Plný síly - Model Group

Komentáře

Transkript

Plný síly - Model Group
1/2011
Nr. 72 – 1. Quartal
2009
Plný síly
STROM JAKO ZDROJ SÍLY
Osmdesátiletý samostatně stojící buk červený:
je 25 m vysoký
má průměr 15 m
pokrývá plochu 160 m2
má vnitřní objem 2 700 m3
má 800 000 listů s celkovou plochou 1 600 m2
spotřebuje za hodinu 2,352 kg oxidu uhličitého, 0,96 kg vody a 25 435 kilojoulů
vyprodukuje za hodinu 1,6 kg glukózy a 1,712 kg kyslíku - dost pro deset lidí
obsahuje 15 m3 dřeva se suchou hmotností 12 000 kg, z čehož polovinu tvoří
uhlík
Mimochodem: tento buk červený stojí v zahradě Model Holding AG ve Weinfeldenu.
03
04–05
06–07
08
09
10–11
12–13
14–15
16 - 17
18–20
21
22
23
Úvodník
Skupina Model v roce 2010
Výrobní a prodejní síť skupiny Model
Organizace
Iniciativa Model Top
Impulsy ve skupině Model
Aarepapier a Thurpapier
Obaly na cukrovinky
Luxusní obaly pro košer destiláty
Produkty a inovace
Ocenění
Obaly na kosmetiku
Svět Model 2010
úvodník
vážený čtenáři
Na spojení „právnická osoba“ je něco skvělého. V
určitou chvíli si právníci, kteří psali firemní právo, museli
uvědomit, že fyzické osoby a společnosti jsou si v mnoha
ohledech silně podobné a společnosti lze proto považovat
za právnické osoby. Obě osoby jsou úzce spojeny svou
schopností vstupovat v právní vztahy a plnit povinnosti.
Německý výraz pro osobu „Person“ pochází z
latinského slovesa personare, jehož význam je doslova
„znít skrz“. Co konkrétně slyšíme znít, pak záleží na
myšlenkách a činech daného jedince - v nejlepším
případě slyšíme krásnou melodii, kterou rozehrává jasné
myšlení a prospěšné jednání, a v nejhorším případě je to
pak jen nesmyslná změť zvuků a halasné, neefektivní či
dokonce škodlivé jednání. Také právnické osoby mohou
být zdroji velice rozličných zvuků a melodií a jejich povaha
je určována lidmi, kteří je utváří, jejich vytyčenými cíli a
loajalitou jejich vlastníků - humánní a chápavé nebo
anonymizované a nehumánní, které si vybírají daň na
ostatních.
Lidé coby fyzické osoby mohou na jednu stranu
stvořit další fyzickou osobu prostřednictvím
rozmnožování a na stranu druhou založit společnost a dát
tak vzniknout osobě právnické. Právnické osoby tak
rovněž představují populaci, která se mění v závislosti na
porodech a úmrtích neboli vyškrtnutí z obchodního
rejstříku. Loni bylo ve Švýcarsku z obchodního rejstříku
vyškrtnuto přes 25 000 právnických osob, většina z
důvodu nečinnosti, ale ve více než 4 000 případech bylo
příčinou nadměrné zadlužení. Naopak nových společností
do obchodního rejstříku přibylo přes 37 000. Populace
právnických osob, jinak řečeno nově založených firem, se
tudíž rozrostla o 12 000. Právnické osoby tedy mohou
zemřít dvojím způsobem, konkrétně to jsou „nečinnost“
a „nadměrné zadlužení“, zatímco fyzické osoby umírají
pouze fyzickou smrtí. Ony dva způsoby, kterými umírají
právnické osoby, jsou vysoce efektivní, ba co víc spravedlivé. Můžeme proto dojít k závěru, že obdobně
také osoby fyzické by měly umírat i druhým způsobem v
důsledku toho, co bych zde nazval „myšlenkovou
nečinností“. Úbytky a přírůstky v populaci právnických
osob zajišťují její obnovu, adaptaci a životní sílu. Zabránění
úmrtí některé osoby může mít zhoubné následky. Vždy
lze nalézt důvody pro to, aby se strádající právnická osoba
udržovala při životě - strach ze smrti jako pravý motiv
může vyústit v protažený a nákladný proces umírání podobnosti se skonem fyzických osob zde již nejsou
náhodné.
Právnické osoby se zodpovídají prostřednictvím
účetnictví a finančních výkazů a musí podávat zprávy o
ekonomických důsledcích svých činností a prokázat tak,
že jsou schopny retrospekce, objektivity a sebereflexe.
Skutečnost, že fyzické osoby si účetnictví vést nemusí, je
především ochranné opatření, ale rovněž připomínka, že v
praxi si svou bilanci každý nosíme stále s sebou.
Každopádně je pro jedince blahodárné a pro společnost
prospěšné, když fyzické osoby během svého vývoje a
sebezdokonalování dokážou vybudovat kapitál.
V průběhu života je tedy právnická osoba zpravidla
zdrojem prosperity a v mnoha ohledech také vzorem pro
osoby fyzické. Je tedy s podivem, že ve švýcarském
kantonu Thurgau jsou právnické osoby nuceny patřit k
církvi, jinými slovy nemají právo církev opustit - právo,
které si již dávno zasloužily vzhledem k jejich mnoha
povinnostem a přednostem.
S přátelským pozdravem
Daniel Model
02–03
model box
skupina model v roce 2010
Posíleni vstříc obnově
zaznamenaných navzdory soudobému trendu
v roce 2009. Zvláště pak Model Kramp
GmbH, pobočka v německém Hanau, kde byl
v dubnu 2010 spuštěn nový závod, docílila
značného zvýšení prodeje luxusních obalů.
Vzrostla rovněž poptávka po kašírovaných
skládačkách s ofsetovým potiskem. V České
republice byla v této oblasti zvýšena výroba,
aby bylo vyhověno požadavkům několika
velkých zákazníků, a v létě 2010 byl v závodě
v polském Czosnowě spuštěn kašírovací stroj
převezený ze švýcarského Flamattu.
Naše dvě papírny Aarepapier AG a
Thurpapier Model AG zvýšily meziročně
výrobu papíru o 2,5 % na celkových 283 000
tun. Chystané kapitálové investice jim v
nadcházejících letech umožní růst ještě
rychleji.
Skupina Model posílila během ekonomické
obnovy v průběhu roku 2010. Ve srovnání s
rokem 2009, rokem recese, díky rostoucím
cenám vzrostl prodej o 9,3 % napříč všemi
produktovými segmenty, na nichž se
odrazila zvýšená poptávka a vyšší ceny
surovin. Naše výsledky by byly ještě
pozitivnější nebýt slabého kurzu eura vůči
švýcarskému franku.
Vzrůst objemu ve všech oblastech
podnikání
Výroba vlnité lepenky vzrostla o 6,8 % a
opět výrazně přesáhla 600 milionů m2.
Zatímco růst objemu ve Švýcarsku,
MODEL BOX
04–05
Rakousku, České republice, Polsku a Chorvatsku přesáhl 5 %, ve Francii, Německu,
Slovensku, Maďarsku a Slovinsku zaznamenal
export podprůměrný vývoj. Ceny papíru,
které začaly vzrůstat na podzim roku 2009,
prudce rostly i v roce 2010. Tento vývoj se
odrazil na cenách obalů až s jistým zpožděním, a to nikoli v plné míře. Naše obchodní
marže tedy zůstaly v průběhu minulého roku
pod značným tlakem a nemohly být plně
vykompenzovány provozními zlepšeními.
S objemem produkce 26 800 tun (+7,5 %)
vykázala naše výroba skládaček uspokojivý
prodej i růst produkce, který těžil ze zisků
Ve vykazovaném roce jsme pozorně
sledovali náš peněžní tok. Díky přísnému
řízení dluhů jsme dosáhli zlepšení struktury
pohledávek a většinou se tak vyhnuli jejich
odepisování. Největší problémy s inkasováním pohledávek jsme zaznamenali v Chorvatsku kvůli tamějšímu systému kompenzace
pohledávek, který motivuje k oddalování
placení účtů.
V roce 2010 dosáhly kapitálové výdaje
skupiny Model 63 milionů švýcarských
franků, tedy téměř 1,2 miliardy korun. Nejvíce
investic putovalo do nového závodu Model
