloučili jsme se s paní
Květoslavou Kaplanovou , Družstevní 363, zemřela 13.5.2003
Čest její památce!
Nosislavský zpravodaj vydává Obecní úřad Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude 16.8.2003. Náklad
450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Toto číslo vychází 17.6.2003. Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto
vydání. Za redakční radu Marie Pilátová. Aktuální informace o obci naleznete na: http://www.nosislav.cz. Jakékoliv podněty můžete
sdělovat redakci na e-mail: [email protected] Evidenční číslo MK ČR E 10126.

Podobné dokumenty