59469 Rozhodnutí DAT

Komentáře

Transkript

59469 Rozhodnutí DAT
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č. j.: KUOK 78228/2016
V Olomouci dne 29. července 2016
Spis. zn.: KÚOK/59469/2016/OSR/856
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Mgr. Martin Veselý
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Bc. Hana Mazurová
ROZHODNUTÍ
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje, bylo Odborem
stavebním, oddělením pozemních staveb, Magistrátu města Olomouce (dále jen „Stavební
úřad MMOl“), předloženo k rozhodnutí společné odvolání Moniky Žákové, bytem Libušina
71/299, 779 00 Olomouc, Roberta Kunzfelda, bytem Libušina 69/378, 779 00 Olomouc,
Mgr. Jany Kunzfeldové, bytem Libušina 69/378, 779 00 Olomouc, Štefana Gnipa, bytem
Libušina 67/379, 779 00 Olomouc, Jarmily Dostálové, bytem Ondřejova 2/383, 779 00
Olomouc, Luďka Dostála, bytem Ondřejova 2/383, 779 00 Olomouc, Hany Vůjtěchové,
bytem Ondřejova 2/383, 779 00 Olomouc, Marcely Bučkevičové, bytem Libušina 75,
Chválkovice 338, 779 00 Olomouc, Petry Špičkové, bytem Libušina 58/598, 779 00
Olomouc, Ludmily Fialové, bytem Libušina 81/294, 779 00 Olomouc a MUDr. Miroslava
Kunzfelda a Petry Kunzfeldové, oba bytem Libušina 69/378, 779 00 Olomouc, ze dne
5. 4. 2016, společné odvolání Mgr. Daniela Němce a Ing. Jany Němcové, oba bytem
Libušina 73/285, 779 00 Olomouc, ze dne 8. 4. 2016 a společné odvolání Hany
Vůjtěchové, bytem Ondřejova 2/383, 779 00 Olomouc, Luďka Dostála, bytem Ondřejova
2/383, 779 00 Olomouc, Roberta Kunzfelda, bytem Libušina 69/378, 779 00 Olomouc,
Mgr. Jany Kunzfeldové, bytem Libušina 69/378, 779 00 Olomouc, Michala Špičky, bytem
Libušina 58/598, 779 00 Olomouc, Marcely Bučkevičové, Libušina 75/338, 779 00
Olomouc, Štefana Gnipa, bytem Libušina 67/379, 779 00 Olomouc, Aleny Foralové, bytem
Albrechtova 581/34, 783 35 Horka nad Moravou, Ing. Lenky Zdařilové, bytem Zikmundova
651/8, 779 00 Olomouc, Mgr. Libuše Zdařilové, bytem Zikmundova 651/8, 779 00
Olomouc, Lenky Krskové, bytem Libušina 77/317, 779 00 Olomouc, Ivony Drábkové,
bytem Bělidelská 23/8, 779 00 Olomouc, Ludmily Fialové, bytem Libušina 81/294, 779 00
Olomouc, Miroslava Fialy, bytem Libušina 81/294, 779 00 Olomouc, a doc. PhDr. Ivany
Dobrotové, Ph.D., bytem Polívkova 465/51, 779 00 Olomouc, ze dne 6. 4. 2016, kterými je
napadáno rozhodnutí tohoto stavebního úřadu č.j. SMOL/067452/2016/OS/PS/Vyh ze dne
24. 3. 2016.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, příslušný podle § 67
odst. 1 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 89 odst.
1 a § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), přezkoumal odvoláním napadené rozhodnutí a na základě zjištěných
skutečností rozhodl takto:
1. společné odvolání Moniky Žákové, Roberta Kunzfelda, Mgr. Jany Kunzfeldové, Štefana
Gnipa, Jarmily Dostálové, Luďka Dostála, Hany Vůjtěchové, Marcely Bučkevičové,
Petry Špičkové a Ludmily Fialové ze dne 5. 4. 2016, společné odvolání Mgr. Daniela
Němce a Ing. Jany Němcové, ze dne 8. 4. 2016, a společné odvolání Hany
Vůjtěchové, Luďka Dostála, Roberta Kunzfelda, Mgr. Jany Kunzfeldové, Michala
Elektronický podpis - 1.8.2016
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Hana Mazurová
Vydal : I.CA - Qualified Certi...
Platnost do : 5.4.2017
KUOK 78228/2016
Špičky, Marcely Bučkevičové, Štefana Gnipa, Aleny Foralové, Ing. Lenky Zdařilové,
Mgr. Libuše Zdařilové, Lenky Krskové, Ivony Drábkové, Ludmily Fialové, Miroslava
Fialy, a doc. PhDr. Ivany Dobrotové, ze dne 6. 4. 2016, se s použitím ust. § 90 odst. 5
správního řádu
zamítají,
a jimi napadené rozhodnutí Stavebního úřadu MMOl č.j. SMOL/067452/2016/OS/PS/Vyh
ze dne 24. 3. 2016 se potvrzuje.
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
– Mgr. Jiří Kamený, nar. dne 1. 4. 1968, bytem Moravská 46/762, 783 71 Olomouc (dále
též jen „žadatel“, nebo „stavebník“)
2. odvolání MUDr. Miroslava Kunzfelda ze dne 5. 4. 2016, se dle ust. § 92 odst. 1
správního řádu, jako nepřípustné z a m í t á .
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
– MUDr. Miroslav Kunzfeld, nar. dne 4. 5. 1949, bytem Libušina 69/378, 779 00 Olomouc
3. odvolání Petry Kunzfeldové ze dne 5. 4. 2016, se dle ust. § 92 odst. 1 správního řádu,
jako nepřípustné z a m í t á .
Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
– Petra Kunzfeldová, nar. dne 15. 7. 1975, bytem Libušina 69/378, 779 00 Olomouc
Odůvodnění
Stavební úřad MMOl rozhodnutím č.j. SMOL/067452/2016/OS/PS/Vyh ze dne 24. 3. 2016,
dle ust. § 129 odst. 3 a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dodatečně povolil
„stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby technického vybavení bez čp/če, na
pozemku parc. č. st. 633 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Chválkovice, obec Olomouc,
za účelem zřízení provozovny krematoria zvířat ze zájmových chovů“ (dále jen „stavba“,
nebo „záměr“).
Proti takto vydanému rozhodnutí podali Monika Žáková, Robert Kunzfeld, Mgr. Jana
Kunzfeldová, Štefan Gnip, Jarmila Dostálová, Luděk Dostál, Hana Vůjtěchová, Marcela
Bučkevičová, Petra Špičková, Ludmila Fialová, MUDr. Miroslav Kunzfeld a Petra
Kunzfeldová společné odvolání ze dne 5. 4. 2016. Ti odvolací správní orgán požádali, aby
napadené rozhodnutí zrušil a řízení zastavil z následujících důvodů:
1.
Není v zájmu obyvatel, aby byla provozovna provozována. Proti provozování
krematoria zvířat se vyjádřilo v petici zaslané Magistrátu města Olomouce zhruba
kolem 550 obyvatel Olomouce - Bělidel, Hodolan a Chválkovic a byla vznesena spousta
připomínek proti danému záměru. Magistrát města Olomouce by měl zastupovat zájmy
2/19
KUOK 78228/2016
obyvatel města a dotčeného místa a k jejich vyjádření se přiklonit, zvlášť když se jedná o
takový počet místních obyvatel s porovnáním k zájmu jednoho stavebníka.
2.
Ke spalování se budou vozit uhynulá zvířata především z jiných lokalit, neboť
krematorium je v severní Moravě jediné.
3.
Objekt provozovny krematoria by měl být umístěn mnohem dál od obytné zóny, jeho
provozování na parcele č. 633 v k.ú. Chválkovice nelze zdůvodnit v dodatečném
povolení stavby tím, že se bude nacházet v ploše smíšené výrobní, ve které jsou tyto
provozy přípustné, neboť vliv tohoto záměru přesahuje dále přes hranici průmyslové
zóny do zóny obytné, která s ní těsně sousedí. Proto přece byli osloveni obyvatelé z
obytné části, byli určeni jako účastníci řízení a byla jim dána možnost se vyjádřit.
Průmyslová zóna byla vymezena v době, kdy se lidé proti tomu nemohli nijak bránit. V
době budování socialismu se udělala spousta necitlivých zásahů do životního prostředí,
které je teď nutno spíše napravit, než se za ně schovávat.
4.
Nejbližší vzdálenost stavby občanského vybavení (parc.č.1264 a 397) od spalovacího
zařízení se v podkladech ke schválení provozovny ve zveřejněné zprávě informačního
systému EIA, pod kódem záměru č. OLK696, která je základním podkladem pro
rozhodnutí, uvádí 160 m. Ve skutečnosti je to méně než 100 metrů neboť nejbližší
obytný objekt je ubytovna, umístěná na pozemku parc.č. st. 680. Zpráva, zveřejněná v
IS ElA, tedy neobsahuje údaje o vzdálenosti umístění obydlené ubytovny a tedy
podstatné údaje k rozhodnutí. Tato skutečnost má být projednána i na odboru životního
prostředí a ostatních institucích, které při rozhodování vycházely ze zprávy, zveřejněné
v IS ElA, a nejen vyřešit tuto chybu stanoviskem KHS OK. Znovu upozorňují a jsou
svědky toho, že ubytovna v areálu je obydlená a to také rodinami s dětmi. V těsné
blízkosti provozovny budou pracovat zaměstnanci sousedních firem v areálu.
5.
Při každém spalování vždy dochází k úniku emisí a škodlivin. Nesouhlasí s dalším
znečišťováním již značně znečištěné lokality, ve které jsou navíc špatné rozptylové
podmínky a častá inverze.