Kramp GmbH, kde byl rovněž nainstalován
nový tiskařský stroj. Produktivita pobočky
Model AG ve Weinfeldenu se zvýšila díky
novému stroji Mid-line, který automaticky
zastavuje na okrajích. Modernizační
a rozšiřovací projekty byly realizovány
i v dalších závodech.
na SAP zamýšlíme zjednodušit a zlepšit
nejen interní procesy, ale také spolupráci
s našimi zákazníky a dodavateli.
V roce 2010 přesáhl počet zaměstnanců
skupiny Model poprvé hranici tří tisíc (konkrétně 3002), což je o 86 položek na výplatní
listině více než v předchozím roce.
Kromě kapitálových výdajů na technická
vylepšení jsme svou pozornost zaměřili také
na posilování skupiny Model v oblasti lidských
zdrojů:
Výhled do budoucna
Model Top tým představený v loňském
dubnovém vydání Model Boxu realizuje
iniciativu Model Top, díky níž dosáhneme
vrcholu kvality, efektivity a produktivity ve
všech oblastech.
Za tímto účelem jsme rovněž přijali pět
zkušených odborníků na IT. Důsledným
přechodem všech závodů skupiny Model
Nový rok začal dobře a odráží se na něm
opět posilující ekonomika našich cílových
trhů. Skokový vzrůst ceny papíru na výrobu
vlnité lepenky v důsledku zvýšených nákladů
na sběrový papír, škrob a energie povede k
dalšímu zvyšování cen v obalovém průmyslu.
Skupina Model naplánovala na rok 2011
kapitálové výdaje ve výši 80 milionů švýcarských franků (1,5 miliardy korun). Největší
investicí bude modernizace závodu ve
švýcarském Niedergösgenu. Velké množství
prostředků bude investováno rovněž do řady
tiskáren a lepicích strojů.
skupina model v číslech
2010
2009
Konsolidovaný výnos z prodeje v mil. CHF
639.5
585.2
63.2
73.7
Investice do HIM, software a akvizice společností v mil. CHF (brutto)
Výroba vlnité lepenky v mil. m
2
Kašírované obaly z vlnité lepenky v mil. m
Obaly z hladké lepenky v tunách
Výroba surového papíru pro VL v tunách
Průměrný počet zaměstnanců
2
Vážení obchodní partneři, jako švýcarská
průmyslová společnost nechceme pouze
přestát utrpení spojené s existencí na trhu v
malé zemi s tvrdou měnou, ale zároveň jej
využít ke svému růstu.
Chceme Vám poděkovat, že v těchto
ekonomicky těžkých časech, kdy se v mnoha
průmyslových odvětvích skutečně oddělilo
zrno od plev, jste nám zůstali věrni, popřípadě
si nás poprvé vybrali za svého dodavatele. I do
budoucna budeme ze všech sil usilovat o to,
abychom byli co možná nejspolehlivějším
partnerem.
Elisabeth Model
CEO Západní Evropa
Walo Hinterberger
CEO Střední
a Jihovýchodní
Evropa
Obrat y 2010 v procentech z obratu
celé skupiny, podle zemí
Švýcarsko
Česko/Slovensko
619
579
32.8
31.9
26,800
24,900
282,900
276,000
3002
2916
Polsko
Německo
Francie
Rakousko
Chorvatsko
Ostatní
naše v ýrobní a prodejní síť – modelgroup.com
Šv ýcarsko
Model Holding AG
Industriestrasse 33
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 76 21
Fax+41 71 626 76 22
[email protected]
Model Management AG
Industriestrasse 33
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 76 21
Fax+41 71 626 76 22
info.mgt @modelgroup.com
Model AG ● ■ ★1 ★2 ★3 ★4
Industriestrasse 30
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 71 11
Fax+41 71 626 17 30
[email protected]
Model Emballages SA ● ★1
Route du Devin 3
Case postale 262
CH-1510 Moudon
Tel.+41 21 905 85 00
Fax+41 21 905 85 01
[email protected]
Model PrimePac AG ▲ ★1 ★3 ★4
Auenstrasse 5
CH-9434 Au (SG)
Tel.+41 71 747 91 91
Fax+41 71 747 91 00
[email protected]
Model PrimePac SA ✚
Route de Neuchâtel 8
Case postale
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
Tel.+41 21 731 93 19
Fax +41 21 731 93 10
[email protected]
MODEL BOX
06–07
Thurpapier ◆ ★1 ★2 ★4 ★5
Model AG
Industriestrasse 30
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 77 77
Fax+41 71 626 77 88
info.tpw @modelgroup.com
Aarepapier AG ◆ ★1 ★2 ★4
Langackerstrasse 2
CH-5013 Niedergösgen
Tel.+41 62 858 51 51
Fax+41 62 858 54 77
[email protected]
Inoflex AG ❖ ★1
Industriestrasse 30
CH-8570 Weinfelden
Tel.+41 71 626 77 66
Fax+41 71 626 77 67
[email protected]
www.inoflex.ch
německo
Model Kramp GmbH ▲ ★1 ★4
Otto-Hahn-Strasse 41
D-63456 Hanau (Steinheim)
Tel.+49 6181 6750 0
Fax+49 6181 6750 267
[email protected]
Model AG ✚
Prodejní kancelář Německo
Karlstrasse 47–49
D-78054 Villingen–Schwenningen
Tel.+49 7720 997 530
Fax+49 7720 941 730
[email protected]
Česká republika
Model Obaly a. s. ● ▲ ■ ★1 ★2 ★3
Těšínská 2675/102
CZ-746 01 Opava
Tel.+420 553 686 111
Fax+420 553 686 600
[email protected]
Model Obaly a. s. ▲ ★1 ★3
I. Herrmanna 363
CZ-543 71 Hostinné
Tel.+420 499 500 111
Fax+420 499 500 274
[email protected]
Model Obaly a. s. ● ▲ ■ ★1 ★2 ★4
K Hoře 1572
CZ-676 01 Moravské Budějovice
Tel.+420 568 409 611
Fax+420 568 420 254
[email protected]
Model Obaly a. s. ● ★1 ★2 ★3 ★4
K Letišti 2219
CZ-288 02 Nymburk
Tel.+420 325 544 111
Fax+420 325 514 845
[email protected]
Polsko
Model Opakowania
Sp. z o. o. ● ★1
ul. Szwajcarska 1
PL-23-400 Biłgoraj
Tel.+48 84 686 91 00
Fax+48 84 686 92 00
[email protected]
Model Opakowania
Sp. z o. o. ● ■ ★1
ul. Duńska 1
PL-05-152 Czosnów/Warsaw
Tel.+48 22 767 30 00 -1
Fax+48 22 767 30 03
info.mtw @model.pl
Model Kramp GmbH ✚
Prodejní kancelář Consulting HB
Emilianow 4
PL-62840 Kozminek
Tel.+48 69 256 50 35
[email protected]
Slovensko
Model Obaly s. r. o. ✚
E. B. Lukáča 2
SK-036 01 Martin
Tel.+421 434 248 684
Fax+421 434 301 181
[email protected]
chorvatsko
Model Pakiranja d. d. ● ★1
Kanalski put b.b.
P.P. 183
HR-10002 Zagreb
Tel.+385 1 240 96 19
Fax+385 1 2404 534
[email protected]
UKRAjiNa
Model Pak Sp. z o. o. ✚
Prodejní kancelář firmy
Model Opakowania Sp. z o.o.
Vul. Gorodocka 367, office 215
UA-79040 Lviv
Tel.+380 322 95-36-76
Fax+380 322 95-36-73
[email protected]
Francie
Model Kramp GmbH ✚
Prodejní kancelář Francie
18, Rue Mathilde Girault
F-92300 Levallois Perret
Tel.+33 147 57 93 13
Fax+33 147 58 61 83
frederic.cieutat @modelgroup.com
Polsko
Německo
Ukrajina
●
▲
■
◆
✱
✚
❖
✤
vlnitá lepenka
hladká lepenka
kašírované obaly
papír
Pack Shop
prodejní kancelář
výsekové nástroje
copacking
Česká republika
Francie
★1 ISO 9001:2008
★2 ISO 14001
★3 BRC/IoP Verze 3
★4 FSC
★5 OHSAS 18001
Rakousko
Švýcarsko
Chorvatsko
naše Pack ShoPy - Packshop.com
Šv ýcarsko
Pack Shop Weinfelden ✱
Model AG
Industriestrasse 30
CH-8570 Weinfelden
Tel.0842 626 626
Fax0842 727 727
[email protected]
Pack Shop Flamatt ✱
Model AG
Bernstrasse 36
CH-3175 Flamatt
Tel.0842 626 626
Fax0842 727 727
[email protected]
Pack Shop Genève ✱
Pack Shop Romandie SA
124, Chemin du Pont-du Centenaire
CH-1228 Plan-les-Ouates
Tel.0842 626 626
Fax0842 727 727
[email protected]
Pack Shop Lausanne ✱
Pack Shop Romandie SA
Route de Neuchâtel 8
Case postale
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
Tel.0842 626 626
Fax0842 727 727
[email protected]
rakousko
česká republika
Slovensko
Pack Shop Opava ✱ ★1 ★2 ★4
Nádražní okruh 23
CZ-746 01 Opava
Tel.+420 553 622 751
Fax+420 553 622 151
[email protected]
Pack Shop Bratislava ✱
Vajnorská ul. 108
SK-831 04 Bratislava
Tel.+421 220 422 582-3
Fax+421 244 643 021
[email protected]
Pack Shop Praha ✱ ★1 ★2
Bečovská 1279/15
CZ-10400 Praha 10 – Uhříněves
Tel.+420 272 705 926
Fax+420 274 877 253
[email protected]
Pack Shop Linz GmbH ✱
Winetzhammerstrasse 7
Postfach 552
A-4021 Linz
Order hotline 0800 22 10 08
Fax+43 732 386 040
packshop.linz @packshop.com
chorvatsko
Pack Shop Zagreb ✱
Kanalski put b.b.
P.P. 183
HR-10002 Zagreb
Tel.+385 1 240 96 38
Tel.+385 1 240 96 39
Fax+385 1 240 96 26
[email protected]
✿1
✿2
Weinfelden ✱ ● ■ ◆ ❖
Opava ✱ ● ■ ▲ ✤
naše COPACKINGové
z ávody -
COPACKPLUS.COM
česká republika
Model Obaly a. s. ✤ ★4
Copack Plus
Těšínská 2675/102
CZ-746 01 Opava
Tel.+420 553 686 444
Fax+420 553 686 600
[email protected]
Copack Plus ✤
Kostomlátecká 171
CZ-288 02 Nymburk
Tel.+420 325 518 090
Fax+420 325 518 080
[email protected]
šv ýcarsko
Model AG
Copack Plus ✤
Langackerstrasse 2
CH-5013 Niedergösgen
Tel.+41 62 858 52 85
Fax+41 62 858 52 86
[email protected]
skupina MODEL v roce 2011
Organizace
správní rada
Model Holding AG
Dr. Daniel Model
prezident
Calvin Grieder
člen
Daniel J. Sauter
člen
vedení skupiny model
Dr. Daniel Model
CEO skupiny Model
Elisabeth Model
CEO region Západ
Dr. Walo Hinterberger
CEO region Central & Jihovýchod
Georg Wechsler
CFO skupiny Model
August Ghetta
COO skupiny Model
MODEL BOX
08–09
skupinové funkce
Luis Flores
Prodej
Stephan Schad
Papertrading
Beat Amberg
Controlling
Paul Kleger
Produktivita
iniciativa MODEL TOP
První kroky k implementaci
Ve vydání Model Boxu z dubna loňského
roku jsme informovali o spuštění iniciativy
Model Top. Nyní přinášíme informace o
prvních krocích k její implementaci napříč
skupinou Model.
Po dokončení auditové fáze se výkonné
vedení skupiny Model vydalo seznámit se s
výsledky aplikace filozofie Kaizen mimo jiné
ve výrobě léčiv v Boehringer Ingelheim a
administrativě Institutu Kaizen v Bad
Homburgu, což jsou držitelé řady ocenění
pro nejlepší společnosti v dané kategorii.
2011 úspěšně prošel auditem prováděným
Institutem Kaizen.
Poté, co byly moduly systému Model
Top vypracovány a následně schváleny
výkonným vedením skupiny Model, byl
zvolen pro zkušební implementaci iniciativy
Management Training Center v Ermatingenu
setkání stavbyvedoucích zodpovědných za
iniciativu. Tato akce byla primárně zaměřena
na prezentaci iniciativy Model Top, seznámení se s konkrétními úspěchy aplikace filozofie
Kaizen a schválení plánu implementace s
tříletým termínem pro její dokončení.
Další kroky v implementaci iniciativy v
našich 14 závodech jsou následující:
vybudování organizace Model Top
sepsání individuálních detailních informací
k iniciativě
implementace nástroje pro monitorování
cílů a průběhu jejich dosahování pro celou
skupinu Model
V prosinci loňského roku začal Model
Management AG ve své administrativě
implementovat metodu 5S a na konci ledna
Kromě těchto přípravných aktivit je v
nadcházejících týdnech v plánu informovat a
vyškolit zaměstnance všech závodů skupiny
Model tak, aby byly zajištěny co nejlepší
předpoklady pro implementační fázi iniciativy
Model Top, která bude spuštěna v druhém
čtvrtletí roku 2011.
Změna
postojů
Změna
metod
Změna
procesu
Zlepšení
výsledků
Změna
kultury
Nejlepší ve
své kategorii
Fáze 5
Ustanovení
systému
Fáze 6
Cena
za zlepšení
Výsledky
světové úrovně
Udo Reimer z Institutu Kaizen s členem týmu Model Top
Davidem Modelem během auditu v Model Management
AG ve Weinfeldenu.
Model Top v lednu roku 2011 závod Model
Kramp GmbH .
Na začátku února proběhlo ve Wolfsberg
Fáze 1
Představení
zásad
Fáze 2
Aktivní
semináře
Fáze 3
Struktura
a standardy
Fáze 4 Mapování
hodnotového
toku
impulsy ve skupině Model
Investice - procesy - optimalizace
Nová výrobní hala pro Model Obaly a.s. v Hostinném
Model Pakiranja d. d., Záhřeb, investoval do závodu na
Projekt byl spuštěn v červnu a zahrnoval výměnu
střechy, celé nosné konstrukce, základů a velké části
zásobovací sítě. Zároveň byla zrekonstruována také
podlaha. Renovace byla značně náročná nejen pro řízení
projektu, ale rovněž pro zaměstnance společnosti
Model, kteří ve své práci v závodu Model Obaly pokračovali i během probíhající modernizace. Nová výrobní
hala byla slavnostně otevřena 21. září za účasti stavitelského týmu a zákazníků.
výrobu vlnité lepenky. Stohovací zařízení bylo doplněno
o válečkový dopravník a paletizátor s cílem umožnit
automatickou dopravu a paletizaci stohů archů. Dále byl
ke stohovacímu zařízení u stroje Martin Midline přidán
poloautomatický paletizátor, který zvýšil jeho celkovou
výkonnost.
Nový stroj Masterflex v závodu Model Opakowania
Sp. z o. o., Biłgoraj
Obaly z vlnité lepenky mohou díky vícebarevnému
potisku efektivně zvyšovat hodnotu značek. Po nákupu
nového stroje MASTERFLEX-L 2.1 je nyní závod v
Biłgoraji schopen vyrábět produkty i s těmi nejnáročnějšími grafickými úpravami. Stroj Masterflex umí tisknout
v šesti barvách nebo v pěti barvách doplněných o lak.
Funkce REGISTRON umožňuje plně řízenou synchronizaci barev a zajišťuje tak tisk nejvyšší kvality. Závod
rovněž pořídil stroj MASTERCUT 2.1, který značně zvýšil
výkonnost výsekového oddělení. Stroj vysekává s
mimořádnou přesností a automaticky distribuuje
výrobky.
Kašírovací stroj Asitrade, Model Opakowania
Sp. z o. o., Czosnów
Nová kašírovací linka schopná vyrábět dvouvrstvou
lepenku byla nainstalována v modernizované výrobní
hale. Díky této investici může nyní společnost Model
nabízet svým zákazníkům široký sortiment kašírovaných
lepenkových obalů.
MODEL BOX
10 –11
Model Emballages SA, Moudon, zakoupil v roce 2010
novou varnu lepidla, která byla úspěšně nainstalována v
srpnu. Jednalo se o společnou investici se závody
Model AG ve Weinfeldenu a Model Opakowania Sp. z o.
o. v Biłgoraji, díky níž jsme byli schopni standardizovat
procesy a nahradit zastaralé vybavení z roku 1986. Tato
investice nám umožnila zvětšit výrobní kapacitu, zvýšit
kvalitu a stabilitu našich lepidel (teplotu, viskozitu, bod
tuhnutí) a tím také plochost a pevnost slepení naší vlnité
lepenky. Dalším zakoupeným strojem bylo zařízení pro
nový systém ořezávání, díky němuž je možné v našem
zvlňovacím stroji používat předtištěné role papíru, tzv.
preprint. Tento proces nám umožňuje nabízet výrobky s
vysokou přidanou hodnotou spočívající v tisku na lehké
papíry. Zároveň jsme díky němu schopni udržet si
konkurenceschopnost u velkých zakázek s vícebarevným
potiskem a doplnit sortiment nabízených produktů. Díky
instalaci další rilovací stanice na zvlňovacím stroji bylo