6.
U předmětného záměru není zajištěno, že postup a množství spalovaného materiálu
budou dodrženy. V dodatečném povolení stavby stavební úřad tuto námitku (viz
strana 23) odmítá s tím, že jde o spekulace a zároveň uvádí: „Stejně jako nelze s
naprostou jistotou tvrdit, že provozovatel bude dodržovat provozní předpisy, nelze se
stejnou jistotou ani tvrdit, že je bude porušovat". Z toho tedy vyplývá, že není
prokázáno, že navrhovaný záměr nebude mít negativní dopad na kvalitu prostředí a to
z uvedených důvodů možnosti nedodržování předepsaných postupů spalování, neboť
tato situace i dle výše uvedeného vyjádření nastat může.
7.
Vzhledem k tomu, že stavebník začal s realizací předmětné stavby ještě dávno před tím,
než měl povolení, lze považovat obavy a námitky účastníků řízení, že předepsaný a
schválený postup provozování spalování nemusí být dodržován, za odůvodněné. Tímto
se shledává odůvodněný také nepříjemný a obtěžující pocit účastníků řízení a obyvatel
přilehlé lokality, že v blízkosti našich obydlí dochází k pálení uhynulých nemocných zvířat
a oni a jejich děti to dýchají.
8.
Provozováním krematoria dojde ke snížení cen nemovitostí a možnosti nemovitost
pronajmout, neboť o bydlení v blízkosti krematoria zvířat není zájem, o čemž svědčí
spousta námitek a petice, že daný záměr obyvatelům v okolí opravdu vadí. Na tuto
skutečnost nemá vliv stanovisko stavebního úřadu, že záměr je uprostřed průmyslové
zóny a nebude mít negativní dopad na prostředí a do ceny se již nyní nepříznivě promítá
3/19
KUOK 78228/2016
průmyslová zóna. S tímto zdůvodněním stavebního úřadu nesouhlasí. Dosud se zde
celkem bez problémů nemovitosti prodávaly a pronajímaly. Kdo shání bydlení,
preventivně zamítne toto místo s negativním pocitem a nebude studovat hodnoty ve
studii, které stejně nerozumí a zabývat se celou touto nejasnou problematikou.
Provozovna sice má umístění v areálu průmyslové zóny, avšak její působení se prolíná
do zóny obytné, která je v těsné blízkosti. Nemovitosti, které se nacházejí v blízkosti
průmyslové zóny, mají sice nižší hodnotu, ale povolením předmětné stavby jejich
hodnota klesne ještě více.
9.
Dodatečné povolení stavby není v souladu s požadavky na ochranu hodnot území, sníží
kvalitu prostředí sousedních obytných ploch, zhorší veřejné zdraví z hlediska kvality
ovzduší a ohrozí pohodu bydlení sousedních ploch a jejich hodnoty. Nejsou jen hodnoty
technické, ale i etické, kterými se odvolatelé řídí, aby správně rozhodli, stejně tak jsou
vlivy přímé a nepřímé, které na odvolatele působí. Odvolatelé namítají, že záměr není
posouzen ve všech těchto směrech.
Proti rozhodnutí Stavebního úřadu MMOl ze dne 24. 3. 2016 podali společné odvolání, ze
dne 8. 4. 2016, rovněž Mgr. Daniel Němec a Ing. Jana Němcová, kteří také žádají, aby
odvolací správní orgán napadené rozhodnutí zrušil a řízení zastavil a to zejména
z následujících důvodů:
I. Napadené rozhodnutí je v rozporu s ust. § 2 odst. 4 správního řádu, neboť
dodatečné povolení je proti veřejnému zájmu a neodpovídá okolnostem případu.
Stavebnímu úřadu MMOl byla před vydáním napadeného rozhodnutí známa petice,
ve které se přes 500 obyvatel místní části Bělidel a Chválkovic jednoznačně
vyslovilo tak, že nechce provoz krematoria. Napadené rozhodnutí nebere v potaz
jejich zájem a veřejný zájem – tj. zájem přes 500 obyvatel z okolí záměru, ale zájem
stavebníka. Stavebníkův prospěch, tedy živnost, by existoval stejně, i kdyby
krematorium bylo dál od jejich domu. Nemají nic proti podnikavému člověku, nechť
však podniká (soustřeďuje mrtvá zvířata) o kilometr dál od nich.
II. Bydlí na ul. Libušina č.p. 285/73 v Olomouci – Bělidlech, tedy vzdušnou čarou cca
250 metrů od daného záměru. Dům koupili na jaře 2014 a v létě se nastěhovali
(z Přerova). Při výběru domu netušili nic o plánovaném krematoriu. Pokud by o něm
věděli, dům by nekoupili. Jednoduše nikdy nechtěli a nechtějí žít blízko místa, kde
se nakládá a spalují mrtvoly a mršiny. Provozem krematoria klesne citelně cena
jejich domu a dalších blízkých domů (zmenší se skupina případných kupců). Toto
jejich stanovisko bylo stavebnímu úřadu známo již před jeho rozhodnutím. Pokud
by krematorium mělo být umístěno kilometr od nich, tak by jim na jeho provozu
nezáleželo, bylo by jim to jedno.
Další společné odvolání, ze dne 6. 4. 2016, podali Hana Vůjtěchová, Luděk Dostál, Robert
Kunzfeld, Mgr. Jana Kunzfeldová, Michal Špička, Marcela Bučkevičová, Štefan Gnip,
Alena Foralová, Ing. Lenka Zdařilová, Mgr. Libuše Zdařilová, Lenka Krsková, Ivona
Drábková, Ludmila Fialová, Miroslav Fiala, a doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. Ti ve
svém společném odvolání uvedli zejména následující:
a.
Nebylo vydáno závazné stanovisko dotčených orgánů, zda jimi již vydané doporučení
je v souladu s novelou zákona stanovenou předpisem č. 39/2015., kterým se mění
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
4/19
KUOK 78228/2016
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ze
dne 10. 2. 2015, částka 19/2015, platnost od 06. 03. 2015, účinnost od 1. 4. 2015.
b.
V souladu s výše uvedenou novelou zákona nebylo umožněno využití práva
veřejnosti (petice s více než 200 podpisy), účastnit se řízení o dodatečném povolení
předmětné stavby.
c.
Studie Farm projektu nezahrnuje uplatnění výše uvedené novely zákona.
d.
Nebyly dostatečné posouzeny rušivé vlivy (zřejmě předmětné stavby na) ovzduší,
příp. odpady, hluk, na veřejné zdraví, jedná se pouze o jednostranné posouzení.
Účastníci řízení nebyli upozorněni, aby dodali odborný posudek, žádají proto o
nezávislý odborný posudek.
e.
Odborný posudek na spalovací pec Volkan 300, která má být instalována, z
Teplotechny Brno, byl označen jako konkurenční. Druhý odborný posudek, který byl
dodán od Facultatieve Technologies, TABO - cs spol. s.r.o. Olomouc, není ani
zmíněn. Lze se proto domnívat, že stejně by to dopadlo i s rozptylovou studií a že se
v tomto případě nejedná ze strany stavebního úřadu o nestranný postoj.
f.
Na základě výše uvedeného nemají záruku, že se odpovědné úřady budou
odpovědně zabývat problémem dalšího znečišťování ovzduší, životního prostředí, v
oblasti Bělidla, Chválkovice. Žádají proto o opětné zřízení měřící stanice v této
oblasti (která zde fungovala až do r. 2008 na objektu bývalého Selika) jako jednoho z
prostředků pro ochranu života a zdraví obyvatel této lokality.
g.
Odůvodnění, že vznik dioxinů je technologií provozu vyloučen, není podložen. Jeho
sledování nezahrnuje ani odborná studie Farm projektu. Přitom při spalovacích
procesech (zvláště tukových tkání), dioxiny vznikají a to při teplotě vyšší než 850 °C.
Dioxiny se v přírodě velmi pomalu rozkládají a díky své rozpustnosti v tucích mají
schopnost se akumulovat v tukových tkáních. Ve velmi vysokých dávkách způsobují
trvalé poškození pokožky známé jako chlorakné. V nízkých dávkách jim je
připisována teratogenita (vývojová toxicita) a karcinogenita. Dioxin je tedy známý
karcinogen. Některé zdroje uvádějí, že je nejsilnější známý karcinogen. Konkrétní
ohrožení zdraví člověka se projevuje nevolností, bolestí hlavy, zvracením,
poškozením jater, podrážděním kůže a očí. Mezi mnohem závažnější rizika však
patří extrémní zvýšení pravděpodobnosti onemocnění rakovinou a riziko poškození
zdravého vývoje plodu (zdroj IRZ, MŽP CZ).
h.
K navýšení dopravní obslužnosti došlo již vybudováním nákupního parku Bělidla,
které bylo zprovozněno v roce 2015. Odvolacímu správnímu orgánu doporučují
podívat se na křižovatku ulic Libušina a U panelárny, jaká je frekvence vozidel. K
tomu je třeba připočíst kouř a zápach ze dvora ZOT Břeclav, kde kouří černý kouř z
komína a nové parkoviště vozidel, které v brzké době postaví Presbeton PREFA TEC
(160 míst). Také by chtěli vědět, co všechno se ve dvoře ZOT Břeclav vyrábí a s čím
se tam pracuje.
i.
Kde je právo lidí, když si něco zamane jeden člověk, který chce ohrožovat životy dětí
a dospělých? MVDr. Šrůček uvedl v rozhlase, že psy a kočky mají rovněž rakovinu a
to by měli všichni dýchat? To je málo, když petici proti zvířecímu krematoriu
podepsalo 650 občanů Bělidel?
j.