možné eliminovat prostoje a minimalizovat tak ztráty.
Vzhledem k omezení prodlev v chodu strojů a snížení
množství zohýbaných archů lepenky se rovněž zvýšila
naše produktivita.
Model Emballages SA dále zakoupil nový sešívací
stroj SMT jako náhradu za stroj Bahmüller z roku 1970.
Tato investice byla nezbytná pro dosažení výrazného
zlepšení výsekové kvality výrobků určených pro tento
druh stroje (vložky, pásky, atd.) díky výsekové technologii známé jako „razor cut“, kterou na našem zvlňovacím
stroji používáme od roku 2008. Nahrazením zastaralého
vybavení jsme tedy byli schopni zvýšit produktivitu
tohoto typu výrobku.
Model AG, Weinfelden uvedl 1. listopadu 2010 do
provozu in-line zvlňovací stroj poslední generace FFG
924 firmy Martin SA, která je členem skupiny Bobst.
Plně automatický stroj s tiskem ve vysoké kvalitě
umožňuje Modelu efektivní výrobu luxusních lepenkových obalů nejvyšší kvality s až čtyřbarevným potiskem
(včetně laku).
Kvalita – pásový podavač s plně podtlakovým
snímáním zajišťuje optimální přesnost. Díky dodatečným
sušákům mohou nové jednotky pro tisk ve vysokém
rozlišení zpracovávat potažené papíry. Dokonalý povrch
a tisk jsou zaručeny odsávačem výparů, který všechny
výpary filtruje a zpět do výrobní haly přivádí čistý vzduch
– pozitivní rovnováha tepla a energie. Výdejová a počítací
část stohuje obaly po požadovaných množstvích. Tento
modul s funkcí vylučování chybně slepených obalů nás
přivádí o krok blíže ideálu produkce bez defektů. Stohy
jsou navíc přepásány pomocí nejmodernějšího svazovacího stroje Mosca U-ATRI II. Nová technologie dokáže
svázat až 30 stohů za hodinu. Stohy jsou přepásány co
nejjemněji za použití osmimilimetrové pásky.
Efektivní proces – Díky různým modulům, jako je rotační
vysekávací stroj, slotr a zvláště pak páskovací stroj, je
toto zařízení schopné produkovat obaly velice efektivně,
obzvláště luxusní potištěné obaly a obaly s okraji
přelepenými páskou.
Projekt implementace a ekologická efektivita - díky
optimálnímu řízení ze strany našeho projektového týmu
a zúčastněných partnerů byl nový stroj nainstalován,
starý rozebrán a všechny stavební práce provedeny bez
jakéhokoli znatelného dopadu na naše zákazníky. To byla
pochopitelně naše nejvyšší priorita. Již v projektové fázi
byl přikládán velký význam dosažení co nejvyšší
energetické a tím také ekologické efektivity. Odsávaný
vzduch je filtrován a po vyčištění přiváděn zpět do
výrobní haly. Energie pro sušicí modul ve formě nízkotlaké páry je recyklovaný vedlejší produkt výroby
vlnité lepenky. Všude, kde je to možné, je navíc využíván
energeticky úsporný frekvenčně řízený pohon.
A arepapier a Thurpapier
Kvalita zpracování
a logistika
Při zpracování a spotřebě papíru, vlnité a hladké
lepenky vzniká odpad. Většina tohoto odpadu je
shromážděna a navrácena do výrobního procesu
lepenky jako recyklovatelná surovina. V roce 2009
dosáhlo množství odpadového papíru shromážděného
ve Švýcarsku z výrobních společností, průmyslových
závodů a domácností 1 316 888 tun, což odpovídá 88
procentům celkové spotřeby.
Recyklace papíru a lepenky dává smysl nejen z
ekologického, ale i ekonomického hlediska. Kdyby nebyl
odpadový papír recyklován, byly by zapotřebí další
spalovny, což by vedlo ke zvýšení emisí a nákladů na
spalování.
Ve srovnání s výrobou nového papíru z čerstvé
celulózy šetří použití sběrového papíru značné množství
vody a energie. Zároveň podporuje udržitelné lesní
hospodářství a pomáhá tak zachovat přírodní zdroje.
Ono obrovské množství odpadového papíru, které
vyprodukuje výrobní průmysl, obchodní společnosti a
soukromé domácnosti každý den, je nutné sbírat a
recyklovat. Skupina Model již léta významně podporuje
nezbytnou logistiku spojenou s recyklací papíru.
Logistice recyklace odpadového papíru je věnována
značná pozornost ve výrobních závodech na vlnitou
lepenku v Niedergösgenu a Weinfeldenu. Většina
MODEL
MODELBOX
BOX
12 –13
shromážděného papíru a lepenky pochází z tiskařského
a obalového průmyslu a z obchodního prodeje. Všechny
tyto články dodávají ohromná množství materiálu a je
tedy logické, že vhodně navržené závody značně
usnadní hospodárnou recyklaci papíru.
Papírny Aarepapier AG a Thurpapier Model AG v
úzké spolupráci s vybranými partnery naplánovaly
logistiku tak, aby plynule navazovala ve chvíli, kdy papír
a obaly ukončí svůj užitečný život a jsou připraveny stát
se opět surovinou. Balicí lisy stlačí sběrový papír do
přepravitelných jednotek, které jsou pak dodávány do
závodu na recyklaci odpadového papíru a lepenky.
Investice do nové konstantní a sítové sekce v
papírně Aarepapier AG zvýšily efektivitu recyklace
odpadového papíru a souvisejících nákladů. Ze sběrového papíru je nyní jako surovina využit větší podíl než
dříve, čehož bylo dosaženo pečlivějším oddělováním
vláknitého materiálu od nečistot. Konstantnější výroba
má navíc pozitivní vliv na zdroje a výnosy.
V tomto roce jsou kapitálové investice v papírně
Thurpapier Model AG zaměřeny primárně na zlepšování
kvality krycích kartonů, což zahrnuje optimalizaci mokré
a suché sekce papírenského stroje (PM2). Tato vylepšení povedou ke znatelnému zlepšení podélného i
příčného profilu pásu papíru. Dalším krokem bude
zvýšení efektivity sušení sušicího válce díky instalaci
nového odvodňovacího systému. Touto úpravou by mělo
být možné dosáhnout snížení používaného množství
páry o pět procent.
V plánu jsou dále investice do elektrárny. Nový
systém řízení hořáku umožní výkonnější spalování
bioplynu vznikajícího při anaerobním čištění v čističce
odpadních vod společnosti Model. Tato modernizace by
měla vést k redukci množství zemního plynu potřebného
pro výrobu páry. Díky změně řízení energií bude možné
zvětšit podíl dálkového vytápění, což bude výhodné
nejen z ekologického, ale i ekonomického hlediska.
Navíc by tak mělo dojít ke značnému snížení emisí CO2
na jednotku výkonu.
Co se týká surovin, slibuje rok 2011 otevření dalšího
zajímavého tématu. Papírna Aarepapier AG se podílí na
snahách zavést ve Švýcarsku systém sběru nápojových
obalů. Obaly, které jsou nyní spalovány, mohou být v
budoucnu recyklovány, jako je tomu dnes u sběrného
papíru. Projekt je prozatím v plenkách, ale vše nasvědčuje tomu, že má velký potenciál. Skupina Model tento
projekt mimo jiné považuje za další způsob, jak se
podílet na ochraně životního prostředí a zachování
přírodních zdrojů.
Díky nepolevujícímu úsilí o zdokonalení vzájemné
spolupráce obě papírny nejen upevňují svou schopnost
plnit přání a objednávky zákazníků, ale zároveň zjednodušují některé z celé řady společně koordinovaných
procesů. Od nedávno dokončeného sloučení systému
řízení ISO v oblastech ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007 a auditů FSC, přes sdílení zkušeností s použitím pomocných materiálů a zdrojů až po