Mgr. Jiří Kamený zahájil stavbu načerno již v roce 2015, za kterou nedostal pokutu.
Obyvatelé Bělidel o předmětném záměru neměli žádné tušení. O stavbě se dověděli
až z Olomouckého deníku. Mgr. Jiří Kamený si potichu sehnal souhlasy se stavbou
5/19
KUOK 78228/2016
od HZS, KHS, KVS. Dotčené organizace vůbec netušily, že proti stavbě podepsalo
petici 650 obyvatel Bělidel a že blízko bydlí děti trpící alergiemi a astmatem. Mgr. Jiří
Kamený dokonce dotčeným orgánům zamlčel, že v průmyslovém areálu je umístěna
ubytovna, kde bydlí rodiče s malými dětmi, vzdálená od pece jen 75 metrů. Mgr.
Kamený médiím sdělil, že ve Chválkovicích zatím berou záměr s klidem. Ačkoliv se
to týkalo jen bělidelských občanů, kteří se stavbou zásadně nesouhlasí. Občané
Chválkovic bydlí daleko od navrhované stavby.
k.
V jiných městech stojí spalovny dále od lidí. Majitel má možnost krematorium postavit
v Holici, kde bydlí, blízko je dost místa v Masokombinátě, nebo v Mrazírnách, ve
větší vzdálenosti od lidí.
m.
Ten, kdo stavbu schvaluje, ohrožuje životy a zdraví obyvatel. Nechápou také, proč se
u krematoria vybudovala Jantarová stezka pro cyklisty a dětské hřiště. Kdo stavbu
spalovny schválí, znehodnotí tím ceny nemovitostí, pozemků, zahrad a polí.
Stavební úřad MMOl následně v souladu s ust. § 86 odst. 2 správního řádu seznámil
přípisem ze dne 6. 5. 2016 ostatní účastníky řízení s obsahem odvolání a vyzval je, aby se
k němu ve stanovené lhůtě vyjádřili. Této možnosti využili Robert Kunzfeld, Jana
Kunzfeldová, Štefan Gnip, Luděk Dostál, Daniel Němec, Ing. Lenka Zdařilová, Mgr. Libuše
Zdařilová, Monika Žáková, Petra Špičková, doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Alena Foralová,
Ludmila Fialová, Miroslav Fiala, Ivona Drábková, Jarmila Dostálová, Hana Vůjtěchová,
kteří ve svém vyjádření ze dne 9. 5. 2016 zejména uvedli, že jelikož stavebník dosud
neobdržel stavební povolení, nemohl realizovat žádné kroky, které by mu způsobily újmu.
Pokud tak učinil, bylo to v rozporu se zákonem a na jeho vlastní riziko. Realizací
předmětné stavby by byla způsobena újma na zdraví ostatních účastníků řízení, újma na
jmění a ekologická újma. Proti realizaci daného záměru byli nejen účastníci řízení, ale také
dalších 550 obyvatel postižené oblasti, kteří svůj nesouhlas vyjádřili podpisem petice.
Osoby, které vyjádření sepsaly, trvají na dodržování Listiny základních práv a svobod,
vytýkají napadenému rozhodnutí, že nebralo v úvahu veřejný zájem, etické hledisko a
hledisko víry.
Z výše uvedeného vyplývá, že někteří účastníci, resp. jiné osoby, se podepsali pod dvě
společná odvolání - Robert Kunzfeld, Mgr. Jana Kunzfeldová, Štefan Gnip, Luděk Dostál,
Hana Vůjtěchová, Marcela Bučkevičová a Ludmila Fialová. Účastník řízení může podat
vždy pouze jedno odvolání. Taková skutečnost neznamená, že své odvolání nemůže
účastník následně doplnit o další skutečnosti. Jestliže tedy v daném případě někteří
účastníci podali několik podání, označených jako odvolání, pak se má za to, že první
podání jsou odvoláním a podání následná jeho doplněním.
Jestliže se někteří účastníci podepsali také pod vyjádření k odvolání, má se za to, že jde o
vyjádření k odvolacím námitkám, které sami neuplatnili, neboť účelem ust. § 86 odst. 2
správního řádu není, aby se odvolatel seznámil se svými vlastními odvolacími námitkami a
vyjadřoval se k nim.
Poté bylo Stavebním úřadem MMOl předloženo odvolání spolu se správním spisem
Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje, jako příslušnému
odvolacímu orgánu (dále jen „odvolací správní orgán“ nebo též „Odbor SR KÚOK“) k
rozhodnutí.
Odbor SR KÚOK se v prvé řadě zabýval otázkou, zda se v případě jednotlivých osob
jedná o odvolání řádná. V této souvislosti bylo zjištěno, že napadené rozhodnutí bylo všem
6/19
KUOK 78228/2016
odvolatelům oznámeno veřejnou vyhláškou dne 13. 4. 2016. Vzhledem k tomu, že
odvolací lhůta je 15 dní, lze konstatovat, že v případě všech odvolání se jedná o odvolání
podaná ve lhůtě, když se tak stalo dne 8. 4. 2016, 11. 4. 2016 a 12. 4. 2016 a takto se na
ně v souladu s ust. § 83 odst. 1 správního řádu hledí jako na odvolání podaná první den
odvolací lhůty. V případě odvolání Moniky Žákové, Roberta Kunzfelda, Mgr. Jany
Kunzfeldové, Štefana Gnipa, Jarmily Dostálové, Luďka Dostála, Hany Vůjtěchové, Marcely
Bučkevičové, Petry Špičkové, Ludmily Fialové, Mgr. Daniela Němce Ing. Jany Němcové,
Michala Špičky, Aleny Foralové, Ing. Lenky Zdařilové, Mgr. Libuše Zdařilové, Lenky
Krskové, Ivony Drábkové a doc. PhDr. Ivany Dobrotové, Ph.D., byla též splněna
podmínka, že se jedná o odvolání, podaná účastníky řízení.
Monika Žáková je vlastníkem pozemků parc.č. st. 359, 642/1, 642/5 a stavby č.p. 299,
všechny v k.ú. Chválkovice (vzhledem k tomu, že všechny nemovitosti, o nichž bude dále
pojednáváno, se nachází v tomtéž katastrálním území, nebude již v dalším textu
katastrální území uváděno), Robert Kunzfeld a Mgr. Jana Kunzfeldová jsou vlastníky
pozemků parc.č. st. 436 a 641/3 a stavby č.p. 378, Štefan Gnip je vlastníkem pozemku
parc.č. st. 488 a 629/4 a stavby č.p. 379, Jarmila Dostálová, Luděk Dostál a Hana
Vůjtěchová jsou vlastníky pozemků parc.č. st. 487, st. 974 a 629/3 a stavby č.p. 383,
Marcela Bučkevičová je vlastníkem pozemků parc.č. st. 396, 648/2 a 648/4 a stavby č.p.
338, Petra Špičková a Michal Špička jsou vlastníky pozemků parc.č. st. 1126, 783/15 a
1458/27 a stavby č.p. 598, Ludmila Fialová a Miroslav Fiala jsou vlastníci pozemků parc.č.
st. 361, 656/1, 656/3, 656/4 a 661/4 a stavby č.p. 294, Ing. Jana Němcová a Mgr. Daniel
Němec jsou vlastníky pozemků parc.č. st. 336, 647/2 a 647/9 a stavby č.p. 285, Alena
Foralová a Ivona Drábková jsou vlastníky pozemků parc.č. 670/7 a 679/1, Ing. Lenka
Zdařilová je vlastníkem pozemků parc.č. st. 1240/2, 654/7, 655/4 a spoluvlastnicí pozemků
parc.č. st. 1240/1 a 648/3 a stavby č.p. 651, Mgr. Libuše Zdařilová je vlastníkem pozemků
parc.č. 654/6 a 655/3, Lenka Krsková je vlastníkem pozemků parc.č. st. 368, 654/3 a
654/4 a stavby č.p. 317 a doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. je spoluvlastníkem pozemků
parc.č. 670/8, 670/9 a 680/4. Stavební úřad MMOl, i odvolací správní orgán má za to, že
uvedení vlastníci pozemků mohou být dodatečným povolením předmětné stavby přímo
dotčeni na svých vlastnických právech a takto jim náleží v daném řízení postavení
účastníků. Odvolání Moniky Žákové, Roberta Kunzfelda, Mgr. Jany Kunzfeldové, Štefana
Gnipa, Jarmily Dostálové, Luďka Dostála, Hany Vůjtěchové, Marcely Bučkevičové, Petry
Špičkové, Ludmily Fialové, Mgr. Daniela Němce Ing. Jany Němcové, Michala Špičky,
Aleny Foralové, Ing. Lenky Zdařilové, Mgr. Libuše Zdařilové, Lenky Krskové, Ivony
Drábkové a doc. PhDr. Ivany Dobrotové, Ph.D., je tak nutno považovat za odvolání řádná.
V případě MUDr. Miroslava Kunzfelda a Petry Kunzfeldové bylo z katastru nemovitostí
ověřeno, že tyto osoby nejsou vlastníky sousedního pozemku nebo stavby na něm, resp.
nemají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, které může být
dodatečným povolením předmětné stavby přímo dotčeno. Petra Kunzfeldová nemá
vlastnické či jiné věcné právo k žádné nemovitosti v k.ú. Chválkovice, resp. v území,
dotčeném předmětnou stavbou. MUDr. Miroslav Kunzfeld je spoluvlastníkem pozemku
parc.č. st. 1218, zastavěného v celé ploše stavbou garáže, vzdáleném téměř 430 m
severozápadozápadně od předmětné stavby. Vlastnická práva MUDr. Miroslava Kunzfelda
k uvedenému pozemku nemohou být prováděním ani navrhovaným účelem předmětné
stavby přímo dotčena jednak vzhledem ke vzájemné vzdálenosti předmětné stavby a
pozemku (se stavbou) MUDr. Miroslava Kunzfelda, jednak vzhledem ke způsobu využití
pozemku MUDr. Miroslava Kunzfelda a také z důvodu účinků navrhované stavby.