optimalizaci nákupů.
obaly na cukrovink y
Inspirace pro skvělý vzhled
sofistikované povrchové úpravy obalů pro sladkosti.
Vícebarevný tisk a kombinace různých tiskových technik
se dnes již staly téměř standardem a na popularitě nyní
nabývá použití vysoce kvalitních natíracích papírů a
povrchové úpravy takovýchto obalů v podobě lakových
efektů, speciálních barev, ražby a fólií. V závislosti na
produktu, distribučních kanálech, použití a životnosti
potisku je třeba pro navržení úspěšného vícesmyslového
obalu nalézt optimální kombinaci konstrukce, materiálu,
tisku a povrchových úprav. Pro společnost Model byl
cukrářský průmysl vždy zajímavou oblastí, v níž mohla
předvést svou tvořivost a inovativnost. Vzhledem k tomu,
že je zapotřebí nejen velká míra kreativity při tvorbě
designu, ale rovněž hluboké technické znalosti, co se týká
natírání a chuťové i pachové neutrality, musí být splněny
mimořádně přísné normy kvality.
Výzkumy trhu již dávno prokázaly, že obaly apelující
na více smyslů zvyšují věrnost spotřebitelů značce z
30 na 60 procent. V případě obalů pro sladkosti
působí zároveň několik klíčových trendů.
Prvním z nich je využívání vícesmylových efektů,
které produkt v maloobchodním prodeji výrazněji odliší od
ostatního zboží a podporují spontánní nákupy. Vícesmyslové efekty tedy představují způsob povrchové úpravy
luxusních obalů. Navíc vzrůstá význam sezonního
provozu, což je pro cukrářský průmysl obzvláště důležité.
V této oblasti jsou pro reklamní kampaně často požadována zvláštní balení s unikátními symboly.
Jasnými trendy jsou v této spojitosti tiskové a
MODEL BOX
14 –15
Model používá pouze ty nejmodernější tiskové
a zušlechťovací technologie
Bezpečné barvy a laky s nízkou migrací
UV barvy a lak s nízkou migrací
UV ofsetový tisk s kovovým, lesklým a matným
efektem
Iriodinové laky s kovovým a perleťovým efektem
Bohaté zkušenosti s ražbou na všech typech strojů
Úpravy fóliemi za horka s reliéfní a strukturovanou
ražbou, hologramy
Okénka s fóliemi
Skládačkové obaly s vystupujícími hranami
Kryté obaly
Speciální obaly pro sladkosti a luxusní zboží
Konzultace ohledně trendů
Tvorba obalového designu
Vlastní testování pachové a chuťové neutrality
(Robinson)
Čím dál tím více zákazníků společnosti Model
působících v cukrářském průmyslu chce zvýšit hmatovou
i vizuální atraktivitu svých obalů a dodat jim lesk. Proto
projevují zájem o potahování, vystouplé, prohloubené a
strukturované ražby a laky příjemné na dotek. Model však
zároveň nikdy nepřestává myslet na ekologické aspekty
výroby. Při navrhování a následné výrobě obalů pro
sladkosti je proto věnována značná pozornost použití
ekologických, pokud možno certifikovaných obalových
materiálů. Otázku ekologicky nejvhodnějšího obalového
řešení lze řešit individuálně pro každý produkt. Nicméně
testujeme všechny lepenky používané k výrobě skládačkových obalů, abychom určili, do jaké míry jsou ekologické. Vzhledem k tomu, že se jedná o udržitelný zdroj,
který lze recyklovat ze sběrového papíru, je lepenka velice
populárním obalovým materiálem. Čím dál tím více
materiálu pochází z udržitelného lesního hospodářství
monitorovaného nezávislými třetími stranami. Vodou
ředitelné barvy a laky omezují použití chemikálií, aniž by
utrpěla kvalita. Systémy míchání barev umožňují přesně
docílit zvolených odstínů a díky tisku z desek za použití
nejnovějších tepelných tiskových desek jsou chemikálie z
velké části zbytečné. Nové technologie umožnily zavedení efektivních ekologicky šetrných procesů podporujících udržitelnost.
design
Luxusní obaly pro košer destiláty Rudolf Jelínek
Firma R udolf J elínek realizovala v opavském závodě
Model Obaly výrobu luxusních obalů pro redesignovanou košer řadu slivovice a hruškovice. Krabičky
vynikají svým metalickým vzhledem.
Gold Slivovitz Kosher 10yr a Pear Williams Kosher v
budíkových láhvích jsou destiláty, které si díky své kvalitě
a výjimečné chuti již vybudovaly pozici nejen na českém
trhu, ale především na trhu americkém. Společně s
pesachovou Silver Slivovitz, která byla doposud dostupná
pouze v USA, patří mezi top prémiové výrobky portfolia
Rudolf Jelínek. Aby si svou exkluzivitu udržely, výrobce
se rozhodl změnit design balení. „Chtěli jsme zároveň
výrobky vizuálně více propojit a tím vytvořit „košer řadu“.
V neposlední řadě jsme chtěli respektovat tradici naší
společnosti, která sahá až do roku 1894,” vysvětlila záměr
Modrá barva dominuje
slivovici Silver, hnědá
desetileté zlaté slivovici
a temně zelená hruškovici z
hrušek odrůdy Williams.
Barevná provedení
v kombinaci s metalickým
podkladem i použité
moderní metody
zušlechtění, jako je emboss,
různé typy lakování, horká
ražba atd., podtrhují
exkluzivitu všech tří
produktů. Jedná se o
estetické řešení, které není
záplavou barev a prodejních
výkřiků. Plně odráží kvalitní
obsah láhve - pravý ovocný
košer destilát. Nový design
také podporuje kvalitu
a exkluzivitu výrobků a
pozici značky na trhu.
MODEL
MODEL
BOX
BOX
16 –17
klienta marketingová manažerka Hana Holubová. Do
nedávné doby Gold Slivovitz Kosher 10yr a Pear Williams
Kosher vystupovaly více jako individuální produkty, neboť
byly na trh uváděny postupně. Po deseti letech přišla
změna designu a dotkla se podoby etiket a balení všech
tří košer výrobků.
Redesign vznikl v Londýně
Redesign obalů provedlo londýnské grafické studio
Dhandafoss. Dodané podklady však nejprve musely projít
úpravou. Kvůli barevné věrnosti přetiskovaných ploch byly
použité přímé barvy převedeny do CMYKu. Připravená
grafika byla zkušebně vytištěna na digiprintu. Zkoušky
dopadly úspěšně, byť při nich nebylo možné nasimulovat
dokonale hladký povrch krabičky, který tak vynikl až s
ostrým tiskem na Rapidě 142H. Barevná provedení v
kombinaci s tiskem na stříbrnou fólii a s použitými
moderními postupy zušlechtění (efektové laky matt a
emboss, UV lak a reliéfní ražba) podtrhly exkluzivitu balení
všech tří produktů. Potištěné archy byly nakašírovány na
bílo-bílou F vlnu, jelikož Rudolf Jelínek pro zvýšení
exkluzivity obalu vyžadoval vnitřní stěny krabice z bílé
lepenky.
Obaly se vyráběly v listopadu loňského roku. Celkem
bylo v mnohatisícových sériích vyrobeno šest výrobků tři obaly na lahve 0,7 l pro evropský trh a tři obaly na
lahve 0,75 l pro americký trh. Obaly vycházely z konstrukčních rozměrů již existujících výsekových forem.
Vyhledávaná značka v židovské komunitě
Košer výroba má ve firmě Rudolf Jelínek více než
sedmdesátiletou tradici. Zahájil ji v roce 1934 sám Rudolf
Jelínek, přičemž zpočátku se vyráběla košer slivovice a
borovička. Náročným kritériím košer produkce dostál
Rudolf Jelínek díky tomu, že jeho výrobky se vyznačovaly
vysokou kvalitou a byly známé po celém Československu