Z uvedeného vyplývá, že odvolání MUDr. Miroslava Kunzfelda a Petry Kunzfeldové je
nutno považovat za odvolání nepřípustná, když byla podána osobami, kterým nenáleželo
7/19
KUOK 78228/2016
v posuzovaném řízení postavení účastníka.
Odbor SR KÚOK následně přezkoumal, z důvodu existence řádných odvolání, odvoláními
napadené rozhodnutí dle ust. § 89 odst. 2 správního řádu. Dle tohoto ustanovení odvolací
správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy.
Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených
v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.
Protože Odborem SR KÚOK bylo zjištěno, že část odvolacích námitek směřuje do závěru
zjišťovacího řízení Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Olomouckého kraje (dále jen „Odbor ŽPZ KÚOK“) č.j. KUOK 64648/2014 ze dne
7. 7. 2014 a postupům se zjišťovacím řízení spojeným. Odbor SR KÚOK si proto,
v souladu s organizačním řádem Krajského úřadu Olomouckého kraje, vyžádal u Odboru
ŽPZ KÚOK, jako věcně a místně příslušného dotčeného orgánu, stanovisko k odvolacím
námitkám, směřujícím do jeho působnosti, a posouzení důvodnosti námitek. Odbor ŽPZ
KÚOK se vyjádřil přípisem ze dne 28. 6. 2016. Odvolací správní orgán o tomto novém
podkladu rozhodnutí vyrozuměl účastníky řízení přípisem ze dne 30. 6. 2016 a v souladu
s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, jim dal možnost se k tomuto podkladu vyjádřit. Této
možnosti využili Hana Vůjtěchová, Jarmila Dostálová, Luděk Dostál, Štefan Gnip, Monika
Žáková, Daniel Němec, Jana Němcová, Michal Špička, Petra Špičková, Ludmila Fialová,
Miroslav Fiala, Marcela Bučkevičová, Lenka Zdařilová, Libuše Zdařilová, Jana
Kunzfeldová, Robert Kunzfeld, Alena Foralová, Ivana Dobrotová a Ivona Drábková
společným podáním ze dne 12. 7. 2016. Uvedené osoby v podání zopakovaly již
v minulosti uplatněné námitky. Nově, ve vztahu k novému podkladu rozhodnutí, namítly,
že přestože mělo být řečeno (zřejmě Stavebním úřadem MMOl), že nebudou přibíráni
další účastníci daného řízení, bylo v přípise Odboru SR KÚOK ze dne 30. 6. 2016
označeno za účastníka řízení Agrodružstvo Zábřeh. Odbor SR KÚOK poznamenává, že
v případě označení Agrodružstva Zábřeh za účastníka daného řízení, došlo ze strany
Odboru SR KÚOK k písařské chybě a bezodkladně vyrozuměl o novém podkladu
stavebníka.
Z podkladů ve spisu uložených si odvolací správní orgán zjistil a ověřil následující
skutečnosti, které jsou pro posuzovanou věc rozhodné.
Dne 10. 11. 2014 podal Mgr. Jiří Kamenný u Stavebního úřadu MMOl žádost o dodatečné
povolení předmětné stavby. Následně stavebník předkládal Stavebnímu úřadu MMOl další
přílohy žádosti. Přípisem ze dne 5. 2. 2015 pak Stavební úřad MMOl vyzval žadatele
k doplnění podané žádosti ve stanovené lhůtě a usnesením z téhož dne řízení přerušil. Po
doplnění žádosti oznámil Stavební úřad MMOl přípisem ze dne 23. 3. 2015 účastníkům
řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o dodatečném povolení předmětné stavby a
k projednání předložené žádosti nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místěn.
Usnesením z téhož dne Stavební úřad MMOl uložil žadateli strpět ohledání na místě. Dne
20. 4. 2015 obdržel Stavební úřad MMOl námitky některých účastníků řízení ze dne
13. 4. 2015. Z ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, které se konalo dne
21. 4. 2015, byl sepsán protokol. Dne 22. 4. a 24. 4. 2015 předložil stavebník další
podklady k jeho žádosti o dodatečné povolení předmětné stavby a reakce na námitky
účastníků řízení, uplatněné v rámci ústního jednání spojeného s ohledáním na místě. Dne
15. 4. 2015, 17. 4. 2015, 20. 4. 2015, 21. 4. 2015 a 29. 4. 2015 obdržel Stavební úřad
MMOl podání osob, které se domáhaly postavení účastníků v daném řízení. Dne
27. 4. 2015 obdržel od účastníka řízení Mgr. Daniela Němce obsah petice, označené jako
„NE zvířecímu krematoriu v Olomouci – Chválkovicích“. Dne 17. 6. 2015 obdržel Stavební
úřad MMOl stanovisko společnosti TABO-CS spol. s r.o. k záměru instalovat v Olomouci
8/19
KUOK 78228/2016
zařízení typu VOLKAN. Dne 20. 7. 2015 předložil žadatel Stavebnímu úřadu MMOl další
podklady rozhodnutí. Usneseními Stavebního úřadu MMOl ze dne 3. 7. 2015, 15. 7. 2015,
21. 7. 2015 a 22. 7. 2015 (celkem 23 usnesení), bylo rozhodnuto o požadavcích osob,
které se domáhaly postavení účastníků daného řízení. Následně Stavební úřad MMOl
přípisem ze dne 23. 7. 2015 vyrozuměl účastníky řízení o způsobu rozhodnutí o žádostech
o přiznání postavení účastníka řízení a sdělil jim, že následně budou v řízení písemnosti
doručovány v souladu s ust. § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Přípisem s dalšího
dne, 24. 7. 2015, Stavební úřad MMOl vyrozuměl všechny účastníky o předmětu řízení o
dodatečném povolení stavby a s ohledem k rozšíření původního okruhu účastníků řízení
nařídil provedení opakovaného ústního jednání. Dne 10. 8. 2015 Stavební úřad MMOl
obdržel žádost Mgr. Libuše Pokorné o posunutí termínu konání ústního jednání z důvodu
podání odvolání do rozhodnutí o její žádosti o postavení účastníka v daném řízení a
z důvodu zvýhodněných cen zahraničních zájezdů v období, kdy má proběhnout ústní
jednání. Dne 17. 8. 2015 bylo Stavebnímu úřadu MMOl doručeno sdělení Státní
veterinární správy č.j. SVS/2015/084511-M ze dne 17. 8. 2015. Přípisem ze dne
24. 8. 2015 Stavební úřad MMOl reagoval na požadavek Mgr. Libuše Pokorné o posunutí
termínu konání ústního jednání. Z ústního jednání, které se konalo dne 27. 8. 2015, byl
sepsán protokol. Téhož dne byla Stavebnímu úřadu MMOl doručeny námitky některých
účastníků danému záměru. Dne 3. 9. 2015 obdržel Stavební úřad MMOl zápis z jednání
č. 24 Komise městské části Staré Hodolany a Bělidla ze dne 3. 6. 2015. Dne 18. 9. 2015
stavebník předložil Stavebnímu úřadu MMOl další nové podklady rozhodnutí. Dne
22. 9. 2015 pak Stavební úřad MMOl obdržel dvě podání některých účastníků ze dne
18. 9. 2015, stejného obsahu, ve kterém účastníci po tomto správním orgánu požadovali
zodpovězení jimi položených otázek a vznesli námitky proti danému záměru. Dne
24. 9. 2015 byly Stavebnímu úřadu MMOl doručeny fotografie vrat průmyslového areálu
s nápisem „UBYTOVNA“ s informací, že ubytovna Libušina 97 je umístěna cca 75 m od
dané stavby. Dne 29. 9. 2015 Stavební úřad MMOl obdržel žádost stavebníka o stažení
dokumentů, vložených SO spisu dne 18. 9. 2015. Stavební úřad MMOl poté přípisem ze
dne 9. 10. 2015 požádal Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci (dále jen „KHS OK“) o stanovisko k námitce, týkající se vzdálenosti ubytovny
od navrhovaného záměru. Dne 26. 10. 2015 obdržel Stavební úřad MMOl žádost
účastnice řízení Aleny Foralové o hlasování o možnosti realizovat předmětný záměr.
Alena Foralová rovněž Stavební úřad MMOl upozornila na existenci ubytovny ve
vzdálenosti 75 m od daného záměru, což považuje za nepřípustné. Dne 29. 10. 2015 bylo
Stavebnímu úřadu MMOl doručeno vyjádření KHS OK k vlivu existence ubytovny na
obsah vydaného závazného stanoviska KHS OK č.j. KHSOC/26473/2014/OC/HOK ze dne
12. 11. 2014. Stavební úřad MMOl poté přípisem ze dne 6. 11. 2015 účastníkům řízení
sdělil, že shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí ve věci, a umožnil jim v
souladu ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí i ke způsobu
jejich zjištění. Dne 11. 11. 2015 obdržel kopii podání některých osob ze dne 21. 9. 2015,
adresované KHS OK, které dne 23. 9. 2015 obdrželo též statutární město Olomouc. Dne
16. 11. 2015 obdržel Stavební úřad MMOl dvě vyjádření některých účastníků řízení ze dne
15. 11. 2015 k podkladům rozhodnutí a způsobu jejich zjištění. Dne 29. 3. 2016 přikročil
Stavební úřad MMOl k vydání rozhodnutí ve věci, kterým předmětnou stavbu dodatečně
povolil.
Na základě provedených zjištění a jejich porovnání se zákonnou úpravou, která se na
jejich řešení vztahuje, nemůže odvolací správní orgán než konstatovat, že prvoinstanční
stavební úřad postupoval při vydávání rozhodnutí, kterým dodatečně povolil předmětnou
stavbu, v souladu s právními předpisy.
9/19
KUOK 78228/2016
Z ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že Stavební úřad zahájí řízení o
odstranění stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného
úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním. Pokud stavebník nebo
vlastník stavby požádá ve stanovené lhůtě o její dodatečné povolení, stavební úřad
přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. Jde-li o stavbu
vyžadující stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané k žádosti o stavební
povolení. Jde-li o stavbu vyžadující ohlášení, žadatel předloží podklady předepsané k
ohlášení. Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní rozhodnutí, žadatel předloží podklady
předepsané k žádosti o územní rozhodnutí. V řízení o dodatečném povolení stavby
stavební úřad postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115; ohledání na místě je
povinné. Účastníky řízení o dodatečném povolení stavby jsou osoby uvedené v § 109, a
pokud je v řízení posuzováno umístění stavby nebo změna oproti územnímu rozhodnutí,
rovněž osoby uvedené v § 85. Na uplatňování námitek účastníků řízení o dodatečném
povolení stavby se obdobně použijí ustanovení o uplatňování námitek v územním a
stavebním řízení.
Dle ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona lze stavbu prováděnou nebo provedenou bez
rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v
rozporu s ním dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže, že (a) není
umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s
územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s
územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území, (b) není
prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo
omezuje, (c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem
chráněným zvláštním právním předpisem.
Na základě provedených zjištění a jejich porovnání se zákonnou úpravou, která se na
jejich řešení vztahuje, nemůže odvolací správní orgán než konstatovat, že prvoinstanční
stavební úřad postupoval při vydávání napadeného rozhodnutí v souladu s právními
předpisy. Řízení o dodatečném povolení stavby bylo vedeno na základě podané žádosti,
která obsahovala potřebné náležitosti v rozsahu daném právními předpisy (zejména
stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy) a takto poskytovala dostatečný podklad
pro řádné posouzení stavby. Ze spisu vyplývá, že stavebník v řízení o dodatečném
povolení stavby prokázal, a Stavební úřad MMOl ověřil, soulad předmětné stavby
s požadavky, uvedenými ve výše citovaném ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona.
V průběhu řízení o dodatečném povolení stavby pak Stavební úřad MMOl postupoval
procesně v souladu se stavebním zákonem i správním řádem, zejména s ohledem na
základní zásady správního řízení.
Stavební úřad MMOl v posuzovaném řízení plně respektoval procesní práva účastníků
řízení, zejména když jim oznámil zahájení řízení, umožnil jim navrhovat důkazy a činit jiné
návrhy a před vydáním meritorního rozhodnutí jim dal možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí. Napadené rozhodnutí má náležitosti stanovené v ust. § 68 a násl. správního
řádu a bylo vydáno v souladu s ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona a rovněž s
vyhláškami provádějícími stavební zákon.
Stavební úřad MMOl se rovněž v posuzovaném řízení řádně zabýval všemi námitkami
uplatněnými účastníky v průběhu řízení a způsob jejich vypořádání přezkoumatelným
způsobem odůvodnil v odůvodnění meritorního rozhodnutí, přičemž proti způsobu jakým
tak učinil, nemá odvolací správní orgán výhrady. Odvolacím správním orgánem bylo
zjištěno, že Stavební úřad MMOl se ne zcela správně vypořádal s námitkou, týkající se
obavy z postupného navyšování kapacity krematoria z důvodu rostoucí poptávky
10/19
KUOK 78228/2016
(spalování zvířat z okolních měst). S tím souvisí též požadavek Ivany Dobrotové,
vznesený v průběhu ústního jednání, že by chtěla vědět, jaký je rádius svozu zvířat.
Stavební úřad MMOl v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že „Projektem
předpokládaná kapacita spálení je 600 zvířat ročně (9 tun živočišných tkání). Toto je také
předmětem dodatečného povolení. Změny oproti ověřené projektové dokumentaci
podléhají povolení stavebním úřadem.“. Odbor SR KÚOK musí konstatovat, že
předpokládaná kapacita, zmíněná ve výrokové části napadeného rozhodnutí, není
kapacitou maximální, kterou může být provozovna krematoria užívána. Předpokládanou
kapacitou je třeba rozumět kapacitu uvažovanou, vycházející z očekávaných potřeb
obyvatel, případně též potřeb provozovatele předmětné stavby. Nelze jí rozumět kapacitu
maximální, ke které lze předmětné krematorium provozovat. Z odborných posouzení a
vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, včetně závěru zjišťovacího řízení, vyplývá, že
posuzována byla maximální kapacita pece Volkan 300, tj. spálení 109,5 tuny vedlejších
produktů živočišného původu, přestože má být dle předpokladu stavebníka spáleno pouze
9 tun za rok. Dodatečným povolením je povoleno užívání předmětné stavby na její
maximální kapacitu. K určitým omezení kapacity zařízení však ještě může dojít v rámci
povolení provozu stacionárního zdroje, vydávaného orgánem ochrany ovzduší před jeho
uvedením do provozu. V souvislosti s rádiusem svozu zvířat do kremační pece nelze než
uvést, že okruh uživatelů předmětné stavby není nijak omezen. Stavební úřad MMOl ani
nebyl oprávněn okruh osob, které mohou využít služeb nabízených v předmětné stavbě,
jakkoli omezit.
K odvolacím námitkám, uvedeným ve společném odvolání ze dne 5. 4. 2016, které podali
účastníci řízení Monika Žáková, Robert Kunzfeld, Mgr. Jana Kunzfeldová, Štefan Gnip,
Jarmila Dostálová, Luděk Dostál, Hana Vůjtěchová, Marcela Bučkevičová, Petra Špičková
a Ludmila Fialová, se uvádí následující.
ad 1. K petici „NE zvířecímu krematoriu v Olomouci – Chválkovicích“ a jejímu obsahu se
odvolací správní orgán vyjádřil podrobně níže v bodě ad i. Magistrát města
Olomouce v rámci přenesené působnosti chrání především veřejné zájmy (k pojmu
veřejný zájem a jeho vztahu k zájmu účastníků řízení a stavebníka, viz bod ad I.).
Potřeby svých občanů statutární město Olomouc promítlo do územního plánu, který
vymezuje způsob využití jednotlivých území a stanoví regulativy využití území. O
skutečnosti, zda v daném území může být umístěn předmětný záměr, bylo
rozhodnuto již v rámci procesu územního plánování. Účastníci daného řízení si měli
svá práva střežit včas, tj. již v procesu pořizování a schvalování územně plánovací
dokumentace a snažit se zasadit o takový způsob využití území v okolí jejích
nemovitostí, který považují pro sebe za přijatelný. V daném případě byla stavba
umístěna v souladu s územním plánem
ad 2. Okruh uživatelů předmětné stavby není nijak omezen. Stavební úřad MMOl ani
nebyl oprávněn okruh osob, které mohou využít služeb nabízených v předmětné
stavbě, jakkoli omezit.
ad 3. Ze spisu vyplývá, že stavebník v řízení o dodatečném povolení stavby prokázal, a
Stavební úřad MMOl ověřil, soulad předmětné stavby s požadavky, uvedenými v
ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona. Předmětná stavba je v souladu s územním
plánem. Účinky předmětné stavby byly vyhodnoceny se závěrem, že záměr je v
souladu s požadavky na ochranu hodnot území a její provoz nesníží kvalitu
prostředí sousedních obytných ploch, nebude mít negativní vliv na krajinný ráz, na
veřejné zdraví z hlediska ovlivnění hlukových poměrů (včetně negativního vlivu
vibrací) a kvality ovzduší, neohrozí pohodu bydlení sousedních ploch, neohrozí
11/19
KUOK 78228/2016
jejich hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytném území.
ad 4. Tato námitka směřuje do závěru zjišťovacího řízení závěru zjišťovacího řízení
Odboru ŽPZ KÚOK č.j. KUOK 64648/2014 ze dne 7. 7. 2014, resp. do jeho
podkladu. Odbor ŽPZ KÚOK, jako příslušný dotčený orgán, k ní ve svém vyjádření
ze dne 28. 6. 2016, vyžádaném Odborem SR KÚOK v rámci odvolacího řízení,
uvedl, že „z rozptylové studie, která byla součástí oznámení záměru, vyplývá, že
imisní příspěvky z provozu pece v rámci výpočtové sítě dosahují nízkých hodnot.
Tato síť bodů zohledňovala i imisní příspěvek v místě ubytovny. Z hlediska
příspěvku k imisnímu limitu lze pokládat příspěvky za malé v některých případech
zanedbatelné a nelze předpokládat, že by realizací záměru došlo k výraznému
zhoršení situace v oblasti, či dokonce k překročení imisního limitu. Změna imisní
situace u obytné zástavby způsobená realizací záměru nebude zaznamenatelná
lidskými receptory a je i pod úrovní chyby běžných měřících přístrojů.“. Navíc se
poznamenává, že zákonnost závěru zjišťovacího řízení Odboru ŽPZ KÚOK ze dne
7. 7. 2014 byla k podnětu petičního výboru zastoupeného doc. RNDr. Mariánem
Halásem, Ph.D., posouzena Ministerstvem životního prostředí se závěrem, že
nebyly naplněny podmínky pro zahájení přezkumného řízení.