i Evropě. Košer výroba byla určena hlavně pro export do
západní Evropy a USA, kde se značka Rudolf Jelínek stala
záhy vyhledávanou v tamější židovské komunitě. Během
krátké doby se Rudolf Jelínek dostal na druhé místo v
dovozu ušlechtilých destilátů do USA.
Sortimentní skladba košer výrobků se s určitými
obměnami držela do devadesátých let, kdy byla firma
privatizována a kdy také oživení židovských obcí vedlo k
novému rozvoji této výroby. Košer výrobky, které po
čtyřicet let směřovaly na vývoz, se konečně objevily
také na domácím trhu, nadále však platí, že jejich
největším odběratelem jsou USA. Tradiční oblibě se v
zámoří těší pětiletá nebo desetiletá košer slivovice bílá a
zlatá. Tyto výrobky dále doplnily košer Plum vodka nebo
Hruškovice Williams.
Co znamená košer?
Zjednodušeně řečeno se jedná o takovou výrobu
destilátů a lihovin, při níž nejsou použity suroviny, výrobní
zařízení a postupy, které by odporovaly předpisům
židovské víry. To předpokládá, že se do firmy dostaví
pověřený expert košer agentury, který osobně dohlíží na
jednotlivé fáze výrobního procesu - výběr nejlepších odrůd
švestek (nebo jiného ovoce) v pokročilé zralosti, manipulaci s kvasem, destilaci a později stáčení do lahví. Jiné
fáze dlouhodobého procesu, jako kvašení a zrání, probíhají
v jím zapečetěných nádobách. Košer výroba si udržela
mnoho z tradičních postupů, včetně ručního etiketování
každé lahve. Teoreticky by se měla ke košer výrobě
používat samostatná destilační aparatura a jiná technologická zařízení určená výhradně pro tuto výrobu, tak tomu
však nikdy nebylo. V praxi probíhá výroba na obvyklých
zařízeních, která se ovšem musí nejdříve takzvaně
vykošerovat, tj. vypláchnout horkou a studenou vodou.
Dodržení všech přísných podmínek jsou zárukou udělení
tak zvaného hechšeru - speciálního košer osvědčení.
Silver Slivovitz byla
doposud určena pouze pro
americký trh. Nyní ji můžete
koupit také na trhu českém.
Díky certifikátu „Kosher for
Passover“ (Passover, neboli
Pesach, jeden z největších
židovských svátků) podléhá
těm nejpřísnějším
kontrolám. Na první stáčení
Silver Slivovitz a Gold
Slivovitz v novém designu
pro domácí zákazníky
dohlížel osobně Rabín
Abraham Schwarz z
britského Manchesteru,
který je zástupcem
americké Orthodox Union
pro Evropu.
svět lepenk y
Produkty a inovace
S přesností laseru vysekali v Sonderegger AG mistrné siluety švýcarsko-německého umělce
Ueliho Hofera. Vnější vrstvě papíru (silueta) se pak v Model PrimePac AG dostalo povrchové
úpravy v podobě ražby stříbrnou fólií a obal byl zpracován do stabilní formy. Popis různých
čokolád zabalených v tomto exkluzivním pevné obalu je vyveden dvoubarevným ofsetovým
potiskem na spodní straně.
Design a vlastnosti obalu vyzdvihují prestiž této
značky. Světelné odlesky dosažené polakováním
vysoce lesklým UV lakem propůjčují povrchu
nádhernou hloubku. Písmo, jímž je v popředí
vyvedeno jméno značky, je zdůrazněno použitím
drahého kovu. Efektu bylo dosaženo pomocí
kombinace reliéfní ražby a kašírování stříbrnou fólií.
MODEL BOX
18 –19
Elegantní kašírované krabičky na medové dorty
MARLENKA® vyrobil závod Model Obaly v Opavě
pro frýdecko-místeckou firmu MIKO International.
Kašírované obaly jsou na líci potištěny ofsetem,
obsahují reliéfní ražbu a kombinaci matného a
lesklého laku. Na rubové straně je tisk z
masterflexu. Obaly na medové dorty a kuličky
MARLENKA® splňují veškeré požadavky na
bezpečný obal. Výrobky jsou ještě zabaleny do
stříbrné kovové folie, která zamezuje migraci pachů
a škodlivých látek z ofsetových barev a laků do
výrobku.
Největší výzvou pro produktové vývojáře v Model PrimePac AG při tvorbě tohoto zdánlivě
jednoduchého obalového řešení bylo navrhnout znovu uzavíratelnou lepenkovou krabici,
jejíž tloušťka by nepřesáhla 20 mm, což je maximální rozměr pro dopisy, přestože
samotné zabalené testovací tyčinky mají průměr 18 mm. Obal musel být zároveň schopen
poskytnout svému obsahu co nejlepší možnou ochranu. Zpevněné okraje jsou skvělým
ochranným prvkem a uvnitř obalu jsou jednobarevným ofsetovým tiskem vyvedeny
jednoduché obrazové instrukce k použití testu otcovství.
Závod Model Obaly a.s. v Moravských Budějovicích vyrábí pro tchajwanskou společnost obaly
pro export solárních panelů. Do každé krabice (1695 x 1025 x 1050 mm) se vejde 23 solárních
panelů, přičemž všechny panely jsou individuálně pevně ukotveny na místě ochrannými
rohovými díly. Krabice je vyrobena ze sedmi- a pětivrstvé vlnité lepenky doplněné o
předvysekané polyuretanové součásti, ochranné rohové díly, které drží solární panely v krabici
kvůli jejich ochraně na místě a Velcro pásku sloužící k upevnění víka.
Díky zvolené konstrukci tohoto multipacku pro
šest lahví a použití vysoce kvalitního papíru bylo
možné vyrobit stabilní obal z vlnité lepenky
s mikrovlnou. Na polském trhu představuje tento
typ balení inovaci v balení piva (lahve o objemu
0,33l) a skvělou alternativu k méně praktickým
formám fóliových balení.
Největšími přednostmi tohoto prodejního obalu
jsou snadná manipulace a prodej. Po odstranění
krytu lze zboží okamžitě v krabici vystavit a nabízet
zákazníkům. Prodejní obal je vyroben ze dvou
různých kvalit lepenek s dvou- a čtyřbarevným
flexografickým potiskem. Rozšířit úspěšnou
produktovou řadu o tento druh obalu umožnilo
závodu v Nymburku zpracování na Polyjoineru.
Přepravní obal na vína pro Les Cellier du Chablais
SA je potištěn pětibarevným flexografickým
potiskem a slouží zároveň jako prodejní a reklamní
obal.
Švýcarská potravinářská společnost Bischofzell
Nahrungsmittel AG překvapila své zákazníky
obalem „Keep Cool 2011“ zcela v duchu svého
sloganu „Simply enjoy.“ V souladu s tímto
sloganem byl pevný obal se sklopným víkem a
vložkou potištěn motivem ledových kostek,
kašírovaný na obou stranách a částečně nalakován
lesklým UV lakem pomocí sítotisku. Použitý lesklý
lak zvýrazňuje motiv sněhu a ledu.
svět lepenk y
Tento digitálně potištěný displej vyrobený pro značku Master pojme 27
multipackových balení. Kompletaci displejů a instalaci průhledných plastových palet
vykonával externí dodavatel. Závod Copack Plus z Nymburku zodpovídal za jejich
distribuci v České republice a kompletaci v jednotlivých nákupních centrech.
Displej Sutero má vysoce variabilní použití a jeho
výroba je přitom velice nenákladná. Tvoří jej celkem
sedm různých částí a podle potřeby je možné jej
složit se dvěma nebo třemi regály, přičemž v obou
případech je vystavené zboží velice dobře viditelné.
Je kompletován a dodáván na paletě na jedno
použití.
MODEL BOX
2 0 – 21
Stabilní kuželovitý podstavec tohoto paletového
displeje Roland Petite Pause stojí na ¼ paletě Chep a
může nést 3 nebo 5 regálů, které jsou mírně
nakloněny kvůli optimálnímu rozložení váhy. Z jedné