Pokud jde o způsob, jakým Stavební úřad MMOl vyřídil námitku Aleny Foralové,
uplatněnou v průběhu posuzovaného řízení, že 75 m od navrhovaného záměru se
nachází ubytovna, nelze než uvést, že postupu prvoinstančního stavebního úřadu
nelze nic vytknout. Námitka Aleny Foralové nesměřovala do podkladu závěru
zjišťovacího řízení. Stavební úřad MMOl postupoval správně, když si vyžádal
k námitce Aleny Foralové vyjádření KHS OK, zda ve světle této skutečnosti
setrvává na původním stanovisku. Tímto způsobem Stavební úřad MMOl dostál
požadavku přesného a úplného zjištění skutečného stavu věci. KHS OK následně
ve svém vyjádření č.j. KHSOC/24199/2015/OC/HOK ze dne 29. 10. 2015 uvedla, že
její závazné stanovisko č.j. KHSOC/26473/2014/OC/HOK ze dne 12. 11. 2014,
vydané v rámci řízení o dodatečném povolení daného záměru, zůstává i nadále
v platnosti. Pokud se odvolatelé domnívají, že takový postup Stavebního úřadu
MMOl byl nedostatečný, nelze než uvést, že existence ubytovny nemohla mít vliv
na způsob vypracování rozptylové studie, ani na její závěry (viz odstavec výše).
Vzhledem k tomu, že orgán ochrany ovzduší vychází při posuzování záměru
z rozptylové studie, nemohla mít existence ubytovny vliv ani na závěry závazného
stanoviska Odboru ŽPZ KÚOK (jako příslušného orgánu ochrany ovzduší) č.j.
KUOK 77247/2014 ze dne 22. 8. 2014, které bylo podkladem napadeného
rozhodnutí.
ad 5. Účinky předmětné stavby se Stavební úřad MMOl podrobně zabýval v napadeném
rozhodnutí, přičemž proti způsobu, jakým tak Stavební úřad MMOl učinil, nemá
odvolací správní orgán námitky. Odbor SR KÚOK připomíná závěr rozptylová
studie, vypracované Ing. Martinem Vraným v květnu 2014, která byla přílohou
žádosti o dodatečné povolení předmětné stavby, kde je uvedeno, že „Změna imisní
situace u obytné zástavby způsobená realizací záměru nebude zaznamenatelná
lidskými receptory a je i pod úrovní chyby běžných měřících přístrojů.“.
ad 6. Odbor SR KÚOK nemá proti způsobu vypořádání námitky Stavebním úřadem
MMOl výhrady. Stavební úřad MMOl skutečně nemůže nikdy vyloučit vznik situace,
kdy by předmětná stavba byla užívána v rozporu s kolaudačním souhlasem, resp.
dodatečným povolením, nebo v rozporu se sanitárním a provozním řádem, či
obecně, v rozporu s právními předpisy. Avšak právní předpisy na takové situace
12/19
KUOK 78228/2016
pamatují a dávají veřejné moci nástroje k tomu, aby byla zjednána náprava.
Odvolací správní orgán nemůže než znovu zopakovat, že stavebník v řízení o
dodatečném povolení stavby prokázal, a Stavební úřad MMOl ověřil, soulad
předmětné stavby s požadavky, uvedenými v ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona.
ad 7. K dodržování povolení sanitárního a provozního řádu viz předchozí bod ad 6.
K dýchání mrtvých zvířat viz bod ad 5.
ad 8. Viz bod ad 3, ke snížení ceny nemovitostí pak viz bod ad II.
ad 9. Viz bod ad 3. Stavební úřad MMOl posoudil daný záměr způsobem, který stanoví
právní předpisy, především stavební zákon. Již pouze navíc se k etickým
hodnotám, kterými se odvolatelé řídí, uvádí, že odvolací správní orgán nespatřuje
na spalování ostatků zvířat ze zájmových chovů, podobně jako na spalování
lidských ostatků, nic neetického, tj. nemorálního či nemravného.
K odvolacím námitkám, uvedeným ve společném odvolání ze dne 8. 4. 2016, které podali
účastníci řízení Mgr. Daniel Němec a Ing. Jana Němcová, se uvádí následující.
ad I.
Odvolatelé si ne zcela správně vyložili pojem veřejný zájem. Ochrana veřejného
zájmu je záležitostí příslušných orgánů státní správy, které do řízení formou svých
stanovisek tuto ochranu zájmů veřejnosti promítají. Výjimkou je z titulu ochrany
veřejného zájmu účastenství konkrétního subjektu založené zákonem, ovšem
pouze za účelem hájení těchto zájmů v řízení před správními orgány. Odvolatelům
náleželo v posuzovaném řízení postavení účastníků z důvodu možnosti přímého
dotčení jejich vlastnických práv. Od toho se odvíjí i rozsah veřejných subjektivních
práv odvolatelů, která mohla být vydáním napadeného rozhodnutí dotčena. Veřejná
subjektivní práva odvolatelů, stejně jako dalších účastníků řízení, byla
v napadeném rozhodnutí zohledněna, námitky odvolatelů pak byly vypořádány
v napadeném rozhodnutí. Vlastníku stavby, jejíž součástí je navrhovaný záměr,
nelze vyčítat, že realizuje své právo nakládat se svým majetkem podle svého
uvážení. Stavebník v posuzovaném řízení prokázal splnění zákonných požadavků
pro dodatečné povolení jeho záměru a Stavební úřad MMOl nemohl jinak, než
žádosti o dodatečné povolení záměru vyhovět.
Z důvodu, že žádosti stavebníka bylo vyhověno i přes nesouhlas více jak 500
obyvatel, kteří podepsali petici proti předmětnému záměru, dospěli odvolatelé
k závěru, že napadené rozhodnutí také neodpovídá okolnostem daného případu.
Odvolací správní orgán uvádí, že v požadavku, uvedeném v ust. § 2 odst. 4
správního řádu – aby přijaté řešení aby odpovídalo okolnostem daného případu, je
vyjádřena zásada individuálního posouzení každé věci, či nestranného a
objektivního postupu a z něj plynoucího rovného přístupu k jednotlivým případům.
Odbor SR KÚOK musí konstatovat, že z posuzovaného spisu nijak nevyplývá, že
by Stavební úřad MMOl postupoval v daném řízení nestranně a že by nezjistil
objektivně takový stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti. Rozhodnutí o
žádosti stavebníka, který prokázal splnění zákonem stanovených požadavků pro
možnost dodatečného povolení předmětné stavby, pak odpovídá legitimnímu
očekávání, že stavba, která byla předmětem žádosti, bude povolena.
ad II. Odbor SR KÚOK se ztotožňuje se způsobem, jakým se Stavební úřad MMOl
vypořádal s námitkou, týkající se snížení ceny nemovitostí odvolatelů. V obecné
rovině se nad rámec toho, co uvedl Stavební úřad MMOl v napadeném rozhodnutí,
uvádí, že otázka snížení hodnoty nemovitostí odvolatelů nemohla ovlivnit výsledek
13/19
KUOK 78228/2016
posouzení záměru stavebníka v řízení o jeho dodatečném povolení. O skutečnosti,
zda v daném území může být umístěn předmětný záměr, bylo totiž rozhodnuto již v
rámci procesu územního plánování. Pokud se odvolatelé domnívají, že může dojít
ke snížení hodnoty jejích nemovitostí předmětným záměrem, měli si svá práva
střežit včas, tj. již v procesu pořizování a schvalování územně plánovací
dokumentace a snažit se zasadit o takový způsob využití území v okolí jejich
nemovitostí, který považují pro sebe za přijatelný. V daném případě byla stavba
umístěna v souladu s územním plánem, a proto k otázce tvrzeného snížení hodnoty
nemovitostí odvolatelů nemohlo být přistupováno jinak. Jestliže odvolatelé uvádějí,
že kdyby předmětná stavba stála kilometr od jejich rodinného domu, pak by jim
nevadila, nelze než uvést, že řízení o dodatečném povolení stavby je řízením
návrhovým, vázaným zásadou dispozice, to znamená, že stavební úřad je vázán
obsahem žádosti a nemůže žadatele jakýmkoli způsobem nutit ke změně žádosti –
např. aby svůj záměr umístil jinde.
K odvolacím námitkám, uvedeným ve společném odvolání ze dne 6. 4. 2016, které podali
účastníci řízení Hana Vůjtěchová, Luděk Dostál, Robert Kunzfeld, Mgr. Jana Kunzfeldová,
Michal Špička, Marcela Bučkevičová, Štefan Gnip, Alena Foralová, Ing. Lenka Zdařilová,
Mgr. Libuše Zdařilová, Lenka Krsková, Ivona Drábková, Ludmila Fialová, Miroslav Fiala, a
doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. Ti, se uvádí následující.
ad a. a také ad b. a ad c. Odvolací námitky byla vypořádána v součinnosti s Odborem
ŽPZ KÚOK, který vydal závěr zjišťovacího řízení č.j. KUOK 64648/2014 ze dne
7. 7. 2014. Odbor ŽPZ KÚOK v přípise ze dne 28. 6. 2016 konstatoval, že
předmětný závěr zjišťovacího řízení byl vydán před účinností zákona č. 39/2015
Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tj. před datem
1. 4. 2015 a v této novele uvedené požadavky se na závěr zjišťovacího řízení ze
dne 7. 7. 2014 nevztahují.
Nadto Odbor ŽPZ uvedl, že dne 4. 6. 2014 zahájil zjišťovací řízení podle § 7 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), jehož
cílem bylo zjistit, zda záměr má významný vliv na životní prostředí a zda bude ve
smyslu tohoto zákona posuzován. Současně Odbor ŽPZ KÚOK zaslal dle ust. § 6
odst. 6 ZPV kopii oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným správním úřadům
(Krajský úřad Olomouckého kraje, Magistrát města Olomouce, Krajská hygienická
stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ČIŽP, Krajská veterinární správa
pro Olomoucký kraj) a dotčeným územním samosprávným celkům (statutární město
Olomouc, Olomoucký kraj) a dále zajistil zveřejnění informace o oznámení podle
§ 16 téhož zákona a na internetu. Informace o záměru byla zveřejněna na úřední
desce krajského úřadu dne 9. 6. 2014 a zároveň byla tato informace dne
11. 6. 2014 zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Olomouce. Oznámení
záměru bylo rovněž zveřejněno v informačním systému EIA. Termín pro vyjádření
se k záměru byl 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
krajského úřadu, tedy do 30. 6. 2014. Veřejnost tedy měla možnost se vyjádřit
k záměru v rámci zjišťovacího řízení, což neučinila.
ad b. viz ad a.
14/19
KUOK 78228/2016
ad c. viz ad a.
ad d. Ze spisu nevyplývá, že by nebyly dostatečně posouzeny vlivy předmětné stavby na
okolí. Jak už odvolací správní orgán uvedl výše, v daném případě bylo ověřeno, že
stavebník v daném řízení o dodatečném povolení stavby prokázal, a Stavební úřad
MMOl ověřil, soulad předmětné stavby s požadavky, uvedenými v ust. § 129 odst. 2
stavebního zákona. Odbor SR KÚOK má za to, že Stavební úřad MMOl
v posuzovaném řízení zjistil v souladu se zásadou materiální pravdy (§ 3 správního
řádu) takový stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti.
K námitce, že účinky daného záměru byly posouzeny jednostranně, se uvádí, že
v řízení o dodatečném povolení stavby leží důkazní břemeno prokázat splnění
podmínek uvedených v ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona na stavebníkovi, resp.
vlastníkovi stavby. Úkolem stavebního úřadu pak je ověřit, zda se tak stalo.
V takovém postupu, vyplývajícím ze zákona, nelze shledávat jednostrannost ani
nedostatečnost. Odvolatelé, jako účastníci, mohli v posuzovaném řízení uplatnit své
námitky a připomínky a na podporu svých tvrzení navrhovat a předkládat důkazy.
Stavební úřad MMOl umožnil odvolatelům hájit v daném řízení svá práva. Stavební
úřad MMOl dostatečným způsobem účastníky, tedy také odvolatele, poučil o jejich
procesních právech a umožnil jim hájit svá práva. Nebylo povinností Stavebního
úřadu MMOl odvolatele upozornit, aby dodali odborný posudek. Je totiž zcela
v dispozici účastníků, jaký důkaz na podporu svých tvrzení označí, nebo předloží.
Odvolatelé sami v průběhu řízení Stavebnímu úřadu MMOl předložili stanoviska
Ing. Jiřího Bezděka a společnosti TABO-CS spol. s r.o., která odvolatelé označují
za odborné posudky. Jak uvádí odvolací správní orgán na jiných místech tohoto
rozhodnutí, a Stavební úřad MMOl v napadeném rozhodnutí, pec Volkan 300 je
typový výrobek, který má certifikát kvality a dle předloženého prohlášení o shodě
splňuje požadavky nařízení Evropské unie a lze ho tak provozovat na území
Evropské unie. Jiný posudek k peci Volkan 300 již nebyl potřeba. Účinky daného
záměru na okolí, resp. jeho rušivé vlivy, pak byly posuzovány dotčenými orgány,
v rámci zjišťovacího řízení a ve výsledku pak v rámci posuzovaného řízení o
dodatečném povolení stavby.
ad e. Že by Stavební úřad MMOl v posuzovaném případě nepostupoval nestranně,
z posuzovaného spisu nevyplývá. To platí i v případě posuzování podkladů
meritorního rozhodnutí. Stavební úřad MMOl správně v napadeném rozhodnutí
konstatoval, že „nemá oprávněný důvod pochybovat o relevanci závazných
stanovisek dotčených orgánů ani odborného posudku či rozptylové studie,
zpracovaných osobou autorizovanou pro danou činnost“ a že „nemá žádné
relevantní podklady či informace, které by nasvědčovaly tomu, že přijaté závěry
nejsou správné nebo je jakkoliv vyvracely. Ostatně ani sami účastníci řízení do
řízení nepředložili žádné jiné oponentní odborné posudky, zpracované
autorizovanou osobou, které by se závěry výše citovaných podkladů polemizovali
nebo jejich správnost zpochybňovali.“. Účastníky řízení bylo v řízení předloženo
stanovisko společnosti TABO-CS spol. s r.o. ze dne 11. 6. 2015 a stanovisko Ing.
Jiřího Bezděka (ze spisu ani z veřejného rejstříku nevyplývá, že by byl oprávněn
jednat jménem společnosti P K I - Teplotechna Brno spol. s r.o.). Z obou stanovisek
vyplývá, že obě uvedené společnosti jsou výrobci kremačních pecí. Se závěrem
Stavebního úřadu MMOl, že se jedná o vyjádření konkurenční firmy, resp.
pracovníka konkurenční firmy a že z toho důvodu jejich obsah nepovažoval
Stavební úřad MMOl za nestranný, dostatečně věrohodný a objektivní důkaz, nelze
15/19
KUOK 78228/2016
než souhlasit. Relevantním podkladem pro vydání napadeného rozhodnutí byla,
stran možnosti umístění daného záměru, předložená dokumentace a stanoviska a
vyjádření dotčených orgánů. Stran technologického zařízení daného záměru –
spalovací pece na živočišné materiály Volkan 300, Stavební úřad MMOl správně
v napadeném rozhodnutí uvedl, že se jedná o typový výrobek, který má certifikát
kvality a dle předloženého prohlášení o shodě splňuje požadavky nařízení
Evropské unie a lze ho tedy na území Evropské unie provozovat. Námitka, týkající
se hypotetického postupu Stavebního úřadu MMOl v případě předložení oponentní
rozptylové studie, je ničím nepodložené tvrzení.
ad f.
Jedná se o ničím nepodloženou námitku a předjímání situace, která nenastala.
V obecné rovině se uvádí, že dle správního řádu, který upravuje postup orgánů
moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů,
právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy
(tedy správních orgánů), konkrétně ust. § 2 odst. 1, platí, že správní orgány
postupují v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními
smlouvami, které jsou součástí právního řádu (tzv. zásada legality).
K požadavku odvolatelů na zřízení, resp. obnovení, měřící stanice (pravděpodobně
myšlena stanice imisního monitoringu), se uvádí, že nesměřuje do předmětu
daného řízení.
ad g. Se způsobem, jakým se Stavební úřad MMOl vypořádal s touto námitkou, se
odvolací správní orgán ztotožňuje. Názor odvolatelů, že argumentace Stavebního
úřadu MMOl, že vznik dioxinů je technologií provozu vyloučen, není podložena,
neodpovídá obsahu odůvodnění napadeného rozhodnutí – viz jeho str. 22, třetí
odstavec shora.
Způsob vypořádání Stavebního úřadu MMOl s touto námitkou je jasný, srozumitelný
a přezkoumatelný. Odvolací správní orgán pouze jinými slovy uvádí že pro daný
stacionární zdroj znečištění ovzduší – krematorium, uvedený v příloze č. 2 k zákonu
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně ovzduší“), platí specifické emisní limity, uvedené v příloze č. 8, část II.,
bod 6.13 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 415/2012 Sb.“) a technická
podmínka provozu. Dále pro něj platí imisní limity, uvedené v příloze č. 1 k zákonu
o ochraně ovzduší. Jak v případě imisních, tak v případě emisních limitů platí, že
legislativou ochrany ovzduší nejsou stanoveny pro dioxiny a furany (PCDD a
PCDF) limity. Z toho důvodu nebyly dioxiny ani sledovány v rozptylové studii.
K námitce, týkající se teploty spalování a vzniku dioxinů, se uvádí, že pro kadaver,
který obsahuje organické sloučeniny chloru v množství bezpochyby menším jak
1 % (neboť by nebyl schopen života), postačuje minimální teplota spalování 850° C,
zaručující termicko oxidační destrukci dioxinů. Uvedenému odpovídá technická
podmínka provozu pro krematoria v bodě 6. 13, části II, přílohy č. 8 k vyhlášce
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 415/2012 Sb.“). Za relevantní lze rovněž považovat
odkaz na technickou podmínku provozu pro spalovny odpadu, uvedenou v příloze
č. 4, části II, bodě 2, písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.
ad h. Námitkou účinků předmětné stavby na okolí z hlediska dopravní zátěže se
16/19
KUOK 78228/2016
vyčerpávajícím způsobem zabýval již Stavební úřad MMOl v napadeném
rozhodnutí. Odvolací správní orgán nemá k argumentaci Stavebního úřadu MMOl
výhrady. K požadavku odvolatelů, že by chtěli vědět, „co všechno se ve dvoře ZOT
Břeclav vyrábí a s čím se tam pracuje“, se uvádí, že nesměřuje do řízení o
dodatečném povolení předmětné stavby.
ad i.