strany potištěný poutač je dodáván spolu s displejem
a je do něj zasunut až v místě prodeje.
Poskytovatel investičních a penzijních služeb
Swisscanto zvolil reklamní displej z vlnité lepenky
grafickou úpravou odpovídající lyžařské sezóně.
Displej v podobě lyžařské lanovky (2 x 1,5 m) je
potištěn na přední a zadní straně a je dodáván v
nesloženém stavu. Na každé straně je držák na
letáky.
ocenění
Síla inovace
Mezinárodní cena pro
řadu displejů Triangolo
Po úspěchu v soutěži SWISS STAR Awards v roce
2008 získal nyní displej Triangolo také ocenění
WorldStar 2009 udělované Světovou obalovou
organizací (World Packaging Organization). Toto
ocenění je opětovným důkazem schopnosti Model AG
inovovat.
SKUPINA MODEL získala
tři ceny SWISS STAR
Exkluzivní obal se zvedající se
vnitřní částí vyvinutý v Model
PrimePac AG přesvědčil
porotce a získal zvláštní cenu
za design v kategorii prodejních obalů.
API MODEL byl poté, co získal cenu v
německé národní soutěži Deutsche
Verpackungspreis, oceněn rovněž v
soutěži SWISS STAR v kategorii
přepravní/technický
obal.
Tato praktická krabice na jedno použití vyrobená z vlnité lepenky
splňuje všechny požadavky kladené na profesionální krabicové
úly. Úl je prodáván se včelími roji nebo koloniemi, lze jej
skladovat v nesloženém stavu, nevznikají u něj náklady na čištění
a stojí přibližně o 90 % méně než dřevěný úl.
Zvláštní cenu za ekologii „easyFairs Green Packaging Award“
získal v kategorii prototyp obal Thin System, který
redukuje místo zabírané skládacími obaly o 20 %. Klíčovou roli zde hraje
změněné pořadí skládání krabice, které však zachovává všechny výhody
klasické krabice se samosvorným dnem. Zatímco klasická krabice se
skládacím dnem má v plochém složeném stavu pět vrstev, Thin System
má vrstvy pouze čtyři. Tato vlastnost redukuje náklady na přepravu
a skladování a má pozitivní dopad na životní prostředí.
obaly na kosme tiku
Neustálý vývoj
Vždy, když se nový trend příliš rozšíří,
designéři a marketingoví pracovníci
začnou hledat způsob, jak se odlišit od
davu a posunout daný trend jiným směrem.
Například výrobky kašírované stříbrným
materiálem dosáhly na trhu působivého
podílu. Tento trend bude nadále pokračovat, neboť evokuje představu vysoké
hodnoty a specificky příjemným způsobem
apeluje na zrak a hmat zákazníků.
cím. Tento pokrok zahrnuje mnoho aspektů, z
nichž mnohé s sebou nesou zásadní zvýšení
kvality a racionalizaci. Výrobu lze zefektivnit
sloučením různých výrobních kroků. Kombinace různých výrobních kroků v jeden proces
znamená, že výsledky jsou okamžitě k
dispozici a lze je bez prodlení zhodnotit. Tato
vylepšení umožňují bezprostřední posouzení
klíčových kritérií kvality povrchu, což ve
výsledku znamená, že lze ihned provádět
různé testy kvality.
Na druhou stranu volba materiálu je z
velké části dána zpracováním na vysokorychlostních plnicích a balicích strojích. Materiály
se zvláštními zrakovými a hmatovými efekty
jsou voleny pro individuální produktové řady.
Na vývoj, výrobu a prodej takovýchto
speciálních materiálů se zaměřuje celá řada
firem. Společnost Model Kramp GmbH v
německém Hanau je v tomto ohledu schopná
uspokojit jakékoli přání.
Na povrchové úpravy jsou neustále
kladeny nové požadavky. Barevné kašírované
fólie, hologramy a fólie s 3D efektem
používané pro některé značky vytváří zvláštní
dojem, kterého není možné dosáhnout pouze
tiskovými technikami. Použití dodatečných
zušlechťovacích postupů zajistí, že je produkt
připraven k prodeji. Výsledný obal přitahuje
pohledy, jakoby měl magickou moc. Pro
kupujícího se tak stává hodnotným předmětem, v němž se dokonale snoubí jméno
značky, obal a jeho obsah. Vývojářská
MODEL
MODEL BOX
BOX
22–23
Ochranné kódování používané pro
číslování skládačkových obalů stále nabývá na
významu. Z toho důvodu se společnost Model
Kramp GmbH rozhodla investovat do kódovacího stroje. Díky tomu je možné opatřit obaly
značením takovým způsobem, který zákazníkům zajistí optimální ochranu výrobku.
Bezpečnostní nálepky na obalech navíc
osvobozují maloobchodní prodejce od nutnosti
zdlouhavě připevňovat na zboží ochranné
prvky.
oddělení rozličných výrobců neúnavně pátrají
po nových příležitostech ke tvorbě barev, laků
a fólií, které by byly trhy vnímány jako
jedinečný prodejní argument (USP).
Obalovému průmyslu dnes vládne trend
směřování ke speciálním strojním konfigura-
Svět Modelu 2010
Model Kramp
GmbH v
německém
Hanau byl
oficiálně
slavnostně otevřen. Již při jeho projektování přikládala společnost Model velký
význam udržitelnosti a šetrnému využívání
zdrojů. Nové sídlo proto splňuje ty nejnovější obchodní, ekologické a estetické
standardy.
Seminář
Packaging
Show 2010
pro designéry
zabývající se
nejnovějšími
trendy,
metodami, technologiemi a materiály byl
zorganizován časopisem Font a společností Model Obaly. Asi 180 návštěvníků si
vyslechlo mimo jiné přednášku odborníka
na grafický design a konstrukci obalů Larse
Wallentina.
Soutěž Mladý Obal
2010, Praha
Díky přepracované
organizaci získal
patnáctý ročník této
soutěže novou vizuální
identitu a přilákal
pozornost mnoha
designérů. Více než 500 mladých designérů přihlásilo své projekty na témata „Návrh
obalu na sladkosti“ a „Jiný pohled –
Komiks“. Originální nápady mohli posuzovat nejen členové poroty, ale také hosté na
vernisáži a návštěvníci putovní výstavy.
FachPack 2010,
Norimberk
Obchodního veletrhu
obalových technologií
se zúčastnilo celkem
1350 vystavujících
včetně zástupců
společnosti Model
Obaly ze závodů v Nymburku, Hostinném
a Opavě. Cílem bylo představit sortiment a
technologické možnosti společnosti Model
široké odborné veřejnosti.
www.fachpack.de
Luxepack,
Monako
V roce 2010 se
Model Kramp
GmbH, Hanau,
opět zúčastnil
nejvýznamnějšího veletrhu obalů pro
luxusní zboží Luxepack v Monaku. Tento
odborník na skládací obaly s luxusní
povrchovou úpravou pro kosmetické výrobky zde představil nejnovější materiály, trendy a výsledky vývoje na tomto trhu.
www.luxepack.com
Jeden rok RZLO, Wil
Model podporuje
mladé gymnasty, kteří
se sjíždí z celého
východního Švýcarska
trénovat do regionálního tréninkového centra
ve městě Wil. Regionální tréninkové
centrum pro východní Švýcarsko (RZLO)
jim umožňuje dále rozvíjet svůj talent. Pro
talentované mladé gymnasty, kteří z
loňských mistrovství přivezli 20 medailí,
představuje centrum odrazový můstek k
budoucnosti v Magglingenu. www.rzlo.ch
příště
Obal jako poutač
Model Box
Zákaznický časopis skupiny Model
12. ročník, vychází 4x ročně
© Model Central 2011
www.modelgroup.com
Náklad
1400 českých, 750 polských, 400
chorvatských
Redakce
Ing. Radovan Wicha,
[email protected]
Model Obaly a. s.,
tel. (+420) 553 686 368
Sazba a tisk
Model Obaly a. s., Opava
WWW.MODELGROUP.COM

Podobné dokumenty

Ochranné brýle

Ochranné brýle Vytvořte svému týmu nezaměnitelnou image: ochranné brýle uvex nabízí rozmanité možnosti pro individuální design – od vytištění loga vaší společnosti na boku straniček po výrobu rámečků ve vašich fi...

Více

20% - Katalog

20% - Katalog 1 kg* - Pstruh kuchaný pultový prodej, 100 g* 17,90 (22,60�) - vakuově balený 100 g 18,90 (23,90�) *Platí pouze pro prodejny s úsekem ryb.

Více

P íru Pr oikni ch oba lů z ka rnchrool

P íru Pr oikni ch oba lů z ka rnchrool které se vyznačují extrémně hladkým a vysoce lesklým povrchem. S naší „Příručkou pro potisk knižních obalů z kartonu CHROMOLUX“ vám dáváme do rukou nástroj, který nesmí chybět u žádného tiskacího s...

Více

SVĚT 2013 - Model Group

SVĚT 2013 - Model Group v papírně Aarepapier, přestavba provozu lepení a zavedení automatických procesů v Model AG ve Weinfeldenu, výměna kašírovacího stroje v Model Kramp, instalace nového tiskového stroje v závodě na sk...

Více

5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK

5. TECHNOLOGIE VÝROBY KARTONÁŽÍ Z VLNITÝCH LEPENEK zvětšovali svůj podíl vedle přepravních obalů, zásluhou zlepšení kvality potisku flexotiskem a byly upravovány tak, že po rozložení na obchodních pultech, nebo v regálech obchodu plnily součastně f...

Více