V posuzovaném řízení nebylo zjištěno, že by předmětná stavba ohrožovala zdraví,
natož životy osob. Existence petice „NE zvířecímu krematoriu v Olomouci –
Chválkovicích“ nemohla mít vliv na výsledek posuzovaného řízení. V řízení o
dodatečném povolení stavby se sleduje splnění požadavků, uvedených ve
stavebním zákoně. Vyhovění petici mezi zákonnými požadavky není. Vzhledem
k tomu, že někteří účastníci řízení uplatnili v posuzovaném řízení námitky v rozsahu
obsahu uvedené petice, byly Stavebním úřadem MMOl vypořádány rovněž
požadavky v petici uvedené.
ad j.
Zahájení realizace dané stavby bez příslušného povolení stavebního úřadu bylo
důvodem pro zahájení řízení o jejím odstranění, v rámci kterého pak stavebník
podal žádost o dodatečné povolení stavby. O vedení řízení byly, v souladu
s právními předpisy, informováni všichni známí účastníci řízení. Stavebníkovi nelze
vyčítat, že si pořídil vyjádření dotčených orgánů k danému záměru, neboť měl
zájem na jeho dodatečném povolení. Nebylo jeho povinností o těchto svých krocích
informovat odvolatele. Souhlas či nesouhlas obyvatel nemůže mít vliv na výkon
vlastnického práva. Stejně jako v případě stavebního úřadu platí, že správní orgány
posuzují záměr v rozsahu svých kompetencí, vymezených právními předpisy.
Připomíná se, že dle odst. 1 Čl. 2 hlavy první ústavního zákona č. 23/1991 Sb.,
kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon
Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Listina“), lze státní moc lze uplatňovat jen v
případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.
Dle odst. 2 Čl. 2 hlavy první pak platí, že každý může činit, co není zákonem
zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. S námitkou existence
ubytovny se Stavební úřad MMOl vypořádal v napadeném rozhodnutí. Způsob,
jakým tak Stavební úřad MMOl učinil, posoudil odvolací správní orgán výše v tomto
rozhodnutí.
ad k. Odvolací správní orgán nemůže než zopakovat, že řízení o dodatečném povolení
stavby je řízením návrhovým, vázaným zásadou dispozice, to znamená, že
stavební úřad je vázán obsahem žádosti a nemůže žadatele jakýmkoli způsobem
nutit ke změně žádosti – např. aby svůj záměr umístil jinde.
ad m. K dodatečnému povolení předmětné stavby je věcně a místně příslušný Stavební
úřad MMOl. V posuzovaném řízení bylo prokázáno, že předmětná stavba neohrozí
životy ani zdraví obyvatel. Existence Jantarové stezky a dětského hřiště na tuto
skutečnost nemá vliv. K námitce snížení tržní ceny nemovitosti viz bod ad I. výše.
Na základě výše uvedených zjištění a jejich porovnáním se zákonnou úpravou, která se na
jejich řešení vztahuje, nemůže odvolací správní orgán než konstatovat, že posuzované
rozhodnutí Stavebního úřadu MMOl bylo vydáno v souladu s právními předpisy a že
podaná řádná odvolání nejsou důvodná. Odvolací správní orgán Odbor SR KÚOK proto
rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno, odvolání zamítnul a napadené rozhodnutí potvrdil.
17/19
KUOK 78228/2016
K nepřípustným odvoláním MUDr. Miroslava Kunzfelda a Petry Kunzfeldové se uvádí, že
je Odbor SR KÚOK musel v souladu s ust. § 92 odst. 1 správního řádu zamítnout.
Odvolací správní orgán nebude již následně přezkoumávat, zda nejsou dány předpoklady
pro přezkoumání napadeného rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo
pro vydání nového rozhodnutí. Uvedené možnosti nebylo třeba zvažovat vzhledem k faktu,
že předmětné rozhodnutí Stavebního úřadu MMOl bylo posuzováno v rámci řádného
odvolání meritorně postupem podle ust. § 89 odst. 2 správního řádu, resp. proto, že
přezkumné řízení, obnovu řízení a vydání nového rozhodnutí přichází v úvahu pouze
v případě pravomocných rozhodnutí a takovým předmětné rozhodnutí Stavebního úřadu
MMOl ze dne 24. 3. 2016 není.
Poučení účastníků
Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se dle § 91 odst. 1 správního řádu nelze
dále odvolat.
Účastníci řízení uvedení v ust. § 27 odst. 1 správního řádu, jimž se rozhodnutí doručuje
jednotlivě do vlastních rukou (dle § 144 odst. 6 správního řádu):
1.
Mgr. Jiří Kamený, Moravská 46/762, 783 71 Olomouc
Účastníci řízení uvedení v ust. § 27 odst. 2 správního řádu, jimž se rozhodnutí doručuje
veřejnou vyhláškou (dle § 144 odst. 6 správního řádu): vlastníci sousedních pozemků a
staveb + věcná břemena k sousedním pozemkům (účastníci řízení podle § 109 písm. e)
a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných
v katastru nemovitostí)
pozemky parc. č. st. 1125, st. 487, st. 488, st. 436, st. 359, st. 336, st. 974, st. 1103, st.
1240/1, st. 1240/2, st. 749, st. 397, st. 361, st. 1260, st. 368, st. 396, st. 1127, st. 1126, st.
1264, st. 1157, st. 626, st. 627, st. 625, st. 624, st. 630, st. 629, st. 634, st. 635, st. 631, st.
632, st. 743, st. 679, st. 633, st. 377, st. 680, st. 701, st. 1151, st. 923, st. 911, st. 699, st.
929, st. 992, st. 695, st. 698/1, st. 697, st. 696/1, st. 698/2, st. 694, st. 999, st. 692, st. 682,
st. 644, st. 971/1, st. 1152, st. 643, st. 728, st. 985, st. 693, st. 707, st. 637, st. 640, st.
1228, st. 639, st. 638, st. 1229/1, st. 1257, st. 1256/2, st. 1256/1, st. 681, st. 702, st. 733,
st. 734, st. 735, st. 703, st. 705, st. 706, 783/4, 629/42, 629/3, 629/4, 629/7, 641/3, 642/1,
642/5, 641/4, 647/2, 648/3, 654/7, 655/4, 655/3, 654/6, 654/5, 655/2, 648/4, 654/4, 655/1,
642/3, 656/1, 656/3, 661/4, 661/15, 661/16, 661/10, 647/1, 648/10, 670/6, 670/7, 670/8,
670/9, 680/4, 679/1, 661/18, 661/8, 661/5, 667/2, 662/1, 661/2, 661/3, 662/2, 656/4, 655/5,
654/3, 648/2, 783/14, 783/15, 1458/27, 1458/25, 686/3, 670/10, 670/2, 701/7, 701/8,
701/2, 701/6, 693/6, 771/1, 771/3, 771/4, 771/5, 771/2, 725/1, 539/3, 693/3, 545/1, 545/9,
545/6, 545/12, 545/7, 545/16, 545/11, 545/3, 545/10, 557/9, 557/7, 557/5, 557/8, 557/2,
557/13, 557/15, 539/37, 557/16, 557/14, 2013, 539/36, 539/2, 2012, 539/4, 1458/12,
539/3, 539/6, 782/14, 1458/8, 782/15, 1458/11, 1458/26, 539/14, 539/13, 539/22, 539/23,
545/15, 1458/10, 1458/1, 629/1, 648/1, vše k.ú. Chválkovice,
budovy bez č.p./č.e., část obce Chválkovice, obec Olomouc, na pozemcích parc. č. st.
633, st. 974, st. 1103, st. 1240/1, st. 749, st. 1157, st. 627, st. 625, st. 634, st. 635, st. 632,
st. 743, st. 679, st. 633, st. 680, st. 701, st. 1151, st. 923, st. 911, st. 929, st. 992, st.
698/1, st. 697, st. 698/2, st. 694, st. 682, st. 644, st. 971/1, st. 1152, st. 728, st. 985, st.
693, st. 707, st. 640, st. 1228, st. 639, st. 638, st. 1229/1, st. 1257, st. 1256/2, st. 1256/1,
18/19
KUOK 78228/2016
st. 681, st. 733, st. 734, st. 735, st. 703, st. 705, st. 706, st. 999/6, st. 999/7, st. 999/8, st.
999/10, st. 999/11 vše k.ú. Chválkovice a
budovy č.p. 593, 383, 379, 378, 299, 285, 651, 343, 294, 662, 317, 338, 638, 598, 666,
498, 539, 530, 529, 531, 342, 657, 542, 594, 615, 459, 456, 526, část obce Chválkovice,
obec Olomouc, vše k.ú. Chválkovice.
Doručení veřejnou vyhláškou se provede vyvěšením rozhodnutí na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce
Krajského úřadu Olomouckého kraje se rozhodnutí považuje za doručené. Pro informaci,
se rozhodnutí vyvěsí též na úřední desce Magistrátu města Olomouce.
Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz elektronické
úřední desky na internetových stránkách Olomouckého kraje: http://www.kr-olomoucky.cz
a statutárního města Olomouce http://www.olomouc.eu).
Otisk úředního razítka
Ing. Bc. Hana Mazurová
vedoucí oddělení stavebního řádu
a památkové péče
Dále obdrží:
2.
3.
4.
Krajský úřad Olomouckého kraje, Kancelář ředitele (úřední deska), Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc (s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední
desce na dobu nejméně 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový
přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením údajů o jeho vyvěšení a sejmutí)
Magistrát města Olomouce, úřední deska, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
(s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce na dobu
nejméně 15 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté
navrácení zpět s vyznačením údajů o jeho vyvěšení a sejmutí)
Ad/a., 330 V/5
Vyvěšeno dne:
Razítko a podpis:
Sejmuto dne:
Razítko a podpis:
19/19

Podobné dokumenty